FME340 | Stanley FME340 JIGSAW instruction manual

www.stanley.eu
382014 - 36 BAL
www.stanley.eu
FME340
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaša Stanley Fat Max vbodna žaga je namenjena za žaganje lesenih, plastičnih in pločevinastih izdelkov. To orodje je
namenjeno samo osebni uporabi.
f.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
3.
a.
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini
ali prah. Električno orodje v času delovanja povzroča
iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti. Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabite napajalni kabel, ki je primeren za delo na
prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je delo z električnim orodjem na prostem v vlagi
neizogibno, uporabite inštalacijski odklopnik
(RCD). Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo
na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Ohranite pravilno
telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priključki za naprave za odsesavanje
prahu, morajo biti take naprave pravilno priključene in pravilno uporabljane. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Pred postopki nastavljanja, zamenjavo nastavkov
ali shranjevanjem električno orodje najprej odklopite iz omrežja in/ali z akumulatorja. Ta preventivni
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Električno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite
izven dosega otrok, in osebam, ki orodja ne
poznajo ali niso seznanjene z navodili za njegovo
uporabo, ne dovolite dela z njim. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Orodja z rezili naj bodo vedno čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in
zanesljivejša.
Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko
povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za
rezbarske in recipročne žage
♦
♦
♦
♦
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za
rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite sponke ali kako drugo orodje za pritrditev obdelovanca na stabilno delovno podlago. Če
držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo
nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Roke zadržujte proč od rezalnega območja. Nikoli
z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne potiskajte
prstov v bližino premikajočega se lista žage in spone
lista. Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za čevelj.
Rezila ohranjajte ostra. Topo ali poškodovano rezilo
lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano odkloni ali
zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno
vrsto lista glede na material obdelovanca in vrsto reza.
Če režete cev ali napeljavo, se v njej ne sme nahajati voda, električne žice ipd.
♦
Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala takoj
po delovni operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.
♦ Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop bodite
pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo.
Preverite za električno napeljavo in cevi.
♦ Po sprostitvi stikala se bo rezilo še vedno pomikalo
za določen čas. Vedno izključite orodje in počakajte,
da se list popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
Opozorilo! Stik s prahom ali inhalacija praha, ki se pojavlja
pri rezanju lahko ogrozi zdravje upravljavcu in vsem
prisotnim osebam. Uporabljajte zaščitno masko za prah,
ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom in se
prepričajte, da so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo
v delovno območje tudi zaščitene.
♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja
ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se
igrali z napravo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
5
SLOVENSKI
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele:
1. Sprožilno stikalo
2. Gumb za vklop zapore
3. Ročica za zaklep rezila
4. Vpenjalo rezila
5. Plošča čeljusti
6. Ročica čeljusti za poševno rezanje
7. Gumb za spreminjanje hitrosti
8. Ročica za izbiro načina rezanja
9. Prevleka čeljusti
10. LED delovna lučka
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem orodja, odstranite baterijo od
orodja in se prepričajte, da se je rezilo popolnoma zaustavilo. Pravkar uporabljeno rezilo je lahko vroče.
Montaža in demontaža rezila (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
6
Obrnite rezilo (11) tako, da so zobje rezila usmerjeni
navzgor.
Dvignite ročico za zaklep rezila (3) navzgor.
Vstavite vpetje rezila do konca v vpenjalo rezila (4).
Sprostite ročico.
Za odstranitev rezila (11), dvignite ročico za zaklep
rezila (3) navzgor in izvlecite rezilo.
Montaža in demontaža prevleke čeljusti (sl. B)
Prevleko čeljusti (9) za zaščito pred praskami uporabite, ko
režete površine, ki se lahko zlahka opraskajo, kot so laminat,
furnir ali barvo. Prevleka se lahko uporabi tudi za zaščito
površine čeljusti med transportiranjem ali shranjevanjem.
Za namestitev prevleke čeljusti:
♦ Postavite sprednji del plošče čeljusti (5) v sprednji del
prevleke čeljusti (9).
♦ Spustite orodje v prevleko čeljusti (9). Prevleka čeljusti
se bo namestila v zadnji del čeljusti.
Za odstranitev prevleke čeljusti:
♦ Primite prevleko čeljusti na spodnjem delu, ob zadnjih
dveh jezičkih in povlecite navzdol ter proč od plošče
čeljusti (5).
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, če je čeljust rezila
ohlapna ali odstranjena.
Vklop in izklop (sl. C)
Opozorilo! Preverite, da orodje ni v položaju ON (VKLOPLJENO), pred priklopom na omrežno napetost. Če je
sprožilno stikalo v položaju ON (VKLOPLJENO), ko se
orodje priklopi na omrežno napetost, se bo orodje v istem
hipu vklopilo. To lahko privede do telesnih poškodb ali
gmotne škode.
♦ Orodje vključite s pritiskom na sprožilno stikalo (1).
Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
♦ Za neprekinjeno delovanje pritisnite gumb za vklop zapore (2) in sprostite stikalo za izbiro hitrosti. Ta možnost
je na voljo samo pri maks. hitrosti.
♦ Orodje izključite, tako da sprostite sprožilno stikalo.
Med neprekinjenim delovanjem izključite orodje tako,
da ponovno pritisnete na stikalo za izbiro hitrosti in ga
sprostite.
Gumb za spreminjanje hitrosti
Gumb za spreminjanje hitrosti omogoča izbiro najprimernejše hitrosti za določeno vrsto dela in tako izboljšuje rezanje
različne palete materialov.
♦ Za nastavitev hitrosti, obrnite gumb za spreminjanje
hitrosti (7) na želeno vrednost.
Poševno rezanje (sl. D in E)
Plošča čeljusti se lahko nastavi na levi ali desni kot rezanja
do 45°.
Nastavitev kota rezanja:
♦ Povlecite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) navzven in proč od rezila za odklep plošče čeljusti (5).
♦ Zdrsnite ploščo čeljusti naprej, da jo sprostite od pozitivnega blokirnega položaja 0°.
SLOVENSKI
♦
Nastavite ploščo čeljusti na željen kot rezanja. Uporabite kotomer, da se prepričate o natančnosti nastavitve.
♦ Potisnite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) nazaj
v smeri rezila za zaklep plošče čeljusti (5).
Opomba: Kot čeljusti se lahko naravna na levo ali desno
stran in ima zaklepne zaskočke pri 15°, 30° in 45°.
Ponastavitev čeljusti za ravno rezanje:
♦ Povlecite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) navzven in proč od rezila za odklep plošče čeljusti (5).
♦ Zavrtite kot čeljusti za približno 0° in povlecite čeljust
nazaj, da aktivirate pozitivno blokado pri 0°.
♦ Potisnite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) nazaj
v smeri rezila za zaklep plošče čeljusti (5).
Načini rezanja (sl. F)
Ta vbodna žaga je zasnovana za štiri načine rezanja, tri
orbitalne in v ravni liniji. Orbitalen način rezanja se ponaša
z bolj odločnim pomikanjem rezila in je zasnovan za rezanje
mehkih materialov, kot je les ali plastika. Orbitalen način
rezanja je hitrejši, vendar rez obdelovanca ni gladek. V orbitalnem načinu se rezilo poleg gibanja navzgor in navzdol
pomika tudi naprej.
Opozorilo! Orbitalen način rezanja se ne sme uporabljati za
rezanje kovine ali trdih materialov.
♦ Pomaknite ročico za izbiro načina rezanja (8) v eno
izmed štirih položajev za rezanje: 0, 1, 2 in 3.
♦ Položaj 0 je namenjen rezanju v ravni liniji.
♦ Položaji 1, 2 in 3 so namenjeni orbitalnemu rezanju.
♦ Agresivnost rezanja se povečuje skladno s pomikom
ročice od položaja 1 do položaja 3. Tretji položaj nudi
najbolj agresivno rezanje.
LED delovna lučka
Orodje je opremljeno z LED delovno lučko (10), ki osvetljuje
rezalno površino obdelovanca.
♦ LED delovna lučka (10) bo zasvetila, ko bo pritisnjeno
sprožilno stikalo (1) in se bo izključila, ko bo sprožilno
stikalo (1) sproščeno.
Rezanje
♦
♦
♦
♦
Vedno držite orodje z obema rokama.
Preden zarežete, naj nekaj sekund list prosto deluje.
Med rezanjem na orodje vzpostavljajte samo rahel
pritisk.
Če je mogoče, delujte s ploščo čeljusti (5) tako, da je
ves čas pritisnjena ob obdelovanec. To bo omogočilo
boljši nadzor nad orodjem, zmanjšalo vibracije in
preprečilo poškodbe rezila.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Splošno
♦
Rezanje laminatov
Ker rezilo reže navzgor, se površina obdelovanca v bližini
plošče čeljusti lahko odkruši.
♦ Uporabite liste z manjšimi zobmi.
♦ Režite od zadnje strani obdelovanca.
♦ Da zmanjšate možnost odkruškov, vpnite obdelovanec
med dva kosa odpadnega lesa ali dve deščici in režite
skozi sendvič.
Rezanje kovine
Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo dalj časa kot
rezanje lesa.
♦ Uporabite rezilo, ki je primerno za rezanje kovine. Uporabite liste z manjšimi zobmi za rezanje feritnih kovin in
grobe liste za rezanje neferitnih kovin.
♦ Če režete tanko pločevino, vpnite obdelovanec med
dva kosa odpadnega lesa in režite skozi sendvič.
♦ Nanesite sloj olja vzdolž linije nameravanega reza.
Nastavki
Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih
standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost
vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Orodje je primerno za U-obliko rezil in T-obliko vpetja rezil.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je
odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite orodje in
ga izklopite iz vira napajanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ Občasno nanesite kapljico olja na os podpornega
valjčka rezila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Varno odložite stari vtič.
♦ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 5 A.
Uporabite hitri način rezanja za les, srednjo hitrost
rezanja za aluminij in PVC in počasni način rezanja za
vse kovine, ki niso aluminij.
7
SLOVENSKI
Skrb za okolje
Izjava o skladnosti ES
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
DIREKTIVA O STROJIH
FME340
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in
2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME340 (Tip 1)
Vhodna napetost
Vizmenična 230
Vhodna moč
W
710
Hitrost v praznem teku
min -1
0 - 3 200
Dolžina giba
mm
20
Les
mm
85
Jeklo
mm
10
Aluminij
mm
15
Teža
kg
2,74
Maks. globina reza
Raven zvočnega tlaka (L pA) 90 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (L pA) 101 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Rezanje desk (ah, B) 4,8 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje kovinske plošče (ah, M) 5,1 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
8
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
SLOVENSKI
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
9
HRVATSKI
Namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nepredviđena uključivanja. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego uključite električni alat, uklonite s njega
bilo kakve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti
do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Ova pila Stanley Fat Max predviđena je za piljenje drva,
plastike i metalnih listova. Ovaj je alat dizajniran isključivo za
korisničku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja
i uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
10
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladionika. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je
vaše tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne pre-
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje
nisu upoznate s alatom ili ovim uputama da rade
s njim. Električni alati opasni su u rukama neobučenih
korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode prouzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
pile i recipročne pile
♦
♦
♦
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Ruke držite podalje od područja rezanja. Ruke nikad
i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog
materijala. Prste nemojte postavljati blizu oštrice koja
se okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati
hvatanjem za papučicu.
Oštrice održavajte oštrima. Tupe ili oštećene oštrice
mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje
pod pritiskom. Upotrijebite vrstu oštrice pile koja odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvodite.
Prilikom rezanja cijevi ili vodova pazite da nema
vode, električnih žica i sl.
♦
Radni materijal ili oštricu nemojte dodirivati odmah
nakon uporabe alata. Mogu biti vrlo vrući.
♦ Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi koji mogu predstavljati
skrivenu opasnost.
♦ Oštrica će se nastaviti kretati i nakon što pustite
prekidač. Isključite alat i pričekajte da se oštrica pile
potpuno zaustavi prije nego što ga ostavite bez nadzora.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom rezanja
ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba
u blizini. Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu za
zaštitu od čestica i isparenja olovne prašine te osigurajte
zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili prolaze radnim
područjem.
♦ Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom
duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom,
pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
11
HRVATSKI
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
♦
♦
♦
♦
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Postavljanje i uklanjanje navlake papučice (sl. B)
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane sljedeće oznake:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač
2. Tipka za blokiranje
3. Ručica za blokiranje oštrice pile
4. Stezaljka oštrice
5. Pločica papučice
6. Poluga za naginjanje papučice
7. Regulator brzine
8. Ručica za rezanje
9. Navlaka papučice
10. LED radno svjetlo
Sklapanje
Upozorenje! Prije sastavljanja izvadite bateriju iz alata te
provjerite je li oštrica pile potpuno zaustavljena. Oštrica pile
može biti vruća nakon rada.
Postavljanje i uklanjanje oštrice pile (sl. A)
♦
12
Držite oštricu pile (11) tako da zupci budu okrenuti
prema naprijed.
Podignite polugu za blokiranje pile (3).
Umetnite dršku oštrice do kraja u stezaljku (4).
Otpustite polugu.
Da biste uklonili oštricu pile (11), podignite polugu za
blokiranje oštrice (3) i izvucite oštricu.
Navlaku papučice koja sprječava ogrebotine (9) treba rabiti
prilikom rezanja površina koje se lako ogrebu, primjerice
površine s površinskom bojom ili glazurom te laminat. Može
se rabiti i za zaštitu površine papučice tijekom transporta
i skladištenja.
Da biste postavili navlaku papučice:
♦ prednji dio pločice papučice (5) postavite u prednji dio
navlake papučice (9).
♦ Spustite alat u navlaku papučice (9). Navlaka papučice
učvrstit će se za stražnji dio papučice.
Da biste uklonili navlaku papučice:
♦ Primite navlaku papučice s donje strane kod dviju
stražnjih jezičaka i povucite od pločice papučice (5).
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako je papučica pile labava
ili uklonjena.
Uključivanje i isključivanje (sl. C)
Upozorenje! Prije priključivanja uređaja u napajanje
provjerite da nije blokiran u uključenom položaju (ON). Ako
je okidač prilikom priključivanja u napajanje blokiran u uključenom položaju (ON), odmah će se pokrenuti. Može doći do
oštećenja alata ili ozljede.
♦ Za uključivanje alata pritisnite okidač (1). Brzina alata
ovisi o jačini pritiska na prekidač.
♦ Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje (2) i otpustite prekidač za regulaciju brzine. Ta je mogućnost
dostupna samo pri punoj brzini.
♦ Za isključivanje alata pustite okidač. Za isključivanje
alata dok je u načinu rada neprestanog rada, ponovo
pritisnite i pustite okidač.
Regulator brzine
Prekidač za uključivanje/isključivanje s regulacijom brzine
omogućuje odabir brzine za najučinkovitije rezanje u različitim materijalima.
♦ Da biste podesili brzinu, okrenite regulator brzine (7) do
željene postavke.
Rezanje pod nagibom (sl. D i E)
Pločica papučice može se postaviti pod lijevim ili desnim
kutom do 45°.
HRVATSKI
Da biste postavili kut nagiba:
♦ Povucite ručicu za nagib papučice (6) od pile kako biste
oslobodili pločicu papučice (5).
♦ Pomaknite pločicu papučice prema naprijed kako biste
je oslobodili iz položaja na 0°.
♦ Postavite pločicu papučice pod željenim kutom. Provjerite točnost kuta pomoću kutomjera.
♦ Pomaknite ručicu za nagib papučice (6) ponovo prema
pili kako biste blokirali pločicu papučice (5).
Napomena: Papučica se može nagnuti ulijevo ili udesno
i ima udubine na 15°, 30° i 45°.
Da biste ponovo postavili papučicu za ravne rezove:
♦ Povucite ručicu za nagib papučice (6) od pile kako biste
oslobodili pločicu papučice (5).
♦ Zakrenite papučicu pod kutom od približno 0°, a zatim
povucite papučicu prema natrag kako biste je blokirali
u položaju 0°.
♦ Pomaknite ručicu za nagib papučice (6) ponovo prema
pili kako biste blokirali pločicu papučice (5).
Rezanje (sl. F)
Pila je opremljena četirima opcijama za rezanje, trima orbitalnima i jednom za ravno rezanje. Kod orbitalnog rezanja
pomicanje oštrice je agresivnije. Ova je opcija predviđena za
rezanje mekih materijala kao što su drvo i plastika. Orbitalni
rad omogućuje brže rezanje, no rez materijala manje je
gladak. Prilikom orbitalnog rada oštrica se kreće prema
naprijed tijekom reznog poteza, kao i gore-dolje.
Upozorenje! Metal i tvrdo drvo ne smije se rezati primjenom
orbitalnog rada.
♦ Pomaknite ručicu za odabir mogućnosti rezanja (8) na
jedan od četiriju položaja: 0, 1, 2 i 3.
♦ Položaj 0 za ravno je rezanje.
♦ Položaji 1, 2 i 3 za orbitalno su rezanje.
♦ Agresivnost reza povećava se s pomicanjem ručice iz
položaja 1 do položaja 3, pri čemu je 3 za najagresivnije rezanje.
LED radno svjetlo
Alat je opremljen LED radnim svjetlom (10) koje osvjetljava
putanju rezanja.
♦ LED radno svjetlo (10) uključuje se prilikom pritiska
okidača (1), a isključuje se nakon puštanja okidača (1).
Piljenje
♦
♦
♦
♦
Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
Prije započinjanja reza pustite da list pile nekoliko
sekundi radi bez opterećenja.
Tijekom rezanja na alat primjenjujte samo blagi pritisak.
Ako je moguće, radite tako da je pločica papučice (5)
prislonjena na radni materijal. To će povećati nadzor
nad alatom i smanjiti njegove vibracije te spriječiti
oštećenje oštrice.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Općenito
♦
Veliku brzinu rabite za drvo, srednju za aluminij i PVC,
a nisku brzinu za metale koji nisu aluminij.
Piljenje laminata
Prilikom pomicanja oštrice prema gore može doći do pojave
iveraka na površini najbližoj pločici papučice.
♦ Upotrijebite oštricu sa finim zupcima.
♦ Pilite od stražnje površine radnog materijala.
♦ Da biste pojavu iveraka sveli na minimum, pritegnite komad drva ili šperploče za obje strane radnog materijala
i pilite kroz ovaj „sendvič“.
Piljenje metala
Imajte na umu da piljenje metala traje dulje nego piljenje
drva.
♦ Upotrijebite oštricu pile prikladnu za piljenje metala.
Za metale koji sadržavaju željezo upotrijebite oštricu
s finim zupcima, a oštricu s grubljim zupcima primijenite
za neželjezne metale.
♦ Prilikom rezanja tankog lista metala pritegnite komad
drva na stražnju površinu radnog materijala i režite kroz
ovaj „sendvič“.
♦ Nanesite film ulja duž predviđene linije reza.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizveden je uz
visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje
od svojih mogućnosti.
Ovaj je alat prikladan za pile s drškama U i T oblika.
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna
održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala.
♦ Povremeno nanesite kap ulja na osovinu potpornog
ležaja osovine.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
13
HRVATSKI
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Rezanje ploča (ah, B) 4,8 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Rezanje metalnih listova (ah, M) < 5,1 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj
proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME340 (Tip 1)
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
710
Brzina bez opterećenja
min -1
0 - 3 200
Duljina hoda
mm
20
230
Najveća dubina rezanja
Drvo
mm
85
Čelik
mm
10
Aluminij
mm
15
Težina
kg
2,74
L pA (zvučni tlak) 90 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
LWA (zvučni tlak) 101 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
14
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
FME340
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
HRVATSKI
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Jamþimo da navedeni proizvod koji smo isporuþili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorniþkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamþimo
da üe navedeni proizvod koji smo isporuþili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko üe se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamþimo da je za isporuþeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaüenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predoþenje originalnog raþuna prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog peþatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
naþin dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestruþnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaniþkim ošteüenjem iskljuþene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
Ƈ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorniþkog sklapanja
i pakiranja
Ƈ Puknuüa lomovi dijelova strojeva i alata prouzroþeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorniþkom greškom.
Ƈ Indirektni kvarovi uzrokovani toþkom 2.
Ƈ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/ureÿaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Ošteüena i kvarovi nastali:
Ƈ Prilikom nepravilnog sastavljanja ureÿaja od strane
kupca
Ƈ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
Ƈ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
optereüenja
16
Servisiranjem ili rastavljanjem ureÿaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
Ƈ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
Ƈ Kvarovi nastali radi preoptereüivanja ili pregrijavanja ureÿaja ili njihovih sastavnih dijelova
Ƈ
2.
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Peþat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
naÿin dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehniÿka pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da
budu priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Vaša Stanley Fat Max ubodna testera je dizajnirana za
sečenje drveta, plastike i lima. Ovaj alat je namenjen za
profesionalne i privatne, neprofesionalne korisnika.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani
utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost
od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni
alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
17
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna bezbednosna upozorenja za
ubodne testere i testere lisičji rep
♦
♦
♦
♦
♦
18
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl
može da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili
upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Kabl udaljite iz zone rezanja. Nikad ne posežite
ispod radnog komada. Ne stavljajte prste ili palac blizu
ubodnog lista testere i stege lista testere. Ne stabilizujte
testeru hvatanjem papučice.
Održavajte listove testere oštrim. Tupi ili oštećeni
listovi testere mogu da dovedu do naglog skretanja ili
blokiranja pod pritiskom. Uvek koristite list testere koji
odgovara materijalu radnog komada i tipu reza.
Kada sečete cev ili vodovodnu cev, uverite se da
u njima nema vode, električnih kablova, itd.
♦
Ne dodirujte radni komad ili list testere odmah
nakon rada. Oni mogu biti vreli.
♦ Vodite računa o skrivenim opasnostima, pre sečenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite
da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
♦ List testere će nastaviti da se vrti nakon puštanja
prekidača. Uvek isključite alat i sačekajte da se list
testere potpuno zaustavi pre nego što spustite alat.
Upozorenje! Kontakt sa prašinom ili udisanje prašine koja
se stvara prilikom sečenja mogu da ugroze zdravlje rukovaoca i eventualnih posmatrača. Nosite zaštitnu masku koja
je specijalno dizajnirana za zaštitu od prašine i isparenja
i osigurajte da osobe koje ulaze u radno područje takođe
budu zaštićene.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka
ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja
nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je
izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan
SRPSKI
u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti
za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba
koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali
i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći simboli:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi
se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za blokadu
3. Poluga za zaključavanje lista testere
4. Steznik lista testere
5. Ploča papučice
6. Poluga za nagib stope
7. Regulacija brzine
8. Poluga za akciju sečenja
9. Naglavak papučice
10. Radna LED lampica
Montaža
♦
♦
♦
Umetnite osovinu lista testere potpuno u steznik lista
testere (4) do kraja.
Otpustite polugu.
Za skidanje lista testere (11) podignite polugu za
zaključavanje lista (3) naviše i izvucite vani list testere iz
držača.
Postavljanje i vađenje naglavka papučice (sl. B)
Naglavak papučice (9) treba da koristite kada režete
površine koje se lako grebu, kao što je laminat, furnir ili
boju. Naglavak se takođe može koristiti za zaštitu površine
papučice prilikom transporta i skladištenja.
Za pričvršćivanje naglavka papučice:
♦ postavite prednji deo ploče papučice (5) u prednji deo
naglavka (9).
♦ Spustite alat u naglavak papučice (9). Naglavak će
kliknuti bezbedno u zadnji deo papučice.
Za skidanje naglavka papučice:
♦ Uhvatite naglavak odozdo kod dva zadnja jezička
i povucite ga od ploče papučice (5).
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
Upozorenje! Ne koristite alat kada je papučice za testerisanje labava ili skinuta.
Uključivanje i isključivanje (sl. C)
Upozorenje! Proverite da alat nije UKLJUČEN prilikom
priključivanja na električno napajanje. Ako je prekidač
UKLJUČEN prilikom priključivanja na električno napajanje,
onda će odmah početi da radi. Može doći do oštećenja
vašeg alata i lične povrede.
♦ Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina alata
zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli prekidač.
♦ Za neprekidan rad, pritisnite dugme za blokadu u uključenom položaju (2) i pustite prekidač za uključivanje
i isključivanje i regulator brzine. Ova opcija je na
raspolaganju samo uz punu brzinu.
♦ Da isključite alat, pustite prekidač. Da isključite alat
koji se nalazi u neprekidnom režimu rada, još jednom
pritisnite prekidač a zatim ga pustite.
Regulacija brzine
Postavljanje i vađenje lista testere (sl. A)
Prekidač za uključivanje/isključivanje s regulacijom brzine
nudi izbor brzina za značajno poboljšano sečenje različitih
materijala.
♦ Za podešavanje brzine okrećite regulator brzine (7)
u željeno podešenje.
♦
Koso sečenje (sl. D i E)
Upozorenje! Pre montaže uklonite bateriju od alata i uverite
da se list testere zaustavio. Korišćeni listovi testere mogu da
budu veoma vrući.
♦
List testere (11) držite sa zupcima okrenutim prema
napred.
Podignite polugu za zaključavanje lista testere (3)
naviše.
Ploča papučice se može podesite ulevo ili udesno za ugao
od 45°.
19
SRPSKI
Za podešavanje ugla kosine:
♦ Izvucite vani polugu za nagib papučice (6) i udaljite je
od testere za otključavanje ploče papučice (5).
♦ Pomerite ploču papučice napred da biste je oslobodili iz
blokade pozitivne 0°.
♦ Postavite ploču papučice u željeni ugao nagiba. Koristite uglomer da biste potvrdili precizan ugao.
♦ Gurnite polugu za nagib papučice (6) nazad prema
testeri da biste blokirali ploču papučice (5).
Napomena: Papučica se može nagnuti ulevo ili udesno
i ima blokade na 15°, 30° i 45°.
Da biste papučicu vratili u položaj za ravno sečenje:
♦ Izvucite vani polugu za nagib papučice (6) i udaljite je
od testere za otključavanje ploče papučice (5).
♦ Okrećite papučicu na ugao od 0° a zatim povucite
papučicu unazad da biste aktivirali blokadu pozitivne
0°.
♦ Gurnite polugu za nagib papučice (6) nazad prema
testeri da biste blokirali ploču papučice (5).
Sečenje (sl. F)
Ubodna testera je opremljena sa četiri vrste sečenja, tri orbitalne i jedna prava. Orbitalan način sečenja ima agresivnije
kretanje lista i konstruisano je za sečenje mekih materijala
kao što su drvo i plastika. Orbitalan način sečenja obezbeđuje brži rez, ali sam rez nije toliko glatak kroz materijal.
U orbitalnom načinu sečenja list se pomera napred tokom
njegovog hoda u dodatku kretanja naviše i naniže.
Upozorenje! Nikada nemojte seći metal i tvrdo drvo sa
orbitalnim načinom sečenja.
♦ Pomerite polugu za sečenje (8) između četiri pozicije za
sečenje: 0, 1, 2, i 3..
♦ Pozicija 0 je za pravo sečenje.
♦ Pozicije 1, 2, i 3 su za orbitalno sečenje.
♦ Agresivnost reza se uvećava dok pomerate polugu od
jedan na tri, s time što je trojka najagresivniji rez.
LED radna lampa
Alat je opremljen sa LED radnom lampom (10) koja osvetljava putanju reza.
♦ LED radna lampa (10) se uključuje kada pritisnete
prekidač (1) i isključuje se kada otpustite prekidač (1)..
Testerisanje
♦
♦
♦
♦
20
Alat uvek držite obema rukama.
Pustite da se list testere slobodno kreće nekoliko
sekundi pre započinjanja sečenja.
Primenjujte samo blagi pritisak na alat prilikom sečenja.
Ako je moguće, radite sa pločom papučicom (5) postavljenom na radni komad. Na taj način ćete poboljšati
kontrolu nad alatom i smanjiti vibracije, kao i sprečiti
oštećenje lista testere.
Saveti za optimalnu upotrebu
Opšta uputstva
♦
Za drvo koristite veliku brzinu, za aluminijum i PVC
srednju brzinu, a malu brzinu koristite za druge metale
osim za aluminijum.
Testerisanje laminata
Dok se list testere kreće naviše mogu nastati rascepke na
površini koja je najbliža ploči papučice.
♦ Koristite list testere sa finim ozubljenjem.
♦ Secite sa zadnje površine radnog komada.
♦ Da biste cepanje sveli na najmanju meru, stegnite
komad otpadnog drveta ili tvrdu ploču sa obe strane
radnog komada i secite „kroz sendvič“.
Sečenje metala
Imajte na umu da sečenje metala traje mnogo duže od
sečenja drveta.
♦ Koristite list testere koji odgovara metalu koji se seče.
Koristite list testere sa finim zupcima za feritne metale
i list testere za grubim zupcima za neferitne metale.
♦ Prilikom sečenja lima, stegnite komad otpadnog drveta
sa zadnje strane radnog komada i secite „kroz sendvič“.
♦ Nanesite tanak sloj ulja duž planirane linije rezanja.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora. Stanley Fat
Max pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet
i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata.
Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa
vašim alatom.
Ovaj alat je pogodan za listove testere sa osovinom oblika
U i T.
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata
i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju
i punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Povremeno nanesite kap ulja na osovini rolnice za
podršku lista.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
SRPSKI
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Stanley Europe obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno,
listu ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Rezanje ploča (ah, B) 4,8 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje lima (ah, M) 5,1 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
FME340
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley
Europe na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Tehnički podaci
FME340 (tip 1)
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
230
710
Brzina u praznom hodu
min -1
0 - 3 200
Hod
mm
20
Maks. dubina sečenja
Drvo
mm
85
Čelik
mm
10
Aluminijum
mm
15
Težina
kg
2,74
LpA (zvučni pritisak) 90 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 101 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
21
SRPSKI
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju;
u da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih
lica;
♦ da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
♦ da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi:www.stanley.eu/3
22
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max убодна пила е наменета за
сечење на дрво, пластика и лим. Оваа алатка е наменета за професионални и приватни непрофесионални
корисници.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за безбедност и долу
наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во
сите долу наведени мерки за безбедност се однесува
на Вашата електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која работи на
батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка. Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност. Навлегувањето на вода во електричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
г.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка.
Држете го кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка во
влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална (FID)
склопка го намалува ризикот од електричен удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Заштитната опрема, како
што се маски против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го
намали бројот на повреди кога се употребува за
соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на
струја или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување што е закачена
на ротирачкиот дел на електричната алатка може
да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
23
МАКЕДОНСКИ
е.
Доколку на апаратите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на
правот може да ги намали опасностите поврзани со
прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не може да се
контролира преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга состојба што би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови
и работата која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што е различна
од нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
идентични резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за
безбедност за убодни и потезни пили
4.
а.
5.
а.
24
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само
♦
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните
површини за држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со сопствениот кабел.
Доколку додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените метални
делови од електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај ракувачот.
♦ Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога. Придржувањето на
предметот на обработка со рака или со тело го
прави нестабилен и може да доведе до губење на
контрола.
♦ Држете ги рацете подалеку од местото на
сечење. Никогаш не посегајте под работниот материјал поради било каква причина. Не ги ставајте
прстите или палецот во близина на подвижниот
лист или на спојката на листот. Не ја стабилизирајте пилата со држење на педалот.
♦ Одржувајте ги листовите остри. Тапите или
оштетени листови може да доведат до скршнување
или блокирање на пилата. Секогаш користете
соодветен тип на листови за работниот материјал
и видот на сечење.
♦ Кога сечете цевка или спроводник, осигурајте
се дека во нив нема вода, електрична инсталација и слично.
♦ Не го допирајте работниот материјал или сечивото веднаш по работењето со алатката. Може
да се вжештат.
♦ Внимавајте од скриените опасности; пред
дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици
и цевките.
♦ Листот ќе продолжи да се движи откако ќе го
отпуштите прекинувачот. Секогаш исклучете ја
алатката и почекајте листот целосно да запре пред
да ја спуштите алатката.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на
правта што се створа при сечењето може да го загрози
здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за заштита
од прав и испарувања и осигурајте лицата што стојат
МАКЕДОНСКИ
или влегуваат во зоната на работа да бидат исто така
заштитени.
♦ Наменетата употреба е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на било
кои работи со оваа алатка освен оние препорачани
во ова упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот или оштетување на
имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на алатката од
страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради
неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки
или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг
период, осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на вашата
алатка (на пример:- обработка на дрво, особено
даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации
за време на користењето на електричната алатка
може да се разликува од декларираната вредност во
зависност од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место,
проценката на изложеност на вибрации треба да ги
земе во предвид условите и начинот на кој алатката се
употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните симболи се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач-чкрапало
2. Копче за блокирање
3. Рачка за заклучување на лист
4. Стегач за лист
5. Плоча на педал
6. Рачка за закосување на педал
7. Контрола на брзината
8. Рачка за контрола на режим на сечење
9. Навлака на педал
10. LED работна светилка
Склопување
Предупредување! Пред склопување, извадете ја батеријата од алатката и обезбедете дека пилата запрела.
Употребените листови може да се вжештени.
Монтирање и отстранување на лист (скица А)
♦
Држете го листот (11) со запците нанапред.
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
Кренете ја рачката за заклучување на лист (3)
нагоре.
Вметнете ја дршката на листот целосно во стегачот
за листот (4) до крај.
Ослободете ја рачката.
За да го отстраните листот (11), кренете ја рачката
за заклучување на лист (3) нагоре и извлечете го
листот.
Монтирање и отстранување на навлака на
педал (скица В)
Навлаката на педалот (9) што не гребе треба да се
употребува кога сечете површини кои се гребат лесно
како што се ламинат, фурнир или боја. Таа исто така
може и да се употреби за да се заштити површината на
педалот при пренесување и одложување.
За да ја монтирате навлаката на педалот:
♦ поставете го предниот дел на плочата на педалот
(5) во предниот дел на навлаката на педалот (9).
♦ Спуштете ја алатката врз навлаката на педалот (9).
Навлаката на педалот ќе кликне и ќе се фиксира на
долниот дел од педалот.
За да ја отстраните навлаката на педалот:
♦ Фатете ја навлаката на педалот од долниот дел за
двете странични јазичиња и повлечете ја надолу за
да ја извлечете од плочата на педалот (5).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Никогаш не ја употребувајте алатката кога педалот е разлабавен или отстранет.
Вклучување и исклучување (скица C)
Предупредување! Проверете дека алатката не е блокирана на вклучена положба пред да ја поврзете со
извор на електрична енергија. Ако прекинувачот-чкрапало е ставен на вклучено кога алатката ќе се поврзе со
струјата, таа веднаш ќе почне да работи. Може да дојде
до оштетување на вашата алатката или до повреда.
♦ За вклучување на алатката, притиснете го прекинувачот-чкрапало (1). Брзината на алатката зависи од
тоа колку е притиснат прекинувачот.
♦ За непрекинато работење, притиснете го копчето
за блокирање (2) и отпуштете го прекинувачот.
Оваа опција е достапна само при полна брзина.
♦ За исклучување на алатката, отпуштете го прекинувачот-чкрапало. За исклучување на алатката кога
е во режимот за непрекинато работење, притиснете
го чкрапалото уште еднаш и отпуштете го.
26
Контрола на брзината
Прекинувачот/менувач на брзина овозможува избор
на брзини за подобро темпо на сечење на различни
материјали.
♦ За да поставите брзина, свртете ја контролата на
брзина (7) во насоката на стрелките на часовникот
до посакуваното подесување.
Закосено сечење (скици D и E)
Плочата на педалот може да биде поставена под лев
или десен закосен агол до 45°.
За да поставете закосен агол:
♦ Повлечете ја рачката за закосување на педал (6)
нанадвор и на спротивна насока од пилата за да ја
одблокирате плочата на педалот (5).
♦ Лизнете ја плочата на педалот нанапред за да го
ослободите од блокирана положба на 0°.
♦ Поставете ја плочата на педалот до посакуваниот
закосен агол. Употребете агломер за да обезбедите дека аголот е прецизен.
♦ Турнете ја рачката за закосување на педал (6)
назад кон пилата за да ја блокирате плочата на
педалот (5).
Напомена: Педалот може да биде закосен на лево или
десно и има затворачи под агол од15°, 30° и 45°.
За повторно да го наместите педалот за праволиниско сечење:
♦ Повлечете ја рачката за закосување на педал (6)
нанадвор и на спротивна насока од пилата за да ја
одблокирате плочата на педалот (5).
♦ Свртете го педалот до агол од околу 0° и потоа повлечете го наназад за да го блокирате на положба
на 0°.
♦ Турнете ја рачката за блокирање на плоча на педалот (6) назад кон пилата за да ја блокирате плочата
на педалот (5).
Режим на сечење (скица F)
Оваа убодна пила има четири режими на сечење, три
кружни и еден праволиниски. Кружниот режим има
поагресивно движење на листот и е наменет за сечење
во меки материјали како што се дрво и пластика.
Кружниот режим обезбедува побрзо, но помалку глатко
сечење низ материјалот. При кружен режим, покрај
нагоре и надолу, листот се движи и нанапред за време
на ударот на сечење.
Предупредување! Никогаш немојте да сечете метал
и тврдо дрво со кружен режим.
♦ Придвижете ја рачката за контрола на режим на
сечење (8) на една од четирите резни положби: 0, 1,
2 и 3.
♦ Положбата 0 е за праволиниско сечење.
♦ Положбите 1, 2 и 3 се за кружно сечење.
МАКЕДОНСКИ
♦
Агресивноста на сечењето се зголемува како што
рачката се поместува од еден до три, а подесувањето три е најагресивното сечење.
LED работна светилка
Алатката е опремена со LED работна светилка (10) која
ја осветлува линијата на сечење.
♦ LED работна светилка (10) ќе се вклучи кога
прекинувачот-чкрапало (1) ќе биде притиснат и ќе
се исклучи кога прекинувачот-чкрапало (1) ќе биде
ослободен.
Пресекување
♦
♦
♦
♦
Секогаш држете ја пилата со двете раце.
Дозволете му на листот да работи слободно неколку секунди пред да започнете со сечењето.
Нанесете само лесен притисок врз алатката додека
сечете.
Ако е можно, работете со плочата на педалот (5)
притисната врз работниот материјал. Ова ќе ја
подобри контролата врз алатката и ќе ги намали
вибрациите на алатката, а исто така ќе го спречи
оштетувањето на листот.
Совети за оптимална употреба
Општо
♦
Користете голема брзина за дрво, средна брзина
за алуминиум и ПВЦ и мала брзина за сите други
метали освен алуминиум.
Пресекување на ламинати
Додека листот сече со нагорен удар, може да дојде до
расцепување на површината што се наоѓа најблиску до
плочата на педалот.
♦ Користете лист со ситни запци.
♦ Сечете од задната површина на работниот материјал.
♦ За значително да го намалите ризикот од расцепување, зацврстете неупотребливо дрвено парче
или панел плоча на двете страни од работниот
материјал и сечете низ овој сендвич.
Пресекување на метал
Имајте на ум дека пресекувањето на метал трае подолго од пресекувањето на дрво.
♦ Користете лист што е соодветен за сечење на метал. Користете лист со деликатни запци за метали
што содржат железо и крупни листови за обоени
метали.
♦ Кога сечете тенок лим, зацврстете неупотребливо
дрвено парче на задната површина на работниот
материјал и сечете низ овој сендвич.
♦ Нанесете тенок слој масло врз саканата линија на
сечење.
Додатоци
Работните карактеристики на вашата алатка зависат од
додатоците што ги употребувате. Приборот на Stanley
Fat Max е изработен спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од вашата алатка.
Оваа алатка е соодветна и за листови со дршки во форма
на буквата „U“ и „T“.
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било какво
одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од
струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашата алатка или полнач со употреба на мека
четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни
средства за чистење или средства за чистење на
база на растворувач.
♦ Повремено нанесете по некоја капка масло на оската на ваљакот за поддршка на листот.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за
фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување. Следете ги упатствата
за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley Fat
Max производ треба да биде заменет или дека повеќе
не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
27
МАКЕДОНСКИ
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга,
ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
FME340 (Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична струја 230
Влезна моќност
W
710
Брзина без оптоварување
min -1
0 - 3 200
Должина на удар
mm
20
Дрво
mm
85
Челик
mm
10
Алуминиум
mm
15
Тежина
kg
2,74
Максимална длабочина на сечење
LpA (звучен притисок) 90 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 101 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Сечење на штици (ah, B) 4,8 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Сечење на лим (ah, M) 5,1 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
28
Декларација за сообразност со правилата
на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
FME340
Stanley Europe декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве
молиме да стапите во контакт со Stanley Europe преку
следнава адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Гаранција
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка
во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley
Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го
замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван; Не бил направен обид за поправки од неовластени лица;
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањ
zst00246886 - 29-09-2014
29
30
31
Download PDF

advertising