FME140 | Stanley FME140 DRILL instruction manual

371001-01 LV
www.stanley.eu
FME140
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Stanley Fat Max triecienurbjmašīna ir paredzēta urbšanai
koksnē, metālā, plastmasā un mūrī, kā arī skrūvēšanas
darbiem. Šo rīku ir paredzēts ekspluatēt profesionālām un
privātām, neprofesionālām personām.
Drošības noteikumi
e.
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai
gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko
darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savācēju, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
LATVIEŠU
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi urbjmašīnām un triecienurbjmašīnām.
♦
♦
♦
♦
Strādājot ar triecienurbjmašīnām, valkājiet ausu
aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta
komplektācijā. Zaudējot kontroli pār instrumentu, var
gūt ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar
savu vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar vadiem,
kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Nekad neizmantojiet kalta rīku rotācijas režīmā. Piederums var ieķerties materiālā un izraisīt urbjmašīnas
rotāciju.
♦
♦
♦
♦
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas noskaidrojiet
elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas
var būt karsts.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
arī lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
5
LATVIEŠU
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Urbšanas dziļuma iestatīšana (A att.)
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
♦
Marķējumi uz instrumenta
♦
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. regulējama ātruma slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. ātruma regulēšanas ripa
4. turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzis
5. urbšanas režīma izvēles slēdzis
6. spīļpatrona
7. dziļuma aizturis
8. sānu rokturis
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Sānu roktura un dziļuma aiztura uzstādīšana
(A att.)
♦
♦
♦
♦
♦
6
Grieziet rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz
sānu rokturi (8) var uzvāzt uz instrumenta priekšējās
daļas, kā norādīts.
Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
Ievietojiet montāžas atverē dziļuma aizturi (7), kā
norādīts.
Iestatiet urbšanas dziļumu, kā turpmāk aprakstīts.
Pievelciet sānu rokturi, griežot tā spalu pulksteņrādītāja
virzienā.
♦
♦
Atbrīvojiet sānu rokturi (8), griežot tā spalu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
Iestatiet dziļuma fiksētāju (7) vajadzīgajā pozīcijā. Maksimālais urbšanas dziļums ir vienāds ar attālumu starp
urbja uzgaļa galu un dziļuma fiksētāja priekšējo daļu.
Pievelciet sānu rokturi, griežot tā spalu pulksteņrādītāja
virzienā.
Piederuma uzstādīšana (B att.)
♦
♦
Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (9) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Ievietojiet urbja kātu (10) spīļpatronā.
Pievelciet spīļpatronu, griežot uzmavu pulksteņrādītāja
virzienā.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Urbšanas režīma izvēle
♦
♦
Lai veiktu triecienurbšanu un betonā, iestatiet urbšanas
režīma izvēles slēdzi (5)
pozīcijā.
Lai veiktu urbšanu tēraudā, kokā un plastmasā, iestatiet
urbšanas režīma izvēles slēdzi (5) pozīcijā.
Rotācijas virziena izvēle
Urbšanai un skrūvēšanai ir paredzēta turpgaitas rotācija
(pulksteņrādītāja virzienā). Skrūvju atskrūvēšanai un
iestrēguša urbja uzgaļa izvilkšanai paredzēta atpakaļgaitas
rotācija (pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
♦ Lai izvēlētu turpgaitas rotāciju, spiediet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (4) pa kreisi.
♦ Lai izvēlētu atpakaļgaitas rotāciju, spiediet turpgaitas/
atpakaļgaitas bīdni pa labi.
Brīdinājums! Rotācijas virzienu nedrīkst mainīt, kamēr
motors darbojas.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet regulējama ātruma
slēdzi (1). Instrumenta ātrums ir atkarīgs no tā, cik
daudz ir nospiests slēdzis. Ja instrumentam ir maināma
ātruma vadības kloķis (3), iestatiet to vēlamajā ātruma
diapazonā. Parasti urbja uzgaļiem ar lielu diametru
izmanto mazu ātrumu, bet urbja uzgaļiem ar mazu
diametru — lielu ātrumu.
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet regulējama ātruma slēdzi. Šī
opcija ir pieejama tikai pie pilna ātruma vai pie jebkura
iepriekšiestatīta ātruma ar regulējama ātruma vadības
kloķi (3). Šī opcija nedarbojas pie rotācijas reversēšanas .
LATVIEŠU
♦
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama ātruma
slēdzi. Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
izslēgtu, vēlreiz nospiediet regulējama ātruma slēdzi un
tad to atlaidiet.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max izstrādājums ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Padariet šo
ražojumu pieejamu dalītai atkritumu savākšanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Apkope
Šis Stanley Fat Max vadu/bezvadu piederums/instruments ir
paredzēts ilgstošam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas
avota.
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja
šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators.
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet
un izslēdziet instrumentu.
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas
avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot
regulāru tīrīšanu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;.
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
♦ regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
FME140 (Tips 1)
Ieejas spriegums
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
VAC
Ieejas jauda
W
230
750
Ātrums bez noslodzes
min -1
0-3100
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas.
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
spailes.
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā spailes.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
spailes. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Triecienu biežums
min -1
52 700
Betons
mm
16
Tērauds
mm
13
Koksne
mm
32
Svars
kg
1,8
Maks. urbšanas dziļums
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 98 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 109 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
triecienurbšana betonā (ah, ID) 11,9 m/s2, nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
urbšana metālā (ah, D) 3,1 m/s2, nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
7
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME140
Stanley Europe apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo paziņojumu.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
♦ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar
visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
8
Stanley Fat Max pilnvaroto darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.stanley.eu/3.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша ударная электрическая дрель Stanley Fat Max
предназначена для сверления отверстий в древесине,
металле, пластмассе и кирпичной кладке, а также
для заворачивания саморезов. Данный инструмент
предназначен для эксплуатации профессиональными
и непрофессиональными пользователями.
c.
Инструкции по технике безопасности
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
e.
f.
3.
a.
b.
c.
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
f.
g.
5.
a.
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
♦
♦
При работе ударными дрелями всегда надевайте противошумовые наушники. Воздействие
шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными
рукоятками, прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом может привести к тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Никогда не используйте долото в режиме вращения. Долото может застрять в материале, заставив
перфоратор вращаться.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь руками или
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой
деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках, проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла сразу же
после окончания сверления, так как он может быть
горячим.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой
скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя
4. Переключатель направления вращения (реверса)
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
5.
6.
7.
8.
Переключатель режимов сверления
Быстрозажимной патрон
Ограничитель глубины сверления
Боковая рукоятка
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка боковой рукоятки и ограничителя
глубины сверления (Рис. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Поворачивайте ручку в направлении против
часовой стрелки до тех пор, пока боковая рукоятка
(8) не надвинется на свое посадочное место на
корпусе электроинструмента.
Повернув боковую рукоятку, установите ее в необходимое положение.
Вставьте ограничитель глубины сверления (7)
в крепежное отверстие, как показано на рисунке.
Установите глубину сверления, как описано ниже.
Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее ручку
в направлении по часовой стрелке.
Выбор направления вращения
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов,
установив направление вращения вперед (по часовой
стрелке). Для выкручивания саморезов или извлечения
заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте переключатель направления вращения (4) влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель
направления вращения вправо.
Внимание! Ни в коем случае не изменяйте направление вращения при работающем электродвигателе!
Включение и выключение
♦
Настройка глубины сверления (Рис. А)
♦
♦
♦
Ослабьте боковую рукоятку (8), поворачивая ее
ручку в направлении против часовой стрелки.
Установите ограничитель глубины сверления (7)
на необходимую глубину. Максимальная глубина
сверления равна расстоянию между острием
сверла и передним торцом ограничителя глубины
сверления.
Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее ручку
в направлении по часовой стрелке.
Установка насадки (Рис. В)
♦
♦
♦
Раскройте зажимной патрон, вращая зажимное
кольцо (9) в направлении против часовой стрелки.
Вставьте в патрон хвостовик насадки (10).
Надежно затяните патрон, поворачивая зажимное
кольцо в направлении по часовой стрелке.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Выбор режима работы
♦
♦
12
Для сверления с ударом в кирпичной кладке
и бетоне установите переключатель режимов
сверления (5) в позицию
.
Для сверления в металле, древесине и пластмассе
установите переключатель режимов сверления (5)
в позицию .
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(1). Скорость инструмента зависит от глубины
нажатия клавиши выключателя. Если инструмент
оборудован поворотным переключателем скорости
(3), установите его на необходимую величину
частоты вращения электродвигателя. Принято
использовать малые частоты вращения для сверл
большого диаметра и, соответственно, большие
частоты вращения для сверл малого диаметра.
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Эта функция работает только при максимальной частоте вращения
или при любой частоте вращения, предварительно
выбранной с помощью поворотного переключателя
(3). При левом вращении (в направлении против
часовой стрелки) данная функция не работает.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME140 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
750
Число оборотов без нагрузки
об/мин
0–3 100
Кол-во ударов в минуту
уд/мин
52 700
Бетон
мм
16
Сталь
мм
13
Древесина
мм
32
Вес
кг
1,8
Максимальный диаметр сверления
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 98 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 109 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah, ID) 11,9 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Сверление в металле (ah, D) 3,1 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME140
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3.
zst00239570 - 10-07-2014
14
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
16
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising