SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FME700
Sl. 1
Sl. 2
Sl. 4
2
Sl. 3
Sl. 5
Sl. 7
Sl. 6
Sl. 8
Sl. 9
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš rezalnik Stanley Fat Max je namenjen za razrez različnih jeklenih profilov. To orodje je namenjeno samo osebni
uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Pri uporabi električnih orodij vedno
upoštevajte varnostne predpise, ki so v veljavi
v vaši državi in ki se nanašajo na zmanjšanje
nevarnosti požara, električnega udara in telesnih
poškodb.
♦
♦
♦
Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih.
Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb.
Shranite ta navodila za uporabo tudi v prihodnje.
1. Delovno mesto naj bo vedno čisto
Prostori in delovne mize, ki so razmetane ali natrpane, lahko
vodijo v nezgode.
2. Upoštevajte okolico delovnega mesta
Orodja ne uporabljajte na dežju. Električnega orodja ne
izpostavljajte dežju ali mokroti. Delovni prostor naj bo dobro
osvetljen (250 - 300 luksov). Ne uporabljajte tega orodja
tam, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije, npr. v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
3. Pazite, da ne povzročite električnega udara
Izogibajte se telesnim stikom z ozemljenimi površinami
(na primer vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki in
hladilniki). Če uporabljate orodje v ekstremnih pogojih (npr.
pri visoki vlažnosti, ko nastajajo kovinski obruski itd.), lahko
električno varnost izboljšate z uporabo občutljivega 30 mA
inštalacijskega odklopnika RCD.
4. Ljudje naj se odstranijo iz delovnega območja orodja
Ne dovolite, da bi se drugi ljudje, posebej še otroci, ki niso
zaposleni, dotaknili orodja ali podaljška kabla; vsi ljudje naj
se umaknejo iz delovnega območja.
5. Shranite orodja, ki jih ne uporabljate
Če orodja ne uporabljate, ga shranite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru izven dosega otrok.
6. Ne uporabljajte sile pri delu z orodjem
Orodje bo opravilo delo bolje in varneje s hitrostjo, ki je
ustrezna za delo.
7. Uporabljajte pravo vrsto orodja
Ne poskušajte s silo opraviti delo velikih orodij z majhnimi
orodji. Ne uporabljajte orodja za dela, za katera niso name4
njena, na primer ne uporabljajte krožne žage za žaganje
debel ali štorov.
8. Imejte primerno delovno obleko
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ker se lahko ujamejo
v premikajoče se dele. Dolge lase pokrijte z zaščitnim
pokrivalom. Pri delu na prostem nosite primerne rokavice in
čevlje, ki ne drsijo.
9. Uporabite osebno zaščitno opremo
Vedno nosite zaščitna očala. Nosite masko za zaščito pred
prahom, če pri delu nastaja prah ali leteči delci. V primeru,
da so ti delci vroči, uporabite tudi varnostni predpasnik
odporen proti vročini. Ušesa imejte vedno zaščitena. Vedno
nosite zaščitno čelado.
10. Priključite napravo za odsesavanje prahu
Če je omogočen priklop na sisteme za odsesavanje prahu,
poskrbite, da bodo te naprave pravilno priključene in
uporabljene.
11. Ne poškodujte električnega kabla
Nikoli ne nosite orodja tako, da ga držite za kabel. Nikoli ne
potegujte za kabel, da bi ga izključili iz električne vtičnice.
Kabel odmaknite od vročine, olja in ostrih robov.
12. Pritrdite obdelovanec
Uporabite sponke ali primež in tako pritrdite obdelovalec. To
je varneje, kot da bi uporabljali roko, obenem pa imate obe
roki na voljo za upravljanje orodja.
13. Izogibajte se neobičajni drži telesa
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
14. Orodje vzdržujte pravilno in skrbno
Orodja z rezili naj bodo vedno ostra in čista; tako so
učinkovitejša in varnejša. Sledite navodilom za podmazanje
in menjavanje dodatkov. V rednih časovnih presledkih preverjajte kable orodja in če so poškodovana, naj jih popravi
pooblaščeni servis. V rednih časovnih presledkih preverjajte
kabelske podaljške in če so poškodovana jih zamenjajte.
Ročice morajo biti suhe čiste in brez madežev olja ali masti.
15. Izklopite orodja iz vira napajanja
Izključite orodje in počakajte, da se popolnoma ustavi, preden odidete in ga pustite brez nadzorstva. Izklopite orodje iz
omrežne napetosti, kadar orodja ga ne uporabljate, pred zamenjavo delov, pribora ali priključkov in pred servisiranjem.
16. Odstranite nastavitvene čeljusti in ključe
Vedno preverite, ali so nastavitvene čeljusti in ključi odstranjeni z orodja, preden začnete delati z orodjem.
17. Preprečite neželeni zagon
Ne prenašajte orodja s prstom na stikalu. Preden orodje
priključite na električno omrežje, preverite, ali je izključeno.
18. Uporabljajte podaljške kablov za uporabo na prostem
Pred uporabo preverite podaljšek kabla in ga zamenjajte, če
SLOVENSKI
je poškodovan. Če orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške kabla, ki so primerni za uporabo na
prostem in so ustrezno označeni.
19. Bodite pazljivi
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela, uporabljajte zdravo pamet in ne delajte z orodjem,
če ste utrujeni.
20. Preverite poškodovane dele orodja
Pred delom natančno preverite orodje in napajalni kabel.
Preverite znake neporavnanosti, zagozdenosti premičnih
delov, zlomljene dele, poškodbe ščitnikov in stikal ter vsa
druga stanja, ki lahko vplivajo na delovanje orodja. Poskrbite, da bo orodje delovalo pravilno in opravljalo nameravano
funkcijo. Ne uporabljajte orodja, če je katerikoli njegov del
poškodovan ali defekten. Ne uporabljajte orodja, če stikalo
za vklop/izklop ne deluje. Vse poškodbe ali defekte naj odpravi pooblaščeno osebje podjetja Black and Decker. Nikoli
sami ne popravljajte orodja.
21. Opozorilo!
Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali način uporabe,
ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
22. Orodja naj popravi kvalificiran serviser
To orodje ustreza veljavnim varnostnim predpisom. Vaše
orodje naj popravlja le pooblaščeno servisno osebje podjetja
Black and Decker. Popravila lahko opravlja samo kvalificirani
serviser z originalnimi nadomestnimi deli; drugače lahko to
povzroči nevarnost poškodb za uporabnika.
Dodatna varnostna navodila za stabilni rezalnik za
kovine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z orodjem vedno nosite običajne delovne
rokavice.
Ne približujte se z rokami rezalnim kolutom. Nikoli ne
režite obdelovancev, ki zahtevajo ročne posege bližje
od 15 cm od vrtečega se rezalnega koluta.
Če uporabljate rezalni kolut, ki je priložen temu orodju,
ne režite obdelovancev z manjšo debelino od 1,2 mm.
Ne uporabljajte tega orodja brez nameščenih ščitnikov.
Ne izvajajte dela prostoročno. Uporabite prižemnik za
obdelovanec in trdno pritrdite obdelovanec.
Nikoli ne segajte v prostor za rezalnim kolutom.
Vedno postavite orodje na ravno, stabilno površino, ki je
dobro vzdrževana in brez ostružkov ali odrezkov.
Pred pričetkom dela preverite rezalni kolut za morebitne
poškodbe ali razpoke. Odstranite in zavrzite rezalni kolut, če opazite znake razpok ali drugih pomanjkljivosti.
Rezalni kolut se ne sme dotikati obdelovanca prej,
preden vključite orodje.
Med delovanjem ne postopajte grobo z rezalnim kolutom
in ne dovolite, da rezalni kolut poskakuje. Če pride do
poskakovanja, ustavite orodje in preverite rezalni kolut.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne delajte z orodjem, če stojite v liniji z rezalnim kolutom. Drugi ljudje naj se umaknejo iz območja delovanja
orodja.
Pazite se ostružkov in odrezkov. Ti so lahko ostri in
vroči. Pred rokovanjem z odrezanimi deli počakajte, da
se ohladijo.
Deflektor isker postane med uporabo vroč. Ne dotikajte
se ali premikajte deflektorja isker med ali takoj po
končanem delu.
Izključite orodje in počakajte, da se rezalni kolut ustavi,
preden premestite orodje ali spremenite nastavitve.
Ko izključite orodje, nikoli ne poskušajte ustaviti
rezalnega koluta, tako da bi pritisnili ob stran rezalnega
koluta.
Ne uporabljajte rezalnih tekočin. Te tekočine se lahko
vnamejo ali povzročijo električni udar.
Preverite, ali je obdelovanec pravilno podprt.
Uporabljajte le rezalne kolute, ki jih priporoča proizvajalec. Nikoli ne uporabljajte listov za krožne žage ali
katerikoli drug tip listov z zobmi.
Najvišja dovoljena hitrost rezalnega koluta mora biti
vedno enaka ali višja od hitrosti praznega teka orodja,
ki je navedena na tovarniški tablici.
Ne uporabljajte rezalnih kolutov, ki ne ustrezajo meram,
navedenim v tehničnih podatkih.
Uporabljajte le rezalne kolute, ki so skladni s standardom EN12413.
Pred začetkom dela preverite, ali je rezalni kolut pravilno nameščen.
Omogočite, da orodje deluje v praznem teku v varnem
položaju vsaj 30 sekund. Če opazite močno tresenje ali
če se pojavi druga napaka, ustavite orodje in določite
vzrok.
Ne uporabljajte rezalnih kolutov za stransko/bočno
brušenje.
Ne režite betona, opeke, keramičnih ploščic ali drugih
keramičnih materialov.
Ne režite lesa, plastike ali sintetičnih materialov.
Ne režite predmetov iz litega železa.
Nikoli ne režite predmetov iz magnezija.
Ne režite predmetov, ki so pod napetostjo.
Orodje uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih.
Ne delajte z orodjem v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali
prahu. Iskre ali vroči delci, ki nastajajo med brušenjem
ali pri razelektritvi ščetk motorja, lahko zanetijo vnetljive
snovi.
Pri uporabi orodja v prašnem okolju, redno počistite
ventilacijske reže. Pred čiščenjem ventilacijskih rež,
morate najprej orodje izključiti.
Vedno shranite rezalne kolute v dobro zavarovan in suh
prostor, izven dosega otrok.
Opozorilo! Uporaba orodja lahko ustvari prah, ki vsebuje kemikalije, za katere je znano, da povzročajo raka,
mutacije in napake pri rojstvu. Uporabljajte ustrezno
zaščito pri dihanju.
5
SLOVENSKI
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Opozorilo! Uporabljajte le rezalne kolute največje
debeline 3 mm in največjega premera 355 mm.
Opozorilo! Rezalni kolut se bo takoj po izklopu orodja vrtel
še nekaj trenutkov.
♦ Uporabljajte le ojačane kolute z nominalno hitrostjo
vrtenja 4 300 vrt./min. ali višjo.
♦ Vedno uporabljajte zaščitna očala, ščitnike, pritrdite
obdelovanec v primež in uporabite ustrezno zaščito pri
dihanju.
Za nastajanje hrupa so pomembni naslednji faktorji:
♦ material, ki ga obdelujete
♦ vrsta rezalnega koluta
♦ potisna sila
♦ Opozorilo! Uporabljajte ustrezno zaščito za sluh.
Preostala tveganja
Pri uporabi te naprave se lahko pojavijo še naslednje, za to
napravo značilne nevarnosti:
♦ poškodbe, ki so posledica dotika vrtečih se delov
♦ poškodbe, ki jih povzročajo motnje v delovanju rezalnega koluta
Te nevarnosti so največje:
♦ znotraj delovnega območja orodja
♦ znotraj območja vrtečih se delov orodja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Te so:
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost nezgod, ki jih lahko povzročijo nepokriti deli
vrtečega se rezalnega koluta.
♦ Nevarnost poškodb pri zamenjavi koluta.
♦ Nevarnost ščipanja prstov pri odpiranju varovala.
Električna varnost
Vaše orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska
napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla
z navadnim napajalnim kablom.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Napetostni padci
Tok pri postopku priklapljanja lahko povzroči kratkotrajne
napetostne padce.
Pri neustreznih pogojih napajanja lahko to vpliva tudi na
drugo opremo.
Če je sistemska impedanca izvora napajanja nižja od 0,12 Ω,
je za pojav motenj malo verjetnosti.
Opozorilni znaki
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
6
Vedno nosite zaščitna očala.
Vedno uporabljajte zaščito za sluh.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih
delov:
A. Zaklepna veriga
B. Vijak za deflektor isker
C. Deflektor isker
D. Podnožje
E. Prislon
F. Primež
G. Ploščati ključ
H. Ročica
I. Vzvod primeža
J. Rezalni kolut
K. Ščitnik
L. Blokada vretena
M. Vijak za omejevanje globine in zaklepna matica
N. Sprožilno stikalo
O. Luknjica za ključavnico
P. Pritrdilna vijaka prislona
Sestava
Opozorilo! Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz
vtičnice pred opravljanjem kakršnih koli nastavitev in pred
odstranitvijo ali montažo priključkov ali pribora. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP. Ne nastavljajte orodja
medtem, ko se kolut vrti.
Odstranjevanje in nameščanje rezalnega koluta
(sl. 7 - sl. 8)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vstavite blokado vretena (L).
Vrtite rezalni kolut (J), dokler se ne zaklene.
S pomočjo ploščatega ključa (G) odstranite vijak (S),
tako, da ga vrtite v nasprotno smer gibanja urinega
kazalca, nato odstranite podložko (T) in pritrdilno
prirobnico (U).
Preverite, da se distančnik (R) opira na prirobnico.
Zamenjajte rezalni kolut (J). Nov kolut mora biti vstavljen na distančnik (R) v pravilni smeri vrtenja.
Rezilo pritrdite s pritrdilno prirobnico (U), podložko (T)
in vijakom (S).
Vstavite blokado vretena (L).
Vrtite rezalni kolut (J), dokler se ne zaklene.
S pomočjo ploščatega ključa (G), zategnite vijak (S)
v smeri gibanja urinega kazalca.
Potisnite ščitnik navzdol in sprostite blokado vretena
(L).
SLOVENSKI
♦
Po potrebi prilagodite globino rezanja.
Nastavitev globine rezanja (sl. 1)
Če se rezalni kolut ne dotika obdelovanca je potrebno
nastaviti globino rezanja.
♦ Ko je orodje izključeno, zavrtite rezalni kolut in preverite
razdaljo.
♦ Če je potrebna nastavitev, upoštevajte naslednje napotke:
♦ Za nekaj zasukov odvijte zaklepno matico (M).
♦ Obrnite vijak za omejevanje globine (M) navznoter ali
navzven, da dosežete potrebno globino rezanja.
♦ Zategnite zaklepno matico (M).
Opozorilo: Po menjavi rezalnega koluta vedno nastavite
omejevalnik globine v prvotni položaj.
Vpenjanje obdelovanca (sl. 2 - sl. 4)
Orodje je opremljeno s primežom (F).
♦ Povlecite vzvod primeža (I) proti ročici (H).
♦ Potisnite primež (F) naprej, dokler se čeljust skoraj ne
dotakne obdelovanca.
♦ Pritisnite vzvod primeža (I) proti čeljusti tako da se
zaskoči v gred vpenjala.
♦ Zavrtite ročico (H) v smeri gibanja urinega kazalca in
trdno pritrdite obdelovanec.
♦ Obdelovanec sprostite tako, da zavrtite ročico (H)
v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
♦ Kapaciteto rezanja povečate tako, da podložite lesen
blok pod obdelovanec. Lesen blok mora biti za malenkost ožji kot obdelovanec.
Opozorilo: Dolge obdelovance podprite s kosom lesa. Ne
vpenjajte konca, ki ga boste odrezali.
Funkcija hitrega pomika (sl. 4)
Vpenjalo je opremljeno s funkcijo hitrega pomika.
♦ Vpenjalo sprostite tako, da zavrtite ročico (H) za en ali
dva obrata v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca in
povlecite vzvod primeža (I) proti ročici (H).
Nastavitev položaja vpenjanja (sl. 5)
Položaj vpenjanja lahko prilagodite glede na rezalni kolut.
♦ S pomočjo ploščatega ključa (G) odstranite pritrdilna
vijaka prislona (P).
♦ Po potrebi nastavite položaj prislona (E).
♦ Vstavite vijaka prislona (P) in ju zategnite, da pritrdite
prislon (E).
Nastavitev kota reza (sl. 6)
Orodje lahko uporabljate za rezanje zajer do kota 45°.
♦ Odvijte vijaka prislona (P), da sprostite prislon (E).
♦ Nastavite prislon (E) na želeni kot. Kot rezanja lahko
odčitate na skali (Q).
♦ Zategnite vijaka prislona (P), da pritrdite prislon (E).
Preverjanje in nastavitev skale zajere (sl. 6)
♦
♦
♦
♦
♦
Odvijte vijaka prislona (P), da sprostite prislon (E).
Povlecite navzdol roko in jo zaklenite v položaj tako, da
ji pritrdite zaklepno verigo (A).
Položite kotnik ob prislon (E) in ob levo stran rezalnega
koluta, tako da dobite natančen kot 90°. Preverite, ali je
oznaka 0° na skali (Q) poravnana z oznako na podnožju
(D) rezalnika.
Zategnite vijaka prislona (P), da pritrdite prislon (E).
Odstranite zaklepno verigo (A) in vrnite roko v zgornji
izhodiščni položaj.
Nastavitev deflektorja isker (sl. 1)
♦
♦
♦
Odvijte vijak deflektorja isker (B).
Nastavite deflektor isker (C) v želen položaj.
Zategnite vijak deflektorja isker (B).
Uporaba
Opozorilo: Vedno upoštevajte varnostna navodila in
ustrezne predpise.
Opozorilo: Ne pritiskajte premočno na orodje.
Opozorilo: Ne preobremenjujte orodja. Če se orodje preveč
segreje, pustite, da nekaj minut deluje brez obremenitve.
Zmogljivost rezanja
Širok razpon odpiranja primeža in visoka točka vrtišča
omogočata ustrezno zmogljivost za razrez različnih velikih
kosov. S pomočjo tabele z zmogljivostmi rezanja določite
skupno največjo velikost rezov, ki jih je mogoče opraviti
z novim kolutom.
Previdno: Določeni veliki, okrogli ali nepravilno oblikovani
predmeti lahko zahtevajo dodaten način pritrjevanja, če jih
ne morete varno pritrditi s primežem.
Maksimalna kapaciteta rezanja
Opomba: Prikazane kapacitete v tabeli se nanašajo na
neobrabljen rezilni kolut in na prislon v optimalnem položaju.
Oblika
obdelovanca
90° kot rezanja
A = 4-7/8“
(125 mm)
A = 4-1/2“
(115 mm)
4-1/2“ × 5-1/8“
(115 ×
130 mm)
4“ × 7-5/8“
(115 ×
130 mm)
3“ × 7-3/8“
(115 ×
130 mm)
A = 4-1/2“ ×
5-3/8“
(115 × 137 mm)
45° kot rezanja
A = 4-1/2“
(115 mm)
A = 3-13/16“
(98 mm)
4-1/2“ ×
3-13/16“
4-1/8“ × 3-3/4“
(105 × 95 mm)
A = 3-13/16“
3-3/4“
(95 mm)
Pred uporabo:
♦
Montirajte ustrezen rezalni kolut. Ne uporabljajte
prekomerno obrabljenih kolutov. Najvišja hitrost vrtenja
orodja ne sme preseči hitrosti rezalnega koluta.
7
SLOVENSKI
♦
♦
♦
Preverite, ali se kolut vrti v isti smeri, kot je to prikazano
s puščicami na pripomočku in na orodju.
Pritrdite obdelovanec.
Vedno pravilno nastavite deflektor isker.
Vklop in izklop (sl. 1)
Sprožilno stikalo za vklop/izklop (N) se nahaja na
glavnem držalu.
♦ Za vklop orodja pritisnite sprožilno stikalo za vklop/
izklop (N).
♦ Med rezanjem držite stikalo za vklop/izklop pritisnjeno.
♦ Za izklop orodja, sprostite sprožilno stikalo za vklop/
izklop (N).
Opozorilo: Orodja, ki je pod obremenitvijo, ne vključujte ali
izključujte.
Opozorilo: Za preprečevanje nepooblaščene uporabe
orodja namestite navadno ključavnico (ni priložena) v luknjo
za ključavnico (O), ki se nahaja na sprožilu stikala.
Opozorilo! Ne režite magnezija.
Glede ustreznega pribora se posvetujte s pooblaščenim
trgovcem.
Izvajanje reza (sl. 1)
♦
♦
♦
♦
Obdelovanec položite do prislona (E) in ga pritrdite
s primežom (F).
Vključite orodje in povlecite navzdol glavno držalo. Pred
začetkom rezanja naj motor doseže polno hitrost.
Rezilo se naj premika neovirano. Ne potiskajte s silo.
Ko zaključite rez, izključite orodje in vrnite rezalno glavo
v njen zgornji izhodiščni položaj.
Transport (sl. 1)
Orodje je opremljeno z zaklepno verigo (A), ki za potrebe transporta/nošenja zaklene orodje.
Opozorilo: Pred prenašanjem orodja se prepričajte, da
je orodje izključeno in da je napajalni kabel izklopljen iz
omrežnega napajanja.
♦ Spustite ščitnik (K) na rezalno mizo podnožja (D) in
zapnite verigo na zaklepno kljukico držala, da zaklenete
orodje.
♦ Orodje prenašajte z ročajem za nošenje.
♦ Za sprostitev orodja, rahlo pritisnite glavno držalo
navzdol in izvlecite zaklepno verigo (A).
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Stalno in zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne skrbi za orodje/napravo in rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/brezvrvičnih naprav/orodij:
♦ Izključite orodje in odstranite baterijo iz orodja.
8
♦
♦
Prezračevalne reže morajo biti stalno proste, ohišje pa
redno čistite z mehko krpo.
Ne uporabljajte abrazivnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Varno odložite stari vtič.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega voda
novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 13 A.
Pregled in zamenjava krtačk motorja (sl. 9)
Opozorilo! Izključite orodje in ga izklopite iz omrežnega
napajanja. Sprožilno stikalo mora biti v položaju OFF
(IZKLOP).
Krtačke je potrebno redno pregledovati za obrabo. Če želite
pregledati krtačke, odstranite pokrovček ležišča krtačke
(W). Krtačke (V) morajo neovirano drseti v ohišju. Če so
krtačke obrabljene do 0,3“ (8 mm), kot prikazuje sl. 9, jih je
potrebno zamenjati.
Za ponovno namestitev potisnite novo krtačko nazaj
v ležišče. Če nadomeščate obstoječo krtačko, ohranite
enako orientacijo kot takrat, ko ste jo odstranili. Namestite
pokrovček ležišča krtačke (ne privijte preveč).
Čiščenje
Priporočamo, da s pomočjo zračne cevi izpihate zrak in
druge nečistoče z ohišja naprave. To lahko storite vsakič, ko
se prah začne nabirati v zračnih režah in okoli rež. Vedno
nosite zaščitna očala in ustrezno zaščito pri dihanju.
Popravila
Za VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka naj popravila,
vzdrževanje in prilagoditve izvajajo samo pooblaščeni
servisni centri ali izkušeni in usposobljeni strokovnjaki, ki
uporabljajo originalne nadomestne dele.
Mazanje
Pri tem orodju se uporabljajo zaprti, z mastjo polnjeni kroglični ležaji. Ti kroglični ležaji so tovarniško namazani in in
vsebujejo dovolj maziva za celotno življenjsko dobo žage.
Nastavki
Previdno! Uporaba kateregakoli pribora, ki ni priporočen za
to orodje, je lahko nevarna.
Uporabljajte izključno organsko vezane kolute tipa 1 z visoko
trdnostjo in s hitrostjo 4 300 vrtljajev/min ali več, ki so
skladni s standardom EN12413.
Priporočeni pribor za uporabo z vašim orodjem je kot dodatni nakup na voljo pri pooblaščenem prodajalcu ali servisu.
SLOVENSKI
Skrb za okolje
FME700 (Tip 1)
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
LPA (raven zvočnega tlaka)
dB (A)
92,5
Odstopanje (K)
dB (A)
3
LWA (raven zvočne moči)
dB (A)
105,5
Odstopanje (K)
dB (A)
3
Vibracije ah
m/s2
6,5
Odstopanje (K)
m/s2
1,5
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
FME700
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN61029-1,
EN61029-2-10.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
28.8.2012
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Garancija
Tehnični podatki
FME700 (Tip 1)
Napetost
Vizmenična 230
Vhodna moč
W
2 300
Hitrost v praznem teku
min -1
3 800
Maks. obodna hitrost rezalnega koluta
m/s
80
Maks. premer koluta
mm
355
Vrtina koluta
mm
25,4
Maks. debelina koluta
mm
3
Vrsta rezalnega koluta
Ravni, brez vdolbin
Maks. prečni odrez pri 90°
Krožni
mm
125
Kvadratni
mm
115
Pravokotni
mm
115 × 130
Kotni
mm
137 × 137
Maks. prečni odrez pri 45°
Krožni
mm
115
Kvadratni
mm
98 × 98
Pravokotni
mm
105 × 95
Kotni
mm
95 × 95
Masa
kg
18
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
9
SLOVENSKI
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
10
HRVATSKI
Namjena
Ova brusilica za rezanje Stanley Fat Max projektirana je za
rezanje čeličnih materijala različitih oblika. Ovaj je proizvod
dizajniran isključivo za korisničku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Tijekom uporabe električnih alata
uvijek se pridržavajte važećih sigurnosnih propisa
kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara
i ozljeda.
♦
♦
♦
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
U ovom priručniku opisana je predviđena namjena.
Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao
i primjena ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane
u ovom priručniku može predstavljati opasnost od
osobnih ozljeda.
Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.
1. Radni prostor održavajte čistim
Zakrčeni i mračni prostori mogu uzrokovati nezgode.
2. Obratite pažnju na radno okruženje
Alat ne izlažite kiši. Alate ne upotrebljavajte u vlažnim ili mokrim uvjetima. Područje rada održavajte dobro osvijetljenim
(250 - 300 luksa). Alat ne upotrebljavajte u područjima gdje
postoji rizik od izazivanja požara ili eksplozije, npr. u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
3. Zaštitite se od strujnog udara
Izbjegavajte dodir s uzemljenim površinama, kao što su
cijevi, radijatori, kuhala i hladnjaci. Ako alat upotrebljavate u ekstremnim radnim uvjetima (npr. visoka relativna
vlažnost, stvaranje metalne strugotine itd.), strujna zaštita
može se poboljšati ugradnjom visoko osjetljive sklopke na
diferencijalnu struju (FID) od 30 mA.
4. Udaljite druge osobe
Osobama koje nisu uključene u radove, osobito djeci, ne
dopuštajte dodirivanje alata ili produžnog kabela i držite ih
podalje od radnog područja.
5. Spremite alate kad nisu u upotrebi
Kad nisu u upotrebi, alati moraju biti pohranjeni na suho
mjesto i sigurno zaključani, izvan dosega djece.
6. Ne preopterećujte alat
Alat će raditi bolje i sigurnije pri opterećenju za koje je
predviđen.
7. Upotrijebite odgovarajući alat
Ne silite male alate u poslovima koji se obavljaju težim
alatom. Alate ne upotrebljavajte u svrhe za koje nisu predviđeni. Primjerice, kružnu pilu ne upotrebljavajte za piljenje
grana ili stabala.
8. Nosite odgovarajuću odjeću
Ne nosite labavu odjeću ili nakit jer ih pokretni dijelovi mogu
zahvatiti. Prekrijte dugu kosu kako vam ne bi smetala. Kad
radite na otvorenom, koristite odgovarajuće rukavice i sigurnosnu obuću protiv klizanja.
9. Rabite zaštitnu opremu
Uvijek rabite zaštitne naočale. Rabite masku za lice ili
masku protiv prašine ako se tijekom upotrebe alata stvara
prašina ili leteće čestice. Rabite toplinski izoliranu pregaču
ako te čestice mogu biti vrlo visoke temperature. Uvijek
rabite zaštitu za sluh. Uvijek rabite zaštitnu kacigu.
10. Priključite opremu za odvođenje prašine
Ako je moguće priključivanje uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu.
11. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje alata. Utikač
nikad ne isključujte iz električne utičnice povlačenjem za
kabel. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova.
12. Učvrstite radni materijal
Za pridržavanje radnog materijala upotrijebite stezaljke
ili kliješta. To je sigurnije i dodatno oslobađa obje ruke za
rukovanje alatom.
13. Ne sežite predaleko
Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.
14. Alat pomno održavajte
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima radi
boljeg i sigurnijeg rada. Slijedite upute za podmazivanje
i izmjenu dodatne opreme. Alat povremeno pregledavajte
te ga u slučaju oštećenja servisirajte u ovlaštenom servisu.
Produžne kabele povremeno pregledavajte te ih zamijenite
ako su oštećeni. Rukohvate održavajte suhima, čistima i bez
prisutnosti ulja ili masti.
15. Isključivanje alata
Isključite alat i pričekajte da u cijelosti prestane s kretanjem
prije nego ga ostavite bez nadzora. Alat odvojite od napajanja dok nije u upotrebi, prije promjene bilo kojih dijelova
alata, dodatne opreme ili pribora, te prije servisiranja.
16. Uklonite ključeve za podešavanje
Uvijek provjerite jesu li ključevi za podešavanje uklonjeni
s alata prije njegove upotrebe.
17. Izbjegavajte nepredviđeno pokretanje alata
Prst ne držite na prekidaču tijekom prenošenja alata. Prije
priključivanja alata u električno napajanje provjerite je li
prekidač u isključenom položaju.
18. Produžni kabeli za uporabu na otvorenom
Prije upotrebe provjerite produžni kabel i promijenite ga
ako je oštećen. Ako se alat upotrebljava na otvorenom,
11
HRVATSKI
upotrijebite isključivo produžne kabele namijenjene upotrebi
na otvorenom i odgovarajuće označene.
19. Budite oprezni
Budite koncentrirani, primjenjujte zdravorazumski pristup
i nemojte rabiti alat ako ste umorni.
20. Provjerite moguća oštećenja dijelova
Prije upotrebe provjerite alat i kabel napajanje zbog mogućih
oštećenja. Provjerite poravnanje i pokretljivost pokretnih
dijelova, moguće postojanje polomljenih dijelova, moguća
oštećenja štitnika i prekidača ili bilo koja druga stanja
koja bi mogla utjecati na rad uređaja. Pobrinite se da alat
može pravilno raditi i funkcionirati u predviđene svrhe. Ne
upotrebljavajte alat ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
Ne upotrebljavajte alat ako se prekidač ne može prebaciti
u isključeni ili uključeni položaj. Sve oštećene ili neispravne
dijelove treba popraviti ili zamijeniti serviser tvrtke Black
and Decker. Nikad ne pokušavajte sami izvoditi bilo kakve
popravke.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
21. Upozorenje!
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od
osobne ozljede.
♦
22. Popravak alata prepustite kvalificiranoj osobi
Ovaj je alat usklađen s relevantnim sigurnosnim propisima.
Popravak alata prepustite ovlaštenom serviseru tvrtke Black
and Decker. Popravke smije izvoditi isključivo kvalificirana
osoba korištenjem izvornih zamjenskih dijelova jer u protivnom može postojati opasnost po korisnika.
♦
♦
♦
♦
Dodatne sigurnosne upute za brusilice za rezanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Uvijek koristite propisne radne rukavice dok radite
s ovim alatom.
Ruke držite podalje od reznog diska. Nemojte rezati
radne materijale koji zahtijevaju rad rukama bliže od
15 cm od rotirajućeg reznog diska.
Kad koristite rezne diskove isporučene uz ovaj alat, ne
režite radni materijal čija je debljina manja od 1,2 mm.
Alat ne upotrebljavajte ako štitnici nisu postavljeni.
Ne izvodite nikakve zahvate rukama. Upotrijebite stegu
za materijal kako biste radni materijal dobro učvrstili.
Nikad ne posežite prema stražnjem dijelu reznog diska.
Alat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu koja je
u dobrom stanju i bez slobodnih materijala, kao što su
krhotine i ostaci piljenja.
Prije upotrebe provjerite rezni disk zbog mogućih pukotina ili nedostataka. Odbacite rezni disk ako su pukotine
ili nedostaci uočljivi.
Pobrinite se da rezni disk ne dodiruje radni materijal
prije uključivanja alata.
Tijekom rada izbjegavajte poskakivanje reznog diska
i grubo rukovanje diskom. U tom slučaju zaustavite alat
i provjerite rezni disk.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat nemojte rabiti dok stojite u liniji reznog diska.
Osobe udaljite iz radnog područja.
Budite na oprezu zbog krhotina i komadića radnog
materijala. Oni mogu biti oštri i vrući. Pričekajte da se
odrezani dijelovi ohlade prije nego što ih dotaknete.
Deflektor za iskre postat će vruć tijekom upotrebe.
Izbjegavajte dodirivanje ili prilagođavanje deflektora
iskri neposredno nakon rada.
Isključite alat i pričekajte da se rezni disk prestane
vrtjeti prije pomicanja radnog materijala ili promjene
postavki.
Nakon isključivanja ne pokušavajte zaustavljati vrtnju
reznog diska primjenom pritiska na njegovu bočnu
stranu.
Ne koristite tekućine za rezanje. Te tekućine mogu se
zapaliti ili prouzrokovati električni udar.
Provjerite je li radni materijal pravilno poduprt.
Koristite samo rezne diskove koje preporučuje proizvođač. Nikad ne upotrebljavajte rezne listove ili bilo koje
druge vrste zupčastih listova.
Najveća dopuštena brzina reznog diska mora uvijek
biti jednaka ili veća od brzine alata bez opterećenja,
navedene na nazivnoj pločici.
Ne koristite rezne diskove koji ne odgovaraju dimenzijama navedenim u tehničkim podacima.
Rabite samo rezne diskove usklađene sa smjernicom
EN12413.
Prije upotrebe provjerite je li rezni disk pravilno pričvršćen.
Pustite da alat bude pokrenut bez opterećenja u osiguranom položaju najmanje 30 sekundi. Ako postoje
značajne vibracije ili se pojave druge neispravnosti,
zaustavite alat i provjerite uzrok.
Rezne diskove ne koristite za bočno brušenje.
Ne režite beton, ciglu, pločice ili keramičke materijale.
Ne režite drvo, plastiku ili sintetičke materijale.
Ne režite materijale od lijevanog željeza.
Nikad ne režite materijale koji sadrže magnezij.
Ne režite materijale koji su pod naponom.
Ovaj alat koristite u dobro prozračivanim prostorima.
Alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Iskre i vruće krhotine proizvedene
rezanjem ili električnim lukom četkica motora mogu
upaliti zapaljive materijale.
Redovito čistite otvore za prozračivanje ako radite
u prašnjavim uvjetima. Ako je potrebno očistiti otvore,
ne zaboravite prvo isključiti alat iz napajanja.
Rezne diskove pohranite na dobro zaštićenom i suhom
mjestu izvan dohvata djece.
Upozorenje! Upotreba ovog alata može proizvesti prašinu koja sadrži kemikalije koje uzrokuju rak, prirođene
mane i oštećenja reproduktivnog sustava. Koristite
odgovarajuću zaštitu za dišni sustav.
HRVATSKI
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Upozorenje! Rabite isključivo diskove brusilica za
rezanje debljine do 3 mm i promjera do 355 mm.
Upozorenje! Rezni disk nastavit će se okretati nakon
isključenja alata.
♦ Rabite samo pojačane diskove nominalne vrijednosti
4300 rpm ili više.
♦ Uvijek nosite zaštitu za oči, rabite štitnike, pričvrstite
radni materijal škripcem te rabite odgovarajuću zaštitu
za dišne putove.
Sljedeći čimbenici utječu na stvaranje buke:
♦ vrsta materijala koji režete
♦ vrsta reznog diska
♦ sila uvođenja
♦ Upozorenje! Poduzmite odgovarajuće mjere za zaštitu
sluha.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći su rizici neprestano prisutni tijekom upotrebe ovih
uređaja:
♦ ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih dijelova
♦ ozljede uzrokovane ometanjem reznog diska
Ti rizici najviše su vidljivi:
♦ unutar radnog područja
♦ unutar područja rotirajućih dijelova uređaja.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće
izbjeći. a to su:
♦ Oštećenje sluha.
♦ Rizik od nezgoda uzrokovanih nepokrivenim dijelovima
rotirajućeg reznog diska.
♦ Rizik od ozljede prilikom izmjene diska.
♦ Rizik od priklještenja prstiju tijekom otvaranja štitnika.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja
nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon
električne mreže naponu navedenom na opisnoj
oznaci. Nikad ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim utikačem električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Uvijek nosite zaštitne naočale.
Uvijek upotrebljavajte odgovarajuću zaštitu za
sluh.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
A. Lanac za zaključavanje
B. Vijak deflektora za iskre
C. Deflektor za iskre
D. Baza
E. Graničnik
F. Škripac
G. Ravni ključ
H. Poluga
I. Ručica škripca
J. Rezni disk
K. Štitnik
L. Blokada osovine
M. Vijak za fiksiranje dubine i pričvrsna matica
N. Okidač
O. Otvor lokota
P. Vijci graničnika
Sastavljanje
Upozorenje! Isključite alat i iskopčajte ga iz utičnice prije
bilo kakvih podešavanja te prije uklanjanja ili postavljanja
dodataka i pribora. Provjerite je li okidač u isključenom
položaju (OFF). Nemojte obavljati nikakva podešavanja dok
je disk u pokretu.
Uklanjanje i postavljanje reznog diska (sl. 7 - sl. 8)
♦
♦
♦
♦
♦
Padovi napona
Promjene jačine struje izazivaju kratkotrajne padove
napona.
U nepovoljnim uvjetima napajanja može postojati utjecaj na
drugu opremu.
Ako je impedancija izvora napajanja niža od 0,12 Ω, vjerojatnost pojavljivanja smetnji je malena.
Znakovi upozorenja
Na alatu su prikazane sljedeće oznake:
♦
♦
♦
♦
♦
Pritisnite blokadu osovine (L).
Okrećite rezni disk (J) dok se ne blokira u svom položaju.
Pomoću ravnog ključa (G) uklonite vijak (S) zakretanjem suprotno od kazaljke na satu, a zatim uklonite
podlošku (T) i pričvrsnu prirubnicu (U).
Provjerite je li držač razmaka (R) postavljen na svom
mjestu uz prirubnicu.
Ponovo postavite rezni disk (J). Pazite da novi disk
bude postavljen na držač razmaka (R) u pravilnom
smjeru vrtnje.
Učvrstite oštricu pričvrsnom prirubnicom (U), podloškom (T) i vijkom (S).
Pritisnite blokadu osovine (L).
Okrećite rezni disk (J) dok se ne blokira u svom položaju.
Pomoću ravnog ključa (G) zategnite vijak (S) zakretanjem u smjeru kazaljke na satu.
Spustite štitnik i otpustite blokadu osovine (L).
13
HRVATSKI
♦
Dubinu rezanja prilagodite prema potrebi.
Provjeravanje i podešavanje ljestvice kuta (sl. 6)
Podešavanje dubine rezanja (sl. 1)
♦
Dubina rezanja može se podesiti prema istrošenosti reznog
diska.
♦ Napravite probu s isključenim alatom kako biste provjerili slobodan prostor.
♦ Ako je potrebno podešavanje, napravite sljedeće:
♦ Olabavite pričvrsnu maticu (M) za nekoliko okreta.
♦ Zakrenite vijak za fiksiranje dubine (M) po potrebi kako
biste postigli željenu dubinu rezanja.
♦ Zategnite pričvrsnu maticu (M).
Upozorenje: Prilikom zamjene reznog diska uvijek vratite
graničnik dubine u izvorni položaj.
♦
Pričvršćivanje radnog materijala (sl. 2 - sl. 4)
Alat je opremljen škripcem (F)
♦ Povucite ručicu (I) prema rukohvatu (H).
♦ Potisnite škripac (F) prema naprijed tako da čeljusti
gotovo dodiruju radni materijal.
♦ Ručicu (l) pogurajte prema čeljusti tako da zahvati
osovinu stezaljke.
♦ Zakrećite ručicu (H) u smjeru kazaljki na satu i čvrsto
pritegnite radni materijal.
♦ Da biste oslobodili radni materijal, zakrećite ručicu (H)
suprotno od kazaljki na satu.
♦ Da biste povećali kapacitet rezanja, postavite drveni
blok ispod radnog materijala. Drveni blok trebao bi biti
nešto uži od obratka.
Upozorenje: Duge komade radnog materijala poduprite
komadom drva. Ne pritežite kraj koji se odrezuje.
Brzo pomicanje (sl. 4)
Stega ima mogućnost brzog pomicanja.
♦ Da biste oslobodili stezaljku, zakrenite ručicu (H) za
jedan do dva okreta suprotno od kazaljki na satu i povucite ručicu (l) prema rukohvatu (n1).
Podešavanje položaja pritezanja (sl. 5)
Položaj pritezanja može se podesiti prema reznom disku.
♦ Uklonite vijke graničnika (P) pomoću ravnog ključa (G).
♦ Graničnik (E) pomaknite prema potrebi.
♦ Ponovo postavite vijke graničnika (P) i zategnite ih kako
biste učvrstili graničnik (E).
♦
♦
♦
Otpustite vijke graničnika (P) kako biste oslobodili
graničnik (E).
Povucite ručicu prema dolje i blokirajte je u tom položaju tako da pričvrstite lanac za zaključavanje (A).
Postavite kvadrat između graničnika (E) i lijeve strane
reznog diska kako biste postigli kut od točno 90°.
Provjerite je li oznaka 0° na ljestvici (Q) poravnata
s oznakom na bazi (D).
Zategnite vijke graničnika (P) kako biste učvrstili graničnik (E).
Uklonite lanac za zaključavanje (A) i vratite ručicu
u gornji položaj.
Prilagođavanje deflektora za iskre (sl. 1)
♦
♦
♦
Olabavite vijak (B).
Deflektor za iskre (C) postavite u odgovarajući položaj.
Pritegnite vijak (B).
Upotreba
Upozorenje: Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
Upozorenje: Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Upozorenje: Izbjegavajte preopterećivanje. Ako alat
postane vruć, pustite da radi nekoliko minuta bez ikakvog
opterećenja.
Kapacitet rezanja
Široki otvor škripca i visoka točka zakretanja pružaju kapacitet rezanja za velik broj radnih materijala. Ukupnu najveću
veličinu reza koja se može izvesti korištenjem novog diska
odredite pomoću tablice kapaciteta rezanja.
Pažnja: Određeni veliki predmeti, predmeti kružnog ili
nepravilnog oblika mogu zahtijevati dodatna sredstva za
učvršćivanje ako se ne mogu fiksirati u stezi.
Najveći kapacitet rezanja
Napomena: Kapacitet prikazan na grafikonu pretpostavlja
da disk nije istrošen i da je graničnik u optimalnom položaju.
Oblik radnog
materijala
Kut rezanja
od 90°
A = 4-7/8“
(125 mm)
A = 4-1/2“
(115 mm)
4-1/2“ × 5-1/8“
(115 ×
130 mm)
4“ × 7-5/8“
(115 ×
130 mm)
3“ × 7-3/8“
(115 ×
130 mm)
A = 4-1/2“ ×
5-3/8“
(115 × 137 mm)
Kut rezanja
od 45°
A = 4-1/2“
(115 mm)
A = 3-13/16“
(98 mm)
4-1/2“ ×
3-13/16“
4-1/8“ × 3-3/4“
(105 × 95 mm)
A = 3-13/16“
3-3/4“
(95 mm)
Prilagođavanje kuta rezanja (sl. 6)
Alat je moguće koristiti za kutne rezove do 45°.
♦ Otpustite vijke graničnika (P) kako biste oslobodili
graničnik (E).
♦ Graničnik (E) postavite pod željenim kutom. Kut možete
očitati na ljestvici (Q).
♦ Zategnite vijke graničnika (P) kako biste učvrstili graničnik (E).
Prije rada
♦
14
Postavite odgovarajući rezni disk. Nemojte rabiti prekomjerno istrošene diskove. Najveći broj okretaja alata ne
HRVATSKI
♦
♦
♦
smije biti veći od najvećeg dopuštenog broja okretaja
reznog diska.
Provjerite okreće li se disk u smjeru strelica na priboru
i na alatu.
Osigurajte radni materijal.
Uvijek pravilno postavite deflektor za iskre.
Uključivanje i isključivanje (sl. 1)
Prekidač za uključivanje/isključivanje (N) nalazi se na
upravljačkom rukohvatu.
♦ Za uključivanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (N).
♦ Prekidač za uključivanje/isključivanje držite pritisnutim
tijekom rada.
♦ Da biste isključili alat, pustite prekidač (N).
Upozorenje: Alat ne uključujete i isključujte dok je pod
opterećenjem.
Upozorenje: Da bi ste spriječili neovlaštenu upotrebu alata,
u otvor za lokot (O) na prekidaču postavite standardni lokot
(nije isporučen).
Upozorenje! Ne režite magnezij.
Kod vašeg lokalnog prodavača potražite dodatne informacije o odgovarajućim dodacima.
Izvođenje reza (sl. 1)
♦
♦
♦
♦
Materijal koji želite rezati postavite o graničnik (E)
i učvrstite pomoću škripca (F).
Uključite alat i povucite ručku prema dolje kako biste
prerezali radni materijal. Dopustite da motor prije
rezanja postigne punu radnu brzinu.
Pustite disk da samostalno pili. Ne silite.
Nakon dovršetka reza isključite alat i vratite krak u gornji odloženi položaj.
Transportiranje (slika 1)
Alat je opremljen lancem za zaključavanje (A) koji blokira alat u zatvorenom položaju za nošenje.
Upozorenje: Prije prenošenja provjerite je li alat isključen
i iskopčan iz utičnice.
♦ Spustite štitnik (K) na bazu podloge za rezanje (D)
i učvrstite alat u ovom položaju tako da lanac zakačite
za kuku na rukohvatu.
♦ Alat transportirajte pomoću rukohvata za nošenje.
♦ Da biste oslobodili alat, lagano pritisnite upravljački
rukohvat i povucite lanac za zaključavanje (A).
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju uređaja/alata.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/bežičnom uređaju/alatu:
♦
♦
♦
Isključite uređaj i izvadite bateriju.
Otvore za prozračivanje održavajte čistima, a kućište
redovito čistite mekom krpom.
Nemojte rabiti abrazivna sredstva za čišćenje.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Provjera i zamjena četkica motora (sl. 9)
Upozorenje! Isključite alat i iskopčajte ga iz utičnice. Provjerite je li okidač u isključenom položaju (OFF).
Istrošenost četkica treba redovito provjeravati. Da biste
provjerili četkice, uklonite kapicu četkica (W). Četkice (V)
se trebaju slobodno pomicati unutar svog kućišta. Ako su
četkice istrošene do 0,3“ (8 mm) kao što je prikazano na
Slici 9, potrebno ih je zamijeniti.
Novu četkicu postavite tako da je pritisnete u kućište četkice. Ako zamjenjujete postojeću četkicu, zadržite orijentaciju
četkice prije uklanjanja. Ponovo postavite kapicu četkice
(nemojte previše zategnuti).
Čišćenje
Preporučuje se ispuhivanje prašine i nećistoća iz glavnog
kućišta pomoću komprimiranog zraka ili sl. To možete napraviti kad god primijetite nakupljenu nećistoću u ventilacijskim
otvorima i oko njih. Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za oči
i dišne putove.
Popravci
Radi SIGURNOSTI i POUZDANOSTI proizvoda, popravke,
održavanje i podešavanja treba obavljati ovlašteni servis
ili drugi kvalificirani servisi uz isključivu uporabu identičnih
zamjenskih dijelova.
Podmazivanje
Posvuda u alatu korišteni su zatvoreni i mašću zabrtvljeni
kuglični ležajevi. Ti se ležajevi isporučuju sa zadovoljavajućom količinom maziva za cijeli radni vijek rezne brusilice.
Dodatni pribor
Pažnja! Upotreba bilo kakvog pribora koji nije preporučen
za uporabu uz ovaj alat može biti opasna.
Koristite isključivo organski vezane diskove visoke čvrstoće
Tipa 1, deklarirane za brzine od 4 300 rpm ili više, usklađene sa smjernicom EN12413.
Preporučeni dodatni pribor za uporabu uz vaš alat dostupan
je uz nadoplatu kod vašeg dobavljača ili u ovlaštenom
servisu.
15
HRVATSKI
Zaštita okoliša
FME700 (Tip 1)
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
LpA (zvučni tlak)
92,5
Nesigurnost (K)
dB(A)
3
LWA (zvučna snaga)
dB(A)
105,5
Nesigurnost (K)
dB(A)
3
Vibracije ah
m/s2
6,5
Nesigurnost (K)
m/s2
1,5
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME700
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN61029-1, EN61029-2-10.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28.8.2012
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Jamstvo
Tehnički podaci
FME700 (Tip 1)
Napon
VAC
230
Ulazna snaga
W
2 300
Brzina bez opterećenja
min -1
3 800
Najveća obodna brzina reznog diska
m/s
80
Maksimalni promjer diska
mm
355
Provrt diska
mm
25,4
Najveća debljina diska
mm
3
Vrsta reznog diska
Ravni, bez udubina
Kapacitet poprečnog rezanja pri 90°
Kružno
mm
Kvadratno
mm
115
Pravokutno
mm
115 × 130
Kutno
125
mm
137 × 137
Kružno
mm
115
Kvadratno
mm
98 × 98
Pravokutno
mm
105 × 95
Kutno
mm
95 × 95
Težina
kg
18
Kapacitet poprečnog rezanja pri 45°
16
dB(A)
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
HRVATSKI
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
zst00193806 - 10-12-2012
17
18
Download PDF

advertising