FME700 | Stanley FME700 CHOP SAW instruction manual

511112-38 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.stanley.eu
FME700
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 4
2
Obr. 3
Obr. 5
Obr. 7
Obr. 6
Obr. 8
Obr. 9
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša deliaca okružná píla Stanley Fat Max je určená na
rezanie oceľových materiálov s rôznymi tvarmi prierezov.
Náradie je určené na náročnejšie práce, nie však na profesionálne využitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom
alebo osobného poranenia.
♦
♦
♦
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
1. Pracovný priestor udržujte v čistote
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor môže byť
príčinou úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte náradie vo
vlhkom prostredí. Zaistite správne osvetlenie pracoviska
(250 – 300 luxov). Nepoužívajte náradie na miestach, kde
hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov (ako sú napríklad
potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky). Pri
práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená použitím vysoko citlivého prúdového
chrániča (RCD) 30 mA.
4. Okolostojace osoby udržujte mimo pracovného
priestoru
Zabráňte okolitým osobám, obzvlášť deťom, aby sa dotýkali
náradia alebo predlžovacieho kábla a držte ich mimo pracovnú oblasť.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na suchom
mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu
detí.
6. Náradie nepreťažujte
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak používate náradie
a nástroje na účely, na ktoré sú určené.
4
7. Používajte vhodné náradie
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je určená pre
výkonnejšie náradie. Nepoužívajte náradie na iné účely,
než na ktoré je určené. Nepoužívajte napríklad okružnú na
rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť zachytené pohyblivými časťami. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy. Pri práci vonku používajte, pokiaľ možno,
pracovné rukavice a protišmykovú obuv.
9. Používajte prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo ak odlietavajú drobné čiastočky materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor. Pretože
môžu byť tieto čiastočky materiálu veľmi horúce, používajte
tiež žiaruvzdornú zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu.
11. Zaobchádzajte opatrne s prívodným káblom
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za prívodný kábel.
Nikdy neťahajte za kábel pri odpájaní zástrčky od zásuvky.
Veďte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
12. Zaistite si obrobok
Na upnutie obrobku používajte zverák alebo svorky. Je to
bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Starostlivosť o náradie
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje. Tak bude zaistený
bezpečnejší a vyšší výkon náradia. Dodržujte pokyny na
mazanie a výmenu príslušenstva. Káble náradia pravidelne
kontrolujte a ak sú poškodené, nechajte ich opraviť v autorizovanom servise. Predlžovacie káble pravidelne prezerajte
a ak sú poškodené, vymeňte ich. Udržujte rukoväti brúsky
suché a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom
alebo mazivom.
15. Odpájajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, kým sa celkom nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva,
pred výmenou častí náradia, príslušenstva alebo doplnkov
a pred údržbou vždy odpojte prívodný kábel.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče
Pred použitím náradia vždy skontrolujte, či sa v jeho blízkosti
alebo priamo na náradí nenachádzajú žiadne nastavovacie
kľúče alebo prípravky.
SLOVENČINA
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači. Pred
pripojením prívodného kábla k sieti sa uistite, či je náradie
vypnuté.
♦
18. Používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel a ak je
poškodený, zaistite jeho výmenu. Ak používate náradie
vonku, používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
♦
19. Buďte pozorní
Stále sledujte, čo vykonávate, pracujte s rozvahou a pokiaľ
ste unavení, náradie nepoužívajte.
20. Kontrolujte stav náradia
Pred každým použitím náradie a prívodný kábel starostlivo
skontrolujte, či nie sú poškodené. Skontrolujte, či nie sú
poškodené jeho pohyblivé časti, kryty a vypínače alebo iné
dielce, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku. Uistite sa,
či bude náradie riadne pracovať a či bude riadne vykonávať
určenú funkciu. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo zničená. Ak nie je možné
hlavným vypínačom náradie zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Poškodené súčiastky nechajte vymeniť v autorizovanom servise Stanley Fat Max. Nikdy sa nepokúšajte
o opravu sami.
21. Varovanie!
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
22. Opravy tohto náradia vždy zverujte kvalifikovaným
servisným technikom
Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Opravy tohto náradia vždy zverte mechanikom
autorizovaného servisu Stanley Fat Max. Opravy by mali
robiť iba kvalifikovaní technici, ktorí budú používať originálne
náhradné diely. V iných prípadoch môže dôjsť k veľkému
ohrozeniu používateľa.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa deliacich
píl
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri práci s týmto náradím vždy používajte zodpovedajúce pracovné rukavice.
Nepribližujte ruky do blízkosti rezného kotúča. Nikdy
nerežte obrobky, kde je potrebné priblížiť ruky k rotujúcemu reznému kotúču na kratšiu vzdialenosť ako
15 cm.
S dodaným rezným kotúčom nerežte obrobky so stenou
tenšou ako 1,2 mm.
Nepracujte s náradím bez nasadených ochranných
krytov.
Pri rezaní nedržte obrobok voľne v ruke. Na bezpečné
upnutie obrobku použite pevnú svorku.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikdy nesiahajte do priestoru za zadnou časťou rezného kotúča.
Náradie vždy umiestnite na rovnú stabilnú podložku,
ktorú je možné dobre udržiavať a na ktorej nie sú
zvyšky materiálu, ako sú napríklad odštiepky a odrezky.
Pred použitím skontrolujte rezný kotúč, či nie je
prasknutý alebo inak poškodený. Rezný kotúč s celkom
jasnými chybami či prasklinami vyraďte.
Pred zapnutím náradia sa uistite, či sa rezný kotúč
nedotýka obrobku.
Počas chodu sa vyhýbajte odskakovaniu rezného
kotúča a s rezným kotúčom nezaobchádzajte hrubo. Ak
rezný kotúč začne odskakovať, zastavte chod náradia
a kotúč skontrolujte.
Nepracujte s náradím ak stojíte v jednej rovine s rotujúcim rezným kotúčom. Zabráňte vstupu iných osôb do
pracovného priestoru.
Dávajte pozor na odlietavajúce úlomky a časti odrezaného materiálu. Môžu byť ostré a horúce. Pred manipuláciou nechajte odrezané časti obrobku dostatočne
vychladnúť.
Odchyľovač iskier sa môže počas prevádzky zahrievať.
Bezprostredne po použití náradia sa vyvarujte kontaktu
s odchyľovačom iskier a nenastavujte ho.
Pred posúvaním obrobku alebo pred zmenou nastavenia vypnite náradie a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu rezného kotúča.
Po vypnutí sa nikdy nepokúšajte dobiehajúci rezný
kotúč zastaviť pritlačením na bočnú časť kotúča.
Nepoužívajte rezné kvapaliny. Tieto kvapaliny sa môžu
vznietiť alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Vždy sa uistite, či je obrobok bezpečne upnutý.
Používajte iba výrobcom schválené rezné kotúče. Nikdy
nepoužívajte pílové kotúče určené pre kotúčové píly
alebo akékoľvek iné typy kotúčov vybavené ozubením.
Maximálna prípustná rýchlosť rezného kotúča musí byť
vždy rovná alebo vyššia než hodnota otáčok naprázdno
uvedená na štítku náradia.
Nepoužívajte rezné kotúče, ktorých rozmery nezodpovedajú údajom uvedeným v technických údajoch
náradia.
Používajte iba rezné kotúče zodpovedajúce norme
EN12413.
Pred použitím sa uistite, že je rezný kotúč správne
namontovaný.
Nechajte náradie bežať naprázdno v bezpečnej polohe
po dobu najmenej 30 sekúnd. Ak sa vyskytnú značné
vibrácie alebo iná porucha, vypnite náradie a zistite, čo
je príčinou.
Nepoužívajte rezné kotúče na bočné brúsenie.
Nerežte betón, tehly, dlaždice alebo keramické materiály.
Nerežte drevo, plasty alebo syntetické materiály.
Nerežte materiály z liatiny.
Nikdy nerežte materiály z horčíkových zliatin.
5
SLOVENČINA
♦
♦
♦
♦
♦
Nerežte elektromateriály pod napätím.
Používajte toto zariadenie iba na dobre odvetrávaných miestach. Nepoužívajte toto náradie v blízkosti
horľavých kvapalín, plynov a prachu. Horúce čiastočky
vznikajúce pri brúsení alebo iskry od uhlíkov motora
môžu spôsobiť vznietenie horľavých materiálov.
Pri práci v prašnom prostredí pravidelne čistite vetracie
štrbiny. Ak bude nutné čistenie vetracích štrbín, nezabudnite náradie najprv odpojiť od elektrického prívodu.
Ak sa rezné kotúče nepoužívajú, musia byť uskladnené
na suchom mieste a musia byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
Varovanie! Použitie tohto náradia môže vytvárať prach
s obsahom chemických látok spôsobujúcich rakovinu,
novorodenecké vady alebo iné zdravotné problémy.
Vždy používajte schválený respirátor.
Varovanie! Používajte iba deliace rezné kotúče
s maximálnou hrúbkou 3 mm a s maximálnym
priemerom 355 mm.
Varovanie! Po vypnutí píly sa bude pílový list ešte chvíľu
pohybovať.
♦ Používajte iba vystužené rezné kotúče s menovitými
otáčkami minimálne 4 300 ot./min. alebo s vyššími
otáčkami.
♦ Vždy používajte ochranné okuliare, majte nasadené
bezpečnostné kryty, obrobok si upnite do zveráka
a používajte vhodný ochranný respirátor.
Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:
♦ typ rezaného materiálu
♦ typ rezného kotúča
♦ sila posuvu
♦ Varovanie! Pre ochranu sluchu vykonajte príslušné
opatrenia.
Zvyškové riziká
Pri práci s týmto náradím hrozia nasledujúce riziká:
♦ poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielcami
♦ zranenia spôsobené roztrhnutím rezného kotúča
Tieto riziká sú najviac evidentné najmä:
♦ v celom rozsahu pracovných operácií
♦ v blízkosti dosahu rotujúcich častí stroja
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou pohybujúceho sa rezného kotúča.
♦ Riziko poranenia pri výmene rezného kotúča.
♦ Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými
krytmi.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke
elektrického prúdu.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Poklesy napájacieho napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia.
Pri nepriaznivom priebehu napájacieho napätia môže byť
ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.
Ak je impedancia zdroja napätia nižšia než 0,12 Ω, je
nepravdepodobné, že bude dochádzať k rušeniu.
Varovné symboly
Na zariadení sú nasledujúce symboly:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Vždy používajte ochranné okuliare.
Vždy používajte ochranu sluchu.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
A. Poistná reťaz
B. Skrutka odchyľovača iskier
C. Odchyľovač iskier
D. Základňa
E. Vodidlo
F. Zverák
G. Plochý kľúč
H. Kľuka
I. Páčka zveráka
J. Rezný kotúč
K. Ochranný kryt
L. Zámka hriadeľa
M. Skrutka s poistnou maticou hĺbkového dorazu
N. Hlavný vypínač
O. Otvor pre visaciu zámku
P. Skrutky vodidla
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonávaním akýchkoľvek zmien nastavenia alebo pred snímaním či inštaláciou prídavných zariadení
6
SLOVENČINA
či príslušenstva náradie vypnite a odpojte od elektrického
prívodu. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe.
Nevykonávajte žiadne nastavenie pokiaľ je rezný kotúč
v pohybe.
Sňatie a nasadenie rezného kotúča (obr. 7 - obr. 8)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Stlačte zámku hriadeľa (L).
Otáčajte rezným kotúčom (J), pokiaľ nebude zaistený.
Vyskrutkujte skrutku (S) otáčaním proti smeru pohybu
hodinových ručičiek pomocou plochého kľúča (G)
a potom vyberte podložku (T) a upínaciu prírubu (U).
Skontrolujte, či je v prírube umiestnená rozperná vložka
(R).
Vymeňte rezný kotúč (J). Uistite sa, či je rezný kotúč nasadený na rozpernej vložke (R) a či sa otáča správnym
smerom.
Rezný kotúč zaistite pomocou prídržnej príruby (U),
podložky (T) a skrutky (S).
Stlačte zámku hriadeľa (L).
Otáčajte rezným kotúčom (J), pokiaľ nebude zaistený.
Pomocou plochého kľúča (G), otáčaním v smere chodu
hodinových ručičiek, dotiahnite skrutku (S).
Ochranný kryt stiahnite naspäť dole a uvolnite zámku
hriadeľa (L).
Podľa potreby upravte hĺbku rezu.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 1)
Hĺbka rezu môže byť nastavená tak, aby vyhovovala rôznemu stupňu opotrebenia rezného kotúča.
♦ Vykonajte skúšku s vypnutou pílou a skontrolujte vôľu.
♦ Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
♦ Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu (M).
♦ Priťahovaním a povoľovaním skrutky hĺbkového dorazu
(M) nastavte požadovanú hĺbku rezu.
♦ Utiahnite poistnú matici (M).
VAROVANIE: Pri výmene rezného kotúča nastavte hĺbkovú
zarážku vždy do východiskovej polohy.
Funkcia rýchleho posuvu (obr. 4)
Svorka je vybavená funkciou rýchleho posuvu.
♦ Ak chcete svorku uvolniť, otočte rukoväť (H) proti smeru
pohybu hodinových ručičiek o jednu alebo dve otáčky
a vytiahnite páčku (I) smerom k rukoväti (H).
Nastavenie upínacej polohy (obr. 5)
Hĺbka rezu môže byť nastavená tak, aby vyhovovala použitému reznému kotúču.
♦ Pomocou plochého kľúča (G) uvolnite a vyberte skrutky
vodidla (P).
♦ Podľa potreby nastavte vodidlo (E).
♦ Skrutky vodidla (P) naskrutkujte späť a dotiahnite ich
tak, aby bolo vodidlo (E) vo svojej polohe zaistené.
Nastavenie uhla rezu (obr. 6)
Náradie sa môže používať s uhlom rezu až 45°.
♦ Uvolnite skrutky vodidla (P), aby došlo k uvolneniu
vodidla (E).
♦ Nastavte požadovaný uhol vodidla (E). Nastavenie uhla
je možné odčítať na meradle (Q).
♦ Utiahnite skrutky vodidla (P), aby došlo k zaisteniu
vodidla (E).
Kontrola a nastavenie meradla pokosových rezov
(obr. 6)
♦
♦
♦
♦
♦
Upínanie obrobku (obr. 2 - obr. 4)
Toto náradie je vybavené zverákom (F)
♦ Páčku (I) vytiahnite smerom k rukoväti (H).
♦ Zverák (F) pritlačte dopredu tak, aby sa čeľusť takmer
dotýkala obrobku.
♦ Páčku (I) pritlačte dopredu smerom k čeľusti tak, aby
zapadla k upínacej tyči.
♦ Upnite bezpečne obrobok otáčaním rukoväti (H) v smere pohybu hodinových ručičiek.
♦ Ak chcete obrobok uvolniť, otáčajte rukoväťou (H) proti
smeru chodu hodinových ručičiek.
♦ Ak chcete zvýšiť kapacitu rezu, umiestnite pod obrobok
dištančnú podložku. Dištančná podložka by mala byť
o niečo užšia ako obrobok.
VAROVANIE: Dlhé obrobky podoprite kúskom dreva. Odrezávanú časť nepodopierajte.
Uvolnite skrutky vodidla (P), aby došlo k uvolneniu
vodidla (E).
Rameno spustite dole a v tejto polohe ho zaistite pomocou poistnej reťaze (A).
Medzi vodidlo (E) a ľavú stranu rezného kotúča umiestnite uholník tak, aby sa dosiahla presná poloha 90°.
Vyrovnajte značku 0° na meradle (Q) so značkou na
základni (D).
Utiahnite skrutky vodidla (P), aby došlo k zaisteniu
vodidla (E).
Snímte poistnú reťaz (A) a nastavte rameno späť do
hornej východiskovej polohy.
Nastavenie odchyľovača iskier (obr. 1)
♦
♦
♦
Povoľte skrutku (B).
Odchyľovač iskier (C) nastavte do vhodnej pozície.
Utiahnite skrutku (B).
Použitie
Varovanie: Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
Varovanie: Na náradie príliš netlačte.
Varovanie: Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia. Ak dôjde
k prehriatiu náradia, nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
Kapacita rezu
Široké rozovretie zveráka a veľký polomer zdvihu poskytujú
dostatočný priestor pre mnoho objemných obrobkov. Na ur7
SLOVENČINA
čenie celkovej maximálnej kapacity rezu novým kotúčom
použite tabuľku.
Upozornenie: Niektoré objemné obrobky, kruhové obrobky
alebo obrobky nepravidelného tvaru môžu vyžadovať doplnkové upevnenie, pretože nemôžu byť bezpečne uchytené
iba vo zveráku.
♦
♦
zania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne
otáčky.
Nechajte kotúč rezať voľne. Nepoužívajte nadmernú
silu.
Po ukončení rezu vypnite pílu a rameno zdvihnite do
hornej pokojovej polohy.
Maximálna kapacita rezu
Preprava (obr. 1)
Poznámka: Kapacita rezov zobrazená v tabuľke zodpovedá
neopotrebovanému reznému kotúču a správne nastavenej
polohe vodidla.
Náradie je vybavené poistnou reťazou (A), pomocou
ktorej je možné pre prepravu rameno píly zaistiť v uzatvorenej spodnej polohe.
Varovanie: Pred prepravou zaistite, aby bolo náradie vypnuté a odpojené od sieťového napájania.
♦ Ochranný kryt (K) spustite dole na základňu stola (D)
a v tejto polohe, zavesením poistnej reťaze na hák
rukoväti, pílu zaistite.
♦ Náradie prenášajte uchopením za prepravné rukoväti.
♦ Náradie pripravíte do prevádzkovej polohy stlačením
prevádzkovej rukoväti mierne dole a vytiahnutím poistnej reťaze (A).
Tvar obrobku
Rez pod uhlom
90°
A = 4-7/8“
(125 mm)
A = 4-1/2“
(115 mm)
4-1/2“ × 5-1/8“
(115 ×
130 mm)
4“ × 7-5/8“
(115 ×
130 mm)
3“ × 7-3/8“
(115 ×
130 mm)
A = 4-1/2“ ×
5-3/8“
(115 × 137 mm)
Rez pod uhlom
45°
A = 4-1/2“
(115 mm)
A = 3-13/16“
(98 mm)
4-1/2“ ×
3-13/16“
4-1/8“ × 3-3/4“
(105 × 95 mm)
A = 3-13/16“
3-3/4“
(95 mm)
Pred použitím:
♦
♦
♦
♦
Nasaďte vhodný rezný kotúč. Silne opotrebené kotúče
nepoužívajte. Maximálne prevádzkové otáčky píly
nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky rezného
kotúča.
Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom smere, aký
zobrazujú šípky na príslušenstve a na náradí.
Obrobok si upnite.
Vždy správne nastavte odchyľovač iskier.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Hlavný vypínač (N) je umiestnený na ovládacej rukoväti.
♦ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač (N).
♦ V priebehu rezania držte vypínač stlačený.
♦ Ak chcete náradie vypnúť, uvolnite hlavný vypínač (N).
Varovanie: Nevypínajte a nezapínajte náradie, ak je
v zábere.
Varovanie: Na ochrane pred neoprávneným použitím náradia nasaďte do otvoru (O) štandardnú visiacu zámku (nie je
súčasťou dodávky).
Varovanie! Nebrúste horčíkové zliatiny.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Rezanie (obr. 1)
♦
♦
8
Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo (E) a zaistite ho pomocou upínacieho zveráka (F).
Zapnite pílu a pomaly tlačte prevádzkovú rukoväť dole
tak, aby došlo k prerezaniu obrobku. Pred začatím re-
Údržba
Váš výrobok Stanley Fat Max napájaný akumulátorom /
prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú životnosť
spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistí jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobku/náradia napájaného z akumulátora/prívodným káblom:
♦ Vypnite zariadenie a vyberte z neho akumulátor.
♦ Udržujte čisté ventilačné drážky a kryt náradia pravidelne čistite mäkkou handričkou.
♦ Nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Kontrola a výmena uhlíkov motora (obr. 9)
Varovanie! Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe.
Uhlíky by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú opotrebované. Kontrolu uhlíkov vykonáte po odstránení krytu uhlíkov
(W). Uhlíky (V) by sa mali v lôžku voľne posúvať. Ak sú
uhlíky opotrebované na minimálnu dĺžku 8 mm (0,3“), ako je
znázornené na obrázku 9, mali by byť vymenené.
Opätovné nasadenie uhlíka vykonáte jeho zasunutím späť
SLOVENČINA
do lôžka. Ak vykonávate výmenu uhlíka, nový nasaďte nový
s rovnakou orientáciou, akú mal pôvodný uhlík. Nasaďte
späť kryt uhlíka (príliš ho nedoťahujte).
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Čistenie
Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odporúča sa ich z hlavného plášťa
píly odstrániť prúdom suchého stlačeného vzduchu. Vždy
používajte vhodnú ochranu zraku a ochranný respirátor.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Opravy
Technické údaje
Z dôvodu zaistenia BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI
výrobku zverte vykonávanie jeho opráv, údržby a nastavenia
autorizovanému servisnému stredisku alebo inej servisnej
spoločnosti so zodpovedajúcou kvalifikáciou, vždy s použitím originálnych náhradných dielcov.
Mazanie
Táto píla je vybavená uzatvorenými samomazacími guľkovými ložiskami. Tieto ložiská sú naplnené dostatočným množstvom maziva. Prevádzková životnosť ložísk je minimálne
rovnaká, ako životnosť celej píly.
Príslušenstvo
Upozornenie! Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie
je odporučené na používanie s týmto zariadením, môže byť
nebezpečné.
Používajte iba vysokopevnostné kotúče typu 1 s organickým
spojivom s konštrukčnými otáčkami aspoň 4 300 ot./min.
alebo vyššími, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN12413.
Odporúčané príslušenstvo na použitie s Vaším náradím
je možné zakúpiť u Vášho miestneho dodávateľa alebo
v autorizovanom servisnom stredisku.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
FME700 (Typ 1)
Napájacie napätie
V
230
Príkon
W
2 300
Otáčky naprázdno
min -1
3 800
Maximálna obvodová rýchlosť rezného kotúča
m/s
80
Max. priemer kotúča
mm
355
Vnútorný otvor kotúča
mm
25,4
Maximálna hrúbka kotúča
mm
3
Typ rezného kotúča
Rovný, bez drážok
Maximálny priečny rez pri 90°
Kruhový profil
mm
125
Štvorcový profil
mm
115
Obdĺžnikový profil
mm
115 × 130
Profil tvaru „L“
mm
137 × 137
Kruhový profil
mm
115
Štvorcový profil
mm
98 × 98
Obdĺžnikový profil
mm
105 × 95
Profil tvaru „L“
mm
95 × 95
Hmotnosť
kg
18
LPA (akustický tlak)
dB(A)
92,5
Maximálny priečny rez pri 45°
FME700 (Typ 1)
Odchýlka (K)
dB(A)
3
LWA (akustický výkon)
dB(A)
105,5
Odchýlka (K)
dB(A)
3
Vibrácie ah
m/s2
6,5
Odchýlka (K)
m/s2
1,5
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
9
SLOVENČINA
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Záruka
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
12
FME700
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN61029-1,
EN61029-2-10.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2014/30/EU
a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
zst00245620 - 27-08-2014
10
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising