FME340 | Stanley FME340 JIGSAW instruction manual

402112-39 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FME340
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul Stanley Fat Max a fost conceput pentru tăierea
lemnului, a materialelor plastice şi a tablei de metal. Această
unealtă este destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi,
neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
d.
e.
f.
g.
4.
a.
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
3
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
♦
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
♦ Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere. Nu
întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu
introduceţi degetele sau degetul mare în apropierea
lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare a lamei. Nu
stabilizaţi ferăstrăul ţinând de ghidaj.
♦ Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina ferăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi
întotdeauna tipul de lamă de ferăstrău adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
♦ Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă
că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
♦ Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦ Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
♦ Lama va continua să se mişte după eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi
ca lama să se oprească complet înainte de a lăsa jos
unealta.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate
în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune în pericol sănătatea
operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf
special concepută pentru protejarea împotriva pulberilor şi
fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de asemenea,
protejate.
♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare personală
şi/sau daune asupra obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru ferăstraie şi gatere
♦
4
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
ROMÂNĂ
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi PFL.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/
CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat
unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere
o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de
utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în
gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de declanşare
2. Buton de blocare
3. Dispozitiv de blocare a lamei
4. Dispozitiv de fixare a lamei
5. Talpa ghidajului
6. Manetă de înclinare a ghidajului
7. Buton de control viteză variabilă
8. Manetă de acţionare a tăierii
9. Manşon ghidaj
10. Indicatorul luminos cu LED
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul
din unealtă şi asiguraţi-vă că lama ferăstrăului s-a oprit.
Lamele de ferăstrău folosite pot fi fierbinţi.
Montarea si demontarea lamei ferăstrăului (fig. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi lama de ferăstrău (11) cu zimţii orientaţi înainte.
Ridicaţi maneta de blocare a lamei ferăstrăului (3) în
sus.
Introduceţi tija lamei în dispozitivul de fixare a lamei (4)
cât de mult posibil.
Eliberaţi butonul.
Pentru a scoate lama ferăstrăului (11), ridicaţi maneta
de blocare a lamei (3) în sus şi scoateţi lama.
Montarea si demontarea manşonului ghidajului
(fig. B)
Manşonul anti-zgârieturi al ghidajului (9) ar trebui folosit
atunci când tăiaţi suprafeţe care se zgârie cu uşurinţă,
cum ar fi laminatele, furnirul sau vopseaua. Acesta poate fi
utilizat, de asemenea, pentru a proteja suprafaţa ghidajului
în timpul transportării şi depozitării.
Pentru a ataşa manşonul ghidajului:
♦ plasaţi partea din faţă a tălpii ghidajului (5) în partea din
faţă a manşonului ghidajului (9).
♦ Coborâţi unealta în manşonul ghidajului (9). Manşonul
ghidajului se va fixa bine pe partea din spate a ghidajului.
Pentru a demonta manşonul ghidajului:
♦ Prindeţi de jos manşonul ghidajului, apucând cele două
clapete din spate şi trageţi în jos, depărtând de talpa
ghidajului (5).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său
ritm. Nu suprasolicitaţi.
5
ROMÂNĂ
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta atunci când talpa
ghidajului este slăbită sau scoasă.
Pornirea şi oprirea (fig. C)
Avertisment! Verificaţi dacă unealta nu este blocată în
poziţia ON (Pornit) înainte de a o conecta la sursa de
alimentare. Dacă întrerupătorul de pornire/oprire este blocat
în poziţia ON (Pornit) atunci când unealta este conectată
la sursa de alimentare, unealta va porni imediat. Acest
fapt poate conduce la deteriorarea uneltei şi la vătămări
personale.
♦ Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1). Viteza uneltei depinde de cât de mult
apăsaţi pe comutator.
♦ Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (2) şi eliberaţi comutatorul de reglare a vitezei.
Această opţiune este disponibilă doar la viteză maximă.
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire. Pentru a opri unealta atunci când vă aflaţi în
modul de funcţionare continuă, apăsaţi încă o dată pe
întrerupătorul de pornire/oprire şi apoi eliberaţi-l.
Buton de control viteză variabilă
Butonul de selectare a vitezei variabile oferă opţiunea
mai multor viteze pentru randamente superioare de tăiere
a diverselor materiale.
♦ Pentru a seta viteza, rotiţi butonul de selectare a vitezei
variabile (7) la setarea necesară.
Tăierea înclinată (fig. D şi E)
Talpa ghidajului poate fi reglată la un unghi oblic de până la
45° către stânga sau dreapta.
Pentru a regla unghiul de înclinaţie:
♦ Trageţi maneta de înclinare a ghidajului (6) în exterior şi
departe de ferăstrău pentru a debloca talpa ghidajului
(5).
♦ Glisaţi talpa ghidajul înainte pentru a o elibera din
poziţia de oprire la 0° pozitiv.
♦ Potriviţi talpa ghidajului la unghiul de înclinaţie dorit.
Utilizaţi un echer pentru a verifica precizia unghiului.
♦ Împingeţi maneta de înclinare a ghidajului (6) înapoi
înspre ferăstrău pentru a bloca talpa ghidajului (5).
Notă: Ghidajul poate fi înclinat spre stânga sau spre dreapta
şi are opriri la 15°, 30° şi 45°.
Pentru a reseta ghidajul pentru tăieturi drepte:
♦ Trageţi maneta de înclinare a ghidajului (6) în exterior şi
departe de ferăstrău pentru a debloca talpa ghidajului
(5).
♦ Rotiţi ghidajul la un unghi de aproximativ 0° şi apoi
trageţi ghidajul înapoi pentru a-l cupla în poziţia de 0°
pozitiv.
♦ Împingeţi maneta de înclinare a ghidajului (6) înspre
ferăstrău pentru a bloca talpa ghidajului (5).
6
Acţiunea de tăiere (fig. F)
Acest ferăstrău poate efectua patru tipuri de acţiuni de tăiere:
trei orbitale şi una dreaptă. Acţiunea orbitală se caracterizează printr-o mişcare mai agresivă a lamei şi este potrivită
pentru operaţiunile de tăiere în materiale moi precum lemn
sau plastic. Acţiunea orbitală asigură o tăiere mai rapidă dar
cu o secţionare transversală a materialului mai puţin netedă.
În acţiunea orbitală, lama se mişcă şi înainte în timpul acţiunii de tăiere, în plus faţă de mişcarea de sus în jos.
Avertisment! Metalul sau lemnul de esenţă tare nu trebuie
tăiat niciodată prin acţiunea orbitală.
♦ Deplasaţi maneta de acţionare a tăierii (8) la cele patru
poziţii de tăiere: 0, 1, 2 şi 3.
♦ Poziţia 0 este pentru tăiere dreaptă.
♦ Poziţiile 1, 2 şi 3 sunt pentru tăiere orbitală.
♦ Agresivitatea tăierii creşte pe măsură ce maneta este
comutată între unu şi trei, trei reprezentând setarea
pentru tăierea cea mai agresivă.
Lumină de lucru cu LED
Unealta este dotată cu un indicator de lucru cu LED (10),
care proiectează traseul de tăiere.
♦ Indicatorul de lucru cu LED (10) se va aprinde atunci
când se apasă întrerupătorul de pornire/oprire (1) şi se
va stinge când se eliberează întrerupătorul de pornire/
oprire (1).
Tăierea cu ferăstrăul
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul efectuării tăieturii.
Dacă este posibil, lucraţi cu talpa ghidajului (5) apăsată
pe piesa de prelucrat. Acest lucru va îmbunătăţi controlul asupra uneltei şi va reduce vibraţiile, preîntâmpinând, de asemenea, deteriorarea lamei.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Folosiţi o viteză ridicată pentru lemn, medie pentru
aluminiu şi PVC şi mică pentru metale, altele decât
aluminiu.
Tăierea laminatelor
Pe măsură ce lama taie pe direcţie verticală poate să apară
proiectarea de aşchii în zona din imediata apropiere a tălpii.
♦ Folosiţi o lamă de ferăstrău cu zimţi fini.
♦ Efectuaţi tăietura de pe partea posterioară a materialului de prelucrat.
♦ Pentru a reduce la minim aşchierea, prindeţi câte o bucată de lemn sau de carton pe ambele părţi ale piesei
de prelucrat şi tăiaţi împreună cele trei straturi astfel
create.
ROMÂNĂ
Tăierea metalului
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult decât tăierea
lemnului.
♦ Utilizaţi o lamă de ferăstrău adecvată pentru tăierea
metalului. Utilizaţi o lamă de ferăstrău cu dinţi fini pentru metale feroase şi o lamă de ferăstrău cu dinţi groşi
pentru metale neferoase.
♦ Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat şi
tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
♦ Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat pe
care doriţi să o executaţi.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la standarde înalte
de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dvs.
Această unealtă poate fi utilizată cu lamele cu tijă U şi T.
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦ Ocazional, aplicaţi câte o picătură de ulei pe axul
cilindrului suportului lamei.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦ Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
FME340 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Putere absorbită
W
710
Turaţie în gol
min -1
0 - 3 200
Lungimea cursei
mm
20
Adâncimea maximă de tăiere
Lemn
mm
85
Oţel
mm
10
Aluminiu
mm
15
Greutate
kg
2,74
L pA (presiune sonoră) 90 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră) 101 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Tăierea plăcilor (ah, B) 4,8 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Tăierea foilor de metal (ah, M) 5,1 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
7
ROMÂNĂ
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
FME340
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
GARANŢIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a beneficia de garanţia suplimentară de doi ani,
trebuie să vă înregistraţi în intervalele de timp menţionate
mai jos
♦ Înregistrarea este necesară în termen de 4 săptămâni
de la data achiziţiei.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29/03/2012
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
zst00191532 - 23-10-2012
8
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising