FME340 | Stanley FME340 JIGSAW instruction manual

533223-17 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FME340
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Stanley Fat Max dekopírfűrésze fa, műanyagok és
fémlemezek fűrészelésére készült. A szerszám profeszszionális és privát, nem professzionális felhasználásra is
alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági
figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt
elektromos szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz
illő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva
húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. RCD
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit
tesz, használja a józan eszét. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés kockázatát.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra
csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne
hordozza a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben.
Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható megfelelően az
3
MAGYAR
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja,
húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az
akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem
ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet
nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével. A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
♦
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne tegye ujjait
vagy hüvelykujját a mozgó fűrészlap és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne próbálja a fűrészt a talp megmarkolásával stabilizálni.
♦ Tartsa élesen a fűrészlapot. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat.
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának
megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
♦ Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon
meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos vezeték stb.
♦ Közvetlenül a szerszám használata után ne érjen
a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz. Mindkettő
nagyon felforrósodhat.
♦ Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal, padló
vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az
elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
♦ A fűrészlap a kapcsoló felengedése után még egy
ideig tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a fűrészlap teljes leállását, mielőtt
leteszi a szerszámot.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése és
a velük való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és az arra
járók egészségére. Hordjon a por és gőzök belégzésének
megakadályozására készült pormaszkot, és ügyeljen arra,
hogy a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő
védőeszközöket.
♦ A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések dekopírfűrészekhez és orrfűrészekhez
♦
♦
4
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a vágótartozék
rejtett vezetékkel érintkezhet vagy éppen a szerszám saját tápkábeléhez ér. Ha a vágószerszám
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
szorítja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve
huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
Halláskárosodás.
A szerszám használata közben keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás (pl. famunkáknál,
különösen tölgy, bükk és MDF anyagok esetén).
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az
elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett
értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése
során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő
időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják,
ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat
az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy
üresen jár.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése
végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás feszültségének.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik hivatalos
Stanley Fat Max szakszervizzel.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemikapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Fűrészlap rögzítőkar
4. Fűrészlap-befogó
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fűrésztalp
Fűrésztalp rögzítőkar
Fordulatszám előválasztó kerék
Pengeelőtolás választó
Talpborító
LED munkalámpa
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki van
húzva a konnektorból, és bizonyosodjon meg arról, hogy
a fűrészlap áll. Használat után a fűrészlap forró lehet.
A fűrészlap befogása és eltávolítasa (A ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
Tartsa a fűrészlapot (11) az ábrának megfelelően,
a fogak előre nézzenek.
Emelje fel a fűrészlap rögzítőkarját (3).
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap-befogóba
(4), és tolja be ütközésig.
Engedje el a kart.
A fűrészlap (11) eltávolításához emelje fel a fűrészlap
rögzítőkarját (3), és húzza ki a fűrészlapot.
A talpborító felhelyezése és levétele (B ábra)
A talpborító (9) használata karcolódásra hajlamos felületeken (pl. rétegelt anyag, furnér vagy festett felület) szükséges. A fűrésztalp szállítás és tárolás közbeni védelmére is
használható.
A talpborító felhelyezése:
♦ A fűrésztalp (5) elejét helyezze be a talpborító (9)
elejébe.
♦ Engedje le a szerszámot a talpborítóba (9). A talpborító
biztonságosan rápattan a talp hátuljára.
A talpborító levétele:
♦ Fogja meg a talpborító alját a két hátsó fülnél, majd
húzza lefelé és a fűrésztalpról (5) távolodó irányban.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot laza
fűrésztalppal vagy fűrésztalp nélkül.
Be- és kikapcsolás (C ábra)
Figyelmeztetés! Mielőtt áram alá helyezné, ellenőrizze,
nincs-e a szerszám bekapcsolt (ON) állásban reteszelve. Ha
a kapcsoló ON állásban reteszelve van, áram alá helyezéskor a szerszám azonnal beindul. Ez pedig a szerszám
károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
♦ A szerszámot az üzemikapcsolóval (1) kapcsolhatja
be. A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő
a készülék fordulatszáma.
♦ A szerszám folyamatos működtetéséhez nyomja le
a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje fel
5
MAGYAR
♦
a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót. Ez
a lehetőség csak teljes fordulatszámnál áll fenn.
A szerszámot az üzemikapcsoló elengedésével
kapcsolhatja ki. Ha a gépet tartósüzem közben kivánja
leállitani, nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót
és engedje el.
A fordulatszám szabályozasa
A fordulatszám előválasztó kerékkel többféle vágási sebesség állítható be, a különböző anyagoknak megfelelően.
♦ A sebesség beállításához fordítsa a fordulatszám
előválasztó kereket (7) a kívánt állásba.
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (D és E ábra)
♦
LED munkalámpa
A szerszám LED munkalámpával (10) is el van látva, amely
megvilágítja a vágás vonalát.
♦ A LED munkalámpa (10) az üzemi kapcsoló (1) behúzásakor kezd világítani, és a kapcsoló (1) elengedésekor
alszik ki.
Fűrészelés
♦
♦
A fűrésztalp bal es jobb irányban is 45°-ig dönthető.
A ferdevágási szög beállítása:
♦ Húzza a fűrésztalp rögzítőkart (6) kifelé és a fűrésztől
távolodó irányban, hogy a fűrésztalpat (5) kioldja.
♦ Csúsztassa a fűrésztalpat előrefelé, hogy kiszabaduljon
a 0°-os helyzetből.
♦ Állítsa a fűrésztalpat a kívánt szögbe. A szög pontosságát ellenőrizze a szögmérővel.
♦ Nyomja a fűrésztalp rögzítőkart (6) hátrafelé, a fűrész
irányába, hogy rögzítse a fűrésztalpat (5).
Megjegyzés: A talp eldönthető akár balra akár jobbra, 15°,
30° és 45°-nál lévő ütközőknél rögzíthető.
A fűrésztalp visszaállítása merőleges helyzetbe, egyenes vágásokhoz:
♦ Húzza a fűrésztalp rögzítőkart (6) kifelé és a fűrésztől
távolodó irányban, hogy a fűrésztalpat (5) kioldja.
♦ Fordítsa a talpat kb. 0°-os szögbe, majd húzza a talpat
hátrafelé, hogy a 0°-os pozitív ütközőhelyzetben rögzítődjön.
♦ Nyomja a fűrésztalp rögzítőkart (6) visszafelé, a fűrész
irányába, hogy rögzítse a fűrésztalpat (5).
Pengeelőtolás (F ábra)
Ezzel a dekopírfűrésszel négyféle, azaz három orbitális
és egy egyenes vágási műveletet lehet végezni. Orbitális
vágásnál a fűrészlap agresszívebben mozog, ezt a műveletet puhább anyagok (pl. fa vagy műanyag) vágásánál
alkalmazzuk. Az orbitális vágás gyorsabban elkészül, de
kevésbé egyenletes vágási felületet hagy maga után. Orbitális vágásnál a fűrészlap a vágólöket folyamán a fel- és lefelé
irányuló mozgáson kívül előrefelé is mozog.
Figyelmeztetés! Az orbitális vágás fém vagy keményfa
fűrészeléséhez soha nem alkalmazható.
♦ A vágási művelet beállításához a négy vágási helyzet
között mozgassa az orbitális mozgás állítókarját (8): 0,
1, 2 és 3.
♦ A 0 helyzet egyenes vágás.
♦ Az 1-es, 2-es és 3-as helyzet orbitális vágás.
6
A vágás agresszívebbé válik, amint a kart egyesből
hármas állásba teszi, a hármas állásban a legagresszívebb.
♦
♦
Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
Mielőtt vágni kezdene, hagyja a fűrészt néhány másodpercig szabadon járni.
Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
Munka közben lehetőleg nyomja a fűrésztalpat (5)
a munkadarabhoz. A fűrész így jobban irányítható, kisebb a vibrációja, és megelőzhető a fűrészlap sérülése.
Javaslatok a szerszám optimális használatához
Általános tanácsok
♦
Faanyagokat nagy sebességgel, alumíniumot és PVC-t
közepes sebességgel, fémeket (az alumínium kivételével) pedig alacsony sebességgel vágjon.
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűreszlap felfele mozog az anyagban, a felületen
a talp közelében hasadás keletkezhet.
♦ Használjon finom fogazású fűrészlapot.
♦ A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
♦ A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab
mindkét oldalára egy-egy darab puhafát vagy préselt
falapot, és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészeljen.
Fém fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése sokkal
több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
♦ Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú
fémekhez finom fogazású, a nem vastartalmú fémekhez pedig durvább fogazású fűrészlap szükséges.
♦ Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab
hátsó oldalára egy darab puhafát vagy préselt falapot
és ezen a „szendvicsen” keresztül fűreszeljen.
♦ Tegyen a kivánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt
érheti el.
MAGYAR
A szerszám alkalmas az U és a T befogású fűrészlapokkal
való használatra is.
Karbantartás
Az Ön Stanley Fat Max szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. A szerszám
folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól
és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bármilyen karbantartás végzése előtt
kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
♦ Tegyen néha egy csepp olajat a fűrészlap támasztógörgő tengelyére.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
FME340
(1-es típus)
Felvett feszültség
Vac
Felvett teljesítmény
W
710
Üresjárati löketszám
min -1
0 – 3 200
Lökethossz
mm
20
Fa
mm
85
Fém
mm
10
Alumínium
mm
15
Súly
kg
2,74
230
Maximális vágásmélység
L pA (hangnyomásszint) 90 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (hangteljesítmény szint) 101 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Farostlemez fűrészelésénél (ah, B) 4,8 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Fémlemez fűrészelésénél (ah, M) 5,1 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával
a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében
átveszik.
FME340
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2012. 03. 29.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
7
MAGYAR
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
8
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön
részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadás elmaradása
nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb
a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn
belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethető vissza.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak (kereskedőnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő
minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
• a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása vagy
kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
zst00181898 - 17-10-2012
9
MAGYAR
KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
Telefon
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
09/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
10
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
MAGYAR
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising