DCD733 | DeWalt DCD733 CORDLESS DRILL instruction manual

372001 - 90 EST
DCD733
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
17
c
Joonis 1 /
Рисунок 1
d
f
b
a
e
g
h
i
j
Joonis 2 /
Рисунок 2
Joonis 3 /
Рисунок 3
j
j
i
Joonis 4 /
Рисунок 4
Joonis 5 /
Рисунок 5
c
f
k
3
Joonis 6 /
Рисунок 6
Joonis 7 /
Рисунок 7
b
d
Joonis 8 /
Рисунок 8
4
EESTI KEEL
JUHTMETA PUUR/KRUVIKEERAJA
DCD733
Õnnitleme!
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTIST ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Tehnilised andmed
Pinge
V
Tüüp
Koormata kiirus
1. käik
min-1
2. käik
min-1
Max pingutusmoment Nm
Padruni mahutavus
mm
Maksimaalne puurimisvõimsus
terases/puidus
mm
Mass (ilma
akupatareita)
kg
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
dB(A)
DCD733
14,4
1
0-400
0-1300
30
10
10/30
1,2
73
dB(A)
dB(A)
3
84
dB(A)
3,3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Puurimine metalli
m/s²
1,7
ah,D =
Määramatus K = m/s²
1,5
Kruvikeeramine löögita
ah =
m/s²
1,3
Määramatus K = m/s²
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni emissiooni tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Akupatarei
Patarei tüüp
Pinge
Võimsus
Mass
Laadija
Võrgupinge
Patarei tüüp
Ligikaudne
laadimisaeg
Mass
DCB140
Li-Ion
VDC 14,4
Ah
3,0
kg 0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
DCB105
230 V
Li-Ion
min
kg
30
(1,5 Ah
akupatarei)
60
(3,0 Ah
akupatarei)
0,49
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
70
(4,0 Ah
akupatarei)
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit,
vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa 230 V tööriistad 3 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
5
EESTI KEEL
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCD733
DEWALT kinnitab, et peatükis Tehnilised
andmed kirjeldatud tooted vastavad
standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele
2004/108/EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe
saamiseks kontakteeruge DEWALTIGA aadressil
või vaadake kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
28.02.2012
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
6
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate servade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
EESTI KEEL
f)
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule
sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest
väikestest metallesemetest, mis võivad
klemmid lühistada. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
7
EESTI KEEL
d)
Valedes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute
korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad eriohutuseeskirjad
puurimiseks/käitusseadme
jaoks/haamerpuurimiseks
• Puurimisel kandke kuulmiskaitset. Liigne
müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidet/lisakäepidemeid. Kontrolli
kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
• Kui te teete tööd, mille käigus võib
lõiketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult
isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad
ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage klambrit või teist praktilist
viisi, et kindlustada ja toetada tööriist
stabiilsele platvormile. Objekti hoidmine
käes või keha vastas on ebastabiilne ja võib
viia kontrollikaotuseni.
• Kandke kaitseprille või muud
nägemiskaitset. Haamerdamise ja
puurimisega võib tekkida lendavaid laaste.
Lendavad osad võivad silmi jäädavalt
kahjustada.
• Tarvikud ja tööriist võib kasutamise
käigus kuumaks minna. Nende
käsitsemise ajal kandke kindaid, kui teete
kuumust eraldavaid töid, nagu suruõhuga
vasardamine ja metallide puurimine.
• Ärge käitage tööriista järjest pika aja
vältel. Haamriga töötamisest tingitud
vibratsioon võib kahjustada teie käsi ja
käsivarsi. Kasutage kindaid vibratsiooni
pehmendamiseks, samuti tehke
korrapäraseid puhkepause.
• Liikuvate osade katetel on sageli
ventilatsiooniavad, mida tuleb vältida.
Lotendavad rõivad, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
8
Muud ohud
Drellide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
– Tööriista pöörlevate või kuumade osade
puudutamisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Tootmisaastat sisaldav kuupäevakood on kantud
korpuse pinnale, mis ühendab tööriista ja akut.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Selles
kasutusjuhendis on akulaadija DCB105 olulised
ohutus- ja kasutusjuhised.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastusriski vähendamiseks
laadige vaid DEWALTI laetavaid
akupatareisid. Teist tüüpi
patareid võivad ülekuumeneda
ning plahvatada, põhjustades
kehavigastusi ja vara kahjusid.
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
MÄRKUS: Teatud tingimustel, kui
laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALTI laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
• Tõmmake pistikust mitte juhtmest,
kui eemaldage laadija vooluvõrgust.
Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme
kahjustamise risk.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Ebaõige
pikendusjuhtmete kasutamine võib kaasa
tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava
elektrilöögi.
• Kui kasutate laadijat õues, tagage
alati kuiv asukoht ja kasutage väljas
kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija ülaosas ja külgedel.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojaallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, mille juhe või
pistik on kahjustunud – laske need kohe
välja vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse
pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
DCB105 laadija ühildub 10,8 V, 14,4 V ja
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 ja
DCB182) akupatareidega.
See laadija ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis 3)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa 230 V.
2. Sisestage akupatarei (j) laadijasse
veendumaks, et aku asetseb täielikult
laadijal. Punane tuli (laadimine) vilgub
pidevalt, mis tähendab, et laadimine on
alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
Laetus
laeb
––
––
––
––
9
EESTI KEEL
täis laetud
–––––––––––––––––
kuuma/külma akupatarei
viivitus
x
–– • –– • –– • –– •
probleem akupatarei
või laadijaga
••••••••••••
probleem toitega
•• •• •• •• •• ••
See laadija ei lae vigast akupatareid. Laadija
näitab, et patarei on vigane, keeldudes süttimast
või kuvades probleemse akupatarei või laadija
vilkumismustrit.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija
ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
Kuuma/külma aku viivitus
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage
Li-Ion aku laadijasse, kuni see on täielikult täis
laetud.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne
akupatarei ja laadija kasutamist, lugege allpool
toodud ohutusjuhised läbi ja järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige ega kasutage akupatareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse
10
või sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akupatareisid vaid heaks kiidetud
DEWALTI laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja
akut kohas, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 ˚F) (näiteks suvel kuurides või
metallehitistes).
• Parima tulemuse saamiseks veenduge, et
akupatarei on enne kasutamist täis laetud.
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, mis on saanud
järsu löögi, mis on maha kukkunud,
millest on üle sõidetud või mida on
muul viisil kahjustatud (nt naelaga
läbistatud, peale astutud). See võib
kaasa tuua elektrilöögi või surmava
elektrilöögi. Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (Li-Ion)
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
raskelt kahjustada saanud või täiesti
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonakude põletamisel eritub
mürgiseid aure ja materjale.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
EESTI KEEL
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust.
Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite
püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Akupatarei
AKU TÜÜP
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Kasutage ainult DEWALTI
akupatareisid. Teised võivad
plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
DCD733 töötab 14,4-voldiste akudega.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
DCB140, DCB141 või DCB142 akupatareisid
võib kasutada. Lugege peatükist Tehnilised
andmed lisateavet.
Laadige ainult vahemikus 4 ˚C ja
40 ˚C.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele on
laadija ja aku siltidel järgmised sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Ärge süütage akupatareid.
Laadib Li-Ion akupatareisid.
Vt tehniliste andmete alt
laadimisaega.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Juhtmeta puur/kruvikeeraja
1 Vöökinnitus
1 Laadija
1 Li-Ion aku akupatarei (C1-mudelid)
Laeb.
2 Li-Ion aku akupatareid (C2-mudelid)
3 Li-Ion akupatareid (C3-mudelid)
Täis laetud.
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
x
Probleem akupatarei või laadijaga.
Probleem toitega.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
1 Detailjoonis
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu
akupatareid, laadijad ega varustuse kastid.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
11
EESTI KEEL
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Päästiklüliti
b. Edasi-/tagasiliikumise kontrollnupp
c. Pöördemomendi muutmise rõngas
d. Käigunihuti
e. Põhikäepide
f. Võtmeta padrun
g. Vöökinnitus
h. Kinnituskruvi
i. Aku vabastamise nupp
j. Akupatarei
KASUTUSOTSTARVE
Need puurid/käitusseadmed/haamerpuurid
on mõeldud professionaalseks puurimiseks,
löökpuurimiseks ja kruvikeeramiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need puurid/käitusseadmed/haamerpuurid on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALTI laadija on
topeltisolatsiooniga vastavalt
standardile EN 60335; seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTI
hooldusorganisatsiooni kaudu.
12
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Enne kokkupanemist
ja reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist ja
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTI
akupatareisid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja tööriistast eemaldamine (joonis 2)
MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks
veenduge, et akupatarei on täis laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage akupatarei (i) tööriista käepidemes
olevate reelingutega (joonis 2).
2. Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei
asetseb kindlalt tööriistas,, ning tagage, et
see ei tule lahti.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage aku vabastusnuppe (j) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
EESTI KEEL
Kiiruse regulaatoriga käivituslüliti (joonis 1)
Tööriista sisselülitamiseks vajutage käivituslülitit
(a). Tööriista väljalülitamiseks vabastage
käivituslüliti. Teie tööriist on varustatud piduriga.
Padrun peatub niipea, kui käivituslüliti on täielikult
lahti lastud.
2. Kiiruse 2 valimiseks (väiksema
pöördemomendi seadistamiseks) lülitage
tööriist välja, laske sellel täielikult seiskuda.
Libistage käigunihuti tagasi (padrunist
eemale).
MÄRKUS: Reguleeritava kiiruse vahemikus
pidev kasutamine ei ole soovitatav. See võib lülitit
kahjustada ja seda tuleks vältida.
MÄRKUS: Ärge muutke käike, kui tööriist töötab.
Laske puuril alati täielikult seiskuda, enne käigu
vahetamist. Kui teil on käikude vahetamisega
raskusi, veenduge, et kahekäiguline käigunihuti
on kas täielikult ette lükatud või täielikult tagasi
lükatud.
Pöörlemissuuna kontrollnupp
(joonis 1, 6)
Võtmeta ühe hülsiga padrun
(joonis 4)
Pöörlemissuuna kontrollnupp (b) määrab tööriista
suuna ja samuti töötab lukustusnupuna.
Edaspidise pöörlemissuuna valimiseks vabastage
käivituslüliti ja vajutage tööriist paremal pool
asuvat pöörlemissuuna kontrollnuppu.
Tagurpidise pöörlemissuuna valimiseks
vajutage tööriista vasakpoolset pöörlemissuuna
kontrollnuppu.
Kontrollnupu keskasend lukustab tööriista
väljalülitatud asendis. Kui muudate kontrollnupu
asendit, tuleb veenduda, et käivituslüliti on
vabastatud.
MÄRKUS: Esmakordsel tööriista käivitamisel
pärast pöörlemissuuna vahetust, võite kuulda
käivitamisel klõpsatust. See on normaalne ega
viita tõrkele.
Pöördemomendi muutmise
rõngas (joonis 1, 5)
Selle tööriista rõngal on 15 asendit
pööremomendi muutmiseks, et muuta see
kruvikeeraja suurusele ja detaili materjalile
vastavaks. Pöördemomendi muutmiseks vt
Kruvikeeramine.
Puurimisrežiimi või pöördemomendi valimiseks
joondage rõngal (c) sümbol või number korpuse
indikaatoriga (l).
Kahekäiguline hammasülekanne (joonis 1, 7)
Kahekäiguline funktsioon teie puuri/kruvikeeraja
jaoks võimaldab muuta käike seadme
mitmekesistamiseks.
1. Kiiruse 1 valimiseks (suurema
pöördemomendi seadistamiseks) lülitage
tööriist välja, laske sellel täielikult seiskuda.
Libistage käigunihuti (d) edasi (padrunist
eemale).
HOIATUS: Ärge püüdke fikseerida
puuriotsakuid (ega mingeid muid
tarvikuid) padruni eesmisest
osast hoidmise ja tööriista
sisselülitamisega. Selle tagajärjel
võite kahjustada padrunit ja saada
kehavigastusi. Lukustage alati
päästiklüliti ja katkestage tööriista
ühendus vooluvõrgust kui vahetate
tarvikuid.
HOIATUS: Tagage alati, et puuriotsak
on kinni enne tööriistaga alustamist.
Lahtine puuriotsak võib tööriista
tõrjuda põhjustades isiklikke vigastusi.
Teie tööriistal on võtmeta padrun (f) ühe
pöörleva hülsiga padruni ühekäeliste tööde
jaoks. Puuriotsaku või muu tarviku sisestamiseks
toimige järgmiselt.
1. Lülitage seade välja ja katkestage tööriista
ühendus vooluvõrguga.
2. Haarake padruni tagumisest hülsist ühe
käega ja kasutage teist kätt tööriista
kinnitamiseks. Pöörake hülssi vastupäeva
seni, kui saate soovitud tarviku vastu võtta.
3. Sisestage tarvik 19 mm (3/4”) padrunisse ja
pingutage, keerates padruni hülssi päripäeva
ühe käega, samal ajal hoides teise käega
tööriistast. Teie tööriist on varustatud
automaatse võlli lukustusmehhanismiga. See
võimaldab avada ja sulgeda padruni ühe
käega.
Pingutage kindlasti padrunit, hoides ühe käega
padruni hülsist ja teise käega tööriista, et padrun
saaks maksimaalselt kinnitatud.
Tarviku vabastamiseks korrake eespool toodud
sammu 1 ja 2.
13
EESTI KEEL
Vöökinnitus (joonis 1)
HOIATUS: Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks, ÄRGE
riputage tööriista pea kohale
ega esemeid vöökinnituse
külge. RIPUTAGE TÖÖRIISTA
VÖÖKINNITUS VAID tööriistavöö
külge.
HOIATUS: Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks veenduge, et
vöökinnitust hoidev kruvi (i) on kindlalt
kinni.
Vöökinnitust (h) on võimalik kinnitada tööriista
mõlemale küljele, et see sobiks nii vasaku- kui
ka paremakäelistele kasutajatele. Kui te ei soovi
vöökinnitust üldse, võite selle tööriist küljest
eemaldada.
Vöökinnituste ümberpaigutamiseks eemaldage
vöökinnituse kruvi (i) ja seejärel paigaldage
vöökinnitus vastasküljele.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
Õige käte asend (joonis 1, 8)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks
kasutage ALATI nõuetekohast
käteasendit, nagu pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on puuri
peal, nagu näidatud, ja teine käsi põhikäepidemel
(e).
Puurimine (joonis 5, 7)
HOIATUS: Et vähendada tõsist
kehavigastusohtu, tuleb elektritööriist
enne seadistamist või lisaseadmete/
14
tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
HOIATUS: Kehavigastuste riski
vähendamiseks tagage ALATI, et
detail on ankurdatud või klambriga
kindlalt kinni. Kui puurite õhukest
materjali, kasutage puidu “lisa” blokki,
et vältida materjali kahjustamist.
1. Valige soovitud kiirus/pöördemomendi
vahemik, kasutades käigunihutit (d), et see
vastaks planeeritud tööülesande kiirusele ja
pöördemomendile.
2. PUIDU jaoks kasutage spiraalotsakuid,
kruvipuure või rõngaspuure. METALLI jaoks
suure kiirusega terasest spiraalotsakuid või
rõngaspuure. Kasutage lõikamiseks määret,
kui puurite metalli. Eranditeks on malm ja
messing, mida tuleb kuivalt puurida.
3. Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga
samas suunas. Kasutage piisavat survet, et
puur oleks pidevalt töös, kuid ärge suruge
liiga tugevalt, et mootor seiskuks või et otsak
kalduks kõrvale.
4. Hoidke tööriista tugevalt kahe käega, et
kontrollida puuri keerlemist.
ETTEVAATUST: Puur võib vääratada,
põhjustades ootamatut keeret. Olge
vääratumiseks alati valmis. Hoidke
puuri kindlalt, et kontrollida keerdeid
ja et vältida vigastusi.
5. KUI PUUR VÄÄRATAB, siis juhtub
see tavaliselt seetõttu, et see on
ülekoormatud või seda kasutatakse valesti.
VABASTAGE KOHE KÄIVITUSLÜLITI,
eemaldage puuriotsak tööst ja uurige välja
vääratamise põhjus. ÄRGE LÜLITAGE
KÄIVITUSLÜLITIT SISSE EGA VÄLJA,
PÜÜDES KÄIVITADA VÄÄRATUNUD
PUURI - SEE VÕIB PUURI KAHJUSTADA.
6. Vääratamise või materjali lõhkumise
minimeerimiseks vähendage puurile
avalduvat survet ja juhtige puur läbi augu
viimase murdosa.
7. Laske mootoril töötada, kui tõmbate otsaku
puuritud august tagasi. Seeläbi väldite
kiilumist.
8. Reguleeritava kiirusega puuridel pole vaja
puuritavat kohta keskelt lüüa. Kasutage
aeglast kiirust, et alustada august, ja
kiirendage, pigistades käivituslülitit
tugevamalt, kui auk on piisavalt sügav
puurimaks nii, et otsak ei kalduks kõrvale.
EESTI KEEL
Kruvikeeramine (joonis 5, 7)
1. Valige soovitud kiirus-/
pöördemomendivahemik, kasutades
kahekäigulist käiguvalijat, et sobitada
planeeritud töö kiirust pöördemomendiga.
2. Keerake pööremomendi muutmisrõngas
(c) soovitud asendisse. Madalam number
viitab väiksemale pöördemomendile; kõrgem
number viitab suuremale pöördemomendile.
3. Sisestage soovitud kinniti tarvik padrunisse,
nagu teete puuriotsaku puhul.
4. Tehke paar proovitööd varumaterjalil või
detaili märkamatutes kohtades, et määrata
ühendusosa rünga õige asend.
5. Alati alustage väiksema pöördemomendiga,
seejärel liikuge suurema pöördemomendi
juurde, et vältida detaili või kinniti
kahjustamist.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust. Nende sees pole
hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
15
EESTI KEEL
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ВИНТОВЕРТ
DCD733
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DeWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DeWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DCD733
Напряжение питания
В
14,4
Тип
1
Число оборотов без нагрузки
1-я скорость
об./мин. 0 - 400
2-я скорость
об./мин. 0 - 1300
Максимальный крутящий момент Нм
30
Патрон
мм
10
Максимальный диаметр сверления
сталь/дерево
мм
10/30
Вес (без аккумулятора)
кг
1,2
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)дБ(А)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
73
3
дБ(А)
84
дБ(А)
3,3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле
a h ,D =
м/с²
1,7
Погрешность K =
м/с²
1,5
Заворачивание без удара
ah =
м/с²
1,3
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB140
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
14,4
Емкость
Ач 3,0
Вес
кг 0,53
DCB141
Li-Ion
DCB142
Li-Ion
14,4
1,5
0,53
14,4
4,0
0,54
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
зарядки
мин. 30
(Акку
мулятор
1,5 Ач)
Вес
кг
Декларация соответствия ЕС
DCB105
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
230 В
Li-Ion
60
(Акку
мулятор
3,0 Ач)
0,49
70
(Аккумулятор
4,0 Ач)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
18
DCD733
DeWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DeWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.02.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
20
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями/винтовертами/ударными дрелями
• При ударном сверлении всегда
надевайте противошумные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз. При
сверлении с ударом и только сверлении
частицы материала разлетаются во
все стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза.
• Насадки и инструмент в процессе
работы сильно нагреваются. При
их захвате надевайте защитные
перчатки, особенно во время выполнения
теплообразующих операций, таких
как сверление с ударом и сверление
металлов.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
• Вентиляционные прорези часто
закрывают движущиеся части,
избегайте этого. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
22
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность получения ожога.
Для снижения риска получения
травмы, заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы
марки DeWALT. Аккумуляторы
других марок могут перегреться
и взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок,
кроме DeWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась
сухой, и используйте удлинительный
кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части
и на боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 3)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Вставьте аккумулятор (j) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
–– • –– • –– •
x
––
–– •
неисправность аккумулятора или
зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
24
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла
зарядки и не достигнет максимального уровня
зарядки даже тогда, когда аккумулятор
согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите приведенные ниже
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядными устройствами DeWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
• Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCD733 работает от
14,4 В аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141 или DCB142.Скорость
вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в Технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторная дрель/винтоверт
1 Крепление для ремня
Зарядка
1 Зарядное устройство
1 Аккумулятор Li-Ion (С1-модели)
Аккумулятор полностью заряжен
2 Аккумулятора Li-Ion (С2-модели)
3 Аккумулятора Li-Ion (С3-модели)
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DeWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С - 40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Муфта установки крутящего момента
d. Переключатель скоростей
e. Основная рукоятка
f. Быстрозажимной патрон
Не бросайте аккумулятор в огонь.
g. Крепление для ремня
h. Установочный винт
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
i. Отпирающая кнопка аккумулятора
j. Аккумулятор
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные дрели/винтоверты/ударные дрели
разработаны для профессионального
сверления, сверления с ударом
и заворачивания саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Данные дрели/винтоверты/ударные
дрели являются профессиональными
электроинструментами.
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DeWALT.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке инструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DeWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DeWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (j) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
он полностью не войдет в рукоятку;
убедитесь, что аккумулятор защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (i)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
тормозом. Патрон остановится только после
полного освобождения выключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется
непрерывно использовать инструмент во всем
диапазоне скоростей. Это может привести
к повреждению пускового выключателя.
Переключатель направления
вращения (реверса)
(Рис. 1, 6)
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой
блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
Для установки реверса, нажмите на
переключатель направления вращения
с левой стороны инструмента.
Кнопка переключателя, установленная
в среднее положение, блокирует инструмент
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не
забывайте отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Муфта установки крутящего
момента (Рис. 1, 5)
Поворотная муфта данной дрели имеет 15
позиций для регулировки величины крутящего
момента в соответствии с размером самореза
и материалом заготовки.Дополнительные
сведения о регулировке крутящего момента
см. в разделе «Заворачивание».
Выберите режим сверления или крутящий
момент, совместив соответствующий символ
или цифру на муфте (с) с указателем (l) на
корпусе.
2-х скоростной редуктор
(Рис. 1, 7)
2-х скоростной Вашей дрели/винтоверта
позволяет легко переключаться с одной
скорости на другую для максимальной
универсальности применения инструмента.
28
1. Для установки 1 скорости (высокий
крутящий момент) выключите инструмент
и дайте ему полностью остановиться.
Передвиньте переключатель скоростей (d)
вперед (в сторону патрона).
2. Для установки 2 скорости (низкий
крутящий момент) выключите инструмент
и дайте ему полностью остановиться.
Передвиньте переключатель скоростей
назад (от патрона).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не переключайте скорость,
когда инструмент работает. Перед
переключением скоростей дождитесь полного
останова дрели. Если Вы испытываете
затруднения при переключении скорости,
убедитесь, что переключатель сдвинут
полностью вперед или полностью назад.
Быстрозажимной патрон
с одной муфтой (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь
закрепить сверло (или какуюлибо другую насадку), захватив
переднюю часть патрона
и одновременно включив
инструмент. Это может
привести к повреждению патрона
и получению травмы. При смене
насадок всегда блокируйте
курковый выключатель
в выключенном положении
и отсоединяйте инструмент от
источника питания.
ВНИМАНИЕ: Перед включением
инструмента убедитесь, что
насадка надежно зафиксирована.
Не закрепленная должным
образом насадка может внезапно
выскочить из инструмента, что
приведет к получению травмы.
Ваш инструмент оборудован быстрозажимным
патроном (f) с одной поворотной муфтой для
легкой и быстрой смены насадок одной рукой.
Чтобы вставить сверло или другую насадку,
выполните следующие шаги:
1. Выключите инструмент и отсоедините его
от источника питания.
2. Захватите заднюю часть муфты
патрона одной рукой, а другой рукой
держите инструмент. Вращайте муфту
в направлении против часовой стрелки,
пока она не сдвинется на расстояние,
позволяющее вставить нужную насадку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Вставьте насадку в патрон на глубину
примерно 19 мм и надежно затяните,
одной рукой вращая муфту в направлении
по часовой стрелке и держа инструмент
другой рукой. Ваш инструмент оборудован
механизмом автоматической блокировки
шпинделя. Данный механизм позволяет
открывать и затягивать патрон одной
рукой.
Для надежной фиксации насадки всегда
затягивайте патрон, поворачивая муфту одной
рукой и держа инструмент в другой руке.
Для освобождения насадки повторите шаги 1
и 2.
Крепление для ремня (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы, НЕ
ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы
на крепление для ремня.
Пристегивайте крепление
ТОЛЬКО к рабочему ремню.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
проверьте надежность винта (i),
удерживающего крепление.
Крепление для ремня (h) можно
устанавливать с любой стороны инструмента
для использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой. Если крепление не
планируется использовать, его можно снять
с инструмента.
Чтобы переместить крепление, открутите
винт (i), удерживающий крепление на
месте, а затем снова установите его на
противоположной стороне.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за верхнюю часть
дрели, как показано на рисунке, другой рукой
удерживайте основную рукоятку (е).
Сверление(Рис. 5, 7)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
1. При помощи переключателя скоростей (d)
установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
2. Для сверления в ДЕРЕВЕ используйте
спиральные сверла, перьевые сверла,
шнековые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте
высокоскоростные спиральные сверла
из стали или цифенборы. При сверлении
металлов используйте смазочноохлаждающую жидкость. Исключение
составляют чугун и медь, которые нужно
сверлить без смазки.
3. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно
быть достаточным для равномерного
врезания сверла, но не слишком сильным,
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
чтобы не вызвать останов двигателя или
отклонение сверла.
4. Крепко держите инструмент обеими
руками, чтобы контролировать
вращательное действие сверла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае
перегрузки в результате
внезапного закручивания сверла
дрель может остановиться.
Всегда определяйте причину
останова. Крепко удерживайте
инструмент, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла.
5. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ –
ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ
СТРОЯ.
6. Для сведения к минимуму риска
внезапного останова инструмента или
просверливания материала насквозь,
уменьшите давление на дрель
и осторожно высверливайте последнюю
часть отверстия.
7. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
8. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из
него не выскочило.
Заворачивание (Рис. 5, 7)
1. При помощи переключателя скоростей
установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
2. Поверните муфту установки крутящего
момента (с) на нужную позицию.
Младшими цифрами отмечены установки
низкого крутящего момента; старшими
цифрами отмечены установки высокого
крутящего момента.
30
3. Вставьте в патрон отверточную насадку
таким же способом, как и сверло.
4. Выполните несколько пробных
заворачиваний в обрезке материала или
на скрытом участке, чтобы определить
правильную позицию муфты установки
крутящего момента.
5. Всегда начинайте заворачивать с низким
крутящим моментом, затем переходите
на более высокие установки крутящего
момента, чтобы избежать повреждения
заготовки или крепежной детали.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DeWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DeWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DeWALT
дополнительные принадлежности.
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DeWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DeWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DeWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DeWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DeWALT или Вы больше в нем не
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00223541 - 10-12-2013
32
РУССКИЙ ЯЗЫК
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
34
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising