FME365 | Stanley FME365 CUT SAW instruction manual

402112-62 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.stanley.eu
FME365
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul Stanley Fat Max a fost conceput pentru tăierea
lemnului, a materialelor plastice şi a tablei de metal. Această
unealtă este destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi,
neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
d.
e.
f.
g.
4.
a.
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
3
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
♦
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
♦ Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere. Nu
întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu
introduceţi degetele sau degetul mare în apropierea
lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare a lamei. Nu
stabilizaţi ferăstrăul ţinând de ghidaj.
♦ Păstraţi discurile ascuţite. Discurile boante sau
deteriorate pot determina ferăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi
întotdeauna tipul de disc de ferăstrău adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
♦ Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă
că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
♦ Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦ Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
♦ Lama va continua să se mişte după eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi
ca lama să se oprească complet înainte de a lăsa jos
unealta.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare personală
şi/sau daune asupra obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru ferăstraie manuale.
♦
4
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
ROMÂNĂ
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/
CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat
unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere
o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de
utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în
gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestui aparat (consultaţi
specificaţia tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie
adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să fie marcat
corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VVF de 1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta performanţa
produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire.
Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Ghidaj reglabil
2. Colier prindere lamă
3. Selector mişcare de pendulare
4. Comutator pornit/oprit de reglare a vitezei
5. Buton de detaşare a ghidajului
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că unealta este oprită
şi deconectată şi că lama ferăstrăului nu se mişcă. Lamele
de ferăstrău folosite pot fi fierbinţi.
Montarea lamei ferăstrăului (fig. B)
♦
♦
♦
Ţineţi unealta la distanţă de corp
Rotiţi colierul de prindere a lamei (2).
Introduceţi complet tija lamei (6) în colierul de prindere
a lamei (2).
♦ Eliberaţi colierul de prindere a lamei (2) pentru a bloca
lama pe poziţie
Notă: Lama poate fi instalată cu zimţii în sus, pentru a facilita tăierea la nivel
Demontarea lamei ferăstrăului (fig. B)
Avertisment! Pericol de arsuri: Nu atingeţi lama imediat
după utilizare. Contactul cu lama poate avea ca rezultat
vătămarea personală.
♦ Rotiţi colierul de prindere a lamei (2) în poziţia de
eliberare.
♦ Scoateţi lama (6).
Talpa reglabilă (fig. C)
Ghidajul (1) se reglează pentru a limita adâncimea de tăiere.
♦ Apăsaţi butonul de eliberare a tălpii (5).
♦ Glisaţi talpa (1) în poziţia dorită.
Avertisment! Pentru prevenirea pierderii controlului, nu
utilizaţi niciodată unealta fără talpă.
5
ROMÂNĂ
Utilizare
♦
Pornirea şi oprirea (fig. D)
Butonul de selectare a vitezei variabile oferă opţiunea
mai multor viteze pentru randamente superioare de tăiere
a diverselor materiale.
♦ Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul pornit/oprit
de reglare a vitezei (4).
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul pornit/oprit
de reglare a vitezei (4).
Selectorul acţiunii de pendulare (fig. E)
FME365 prezintă o mişcare dublă a lamei: o mişcare dreaptă .oscilantă sau o mişcare orbitală.
Mişcarea dreaptă oscilantă este utilizată pentru toate operaţiile de tăiere a metalelor şi a lemnului, în care finisarea
este mai importantă decât rapiditatea.
♦ Pentru a regla ferăstrăul pentru mişcarea dreaptă
oscilantă, rotiţi selectorul în poziţia marcată
.
Mişcarea orbitală este utilizată pentru tăierea rapidă
a lemnului.
♦ Pentru a regla ferăstrăul pentru mişcarea orbitală, rotiţi
selectorul în poziţia marcată
.
Tăierea cu ferăstrăul (fig. A)
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul efectuării tăieturii.
Dacă este posibil, lucraţi cu talpa (1) apăsată pe piesa
de prelucrat. Acest lucru va îmbunătăţi controlul asupra
uneltei şi va reduce vibraţiile, preîntâmpinând, de
asemenea, deteriorarea lamei.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Tăierea lemnului
♦
♦
Fixaţi bine piesa de prelucrat şi îndepărtaţi toate cuiele
şi obiectele metalice de pe aceasta.
Ţinând unealta cu ambele mâini, lucraţi cu ghidajul (1)
apăsat pe piesa de prelucrat.
Tăierea la nivel
Designul compact al carcasei motorului ferăstrăului alternativ şi a ghidajului pivotant permit decuparea de precizie
a podelelor, a colţurilor şi a altor zone dificile.
Pentru a maximiza capacităţile de tăiere de precizie:
♦ Introduceţi tija lamei în clema lamei, cu dinţii lamei
orientaţi în sus.
♦ Întoarceţi ferăstrăul astfel încât să vă aflaţi cât mai
aproape posibil de suprafaţa de lucru.
Tăierea metalului
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult decât tăierea
lemnului.
6
♦
♦
Utilizaţi o lamă de ferăstrău adecvată pentru tăierea
metalului. Utilizaţi o lamă de ferăstrău cu dinţi fini pentru metale feroase şi o lamă de ferăstrău cu dinţi groşi
pentru metale neferoase.
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat şi
tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat pe
care doriţi să o executaţi.
Decupaje în lemn
♦
♦
♦
♦
Măsuraţi şi marcaţi decupajul necesar.
Montaţi o lamă de ferăstrău adecvată pentru decupaje.
Aşezaţi ghidajul ferăstrăului (1) pe piesa de prelucrat
astfel încât lama să formeze un unghi adecvat pentru
decupaje.
Porniţi unealta şi introduceţi încet lama în piesa de prelucrat. Asiguraţi-vă că ghidajul ferăstrăului (1) rămâne
întotdeauna în contact cu piesa de prelucrat.
Tăierea crengilor
Crengile cu un diametru de până la 25 mm pot fi tăiate cu
ajutorul acestei unelte.
Avertisment! Nu utilizaţi unealta stând în copac, pe o scară
sau pe orice altă suprafaţă instabilă. Fiţi atenţi la locul unde
vor cădea crengile.
♦ Tăiaţi în jos şi la distanţă de corp.
♦ Efectuaţi tăietura aproape de creanga principală sau de
trunchiul copacului.
Tăierea pe verticală
Unealta permite tăierea de precizie a colţurilor şi a altor
zone dificile.
♦ Introduceţi tija lamei ferăstrăului în suportul lamei, cu
dinţii lamei orientaţi în sus.
♦ Ţineţi unealta cu ghidajul (1) orientat în jos astfel încât
să vă aflaţi cât mai aproape posibil de suprafaţa de
lucru.
♦ Tăiaţi în faţă şi la distanţă de corp.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la standarde înalte
de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dvs.
Discuri
Lama va accepta o lamă cu o lungime de până la 305 mm.
Utilizaţi întotdeauna cea mai scurtă lamă disponibilă pentru
proiectul dvs., însă suficient de lungă pentru ca lama să taie
prin material. Lamele mai lungi se îndoaie sau se deteriorează mai uşor în timpul utilizării. În timpul funcţionării,
unele lame mai lungi pot vibra sau pot sălta dacă ferăstrăul
nu este bine aşezat pe suprafaţa de lucru.
ROMÂNĂ
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦ Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna
de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 10 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
FME365
(Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Putere absorbită
W
1050
Turaţie în gol (SPM)
min -1
0 - 3500
Lungime max. lamă
mm
305
Greutate
kg
3,5
LpA (presiune sonoră) 87 dB(A), marjă 3 dB(A)
LWA (putere sonoră) 98 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Tăierea plăcilor de lemn (ah, B) 14,7 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Tăierea bârnelor de lemn (ah, WB) 15,8 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
FME365
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/EU şi 2011/65/EU. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
7
ROMÂNĂ
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00245614 - 08-09-2014
8
9
10
Download PDF

advertising