FME365 | Stanley FME365 CUT SAW instruction manual

511112-42 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.stanley.eu
FME365
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša ručná píla Stanley Fat Max je určená na rezanie dreva,
plastov a tabuľových plechov. Náradie je určené na náročnejšie práce, nie však na profesionálne využitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným káblom) alebo náradie
napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické ná3
SLOVENČINA
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
radie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa ručných píl
♦
♦
♦
4
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od rezného
priestoru. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do
priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec
do blízkosti pílového listu a upínacej svorky pílového
listu. Nepokúšajte sa stabilizovať pílu uchopením pätky
píly.
♦ Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené
pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte typ pílového
listu zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
♦ Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
♦ Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu ihneď
po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
♦ Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvo. Pred
rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte
polohu elektrických vodičov a potrubia.
♦ Po uvoľnení hlavného vypínača bude pílový list
pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy
uvolnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu príslušenstva.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
♦ Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je
odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných
škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
SLOVENČINA
♦
♦
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Nastaviteľná pätka
2. Upínacia objímka pílového listu
3. Volič predkmitu
4. Vypínač s reguláciou otáčok
5. Uvoľňovacie tlačidlo pätky píly
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa
uistite, či je náradie vypnuté, odpojené od zdroja napätia a či
došlo k úplnému zastaveniu pílového listu. Použité pílové
listy môžu byť horúce.
Upnutie pílového listu (obr. B)
♦
♦
♦
Držte náradie ďalej od tela.
Otočte upínaciu objímku pílového listu (2).
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu (6) celkom do
upínacej objímky (2).
♦ Uvoľnite upínaciu objímku pílového listu (2), aby došlo
k zaisteniu upínacieho mechanizmu pílového listu.
Poznámka: Pílový list môže byť upnutý tak, aby boli jeho
zuby hore, aby bolo možné vykonávať zarovnávacie rezy.
Štítky na náradí
Vybratie pílového listu (obr. B)
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Riziko popálenia: Nikdy sa nedotýkajte pílového
listu ihneď po ukončení práce. Nedodržanie môže mať za
následok vznik úrazu.
♦ Uvolnite upínaciu objímku pílového listu (2) otočením.
♦ Vyberte pílový list (6).
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla, ktorý
je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické údaje).
Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie použitie
a musí byť tiež tak označený. Môže sa použiť predlžovací
kábel HO5V V-F s dĺžkou až 30 m a s prierezom vodiča
1,5 mm² bez toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám pri
prevádzke náradia. Pred použitím predlžovací kábel riadne
prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento
kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Nastaviteľná pätka (obr. C)
Pätka píly (1) môže byť nastavená tak, aby obmedzovala
hĺbku rezu.
♦ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo pätky píly (5).
♦ Nastavte pätku píly (1) do požadovanej polohy.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez tejto pätky, aby
ste zabránili strate ovládateľnosti.
Použitie
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
Vypínač s reguláciou otáčok umožňuje meniť pracovné
otáčky píly s ohľadom na rôzne materiály obrobku.
♦ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s reguláciou
otáčok (4).
♦ Ak chcete náradie vypnúť, uvolnite vypínač s reguláciou
otáčok (4).
Volič predkmitu (obr. E)
Model FME365 má dvojitý pohyb pílového listu: priamy
recipročný pohyb alebo okružný pohyb.
5
SLOVENČINA
Priamy recipročný pohyb sa používa pri rezaní všetkých
typov kovov a pri rezaní dreva, kde sa preferuje hladké
zakončenie rezu pred rýchlosťou.
♦ Nastavenie píly na priamy recipročný pohyb spravte
otočením voliča do polohy označenej
.
Okružný pohyb sa používa na rýchle rezanie dreva.
♦ Nastavenie píly na okružný pohyb spravíte otočením
voliča do polohy označenej
.
Rezanie (obr. A)
♦
♦
Vždy držte náradie oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd
v chode naprázdno.
Pri rezaní vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Ak je to možné, pracujte s pätkou píly (1) pritlačenou
k obrobku. Týmto spôsobom bude zaistené lepšie
ovládanie píly, budú obmedzené vibrácie a zabráni sa
poškodeniu pílového listu.
♦
Zapnite náradie a pomaly zavádzajte pílový list do
obrobku. Zaistite, aby bola pätka píly (1) po celý čas
rezu v kontakte s obrobkom.
Rezanie vetiev
Táto mečová píla môže rezať vetvy až do priemeru 25 mm.
Varovanie! Nepracujte s náradím, ak ste v korune stromu,
na rebríku alebo na inej nestabilnej podpere. Dávajte pozor,
na aké miesto padajú odrezané vetvy.
♦ Režte smerom dole a smerom od Vášho tela.
♦ Režte v blízkosti hlavnej vetvy alebo kmeňa stromu.
Zvislé rezy
Rady na optimálne použitie
Toto náradie môže vykonávať rezy v blízkosti rohov a na
iných ťažko prístupných miestach.
♦ Zasuňte pílový list do upínacieho mechanizmu píly tak,
aby boli jeho zuby otočené nahor.
♦ Držte náradie s pätkou píly (1) otočenou smerom dole
tak, aby bola čo najbližšie k pracovnému povrchu.
♦ Režte smerom dopredu a smerom od Vášho tela.
Rezanie dreva
Príslušenstvo
♦
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže
poskytnúť.
♦
♦
♦
Upnite si bezpečne obrobok a pred rezaním z neho
odstráňte všetky klince a kovové predmety.
Uchopte náradie oboma rukami a pracujte s pätkou píly
(1) pritlačenou k obrobku.
Zarovnávacie rezy
Kompaktná konštrukcia krytu motora tejto píly a otočná
pätka píly umožňujú vykonávanie rezov v blízkosti podlahy,
rohov a na iných zle prístupných miestach.
Ak chcete maximalizovať možnosť rezov na zle prístupných
miestach:
♦ Zasuňte pílový list do upínacieho mechanizmu píly tak,
aby boli jeho zuby nahor.
♦ Otočte pílu do obrátenej polohy tak, aby bola čo najbližšie k pracovnému povrchu.
Rezanie kovov
Uvedomte si, že rezanie kovu zaberie omnoho viac času než
rezanie dreva.
♦ Používajte pílové listy vhodné na rezanie kovu. Na rezanie železných kovov používajte pílové listy s jemnými
zubami a na rezanie neželezných kovov pílové listy
s hrubšími zubami.
♦ Pri rezaní tenkých kovových plechov upnite na spodnú
stranu obrobku kúsok odpadového dreva a režte cez
celú túto zostavu.
♦ Naneste pozdĺž čiary rezu tenký olejový film.
Ponorné rezy do dreva
♦
♦
♦
6
Zmerajte si a označte na obrobku požadovaný zárez.
Upnite do píly pílový list vhodný pre ponorné rezy.
Oprite pätku píly (1) o obrobok v takej polohe, aby
pílový list vytváral zodpovedajúci uhol pre ponorný rez.
Pílové listy
Táto mečová píla môže používať pílové listy s dĺžkou až
305 mm. Vždy používajte čo najkratšie pílové listy, ktoré sú
vhodné pre vykonávané rezy, ale ktoré sú tiež dostatočne
dlhé, aby mohli prerezať materiál obrobku. Pri dlhších
pílových listoch je počas použitia väčšia pravdepodobnosť
ohybu a poškodenia. Počas použitia, keď nie je píla udržiavaná v stálom kontakte s obrobkom, môžu niektoré dlhšie
pílové listy vibrovať alebo môžu kmitať.
Údržba
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia napájaného
akumulátorom:
♦ Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel od
siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
SLOVENČINA
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 10 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Rezanie drevených dosiek (ah, B) 14,7 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Rezanie drevených nosníkov (ah, WB) 15,8 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
FME365
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2014/30/EU
a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
FME365
Typ 1
Napájacie napätie
V
230
Príkon
W
1050
Otáčky naprázdno (počet kmitov
za minútu)
min -1
0 - 3500
Max. dĺžka pílového listu
mm
305
Hmotnosť
kg
3,5
LpA (akustický tlak) 87 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 98 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
7
SLOVENČINA
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
zst00245611 - 08-09-2014
8
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
9
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising