FME700 | Stanley FME700 CHOP SAW instruction manual

371001 - 09 LV
www.stanley.eu
FME700
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
1
2
3
4
3
5
7
9
4
6
8
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max ripzāģis ir paredzēts dažādu formu
tērauda materiālu zāģēšanai. Instruments paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Ekspluatējot elektroinstrumentus,
vienmēr ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos
drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka,
elektriskā trieciena un ievainojuma risku.
♦
♦
♦
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana.
Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu,
kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
Nesakārtotā darba zonā un darba galdos iespējams izraisīt
negadījumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai. Nelietojiet
instrumentu mitros vai slapjos apstākļos. Rūpējieties, lai
darba zona būtu labi apgaismota (250–300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādziena
risks, t.i., viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu
Nepieskarieties iezemētām virsmām (piemēram, caurulēm,
radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā, kad
rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību varētu uzlabot, izmantojot augstas jutības 30 mA noplūdstrāvas aizsargierīci.
4 Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām personām
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši bērniem, aiztikt
instrumentu vai pagarinājuma vadu, un neļaujiet viņiem
atrasties darba zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas netiek lietots
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, cieši
noslēgtā un bērniem nepieejamā vietā.
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem, kam paredzēti
lielas noslodzes instrumenti. Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus,
lai zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo tie var ieķerties
kustīgajās detaļās. Valkājiet galvassegu, lai apsegtu garus
matus. Strādājot ārpus telpām, ieteicams valkāt piemērotus
cimdus un apavus ar neslīdošu zoli.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas vai putekļu
masku, ja pastāv iespēja, ka darba laikā radīsies putekļi
vai lidojošas daļiņas. Ja šīs daļiņas varētu būt ļoti karstas,
valkājiet arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr valkājiet
ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas
un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada. Lai vadu
atvienotu no kontaktligzdas, to nedrīkst raut. Netuviniet vadu
karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu
Ar spailēm vai skrūvspīlēm nostipriniet apstrādājamo
materiālu. Tā ir drošāk, turklāt abas rokas ir brīvas darbam
ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi
Rūpējieties, lai griežņi būtu asi un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību. Ievērojiet eļļošanas un piederumu
nomainīšanas norādījumus. Regulāri pārbaudiet instrumenta vadu un to bojājuma gadījumā remontējiet to pilnvarotā
apkopes centrā. Regulāri pārbaudiet pagarinājuma vadus
un, ja tie ir bojāti, nomainiet tos. Rūpējieties, lai instrumenta
rokturi vienmēr būtu sausi, tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.
15. Atvienojiet instrumentu
Atstājot instrumentu bez uzraudzības, izslēdziet to un
nogaidiet, līdz tas pilnībā pārstāj darboties. Ja instrumentu
nelietojat, grasāties mainīt instrumenta, piederumu vai
papildierīču detaļas, kā arī veikt apkopi, atvienojat to no
elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņatslēgas
Vienmēr pārbaudiet, vai pirms instrumenta ekspluatācijas
visas regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu uz slēdža.
Pirms instrumenta pievienošanas elektrotīklam tas ir obligāti
jāizslēdz.
5
LATVIEŠU
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma vadu un, ja
tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot instrumentu
ārpus telpām, izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus,
kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību
Skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi un nestrādājiet
ar instrumentu, ja esat noguris.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet, vai instruments un
barošanas vads nav bojāts. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai detaļas, aizsargi
un slēdži nav bojāti, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību. Pārbaudiet, vai instruments darbojas pareizi un veic tam paredzētās funkcijas.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai ar
defektu. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Vērsieties pilnvarotā remonta
darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas. Remontu nedrīkst veikt paša spēkiem.
21. Brīdinājums!
Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas
nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu
risks.
22. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam speciālistam
Šis instruments atbilst spēkā esošiem drošības noteikumiem. Instrumentu drīkst labot tikai pilnvarota Stanley Fat
Max remonta darbnīca. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēti
speciālisti, lietojot oriģinālās rezerves daļas, jo operatoram
to veikt ir ārkārtīgi bīstami.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Papildu drošības norādījumi ripzāģiem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Ekspluatējot šo instrumentu, vienmēr jāvalkā standarta
darba cimdi.
Netuviniet rokas griezējripai. Nedrīkst zāģēt tādus
materiālus, kurus apstrādājot, rokas ir jānovieto mazāk
nekā 15 cm attālumā no griezējripas.
Ar griezējripu, kas atrodas šī instrumenta komplektācijā, drīkst zāģēt tādus apstrādājamos materiālus, kuru
biezums ir vismaz 1,2 mm.
Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts
aizsargs.
Neveiciet nekādas brīvroku darbības. Ar materiāla
skavu cieši nostipriniet materiālu.
Nedrīkst sniegties aiz griezējripas.
Instruments jānovieto uz līdzenas, stabilas virsmas, kas
ir labā kārtībā un uz kuras nav izbiruši tādi materiāli kā
skaidas un atgriezumi.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai griezējripa nav
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
saplaisājusi vai deformēta. Ja redzamas plaisas vai
deformācija, atbrīvojieties no šīs griezējripas.
Raugieties, lai pirms instrumenta ieslēgšanas griezējripa nesaskartos ar apstrādājamo materiālu.
Ekspluatācijas laikā nepieļaujiet, lai griezējripa atlektu,
kā arī rīkojieties ar to uzmanīgi. Ja tā notiek, apturiet
instrumentu un pārbaudiet griezējripu.
Instrumentu nedrīkst darbināt, stāvot ripas ceļā. Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba zonā.
Uzmanieties no zāģa skaidām un zāģējamā materiāla.
Tie var būt asi un karsti. Pirms atgriezumu savākšanas
ļaujiet tiem atdzist.
Ekspluatācijas laikā dzirksteļu novirzītājs kļūst karsts.
Nepieskarieties dzirksteļu novirzītājam un neregulējiet
to tūlīt pēc ekspluatācijas.
Pirms materiāla pārvietošanas vai iestatījumu manīšanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz griezējripa
pārstāj darboties.
Pēc instrumenta izslēgšanas griezējripu nedrīkst
apturēt, spiežot uz tās malām.
Nedrīkst izmantot zāģēšanas šķidrumus. Šie šķidrumi
var uzliesmot un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Pārbaudiet, vai apstrādājamais materiāls ir pareizi
nostiprināts.
Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās griezējripas. Nelietojiet
arī ripzāģa asmeņus vai citu veidu asmeņus ar zobiem.
Griezējripas maksimālajam pieļaujamajam ātrumam jābūt vienādam ar instrumenta plāksnītē norādīto ātrumu
bez noslodzes vai arī lielākam par to.
Nedrīkst lietot tādas griezējripas, kuru izmēri neatbilst
tehniskajos datos norādītajiem.
Lietojiet tikai tādas griezējripas, kas atbilst EN12413.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai griezējripa ir uzstādīta
pareizi.
Vismaz 30 sekundes darbiniet instrumentu bez noslodzes, novietojot to drošā stāvoklī. Ja konstatējat pārāk
lielu vibrāciju vai kādu bojājumu, apturiet instrumentu
un pārbaudiet to, lai noteiktu cēloni.
Griezējripas nedrīkst lietot sānu slīpēšanai.
Nedrīkst zāģēt betonu, ķieģeļus, fl īzes vai keramikas
materiālus.
Nedrīkst zāģēt koku, plastmasas vai sintētiskus materiālus.
Nedrīkst zāģēt čuguna materiālus.
Nedrīkst zāģēt magnija materiālus.
Nedrīkst zāģēt materiālus, kas atrodas zem elektriskā
sprieguma.
Strādājiet ar šo instrumentu labi vēdinātā vietā. Instrumentu nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu šķidrumu,
gāzu vai putekļu tuvumā. Slīpēšanas laikā radušās
dzirksteles vai karstas skaidas vai dzinēja suku dzirksteļošana var aizdedzināt uzliesmojošus materiālus.
Strādājot putekļainos apstākļos, regulāri iztīriet
ventilācijas atveres. Ja atklājat, ka atveres ir jāiztīra,
neaizmirstiet vispirms atvienot instrumentu no strāvas.
LATVIEŠU
♦
♦
Griezējripas vienmēr uzglabājiet drošā un sausā,
bērniem neaizsniedzamā vietā.
Brīdinājums! Strādājot ar šo instrumentu, var rasties
putekļi, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas, kas ir zināmas
kā vēža, iedzimtu defektu vai citu reproduktīvu traucējumu izraisītājas. Lietojiet piemērotu elpceļu aizsargaprīkojumu.
ietekmēt citas ierīces.
Ja elektrības padeves pilna pretestība ir mazāka nekā
0,12 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi traucējumi.
Brīdinājuma simboli
Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Brīdinājums! Lietojiet tikai tādu ripzāģa ripu,
kuras maksimālais biezums nepārsniedz 3 mm,
bet maksimālais diametrs — 355 mm.
Brīdinājums! Zāģi izslēdzot, griezējripa kādu laiku turpina
griezties.
♦ Lietojiet tikai rūdītas griezējripas ar nominālo ātrumu
vismaz 4300 apgr,/min.
♦ Vienmēr valkājiet aizsargbrilles un piemērotu elpceļu
aizsargaprīkojumu, lietojiet instrumenta aizsargus,
nostipriniet materiālu skrūvspīlēs.
Troksni var izraisīt šādi faktori:
♦ zāģējamais materiāls;
♦ griezējripas veids;
♦ padeves jauda.
♦ Brīdinājums! Lietojiet piemērotus dzirdes aizsarglīdzekļus.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies griezējripas salūšanas dēļ.
Šie riski visbiežāk ir sastopami:
♦ veicamā darba zonā;
♦ rotējošu instrumenta detaļu tuvumā.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa asmens
neredzamās daļas;
♦ ievainojuma risks, mainot ripu;
♦ pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
Elektrodrošība
♦
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā
neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Sprieguma krišanās
Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos.
Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos var nelabvēlīgi
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
Vienmēr valkājiet ausu aizsargus.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
A. bloķēšanas ķēde
B. dzirksteļu novirzītāja skrūve
C. dzirksteļu novirzītājs
D. pamatne
E. ierobežotājs
F. skrūvspīles
G. uzgriežņu atslēga
H. kloķis
I. skrūvspīļu svira
J. griezējripa
K. aizsargs
L. vārpstas bloķētājs
M. dziļuma aiztura skrūve un kontruzgrieznis
N. slēdža mēlīte
O. slēdzenes atvere
P. ierobežotāja skrūves
Salikšana
Brīdinājums! Pirms regulēšanas vai piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet
no barošanas avota. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Neregulējiet, kamēr griezējripa atrodas kustībā.
Griezējripas noņemšana un uzstādīšana (7., 8. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Iespiediet uz iekšu vārpstas bloķētāju (L).
Grieziet griezējripu (J), līdz tā nofiksējas.
Ar uzgriežņu atslēgas (G) palīdzību izskrūvējiet skrūvi
(S), griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pēc tam
noņemiet paplāksni (T) un aizturatloku (U).
Pārbaudiet, vai starplika (R) atrodas pret atloku.
Nomainiet griezējripu (J). Raugieties, lai jaunā griezējripa būtu novietots uz starplikas (R) pareizā griešanās
virzienā.
Nostipriniet griezējripu ar aizturatloku (U), paplāksni (T)
un skrūvi (S).
Iespiediet uz iekšu vārpstas bloķētāju (L).
Grieziet griezējripu (J), līdz tā nofiksējas.
Ar uzgriežņu atslēgas (G) palīdzību pievelciet skrūvi
7
LATVIEŠU
♦
♦
(S), griežot pulksteņrādītāja virzienā.
Stumiet aizsargu atpakaļ lejup un atlaidiet vārpstas
bloķētāju (L).
Noregulējiet zāģēšanas dziļumu pēc vajadzības.
Zāģēšanas dziļuma regulēšana (1. att.)
Zāģēšanas dziļumu var noregulēt atbilstīgi griezējripas
nodilumam.
♦ Ar izslēgtu zāģi veiciet izmēģinājumu un pārbaudiet
atstarpi.
♦ Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
♦ Paskrūvējiet vaļīgāk kontruzgriezni (M).
♦ Pievelciet vai palaidiet vaļīgāk dziļuma aiztura skrūvi
(M), lai panāktu vajadzīgo zāģēšanas dziļumu.
♦ Pievelciet kontruzgriezni (M).
Brīdinājums! Nomainot griezējripu, dziļuma aizturis jānoregulē atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
Apstrādājamā materiāla nostiprināšana vietā
(2.–4. att.)
Šis instruments ir aprīkots ar skrūvspīlēm (F).
♦ Velciet sviru (I) pret rokturi (H).
♦ Spiediet skrūvspīles (F) uz priekšu, līdz spīles gandrīz
pieskaras materiālam.
♦ Spiediet sviru (I) virzienā pret spīlēm, līdz tā saskaras
ar spīlējuma vārpstu.
♦ Grieziet rokturi (H) pulksteņrādītāja virzienā un cieši
nostipriniet materiālu.
♦ Lai atbrīvotu materiālu, grieziet rokturi (H) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Lai palielinātu zāģēšanas platumu, novietojiet starplikas
bloku zem apstrādājamā materiāla. Starplikas blokam
jābūt nedaudz šaurākam nekā apstrādājamajam materiālam.
Brīdinājums! Garu apstrādājamo materiālu atbalstam
izmantojiet koka gabalu. Neiespīlējiet nozāģējamo galu.
Ātrās virzīšanas funkcija (4. att.)
Spailei ir ātrās virzīšanas funkcija.
♦ Lai atlaistu spaili, pagrieziet rokturi (H) pa vienu vai
diviem apgriezieniem pretēji pulksteņrādītāja virzienam
un pavelciet sviru (I) pret rokturi (H).
Spīlējuma pozīcijas iestatīšana ((5. att.)
Spīlējuma pozīciju var iestatīt atbilstīgi griezējripai.
♦ Ar uzgriežņu atslēgu (G) izskrūvējiet ierobežotāja
skrūves (P).
♦ Pēc vajadzības pārvietojiet ierobežotāju (E).
♦ Ievietojiet atpakaļ ierobežotāja skrūves (P) un pievelciet, lai nostiprinātu ierobežotāju (E).
Zāģēšanas leņķa regulēšana (6. att.)
Ar instrumentu var zāģēt 45° lielā leņķī.
♦ Atskrūvējiet ierobežotāja skrūves (P), lai atvienotu
ierobežotāju (E).
8
♦
♦
Uzstādiet ierobežotāju (E) vajadzīgajā leņķī. Leņķi var
nolasīt skalā (Q).
Pievelciet ierobežotāja skrūves (P), lai nostiprinātu
ierobežotāju (E).
Pagriešanas leņķa skalas pārbaude un regulēšana
(6. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
Atskrūvējiet ierobežotāja skrūves (P), lai atvienotu
ierobežotāju (E).
Velciet roksviru lejup un nofiksējiet to šajā pozīcijā,
uzstādot bloķēšanas ķēdi (A).
Nvovietojiet stūreni pret ierobežotāju (E) un griezējripas
kreiso pusi tā, lai izveidotos precīzs 90° leņķis. Pārbaudiet, vai skalas (Q) 0° atzīme atrodas pret pamatnes (D)
atzīmi.
Pievelciet ierobežotāja skrūves (P), lai nostiprinātu
ierobežotāju (E).
Noņemiet bloķēšanas ķēdi (A) un paceliet roksviru
atpakaļ augšējā nekustīgajā pozīcijā.
Dzirksteļu novirzītāja regulēšana (1. att.)
♦
♦
♦
Atskrūvējiet skrūvi (B).
Pēc vajadzības noregulējiet dzirksteļu novirzītāju (C).
Pievelciet skrūvi (B).
Lietošana
Brīdinājums! Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus
un spēkā esošos normatīvos aktus.
Brīdinājums! Nespiediet pārāk cieši uz instrumenta.
Brīdinājums! Nepieļaujiet pārslodzi. Ja instruments kļūst
karsts, ļaujiet tam dažas minūtes darboties bez noslodzes.
Zāģēšanas jauda
Plašā skrūvspīļu atvere un augstu esošs pagriešanas
punkts nodrošina iespēju zāģēt daudzus lielus materiāla gabalus. Lai noteiktu kopējo maksimālo zāģēšanas lielumu, ko
var paveikt ar jaunu ripu, skatiet zāģēšanas platuma tabulu.
Uzmanību! Iespējams, ka dažu lielu, apļveida vai neregulāras formas priekšmetu nostiprināšanai būs jālieto fiksēšanas
palīglīdzekļi, ja tos nevar cieši nostiprināt ar skrūvspīlēm.
Maksimālais zāģēšanas platums
Piezīme. Tabulā ir norādīts platums, pieņemot, ka griezējripa nav nodilusi un ierobežotājs uzstādīts optimālā pozīcijā.
Apstrādājamā
materiāla
forma
90° zāģēšanas
leņķis
A = 4 7/8 collas
(125 mm)
A = 4 1/2 collas
(115 mm)
45° zāģēšanas
leņķis
A = 4 1/2 collas
A = 3 13/16
collas
(98 mm)
(115 mm)
4 1/2 collas × 5 1/8 collas
(115 mm × 130 mm)
4 collas × 7 5/8 collas
(115 mm × 130 mm)
3 collas × 7 3/8 collas
(115 mm × 130 mm)
4 1/2 collas ×
3 13/16 collas
4 1/8 collas × 3 3/4 collas
(105 mm × 95 mm)
A = 4 1/2 collas × 5 3/8 collas
(115 mm × 137 mm)
A = 3 13/16 collas
3 3/4 collas
(95 mm)
LATVIEŠU
Pirms ekspluatācijas
Apkope
♦
Šis Stanley Fat Max bezvadu instruments vai instruments ar
vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo
apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
♦
♦
♦
Uzstādiet piemērotu griezējripu.Nedrīkst lietot pārāk
nodilušas griezējripas. Instrumenta maksimālais rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt griezējripas rotācijas
ātrumu.
Pārbaudiet, vai griezējripa griežas uz piederuma un
instrumenta redzamās bultiņas norādītajā virzienā.
Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Pareizi uzstādiet dzirksteļu novirzītāju.
Ieslēgšana un izslēgšana (1. att.)
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža mēlīte (N) atrodas uz
darba roktura.
♦ Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdža mēlīti (N).
♦ Zāģējot turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdža mēlīti.
♦ Lai apturētu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža mēlīti (N).
Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi, to
nedrīkst ieslēgt un izslēgt.
Brīdinājums! Lai novērstu instrumenta neatļautu ekspluatāciju, slēdzenes atverē (O), kas atrodas slēdža mēlītē,
ievietojiet parastu slēdzeni (nav iekļauta komplektācijā).
Brīdinājums! Nedrīkst zāģēt magniju.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Zāģēšana (1. att.)
♦
♦
♦
♦
Novietojiet apstrādājamo materiālu pret ierobežotāju
(E) un nostipriniet ar skrūvspīlēm (F).
Ieslēdziet instrumentu un velciet rokturi lejup, lai zāģētu
materiālu. Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz dzinējs
darbojas ar pilnu jaudu.
Zāģējot griezējripai jākustas brīvi. Nespiediet pārāk
spēcīgi.
Kad zāģēšana pabeigta, izslēdziet instrumentu un novietojiet roksviru atpakaļ augšējā nekustīgajā pozīcijā.
Transportēšana (1. att.)
Instruments ir aprīkots ar bloķēšanas ķēdi (A), kas
nofiksē instrumentu aizvērtā pozīcijā, lai to varētu
pārnēsāt.
Brīdinājums! Pirms pārnēsāšanas instrumentam jābūt
izslēgtam un atvienotam no barošanas avota.
♦ Nolaidiet aizsargu (K) uz zāģa darbagalda pamatnes
(D) un nostipriniet zāģi šajā pozīcijā, uzstādot ķēdi uz
roktura āķa.
♦ Pārnēsājiet instrumentu, turot aiz pārnēsāšanas rokturiem.
♦ Lai atbloķētu instrumentu, nedaudz nospiediet darba
rokturi un novelciet nost bloķēšanas ķēdi (A).
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru;
♦ ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un
korpuss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu;
♦ nedrīkst lietot abrazīvus tīrītājus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa;
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 13 A.
Dzinēja suku pārbaude un nomainīšana (9. att.)
Brīdinājums! Izslēdziet un atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Regulāri jāpārbauda, vai sukas nav nodilušas. Lai pārbudītu
sukas, noņemiet vāku (W). Sukām (V) brīvi jāslīd suku
nodalījumā. Ja sukas ir nodilušas līdz 3 collām (8 mm), kā
norādīts 9. attēlā, tās jānomaina pret jaunām.
Lai nomainītu, iespiediet jauno suku nodalījumā. Nomainot
suku pret jaunu, ievērojiet sukas pareizo pozīciju. Uzstādiet
atpakaļ suku vāku (nepievelciet pārāk stingri).
Tīrīšana
Ieteicams ar sausu gaisu izpūst netīrumus un putekļus no
galvenā korpusa ikreiz, kad pamanāt tos uzkrājamies gaisa
atverēs, kā arī visapkārt tām. Vienmēr valkājiet piemērotus
acu un ausu aizsargus.
Remonts
Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību,
remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotā apkopes centrā vai citā kvalificētā apkopes organizācijā, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Eļļošana
Instrumentā tiek izmantoti slēgta veida ieeļļoti rullīšu gultņi.
Šie rullīšu gultņi jau rūpnīcā ir pietiekami ieeļļoti, lai pietiktu
visam šī ripzāģa ekspluatācijas laikam.
9
LATVIEŠU
Piederumi
Tehniskie dati
Uzmanību! Lietojot šim instrumentam citus piederumus,
kurus nav ieteicis ražotājs, var rasties bīstami apstākļi.
Izmantojiet tikai ļoti izturīgas 1. tipa organiski saistītas ripas
ar nominālo ātrumu vismaz 4300 apgr./min, kas atbilst
EN12413.
Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo instrumentu, var
iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai
pilnvarotā remonta darbnīcā.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
10
FME700 (1 tips)
Spriegums
VAC
230
Ieejas jauda
W
2.300
Ātrums bez noslodzes
min -1
3 800
Griezējripas maks. perifērais ātrums
m/s
80
Maks. ripas diametrs
mm
355
Ripas iekšējais diametrs
mm
25,4
Maks. ripas biezums
mm
3
Griezējripas veids
Taisna, neieliekta
Šķērszāģēšanas platums 90°
Apļveida
mm
125
Kvadrātveida
mm
115
Taisnstūrveida
mm
115 × 130
Leņķiska
mm
137 × 137
Šķērszāģēšanas platums 45°
Apļveida
mm
115
Kvadrātveida
mm
98 × 98
Taisnstūrveida
mm
105 × 95
Leņķiska
mm
95 × 95
Svars
kg
18
LpA (skaņas spiediens)
dB(A)
92,5
FME700 (1 tips)
Neprecizitāte (K)
dB(A)
3
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
105,5
Neprecizitāte (K)
dB(A)
3
Vibrācija ah
m/s2
6,5
Neprecizitāte (K)
m/s2
1,5
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME700
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN61029-1, EN61029-2-10
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/EU un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/201
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша монтажная пила Stanley Fat Max предназначена
для резки стальных материалов различного профиля.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! При использовании электрических
инструментов всегда соблюдайте применимые
в Вашей стране правила безопасности, чтобы
снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.
♦
♦
♦
Перед использованием инструмента внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю.
Сохраните данное руководство для последующего
обращения к нему.
1. Содержите рабочее место в чистоте
Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
2. Учитывайте особенности окружающей среды вокруг рабочего места
Не подвергайте инструмент воздействию дождя. Не
используйте инструмент во влажной среде. Обеспечьте
хорошую освещенность рабочего места (250-300 Люкс).
Не пользуйтесь инструментом, если существует риск
возникновения пожара или взрыва, т.е. рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
3. Защита от поражения электрическим током
Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам и холодильникам). При использовании электроинструмента в экстремальных условиях
(например, высокая влажность, наличие металлической
стружки и т.д.) следует усилить меры безопасности
и применять высокочувствительное 30 мА устройство
защитного отключения (УЗО).
4. Не позволяйте посторонним лицам находиться
в рабочей зоне
Не позволяйте кому-либо, особенно детям, не участвующему в производственном процессе, касаться ин12
струмента или удлинительного кабеля и не допускайте
присутствия посторонних лиц в зоне проведения работ.
5. Хранение не используемых приборов
Не используемый инструмент должен храниться надежно запертым в сухом месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента
Использование инструмента по назначению сделает
работу более легкой и безопасной.
7. Используйте специально предназначенный для
данного вида работ инструмент
Не используйте маломощные инструменты для выполнения работ, которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не используйте
электроинструменты, не предназначенные для данного
типа работ, например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим образом
Не надевайте свободную одежду или украшения, так
как они могут быть захвачены движущимися частями
инструмента. Используйте защитный головной убор,
чтобы спрятать длинные волосы. При работе вне помещений рекомендуется надевать защитные перчатки
и обувь на нескользящей подошве.
9. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты
Всегда работайте в защитных очках. Если во время
работы может образоваться пыль или вылетают частицы обрабатываемого материала, всегда надевайте
защитную маску или респиратор. Если эти частицы
имеют достаточно высокую температуру, необходимо
также надевать защитный передник. Всегда используйте средства защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее оборудование
Если электроинструмент снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим образом.
11. Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.
Никогда не переносите электроинструмент, держа его
за кабель. При отключении от сети питания, не выдёргивайте вилку из розетки за кабель. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов
и углов.
12. Закрепляйте обрабатываемую заготовку
Используйте струбцины или тиски для фиксации заготовки. Это более безопасно и позволяет управлять
инструментом обеими руками.
РУССКИЙ ЯЗЫК
13. Работайте в устойчивой позе
Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность инструмента
Содержите пильные инструменты в хорошо заточенном
и чистом состоянии, что повысит эксплуатационные показатели и сделает работу более безопасной. Соблюдайте инструкции по смазке и замене дополнительных
принадлежностей. Выполняйте периодические осмотры
кабелей инструмента и, если будет обнаружено повреждение, сдайте на ремонт в авторизованный сервисный
центр. Регулярно проверяйте удлинительный кабель на
наличие повреждений и при необходимости замените
его. Поверхность рукояток должна оставаться сухой,
чистой и не содержать следов масла и консистентной
смазки.
15. Выключение инструмента
Прежде чем оставить инструмент без присмотра, выключите его и дождитесь полной остановки двигателя.
Если инструмент не используется, а также перед
проведением технического обслуживания или сменой
принадлежностей или насадок, всегда отключайте
инструмент от источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные ключи
Перед включением электроинструмента всегда проверяйте, чтобы с него были удалены все регулировочные
и гаечные ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного запуска
При переноске электроинструмента не держите палец
на выключателе. Перед подключением к источнику
питания убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель, предназначенный для применения вне помещений.
Перед началом работы проверьте удлинительный
кабель на наличие повреждений и при необходимости
замените его. При работе электроинструментом на
открытом воздухе всегда пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для применения вне помещений и имеющим соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны
При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, руководствуйтесь
здравым смыслом; не используйте инструмент в состоянии усталости.
20. Проверяйте исправность деталей инструмента
Перед использованием тщательно проверьте инструмент и электрокабель на отсутствие повреждений. Проверьте центровку и качество крепления движущихся
деталей, наличие повреждённых деталей, исправность
защитных кожухов и выключателей, а также любые
другие условия, которые могут повлиять на работу
инструмента. Убедитесь, что инструмент находится
в безупречном состоянии и готов выполнять все намеченные функции. Не используйте инструмент, если
повреждена или неисправна какая-либо его деталь. Не
используйте электроинструмент, если его выключатель
не устанавливается в положение включения или выключения. Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном
сервисном центре Black & Decker. Никогда не пытайтесь
выполнить ремонт самостоятельно.
21. Внимание!
Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом
любых видов работ, не рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
22. Ремонт инструмента должен выполняться квалифицированным персоналом
Данный инструмент изготовлен в полном соответствии
с правилами техники безопасности. Ремонтируйте
электроинструмент в авторизованном сервисном
центре Black and Decker. Ремонт инструмента должен
выполняться только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных частей;
несоблюдение данного указания может стать причиной
серьезной травмы пользователя.
Дополнительные правила безопасности при
работе с монтажными пилами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда при работе с данным инструментом надевайте рабочие перчатки.
Держите руки подальше от режущего диска. Не
используйте данный инструмент при необходимости ручного удержания детали, если расстояние от
руки до вращающегося режущего диска составляет
менее 15 см.
Не режьте данным инструментом заготовки толщиной менее 1,2 мм, если Вы используете режущий
диск, входящий в комплект поставки инструмента.
Не работайте без установленных защитных кожухов.
Не работайте, удерживая заготовку вручную. Используйте тиски, чтобы надёжно зафиксировать
заготовку.
Следите за тем, чтобы руки не находились в зоне
за режущим диском.
Устанавливайте инструмент только на ровной,
устойчивой, очищенной от посторонних предметов,
например, стружек и обрезков, поверхности.
Перед использованием, осмотрите режущий диск
на предмет выявления трещин или дефектов. При
обнаружении дефектов – замените диск.
Перед включением инструмента убедитесь, что
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
диск не касается заготовки.
Во время работы плавно опускайте режущий диск,
без рывков и ударов. Если это произошло, выключите инструмент и осмотрите режущий диск.
Во время работы не стойте на одной линии
с режущим диском. Не допускайте в рабочую зону
посторонних лиц.
Будьте внимательны со стружкой и обрабатываемой заготовкой. Они могут быть острыми и горячими. Прежде чем дотрагиваться до отрезанных
частей, дайте им полностью остыть.
Отражатель искр во время работы инструмента
сильно нагревается. Не дотрагивайтесь и не пытайтесь регулировать положение отражателя искр во
время работы или сразу же после отрезания.
Перед тем как двигать заготовку или менять
настройки, выключите инструмент и дождитесь
остановки режущего диска.
После выключения инструмента никогда не пытайтесь самостоятельно остановить пильное полотно,
нажимая на его кромку.
Не используйте смазочно-охлаждающую жидкость.
Она может воспламениться или стать причиной
поражения электрическим током.
Обеспечьте надежную фиксацию обрабатываемой
заготовки.
Используйте только режущие диски, рекомендованные производителем инструмента. Ни в коем
случае не используйте режущие диски для дисковых пил или другие отрезные диски с зубьями.
Максимально допустимая частота вращения
режущего диска должна соответствовать или
превышать частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной табличке
инструмента.
Не допускается использование с инструментом
режущих дисков, размеры которых отличаются от
размеров, указанных в технических характеристиках.
Используйте только режущие диски, соответствующие EN12413.
Перед использованием инструмента, убедитесь,
что режущий диск установлен правильно.
Включите инструмент и дайте ему поработать
без нагрузки (установив в безопасное положение)
в течение минимум 30-ти секунд. При выявлении
значительной вибрации или иных дефектов, выключите инструмент и проверьте его для выявления причины.
Ни в коем случае не используйте режущие диски
для шлифования боковой поверхностью.
Не используйте инструмент для резки бетона,
кирпича, облицованной плитки или керамики.
Не используйте инструмент для резки древесины,
пластмасс или синтетических материалов.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не режьте чугун.
Ни в коем случае не режьте магний.
Ни в коем случае не режьте предметы, находящиеся под электрическим напряжением.
Используйте инструмент только в помещениях,
имеющих достаточную вентиляцию. Не используйте инструмент вблизи от горючих жидкостей,
газов или пыли. Искры или раскаленная стружка,
образующаяся в результате резки, или искрение
щеток электродвигателя могут вызвать воспламенение горючих материалов.
Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия
при работе в условиях высоких концентраций пыли.
Перед чисткой вентиляционных отверстий, не забудьте отключить инструмент от электросети.
Режущие диски храните в надежно защищенном
и сухом месте, недоступном для детей.
Внимание! При работе данного инструмента возможно образование пыли, содержащей химические
вещества, могущие вызывать онкологические
заболевания, врожденные пороки, репродуктивные
нарушения. Рекомендуется работать в респираторе.
Внимание! Используйте только режущие
диски толщиной не более 3 мм и максимальным диаметром 355 мм.
Внимание! После выключения инструмента режущий
диск будет продолжать вращаться.
♦ Используйте только армированные режущие диски
с расчетными данными 4300 об/мин или выше.
♦ Всегда надевайте защитные очки, респиратор, используйте защитные кожухи, для зажима заготовки
используйте тиски.
На образование шума влияют следующие факторы:
♦ вид разрезаемого материала
♦ тип режущего диска
♦ прилагаемое усилие.
♦ Внимание! Примите соответствующие меры для
защиты органов слуха.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при работе
данными инструментами:
♦ Травмы в результате касания вращающихся
частей.
♦ получение травмы вследствие разрушения режущего диска
Эти риски являются наиболее очевидными:
♦ непосредственно в зоне обработки,
♦ в зоне нахождения вращающихся деталей оборудования.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невоз-
РУССКИЙ ЯЗЫК
можно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми
частями вращающегося режущего диска.
♦ Риск получения травмы при смене диска.
♦ Риск защемления пальцев при снятии защитных
кожухов.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное
на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
I.
J.
K.
L.
M.
Рычажок тисков
Режущий диск
Защитный кожух
Блокировка шпинделя
Болт ограничителя глубины резания и стопорная
гайка
N. Курковый пусковой выключатель
O. Отверстие для навесного замка
P. Болты направляющего упора
Сборка
Внимание! Перед каждой операцией регулировки или
снятием/установкой принадлежностей или насадок,
выключайте электроинструмент и отсоединяйте его от
источника питания. Убедитесь, что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Не меняйте
настроек, пока режущий диск находится в движении.
Установка и снятие режущих дисков (Рис. 7-8)
♦
♦
♦
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные перепады напряжения.
Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление системы
ниже 0,12 Ω, вероятность возникновения помех крайне
мала.
Предупреждающие символы
На инструменте имеются следующие предупреждающие символы:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Нажмите на рукоятку блокировки шпинделя (L).
Поворачивайте режущий диск (J) до фиксации.
Используя плоский ключ (G), открутите болт (S),
поворачивая его против часовой стрелки, удалите
шайбу (Т) и прижимной фланец (U).
Убедитесь, что распорная втулка (R) находится
внутри фланца.
Замените режущий диск (J). Убедитесь, что новый
режущий диск установлен на распорную втулку (R)
с правильным направлением вращения.
Закрепите режущий диск с помощью прижимного
фланца (U), шайбы (Т) и болта (S).
Нажмите на рукоятку блокировки шпинделя (L).
Поворачивайте режущий диск (J) до фиксации.
Используя плоский ключ (G), затяните болт (S),
поворачивая его по часовой стрелке.
Переведите защитный кожух в исходное положение и отпустите рукоятку блокировки шпинделя (L).
При необходимости установите глубину резания.
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
♦
Всегда работайте в защитных очках
Настройка глубины резания (Рис. 1)
Всегда используйте средства защиты слуха.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
A. Блокировочная цепь
B. Винт отражателя искр
C. Отражатель искр
D. Основание
E. Направляющий упор
F. Тиски
G. Плоский ключ
H. Рукоятка
♦
Глубину резания можно установить так, чтобы при этом
компенсировался износ режущего диска.
♦ Не включая инструмент, проверьте зазор между
режущим диском и направляющим упором.
♦ При необходимости регулировки выполните следующие действия:
♦ Ослабьте стопорную гайку (М) на несколько оборотов.
♦ Поворачивая болт ограничителя глубины (М) в необходимом направлении, установите необходимую
глубину резания.
♦ Затяните стопорную гайку (М).
Внимание: После установки нового режущего диска,
всегда фиксируйте ограничитель глубины резания на
его первоначальной позиции.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фиксация обрабатываемой заготовки (Рис. 2-4)
Ваш инструмент оборудован тисками (F).
♦ Отожмите рычажок тисков (I) в направлении рукоятки (H).
♦ Двигайте тиски (F) вперед, пока зажим не приблизится почти вплотную к обрабатываемой заготовке.
♦ Зажмите рычажок тисков (I) в направлении зажима,
чтобы он зафиксировался на зажимном винте.
♦ Поворачивая рукоятку (Н) в направлении по часовой стрелке, зажмите с усилием обрабатываемую
заготовку.
♦ Для освобождения заготовки, поверните рукоятку
(Н) в направлении против часовой стрелки.
♦ Для увеличения производительности, установите
под обрабатываемой заготовкой промежуточную
опору. Промежуточная опора должна быть несколько тоньше обрабатываемой заготовки.
Внимание: Подпирайте длинные обрабатываемые
заготовки деревянным бруском. Не зажимайте отрезной
конец заготовки.
Быстрый отжим (Рис. 4)
Конструкция тисков позволяет производить быстрое
перемещение зажима.
♦ Для отжима тисков, поверните рукоятку (Н) на
один-два оборота в направлении против часовой
стрелки и отожмите рычажок тисков (I) в направлении рукоятки (H).
Регулирование положения зажима (Рис. 5)
Положение зажима можно подгонять под режущий диск.
♦ Отвинтите болты направляющего упора (Р) плоским ключом (G).
♦ Передвиньте направляющий упор (Е) на необходимую позицию.
♦ Завинтите болты (Р) на своем месте, и затяните их
для фиксации упора (Е).
Настройка угла резания (Рис. 6)
Пила может использоваться для резания под углом до
45°.
♦ Ослабьте болты (Р) для освобождения направляющего упора (Е).
♦ Установите направляющий упор (Е) на нужный
угол. Угол отображается на градуированной шкале
(Q).
♦ Затяните болты (Р) для фиксации направляющего
упора (Е).
Проверка и регулировка градуированной
шкалы (Рис. 6)
♦
♦
16
Ослабьте болты (Р) для освобождения направляющего упора (Е).
Переместите резак вниз и зафиксируйте его в этой
позиции, закрепив блокировочную цепь (А).
♦
♦
♦
Прижмите угольник к направляющему упору (Е)
и левой стороне режущего диска, чтобы выставить
угол точно 90°. Проследите, чтобы метка 0° на
градуированной шкале (Q) находилась на одной
прямой с разметочной линией на основании (D).
Затяните болты (Р) для фиксации направляющего
упора (Е).
Снимите блокировочную цепь (А) и переведите
резак в верхнее стационарное положение.
Настройка отражателя искр (Рис. 1)
♦
♦
♦
Ослабьте винт (В).
Установите отражатель искр (С), если необходимо.
Затяните винт (В).
Эксплуатация
Внимание: Всегда следуйте указаниям действующих
норм и правил безопасности.
Внимание: Не оказывайте чрезмерного давления на
инструмент.
Внимание: Избегайте перегрузки. Если инструмент
перегрелся, дайте ему поработать несколько минут на
холостом ходу.
Размер заготовки
Широкий проем зажимного приспособления и высоко
расположенная ось поворота обеспечивает возможность резки крупных заготовок самого различного типа.
Для определения максимального размера прореза,
который может быть сделан новым диском, обратитесь
к таблице режущей способности.
Предупреждение: Для резки некоторых крупных
элементов округлой или неправильной формы может
потребоваться использование дополнительных зажимов-фиксаторов (в случае невозможности их надежного
закрепления в тисках).
Максимальная режущая способность
Примечание: В параметры приведенной в таблице
режущей способности включены диск без признаков износа и оптимальное положение направляющего упора.
Форма
заготовки
Угол реза 90º
A = 4-7/8“
(125 мм)
A = 4-1/2“
(115 мм)
Угол реза 45º
A= 4-1/2“
(115 мм)
A = 3-13/16“
(98 мм)
4-1/2“ x 5-1/8“
(115 мм × 130 мм)
4“ x 7-5/8“
(115 мм × 130 мм)
3“ x 7-3/8“
(115 мм × 130 мм)
4-1/2“ × 3-13/16“
4-1/8“ × 3-3/4“
(105 мм x 95 мм)
A = 4-1/2“ × 5-3/8“
(115 мм × 137 мм)
A = 3-13/16“
3-3/4“
(95 мм)
Перед началом работ
♦
Установите режущий диск соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно изношенные режущие
диски. Максимальная скорость вращения инструмента не должна превышать предельно допусти-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
мую скорость режущего диска.
Проследите, чтобы режущий диск вращался в соответствии с указательными стрелками на инструменте и на самом диске.
Надежно закрепляйте обрабатываемую заготовку.
Всегда правильно устанавливайте отражатель
искр.
Включение и выключение (Рис. 1)
Курковый пусковой выключатель (N) находится на
рабочей рукоятке.
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый
пусковой выключатель (N).
♦ При резании удерживайте пусковой выключатель
нажатым.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый
выключатель (N).
Внимание: Не включайте и не выключайте инструмент,
если он находится под нагрузкой.
Внимание: Для предотвращения использования инструмента посторонними лицами, установите в отверстие (О) в курковом выключателе стандартный замок
(не входит в комплект поставки).
Внимание! Не режьте магний!
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Резание (Рис. 1)
♦
♦
♦
♦
Поместите заготовку вплотную к направляющему
упору (Е) и закрепите с помощью тисков (F).
Включите инструмент и потяните вниз рабочую рукоятку, чтобы разрезать заготовку. Перед началом
резки дождитесь, пока двигатель наберет полные
обороты.
Не форсируйте режим резки. Не прилагайте чрезмерные усилия.
После окончания работ, выключите инструмент
и верните рабочую рукоятку в исходное положение.
Переноска (Рис. 1)
Ваш инструмент оснащён блокировочной цепью (А),
которая фиксирует инструмент в нижнем положении
для переноски.
Внимание: Перед переноской убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от источника питания.
♦ Опустите защитный кожух (K) на основание (D)
и зафиксируйте инструмент в этом положении,
закрепив цепь в крючке на рукоятке.
♦ Переносите инструмент, используя рукоятки для
переноски.
♦ Чтобы освободить инструмент, слегка нажмите на
рабочую рукоятку и снимите блокировочную цепь
(А).
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением любых работ по
техническому обслуживанию электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и извлеките из него аккумулятор.
♦ Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия
инструмента оставались чистыми и регулярно протирайте его корпус мягкой тканью.
♦ Не используйте абразивные чистящие средства.
Осмотр и замена щеток двигателя (Рис. 9)
Внимание! Выключите инструмент и отключите его от
источника питания. Убедитесь, что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Регулярно проверяйте щетки двигателя на наличие
признаков износа. Для этого снимите крышку щеткодержателя (W). Щетки (V) должны свободно двигаться
в обойме щеткодержателя. Если щетки износились до
0.3» (8 мм), как показано на Рисунке 9, они должны быть
заменены.
Для замены, вставьте в обойму щеткодержателя новую
щетку. Устанавливая существующую щетку на место,
вставляйте ее в том же положении, что и при извлечении. Установите на место крышку щеткодержателя (не
затягивайте слишком туго).
Чистка
Выдувайте грязь и пыль из корпуса инструмента рекомендованным воздушным шлангом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Всегда надевайте защитные очки и респиратор.
Ремонт
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании продукта ремонт, техническое
обслуживание и регулировка всегда должны производиться только в авторизованных сервисных центрах
и только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.
Смазка
В данном электроинструменте использованы смазанные жиром шарикоподшипники закрытого типа. Данные
подшипники снабжены на производстве достаточным
количеством смазки на весь срок службы инструмента.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
Предупреждение! Использование любых принадлежностей, не рекомендованных к использованию
с данным инструментом, может быть опасным.
Для работы должны использоваться только высокопрочные диски на органическом связывающем компаунде Типа 1, рассчитанные на скорость 4300 об/мин
и выше, в соответствии с EN12413.
Дополнительные принадлежности и аксессуары, рекомендованные к использованию с Вашим инструментом,
можно приобрести за отдельную плату у Вашего дилера
или в ближайшем сервисном центре.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
18
Технические характеристики
FME700 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
2.300
Число оборотов без нагрузки
об/мин
3 800
Макс. окружная скорость диска
м/с
80
Макс. диаметр диска
мм
355
Диаметр установочного отверстия
мм
25,4
Макс. толщина диска
мм
3
Тип режущего диска
Прямой, без углубления
Режущая способность под углом 90º
Круглая заготовка
мм
125
Квадратная заготовка
мм
115
Прямоугольная заготовка
мм
115 × 130
L-образная заготовка
мм
137 × 137
Режущая способность под углом 45º
Круглая заготовка
мм
115
Квадратная заготовка
мм
98 × 98
Прямоугольная заготовка
мм
105 × 95
L-образная заготовка
мм
95 × 95
Вес
кг
18
FME700
(Тип 1)
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
Погрешность (K)
дБ(А)
3
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
105,5
Погрешность (K)
дБ(А)
3
Уровень вибрации ah
м/с²
6,5
Погрешность (K)
м/с²
1,5
92,5
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME700
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN61029-1, EN61029-2-10
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/201
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00245626 - 28-08-2014
19
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising