FME365 | Stanley FME365 CUT SAW instruction manual

372001-42 EST
www.stanley.eu
FME365
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Elektriline käsisaag Stanley Fat Max on loodud puidu, plasti
ja lehtmetalli lõikamiseks. Tööriist on mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka profikasutajatele.
3.
a.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Tööala ohutus
Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on
maandatud.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte
või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sisse
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui elektritööriista kasutamine niisketes tingimustes on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
et lüliti on väljalülitatud asendis. Kui kannate elektritööriista, sõrm lülitil, või ühendate vooluvõrku tööriista,
mille lüliti on tööasendis, suurendate õnnetuste esinemise tõenäosust.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad riided,
ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida
lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Hoidke hetkel mittekasutatavaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
EESTI KEEL
f.
g.
5.
a.
terved ning kontrollige ka kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustatud tööriist
tuleb enne kasutamist remontida. Paljude õnnetuste
põhjuseks on ebapiisavalt hooldatud elektritööriistad.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
Hooldamine
Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused elektriliste käsisaagide kasutamisel
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud
käepidemetest kohtades, kus lõikeseade võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
♦ Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale
alusele. Kui hoiate detaili käes või oma keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
♦ Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge sirutage kätt
mitte mingil põhjusel töödetaili alla. Hoidke sõrmed
ja pöial sirgliikumisega terast ning teraklambrist alati
eemal. Ärge haarake sae stabiliseerimiseks saetallast.
♦ Hoidke terad teravana. Nürid või kahjustatud terad
võivad surve avaldamise korral põhjustada sae kõrvalekaldumist või seiskumist. Kasutage alati töödetaili
materjali ja lõiketüübiga sobivat saetera.
♦ Torusid või kaablikarbikuid lõigates veenduge, et
need ei sisalda vett, elektrijuhtmeid jms.
♦ Ärge puudutage töödetaili või tera vahetult pärast
tööriista kasutamist. Need võivad muutuda väga
kuumaks.
♦ Teadvustage varjatud ohte: veenduge enne seina,
põranda või lae lõikamist, et lõikekohas ei asu
juhtmeid ega torusid.
♦ Tera jätkab liikumist ka pärast lüliti vabastamist.
Lülitage tööriist alati välja ja oodake, kuni saetera on
täielikult peatunud, enne kui tööriista käest panete.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
♦ Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud kasutusotstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu ja/
või varalist kahju.
Kõrvalseisjate ohutus
♦
♦
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Hoidke lastel silm peal, et nad seadmega mängima ei
hakkaks.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jms tõttu.
Teatud ohte pole võimalik vältida ka asjakohaseid ohutusnõudeid järgides ja ohutusseadmeid kasutades. Sellised
ohud on järgmised.
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade
puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks
puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDFplaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis deklareeritud vibratsiooniväärtuseid on mõõdetud standardis
EN 60745 toodud standardse katsemeetodi alusel ning neid
võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooniväärtuseid võib kasutada ka esialgse
kokkupuute hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsemeetmeid reguleerivad direktiivis 2002/44/
EÜ esitatud nõuete raames vibratsiooniväärtuseid hinnates
tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta tegelikke
5
EESTI KEEL
kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisviisi, arvestades
seejuures töötsükli kõiki osi (lisaks päästiku allhoidmise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab
tühikäigul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, mistõttu maandusjuhe pole vajalik. Veenduge alati, et akupinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, laske see ohutuse tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikenduskaabli kasutamine
Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid). Pikenduskaabel peab sobima välitingimustes kasutamiseks ja olema
vastavalt märgistatud. Toote jõudlus säilib, kui kasutate kuni
30 m pikkust 1,5 mm² pikenduskaablit HO5VV-F. Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole kahjustatud ega
kulunud. Vahetage kahjustatud või defektne pikenduskaabel
välja. Kui kasutate kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Reguleeritav tald
2. Teraklambri krae
3. Pendelrežiimi lüliti
4. Kiiruseregulaatoriga lüliti
5. Talla vabastamise nupp
Kokkupanemine
♦
♦
Pöörake teraklambri krae (2), et vabastusasendisse.
Eemaldage tera (6)
Reguleeritav tald (joonis C)
Talda (1) saab lõikesügavuse piiramiseks reguleerida.
♦ Vajutage talla vabastamise nuppu (5).
♦ Libistage tald (1) soovitud asendisse.
Hoiatus! Tööriista üle kontrolli kaotamise vältimiseks ärge
kunagi kasutage seda ilma tallata.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine (joonis D)
Kiiruseregulaatoriga lüliti võimaldab teil kasutada erinevaid
lõikekiiruseid, mis muudavad mitmesuguste materjalide
lõikamise mugavamaks.
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruseregulaatoriga
lülitit (4).
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiruseregulaatoriga lüliti (4).
Pendelrežiimi lüliti (joonis E)
Mudeli FME365 teral on kaks liikumisrežiimi: sirge edasitagasi liikumine ja orbitaalliikumine.
Sirget edasi-tagasi liikumist kasutatakse metalli ja puidu
lõikamiseks juhtudel, kus viimistlus on kiirusest olulisem.
♦ Kui soovite saetera sirgele edasi-tagasi liikumisele
seadistada, pöörake lüliti asendisse
.
Orbitaalliikumist kasutatakse puidu kiireks lõikamiseks.
♦ Kui soovite saetera orbitaalrežiimile seadistada, pöörake lüliti asendisse
.
Saagimine (joonis A)
♦
♦
♦
♦
Hoidke tööriista alati mõlema käega.
Laske saeteral enne lõikamise alustamist mõned
sekundid vabalt töötada.
Avaldage tööriistale lõikamise ajal ainult nõrka survet.
Võimaluse korral töötage nii, et tald (1) on vastu
töödetaili surutud. See parandab kontrolli tööriista üle,
vähendab selle vibratsiooni ja väldib tera kahjustusi.
Hoiatus! Enne järgmiste toimingute alustamist veenduge, et
tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud ja et saetera on peatunud. Kasutatud saeterad võivad olla kuumad.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Saetera paigaldamine (joonis B)
Puidu saagimine
♦
♦
♦
♦
Hoidke tööriista kehast eemal.
Pöörake teraklambri kraed (2).
Sisestage tera (6) saba täielikult teraklambri kraesse
(2).
♦ Vabastage teraklambri krae (2), et tera tööasendisse
lukustada.
Märkus. Tera võib paigaldada ka nii, et selle hambad jäävad
ülespoole: see lihtsustab külglõikamist.
Saetera eemaldamine (joonis B)
Hoiatus! Põletusoht! Ärge puutuge tera vahetult pärast
kasutamist. Teraga kokkupuutel riskite kehavigastustega.
6
♦
Kinnitage töödetail kindlalt ja eemaldage kõik naelad ja
metallesemed.
Hoidke tööriista kahe käega ning suruge tald (1) töötamise ajal vastu töödetaili.
Külglõikamine
Sirgliikumisega sae mootorikorpuse kompakne disain ja
pööratav tald võimaldavad lõigata põrandate, nurkade ja
teiste raskesti ligipääsetavate kohtade lähedal.
Tõhusaks külglõikamiseks toimige järgmiselt
♦ Sisestage tera saba teraklambrisse nii, et tera hambad
jääksid suunaga ülespoole.
EESTI KEEL
♦
Pöörake saag sellisesse asendisse, et oleksite tööpinnale võimalikult lähedal.
terad võivad töö käigus vibreerida või väriseda, kui saagi
töödetailiga kontaktis ei hoita.
Metalli saagimine
Hooldamine
Ärge unustage, et metalli saagimine võtab palju kauem aega
kui puidu saagimine.
♦ Kasutage metalli saagimiseks sobivat saetera.
Kasutage raudmetallide saagimiseks peenehambulist
ja mitteraudmetallide puhul suuremate hammastega
saetera.
♦ Kinnitage õhukeste metall-lehtede lõikamise ajaks
töödetaili tagaküljele mõni puidutükk ja lõigake läbi kõigi
kihtide.
♦ Katke kavandatav lõiketrajekoor õlikihiga.
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Puidu sisse augu lõikamine
♦
♦
♦
♦
Mõõtke ja märgistage lõigatav auk.
Kasutage augu lõikamiseks sobivat saetera.
Toetage tald (1) töödetailile sellises asendis, et saetera
on augu lõikamiseks sobiva nurga all.
Lülitage tööriist sisse ja lõigake teraga aeglaselt töödetaili sisse. Veenduge, et tald (1) on töödetailiga kogu
aeg kontaktis.
Okste lõikamine
Käesoleva tööriistaga saab lõigata kuni 25 mm läbimõõduga
oksi.
Hoiatus! Ärge kasutage seda tööriista puu otsas, redelil
või mõnel muul ebastabiilsel pinnal. Võtke arvesse ka seda,
kuhu läbi saetud oks kukub.
♦ Lõigake suunaga allapoole ja oma kehast eemale.
♦ Lõigae tüve või suurema oksa lähedalt.
Vertikaallõikamine
See tööriist võimaldab lõigata nurkade ja teiste raskesti
ligipääsetavate kohtade lähedal.
♦ Sisestage saetera saba teraklambrisse nii, et tera
hambad jääksid suunaga ülespoole.
♦ Hoidke tööriista nii, et selle tald (1) jääb suunaga allapoole: nõnda pääsete tööpinnale võimalikult lähedale.
♦ Lõigake suunaga edasi ja oma kehast eemale.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Terad
Antud saega saab kasutada kuni 305 mm pikkuseid terasid.
Kasutage iga projekti puhul alati lühimat võimalikku tera,
mis oleks samas piisavalt pikk, et tera suudaks läbi materjali
lõigata. Pikemad terad väänduvad ja kahjustuvad kasutamise käigus suurema tõenäosusega. Mõned pikemad
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistikupesast.
♦ Puhastage seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriigis
ja Iirimaal)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraaliklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 10 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast toote tööea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse ük7
EESTI KEEL
sikasjad ning kontaktandmed on leitavad ka veebiaadressilt
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
FME365
(Tüüp 1)
Sisendpinge
VAC
Sisendvõimsus
W
230
1050
Kiirus tühikäigul (takti minutis)
min -1
0–3500
Tera max pikkus
mm
305
Mass
kg
3,5
LpA (helirõhk) 87 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 98 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud
vastavalt standardile EN 60745:
laudade lõikamisel (ah, B) 14,7 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²;
puittalade lõikamisel (ah, WB) 15,8 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s².
EL-i vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME365
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentide nõuetele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1 ja EN 60745-2-11.
Need tooted vastavad direktiividele 2014/30/EU ja 2011/65/
EU. Lisateabe saamiseks kontakteeruge Stanley Europe‘iga
järgmisel aadressil või vaadake teile sobivat aadressi
kasutusjuhendi lõpust.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni koostamise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
8
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused.
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist.
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida.
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil www.stanley.eu/3.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша сабельная пила Stanley Fat Max предназначена
для пиления древесины, пластика и листового металла.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элемен-
f.
g.
5.
a.
тов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе сабельными пилами
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны резания. Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте
пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не
пытайтесь стабилизировать положение инструмента, удерживая его за подошву.
Следите за остротой заточки пильных полотен.
Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием чрезмерного
РУССКИЙ ЯЗЫК
усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
♦ Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
♦ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой
заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента. Они могут оказаться
очень горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасностями перед началом сквозного врезания
в стены, полы или потолки, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение некоторое
время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент
и ждите, пока пильное полотно полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦
♦
♦
♦
♦
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, пильных полотен или насадок.
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Использование удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели установленного образца, соответствующие входной мощности данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Удлинительный кабель должен быть
пригоден для использования на открытом воздухе
и иметь соответствующую маркировку. Использование
удлинительного кабеля HO5VV-F длиной до 30 м и диаметром в поперечном сечении 1,5 мм² не снизит производительность инструмента. Перед использованием
проверьте удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае обнаружения повреждений удлинительный кабель подлежит замене. При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Регулируемая подошва
2. Зажимное кольцо держателя пильного полотна
3. Переключатель маятникового хода
4. Клавиша пускового выключателя с регулировкой
скорости
5. Кнопка фиксатора подошвы
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих
операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, а пильное полотно
остановлено. В процессе работы пильное полотно
нагревается.
Установка пильного полотна (Рис. В)
♦
♦
♦
Удерживайте инструмент, отвернув его от себя.
Поверните зажимное кольцо держателя (2).
Вставьте в зажимное кольцо держателя (2) хвостовик пильного полотна (6) до упора.
♦ Отпустите зажимное кольцо держателя (2), фиксируя пильное полотно на месте.
Примечание: Полотно можно устанавливать зубьями
вниз или вверх для резки заподлицо
Извлечение пильного полотна (Рис. В)
Внимание! Опасность получения ожога: Не прикасайтесь к пильному полотну сразу по окончании работы.
Контакт с пильным полотном может привести к получению травмы.
♦ Поверните зажимное кольцо держателя (2) в положение расцепления.
12
♦
Извлеките пильное полотно (6).
Регулируемая подошва (Рис. С)
Подошва (1) может регулироваться для ограничения
глубины пропила.
♦ Нажмите кнопку отпирания подошвы (5).
♦ Передвиньте подошву (1) в желаемое положение.
Внимание! Во избежание потери контроля над инструментом во время работы, никогда не используйте
инструмент без установленной подошвы.
Эксплуатация
Включение и выключение (Рис. D)
При помощи пускового выключателя можно выбрать
скорость, наиболее подходящую для работы с различными материалами.
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(4).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(4).
Переключатель маятникового хода (Рис. Е)
Модель FME365 обладает двумя типами движения
пильного полотна: прямое возвратно-поступательное
движение и круговое движение.
Прямое возвратно-поступательное движение используется при резке любых металлов, а также при
пилении древесины, когда предпочтение отдается
аккуратности распила, а не высокой скорости.
♦ Для настройки пилы на прямое возвратно-поступательное движение, передвиньте переключатель
в положение напротив символа
.
Круговое движение используется для быстрого
пиления древесины.
♦ Для настройки пилы на круговое движение, передвиньте переключатель в положение напротив
символа
.
Пиление (Рис. А)
♦
♦
♦
♦
Всегда удерживайте инструмент обеими руками.
Перед выполнением реза дайте пильному полотну
поработать без нагрузки в течение нескольких
секунд.
При распиле прилагайте к инструменту только
легкое усилие.
По возможности прижимайте подошву (1) к поверхности обрабатываемой детали. Это увеличит
контроль над инструментом, а также существенно
уменьшит вибрацию инструмента и снизит риск
повреждения пильного полотна.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по оптимальному
использованию
Пиление древесины
♦
♦
Надежно закрепите заготовку и удалите из нее все
гвозди и другие металлические предметы.
Выполняйте резку, удерживая пилу двумя руками
и плотно прижимая подошву (1) к поверхности обрабатываемой заготовки.
Пиление заподлицо
Компактный дизайн корпуса электродвигателя и поворотная подошва Вашей сабельной пилы позволяют осуществлять пиление вплотную к полу, углам и в других
труднодоступных местах.
Для повышения эффективности при пилении заподлицо:
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна в зажимной
рычаг, повернув полотно зубьями вверх.
♦ Для максимального доступа к обрабатываемой
поверхности переверните пилу нижней стороной
вверх.
Пиление металла
Помните, что распил металла занимает гораздо больше
времени, чем распил древесины.
♦ Используйте пильное полотно, предназначенное для пиления металла. Для распила черных
металлов используйте пильные полотна с мелкими
зубьями; для распила цветных металлов используйте пильные полотна с большим шагом зубьев.
♦ Для пиления тонколистового металла, прикрепите
деревянную панель к обратной стороне заготовки
и выполняйте распил получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль предполагаемой
линии распила.
Фасонная резка древесины
♦
♦
♦
♦
Произведите замеры и нанесите разметку для
резки.
Установите пильное полотно, предназначенное для
фасонной резки.
Установите подошву (1) на обрабатываемой заготовке таким образом, чтобы полотно находилось
под нужным углом для фасонной резки.
Включите пилу и медленно вводите полотно в заготовку. Следите, чтобы подошва (1) все время
опиралась на заготовку.
Подрезание ветвей
Данным инструментом можно подрезать ветви диаметром не более 25 см.
Внимание! Не работайте инструментом, находясь
на дереве, стоя на лестнице или на любой другой не-
устойчивой опоре. Заранее определите направление,
в котором могла бы упасть ветвь.
♦ Режьте в направлении сверху вниз и от себя.
♦ Делайте рез вплотную к основной ветви или стволу
дерева.
Вертикальное пиление
Данный инструмент позволяет производить пиление
вплотную к углам и в других труднодоступных местах.
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна в держатель,
повернув полотно зубьями вверх.
♦ Держите инструмент подошвой (1) вниз, максимально обеспечивая доступ к обрабатываемой
поверхности.
♦ Режьте в направлении вперед и от себя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Пильные полотна
С данным инструментом используются пильные полотна длиной не более 305 мм. Всегда используйте
наиболее короткое пильное полотно из предназначающихся для выполнения заданной операции, но
достаточно длинное для выполнения сквозного пропила обрабатываемого материала. Длинные пильные
полотна подвержены риску погнуться или сломаться во
время использования. В процессе работы некоторые из
длинных пильных полотен могут чрезмерно вибрировать или дрожать, прежде чем коснуться заготовки.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME365 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
1050
Число ходов без нагрузки
ход./
мин.
0–3500
Макс. длина пильного полотна
мм
305
Вес
кг
3,5
LpA (звуковое давление) 87 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 98 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
14
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, В) 14,7 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Распил деревянных балок (ah, WВ) 15,8 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME365
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров Stanley Fat
Max, список которых приведен в каталоге продукции
Stanley Fat Max, или в ближайший сервисный центр
Stanley по адресу, указанному на упаковке продукта
или в данном руководстве по эксплуатации. Список
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max
и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании Вы можете найти в интернете по адресу:
www.stanley.eu/3.
zst00245617 - 08-09-2014
15
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
Download PDF

advertising