FME700 | Stanley FME700 CHOP SAW instruction manual

533223-26 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FME700
1. ábra
2. ábra
4. ábra
2
3. ábra
5. ábra
7. ábra
6. ábra
8. ábra
9. ábra
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max darabolófűrésze különféle alakú
fém munkadarabok vágására használható. A szerszám
professzionális és privát, nem professzionális felhasználásra
is alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Elektromos szerszám használata során mindig tartsa be az Ön országában
érvényes biztonsági előírásokat, hogy csökkentse
a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyét.
♦
♦
♦
A készülék használata előtt gondosan és teljes egészében olvassa át ezt a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével
jár.
Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
1. Tartsa a munkaterületet tisztán
A rendetlen munkaterület és munkapad balesetet okozhat.
2. Vegye számításba a munkaterület környezetét is
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás környezetben ne
használja. A munkaterületet világítsa ki jól (250 – 300 Lux).
Ne használja a szerszámot tűz- vagy robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok vagy gázok
jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel (pl.
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat során (pl.
magas páratartalom esetén, fém forgácsolásakor stb.) az
elektromos biztonságot nagy érzékenységű, 30 mA-es
maradékáram megszakító (RCD) használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek, különösen gyermekek, hozzáérjenek a szerszámhoz vagy a hosszabbító
kábelhez, tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Használaton kívüli szerszámok tárolása
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen és jól elzárva
tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse a szerszámot
Jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát, ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
7. A megfelelő szerszámot használja
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne használja őket nagyobb igénybevételre tervezett szerszámok helyett. A szer4
számokat csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert ezek
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Hordjon hajvédőt,
hogy a hosszú haj ne akadályozza a munkában. Szabadban
végzett munkához lehetőleg viseljen arra alkalmas védőkesztyűt és csúszásgátló lábbelit.
9. Viseljen védőfelszerelést
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen arcmaszkot vagy
porvédő álarcot, amikor olyan munkát végez, amely por vagy
repülő szilánkok keletkezésével jár. Ha fennáll ezen részecskék felforrósodásának veszélye, viseljen hőálló kötényt is.
Mindig viseljen hallásvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség,
vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
11. Bánjon gondosan a kábellel
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet. A szerszám
dugaszát soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól és hőtől.
12. Rögzítse a munkadarabot
Használjon szorítókat vagy satut a munkadarab befogásához. Így biztonságosabban dolgozhat, és mindkét kezével
a szerszámot kezelheti.
13. Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámokat
A jobb és biztonságosabb munka érdekében tartsa a vágószerszámokat mindig élesen és tisztán. Kenésnél és tartozékok cseréjénél kövesse az útmutatásokat. Rendszeresen
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült, márkaszervizzel
javíttassa meg. Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámot
Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a szerszámot, kapcsolja ki,
és várja meg, amíg teljesen leáll. Áramtalanítsa a szerszámot, amikor nem használja, mielőtt tartozékot vagy feltétet
cserél vagy karbantartást végez rajta.
16. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
17. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón. Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló
MAGYAR
kikapcsolt állapotban van, mielőtt az áramforrásra csatlakoztatja.
18. Hosszabbító kábelek
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje
le, ha sérült. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni.
19. Őrizze meg éberségét
Figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, és ne
dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt.
♦
♦
♦
♦
20. Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati
kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit,
a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak
a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne kísérelje meg
a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
♦
21. Figyelem!
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve
kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl.
♦
22. A szerszámot képzett szakemberrel javíttassa
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A szerszámot hivatalos Black and Decker szervizzel
javíttassa. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni mert ellenkező
esetben a szerszám kezelője komoly veszélynek van kitéve.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
További biztonsági előírások daraboló fűrészhez
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A szerszám használata közben mindig viseljen szabályos védőkesztyűt.
Kezét tartsa távol a vágókorongtól. Soha ne vágjon
olyan munkadarabot, amelyen a mozgó tárcsához
15 cm-nél közelebb kellene manuális műveletet végezni.
Ne vágjon 1,2 mm-nél vékonyabb munkadarabot
a szerszámhoz mellékelt vágókoronggal.
Ne használja a szerszámot, amíg a védőeszközök
nincsenek a helyükön.
Ne végezzen semmilyen műveletet szabad kézzel.
A leszorítóval biztonságosan rögzítse a munkadarabot.
Soha ne nyúljon a vágókorong mögé.
A gépet mindig sima, stabil felületre helyezze, ahol
nincsenek szétszóródott anyagok, pl. forgács, hulladék.
Használat előtt ellenőrizze, nem repedt vagy tö-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
rött-e a korong. Egyértelmű repedés vagy törés esetén
selejtezze ki a korongot.
Ügyeljen arra, hogy a korong a szerszám bekapcsolása
előtt ne érjen a munkadarabhoz.
Működés közben ne hagyja, hogy a korong ugráljon, és
ne kezelje durván. Ha mégis ugrál, állítsa le a szerszámot és vizsgálja át a korongot.
Soha ne használja a szerszámot a koronggal egy vonalban állva. Tartson másokat távol a munkaterülettől.
Figyeljen a forgácsra és a vágás alatt lévő anyagra.
Ezek élesek és forrók lehetnek. Mielőtt a levágott
darabkákhoz nyúlna, hagyja őket kihűlni.
A szikrafogó a használat közben felforrósodik. Közvetlenül használat után ne érjen a szikrafogóhoz, és ne
állítson rajta.
A munkadarab elmozdítása vagy a beállítások módosítása előtt kapcsolja ki a szerszámot és várja meg
a korong teljes leállását.
Kikapcsolás után soha ne próbálja a korongot az
oldalára gyakorolt nyomással lefékezni.
Folyadékot ne használjon a vágáshoz. Ezek a folyadékok meggyulladhatnak vagy áramütést okozhatnak.
Ellenőrizze, hogy a munkadarab megfelelően alá
van-e támasztva.
Csak a gyártó által ajánlott vágókorongot használjon.
Ne használjon körfűrész korongot vagy más típusú
fogazott fűrészlapot.
A korong legnagyobb megengedett fordulatszáma
mindig azonos vagy nagyobb legyen a szerszám
adattábláján szereplő üresjárati sebességnél.
Ne használjon olyan vágókorongot, amelynek méretei
nem egyeznek a műszaki adatoknál megadottakkal.
Csak az EN12413 szabványnak megfelelő vágókorongot használjon.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a vágókorong megfelelően van-e felszerelve.
Járassa a szerszámot legalább 30 másodpercig terheletlenül, biztonságos helyzetben. Ha közben a szerszám jelentősen vibrálna, vagy egyéb hiba adódna,
állítsa le, és keresse meg a hiba okát.
Ne használja a vágókorongot oldalsó csiszoláshoz.
Ne vágjon betont, téglát, csempét vagy kerámiát.
Ne vágjon faanyagot, műanyagot vagy szintetikus
anyagokat.
Ne vágjon öntöttvasat.
Soha ne vágjon magnézium tartalmú anyagokat.
Ne vágjon áram alatt lévő anyagot.
Jól szellőző helyen használja a szerszámot. Ne használja gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében.
A vágáskor keletkező szikráktól és forró részecskéktől,
illetve a motor szénkeféi között keletkező ívtől a gyúlékony anyagok tüzet foghatnak.
Rendszeresen tisztítsa a szellőzőnyílásokat, ha poros
környezetben végez munkát. Ha a nyílásokat tisztítani
kell, előtte ne feledje áramtalanítani a szerszámot.
5
MAGYAR
♦
♦
A vágókorongokat mindig védett, száraz helyen tárolja,
ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
Figyelmeztetés! A szerszám használata során olyan
veszélyes por keletkezhet, amely rákot, születési
rendellenességet vagy más öröklődő betegséget okozó
vegyi anyagot tartalmaz. Viseljen az adott feladathoz
alkalmas légzésvédőt.
Figyelmeztetés! Csak legfeljebb 3 mm vastagságú és legfeljebb 355 mm átmérőjű daraboló
korongot használjon.
Figyelmeztetés! A vágókorong a szerszám kikapcsolása
után is még egy ideig forog.
♦ Csak nagy szilárdságú, legalább 4300 ford./perc névleges fordulatszámú korongot használjon.
♦ Mindig viseljen védőszemüveget, használja a védőeszközöket, szorítsa a munkadarabot satuba, és viseljen
alkalmas légzésvédőt.
A gép zaját a következő tényezők befolyásolják:
♦ a vágandó anyag
♦ a vágókorong típusa
♦ az előtoló erő
♦ Figyelmeztetés! Hallásának védelme érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok együtt járnak a szerszám használatával:
♦ forgó alkatrészek megérintése miatti sérülések
♦ a vágókorong törése által okozott sérülések
Ezek a veszélyek itt fenyegetnek a legjobban:
♦ a munkaterületen belül
♦ a forgó alkatrészek hatósugarában
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők:
♦ Halláskárosodás.
♦ A forgó vágókorong fedetlen részei miatt fennálló
balesetveszély.
♦ Korong cseréje közben bekövetkező sérülés veszélye.
♦ Az ujjak becsípődésének veszélye a védőburkolatok
kinyitásakor.
Elektromos biztonság
Az Ön szerszáma kettős szigetelésű, ezért
nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne
próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval
helyettesíteni.
♦
6
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik hivatalos
Stanley Fat Max szakszervizzel.
Feszültségcsökkenések
A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig tartó
feszültségcsökkenést okoz.
Kedvezőtlen áramellátási körülmények esetén ez más
berendezések működését is befolyásolhatja.
Ha az áramellátó rendszer impedanciája 0,12 Ω-nál alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel zavar.
Figyelmeztető szimbólumok
A szerszámon a következő szimbólumok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése
végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.
Mindig viseljen védőszemüveget.
Mindig viseljen hallásvédőt.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
A. Zárólánc
B. Szikrafogó csavarja
C. Szikrafogó
D. Talp
E. Ütköző
F. Satu
G. Villáskulcs
H. Forgatókar
I. Satukar
J. Vágókorong
K. Védőburkolat
L. Tengelyzár
M. Mélységütköző csavar és rögzítőanya
N. Fogantyúkapcsoló
O. Lakathoz furat
P. Ütköző csavarjai
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez rajta, illetve feltétet
vagy tartozékot fel- vagy leszerel róla. Ellenőrizze, hogy
a fogantyúkapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A korong forgó
állapotában soha ne végezzen beállítást a szerszámon.
A vágókorong le- és felszerelése (7.– 8. ábra)
♦
♦
♦
♦
Nyomja be a tengelyzárat (L).
Forgassa a vágókorongot (J), amíg nem rögzítődik.
A villáskulccsal (G) hajtsa ki a csavart (S) az óramutató járásával ellentétesen forgatva, majd vegye le az
alátétet (T) és a tartókarimát (U).
Ellenőrizze, hogy a távtartó (R) a helyén van-e a karimával szemben.
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vágókorong (J) cseréje. Ügyeljen arra, hogy az új
korongot a forgásiránynak megfelelően helyezze rá
a távtartóra (R).
Rögzítse a korongot a tartókarimával (U), az alátéttel
(T) és a csavarral (S).
Nyomja be a tengelyzárat (L).
Forgassa a vágókorongot (J), amíg nem rögzítődik.
A villáskulccsal (G) húzza meg a csavart (S) az óramutató járásának irányában forgatva.
Lefelé mozgatva tegye vissza a védőburkolatot, majd
oldja ki a tengelyzárat (L).
Állítsa be igény szerint a vágási mélységet.
A vágási mélység beállítása (1. ábra)
A vágási mélység a korong kopásának megfelelően
utánállítható.
♦ A kikapcsolt szerszámot futtassa végig a vágóúton
a megfelelő hézag ellenőrzéséhez.
♦ Ha igazítás szükséges, a következő módon végezze:
♦ Lazítsa meg néhány fordulattal a rögzítőanyát (M).
♦ Forgassa a mélységütköző csavarját (M) befelé vagy
kifelé a kívánt vágási mélység beállításához.
♦ Húzza meg a rögzítőanyát (M).
Figyelmeztetés: Vágókorong cseréjénél a mélységütközőt
mindig állítsa vissza az eredeti helyzetébe.
♦
Csavarja vissza az ütköző csavarjait (P), és húzza meg
őket az ütköző (E) rögzítéséhez.
A vágási szög beállítása (6.ábra)
A szerszámmal 45°-ig lehet ferdevágást végezni.
♦ Lazítsa meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
kioldásához.
♦ Állítsa az ütközőt (E) a kívánt szögbe. A szög a skálán
(Q) leolvasható.
♦ Húzza meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
rögzítéséhez.
A gérskála ellenőrzése és beállítása (6. ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
Lazítsa meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
kioldásához.
Húzza le a kart, és rögzítse ebben a helyzetben
a zárólánccal (A).
Helyezzen derékszöget az ütközőhöz (E) és a vágókorong bal oldalához, hogy tökéletes 90°-ot kapjon. Ellenőrizze, hogy a skála (Q) 0° jelzése egybeesik-e a talpon
(D) lévő jelzéssel.
Húzza meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
rögzítéséhez.
Húzza ki a záróláncot (A), és állítsa vissza a kart felső
nyugalmi helyzetébe.
A munkadarab leszorítása (2.– 4. ábra)
A szikrafogó beállítása (1. ábra)
A szerszámon satu is van (F)
♦ Húzza a kart (I) a fogantyú (H) irányába.
♦ Tolja előre a satut (F) mindaddig, amíg a befogópofa
majdnem hozzáér a munkadarabhoz.
♦ Nyomja a kart (I) a befogópofa irányába mindaddig,
amíg a satu szárával össze nem kapcsolódik.
♦ Fordítsa el a fogantyút (H) az óramutató járásának
irányába, és rögzítse biztonságosan a munkadarabot.
♦ Ha a munkadarabot ki szeretné venni, fordítsa el a fogantyút (H) az óramutató járásával ellentétes irányba.
♦ A vágókapacitás növeléséhez helyezzen távtartó
blokkot a munkadarab alá. A távtartó blokk valamivel
keskenyebb legyen a munkadarabnál.
Figyelmeztetés: A hosszú munkadarabot támassza alá
egy fadarabbal. A munkadarabnak ne a levágandó végét
fogja be.
♦
♦
♦
Gyorsállítás funkció (4. ábra)
A leszorítónak van egy gyorsállítási lehetősége.
♦ A leszorító kioldásához forgassa el a fogantyút (H) egy
vagy két fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányba, és húzza a kart (I) a fogantyú (H) felé.
Lazítsa meg a csavart (B).
Állítsa a szikrafogót (C) a megfelelő helyzetbe.
Húzza meg a csavart (B).
A szerszám használata
Figyelmeztetés: Mindig tartsa be a biztonsági útmutatásokat és az érvényes előírásokat.
Figyelmeztetés: Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a szerszámra.
Figyelmeztetés: Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
munka közben felforrósodik, működtesse néhány percig
üresjáraton.
Vágási kapacitás
A széles nyílású satunak és flexibilis csuklónak köszönhetően nagyobb munkadarabok is vághatók. A vágási kapacitás
táblázatának segítségével határozza meg, mekkora a legnagyobb vágható méret új korong használatánál.
Vigyázat: Előfordulhat, hogy egyes nagyobb méretű, kerek
vagy szabálytalan alakú tárgyak befogásához további befogóeszközök is szükségesek, ha ezeket a tárgyakat a satu
nem tartja meg biztonságosan.
A befogási helyzet beállítása (5. ábra)
A befogási helyzet a korongnak megfelelően beállítható.
♦ Csavarja ki a villáskulccsal (G) az ütköző csavarjait (P).
♦ Igazítsa az ütközőt (E) a kívánt helyzetbe.
7
MAGYAR
Legnagyobb vágási kapacitás
A szerszám szállítása (1. ábra)
Megjegyzés: A táblázatban megadott vágási kapacitás nem
veszi figyelembe a korong kopását és az ütköző optimális
helyzetét.
A zárólánccal (A) a szerszámot lezárt helyzetében
rögzítse, mielőtt azt szállítani kívánja.
Figyelmeztetés: Mielőtt szállítaná a szerszámot, bizonyosodjon meg arról, hogy ki van kapcsolva és a konnektorból
is ki van húzva, .
♦ Engedje le a védőburkolatot (K) a talpra (D), és rögzítse
a szerszámot ebben a helyzetben úgy, hogy a láncot
a fogantyún lévő kampóra akasztja.
♦ A szerszámot a hordfogantyúinál fogva szállítsa.
♦ A reteszelés kioldásához nyomja le finoman a fogantyút, és húzza ki a záróláncot (A).
A munkadarab
alakja
90° -os vágási
szög
A = 4-7/8“
(125 mm)
A = 4-1/2“
(115 mm)
4-1/2“ × 5-1/8“
(115 ×
130 mm)
4“ × 7-5/8“
(115 ×
130 mm)
3“ × 7-3/8“
(115 ×
130 mm)
A = 4-1/2“ ×
5-3/8“
(115 × 137 mm)
45° -os vágási
szög
A = 4-1/2“
(115 mm)
A = 3-13/16“
(98 mm)
4-1/2“ ×
3-13/16“
4-1/8“ × 3-3/4“
(105 × 95 mm)
A = 3-13/16“
3-3/4“
(95 mm)
A munka megkezdése előtt:
♦
♦
♦
♦
Szerelje fel a megfelelő korongot. Túlságosan lekopott
korongot ne használjon. A gép legnagyobb fordulatszáma nem lehet nagyobb a vágókorongénál.
Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és a szerszámon nyilakkal jelölt irányban forog-e.
Rögzítse a munkadarabot.
Mindig helyesen állítsa be a szikrafogót.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A fogantyúkapcsoló (N) a kezelőfogantyún van elhelyezve.
♦ A szerszám beindításához nyomja meg a fogantyúkapcsolót (N).
♦ Munkavégzés közben tartsa lenyomva a főkapcsolót.
♦ A szerszámot a fogantyúkapcsoló (N) elengedésével
állíthatja le.
Figyelmeztetés: Soha ne kapcsolja be vagy ki a gépet,
amíg az terhelés alatt van.
Figyelmeztetés: A szerszám illetéktelen használatának
megakadályozása végett tegyen egy közönséges lakatot
(nem tartozék) a fogantyúkapcsolón kialakított furatba (O).
Figyelmeztetés! Magnézium tartalmú anyagot ne
vágjon.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Vágás végrehajtása (1. ábra)
♦
♦
♦
♦
8
Helyezze a vágni kívánt anyagot az ütközőhöz (E) és
rögzítse a satuval (F).
Kapcsolja be a szerszámot, és húzza le a fogantyút
a munkadarab vágásához. Várja meg, amíg a motor
felveszi a teljes fordulatszámot, és csak azután kezdje
a vágást.
Hagyja a korongot szabadon vágni. Ne erőltesse.
A vágás után kapcsolja ki a szerszámot, és állítsa
vissza a kart felső nyugalmi helyzetébe.
Karbantartás
Az Ön Stanley Fat Max szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. A szerszám
folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól
és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen
tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦ A motorburkolatot nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
A motor szénkeféinek ellenőrzése és cseréje
(9. ábra)
Figyelmeztetés! Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot. Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló OFF (KI)
állásban van-e.
A kefék kopását rendszeresen ellenőrizni kell. A kefék ellenőrzéséhez vegye le a kefeház sapkáját (W). A keféknek (V)
akadálytalanul kell csúszniuk a kefeházban. Ha a kefék már
8 mm-re lekoptak (lásd a 9. ábrát), ki kell őket cserélni.
Tegyen új kefét a kefeházba. Csere esetén az új keféket
a régiekkel megegyező helyzetben tegye be. Tegye vissza
a kefeház fedelét (ne szorítsa rá túl erősen).
Tisztítás
Ajánlatos a készülékházból a port és a szemcséket légtömlővel kifúvatni, valahányszor azt látja, hogy szennyeződés
gyülemlett fel a szellőzőnyílásokban és azok környékén.
MAGYAR
Mindig viseljen alkalmas szem- és légzésvédő eszközt.
Műszaki adatok
FME700
(1-es típus)
Javítások
A termék BIZTONSÁGOSSÁGA és MEGBÍZHATÓSÁGA
érdekében mindennemű javítást, karbantartást és beállítást
hivatalos szervizzel vagy más képzett javítóval kell végeztetni, és csak eredeti cserealkatrészeket szabad felhasználni.
Feszültség
VAC
230
Felvett teljesítmény
W
2 300
Üresjárati fordulatszám
min-1
3 800
A vágókorong maximális kerületi sebessége
m/s
80
Kenés
Maximális korongátmérő
mm
355
Zárt rendszerű típus, minden golyóscsapágy zsírral van
szigetelve. A csapágyakat gyárilag kellően megkentük,
további kenés a darabolófűrész teljes élettartama során nem
szükséges.
Korongfurat
mm
25,4
Maximális korongvastagság
mm
3
Vágókorong típusa
Egyenes, nem hornyolt
Tartozékok
Vigyázat! A szerszámmal más tartozékok használata nem
ajánlott, az veszélyes lehet.
Csak nagy szilárdságú, 1-es típusú, organikus kötésű, legalább 4300 ford./perc névleges fordulatszámú, az EN12413
szabványnak megfelelő korongokat használjon.
Az Ön szerszámához ajánlott tartozékok a helyi forgalmazónál vagy hivatalos szervizben külön költség ellenében
beszerezhetők.
Keresztvágási kapacitás 90°-nál
Kör
mm
125
Négyzet
mm
115
Derékszög
mm
115 × 130
Szögletes
mm
137 × 137
Keresztvágási kapacitás 45°-nál
Kör
mm
115
Négyzet
mm
98 × 98
Derékszög
mm
105 × 95
Szögletes
mm
95 × 95
Súly
kg
18
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
FME700
(1-es típus)
LPA (Hangnyomásszint)
dB(A)
92,5
Toleranciafaktor (K)
dB(A)
3
LWA (Hangteljesítmény szint)
dB(A)
105,5
Toleranciafaktor K
dB(A)
3
Vibráció kibocsátási érték ah
m/s2
6,5
Toleranciafaktor (K)
m/s2
1,5
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtését helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával
a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében
átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
9
MAGYAR
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
FME700
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 2006/42/EK, EN61029-1, EN61029-2-10.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2012. 08. 28.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két
év kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára,
mely gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon
kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult
a Stanley márkaszervizben.
10
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében vásárolnak
12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes
időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn
belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethető vissza.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak (kereskedőnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő
minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
• a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű határidőn belül,
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott
jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál,
illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy
jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása
vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb
részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
zst00181917 - 30-11-2012
11
MAGYAR
KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
Telefon
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
09/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
12
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
MAGYAR
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising