FME142 | Stanley FME142 DRILL instruction manual

372001-26 EST
www.stanley.eu
FME142
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
See Stanley Fat Maxi lööktrell on mõeldud aukude puurimiseks puidu, metalli, plasti ja betooni sisse ning kruvide
keeraimiseks. Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks
kui ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
3.
a.
b.
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
c.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
d.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud ja kontaktid
vähendavad elektrilöögi ohtu.
Vältige maandatud pindade puudutamist (nt torud,
radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögioht.
Vältige elektritööriistade vihma kätte või märgadesse tingimustesse sattumist. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui kasutate tööriista välistingimustes, kasutage
kindlasti välistingimusteks ettenähtud pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Lekkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrguga ja/või akuga ühendamist
on toitelüliti väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrguga tööriista, mille
lüliti on tööasendis, kutsute esile õnnetuse.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage! Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
meetmete järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et
liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad
oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
EESTI KEEL
f.
g.
5.
a.
enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb
hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja otsikud
jne vastavalt juhendis seatud tingimustele, võttes
arvesse nii töötsooni kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
Hooldamine
Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded lööktrellidele
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel kõrvakaitseid.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib põhjustada vigastusi.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid isoleeritud käepidemetest kohtades, kus lõikeseade
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all
oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Ärge kasutage puurirežiimil tööriistal meislit. Meisel
jääb materjali sisse kinni ja paneb pöörlema tööriista.
Kasutage kruustange või muud viisi, et materjal kindlalt
fikseerida ja toestada. Kui hoiate töödetaili käes või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Enne seina, põranda või lae puurimist kontrollige
torustiku ja juhtmete asukohti.
Vahetult pärast puurimist vältige puuriotsaku puudutamist, kuna see võib olla väga kuum.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Ärge laske lastel seadmega mängida.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
♦ Vigastused pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
♦ Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
♦ Vigastused seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme
pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustus.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme,
pöögi ja MDF-i puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis esitatud
vibratsiooni mõju väärtused on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning
neid võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooni mõju väärtusi võib kasutada ka vibratsiooniga kokkupuute eelnevaks hindamiseks.
Hoiatus! Tegelik vibratsiooni mõju tööriista kasutamise ajal
oleneb tööriista kasutamise tingimustest. Vibratsioonitase
võib ületada esitatud väärtusi.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel vajalike kaitsemeetmete kindlaksmääramiseks direktiivi 2002/44/EÜ kohaselt,
et kaitsta regulaarselt elektritööriistu professionaalselt
kasutatavaid töötajaid, tuleb vibratsiooniga kokkupuute hindamiseks arvestada tegelikke kasutustingimusi ning tööriista
kasutusviisi, seal hulgas töötsükli eripärad, lisaks tegelikule
tööajale näiteks ka mitu korda tööriista välja lülitatakse ning
kui pikk on tühikäiguaeg.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitekabel on kahjustunud, tuleb see lasta ohutuse
tagamiseks vahetada tootjal või Stanley Fat Maxi
volitatud hoolduskeskuses.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Lukustusnupp
5
EESTI KEEL
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Töökiiruse piiramise nupp
Suunalüliti
Käiguvalits
Puurirežiimi valits
Padrun
Sügavuspiirik
Külgkäepide
Kokkupanemine
Hoiatus! Veenduge, et tööriist on väljalülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Külgkäepideme ja sügavuspiiriku paigaldamine
(jn A)
♦
♦
♦
♦
♦
Pöörake käepidet vastupäeva, kuni saate käepideme
(9) tööriista otsa lükata.
Pöörake külgkäepide sobivasse asendisse.
Paigaldage sügavuspiirik (8) vastavasse avasse.
Reguleerige puurimissügavus allpool kirjeldatud viisil.
Pingutage külgkäepide, seda päripäeva keerates.
Valige padruni pöörlemissuund
Puurimiseks ja kruvide sissekeeramiseks kasutage päripäeva pöörlemissuunda. Kruvide väljakeeramiseks ja kinnikiilunud puuriotsaku väljatõmbamiseks kasutage vastupäeva
pöörlemissuunda.
♦ Päripäeva keeramiseks lükake suunaliugur (4) vasakule.
♦ Vastupäeva keeramiseks lükake suunaliugur paremale.
Hoiatus! Ärge kunagi muutke pöörlemissuunda, kui mootor
töötab.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
♦
Puurimissügavuse seadmine (jn A)
♦
♦
♦
Vabastage külgkäepide (9), seda vastupäeva keerates.
Seadke sügavuspiirik (8) vajalikku asendisse. Maksimaalne puurimissügavus oleneb puuriotsaku tipu ja
sügavuspiiriku tipu vahemaast.
Pingutage külgkäepide, seda päripäeva keerates.
Tarvikute paigaldamine (jn B)
♦
♦
Avage padrun, keerates ühe käega selle esimest osa
(11) ja hoides teise käega padruni tagaosa (13) paigal.
Sisestage otsak (12) padrunisse ja keearke padrun
kindlalt kinni.
Kasutamine
Hoiatus! Vältige tööriistale surumist. Ärge koormake
tööriista üle.
Hoiatus! Enne seina, põranda või lae saagimist kontrollige
torustiku ja juhtmete asukohti.
Puurimisrežiimi valimine
♦
♦
Betooni löökpuurimise jaoks keerake töörežiimi valits
(6) asendisse
.
Terase löökpuurimise jaoks keerake töörežiimi valits (6)
asendisse .
Käiguvalits (jn A)
♦
♦
6
Terase puurimiseks ja kruvide keeramiseks pöörake
käiguvalits (5) asendisse 1, seades noole (10) kohakuti
numbriga 1 (1. käik).
Muu materjali, mitte terase puurimiseks pöörake
käiguvalits (5) asendisse 2, seades noole (10) kohakuti
numbriga 2 (2. käik).
♦
Tööriista sisselülitamiseks vajutage reostaadiga toitelülitit (1). Tööriista kiirus oleneb sellest, kui sügavale lüliti
on vajutatud. Kui lüliti peal on töökiiruse piiramise nupp
(3), seadke see sobivasse asendisse. Suure läbimõõduga puuriterade puhul kasutatakse tavaliselt väiksemat
kiirust, väikse läbimõõdu puhul aga suurt kiirust.
Pidevaks tööks vajutage lukustusnuppu (2) ja vabastage reostaadiga toitelüliti. See on võimalik ainult
täiskiirusel või töökiiruse nupuga piiratud kiirusel (3).
Lukustusnupp ei toimi päästiklüliti tagasikeeramise
asendis.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage reostaadiga
toitelüliti. Tööriista väljalülitamiseks pidevalt töörežiimilt
vajutage veel kord reostaadiga toitelüliti ning vabastage.
Tarvikud
Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest.
Stanley Fat Maxi tarvikud on konstrueeritud vastama
rangetele nõudmistele ning parandama tööriista efektiivsust.
Tarvikuid kasutades saate oma tööriista võimalikult tõhusalt
rakendada.
Hooldamine
See Stanley Fat Max juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi aku, lülitage seade välja
ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
♦ Eemaldage laadur enne puhastamist vooluvõrgust.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
♦ Puhastage tarviku/tööriista/laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
EESTI KEEL
♦
♦
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe’i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe’i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
FME142 (Tüüp 1)
Sisendpinge
VAC
230
Sisendvõimsus
W
850
Vabakäigukiirus
min -1
0–1100 / 0–3100
Löögisagedus
min -1
0–18 700 /
0–52 700
Betoon
mm
18
Teras
mm
13
Puit
mm
50
Mass
kg
2,5
Max puurimismõõt
Mürarõhk EN 60745 kohaselt:
Mürarõhk (LpA) 92 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Müravõimsus (LWA) 103 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt
EN 60745-le:
Betooni löökpuurimine (ah, ID) 11 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Metalli puurimine (ah, D) 1,5 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME142
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Need tooted vastavad direktiividele 2014/30/EU ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
Stanley Europe’iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge Stanley Europe’iga
allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda Stanley Europe’i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
7
EESTI KEEL
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa
vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused.
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist.
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida.
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil www.stanley.eu/3.
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша ударная электрическая дрель Stanley Fat Max
предназначена для сверления отверстий в древесине,
металле, пластмассе и кирпичной кладке, а также
для заворачивания саморезов. Данный инструмент
предназначен для эксплуатации профессиональными
и непрофессиональными пользователями.
c.
Инструкции по технике безопасности
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
e.
f.
3.
a.
b.
c.
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
f.
g.
5.
a.
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
♦
♦
При работе ударными дрелями всегда надевайте противошумовые наушники. Воздействие
шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными
рукоятками, прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом может привести к тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током
Никогда не используйте долото в режиме вращения. Долото может застрять в материале, заставив
перфоратор вращаться.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Если держать обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой
деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках, проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла сразу же
после окончания сверления, так как он может быть
горячим.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой
скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя
4. Переключатель направления вращения (реверса)
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
5.
6.
7.
8.
9.
Двухпозиционный переключатель скоростей
Переключатель режимов сверления
Быстрозажимной патрон
Ограничитель глубины сверления
Боковая рукоятка
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка боковой рукоятки и ограничителя
глубины сверления (Рис. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Поворачивайте ручку в направлении против
часовой стрелки до тех пор, пока боковая рукоятка
(9) не надвинется на свое посадочное место на
корпусе электроинструмента.
Повернув боковую рукоятку, установите ее в необходимое положение.
Вставьте ограничитель глубины сверления (8)
в крепежное отверстие, как показано на рисунке.
Установите глубину сверления, как описано ниже.
Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее ручку
в направлении по часовой стрелке.
Настройка глубины сверления (Рис. А)
♦
♦
♦
Ослабьте боковую рукоятку (9), поворачивая ее
ручку в направлении против часовой стрелки.
Установите ограничитель глубины сверления (8)
на необходимую глубину. Максимальная глубина
сверления равна расстоянию между острием
сверла и передним торцом ограничителя глубины
сверления.
Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее ручку
в направлении по часовой стрелке.
♦
Переключатель скоростей (Рис. А)
♦
♦
♦
Раскройте патрон, одной рукой поворачивая его
переднюю часть (11), а другой придерживая заднюю часть (13).
Вставьте в патрон хвостовик насадки (12) и надежно затяните патрон.
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов,
установив направление вращения вперед (по часовой
стрелке). Для выкручивания саморезов или извлечения
заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте переключатель направления вращения (4) влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель
направления вращения вправо.
Внимание! Ни в коем случае не изменяйте направление вращения при работающем электродвигателе!
Включение и выключение
♦
♦
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Выбор режима работы
♦
12
Для сверления с ударом в кирпичной кладке
и бетоне установите переключатель режимов
сверления (6) в позицию
.
Для сверления в металле и заворачивания саморезов поверните переключатель скоростей (5)
в положение 1, установив стрелку (10) напротив
цифры 1 (1-я скорость).
Для сверления в любых материалах, кроме
металла, поверните переключатель скоростей (5)
в положение 2, установив стрелку (10) напротив
цифры 2 (2-я скорость).
Выбор направления вращения
Установка насадки (Рис. В)
♦
Для сверления в металле, древесине и пластмассе
установите переключатель режимов сверления (6)
в позицию .
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(1). Скорость инструмента зависит от глубины
нажатия клавиши выключателя. Если инструмент
оборудован поворотным переключателем скорости
(3), установите его на необходимую величину
частоты вращения электродвигателя. Принято
использовать малые частоты вращения для сверл
большого диаметра и, соответственно, большие
частоты вращения для сверл малого диаметра.
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Эта функция работает только при максимальной частоте вращения
или при любой частоте вращения, предварительно
выбранной с помощью поворотного переключателя
(3). При левом вращении (в направлении против
часовой стрелки) данная функция не работает.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Техническое обслуживание
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME142 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
850
Число оборотов без нагрузки
об/мин
0–1 100 /
0–3 100
Частота ударов
уд/мин
0–18 700 /
0–52 700
Бетон
мм
18
Сталь
мм
13
Древесина
мм
50
Вес
кг
2,5
Максимальный диаметр сверления
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 92 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 103 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah, ID) 11 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Сверление в металле (ah, D) 1,5 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME142
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Stanley Europe по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3.
zst00243014 - 01-08-2014
14
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
16
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
Download PDF

advertising