FME340 | Stanley FME340 JIGSAW instruction manual

371001-03 LV
FME340
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max figūrzāģis ir paredzēts koksnes, plastmasas un metāla lokšņu zāģēšanai. Šo rīku ir paredzēts
ekspluatēt profesionālām un privātām, neprofesionālām
personām.
Drošības noteikumi
e.
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un noteikumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments” visos
turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē,
ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci (NAI). Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savācēju, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
LATVIEŠU
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
pirkstus asmenim, kas darbojas, un asmens skavai.
Nedrīkst turēt zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa
kustību.
♦ Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas vai
iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam
un zāģējuma veidam piemērotu zāģa asmeni.
♦ Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties, vai
tajā nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.
♦ Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai
asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar
instrumentu. Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
♦ Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms
sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet
elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
♦ Atlaižot slēdzi, asmens kādu laiku turpina darboties. Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens pārstāj darboties, un tikai pēc tam novietojiet
instrumentu glabāšanā.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā, var kaitēt
veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk
saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku,
kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai
veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var
rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Citu personu drošība
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi figūrzāģiem un turpatpakaļkustības zāģiem.
♦
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments
varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai
ar savu vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar vadiem, kas atrodas „zem sprieguma“, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas nokļūst „zem sprieguma“ un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
Netuviniet rokas zāģēšanas zonai. Nekādā gadījumā
nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Netuviniet
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
5
LATVIEŠU
♦
♦
dzirdes pasliktināšanās;
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
arī lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. slēdža mēlīte
2. bloķēšanas poga
3. Zāģasmens bloķēšanas svira
4. Asmens iespīlējums
5. Sliece plāksne
6. Slieces slīpuma svira
7. Ātruma regulēšanas ripa
8. Nogriešanas darbības svira
9. Slieces uzmava
10. Gaismas diodes darba gaisma
6
Salikšana
Brīdinājums! Pirms montāžas, noņemiet akumulatoru no
instrumenta un pārliecinieties, ka zāģasmens ir apstājies.
Darba laikā zāģasmens var sakarst.
Zāģasmens ievietošana un izņemšana (A att.)
♦
♦
♦
♦
♦
Turiet zāģasmeni (11) tā, lai zobi būtu vērsti uz priekšu.
Paceliet zāģasmens bloķēšanas sviru (3) tā, uz augšu.
Ievietojiet zāģasmens kātu pilnībā līdz galam asmens
turētājā (4).
Atlaidiet sviru.
Lai izņemtu zāģasmeni (11), paceliet zāģasmens bloķēšanas sviru (3) uz augšu un izvelciet ārā asmeni.
Slieces uzmavas uzstādīšana un noņemšana
(B att.)
Neskrāpējoša slieces uzmava (9) jālieto tad, ja zāģējat
viegli saskrāpējamas virsmas, piemēram, laminātu, finieri
vai krāsu. To var izmantot arī, lai aizsargātu slieces virsmu
transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
Lai piestiprinātu lieces uzmavu:
♦ ievietojiet lieces plātnes priekšgalu (5) lieces uzmavas
priekšgalā (9);
♦ nolaidiet instrumentu slieces uzmavā (9). Tādējādi
slieces uzmava cieši nofiksējas uz slieces aizmugurējās daļas.
Lai noņemtu slieces uzmavu:
♦ Satveriet no apakšas slieces uzmavu aiz diviem aizmugurējiem izciļņiem pamatnes un pavelciet uz leju projām
no slieces plātnes (5).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Nekad nelietojiet instrumentu, kad zāģa sliece
ir vaļīga vai noņemta.
Ieslēgšana un izslēgšana (C att.)
Brīdinājums! Pārbaudiet vai instruments nav bloķēts stāvoklī ON (Ieslēgts), pirms pievienojat to elektrobarošanai. Ja
mēlītes slēdzis ir bloķēts stāvoklī ON (Ieslēgts), instruments
uzreiz sāks darboties, ja tiks pievienota elektrobarošana.
Pretējā gadījumā var sabojāt instrumentu un gūt ievainojumus.
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet mēlītes slēdzi
(1). Instrumenta ātrums ir atkarīgs no tā, cik daudz ir
nospiests slēdzis.
♦ Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet regulējama ātruma slēdzi. Šī
opcija ir iespējama tikai pie pilna ātruma.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet mēlītes slēdzi. Lai
nepārtrauktas darbības laikā instrumentu izslēgtu,
vēlreiz nospiediet mēlītes slēdzi un tad to atlaidiet.
LATVIEŠU
Ātruma regulēšanas ripa
Zāģēšana
Regulējama ātruma ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
piedāvā ātruma izvēles iespēju, būtiski uzlabojot griešanas
parametrus dažādiem materiāliem.
♦ Lai iestatītu ātrumu, pagrieziet regulējama ātruma
vadības ripu (7) uz vajadzīgo iestatījumu.
♦
♦
♦
♦
Slīpā zāģēšana (D un E att.)
Slieces plātni var iestatīt slīpuma leņķiem līdz 45° pa kreisi
vai pa labi.
Slīpuma leņķa iestatīšana:
♦ Pavelciet slīpuma iestatīšanas sviru (6) uz āru un
projām no zāģa, lai atbloķētu slieces plātni (5).
♦ Bīdiet slieci uz priekšu, lai to atbrīvotu no 0° pozitīvās
nekustīgās pozīcijas.
♦ Iestatiet slieces plātni vēlamajā slīpuma leņķī. Lai
pārbaudītu leņķa pareizību, izmantojiet leņķmēru.
♦ Pabīdiet slieces slīpuma iestatīšanas sviru (6) uz
aizmuguri zāģa virzienā, lai bloķētu slieces plātni (5).
Piezīme. Slieci var sagāzt gan uz labo, gan kreiso pusi un
automātiski iestatīt 15°, 30° un 45° leņķī.
Lai slieci noregulētu atpakaļ zāģēšanai taisnā virzienā:
♦ Pavelciet slīpuma iestatīšanas sviru (6) uz āru un
projām no zāģa, lai atbloķētu slieces plātni (5).
♦ Pagrieziet slieci aptuveni 0° leņķī un pēc tam pavelciet
slieci uz aizmuguri, lai nofiksētu 0° pozitīvā nekustīgā
pozīcijā.
♦ Pabīdiet slieces slīpuma iestatīšanas sviru (6) uz
aizmuguri zāģa virzienā, lai bloķētu slieces plātni (5).
Zāģēšanas darbība (F att.)
Figūrzāģim ir četri zāģēšanas režīmi: trīs riņķveida un viena
taisnvirziena. Zāģējot riņķveidā, asmens kustas spēcīgāk,
un šī pozīcija paredzēta mīkstu materiālu, piemēram,
koksnes un plastmasas, zāģēšanai. Materiāls riņķveidā tiek
sazāģēts ātrāk, toties zāģējuma vieta ir raupjāka. Orbitālā
režīmā zāģēšanas gājiena laikā asmens kustas virzienā uz
priekšu papildus augšupejošām un lejupejošām kustībām.
Brīdinājums! Riņķveida zāģēšanas režīms nav paredzēts
metāla vai cietkoksnes zāģēšanai.
♦ Pārvietojiet zāģēšanas darbības sviru (8) vienā no
četrām griešanas pozīcijām: 0, 1, 2 un 3.
♦ Taisnvirziena zāģēšanai izvēlieties pozīciju 0.
♦ Riņķveida zāģēšanai izvēlieties pozīcijas 1, 2 un 3.
♦ Ar katru riņķveida zāģēšanas pozīciju griešana kļūst
arvien straujāka, pie kam trešajā pozīcijā griešana ir
visātrākā.
Gaismas diožu darba lukturis
Instruments ir apgādāts ar gaismas diožu darba lukturi (10),
kas projicē gaismu uz zāģēšanas ceļu.
♦ Gaismas diožu darba lukturis (10) tiek ieslēgts, kad
tiek nospiests mēlītes slēdzis (1) ir nospiests un tiek
izslēgts, kad mēlītes slēdzis (1) tiek atlaists.
Zāģis ir jātur ar abām rokām.
Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim dažas
sekundes darboties brīvgaitā.
Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Ja iespējams, darba laikā zāģa slieci (5) piespiediet
pie apstrādājamā materiāla. Tas uzlabos instrumenta
vadību un samazinās instrumenta vibrācijas, kā arī
pasargātu zāģasmeni no bojājumiem.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
♦
Izmantojiet lielu ātrumu kokam, vidēju ātrumu alumīnijam un PVC, un mazu ātrumu metālam, kas nav
alumīnijs.
Lamināta zāģēšana
Tā kā zāģasmens zāģē augšupejošā gājienā, var gadīties
šķembošanās uz virsmas, kas ir vistuvāk slieces plātnei.
♦ Lietojiet zāģasmeni ar smalkiem zobiem.
♦ Zāģējiet no materiāla apakšpuses.
♦ Lai samazinātu šķembošanos, abās materiāla pusēs
piestipriniet koka vai kokšķiedras plates atgriezumu
gabalus un zāģējiet caur visām kārtām.
Metāla zāģēšana
Ņemiet vērā, ka metāla zāģēšana aizņem ilgāku laiku nekā
koksnes zāģēšana.
♦ Lietojiet metāla zāģēšanai piemērotu zāģa asmeni. Lietojiet smalko zāģasmeni melnajam metālam, savukārt
raupjāku zāģasmeni — krāsainajam metālam.
♦ Zāģējot plānu metāla loksni, materiāla apakšpusē
piestipriniet koka atgriezumu gabalu un zāģējiet caur
šīm kārtām.
♦ Uzklājiet eļļas kārtiņu visgarām paredzamajai zāģēšanas līnijai.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Šis instruments ir piemērots zāģasmeņiem ar U veida un T
veida kātiem.
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir
atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir
jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
7
LATVIEŠU
♦
♦
♦
Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres.
Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
Ik pa laikam uzpiliniet eļļas pilienu uz zāģasmens
atbalsta rullīša ass.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
spailes;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
spailes. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Tehniskie dati
FME340 (Tips 1)
Ieejas spriegums
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Ieejas jauda
W
710
Ātrums bez noslodzes
min -1
0 – 3 200
Gājiena garums
mm
20
Koksne
mm
85
Tērauds
mm
10
Alumīnijs
mm
15
Svars
kg
2,74
Maks. zāģēšanas dziļums
L pA (skaņas spiediens) 90 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 101 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
Koka dēļu zāģēšana (ah, B) 4,8 m/s2, nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
Metāla lokšņu zāģēšana (ah, M) 5,1 m/s2, nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME340
Stanley Europe apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29/01/2013
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
8
230
va
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max izstrādājums ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Vmaiņstrā-
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
LATVIEŠU
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
♦ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar
visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max pilnvaroto darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.stanley.eu/3.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш лобзик Stanley Fat Max предназначен для выполнения работ по пилению дерева, пластика и листового
металла. Данный инструмент предназначен для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
10
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному
случаю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элемен-
f.
g.
5.
a.
тов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе лобзиками и сабельными
пилами
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны резания. Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте
пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не
пытайтесь стабилизировать положение лобзика,
удерживая его за поворотную подошву.
Следите за остротой заточки пильных полотен.
Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от линии реза
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
или остановиться под воздействием чрезмерного
усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
♦ Прежде чем приступить к резке трубы или канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
♦ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой
заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента. Они могут оказаться
очень горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасностями перед началом сквозного врезания
в стены, полы или потолки, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение некоторое
время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент
и ждите, пока пильное полотно полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе работ по резанию, может представлять
опасность для здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
12
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, пильных полотен или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Курковый пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Зажим пильного полотна
5. Подошва
6. Рычаг установки наклона подошвы
7. Регулятор скорости
8. Переключатель режимов резания
9. Защитная крышка подошвы
10. Светодиодная подсветка
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента
аккумулятор, убедившись в полной остановке пильного
полотна. В процессе работы пильное полотно нагревается.
Установка и извлечение пильного полотна
(Рис. А)
♦
♦
♦
♦
♦
Держите пильное полотно (11), направив кромку
с зубьями вперед.
Поднимите зажимной рычаг пильного полотна (3)
вверх.
Вставьте хвостовик пильного полотна в зажим (4)
до упора.
Отпустите зажимной рычаг.
Для извлечения пильного полотна (11) поднимите
зажимной рычаг (3) вверх и извлеките полотно из
зажима.
Установка и снятие защитной крышки подошвы
(Рис. B)
Защитная крышка подошвы (9) должна использоваться
при обработке легко повреждаемых поверхностей, например, ламината, однослойной фанеры или окрашенных поверхностей. Она также может использоваться
в целях защиты поверхности подошвы от повреждений
во время переноски или хранения.
Установка защитной крышки подошвы:
♦ Установите переднюю часть подошвы пилы (5)
в передней части защитной крышки (9).
♦ Опустите инструмент на защитную крышку (9).
Защитная крышка надежно защелкнется на задней
части подошвы пилы.
Снятие защитной крышки подошвы:
♦ Возьмитесь за крышку снизу за 2 задних язычка,
потяните крышку вниз и снимите ее с подошвы (5).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Внимание! Никогда не используйте инструмент без
подошвы или с плохо закрепленной подошвой.
Включение и выключение (Рис. C)
Внимание! Перед подключением инструмента
к источнику питания убедитесь, что он не заблокирован
в положении «ВКЛ.». Если курковый пусковой выключатель при подаче питания находится в положении «вкл.»,
инструмент внезапно начнет работать. Это может
привести к повреждению инструмента и получению
травмы.
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый
пусковой выключатель (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
♦ Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Эта функция
работает только при максимальной частоте вращения.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый
пусковой выключатель. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите
и отпустите курковый пусковой выключатель.
Регулировка скорости
При помощи пускового выключателя можно выбрать
скорость, наиболее подходящую для работы с различными материалами.
♦ Для установки нужной скорости установите регулятор (7) в нужное положение.
Резание с наклоном (Рис. D и Е)
Подошва может быть отрегулирована на левый или
правый угол среза наклоном до 45°.
Установка угла наклона:
♦ Отведите рычаг установки наклона (6) в сторону,
чтобы разблокировать подошву (5).
♦ Передвиньте подошву вперед, выводя ее из положения неподвижного упора 0°.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите подошву на нужный угол наклона.
Для проверки точности угла наклона используйте
угломер.
♦ Чтобы заблокировать подошву (5), переведите
рычаг установки наклона (6) назад к пиле.
Примечание: Подошву можно устанавливать под углом
15°, 30° и 45° влево и вправо.
Установка подошвы в положение для прямолинейных резов:
♦ Отведите рычаг установки наклона (6) в сторону,
чтобы разблокировать подошву (5).
♦ Поверните подошву на угол приблизительно 0°,
затем потяните подошву назад, устанавливая ее
в положение неподвижного упора 0°.
♦ Чтобы заблокировать подошву (5), переведите
рычаг установки наклона (6) назад к пиле.
Режимы резания (Рис. F)
Данный лобзик имеет четыре режима резания: три
круговых и один прямолинейный. Круговое резание
отличается более резким движением пильного полотна
и предназначено для обработки мягких материалов,
таких как древесина или пластик. Круговое движение
обеспечивает быстрый рез, но его поверхность менее
гладкая. При круговом движении пильное полотно
движется вперед при каждом ходе, кроме этого вверх
и вниз.
Внимание! Никогда не используйте круговое движение
при резании твердой древесины или металла.
♦ Переведите переключатель режимов резания (8)
на одну из четырех позиций: 0, 1, 2, или 3.
♦ Позиция 0 – прямолинейное резание.
♦ Позиции 1, 2 и 3 – круговое резание.
♦ Энергичность реза увеличивается при переводе
переключателя с позиции 1 до 3; позиция 3 используется для наиболее быстрого и резкого резания.
Светодиодная подсветка
Инструмент оборудован светодиодной подсветкой (10),
освещающей зону резания.
♦ Светодиодная подсветка (10) включается при
нажатии на курковый пусковой выключатель (1),
и выключается при отпускании куркового выключателя (1).
Пиление
♦
♦
♦
♦
14
Всегда удерживайте инструмент обеими руками.
Перед выполнением реза дайте пильному полотну
поработать без нагрузки в течение нескольких
секунд.
При распиле прилагайте к инструменту только
легкое усилие.
По возможности прижимайте подошву (5) к поверхности обрабатываемой детали. Это увеличит
контроль над инструментом, а также существенно
уменьшит вибрацию инструмента и снизит риск
повреждения пильного полотна.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦
Используйте высокую скорость для резания древесины, среднюю скорость для резания алюминия
и ПВХ и низкую скорость для резания металлов,
кроме алюминия.
Пиление ламината
Поскольку пильное полотно выполняет рез при ходе
вверх, на поверхности заготовки рядом с подошвой
пилы могут появиться повреждения.
♦ Используйте пильное полотно с мелкими зубьями.
♦ Пилите по обратной стороне заготовки.
♦ Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из древесины
или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель.
Пиление металла
♦
♦
♦
♦
Помните, что распил металла занимает гораздо
больше времени, чем распил древесины.
Используйте пильное полотно, предназначенное для распила металла. Для распила черных
металлов используйте пильные полотна с мелкими
зубьями; для распила цветных металлов используйте пильные полотна с большим шагом зубьев.
Для пиления тонколистового металла, прикрепите
деревянную панель к обратной стороне заготовки
и выполняйте распил получившейся сэндвич-панели.
Нанесите масляную пленку вдоль предполагаемой
линии распила.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Данный инструмент предназначен для использования
с пильными полотнами с U-образными и Т-образными
хвостовиками.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
♦ Время от времени добавляйте каплю масла на ось
направляющего ролика пильного полотна.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME340 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
710
Число оборотов без нагрузки
об/
мин.
0 - 3 200
Величина хода
мм
20
Макс. глубина реза
Древесина
мм
85
Сталь
мм
10
Алюминий
мм
15
Вес
кг
2,74
LpA (звуковое давление) 90 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 101 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, В) 4,8 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Распил листового металла (ah, М) 5,1 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME340
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29/01/2013
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3.
zst00206447 - 27-06-2013
16
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising