FME142 | Stanley FME142 DRILL instruction manual

370000-73 LT
www.stanley.eu
FME142
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ smūginis grąžtas skirtas medienai,
metalui, plastikui ir mūrui gręžti, o taip pat varžtams sukti.
Šis įrankis skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3.
a.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Terminas „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl gręžtuvų ir smūginių gręžtuvų naudojimo
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Naudodami smūginius gręžtuvus, dėvėkite ausų
apsaugas. Triukšmas gali sukelti klausos praradimą.
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis
galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių. Pjovimo
daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Niekada nenaudokite kalto įrankiui veikiant sukimo
režimu. Šis priedas užstrigs medžiagoje ir ims sukti
gręžtuvą.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos.
Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną, jis nėra
stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patikrinkite,
ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
♦
♦
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po gręžimo, nes
jis gali būti įkaitęs.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo
ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF).
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
5
LIETUVIŲ
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik
į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Greičio keitimo mygtukas
2. Fiksavimo mygtukas
3. Greičio valdymo rankenėlė
4. Sukimo krypties jungiklis
5. Dviejų pavarų valdiklis
6. Gręžimo režimo valdiklis
7. Kumštelinis griebtuvas
8. Gylio stabdiklis
9. Šoninė rankena
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti išjungtas ir
atjungtas nuo elektros tinklo.
Šoninės rankenos ir gylio fiksatoriaus montavimas
(A pav.)
♦
♦
♦
♦
♦
Sukite griebtuvą prieš laikrodžio rodyklę, kol šoninę
rankeną (9) galėsite užmauti ant įrankio priekio.
Pasukite šoninę rankeną į norimą padėtį.
Įkiškite gylio fiksatorių (8) į montavimo angą kaip parodyta.
Nustatykite gręžimo gylį kaip aprašyta toliau.
Priveržkite šoninę rankeną, sukdami griebtuvą pagal
laikrodžio rodyklę.
Priedo įdėjimas (B pav.)
♦
♦
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Įspėjimas! Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
Gręžimo režimo pasirinkimas
♦
♦
♦
♦
6
Atsukite šoninę rankeną (9), sukdami rankeną prieš
laikrodžio rodyklę.
Nustatykite gylio fiksatorių (8) norimoje padėtyje.
Maksimalus gręžimo gylis prilygsta atstumui nuo grąžto
galiuko iki gylio fiksatoriaus priekinio galo.
Priveržkite šoninę rankeną, sukdami griebtuvą pagal
laikrodžio rodyklę.
Mūrui ir betonui gręžti ir kalti, nustatykite darbo režimo
valdiklį (6) ties padėtimi
.
Plienui, medienai bei plastikui gręžti nustatykite darbo
režimo valdiklį (6) ties padėtimi .
Dviejų pavarų valdiklis (A pav.)
♦
♦
Plienui gręžti ir varžtams sukti nustatykite dviejų pavarų
valdiklį (5) ties 1 padėtimi, sutapdindami rodyklę (10) su
skaičiumi 1 (1-a pavara).
Kitoms medžiagoms (išskyrus plieną) gręžti nustatykite
dviejų pavarų valdiklį (5) ties 2 padėtimi, sutapdindami
rodyklę (10) su skaičiumi 2 (2-a pavara).
Sukimosi krypties pasirinkimas
Gręžimui ir varžtų įsukimui naudokite sukimąsi į priekį (pagal
laikrodžio rodyklę). Varžtams išsukti arba užstrigusiam
grąžtui ištraukti naudokite sukimąsi atgal (prieš laikrodžio
rodyklę).
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi į priekį, pastumkite
sukimo krypties slankiklį (4) į kairę.
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi atgal, pastumkite sukimo
krypties slankiklį į dešinę.
Įspėjimas! Niekada nekeiskite sukimosi krypties varikliui
veikiant.
Įjungimas ir išjungimas
♦
Gręžimo gylio nustatymas (A pav.)
♦
Atverkite kumštelinį griebtuvą, viena ranka sukdami
priekinę dalį (11), o kita tuo pat metu laikydami galinę
dalį (13).
Įkiškite grąžto galą (12) į kumštelinį griebtuvą bei tvirtai
užveržkite kumštelinį griebtuvą.
♦
Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio keitimo
jungiklį (1). Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to,
kaip smarkiai spaudžiate šį jungiklį. Jeigu įrankyje yra
greičio keitimo rankenėlė (3), nustatykite ją ties norimo
greičio nuostata. Vadovaukitės pagrindine taisykle:
didelio skersmens grąžtams naudokite mažas greičio
nuostatas, o mažesnio skersmens grąžtams – dideles
greičio nuostatas.
Jeigu norite, kad įrankis veiktų be perstojo, paspauskite
fiksavimo mygtuką (2) ir atleiskite greičio keitimo jungiklį. Šią parinktį galima naudoti tik tada, kai įrankis veikia
visu greičiu arba bet kokiu greičiu, nustatytu sukant
greičio keitimo rankenėlę (3). Šis parinktis neveikia
įrankiui veikiant atbulinės eigos režimu.
LIETUVIŲ
♦
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite greičio keitimo
jungiklį. Norėdami išjungti nepertraukiamą įrankio veikimą, dar kartą paspauskite ir atleiskite greičio keitimo
jungiklį.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Stanley
Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės
standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes.
Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir
naujų žaliavų poreikį.
Techninė priežiūra
Šis laidinis (belaidis) „Stanley Fat Max“ elektrinis prietaisas
(įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios
techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros darbų:
♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš
elektros lizdo.
♦ Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo akumuliatorių, jeigu prietaisas/įrankis turi atskirą akumuliatoriaus
kasetę.
♦ Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas, visiškai
išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui nereikia
jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių
pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą (jeigu jis
įrengtas) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos agentai.
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
FME142 (1 tipas)
230
Įvesties įtampa
VAC
Galios įvestis
W
850
Greitis be apkrovos
min -1
0–1 100 /
0–3 100
Smūgių dažnis
min -1
0–18 700 /
0–52 700
Betonas
mm
18
Plienas
mm
13
Mediena
mm
50
Svoris
kg
2,5
Maks. gręžiamo ruošinio storis
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 92 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 103 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Smūginis betono gręžimas (ah, ID) 11 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Metalo gręžimas (ah, D) 1,5 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
7
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
FME142
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/EU ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
8
Garantija
Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų, privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių arba įstatyminių
teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių
teritorijose ir Europos laisvosios prekybos zonoje.
VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA
Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų
arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos,
bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų
sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą
viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
♦ gaminys nebuvo netinkamai naudojamas– buvo naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją.
♦ gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
♦ gaminio neremontavo tam leidimo neturintys asmenys;
♦ pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas.
♦ „Stanley“ gaminys grąžinamas pilnai sukomplektuotas,
su visomis originaliomis sudedamosiomis dalimis
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju
arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninio
aptarnavimo centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge,
arba susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove nurodytu adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą,
o taip pat visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo
paslaugas rasite internete adresu www.stanley.eu/3.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша ударная электрическая дрель Stanley Fat Max
предназначена для сверления отверстий в древесине,
металле, пластмассе и кирпичной кладке, а также
для заворачивания саморезов. Данный инструмент
предназначен для эксплуатации профессиональными
и непрофессиональными пользователями.
c.
Инструкции по технике безопасности
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
e.
f.
3.
a.
b.
c.
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
f.
g.
5.
a.
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
♦
♦
При работе ударными дрелями всегда надевайте противошумовые наушники. Воздействие
шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными
рукоятками, прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом может привести к тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током
Никогда не используйте долото в режиме вращения. Долото может застрять в материале, заставив
перфоратор вращаться.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Если держать обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой
деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках, проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла сразу же
после окончания сверления, так как он может быть
горячим.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой
скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя
4. Переключатель направления вращения (реверса)
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
5.
6.
7.
8.
9.
Двухпозиционный переключатель скоростей
Переключатель режимов сверления
Быстрозажимной патрон
Ограничитель глубины сверления
Боковая рукоятка
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка боковой рукоятки и ограничителя
глубины сверления (Рис. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Поворачивайте ручку в направлении против
часовой стрелки до тех пор, пока боковая рукоятка
(9) не надвинется на свое посадочное место на
корпусе электроинструмента.
Повернув боковую рукоятку, установите ее в необходимое положение.
Вставьте ограничитель глубины сверления (8)
в крепежное отверстие, как показано на рисунке.
Установите глубину сверления, как описано ниже.
Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее ручку
в направлении по часовой стрелке.
Настройка глубины сверления (Рис. А)
♦
♦
♦
Ослабьте боковую рукоятку (9), поворачивая ее
ручку в направлении против часовой стрелки.
Установите ограничитель глубины сверления (8)
на необходимую глубину. Максимальная глубина
сверления равна расстоянию между острием
сверла и передним торцом ограничителя глубины
сверления.
Затяните боковую рукоятку, поворачивая ее ручку
в направлении по часовой стрелке.
♦
Переключатель скоростей (Рис. А)
♦
♦
♦
Раскройте патрон, одной рукой поворачивая его
переднюю часть (11), а другой придерживая заднюю часть (13).
Вставьте в патрон хвостовик насадки (12) и надежно затяните патрон.
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов,
установив направление вращения вперед (по часовой
стрелке). Для выкручивания саморезов или извлечения
заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте переключатель направления вращения (4) влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель
направления вращения вправо.
Внимание! Ни в коем случае не изменяйте направление вращения при работающем электродвигателе!
Включение и выключение
♦
♦
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Выбор режима работы
♦
12
Для сверления с ударом в кирпичной кладке
и бетоне установите переключатель режимов
сверления (6) в позицию
.
Для сверления в металле и заворачивания саморезов поверните переключатель скоростей (5)
в положение 1, установив стрелку (10) напротив
цифры 1 (1-я скорость).
Для сверления в любых материалах, кроме
металла, поверните переключатель скоростей (5)
в положение 2, установив стрелку (10) напротив
цифры 2 (2-я скорость).
Выбор направления вращения
Установка насадки (Рис. В)
♦
Для сверления в металле, древесине и пластмассе
установите переключатель режимов сверления (6)
в позицию .
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя с регулировкой скорости
(1). Скорость инструмента зависит от глубины
нажатия клавиши выключателя. Если инструмент
оборудован поворотным переключателем скорости
(3), установите его на необходимую величину
частоты вращения электродвигателя. Принято
использовать малые частоты вращения для сверл
большого диаметра и, соответственно, большие
частоты вращения для сверл малого диаметра.
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Эта функция работает только при максимальной частоте вращения
или при любой частоте вращения, предварительно
выбранной с помощью поворотного переключателя
(3). При левом вращении (в направлении против
часовой стрелки) данная функция не работает.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Техническое обслуживание
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME142 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
850
Число оборотов без нагрузки
об/мин
0–1 100 /
0–3 100
Частота ударов
уд/мин
0–18 700 /
0–52 700
Бетон
мм
18
Сталь
мм
13
Древесина
мм
50
Вес
кг
2,5
Максимальный диаметр сверления
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 92 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 103 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah, ID) 11 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Сверление в металле (ah, D) 1,5 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME142
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Stanley Europe по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3.
zst00243012 - 01-08-2014
14
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
16
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
Download PDF

advertising