FME700 | Stanley FME700 CHOP SAW instruction manual

509211-51 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.stanley.eu
FME700
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 4
2
Rys. 3
Rys. 5
Rys. 7
Rys. 6
Rys. 8
Rys. 9
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Przecinarka tarczowa stołowa Stanley Fat Max jest przeznaczona do przecinania stalowych przedmiotów o różnych
kształtach. To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz doświadczonych majsterkowiczów.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy maszyn
elektrycznych
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu
ciała.
♦
♦
♦
Przed pierwszym użyciem maszyny dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie maszyny. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie maszyny w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję.
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj maszyny na działanie deszczu. Nie używaj jej
w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Dbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj maszyny
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych ciecz lub
gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach zastosowania (na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo elektryczne
można zwiększyć przez zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA).
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza dzieci, nie dotykały
maszyny ani przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane maszyny przechowuj w suchym, zamkniętym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
6. Nie przeciążaj maszyny.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy
maszyna jest obciążana w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
4
7. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie wykorzystuj maszyny do celów
innych, niż przewidziane przez producenta, np. ręcznej
pilarki tarczowej do ścinania gałęzi i pni drzew.
8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia jest obuwie na
szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną
siatkę.
9. Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Gdy są one gorące, ubierz
żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj specjalne nauszniki
ochronne i kask ochronny.
10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub
gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.
11. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem
i ostrymi krawędziami.
12. Zamocuj obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest dobrze
zamocowany, możesz bezpiecznie obsługiwać maszynę
dwiema rękami.
13. Nie pochylaj się zbytnio do przodu.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
14. Starannie konserwuj swoje narzędzia robocze.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji smarowania i wymiany akcesoriów. Regularnie kontroluj kabel zasilający i przedłużacz, a w razie
uszkodzenia zleć naprawę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu. Wszystkie rękojeści powinny być suche,
czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
15. Wyjmuj wtyczkę sieciową.
Wyłącz maszynę i odczekaj, aż się zatrzyma, zanim pozostawisz ją bez nadzoru. Przed rozpoczęciem wykonywania
prac konserwacyjnych, przy wymianie narzędzia roboczego
bądź jakiejkolwiek innej części zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
POLSKI
16. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi.
Przed załączeniem maszyny zawsze sprawdzaj, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
17. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia maszyny.
Maszyny przyłączonej do sieci nie przenoś z palcem opartym na wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla zasilającego do
sieci najpierw upewnij się, czy maszyna jest wyłączona.
18. Używaj przedłużaczy przystosowanych do pracy na
wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go w razie
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu używaj tylko
przedłużaczy nadających się do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.
19. Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj maszyny, gdy jesteś zmęczony.
20. Kontroluj maszynę pod względem uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź maszynę i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij
przy tym o ruchomych elementach. By zapewnić bezpieczną
pracę maszyny, wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy i urządzenia zabezpieczające - naprawione lub wymienione przez autoryzowany warsztat serwisowy. W żadnym przypadku nie używaj
maszyny z niesprawnym wyłącznikiem i nigdy nie próbuj
samemu jej naprawiać.
21. Ostrzeżenie!
Używanie innych nasadek i wyposażenia, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić do wypadku.
22. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym specjalistom.
Maszyna ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie narażać się na wypadek,
naprawy przy użyciu oryginalnych części zamiennych zlecaj
tylko wykwalifikowanym specjalistom.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
przecinarek tarczowych
♦
♦
♦
Przy korzystaniu z przecinarki zawsze zakładaj rękawice ochronne.
Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej. Nie przecinaj takich przedmiotów, które wymagają przytrzymywania ich
rękami w odległości mniejszej niż 15 cm od obracającej
się tarczy tnącej.
Przy użyciu tarczy tnącej dostarczonej z przecinarką
nie przecinaj przedmiotów grubości mniejszej niż
1,2 mm.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nie używaj maszyny bez prawidłowo zamontowanych
osłon.
Nie wykonuj cięć z wolnej ręki. Używaj imadła do
mocowania przecinanego przedmiotu.
Nigdy nie sięgaj rękami poza tarczę tnącą.
Ustaw maszynę na płaskiej, stabilnej powierzchni, która
powinna być wolna od obcych ciał, jak ścinki i wióry.
Sprawdź, czy tarcza tnąca nie jest uszkodzona ani
pęknięta. Uszkodzoną lub pękniętą tarczę wymień na
nową.
Przed załączeniem maszyny sprawdź, czy tarcza tnąca
nie dotyka przedmiotu obrabianego.
Podczas pracy unikaj odbić tarczy tnącej i nie przeciążaj jej. W razie wystąpienia takich objawów wyłącz
maszynę i sprawdź tarczę.
Nie załączaj maszyny, gdy znajdujesz się na linii cięcia
tarczy tnącej. Utrzymuj inne osoby z dala od obszaru
pracy.
Ostrożnie obchodź się z wiórami i obrabianym
przedmiotem, gdyż mogą one być gorące i ostre. Przed
dotknięciem odpadków odczekaj, aż się ochłodzą.
W czasie pracy osłona przeciwiskrowa silnie się
nagrzewa. Nie dotykaj jej ani nie reguluj bezpośrednio
po zakończeniu cięcia.
Przed poruszeniem przedmiotu obrabianego lub dokonaniem zmiany ustawień wyłącz maszynę i odczekaj,
aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma.
Po wyłączeniu maszyny nigdy nie hamuj tarczy tnącej
przez dociskanie do niej jakiegoś przedmiotu.
Nie używaj żadnych płynów obróbkowych, gdyż mogą
się one zapalić lub spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Sprawdź, czy przedmiot obrabiany jest dobrze zamocowany.
Używaj tylko tarcz tnących zalecanych przez producenta. W żadnym wypadku nie zakładaj pił tarczowych do
drewna ani innych uzębionych tarczy.
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy
tnącej nie może być mniejsza niż podana na tabliczce
znamionowej maszyny.
Nie używaj tarcz tnących o wymiarach innych niż
podane w specyfikacji technicznej.
Przed użyciem sprawdź, czy tarcza tnąca jest prawidłowo zamocowana.
Załącz maszynę na przynajmniej 30 sekund w bezpiecznej pozycji na biegu jałowym. W razie stwierdzenia silniejszych wibracji lub innych usterek wyłącz
maszynę i znajdź ich przyczynę.
Nie używaj tarcz tnących do szlifowania krawędzi.
Nie przecinaj betonu, cegły, glazury ani ceramiki.
Nie przecinaj drewna, tworzyw sztucznych ani materiałów syntetycznych.
Nie przecinaj żeliwa.
Nigdy nie przecinaj magnezu.
5
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Nie przecinaj przedmiotów, przez które przepływa prąd.
Używaj maszyny tylko w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nigdy nie ustawiaj jej w pobliżu palnych
cieczy, gazów ani pyłów. Iskry lub gorące wióry mogą
doprowadzić do zapłonu palnych materiałów.
Przy pracy w zapylonym pomieszczeniu regularnie
czyść szczeliny wentylacyjne. Najpierw jednak odłącz
maszynę od sieci.
Tarcze tnące przechowuj dobrze zabezpieczone w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z tej maszyny może się
wydzielać pył zawierający substancje chemiczne, które
sprzyjają chorobom nowotworowym, wadom wrodzonym lub innym uszkodzeniom dziedzicznym. Zakładaj
odpowiednią maskę przeciwpyłową.
Ostrzeżenie! Używaj tylko tarcz tnących maksymalnej grubości 3 mm i maksymalnej średnicy
355 mm.
Ostrzeżenie! Po wyłączeniu przecinarki tarcza tnąca
jeszcze jakiś czas się obraca.
♦ Używaj tylko zbrojonych tarczy przystosowanych do
prości obrotowej 4300 obr/min lub większej.
♦ Zawsze zakładaj okulary ochronne, stosuj urządzenia
zabezpieczające, korzystaj z imadła do mocowania
przedmiotów obrabianych i nie zapominaj o specjalnej
masce przeciwpyłowej.
Następujące czynniki mają wpływ na poziom hałasu:
♦ rodzaj przecinanego materiału
♦ rodzaj tarczy tnącej
♦ wywierana siła.
♦ Ostrzeżenie! Zakładaj odpowiednie nauszniki ochronne.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z tej maszyny nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń, do których można zaliczyć:
♦ obrażenia ciała przez dotknięcie obracających się
elementów,
♦ obrażenia ciała w wyniku rozerwania tarczy tnącej.
Zagrożenia te występują zwłaszcza:
♦ w obszarze pracy,
♦ w obszarze obracających się elementów przecinarki.
W czasie pracy maszyny pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i stosowania osłon trzeba
się liczyć z pewnymi zagrożeniami. W szczególności chodzi
tutaj o:
♦ uszkodzenia narządu słuchu,
♦ niebezpieczeństwo wypadku w nieosłoniętym obszarze
obracającej się tarczy tnącej,
♦ niebezpieczeństwo doznania urazu przy wymianie
tarczy,
♦ niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy otwieraniu
osłon.
6
Bezpieczeństwo elektryczne
Maszyna ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Zaniki napięcia
Przy załączaniu pilarki mogą występować chwilowe zaniki
napięcia i zakłócać działanie innych urządzeń. Przy impedancji sieci mniejszej niż 0,12 oma nie trzeba się obawiać
żadnych zakłóceń.
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Zakładaj okulary ochronne.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Elementy przecinarki
Przecinarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów.
A. Łańcuch blokujący
B. Wkręt ustalający osłony przeciwiskrowej
C. Osłona przeciwiskrowa
D. Podstawa
E. Opora
F. Imadło
G. Klucz maszynowy płaski
H. Korbka
I. Dźwignia zaciskowa
J. Tarcza tnąca
K. Osłona
L. Przycisk blokady wrzeciona
M. Śruba ogranicznika głębokości cięcia i nakrętka zabezpieczająca
N. Wyłącznik
O. Otwór na kłódkę
P. Śruby mocujące opory
Montaż
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów bądź przed wykonaniem regulacji lub naprawy wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij się, czy wyłącznik
POLSKI
jest WYŁĄCZONY. Przypadkowe uruchomienie może doprowadzić do wypadku.
Zakładanie i zdejmowanie tarczy tnącej (rys. 7, 8)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (L).
Obróć tarczę tnącą (J) aż do zablokowania.
Za pomocą klucza płaskiego (G) odkręć w lewo śrubę
(S). Następnie zdejmij podkładkę płaską (T) i podkładkę
kołnierzową (U).
Sprawdź, czy pierścień dystansowy (R) przylega do
podkładki kołnierzowej.
Wymień tarczę tnącą (J). Upewnij się, czy nowa tarcza
tnąca została prawidłowo (w odpowiednim kierunku
obrotów) osadzona na pierścieniu dystansowym (R).
Zamocuj tarczę tnącą przy użyciu podkładki kołnierzowej (U), podkładki płaskiej (T) i śruby (S).
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (L).
Obróć tarczę tnącą (J) aż do zablokowania.
Kluczem płaskim (G) dokręć w prawo śrubę (S).
Zamknij osłonę tarczy i zwolnij blokadę wrzeciona (L).
Nastaw żądaną głębokość cięcia.
Nastawianie głębokości cięcia (rys. 1)
Głębokość cięcia daje się regulować, by w ten sposób móc
skompensować zużycie tarczy tnącej.
♦ Przy wyłączonej maszynie wykonaj próbę i sprawdź
odstęp.
♦ W razie konieczności regulacji wykonaj następujące
operacje:
♦ Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (M) o kilka obrotów.
♦ Wkręć bądź wykręć śrubę ogranicznika głębokości (M),
by nastawić żądaną głębokość cięcia.
♦ Mocno dokręć nakrętkę zabezpieczającą (M).
Ostrzeżenie: Przy wymianie tarczy tnącej ogranicznik
głębokości zawsze ustawiaj w pierwotnej pozycji.
Mocowanie przedmiotu obrabianego (rys. rys. 2 - 4)
Przecinarka zawiera imadło (F).
♦ Odchyl dźwignię (I) w kierunku korbki (H).
♦ Przesuń imadło (F) do przodu, aż szczęka prawie
dotknie przedmiotu obrabianego.
♦ Obróć dźwignię (I) w kierunku szczęki, aż zazębi się
z wałkiem imadła.
♦ Obróć korbkę (H) w prawo, by zamocować przedmiot
obrabiany.
♦ Obróć korbkę (H) w lewo, by zwolnić przedmiot obrabiany.
♦ By zwiększyć głębokość cięcia, podłóż klocek dystansowy pod przedmiot obrabiany. Klocek ten powinien
być nieco węższy od przecinanego przedmiotu.
Ostrzeżenie: Długie przedmioty obrabiane podpieraj kawałkiem drewna, ale nie mocuj odcinanego końca.
Szybki przesuw (rys. 4)
Imadło pozwala na jego szybkie przesuwanie.
♦ By zwolnić zacisk, obróć korbkę (H) o jeden do dwóch
obrotów w lewo i odchyl dźwignię (I) w kierunku korbki
(H).
Ustalanie pozycji mocowania (rys. 5)
Pozycję mocowania można dostosować do średnicy tarczy
tnącej.
♦ Za pomocą klucza płaskiego (G) odkręć śruby mocujące opory (P).
♦ Przesuń oporę (E) do żądanej pozycji.
♦ Ponownie dokręć śruby mocujące (P), by ustalić oporę
(E).
Nastawianie kąta cięcia prostopadłego (rys. 6)
Przecinarka jest przystosowana do prostopadłego przecinania materiału pod kątem do 45o.
♦ Odkręć śruby mocujące (P), by zwolnić oporę (E).
♦ Ustaw oporę (E) pod żądanym kątem. Kąt ten jest
wskazywany na skali (Q).
♦ Dokręć śruby mocujące (P), by ustalić oporę (E).
Kontrola i regulacja skali kąta cięcia prostopadłego
(rys. 6)
♦
♦
♦
♦
♦
Odkręć śruby mocujące (P), by zwolnić oporę (E).
Przechyl ramię do dołu i za pomocą łańcucha (A)
zablokuj je w tej pozycji.
Przyłóż kątownik do opory (E) i lewego boku tarczy tnącej, by dokładnie nastawić kąt prosty. Sprawdź, czy 0°
na skali (Q) pokrywa się z oznaczeniem na podstawie
(D).
Dokręć śruby mocujące (P), by ustalić oporę (E).
Zwolnij łańcuch blokujący (A) i pozwól ramieniu powrócić do górnego położenia spoczynkowego.
Regulacja osłony przeciwiskrowej (rys. 1)
♦
♦
♦
Poluzuj wkręt (B).
Ustaw osłonę przeciwiskrową (C) w żądanej pozycji.
Dokręć wkręt (B).
Obsługa
Ostrzeżenie: Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Ostrzeżenie: Podczas pracy nie wywieraj nadmiernego
nacisku na przecinarkę.
Ostrzeżenie: Unikaj przeciążania maszyny. Gdyby maszyna zbytnio się rozgrzała, pozostaw ją załączoną na kilka
minut na biegu jałowym.
Możliwości cięcia
Duży rozstaw szczęk imadła i wysoko usytuowany punkt
obrotu umożliwiają cięcie wielu dużych przedmiotów. Maksymalne wymiary ciętych materiałów o różnych kształtach
podano w danych technicznych.
7
POLSKI
Ostrzeżenie: Niektóre duże, okrągłe lub nieregularne
przedmioty mogą wymagać dodatkowych uchwytów, jeżeli
imadło nie zapewnia niezawodnego zamocowania.
Ostrzeżenie: Przy użyciu tej maszyny nigdy nie przecinaj
magnezu.
Maksymalne wymiary ciętego materiału
Wskazówka: Podane w tabeli wymiary ustalono przy
założeniu, że tarcza tnąca jest nowa, a opora - optymalnie
ustawiona.
Kształt
przedmiotu
obrabianego
A = 125 mm
A = 115 mm
115 × 130 mm
115 × 130 mm
115 × 130 mm
115 × 137 mm
Cięcie prostopadłe pod
kątem 45°
A = 115 mm
A = 98 mm
105 × 95 mm
A = 95 mm
Przed użyciem:
♦
♦
♦
Załóż odpowiednią tarczę tnącą. Nie używaj silnie zużytych tarcz. Maksymalna prędkość obrotowa maszyny
nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej
prędkości obrotowej tarczy tnącej.
Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się w kierunku
strzałki usytuowanej na maszynie i jej akcesoriach.
Zamocuj przedmiot obrabiany.
Odpowiednio ustaw osłonę przeciwiskrową.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Wyłącznik (N) maszyny znajduje się w rękojeści.
♦ By załączyć przecinarkę, naciśnij wyłącznik.
♦ W czasie cięcia przytrzymuj naciśnięty wyłącznik.
♦ By zatrzymać przecinarkę, zwolnij wyłącznik (N).
Ostrzeżenie: Nigdy nie załączaj ani nie wyłączaj maszyny
pod obciążeniem.
Ostrzeżenie: Włóż pałąk zwykłej kłódki (nie należy do
zakresu dostawy) w otwór (O) w wyłączniku, by zapobiec
niepowołanemu użyciu maszyny.
Ostrzeżenie! Nie przecinaj magnezu.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Cięcie (rys. 1)
♦
♦
♦
♦
8
Maszyna zawiera łańcuch blokujący (A), który blokuje
opuszczone ramię, by ułatwić transport.
Ostrzeżenie: Przed przeniesieniem maszyny sprawdź, czy
jest wyłączona, i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦ Opuść osłonę tarczy (K) na podstawę (D) i zabezpiecz
maszynę w tym położeniu, zaczepiając łańcuch o hak.
♦ Przenieś maszynę za uchwyty transportowe.
♦ By odblokować maszynę, lekko naciśnij rękojeść i uwolnij łańcuch (A).
Konserwacja
Cięcie
prostopadłe
poprzeczne
♦
Transport (rys. 1)
Przyłóż przedmiot obrabiany do opory (E) i zamocuj go
imadłem (F).
Załącz maszynę i naciśnij rękojeść do dołu, by przeciąć
przedmiot. Najpierw zaczekaj, aż silnik osiągnie swoją
maksymalną prędkość obrotową.
Umożliw tarczy swobodne cięcie i nie wywieraj na nią
nadmiernego nacisku.
Po przecięciu materiału wyłącz maszynę i pozwól, by
ramię powróciło do górnego położenia spoczynkowego.
Maszyny sieciowe i akumulatorowe firmy Stanley Fat Max
odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji maszyn
sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące
czynności:
♦ Wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
♦ Systematycznie czyść szczeliny wentylacyjne w maszynie. Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą.
♦ Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących.
Kontrola i wymiana szczotek węglowych silnika
(rys. 9)
Ostrzeżenie! Wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Regularnie kontroluj zużycie szczotek. Zdejmij zaślepkę
(W), by sprawdzić stan szczotki. Szczotki (V) muszą się móc
swobodnie przesuwać w szczotkotrzymaczach. Gdy szczotki zużyją się do 8 mm, jak na rysunku 9, należy je wymienić.
Załóż nową szczotkę, wsuwając ją do szczotkotrzymacza.
Przy wkładaniu tej samej szczotki, zwróć uwagę, czy znajduje się ona w identycznej pozycji, co uprzednio. Ponownie
załóż zaślepkę, ale nie dokręcaj jej zbyt mocno.
Czyszczenie
Pył i inne zanieczyszczenia gromadzące się w szczelinach
wentylacyjnych usuwaj najlepiej przy użyciu sprężonego
powietrza. Zakładaj przy tym odpowiednie okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
Naprawy
Dla zapewnienia BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI
pracy maszyny naprawy, konserwacje i regulacje powinny
być wykonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym
lub innym specjalistycznym punkcie serwisowym. Zawsze
stosuj oryginalne części zamienne.
POLSKI
Smarowanie
Maszyna zawiera wyłącznie zamknięte hermetycznie, nasmarowane na stałe łożyska kulkowe. Smar ten wystarcza
na cały okres użytkowania przecinarki.
Akcesoria
Ostrzeżenie! Używanie akcesoriów niezalecanych do tej
maszyny może być niebezpieczne.
Stosuj wyłącznie tarcze tnące z organicznym spoiwem typ 1
przystosowane do prędkości obrotowej 4300 obr/min lub
większej.
Zalecane akcesoria można nabyć u lokalnego dilera lub
w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Dane techniczne
FME700 (typ 1)
Napięcie
VAC
230
Pobór mocy
W
2300
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/ min
3800
Minimalna prędkość obwodowa tarczy tnącej
m/s
80
Średnica tarczy tnącej
mm
355
Otwór w tarczy tnącej
mm
25,4
Maks. grubość tarczy tnącej
mm
3
Rodzaj tarczy tnącej
Prosta, bez wgłębienia
Cięcie prostopadłe poprzeczne
Przekrój okrągły
mm
Przekrój kwadratowy
mm
125
115
Przekrój prostokątny
mm
115 x 130
Przekrój trójkątny
mm
137 x 137
Cięcie prostopadłe pod kątem 45°
Przekrój okrągły
mm
115
Przekrój kwadratowy
mm
98 x 98
Przekrój prostokątny
mm
105 x 95
Przekrój trójkątny
mm
95 x 95
Masa
kg
18
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
92,5
Niepewność pomiaru (K)
dB(A)
3
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
105,5
Niepewność pomiaru (K)
dB(A)
3
Wibracje
m/s2
6,5
Niepewność pomiaru (K)
m/s2
1,5
FME700 (typ 1)
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
9
POLSKI
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
FME700
Stanley Fat Max deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FME700 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi dyrektywami i normami:
2006/42/EG, EN61029-1, EN61029-2-10.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2014/30/EU
i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten temat,
zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
firmy Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/201
zst00245622 - 28-08-2014
10
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising