FME700 | Stanley FME700 CHOP SAW instruction manual

588778-07 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.stanley.eu
FME700
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 4
2
Obr. 3
Obr. 5
Obr. 7
Obr. 6
Obr. 8
Obr. 9
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše dělicí kotoučová pila Stanley Fat Max je určena k řezání ocelových materiálů s různými tvary průřezů. Nářadí
je určeno pro náročnější práce, ne však pro profesionální
využití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo osobního poranění.
♦
♦
♦
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
1. Pracovní prostor udržujte v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor může být příčinou
úrazu.
2. Berte v úvahu okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém
prostředí. Zajistěte správné osvětlení pracoviště (250 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí riziko
vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých
nebo výbušných kapalin a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým
proudem
Nedotýkejte se uzemněných povrchů (jako jsou například
potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba
kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost
zvýšena použitím vysoce citlivého proudového chrániče
(RCD) 30 mA.
4. Udržujte okolo stojící osoby mimo pracovní prostor
Zabraňte okolním osobám, zejména dětem, aby se dotýkaly
nářadí nebo prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je určena pro
4
výkonnější nářadí. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než
pro které je určeno. Nepoužívejte například kotoučovou pilu
k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy. Při práci venku používejte, pokud možno,
pracovní rukavice a neklouzavou obuv.
9. Používejte prvky osobní ochrany
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné částečky materiálu,
používejte proti prachu ochranný štít nebo respirátor.
Protože mohou být tyto částečky materiálu velmi horké, používejte také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte ochranu
sluchu. Vždy používejte ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci.
11. Zacházejte opatrně s napájecím kabelem
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí kabel. Nikdy
netahejte za kabel při odpojování zástrčky od zásuvky.
Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
12. Zajistěte si obrobek
K upnutí obrobku používejte svěrák nebo svorky. Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Péče o nářadí
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje. Tak bude zajištěn
bezpečnější a vyšší výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro
mazání a výměnu příslušenství. Kabely nářadí pravidelně
kontrolujte a jsou-li poškozeny, nechejte je opravit v autorizovaném servisu. Prodlužovací kabely pravidelně prohlížejte
a pokud jsou poškozeny, vyměňte je. Udržujte rukojeti pily
suché a čisté. Dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem
nebo mazivem.
15. Odpojujte nářadí
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru, vypněte
jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví. Není-li nářadí
používáno, před výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy odpojte napájecí
kabel.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče
Před použitím nářadí vždy zkontrolujte, zda se v jeho
blízkosti nebo přímo na nářadí nenachází žádné seřizovací
klíče nebo přípravky.
ČESKY
17. Zabraňte nechtěnému spuštění
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači. Před
připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto.
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití
Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel a je-li
poškozen, zajistěte jeho výměnu. Používáte-li nářadí venku,
používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní
Stále sledujte, co provádíte, pracujte s rozvahou a pokud
jste unaveni, nářadí nepoužívejte.
20. Kontrolujte stav nářadí
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho pohyblivé části, kryty a spínače nebo jiné díly,
které by mohly ovlivnit jeho provoz. Ujistěte se, zda bude
nářadí řádně pracovat a zda bude řádně provádět určenou
funkci. Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena nebo zničena. Pokud nelze hlavním spínačem
nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Poškozené
součásti nechejte vyměnit v autorizovaném servisu Stanley
Fat Max. Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
21. Varování!
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
22. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte kvalifikovaným
servisním technikům
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům.
Opravy tohoto nářadí vždy svěřte mechanikům autorizovaného servisu Stanley Fat Max. Opravy by měly být
prováděny pouze kvalifikovanými techniky, kteří budou
používat originální náhradní díly. V jiných případech může
dojít k velkému ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny týkající se dělicích pil
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci s tímto nářadím vždy používejte odpovídající
pracovní rukavice.
Nepřibližujte ruce do blízkosti řezného kotouče. Nikdy
neřežte obrobky, u kterých musíte přiblížit ruce k rotujícímu řeznému kotouči na vzdálenost kratší než 15 cm.
S dodaným řezným kotoučem neřežte obrobky se
stěnou tenčí než 1,2 mm.
Nepracujte s nářadím bez nasazených ochranných
krytů.
Při řezání nedržte obrobek volně v ruce. K bezpečnému
upnutí obrobku použijte pevnou svorku.
Nikdy nesahejte do prostoru za zadní části řezného
kotouče.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nářadí vždy umístěte na rovnou a stabilní podložku,
kterou lze dobře udržovat a na které nejsou zbytky
materiálu, jako například piliny a odřezky.
Před použitím řezný kotouč zkontrolujte, zda není
prasklý nebo jinak poškozený. Řezný kotouč se zcela
jasnými vadami či prasklinami vyřaďte.
Před zapnutím nářadí se ujistěte, zda se řezný kotouč
nedotýká obrobku.
Během práce se vyvarujte odskakování řezného
kotouče a také s řezným kotoučem nezacházejte hrubě.
Pokud řezný kotouč začne odskakovat, zastavte chod
nářadí a kotouč zkontrolujte.
Nepracujte s nářadím, stojíte-li v jedné rovině s rotujícím řezným kotoučem. Zabraňte vstupu jiných osob do
pracovního prostoru.
Dávejte pozor na odlétávající úlomky a části odřezaného materiálu. Mohou být ostré a horké. Před manipulací
nechejte odřezané části dostatečně vychladnout.
Odchylovač jisker se může během provozu zahřívat.
Bezprostředně po použití nářadí se vyvarujte kontaktu
s odchylovačem jisker a neprovádějte jeho seřizování.
Před posouváním obrobku nebo před změnou nastavení vypněte nářadí a počkejte, dokud nedojde k úplnému
zastavení řezného kotouče.
Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající řezný
kotouč zastavit přitlačením na boční část kotouče.
Nepoužívejte řezné kapaliny. Tyto kapaliny se mohou
vznítit nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
Vždy se ujistěte, zda je obrobek řádně podepřený.
Používejte pouze řezné kotouče doporučené výrobcem.
Nikdy nepoužívejte řezné kotouče určené pro kotoučové pily nebo jakékoliv jiné typy kotoučů opatřených
ozubením.
Maximální přípustná rychlost řezného kotouče musí být
vždy rovna nebo vyšší než hodnota otáček naprázdno
uvedená na štítku nářadí.
Nepoužívejte řezné kotouče, jejichž rozměry neodpovídají údajům uvedených v technických údajích nářadí.
Používejte pouze řezné kotouče odpovídající normě
EN12413.
Před použitím se ujistěte, zda je řezný kotouč správně
namontován.
Nechejte nářadí běžet naprázdno v bezpečné poloze po
dobu nejméně 30 sekund. Pokud se vyskytnou značné
vibrace nebo jiná závada, vypněte nářadí a zjistěte, co
je příčinou.
Nepoužívejte řezné kotouče k bočnímu broušení.
Neprovádějte řezání betonu, cihel, dlaždic nebo keramických materiálů.
Neprovádějte řezání dřeva, plastů nebo syntetických
materiálů.
Neprovádějte řezání materiálů z litiny.
Nikdy neprovádějte řezání materiálů z hořčíkových
slitin.
5
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
Neprovádějte řezání elektromateriálů pod napětím.
Používejte toto zařízení pouze na dobře odvětrávaných
místech. Nepoužívejte toto nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin, plynů a prachu. Horké částečky vznikající při
broušení nebo jiskry od uhlíků motoru mohou způsobit
vznícení hořlavých materiálů.
Při práci v prašném prostředí pravidelně čistěte větrací
štěrbiny. Pokud bude nutné provést čištění větracích
štěrbin, nezapomeňte nářadí nejprve odpojit od elektrického přívodu.
Nejsou-li řezné kotouče používány, musí být uskladněny na suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeny, mimo dosah dětí.
Varování! Použití tohoto nářadí může vytvářet prach
s obsahem chemických látek způsobujících rakovinu,
novorozenecké vady nebo jiné zdravotní problémy.
Vždy používejte schválený respirátor.
Varování! Používejte pouze dělicí řezné kotouče
s maximální tloušťkou 3 mm a s maximálním
průměrem 355 mm.
Varování! Po vypnutí pily se bude řezný kotouč ještě chvíli
pohybovat.
♦ Používejte pouze vyztužené řezné kotouče s jmenovitými otáčkami minimálně 4 300 ot./min nebo s vyššími
otáčkami.
♦ Vždy používejte ochranné brýle, mějte nasazeny
bezpečnostní kryty, obrobek si upněte do svěráku
a používejte vhodný ochranný respirátor.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
♦ typ řezaného materiálu
♦ typ řezného kotouče
♦ síla posuvu
♦ Varování! K ochraně sluchu proveďte příslušná opatření.
Zbytková rizika
Při práci s tímto nářadím hrozí následující rizika:
♦ poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly
♦ zranění způsobená roztržením řezného kotouče
Tato rizika jsou nejvíce evidentní zejména:
♦ v celém rozsahu pracovních operací
♦ v blízkosti dosahu rotujících částí stroje
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Poškození sluchu.
♦ Riziko nehody způsobené nekrytou částí pohybujícího
se řezného kotouče.
♦ Riziko poranění při výměně řezného kotouče.
♦ Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými
kryty.
6
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí.
Při nepříznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna funkce ostatních zařízení.
Je-li impedance napájecího zdroje nižší než 0,12 Ω, je
nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.
Varovné symboly
Na zařízení jsou následující symboly:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Vždy používejte ochranné brýle.
Vždy používejte ochranu sluchu.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
A. Pojistný řetěz
B. Šroub odchylovače jisker
C. Odchylovač jisker
D. Základna
E. Vodítko
F. Svěrák
G. Plochý klíč
H. Klika
I. Páčka svěráku
J. Řezný kotouč
K. Ochranný kryt
L. Zámek hřídele
M. Šroub s pojistnou maticí hloubkového dorazu
N. Spouštěcí spínač
O. Otvor pro visací zámek
P. Šrouby vodítka
Sestavení
Varování! Před prováděním jakýchkoliv změn nastavení
nebo před snímáním či instalací přídavných zařízení a příslušenství nářadí vypněte a odpojte zástrčku napájecího
kabelu od síťové zásuvky. Ujistěte se, zda je spouštěcí
ČESKY
spínač v poloze vypnuto. Neprovádějte žádné nastavení,
je-li řezný kotouč v pohybu.
Sejmutí a nasazení řezného kotouče (obr. 7 - obr. 8)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Stiskněte zámek hřídele (L).
Otáčejte řezným kotoučem (J), dokud nebude zajištěn.
Vyšroubujte šroub (S) otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček pomocí plochého klíče (G) a potom
sejměte podložku (T) a upínací přírubu (U).
Zkontrolujte, zda je v přírubě umístěna rozpěrná vložka
(R).
Vyměňte řezný kotouč (J). Ujistěte se, zda je řezný
kotouč nasazen na rozpěrné vložce (R) a zda se otáčí
správným směrem.
Zajistěte řezný kotouč pomocí upínací příruby (U),
podložky (T) a šroubu (S).
Stiskněte zámek hřídele (L).
Otáčejte řezným kotoučem (J), dokud nebude zajištěn.
Pomocí plochého klíče (G) otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček dotáhněte šroub (S).
Přesuňte ochranný kryt dolů a uvolněte zámek hřídele
(L).
Podle potřeby upravte hloubku řezu.
Nastavení hloubky řezu (obr. 1)
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby vyhovovala
různému stupni opotřebení řezného kotouče.
♦ Proveďte zkoušku s vypnutou pilou a zkontrolujte vůli.
♦ Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
♦ Povolte o několik otáček pojistnou matici (M).
♦ Přitahováním a povolováním šroubu hloubkového
dorazu (M) nastavte požadovanou hloubku řezu.
♦ Utáhněte pojistnou matici (M).
VAROVÁNÍ: Při výměně řezného kotouče nastavte hloubkový doraz vždy do výchozí polohy.
Upínání obrobku (obr. 2 - obr. 4)
Toto nářadí je vybaveno svěrákem (F)
♦ Vytáhněte páčku (I) směrem k rukojeti (H).
♦ Přitlačte svěrák (F) dopředu tak, aby se čelist téměř
dotýkala obrobku.
♦ Přitlačte páčku (I) dopředu směrem k čelisti tak, aby
zapadla k upínací tyči.
♦ Upněte bezpečně obrobek otáčením rukojeti (H) ve
směru pohybu hodinových ručiček.
♦ Chcete-li obrobek uvolnit, otáčejte rukojetí (H) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
♦ Chcete-li zvýšit kapacitu řezu, umístěte pod obrobek
distanční podložku. Distanční podložka by měla být
o něco užší jak obrobek.
VAROVÁNÍ: Dlouhé obrobky podepřete kouskem dřeva.
Odřezávanou část nepodepírejte.
Funkce rychlého posuvu (obr. 4)
♦
Chcete-li svorku uvolnit, otočte rukojeť (H) proti směru
pohybu hodinových ručiček o jednu nebo dvě otáčky
a vytáhněte páčku (I) směrem k rukojeti (H).
Nastavení upínací polohy (obr. 5)
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby vyhovovala
použitému řeznému kotouči.
♦ Pomocí plochého klíče (G) uvolněte a vyjměte šrouby
vodítka (P).
♦ Podle potřeby nastavte vodítko (E).
♦ Našroubujte zpět šrouby vodítka (P) a dotáhněte je tak,
aby bylo vodítko (E) ve své poloze zajištěno.
Nastavení úhlu řezu (obr. 6)
Nářadí může být používáno s úhlem řezu až 45°.
♦ Uvolněte šrouby vodítka (P), aby došlo k uvolnění
vodítka (E).
♦ Nastavte požadovaný úhel vodítka (E). Nastavení úhlu
lze odečítat na měřítku (Q).
♦ Utáhněte šrouby vodítka (P), aby došlo k zajištění
vodítka (E).
Kontrola a seřízení měřítka pokosových řezů
(obr. 6)
♦
♦
♦
♦
♦
Uvolněte šrouby vodítka (P), aby došlo k uvolnění
vodítka (E).
Spusťte dolů rameno a v této poloze jej zajistěte pomocí pojistného řetězu (A).
Umístěte mezi vodítko (E) a levou stranu řezného
kotouče úhelník tak, aby bylo dosaženo přesné polohy
90°. Srovnejte značku 0° na měřítku (Q) se značkou na
základně (D).
Utáhněte šrouby vodítka (P), aby došlo k zajištění
vodítka (E).
Sejměte pojistný řetěz (A) a nastavte rameno zpět do
jeho horní výchozí polohy.
Nastavení odchylovače jisker (obr. 1)
♦
♦
♦
Povolte šroub (B).
Nastavte odchylovač jisker (C) do vhodné pozice.
Utáhněte šroub (B).
Použití
Varování: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Varování: Na nářadí příliš netlačte.
Varování: Vyvarujte se přetěžování nářadí. Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte jej několik minut v chodu naprázdno.
Kapacita řezu
Široké rozevření svěráku a velký poloměr zdvihu poskytují
dostatečný prostor pro řadu objemných obrobků. K určení
celkové maximální kapacity řezu novým kotoučem použijte
tabulku.
Svorka je vybavena funkcí rychloposuvu.
7
ČESKY
Upozornění: Některé objemné obrobky, kruhové obrobky
nebo obrobky nepravidelného tvaru mohou vyžadovat doplňkové upevnění, protože nemohou být bezpečně uchyceny
pouze ve svěráku.
♦
Maximální kapacita řezu
Přeprava (obr. 1)
Poznámka: Kapacita řezů zobrazená v tabulce odpovídá
neopotřebenému řeznému kotouči a správně nastavené
poloze vodítka.
Nářadí je vybaveno pojistným řetězem (A), pomocí
kterého lze pro přepravu rameno pily zajistit v uzavřené
spodní poloze.
Varování: Před přepravou zajistěte, aby bylo nářadí vypnuto
a odpojeno od síťového napájení.
♦ Spusťte ochranný kryt (K) dolů na základnu stolu (D)
a v této poloze zajistěte pilu zavěšením pojistného
řetězu na hák rukojeti.
♦ Přenášejte nářadí uchopením za přepravní rukojeti.
♦ Nářadí připravíte do provozní polohy stlačením ovládací
rukojeti mírně dolů a vytažením pojistného řetězu (A).
Tvar obrobku
Řez pod úhlem
90°
A = 4-7/8“
(125 mm)
A = 4-1/2“
(115 mm)
4-1/2“ × 5-1/8“
(115 ×
130 mm)
4“ × 7-5/8“
(115 ×
130 mm)
3“ × 7-3/8“
(115 ×
130 mm)
A = 4-1/2“ ×
5-3/8“
(115 × 137 mm)
Řez pod úhlem
45°
A = 4-1/2“
(115 mm)
A = 3-13/16“
(98 mm)
4-1/2“ ×
3-13/16“
4-1/8“ × 3-3/4“
(105 × 95 mm)
A = 3-13/16“
3-3/4“
(95 mm)
Před použitím:
♦
♦
♦
♦
Nasaďte vhodný řezný kotouč. Silně opotřebované
kotouče nepoužívejte. Maximální provozní otáčky pily
nesmí překročit maximální povolené otáčky řezného
kotouče.
Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném směru,
jaký zobrazují šipky na příslušenství a na nářadí.
Obrobek si upněte.
Vždy správně nastavte odchylovač jisker.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Spouštěcí spínač (N) je umístěn na ovládací rukojeti.
♦ Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí spínač (N).
♦ V průběhu řezání držte spínač stisknutý.
♦ Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí spínač
(N).
Varování: Nevypínejte a nezapínejte nářadí, je-li v záběru.
Varování: K ochraně před neoprávněným použitím nářadí
nasaďte do otvoru (O) standardní visací zámek (není
součástí dodávky).
Varování! Neprovádějte řezy hořčíkových slitin.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Provedení řezu (obr. 1)
♦
♦
8
Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko (E)
a zajistěte jej pomocí upínacího svěráku (F).
Zapněte pilu a pomalu tlačte ovládací rukojeť dolů tak,
aby došlo k přeřezání obrobku. Před zahájením řezání
počkejte, dokud motor pily nedosáhne maximálních
otáček.
♦
Nechejte kotouč řezat volně. Nepoužívejte nadměrnou
sílu.
Po ukončení řezu vypněte pilu a zvedněte rameno do
horní klidové polohy.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max napájené akumulátorem/napájecím kabelem bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po
dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o výrobek/nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobku/nářadí
napájeného z akumulátoru/napájecím kabelem:
♦ Vypněte zařízení a vyjměte z něj akumulátor.
♦ Udržujte čisté ventilační drážky a kryt nářadí pravidelně
čistěte měkkým hadříkem.
♦ Nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Kontrola a výměna kartáčů motoru (obr. 9)
Varování! Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Uhlíky by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou
opotřebeny. Kontrolu uhlíků provedete po odstranění krytky
uhlíků (W). Uhlíky (V) by se měly v lůžku volně posouvat.
Pokud jsou uhlíky opotřebovány na minimální délku 8 mm
(0,3“), jak je znázorněno na obr. 9, měly by být vyměněny.
Opětovné nasazení uhlíku provedete jeho zasunutím zpět
do lůžka. Provádíte-li výměnu uhlíku, nasaďte nový uhlík
se stejnou orientací, jakou měl původní uhlík. Nasaďte zpět
krytku uhlíku (příliš ji nedotahujte).
ČESKY
Čištění
Jakmile se ve větracích drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, doporučuje se je z hlavního pláště
pily odstranit proudem suchého stlačeného vzduchu. Vždy
používejte vhodnou ochranu zraku a ochranný respirátor.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Opravy
Technické údaje
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému servisnímu centru nebo jiné servisní společnosti
s odpovídající kvalifikací, vždy s použitím originálních
náhradních dílů.
Mazání
Tato pila je opatřena uzavřenými samomaznými kuličkovými
ložisky. Tato ložiska jsou naplněna dostatečným množstvím
maziva. Provozní životnost ložisek je minimálně stejná, jako
životnost celé pily.
FME700 (Typ 1)
Napájecí napětí
V
230
Příkon
W
2 300
Otáčky naprázdno
min -1
3 800
Maximální obvodová rychlost řezného kotouče
m/s
80
Max. průměr kotouče
mm
355
Upínací otvor kotouče
mm
25,4
Maximální tloušťka kotouče
mm
3
Typ řezného kotouče
Rovný, bez drážek
Maximální příčný řez při 90°
Kruhový profil
mm
Příslušenství
Čtvercový profil
mm
115
Upozornění! Použití jakéhokoliv příslušenství, které
není doporučeno pro provoz s tímto zařízením, může být
nebezpečné.
Používejte pouze vysokopevnostní kotouče typu 1 s organickým pojivem s jmenovitými otáčkami minimálně 4 300 ot./
min. nebo vyššími, splňující požadavky normy EN12413.
Doporučené příslušenství pro použití s vaším nářadím
lze zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce nebo
v autorizovaném servisu.
Obdélníkový profil
mm
115 × 130
Profil tvaru „L“
mm
137 × 137
Kruhový profil
mm
115
Čtvercový profil
mm
98 × 98
Obdélníkový profil
mm
105 × 95
Profil tvaru „L“
mm
95 × 95
Hmotnost
kg
18
LPA (akustický tlak)
dB(A)
92,5
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
125
Maximální příčný řez při 45°
FME700 (Typ 1)
Odchylka (K)
dB(A)
3
LWA (akustický výkon)
dB(A)
105,5
Odchylka (K)
dB(A)
3
Vibrace ah
m/s2
6,5
Odchylka (K)
m/s2
1,5
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
9
ČESKY
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
FME700
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN61029-1, EN61029-2-10.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/EU
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Záruka
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu,
12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
.
zst00245619 - 27-08-2014
10
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising