FME340 | Stanley FME340 JIGSAW instruction manual

370000-76 LT
FME340
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ siaurapjūklis skirtas medienai, plastikui ir lakštiniam metalui pjauti. Šis įrankis skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3.
a.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir
dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl siaurapjūklių ir tiesinių siaurapjūklių naudojimo
♦
♦
♦
♦
♦
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis
galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių. Pjovimo
daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną, jis
nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo vietos. Niekada jokiais būdais nekiškite rankų po ruošiniu. Pirštus
ir nykščius laikykite atokiai nuo slankiojančio pjūklo ir
pjūklo spaustuvų. Nebandykite stabilizuoti pjūklelio,
suimdami už pado.
Pjūkleliai privalo būti aštrūs. Dėl atbukusių arba
pažeistų ašmenų pjūklelis gali nukrypti arba, veikiamas
slėgio, užstrigti. Visada naudokite ruošinio medžiagai ir
pjovimo tipui tinkamą pjūklelio tipą.
Pjaudami vamzdį arba vamzdyną, būtinai įsitikinkite, ar jame nėra vandens, elektros laidų ir pan.
♦
Nelieskite ruošinio arba pjūklo tuoj pat po įrankio
naudojimo. Jie gali būti labai įkaitę.
♦ Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patikrinkite, ar tose vietose nėra nematomų pavojų.
♦ Atleidus jungiklį, pjūklas dar tebejudės. Prieš
padėdami įrankį į vietą, visada jį išjunkite ir palaukite,
kol pjūklelis visiškai sustos.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus pjaunant kylančių dulkių,
gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes
ir užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje
esantys arba į ją įeinantys žmonės.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo
ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF).
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
5
LIETUVIŲ
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik
į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Svirtinis jungiklis
2. Fiksavimo mygtukas
3. Pjūklelio fiksavimo svirtis
4. Pjūklelio veržtuvas
5. Pado pagrindas
6. Pado įstrižumo nustatymo svirtis
7. Greičio valdiklis
8. Pjovimo paleidimo svirtis
9. Pado gaubtas
10. Diodinė apšvietimo lemputė
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš montuodami, išimkite iš įrankio akumuliatorių ir įsitikinkite, ar pjūklelis nejuda. Naudoti pjūkleliai gali
būti įkaitę.
Pjūklelio įdėjimas ir išėmimas (A pav.)
♦
♦
♦
♦
♦
6
Laikykite pjūklelį (11) dantukais į priekį.
Pakelkite pjūklelio fiksavimo svirtį (3).
Iki galo įkiškite pjūklelio jungiamąjį galą į pjūklelio
veržtuvą (4).
Atleiskite svirtį.
Norėdami pjūklelį ištraukti (11), pakelkite pjūklelio
fiksavimo svirtį (3) ir ištraukite pjūklelį.
Pado movos uždėjimas ir išėmimas (B pav.)
Pagrindo gaubtą, apsaugantį nuo subraižymo (9) privaloma
naudoti pjaunant lengvai subraižomus paviršius, pavyzdžiui,
laminuotus, lakuotus arba dažytus paviršius. Jį taip pat
galima naudoti pado paviršiui apsaugoti įrankį gabenant
arba sandėliuojant.
Norėdami uždėti gaubtą:
♦ dėkite pado plokštės (5) priekį ant pado gaubto (9).
♦ Nuleiskite įrankį ant pado gaubto (9). Pagrindo gaubtas
tvirtai užsifiksuos ant pado galinės dalies.
Norėdami gaubtą nuimti:
♦ Suimkite pado gaubtą už apačios ties dvejomis galinėmis ąselėmis ir patraukite žemyn, nuimdami nuo pado
plokštės (5).
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Įspėjimas! Niekada nenaudokite įrankio, kurio pado gaubtas yra atsilaisvinęs arba nuimtas.
Įjungimas ir išjungimas (C pav.)
Įspėjimas! Prieš prijungdami įrankį prie elektros tinklo,
patikrinkite, ar jis nėra užfiksuotas ĮJUNGIMO padėtyje.
Įrankis, kurio gaidukas yra užfiksuotas ĮJUNGIMO padėtyje,
bus prijungtas prie tinklo ir tuoj pat ims veikti. Galite sugadinti įrankį arba patys susižeisti.
♦ Norėdami įrankį įjungti, spauskite gaiduką (1). Įrankio
veikimo greitis priklauso nuo to, kaip smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
♦ Jeigu norite, kad įrankis veiktų be perstojo, paspauskite fiksavimo mygtuką (2) ir atleiskite greičio keitimo
jungiklį. Ši parinktis galima tik tada, kai įrankis veikia
visu greičiu.
♦ Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką. Norėdami
išjungti nepertraukiamą įrankio veikimą, dar kartą
paspauskite ir atleiskite gaiduką.
Greičio valdiklis
Keičiamo greičio įjungimo/išjungimo jungiklis leidžia pasirinkti įvairų greitį, nustatant kiekvienai medžiagai ženkliai
tinkamesnį pjovimo tempą.
♦ Norėdami nustatyti greitį, pasukite greičio keitimo
valdiklį (7) ties norima nuostata.
Įstrižasis pjovimas (D ir E)
Pado pagrindą galima nustatyti iki 45° įstrižu kampu kairėn
arba dešinėn.
Norėdami nustatyti įstrižą kampą:
♦ Ištraukite pado įstrižumo nustatymo svirtį (6) iš siaurapjūklio, kad būtų atlaisvintas pado pagrindas (5).
♦ Pastumkite pagrindą pirmyn, kad atlaisvintumėte jį iš 0°
teigiamos fiksavimo padėties.
LIETUVIŲ
♦
Nustatykite pado pagrindą norimu įstrižu kampu. Kampui tiksliai nustatyti naudokite matlankį.
♦ Pastumkite pado pagrindo įstrižumo nustatymo svirtį
(6) atgal pjūklelio link, kad pado pagrindas (5) būtų
užfiksuotas.
Pastaba: Pagrindą gali pakreipti įstrižai į kairę arba dešinę
15°, 30° ir 45° kampu.
Norėdami vėl nustatyti padą tiesiems pjūviams:
♦ Ištraukite pado įstrižumo nustatymo svirtį (6) iš siaurapjūklio, kad būtų atlaisvintas pado pagrindas (5).
♦ Pasukite padą, nustatydami jį maždaug 0° kampu,
o tada patraukite padą atgal, kad jis būtų užfiksuotas
tiksliai ties 0° padėtimi.
♦ Pastumkite pado pagrindo fiksavimo svirtį (6) pjūklelio
link, kad pado pagrindas (5) būtų užfiksuotas.
Sluoksniuotų medžiagų pjovimas
Kadangi pjūklelis pjauna judėdamas aukštyn, ruošinio
paviršius arčiausiai pado plokštės gali pleišėti.
♦ Naudokite pjūklelius smulkiais dantukais.
♦ Pjaukite iš atbulosios ruošinio pusės.
♦ Iš abiejų ruošinio pusių pritvirtinkite po medienos
arba kartono atraižą ir pjaukite visą šį „sumuštinį“, kad
ruošinys mažiau skilinėtų.
Metalo pjovimas
♦
♦
♦
Pjovimas (F pav.)
Šis siaurapjūklis turi keturis pjovimo režimus: tris orbitinius
ir vieną tiesiaeigį. Orbitinio pjovimo metu pjūklelis juda
veržliau; jis skirtas minkštomis medžiagoms, pavyzdžiui,
medienai arba plastikui, pjauti. Orbitinis pjovimo būdas
leidžia pjauti greičiau, bet medžiaga pjaunama nelabai lygiai.
Naudojant orbitinio pjovimo režimą, pjūklelis pjovimo eigos
metu juda pirmyn, o taip pat aukštyn ir žemyn.
Įspėjimas! Orbitinio pjovimo niekada negalima naudoti
metalui arba kietmedžiui pjauti.
♦ Nustatykite pjovimo paleidimo svirtį (8) į vieną iš keturių
pjovimo padėčių: 0, 1, 2 ir 3.
♦ 0 padėtis reiškia tiesiaeigį pjovimą.
♦ 1, 2 ir 3 yra orbitinio pjovimo padėtys.
♦ Pjovimo veržlumas didėja svirtį traukiant iš pirmos
į trečią padėtį, ir trečioji padėtis užtikrina veržliausią
pjovimą.
Diodinė apšvietimo lemputė
Šiame įrankyje įrengta diodinė apšvietimo lemputė (10), kuri
projektuoja spindulį ant pjovimo linijos.
♦ Diodinė apšvietimo lemputė (10) užsidegs paspaudus
gaiduką (1), o gaiduką (1) atleidus – užges.
Pjovimas
♦
♦
♦
♦
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes
laisvai paveikti.
Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Jeigu įmanoma, dirbkite atrėmę pado plokštę (5)
į ruošinį. Tuomet įrankį bus lengviau valdyti ir jis mažiau
vibruos, o pjūklelis bus apsaugotas nuo sugadinimo.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Bendroji informacija
♦
Pjaudami medieną, naudokite didelio greičio nuostatą,
pjaudami aliuminį ir PVC – vidutinio, o metalus (išskyrus
aliuminį) – mažo greičio nuostatą.
♦
Atminkite, kad pjaunant metalą, laiko sugaištama
žymiai daugiau nei pjaunant medieną.
Naudokite metalui pjauti tinkamą pjūklelį. Naudokite
smulkiadantį pjūklelį juodiesiems metalams, o stambiadantį – spalvotiesiems metalams pjauti.
Pjaudami ploną metalo lakštą, iš atbulosios ruošinio
pusės pritvirtinkite medienos atraižą ir pjaukite visą šį
„sumuštinį“.
Pjovimo liniją patepkite alyva.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Stanley
Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės
standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes.
Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Šiame įrankyje galima naudoti pjūklelius ir su „U“, ir su „T“
formos jungiamaisiais galais.
Techninė priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant
minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir
ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių
pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Retkarčiais patepkite pjūklelio atraminio velenėlio ašį
lašeliu alyvos.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
7
LIETUVIŲ
Aplinkosauga
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, atsiranda galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir
naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos agentai.
FME340
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos
direktoriaus pavaduotojas
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
2013-01-29
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
FME340 (1 tipas)
Įvesties įtampa
Vac
230
Galios įvestis
W
710
Greitis be apkrovos
min -1
0 - 3 200
Takto ilgis
mm
20
Mediena
mm
85
Plienas
mm
10
Aliuminis
mm
15
Svoris
kg
2,74
Maks. pjūvio gylis
L pA (garso slėgis) 90 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 101 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Plokščių pjovimas (ah, B) 4,8 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Lakštinio metalo pjovimas (ah, M) 5,1 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
8
Garantija
Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų, privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių arba įstatyminių
teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių
teritorijose ir Europos laisvosios prekybos zonoje.
VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA
Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų
arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos,
bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų
sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą
viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
♦ gaminys nebuvo netinkamai naudojamas– buvo naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją.
♦ gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
♦ gaminio neremontavo tam leidimo neturintys asmenys;
♦ pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas.
♦ „Stanley“ gaminys grąžinamas pilnai sukomplektuotas,
su visomis originaliomis sudedamosiomis dalimis
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju
arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninio
aptarnavimo centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge,
arba susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove nurodytu adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą,
o taip pat visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo
paslaugas rasite internete adresu www.stanley.eu/3.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш лобзик Stanley Fat Max предназначен для выполнения работ по пилению дерева, пластика и листового
металла. Данный инструмент предназначен для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному
случаю.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элемен-
f.
g.
5.
a.
тов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе лобзиками и сабельными
пилами
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны резания. Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте
пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не
пытайтесь стабилизировать положение лобзика,
удерживая его за поворотную подошву.
Следите за остротой заточки пильных полотен.
Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от линии реза
РУССКИЙ ЯЗЫК
или остановиться под воздействием чрезмерного
усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
♦ Прежде чем приступить к резке трубы или канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
♦ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой
заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента. Они могут оказаться
очень горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасностями перед началом сквозного врезания
в стены, полы или потолки, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение некоторое
время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент
и ждите, пока пильное полотно полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе работ по резанию, может представлять
опасность для здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, пильных полотен или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Курковый пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Зажим пильного полотна
5. Подошва
6. Рычаг установки наклона подошвы
7. Регулятор скорости
8. Переключатель режимов резания
9. Защитная крышка подошвы
10. Светодиодная подсветка
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента
аккумулятор, убедившись в полной остановке пильного
полотна. В процессе работы пильное полотно нагревается.
Установка и извлечение пильного полотна
(Рис. А)
♦
♦
♦
♦
♦
Держите пильное полотно (11), направив кромку
с зубьями вперед.
Поднимите зажимной рычаг пильного полотна (3)
вверх.
Вставьте хвостовик пильного полотна в зажим (4)
до упора.
Отпустите зажимной рычаг.
Для извлечения пильного полотна (11) поднимите
зажимной рычаг (3) вверх и извлеките полотно из
зажима.
Установка и снятие защитной крышки подошвы
(Рис. B)
Защитная крышка подошвы (9) должна использоваться
при обработке легко повреждаемых поверхностей, например, ламината, однослойной фанеры или окрашенных поверхностей. Она также может использоваться
в целях защиты поверхности подошвы от повреждений
во время переноски или хранения.
12
Установка защитной крышки подошвы:
♦ Установите переднюю часть подошвы пилы (5)
в передней части защитной крышки (9).
♦ Опустите инструмент на защитную крышку (9).
Защитная крышка надежно защелкнется на задней
части подошвы пилы.
Снятие защитной крышки подошвы:
♦ Возьмитесь за крышку снизу за 2 задних язычка,
потяните крышку вниз и снимите ее с подошвы (5).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Внимание! Никогда не используйте инструмент без
подошвы или с плохо закрепленной подошвой.
Включение и выключение (Рис. C)
Внимание! Перед подключением инструмента
к источнику питания убедитесь, что он не заблокирован
в положении «ВКЛ.». Если курковый пусковой выключатель при подаче питания находится в положении «вкл.»,
инструмент внезапно начнет работать. Это может
привести к повреждению инструмента и получению
травмы.
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый
пусковой выключатель (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
♦ Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Эта функция
работает только при максимальной частоте вращения.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый
пусковой выключатель. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите
и отпустите курковый пусковой выключатель.
Регулировка скорости
При помощи пускового выключателя можно выбрать
скорость, наиболее подходящую для работы с различными материалами.
♦ Для установки нужной скорости установите регулятор (7) в нужное положение.
Резание с наклоном (Рис. D и Е)
Подошва может быть отрегулирована на левый или
правый угол среза наклоном до 45°.
Установка угла наклона:
♦ Отведите рычаг установки наклона (6) в сторону,
чтобы разблокировать подошву (5).
♦ Передвиньте подошву вперед, выводя ее из положения неподвижного упора 0°.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите подошву на нужный угол наклона.
Для проверки точности угла наклона используйте
угломер.
♦ Чтобы заблокировать подошву (5), переведите
рычаг установки наклона (6) назад к пиле.
Примечание: Подошву можно устанавливать под углом
15°, 30° и 45° влево и вправо.
Установка подошвы в положение для прямолинейных резов:
♦ Отведите рычаг установки наклона (6) в сторону,
чтобы разблокировать подошву (5).
♦ Поверните подошву на угол приблизительно 0°,
затем потяните подошву назад, устанавливая ее
в положение неподвижного упора 0°.
♦ Чтобы заблокировать подошву (5), переведите
рычаг установки наклона (6) назад к пиле.
Режимы резания (Рис. F)
Данный лобзик имеет четыре режима резания: три
круговых и один прямолинейный. Круговое резание
отличается более резким движением пильного полотна
и предназначено для обработки мягких материалов,
таких как древесина или пластик. Круговое движение
обеспечивает быстрый рез, но его поверхность менее
гладкая. При круговом движении пильное полотно
движется вперед при каждом ходе, кроме этого вверх
и вниз.
Внимание! Никогда не используйте круговое движение
при резании твердой древесины или металла.
♦ Переведите переключатель режимов резания (8)
на одну из четырех позиций: 0, 1, 2, или 3.
♦ Позиция 0 – прямолинейное резание.
♦ Позиции 1, 2 и 3 – круговое резание.
♦ Энергичность реза увеличивается при переводе
переключателя с позиции 1 до 3; позиция 3 используется для наиболее быстрого и резкого резания.
Светодиодная подсветка
Инструмент оборудован светодиодной подсветкой (10),
освещающей зону резания.
♦ Светодиодная подсветка (10) включается при
нажатии на курковый пусковой выключатель (1),
и выключается при отпускании куркового выключателя (1).
Пиление
♦
♦
♦
♦
Всегда удерживайте инструмент обеими руками.
Перед выполнением реза дайте пильному полотну
поработать без нагрузки в течение нескольких
секунд.
При распиле прилагайте к инструменту только
легкое усилие.
По возможности прижимайте подошву (5) к поверхности обрабатываемой детали. Это увеличит
контроль над инструментом, а также существенно
уменьшит вибрацию инструмента и снизит риск
повреждения пильного полотна.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦
Используйте высокую скорость для резания древесины, среднюю скорость для резания алюминия
и ПВХ и низкую скорость для резания металлов,
кроме алюминия.
Пиление ламината
Поскольку пильное полотно выполняет рез при ходе
вверх, на поверхности заготовки рядом с подошвой
пилы могут появиться повреждения.
♦ Используйте пильное полотно с мелкими зубьями.
♦ Пилите по обратной стороне заготовки.
♦ Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из древесины
или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель.
Пиление металла
♦
♦
♦
♦
Помните, что распил металла занимает гораздо
больше времени, чем распил древесины.
Используйте пильное полотно, предназначенное для распила металла. Для распила черных
металлов используйте пильные полотна с мелкими
зубьями; для распила цветных металлов используйте пильные полотна с большим шагом зубьев.
Для пиления тонколистового металла, прикрепите
деревянную панель к обратной стороне заготовки
и выполняйте распил получившейся сэндвич-панели.
Нанесите масляную пленку вдоль предполагаемой
линии распила.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Данный инструмент предназначен для использования
с пильными полотнами с U-образными и Т-образными
хвостовиками.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
♦ Время от времени добавляйте каплю масла на ось
направляющего ролика пильного полотна.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
14
Технические характеристики
FME340 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
710
Число оборотов без нагрузки
об/
мин.
0 - 3 200
Величина хода
мм
20
Макс. глубина реза
Древесина
мм
85
Сталь
мм
10
Алюминий
мм
15
Вес
кг
2,74
LpA (звуковое давление) 90 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 101 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, В) 4,8 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Распил листового металла (ah, М) 5,1 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME340
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29/01/2013
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3.
zst00206446 - 27-06-2013
15
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
Download PDF

advertising