FME340 | Stanley FME340 JIGSAW instruction manual

511112-43 SK
Preložené z pôvodného návodu
FME340
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla Stanley Fat Max je určená na rezanie
dreva, plastov a tabuľových plechov. Náradie je určené na
náročnejšie práce, nie však na profesionálne využitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným káblom) alebo náradie
napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické ná3
SLOVENČINA
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
radie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
do blízkosti pílového listu a upínacej svorky pílového
listu. Nepokúšajte sa stabilizovať pílu uchopením pätky
píly.
♦ Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené
pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte typ pílového
listu zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
♦ Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
♦ Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu ihneď
po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
♦ Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvo. Pred
rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte
polohu elektrických vodičov a potrubia.
♦ Po uvoľnení hlavného vypínača bude pílový list
pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy
uvolnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu príslušenstva.
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu a pilín,
ktoré vznikajú pri rezaní, môže ohroziť zdravie pracovníka
i okolostojacich osôb. Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými
látkami a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
♦ Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je
odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných
škôd.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
priamočiare a mečové píly
♦
♦
♦
4
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od rezného
priestoru. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do
priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
SLOVENČINA
♦
♦
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
9. Ochranný kryt základne píly
10. LED diódové svietidlo
Zostavenie
Varovanie! Pred zmontovaním vyberte z náradia akumulátor a uistite sa, či je pílový list zastavený. Použité pílové listy
môžu byť horúce.
Vibrácie
Nasadenie a vybratie pílového listu (obr. A)
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
♦
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na náradí sú zobrazené nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Zaisťovacia páčka pílového listu
4. Držiak pílového listu
5. Základňa píly
6. Páčka náklonu základne píly
7. Regulácia otáčok
8. Páčka režimu rezania
♦
♦
♦
♦
Uchopte pílový list (11) tak, aby jeho zuby smerovali
dopredu.
Zdvihnite nahor zaisťovaciu páčku pílového listu (3).
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej do
držiaka pílového listu (4).
Uvoľnite páčku.
Ak chcete pílový list (11) vybrať, zdvihnite nahor zaisťovaciu páčku pílového listu (3) a vyberte pílový list.
Nasadenie a vybratie ochranného krytu základne
píly (obr. B)
Ochranný kryt základne píly zabraňujúci poškriabaniu (9)
by sa mal použiť pri rezaní materiálu s povrchom, ktorý je
možné ľahko poškriabať, ako sú lamináty, dyha a lakované
povrchy. Môže sa tiež použiť na ochranu povrchu základne
píly počas prepravy alebo pri skladovaní píly.
Nasadenie ochranného krytu základne píly:
♦ Umiestnite prednú časť základne píly (5) do prednej
časti ochranného krytu základne píly (9).
♦ Zasuňte náradie do ochranného krytu základne píly (9).
Ochranný kryt základne píly sa bezpečne zaklapne na
zadnej časti základne píly.
Vybratie ochranného krytu základne píly:
♦ Uchopte ochranný kryt základne píly za spodnú časť za
dva zadné výstupky a stiahnite kryt zo základne píly (5).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte toto náradie, ak je odobratá
alebo uvoľnená základňa píly.
Zapnutie a vypnutie (obr. C)
Varovanie! Pred pripojením k napájaciemu napätiu skontrolujte, či nie je hlavný vypínač zaistený v zapnutej polohe
(ON). Ak je hlavný vypínač zaistený v zapnutej polohe (ON)
a ak je náradie pripojené k napájaciemu napätiu, dôjde
k jeho okamžitému zapnutiu. V takom prípade môže dôjsť
k poškodeniu náradia alebo k zraneniu osôb.
♦ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
♦ Plynulý chod zvolíte stlačením zaisťovacieho tlačidla
(2) a uvoľnením vypínača s plynulou reguláciou otáčok.
5
SLOVENČINA
♦
Táto možnosť je k dispozícii iba pri plných otáčkach
náradia.
Ak chcete náradie vypnúť, uvolnite hlavný vypínač. Ak
chcete vypnúť náradie, ktoré pracuje v režime nepretržitého chodu, stlačte znovu vypínač s reguláciou otáčok
a uvolnite ho.
Regulácia otáčok
Vypínač s reguláciou otáčok umožňuje meniť pracovné
otáčky píly s ohľadom na rôzne materiály obrobku.
♦ Ak chcete nastaviť otáčky náradia, otočte ovládač (7)
otáčok na požadované nastavenie.
Šikmé rezy (obr. D a E)
LED diódové svietidlo
Toto náradie má LED diódové svietidlo (10), ktorá osvetľuje
čiaru rezu.
♦ LED diódové svietidlo (10) sa rozsvieti po stlačení
hlavného vypínača (1) a zhasne po uvoľnení hlavného
vypínača (1).
Rezanie
♦
♦
♦
♦
Základňa píly môže byť nastavená doľava alebo doprava pre
vykonanie šikmých rezov až do uhla 45°.
Nastavenie šikmého uhla:
♦ Nastavte páčku náklonu základne píly (6) smerom od
píly, aby došlo k odblokovaniu základne píly (5).
♦ Posuňte základňu píly dopredu tak, aby sa uvolnila
z polohy pevného dorazu pre polohu 0°.
♦ Nastavte základňu píly na požadovaný uhol šikmého
rezu. Na overenie presnosti nastaveného uhla použite
uhlomer.
♦ Pritlačte páčku náklonu základne píly (6) späť k píle,
aby došlo k zaisteniu základne píly (5).
Poznámka: Základňa môže byť naklonená doľava alebo
doprava a má pevné dorazy pre uhly 15°, 30° a 45°.
Nastavenie základne píly späť do polohy pre priame
rezy:
♦ Nastavte páčku náklonu základne píly (6) smerom od
píly, aby došlo k odblokovaniu základne píly (5).
♦ Otočte základňu píly do polohy približne 0° a potom pritiahnite základňu smerom dozadu, aby došlo k zaisteniu
v polohe 0°.
♦ Pritlačte páčku náklonu základne píly (6) späť k píle,
aby došlo k zaisteniu základne píly (5).
Rezanie (obr. F)
Táto priamočiara píla môže pracovať v štyroch režimoch
rezania, troch rezaniach s predkmitom a jednom priamočiarom. Predkmit pílového listu je viac agresívny a je určený
na rezanie mäkkých materiálov, ako sú drevo a plasty.
S použitím predkmitu je rez materiálu vykonaný rýchlejšie,
ale menej čisto. Predkmit pridáva pri pohybe pílového listu
nahor a nadol ešte pohyb vpred.
Varovanie! Kovy a tvrdé drevo by sa nikdy nemali rezať
s predkmitom.
♦ Presúvajte páčku režimu rezania (8) medzi štyrmi
polohami pre rezanie: 0, 1, 2 a 3.
♦ Poloha 0 je určená pre priame rezy.
♦ Polohy 1, 2 a 3 sú určené pre rezanie s predkmitom.
♦ Agresivita rezu závisí od zvolenej polohy páčky od
jednej do troch, poloha tri znamená najagresívnejší rez.
6
Vždy držte náradie oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd
v chode naprázdno.
Pri rezaní vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Ak je to možné, pracujte so základňou píly (5) pritlačenou k obrobku. Týmto spôsobom bude zaistené lepšie
ovládanie píly, budú obmedzené vibrácie a zabráni sa
poškodeniu pílového listu.
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
♦
Na rezanie dreva používajte vysoké otáčky, stredné
otáčky na rezanie hliníka a PVC a nízke otáčky na
rezanie ostatných kovov okrem hliníka.
Rezanie vrstvených materiálov
Pretože pílový list vykonáva rez pri pohybe smerom hore, na
povrchu, ktorý sa nachádza najbližšie pri základni píly, môže
dochádzať k štiepaniu.
♦ Použite pílový list s jemnými zubami.
♦ Režte na spodnej strane obrobku.
♦ Ak chcete minimalizovať štiepanie obrobku, upnite na
obe strany obrobku kúsok odpadového dreva alebo
drevotriesky a urobte rez cez celú túto zostavu.
Rezanie kovov
Uvedomte si, že rezanie kovu zaberie omnoho viac času než
rezanie dreva.
♦ Používajte pílové listy vhodné na rezanie kovu. Na rezanie železných kovov používajte pílové listy s jemnými
zubami a na rezanie neželezných kovov pílové listy
s hrubšími zubami.
♦ Pri rezaní tenkých kovových plechov upnite na spodnú
stranu obrobku kúsok odpadového dreva a režte cez
celú túto zostavu.
♦ Naneste pozdĺž čiary rezu tenký olejový film.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže
poskytnúť.
S týmto náradím sa môžu používať pílové listy s upínacou
stopkou v tvare U aj T.
SLOVENČINA
Údržba
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦ Na os podpornej kladky pílového listu občas naneste
kvapku oleja.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
FME365 (Typ 1)
Napájacie napätie
V
Príkon
W
230
710
Otáčky naprázdno
min -1
0 - 3 200
Zdvih
mm
20
Drevo
mm
85
Oceľ
mm
10
Hliník
mm
15
Hmotnosť
kg
2,74
Maximálna hĺbka rezu
LpA (akustický tlak) 90 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 101 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Rezanie dosiek (ah, B) 4,8 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Rezanie tabuľových plechov (ah, M) 5,1 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
FME340
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29. 3. 2012
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
7
SLOVENČINA
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
♦ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
♦ Registrácia je na tejto adrese: http://www.stanley.eu/3
8
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00181897 - 26-09-2012
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
10/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising