FME365 | Stanley FME365 CUT SAW instruction manual

509212-06 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.stanley.eu
FME365
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
e.
Pilarka szablasta Fat Max jest przeznaczona do piłowania drewna, tworzyw sztucznych i metalowych blach. To
urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz
doświadczonych majsterkowiczów.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora,
zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
3
POLSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać ich osobom, które nie są z nimi obeznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
♦
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Bezpieczeństwo innych osób
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek szablastych.
♦
♦
♦
4
W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych
przewodów lub własnego przewodu zasilającego
przez brzeszczot trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne
połączenie z gołymi metalowymi elementami pilarki, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad sytuacją.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nigdy nie
sięgaj pod cięty przedmiot. Nie przybliżaj palców do
poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu. Nie
próbuj stabilizować pilarki, trzymając ją za stopę.
Używaj ostrych brzeszczotów. Tępe lub uszkodzone
brzeszczoty mogą pod naciskiem pęknąć lub się zablokować. Stosuj brzeszczoty odpowiednie do rodzaju
przedmiotu obrabianego i sposobu cięcia.
♦ Przy piłowaniu rur lub przewodów upewnij się, czy
nie ma w nich wody, kabli prądowych ani innych
mediów.
♦ Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu
obrabianego ani brzeszczotu, gdyż mogą być bardzo
gorące.
♦ Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej świadomość grożącego niebezpieczeństwa i dokładnie
poinformuj się, jak przebiegają ukryte w nich
przewody lub rury.
♦ Po wyłączeniu wyłącznika brzeszczot jeszcze jakiś
czas się porusza. Przed odłożeniem pilarki najpierw
ją wyłącz i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się
zatrzyma.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek lub
akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi
doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
POLSKI
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Musi on nadawać się do
pracy na wolnym powietrzu i być odpowiednio oznakowany.
Kabel HO5V V-F o przekroju 1,5 mm2 i długości 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy. Przed rozpoczęciem
pracy sprawdź przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub
zużyty, a gdyby okazał się wadliwy, wymień go na nowy.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego
kabel.
Elementy pilarki
1.
2.
3.
4.
5.
Przestawna stopa
Tuleja zaciskowa brzeszczotu
Nastawnik ruchu wahadłowego
Wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej
Przycisk blokady stopy
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych
niżej operacji sprawdź, czy pilarka jest wyłączona, wtyczka
przewodu zasilającego wyjęta z gniazda sieciowego,
a brzeszczot zatrzymany. Bezpośrednio po użyciu pilarki
brzeszczot może być gorący.
Zakładanie brzeszczotu (rys. B)
♦ Przytrzymaj pilarkę w pewnej odległości od siebie.
♦ Obróć tuleję zaciskową brzeszczotu (2).
♦ Wsuń chwyt brzeszczotu (6) w tuleję (2) do oporu.
♦ Zwolnij tuleję (2), by ustalić brzeszczot w swojej pozycji.
Wskazówka: Pilarka jest tak skonstruowana, że umożliwia
zamocowanie brzeszczotu także zębami skierowanymi do
tyłu, by umożliwić cięcie do samej powierzchni ograniczającej.
Wyjmowanie brzeszczotu (rys. B)
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia: Nie dotykaj
brzeszczotu bezpośrednio po użyciu, gdyż może być bardzo
gorący.
♦ Obróć tuleję zaciskową (2), by zwolnić brzeszczot.
♦ Wyjmij brzeszczot (6).
Przestawna stopa (rys. C)
By zmniejszyć głębokość cięcia, stopę (1) można przestawić.
♦ Naciśnij przycisk blokady stopy (4).
♦ Przesuń stopę (1) do żądanej pozycji.
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj pilarki bez założonej stopy,
gdyż grozi to utratą panowania nad maszyną.
Zastosowanie
Załączanie i wyłączanie (rys. D)
Wyłącznikiem z regulatorem prędkości skokowej można
nastawiać różne prędkości skokowe brzeszczotu dla osiągnięcia jak najlepszych wyników cięcia różnych materiałów.
♦ By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik (4).
♦ By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik (4).
Nastawnik ruchu wahadłowego (rys. E)
Brzeszczot w pilarce FME365 może się poruszać ruchem
liniowym lub kołowym.
Ruch liniowy jest korzystny przy piłowaniu metali i drewna,
gdy jakość cięcia jest ważniejsza od szybkości.
♦ By uzyskać ruch liniowy brzeszczotu, obróć nastawnik
.
do odpowiednio oznaczonej pozycji
5
POLSKI
Ruch kołowy powoduje przyśpieszenie piłowania drewna.
♦ By uzyskać ruch kołowy brzeszczotu, obróć nastawnik
.
do odpowiednio oznaczonej pozycji
Piłowanie (rys. A)
♦
♦
♦
♦
Zawsze trzymaj pilarkę obiema rękami.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by brzeszczot przez
kilka sekund pracował na biegu jałowym.
W czasie piłowania wywieraj tylko lekki nacisk na
pilarkę.
W trakcie piłowania staraj się dociskać stopę pilarki (1)
do przedmiotu obrabianego. W ten sposób zapobiega
się odskakiwaniu pilarki, redukuje wibracje i zmniejsza
ryzyko uszkodzenia brzeszczotu.
Przycinanie gałęzi
Przy użyciu tej pilarki można ścinać gałęzie o średnicy do
25 mm.
Ostrzeżenie! Nie załączaj pilarki, siedząc na drzewie,
stojąc na drabinie lub innej niestabilnej powierzchni. Przy
ścinaniu gałęzi zwracaj uwagę na to, gdzie one spadają.
♦ Tnij w kierunku do dołu i od swego ciała.
♦ W miarę możliwości tnij w pobliżu konara lub pnia
drzewa.
Wyrzynanie
Piłowanie drewna
Pilarka umożliwia wyrzynanie prawie do samych narożników
i innych trudno dostępnych miejsc.
♦ Włóż chwyt brzeszczotu w obsadę zębami na zewnątrz.
♦ Trzymaj pilarkę stopą (1) do dołu możliwie jak najbliżej
przedmiotu obrabianego.
♦ Tnij do przodu i od siebie.
♦
Akcesoria
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
Dobrze zamocuj przedmiot obrabiany i usuń z niego
wszystkie gwoździe i inne metalowe przedmioty.
Trzymaj pilarkę obiema rękami i dociskaj stopę (1) do
piłowanego przedmiotu.
Piłowanie do ograniczającej powierzchni
Dzięki zwartej konstrukcji obudowy silnika i przechylnej
stopie można piłować prawie do samej powierzchni
ograniczającej, jak ściana, podłoga, narożnik i inne trudno
dostępne miejsca.
By osiągnąć jak najlepsze wyniki cięcia:
♦ Włóż chwyt brzeszczotu w tuleję zaciskową zębami na
zewnątrz.
♦ Obróć pilarkę, by jak najbardziej przybliżyć się do
ograniczającej powierzchni.
Cięcie metali
Cięcie metali na ogół zajmuje dużo więcej czasu, niż cięcie
drewna.
♦ Użyj specjalnego brzeszczotu do cięcia metalu. Do
metali żelaznych najlepiej nadają się brzeszczoty
o drobnych, a do metali nieżelaznych - o grubych
zębach.
♦ Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj kawałek drewnianego odpadu lub płyty MDF z tyłu przedmiotu
obrabianego i razem przepiłuj tę kombinację.
♦ Nanieś cienką warstwę oleju na przewidywanej linii
cięcia.
Cięcie wgłębne drewna
♦
♦
♦
♦
6
Wyznacz linię cięcia wgłębnego.
Wybierz stosowny do tego brzeszczot.
Tak przyłóż stopę pilarki (1) do przedmiotu obrabianego, by uzyskać kąt odpowiedni do cięcia wgłębnego.
Załącz pilarkę i powoli zagłęb brzeszczot w przedmiot
obrabiany. Uważaj, by stopa (1) nie straciła kontaktu
z przedmiotem.
Sprawność pilarki zależy od zastosowanego wyposażenia
dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max odznaczają się
najwyższą jakością i mają na celu polepszenie osiągów
elektronarzędzia. Stosując je, uzyskasz maksymalną możliwą sprawność urządzenia.
Brzeszczoty
Do pilarki tej nadają się brzeszczoty długości do 305 mm.
Staraj się jednak dobierać możliwie jak najkrótsze narzędzia
robocze, ale pozwalające na przecięcie danego materiału.
Im dłuższy brzeszczot, tym większe prawdopodobieństwo
jego wygięcia lub uszkodzenia podczas cięcia. Ponadto
długie brzeszczoty mogą wibrować, gdy pilarka nie jest
utrzymywana dostatecznie blisko przedmiotu obrabianego.
Konserwacja
Pilarka odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych:
♦ Załącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦ Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne w narzędziu.
♦ Systematycznie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
POLSKI
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności WE
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
DYREKTYWA MASZYNOWA
FME365
Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FME365 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi dyrektywami i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2014/30/
EU i 2011/65/EU. By uzyskać więcej informacji na ten
temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
FME365
(typ 1)
Napięcie zasilania
VAC
Pobór mocy
W
1050
Prędkość skokowa biegu jałowego
1/min
0 - 3500
Maks. długość brzeszczotu
mm
305
Masa
kg
3,5
230
Lpa (ciśnienie akustyczne): 87 dB(A), niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
LWA (moc akustyczna): 98 dB(A), niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
Całkowita wartość drgań (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) według EN 60745:
Przy cięciu płyt wiórowych (ah,B): 14,7 m/s², niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s²
Przy cięciu drewnianych belek (ah,WB): 15,8 m/s², niepewność pomiaru (K):
1,5 m/s²
zst00245612 - 08-09-2014
7
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
8
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising