FME140 | Stanley FME140 DRILL instruction manual

509211-44 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.stanley.eu
FME140
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wiertarka udarowa Stanley Fat Max jest przeznaczona do
wiercenia otworów w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i murze oraz do wkręcania i wykręcania wkrętów.
To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz
doświadczonych majsterkowiczów.
e.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora,
zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
3
POLSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzeń
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek zwykłych i udarowych.
♦
♦
♦
♦
4
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do
zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego trzymaj wiertarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z gołymi metalowymi elementami wiertarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Nigdy nie używaj dłuta w trybie wiercenia. Mogłoby
ono utknąć w materiale i spowodować niekontrolowany
obrót wiertarki.
♦
♦
♦
♦
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na
stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu
obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania
nad wiertarką.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach
i sufitach poinformuj się dokładnie, jak przebiegają
przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
W instrukcji tej opisano zastosowanie elektronarzędzia
zgodne z przeznaczeniem. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi
nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących,
chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
POLSKI
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także, jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. A)
♦
♦
♦
Mocowanie narzędzi roboczych (rys. B)
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
♦
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
♦
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy wiertarki
Wiertarka ta zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych
niżej elementów.
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Guzik blokujący
3. Nastawnik prędkości obrotowej
4. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
5. Przełącznik trybu pracy
6. Uchwyt wiertarski
7. Ogranicznik głębokości wiercenia
8. Rękojeść boczna
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
wiertarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Mocowanie rękojeści bocznej i ogranicznika
głębokości wiercenia (rys. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Poluzuj uchwyt, obracając go w lewo, aż rękojeść boczna (8) da się nasunąć od przodu na kołnierz wrzeciona.
Obróć rękojeść boczną do żądanej pozycji.
W przewidziany do tego celu otwór włóż ogranicznik
głębokości wiercenia (7), tak jak pokazano na rysunku.
Zgodnie z poniższym opisem nastaw głębokość wiercenia.
Dokręć rękojeść, obracając ją w prawo.
Poluzuj rękojeść boczną (8), obracając ją w lewo.
Ogranicznik głębokości wiercenia (7) ustaw w żądanej
pozycji. Maksymalna głębokość wiercenia jest wyznaczona odległością między ostrzem wiertła i przednim
końcem ogranicznika.
Dokręć rękojeść boczną, obracając ją w prawo.
♦
Otwórz uchwyt wiertarski przez obrócenie tulei zaciskowej (9) w lewo.
Włóż chwyt narzędzia roboczego (10) w uchwyt wiertarski.
Mocno dokręć uchwyt wiertarski przez obrócenie tulei
zaciskowej w prawo.
Obsługa
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Nie przeciążaj
wiertarki.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i sufitach najpierw się poinformuj, jak dokładnie
przebiegają przewody i rury.
Wybór trybu pracy
♦
♦
By wiercić w murze i betonie, przełącznik trybu pracy
.
(5) ustaw w pozycji symbolu młotka i wiertła
By wiercić w stali, drewnie i tworzywach sztucznych,
przełącznik trybu pracy (5) ustaw w pozycji symbolu
wiertła .
Wybór kierunku obrotów
By wiercić otwory lub wkręcać wkręty, wybierz kierunek
obrotów w prawo (zgodny z ruchem wskazówek zegara). By
wykręcać wkręty lub wyjąć zakleszczone wiertło, wybierz
kierunek obrotów w lewo (przeciwny do ruchu wskazówek
zegara).
♦ Dla uzyskania obrotów w prawo przełącznik (4) przesuń
w lewo.
♦ Dla uzyskania obrotów w lewo przełącznik (4) przesuń
w prawo.
Ostrzeżenie! Nigdy nie zmieniaj kierunku obrotów podczas
pracy silnika.
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
By załączyć wiertarkę, naciśnij wyłącznik z regulatorem
prędkości obrotowej (1). Im głębiej go naciśniesz, tym
większa będzie prędkość obrotowa wrzeciona. Gdy
wiertarka jest wyposażona w nastawnik prędkości obrotowej (3), nastaw go na odpowiedni dla siebie zakres.
Na ogół wiertła o dużych średnicach wymagają małych
prędkości obrotowych, a wiertła o małych średnicach dużych prędkości obrotowych.
Dla uzyskania pracy ciągłej naciśnij guzik blokujący
(2). Można wówczas zwolnić wyłącznik z regulacją
5
POLSKI
♦
prędkości obrotowej. Możliwość ta występuje tylko przy
maksymalnej prędkości obrotowej lub dowolnej, jeżeli
wiertarka jest wyposażona w nastawnik (3). Funkcja ta
nie działa przy obrotach w lewo.
By wyłączyć wiertarkę, zwolnij wyłącznik. Znajdując
się w trybie pracy ciągłej, jeszcze raz naciśnij i zwolnij
wyłącznik.
Akcesoria
Sprawność urządzenia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max odznaczają
się najwyższą jakością i mają na celu polepszenie sprawności elektronarzędzia. Stosując je, osiągniesz maksymalną
możliwą sprawność wiertarki.
Konserwacja
Urządzenia Stanley Fat Max (sieciowe i akumulatorowe)
odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦ Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦ Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe, wyłącz
je i wyjmij z niego akumulator.
♦ Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
♦ Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce.
♦ Co jakiś czas przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
♦ Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu otwórz
go i, lekko ostukując, usuń zgromadzony we wnętrzu pył.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
6
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
FME140 (typ 1)
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
750
obr/min
0-3100
1/min
52700
Beton
mm
16
Stal
mm
13
Drewno
mm
32
Masa:
kg
1,8
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Częstotliwość udaru
230
Maksymalna średnica wiercenia
Poziom hałasu zmierzony wg normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 98 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 109 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Ważone częstotliwościowo przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) według normy EN 60745:
Wiercenie udarowe w betonie: 11,9 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Wiercenie w metalu: 3,1 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
POLSKI
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
FME140
Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FME140 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi dyrektywami i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2014/30/UE
i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten temat,
zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
zst00239568 - 09-07-2014
7
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
8
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising