FME340 | Stanley FME340 JIGSAW instruction manual

509211-47 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
FME340
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wyrzynarka Stanley Fat Max jest przeznaczona do
piłowania drewna, tworzyw sztucznych i metalowej blachy.
To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz
doświadczonych majsterkowiczów.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu
ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie
„urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora,
zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
3
POLSKI
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
♦
Używaj ostrych brzeszczotów. Tępe lub uszkodzone
brzeszczoty mogą pod naciskiem pęknąć lub się zablokować. Stosuj brzeszczoty odpowiednie do rodzaju
przedmiotu obrabianego i sposobu cięcia.
♦ Przy piłowaniu rur lub przewodów upewnij się, czy
nie ma w nich wody, kabli prądowych ani innych
mediów.
♦ Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu
obrabianego ani brzeszczotu, gdyż mogą być bardzo
gorące.
♦ Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej świadomość grożącego niebezpieczeństwa i dokładnie
poinformuj się, jak przebiegają ukryte w nich
przewody lub rury.
♦ Po wyłączeniu wyłącznika brzeszczot jeszcze
jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem wyrzynarki
najpierw ją wyłącz i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie
się zatrzyma.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów powstających w czasie piłowania zagraża zdrowiu użytkownika
i ewentualnych obserwatorów. Dla ochrony przed pyłami
i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także
inne osoby przebywające w obszarze pracy były odpowiednio zabezpieczone.
♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wyrzynarek
♦
♦
♦
4
W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych
przewodów lub własnego przewodu zasilającego
przez brzeszczot trzymaj elektronarzędzie za
izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami
wyrzynarki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w przypadku natrafienia na będący pod napięciem
przewód.
Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad sytuacją.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nigdy nie
sięgaj pod cięty przedmiot. Nie przybliżaj palców
do poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu. Nie
próbuj stabilizować wyrzynarki, trzymając ją za stopę.
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących,
chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego
użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
POLSKI
♦
♦
Pogorszenie słuchu.
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także, jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Znaki ostrzegawcze na wyrzynarce
Na wyrzynarce umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Nigdy nie przyłączaj urządzenia bezpośrednio do
sieci.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley. Postępowanie wbrew temu nakazowi
naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy wyrzynarki
Wyrzynarka ta zwiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów.
1. Wyłącznik
2. Przycisk ustalający
3. Dźwignia zaciskowa brzeszczotu
4. Uchwyt brzeszczotu
5. Stopa
6. Dźwignia nastawcza kąta pochylenia stopy
7. Nastawnik prędkości skokowej brzeszczotu
8. Dźwignia nastawcza trybu wyrzynania
9. Osłona stopy
10. Diodowa lampka robocza
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie i upewnij się, czy brzeszczot całkowicie się zatrzymał.
Bezpośrednio po użyciu wyrzynarki brzeszczot może być
gorący.
Mocowanie i wyjmowanie brzeszczotu (rys. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Skieruj zęby brzeszczotu (11) do przodu.
Odchyl dźwignię zaciskową brzeszczotu (3).
Włóż chwyt brzeszczotu w uchwyt (4) do oporu.
Zwolnij dźwignię.
By wyjąć brzeszczot (11), odchyl dźwignię zaciskową
(5) i wyciągnij brzeszczot.
Zakładanie i zdejmowanie osłony stopy (rys. B)
Osłona stopy (9) chroni przed zadrapaniem powierzchni
wrażliwych materiałów, jak np. laminat, fornir lub lakier.
Zakładaj ją także dla ochrony stopy na czas transportu
i składowania.
Zakładanie osłony stopy
♦ Przednią krawędź stopy (5) zgraj z przednią krawędzią
osłony (9).
♦ Dociśnij stopę do osłony (9). Osłona zatrzaskuje się na
tylnej krawędzi stopy.
Zdejmowanie osłony stopy
♦ Chwyć osłonę za dwa tylne występy na spodzie i ściągnij ją ze stopy (5).
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania wyrzynarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj wyrzynarki z poluzowaną
lub niezałożoną stopą.
Załączanie i wyłączanie (rys. C)
Ostrzeżenie! Przed przyłączeniem wyrzynarki do sieci
sprawdź, czy nie jest ona ZAŁĄCZONA. Przy WŁĄCZONYM wyłączniku wyrzynarka w chwili przyłączenia do sieci
natychmiast rozpoczyna pracę, co grozi jej uszkodzeniem
i doznaniem urazu ciała.
♦ By załączyć wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik (1). Prędkość skokowa wyrzynarki zależy od tego, jak bardzo
naciśniesz wyłącznik.
♦ By załączyć wyrzynarkę na stałe, naciśnij przycisk blokujący (2) i zwolnij wyłącznik. Możliwość ta występuje
tylko przy maksymalnej prędkości skokowej.
♦ By wyłączyć wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik, a w trybie
pracy ciągłej ponownie naciśnij i zwolnij wyłącznik.
5
POLSKI
Regulacja prędkości skokowej brzeszczotu
Wyrzynanie
Wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej umożliwia
nastawianie prędkości najbardziej odpowiednich przy wyrzynaniu różnych materiałów.
♦ By nastawić odpowiednią prędkość, ustaw pokrętło (7)
w żądanej pozycji.
♦
♦
Cięcie ukosowe (rys. rys. D i E)
♦
♦
Stopę można pochylać maksymalnie o 45° w lewo lub
w prawo.
Regulacja kąta cięcia ukosowego
♦ Odciągnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy
(6) do tyłu, by zwolnić blokadę stopy (5).
♦ Pociągnij stopę do przodu, by zwolnić ją z pozycji 0°.
♦ Ustaw stopę pod żądanym kątem. Sprawdź kątomierzem prawidłowość ustawienia.
♦ Naciśnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy
(6) z powrotem w kierunku wyrzynarki, by zablokować
stopę (5).
Wskazówka: Stopę można pochylać w lewo lub w prawo,
przy czym zaskakuje ona pod kątami 15°, 30° i 45°.
Przywracanie stopy do pozycji cięcia prostopadłego:
♦ Odciągnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy
(6) do tyłu, by zwolnić blokadę stopy (5).
♦ Obróć stopę do pozycji cięcia prostopadłego i pociągnij
ją do tyłu do pozycji 0°.
♦ Naciśnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy
(6) z powrotem w kierunku wyrzynarki, by zablokować
stopę (5).
Tryby wyrzynania (rys. F)
Wyrzynarka dysponuje czterema trybami wyrzynania, w tym
3 przy ruchu wahadłowym i 1 przy ruchu posuwisto-zwrotnym brzeszczotu. Przy ruchu wahadłowym postęp wyrzynania jest większy i wykorzystuje się go do cięcia miękkich materiałów, jak drewno lub plastik. Ruch wahadłowy umożliwia
szybsze wyrzynanie, ale z mniejszą dokładnością. Przy
ruchu wahadłowym brzeszczot dodatkowo do ruchu posuwisto-zwrotnego porusza się także do przodu.
Ostrzeżenie! Nigdy nie należy wykorzystywać ruchu wahadłowego do cięcia metali lub twardego drewna.
♦ Dźwignię nastawczą trybu wyrzynania ustaw w jednej
z czterech pozycji: 0, 1, 2 lub 3.
♦ W pozycji "0” brzeszczot wykonuje tylko ruch posuwisto-zwrotny.
♦ W pozycjach „1”, „2” lub „3” brzeszczot dodatkowo
wykonuje także ruch wahadłowy.
♦ W pozycji „3” postęp wyrzynania jest największy.
Diodowa lampka robocza
Wyrzynarka zawiera diodową lampkę roboczą (10), która
oświetla linię cięcia.
♦ Naciśnięcie wyłącznika (1) powoduje załączenie diodowej lampki roboczej (1), a zwolnienie go - jej wyłączenie.
6
Zawsze trzymaj wyrzynarkę obiema rękami.
Przed rozpoczęciem pracy odczekaj kilka sekund, aż
brzeszczot osiągnie maksymalną prędkość skokową.
W czasie wyrzynania wywieraj tylko niewielki nacisk na
wyrzynarkę.
W miarę możliwości dociskaj stopę (5) do przedmiotu
obrabianego. W ten sposób ma się lepszą kontrolę nad
wyrzynarką, maleją wibracje i zmniejsza się ryzyko
uszkodzenia brzeszczotu.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Ogólne
♦
Drewno tnij przy dużej, aluminium i PCV - przy średniej,
a inne metale - przy małej prędkości skokowej.
Cięcie laminatu
Ponieważ właściwe cięcie następuje przy ruchu brzeszczotu do góry, powierzchnia stykająca się ze stopą może
odpryskiwać. Powstaje wówczas nieregularna, postrzępiona
krawędź cięcia.
♦ Użyj brzeszczotu o drobnych zębach.
♦ Materiał wyrzynaj po obróceniu go spodem do góry.
♦ By osiągnąć czyste cięcie, zaciśnij kawałek drewna lub
płyty pilśniowej twardej po obydwu stronach przedmiotu
obrabianego i razem przepiłuj tę kombinację.
Cięcie metalu
Cięcie metalu zajmuje dużo więcej czasu niż cięcie drewna.
♦ Używaj specjalnych brzeszczotów do cięcia metali. Do
cięcia metali żelaznych zastosuj brzeszczot o drobnych,
a do cięcia metali nieżelaznych - o grubych zębach.
♦ Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj z drugiej strony
kawałek drewna lub płyty pilśniowej twardej i razem
przepiłuj tę kombinację.
♦ Posmaruj przewidywaną linię cięcia cienką warstwą
oleju.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność wyrzynarki zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max odznaczają
się najwyższą jakością i mają na celu polepszenie osiągów
elektronarzędzia. Stosując je, uzyskasz maksymalną możliwą sprawność urządzenia. W wyrzynarce można mocować
brzeszczoty zarówno z chwytem w kształcie litery U, jak
i w kształcie litery T.
Konserwacja
Wyrzynarka odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz wyrzynarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
POLSKI
♦
♦
♦
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w wyrzynarce.
Systematycznie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Od czasu do czasu smaruj oś rolki podtrzymującej
brzeszczot, spuszczając na nią kroplę oleju.
Ochrona środowiska
Poziom ciśnienia akustycznego 90 dB(A), niepewność pomiaru 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 101 dB(A), niepewność pomiaru 3 dB(A)
Ważone częstotliwościowo przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według
normy EN 60745:
Wyrzynanie desek: 4,8 m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Wyrzynanie metalowej blachy: 5,1m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
FME340
Firma Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FME340 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi dyrektywami i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/
WE i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten
temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
29.03.2012
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
FME340 (typ 1)
230
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
710
Prędkość skokowa (na biegu jałowym)
1/min
0-3200
Długość skoku
mm
20
drewna
mm
85
stali
mm
10
aluminium
mm
15
Masa
kg
2,74
Maksymalna głębokość cięcia:
7
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem.
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz
z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie
12 miesięcy od daty zakupu.
4.
W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
b)
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
zst00183717 - 30-10-2012
8
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru,
powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising