FME140 | Stanley FME140 DRILL instruction manual

402113 - 67 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FME500
A
B
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de găurit cu percuţie Stanley Fat Max a fost concepută pentru efectuarea găurilor în lemn, metal, materiale
plastice şi zidărie, precum şi pentru aplicaţii de înşurubare.
Această unealtă este destinată utilizatorilor profesionişti şi
privaţi, neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-va părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai
3
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi în vedere
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu
percuţie
♦
♦
4
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în cazul
utilizării maşinilor de găurit cu impact. Expunerea la
zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună
cu unealta. Pierderea controlului poate determina
vătămări fizice.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul
Nu utilizaţi niciodată un accesoriu de dăltuire în modul
rotativ. Accesoriul se va bloca în material şi va determina rotirea uneltei.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi
sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând
piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp,
aceasta va fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoanelor, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferită de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală
şi/sau daune materiale.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
ROMÂNĂ
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF).
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea mânerului lateral şi a limitatorului de
adâncime (fig. A)
♦
♦
♦
Rotiţi elementul de prindere în sens invers acelor de
ceasornic până când aveţi posibilitatea de a glisa
mânerul lateral (8) în partea anterioară a uneltei.
Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
Introduceţi limitatorul de adâncime (7) în orificiul de
montare conform ilustraţiei.
Setaţi adâncimea de găurire conform instrucţiunilor de
mai jos.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere
în sens orar.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
♦
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Reglarea adâncimii de găurire (fig. A)
Etichetele prezente pe unealtă
Montarea unui accesoriu (fig. B)
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
♦
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Buton de blocare
3. Buton de control viteză variabilă
4. Comutator înainte/înapoi
5. Selector mod găurire
6. Mandrină
7. Limitator de adâncime
8. Mâner lateral
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Slăbiţi mânerul lateral (8) rotind elementul de prindere
în sens invers acelor de ceasornic.
Potriviţi limitatorul de adâncime (7) în poziţia dorită.
Adâncimea maximă de găurire este egală cu distanţa
dintre vârful burghiului şi capătul din faţă al limitatorului
de adâncime.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere
în sens orar.
Deschideţi mandrina rotind manşonul (9) în sens invers
acelor de ceasornic.
Introduceţi tija burghiului (10) în mandrină.
Strângeţi mandrina rotind manşonul în sensul acelor de
ceasornic.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm propriu.
Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Selectarea modului de găurire
♦
♦
Pentru găurirea cu percuţie în zidărie şi beton, potriviţi
selectorul modului de funcţionare (5) în poziţia
Pentru efectuarea găurilor în oţel, lemn şi materiale
plastice, potriviţi selectorul modului de funcţionare (5)
în poziţia .
Selectarea direcţiei de rotire
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor,
utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru eliberarea unui
burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi (în sens invers acelor
de ceasornic).
♦ Pentru a selecta direcţia de rotire înainte, împingeţi
5
ROMÂNĂ
cursorul înainte/înapoi (4) la stânga.
Pentru a selecta direcţia de rotire înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
Avertisment! Nu schimbaţi niciodată direcţia de rotire în
timpul funcţionării motorului.
♦
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de reglare
a vitezei (1). Viteza uneltei depinde de cât de mult apăsaţi pe comutator. Dacă unealta are un buton de control
al vitezei variabile (3), setaţi-l la viteza dorită. Ca regulă
generală, folosiţi viteze reduse pentru burghie cu diametru mare şi viteze ridicate pentru burghie cu diametru
mai mic.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (2) şi eliberaţi comutatorul de reglare a vitezei.
Această opţiune este disponibilă doar la viteză maximă
sau la orice viteză prestabilită cu ajutorul butonului
de control al vitezei variabile (3). Această opţiune nu
funcţionează în modul de rotire inversă.
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de reglare
a vitezei. Pentru a opri unealta atunci când vă aflaţi în
modul de funcţionare continuă, apăsaţi încă o dată pe
comutatorul de reglare a vitezei şi apoi eliberaţi-l.
Accesorii
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi
performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi
obţine rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Întreţinere
Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi apoi
opriţi unealta off.
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării periodice.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
6
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
ROMÂNĂ
Specificaţie tehnică
Garanţie
FME140 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Putere absorbită
W
750
Turaţie în gol
min-1
0/-3.100
Rezistenţa la impact
min-1
52.700
Capacitate maximă de găurire
Beton
mm
16
Oţel
mm
13
Lemn
mm
32
Greutate
kg
1,8
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 98 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 109 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (ah, ID) 11,9 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Găurirea în metal(ah, D) 3,1 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
FME140
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional de Inginerie
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgia
29/01/2013
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
GARANŢIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a beneficia de garanţia suplimentară de doi ani,
trebuie să vă înregistraţi în intervalele de timp menţionate
mai jos
♦ Înregistrarea este necesară în termen de 4 săptămâni
de la data achiziţiei.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00232428 - 08-04-2014
7
27
E16606
29
29
26
23
2
18
24
25
22
21
20
33
800
1
17
15
14
18
13
www.2helpU.com
16
12
19
11 10
FME140
9
8
28
34
7
6
GB
40
50
15 - 03 - 12
5
3
4
1
TYP
Download PDF

advertising