FME700 | Stanley FME700 CHOP SAW instruction manual

359202-79 BG
Превод на оригиналните инструкции
FME700
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4
2
Fig. 3
Fig. 5
Fig. 7
Fig. 6
Fig. 8
Fig. 9
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият потапящ циркуляр на Stanley Fat Max е създаден за рязане на стоманени материали с многообразна
форма. Този инструмент е предназначен за професионална и лична употреба от непрофесионални потребители.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! При използване на електрически инструменти, винаги спазвайте правилата за безопасност, приложими във вашата
страна за намаляване на риска от пожар, токов
удар и нараняване.
♦
♦
♦
Прочетете внимателно цялото ръководство, преди
да използвате уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на някой аксесоар или представка,
или изпълнението на дадена операция с този уред,
различна от предназначението, описано в тези
инструкции, може да представлява опасност от
нараняване.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
1. Пазете работната зона чиста.
Зони и пейки в безпорядък може да предизвикат
инциденти.
2. Поддържайте работната зона
Не излагайте инструмента на дъжд. Не използвайте
инструмента в мокри условия. Поддържайте работната
зона добре осветена (250 - 300 Lux). Не използвайте
инструмента там, където съществува риск от излагане
на пожар или експлозия, напр. в присъствието на запалими течности и газове.
3. Предпазване от токов удар
Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности
(напр. тръби, радиатори, печки и хладилници). Когато
използвате инструмента при изключителни условия
(напр. висока влажност, когато се отделят метални
стружки, и т.н.), електрическата безопасност може да се
подобри чрез използване на високочуствително 30 mA
дефектнотокова защита (RCD).
4. Страничните лица трябва да се държат на разстояние
Не позволявайте на лица, особено на деца, които не
са свързани с работата, да докосват инструмента или
захранващият кабел и ги дръжте на разстояние от
работното място.
4
5. Съхранявайте преносимите инструменти
Когато не ги използвате, инструментите трябва да се
съхраняват на сухо място и да се заключат сигурно,
извън обсега на деца.
6. Не използвайте инструмента не по предназначение
Инструмента ще работи по-добре и по-безопасно при
темпото, за което е създаден.
7. Използвайте правилният инструмент
Не насилвайте малките инструменти за работа, подходяща за по-издръжливи инструменти. Не използвайте
инструменти не по предназначение; например, не
използвайте циркулярните триони за рязане на дървени
клони или трупи.
8. Обличайте се подходящо
Не носете висящи дрехи или бижута, понеже могат да
бъдат захванати от движещи се части. Носете защитна
шапка, за да прибирате дългите коси. Когато работите
на открито, носете подходящи ръкавици и нехлъзащи
се обувки.
9. Използвайте защитно оборудване
Винаги използвайте предпазни очила. Използвайте
маска за лица за предпазване от прах винаги, когато по
време на работа се излъчва прах или летящи частици.
Ако тези частици са много горещи, носете и предпазна
престилка. Носете защита за слуха през цялото време.
Носете предпазен шлем през цялото време.
10. Свържете оборудването за извличане на прах
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране,
уверете се, че са свързани и използвани правилно.
11. Не злоупотребявайте с кабела
Никога не носете инструмента за кабела. Никога не
дърпайте кабела, за да го изключите от контакта.
Пазете кабела далече от нагорещени предмети, масло
или остри ръбове.
12. Закрепете здраво обработвания детайл
Използвайте скоби или менгеме за застопоряване на
обработвания детайл. По-безопасно е и оставя ръцете
свободни за работа с инструмента.
13. Не се пресягайте прекалено
Стойте стабилно на краката си през цялото време.
14. Поддържайте инструментите грижливо
Поддържайте остри режещите инструменти и ги почиствайте за по-добро и безопасно използване. Следвайте
инструкциите за смазване и смяна на аксесоарите. Проверявайте периодично кабела на инструментите и при
повреда ги поправяйте при упълномощени сервизни
центрове. Проверявайте периодично удължителните
БЪЛГАРСКИ
кабели и ги заменяйте, ако са повредени. Поддържайте
дръжките сухи, чисти и незамърсени от масло и смазка.
15. Изключвайте инструментите
Изключете инструмента и изчакайте напълно да спре
преди да го оставите без наблюдение. Изключете
инструмента от контакта, когато не го използвате, преди
да сменяте части на инструментите, аксесоарите или
представките, и преди сервизиране.
16. Свалете регулиращите ключове и гаечните
ключове
Винаги проверявайте дали са свалени регулиращите
и гаечните ключове, преди да работите с инструмента.
17. Избягвайте инцидентно задействане
Не носете инструмента с пръст на превключвателя.
Уверете се, че инструмента е изключен, преди да го
включите към контакта.
18. Използвайте удължителни кабели за работа на
открито
Преди употреба, проверете удължителният кабел и го
сменете, ако е повреден. Когато използвате инструмента навън, използвайте само удължителни кабели,
които са предназначени за употреба на открито и са
обозначени съответно.
19. Бъдете нащрек
Внимавайте какво правите, използвайте логиката си
и не работете с инструмента, ако сте изморени.
20. Проверявайте за повредени части
Преди употреба, внимателно проверете инструмента
и захранващият кабел за повреда. Проверете за разместени или захванати движещи се части, за счупени
части, повредени предпазители и превключватели
и всякакви друга повреди, които могат да засегнат работата с уреда. Уверете се, че инструмента ще работи
правилно и ще изпълнява своята функция по предназначение. Не използвайте инструмента, ако някоя част
е счупена или дефектна. Не използвайте инструмента,
ако превключвача не го включва и изключва. Сменете
всякакви повредени или дефектни части от упълномощен сервизен агент на Black & Decker. Никога не се
опитвайте да правите ремонти сами.
21. Предупреждение!
Използването на някой аксесоар или представка, или
изпълнението на дадена операция с този уред, различна от предназначението, описано в тези инструкции,
може да представлява опасност от нараняване.
22. Носете инструмента си за поправка само при
квалифицирано лице
Този инструмент е в съответствие със съответните
изисквания за безопасност. Носете инструмента си
на поправка при упълномощен сервизен агент на
Black & Decker. Ремонтите трябва да се извършват само
от квалифицирани лица, като се използват оригинални
резервни части, в противен случай това може да доведе до значителна опасност за потребителя.
Допълнителни инструкции за безопасност за
потапящи циркуляри
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Винаги носете работни ръкавици, когато работите
с този инструмент.
Пазете далече ръцете си от режещият диск. Никога
не срязвайте детайл, който изисква ръцете ви да
са в близост по-малко от 15 см от въртящият се
режещ диск.
Не срязвайте детайли, които са по-тънки от 1,2 мм,
когато използвате режещият диск, снабден с този
инструмент.
Не работете с този инструмент без предпазители
на място.
Не изпълнявайте никаква работа с голи ръце.
Използвайте скоби, за да застопорите здраво
обработваният материал.
Никога не посягайте от задната страна на режещият диск.
Винаги поставяйте инструмента на плоска, стабилна
повърхност, която е добре поддържана и свободна
от разхвърляни материали, напр. трески, отломки.
Преди употреба, проверявайте режещият диск за
пукнатини или неравности. При наличието на пукнатина или друга повреда, изхвърлете режещият
диск.
Уверете се, че режещият диск не се докосва до
обработваният детайл преди инструмента да
е включен.
При работа избягвайте отскачането на режещият
диск и не го използвайте извън предназначението
му. Ако се случи, спрете инструмента и проверете
режещият диск.
Не работете с инструмента, докато стоите в една
линия с режещият диск. Пазете страничните
наблюдатели далече от работното място.
Внимавайте за отскачащи отломки и за материалът
за рязане. Те може да са остри и горещи. Оставете
отрязаните части да се охладят, преди да продължите с тях.
Искровият детектор се загрява по време на работа.
Избягвайте докосването или регулирането на
искровият отражател веднага след работа.
Изключете инструмента и изчакайте режещият
диск да спре, преди да преместите детайла или да
промените настройките.
След изключване никога не се опитвайте да спирате режещия диск като го държите отстрани.
Не използвайте течности за рязане. Тези течности
може да се възпламенят или да причинят токов
удар.
5
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Проверете дали детайла е правилно закрепен.
Използвайте само режещите дискове, препоръчани
от производителя. Никога не използвайте циркулярни дискове или друг тип назъбени остриета.
Максимално позволената скорост на дисковете за
рязане трябва винаги да е равна или по-голяма от
скоростта без товар, както е уточнено на табелката
на инструмента.
Не използвайте дискове за рязане, които не са
в съответствие с размерите, упоменати в техническите данни.
Използвайте само режещи дискове, които отговарят на EN12413.
Преди употреба се уверете, че режещият диск
е монтиран правилно.
Оставете инструмента да работи без товар в безопасна позиция за поне 30 секунди. Ако се появят
някакви значителни вибрации или други дефекти,
спрете инструмента и го проверете, за да потвърдите причината.
Не използвайте дискове за рязане за странично
шлифоване.
Не режете бетон, тухли, плочки или керамични
материали.
Не режете дърво, пластмаса или синтетични материали.
Не режете материали от калено желязо.
Никога не режете материали от магнезий.
Не режете зареден електрически материал.
Използвайте този инструмент в добре проветрени
зони. Не работете с инструмента в близост до
запалими течности, газове или прах. Искрите или
горещите отломки от рязане или от изхвърлящите
искри моторни четки, могат да подпалят запалими
материали.
Редовно почиствайте вентилационните отвори,
когато работите в прашни условия. Ако е необходимо почистването на отворите, запомнете първо да
изключите инструмента от контакта.
Винаги съхранявайте дисковете за рязане в добре
защитени и сухи места, извън досега на деца.
Предупреждение! Използването на този инструмент може да акумулира прах, който съдържа
канцерогенни химикали, които могат и да доведат
до израждания или други проблеми с репродуктивната система. Използвайте подходяща респираторна защита.
Предупреждение! Използвайте циркулярното
колело само на максимална дебелина от 3 мм
и максимален диаметър от 355 мм.
Предупреждение! Режещият диск ще продължи да се
върти, след като инструмент е бил изключен.
♦ Използвайте само подсилени дискове, които работят при 4300 об./мин. или по-високи.
6
♦
Винаги носете защита на очите, използвайте
предпазители, закрепвайте обработваният детайл,
използвайте подходяща защита за дихателните
органи.
Следните фактори влияят на образуването на шум:
♦ материалът за рязане
♦ типът на режещия диск
♦ сила на подаване
♦ Предупреждение! Вземете подходящи мерки за
защита на слуха.
Допълнителни рискове
Следните рискове са присъщи при използването на
тези машини:
♦ наранявания, причинени от докосване на въртящи
се части
♦ наранявания, причинени от прекъсване на режещия диск
Тези рискове са най-явни:
♦ в обхвана на работа
♦ в обхвата на въртящи се части на машината
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати.
Това са:
♦ Увреждане на слуха.
♦ Риск от инцидент, причинен от непокрити части на
въртящият се режещ диск.
♦ Риск от нараняване при смяна на диска.
♦ Риск от притискане на пръсти при отваряне на
предпазителите.
Електрическа безопасност
Вашият инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за подмeняте
зарядното устройство с обикновен захранващ
кабел.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се
смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Stanley Fat Max, за да се предотврати
злополука.
Спадове в напрежението
Вътрешните токове причиняват краткотрайни спадания
на напражението.
При неблагоприятни условия на захранване, други
уреди могат да бъдат засегнати.
Ако системния импеданса на захранването е по-ниско
от 0,12 Ω, малко вероятно е да се получат нарушение.
БЪЛГАРСКИ
Предупредителни символи
Върху уреда са показани следните символи:
Предупреждение! За да намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете
ръководството с инструкции.
Винаги носете предпазни очила.
Винаги носете подходяща защита за слуха.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
A. Заключваща верига
B. Винт за искров дефлектор
C. Искров дефлектор
D. Основа
E. Оградка
F. Менгеме
G. Плосък гаечен ключ
H. Коляно
I. Лост на менгемето
J. Режещ диск
K. Предпазител
L. Заключване на шпиндела
M. Болт за дълбочинно ограничение и заключваща
гайка
N. Пусков превключвател
O. Дупка за заключване
P. Болтове за оградката
Монтаж
Предупреждение! Изключете инструмента и от електрическата мрежа преди да го регулирате или сваляте
и монтирате приставки или аксесоари. Уверете се, че
пусковият превключвател е на позиция OFF „изключен“.
Не извършвайте регулиране, докато диска се движи.
Сваляне и монтаж на диска (фиг. 7 - фиг. 8)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Натиснете навътре заключването на шпиндела (L).
Въртете диска за рязане (J), докато се заключи.
С помощта на плоския гаечен ключ (G), свалете
болта (S) като завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка и след това свалете шайбата
(T) и придържащия фланец (U).
Проверете дали разредката (R) е на място срещу
фланеца.
Сменете режещият диск (J). Уверете се, че новият
диск е поставен на разредката (R) в правилната
позиция за въртене.
Закрепете сигурно острието със закрепващия
фланец (U), плоската гайка (Т) и болта (S).
♦
♦
♦
♦
♦
Натиснете навътре заключването на шпиндела (L).
Въртете диска за рязане (J), докато се заключи.
С помощта на плоския гаечен ключ (G), затегнете
болта (S) като въртие в посока на часовниковата
стрелка.
Преместете предпазителя отново надолу и освободете ключалката на шпиндела (L).
Регулирайте дълбочината на рязане при необходимост.
Регулиране на дълбочината на рязане (фиг. 1)
Дълбочината на рязане може да се регулира, за да
посрещне износването на диска за рязане.
♦ Направете сух пробег с изключен инструмент
и проверете за луфт.
♦ Ако се изисква регулиране, направете следното:
♦ Разхлабете заключващата гайка (М) с няколко
завъртвания.
♦ Завъртете болта за дъблочинно спиране (М)
навътре или навън, за да достигнете желаната
дълбочина на рязане.
♦ Затегнете заключващата гайка (M).
Предупреждение: Винаги регулирайте дълбочината на
спиране в оригиналната позиция, когато сменяте диска
за рязане.
Закрепване на обработвания детайл на позиция
(фиг. 2 - фиг. 4)
Вашият инструмент е снабден с менгеме (F)
♦ Издърпайте лоста (I) към дръжката (H).
♦ Натиснете менгемето (F) напред, докато челюстта
почти докосва обработвания детайл.
♦ Натиснете лоста (I) към челюстта, докато се захване със захващащия вал.
♦ Завъртете ръкохватката (Н) по посока на часовниковата стрелка и закрепете здраво обработвания
детайл.
♦ За да освободите обработвания детайл, завъртете
ръкохватката (Н) в посока, обратна на чосовниковата стрелка.
♦ За да увеличите капацитета на рязане, поставете
раздалечителния блок под детайла за обработка.
Раздалечителният блок трябва да е леко по-тесен
от детайла за обработка.
Предупреждение: Поддържайте по-дългите детайли
за обработка с помощта на парче дърво. Не защипвайте
отрязания край.
Функция за бързо придвижване (фиг. 4)
Скобата има функция за бързо придвижване.
♦ За да освободите скобата, въртете ръкохватката
(Н) с едно или две завъртания по посока обратна
на часовниковата стрелка и издърпайте лоста (I)
към ръкохватката (Н).
7
БЪЛГАРСКИ
Настройка на позиция за закрепване (фиг. 5)
Затворената позицият може да са настрои да съответства на режещият диск.
♦ Свалете болтовете на оградката (P) като използвате плосък гаечен ключ (G).
♦ Преместете преградката (Е) според изискванията.
♦ Сложете обратно болта на преградката (Р) и ги
затегнете, докато не заключите преградката (Е).
Регулиране на ъгъла на срязване (фиг. 6)
Инструментът може да бъде използван за коси срязвания до 45°.
♦ Разхлабете болта на преградката (Р), за да освободите преградката (Е).
♦ Нагласете преградката (Е) на необходимият ъгъл.
Ъгълът може да бъде прочетен на скалата (Q).
♦ Затегнете болта на преградката (Р), за да заключите преградката (Е).
Проверка и регулиране на скалата на митрата
(фиг. 6)
♦
♦
♦
♦
♦
Разхлабете болта на преградката (Р), за да освободите преградката (Е).
Издърпайте рамото надолу и го заключете на
позиция, като закачите заключващата верига (A).
Поставете квадрат към оградката (Е) и лявата
страна на режещия диск, като направите перфектни 90°. Проверете дали 0° маркировка на скалата
(Q) се подравнява с отбелязаното на основата (D).
Затегнете болта на преградката (Р), за да заключите преградката (Е).
Свалете заключващата верига (А) и върнете ръкохватката на горната й позиция в покой.
Регулиране на искровия дефлектор (фиг. 1)
♦
♦
♦
Разхлабете винта (B).
Настройте искровият дефлектор (С) по подходящ
начин.
Затегнете винта (B).
Употреба
Предупреждение: Винаги спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите разпоредби.
Предупреждение: Не прилагайте прекалено налягане
на инструмента.
Предупреждение: Избягвайте претоварване. Ако инструмента се нагорещи, оставете го да работи няколко
минути без натоварване.
Капацитет на рязане
Възможността за обширно отваряне на менгемето
и високата точка на въртене предоставят капацитет
за рязане на много големи детайли. Използвайте
диаграмата за капацитета на рязане, за да определите
максималния размер на срязванията, които могат да
8
бъдат направени с нов диск.
Внимание: Определени предмети с големи, кръгли или
нестандартни форми може да изискват допълнителни
средства за придържане, ако не могат да бъда добре
държани от менгемето.
Максимален капацитет при рязане
Забележка: Капацитетът, показан на диаграмата, не
е съобразен с износване на диска и с оптималната
позиция оградката.
Форма на
обработвания
детайл
90° ъгъл на
срязване
A = 4-7/8“
(125 мм)
A = 4-1/2“
(115 мм)
4-1/2“ × 5-1/8“
(115 × 130 мм)
4“ × 7-5/8“
(115 × 130 мм)
3“ × 7-3/8“
(115 × 130 мм)
A = 4-1/2“ ×
5-3/8“
(115 × 137 мм)
45° ъгъл на
рязане
A = 4-1/2“
(115 мм)
A = 3-13/16“
(98 мм)
4-1/2“ ×
3-13/16“
4-1/8“ × 3-3/4“
(105 × 95 мм)
A = 3-13/16“
3-3/4“
(95 мм)
Преди започване на работа:
♦
♦
♦
♦
Инсталирайте подходящ режещ диск. Не използвайте много изхабени дискове. Максималната
скорост на въртене на инструмента трябва да не
надвишава тази на режещият диск.
Уверете се, че диска се върти по посока на стрелката на аксесоара и на инструмента.
Закрепете детайла за обработка.
Винаги поставяйте правилно искровия дефлектор.
Включване и изключване (фиг. 1)
Пусковият превключвател за включване/изключване (N) е монтиран в работната дръжка.
♦ За да задействате инструмента, натиснете пусковия превключвател за вкл./изкл (N).
♦ Дръжте натиснат превключвателя вкл./изкл., докато извършвате дадена операция.
♦ За да спрете инструмента, освободете пусковия
превключвател (N).
Предупреждение: Не включвайте или изключвайте
инструмента, когато работи при натовареност.
Предупреждение: За да се предотврати неразрешено
използване на инструмента, инсталирайте стандартен
катинар (не е включен) в дупката на катинара (O), разположен в пусковия превключвател.
Предупреждение! Не режете магнезий.
Посъветвайте се с вашият дилър за по-нататъшна
информация относно подходящи аксесоари.
Извършване на срязване (фиг. 1)
♦
Сложете материала за рязане срещу оградката (Е)
и го закрепете с помощта на менгемето (F).
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
♦
Включете инструмента и издърпайте надолу
дръжката, за да срежете обработвания детайл.
Оставете мотора да достигне пълна скорост, преди
да срежете.
Оставете диска да реже свободно. Не насилвайте.
След завършване на срязването, изключете
инструмента и върнете ръкохватката до горната
позиция.
Транспортиране (фиг. 1)
Четките трябва да се проверяват често за износване.
За проверка на четките, свалете капачето на четките
(W). Четките (V) трябва да се плъзгат свободно в кутията с четки. Ако четките са износени до 3“ (8 мм) както
е показано на Фигура 9, трябва да бъдат сменени.
За поставяне, натиснете новата четка обратно в кутията за четки. Ако поставяте обратно същата четка,
спазвайте същата ориентация, като при изваждането.
Поставете обратно капачето на четките (не презатягайте).
Инструментът е оборудван със заключваща се
верига (А), която заключва инструмента в затворена
позиция за носене.
Предупреждение: Уверете се, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа, преди транспортиране.
♦ Снижете предпазителя (К) на масата за рязане (D)
и закрепете инструмента в тази позиция, като закачите веригата над заключващата кука в дръжката.
♦ Транспортирайте инструмента, като използвате
дръжката за носене.
♦ За да освободите инструмента, натиснете леко
работната дръжка и издърпайте заключващата
верига (A).
За да подсигурите БЕЗОПАСНА и НАДЕЖДНА работа
на продукта, поправките, поддръжката и регулирането
трябва да се извършва от упълномощен сервизен център или друга квалифицирана сервизна организация,
винаги използвайте идентични резервни части.
Поддръжка
Смазване
Почистване
Препоръчва се издухването на прах и песъчинки от
основния корпус с помощта на въздушен маркуч и може
да се прави толкова често, колкото пъти се насъбере
мръсотия около вентилационните отвори. Винаги носете подходяща защита за очите и дихателните органи.
Поправки
Вашият инструмент на Stanley Fat Max е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за уреда/инструмента и от
редовното почистване.
Навсякъде са използвани затворен тип, грес запечатани лагери. Тези лагери имат достатъчно смазочна течност в себе си, поставена фабрично, което им помага
да издържат до края на полезния живот на потапящия
циркулярен трион.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на кабелен/безкабелен уред/инструмент:
♦ Изключете и свалете батерията от уреда.
♦ Пазете вентилационните отвори чисти и редовно
почиствайте корпуса с мека кърпа.
♦ Не използвайте абразивни средства за почистване.
Допълнителни приспособления
Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦ Изхвърлете безопасно старият щепсел.
♦ Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦ Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за
монтаж, които се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Проверка и смяна на моторната четка (фиг. 9)
Предупреждение! Изключете инструмента от захранващата мрежа. Уверете се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF „изключен“.
Внимание! Не е препоръчителна употребата на
аксесоари, които не са препоръчани за употреба с този
инструмент, защото могат да са опасни.
Използвайте само дискове Тип 1 с висока якост, органично свързани, с номинална стойност на оборотите
4300 об./мин. или по-висока, които са в съответствие
с EN12413.
На разположение са аксесоари за употреба с вашия
инструмент срещу допълнително заплащане от вашия
местен представител или упълномощен сервизен
център.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
9
БЪЛГАРСКИ
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект, където
е закупен новия продукт.
Stanley Europe предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще
го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Europe на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите на
Stanley Europe, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположене на www.2helpU.com.
FME700 (Tип1)
LpA (Звуково налягане)
dB(A)
Колебание (К)
dB(A)
3
LWA (Звукова мощност)
dB(A)
105,5
Колебание (К)
dB(A)
3
Вибрация ah
м/с 2
6,5
Колебание (К)
м/с 2
1,5
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
FME700
Stanley Europe дакларира, че тези продукти, описани
под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/EC,
EN61029-1, EN61029-2-10.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация,
моля, свържете с Stanley Europe на следния адрес или
се обърнете към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името на
Stanley Europe.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global
Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Белгия
28.08.2012
Технически данни
FME700 (Tип1)
Напрежение
VAC
Входяща мощност
W
2 300
Обороти без товар
мин -1
3 800
Mаксимални периферни обороти на
режещия диск
м/с
80
92,5
230
Максимален диаметър на диска
мм
355
Гаранция
Диаметър на отвора на диска
мм
25,4
Максимална дебелине на диска
мм
3
Тип на режещия диск
Прав, не вдаден
Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за
професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни
права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки
на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Капацитет на кръстосано рязане при 90°
Кръгъл
мм
125
Квадратен
мм
115
Правоъгълен
мм
115 × 130
Ъглов
мм
137 × 137
Кръгъл
мм
115
Квадратен
мм
98 × 98
Правоъгълен
мм
105 × 95
Ъглов
мм
95 × 95
Тегло
кг
18
Капацитет на кръстосано рязане при 45°
10
ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди
вследствие на дефектни материали или изработка
в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley
Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части
безплатно, при условие, че:
♦ Продуктът е бил използван по предназначение
и в съответствие с инструкциите за употреба.
♦ Продуктът е подложен на нормално износване;
♦ Не са извършвани ремонти от неупълномощени
лица;
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
Представено е доказателство за покупка.
Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен
комплект
Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия
дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на
Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис
на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък
на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max
и пълни подробности за нашето следпродажбено
обслужване можете да намерите на интернет адреса
ни: www. stanley.eu/3
ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ
За да получите право на две годишна допълнителна
гаранция, вие трябва да се регистрирате в рамките на
долу посочените времеви рамки
♦ Регистрацията трябва да се направи в рамките на
4 седмици от покупката.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00191535 - 25-10-2012
11
Download PDF

advertising