DWE46150 | DeWalt DWE46150 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

509211-68 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWE46150
Rysunek 1
a
g
f
b
e
d
c
Rysunek 2
h
g
i
b
Rysunek 3
j
k
2
Rysunek 4
m
l
a
3
OSŁONA ODSYSAJĄCA DO SZLIFIEREK
KĄTOWYCH DWE46150
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Typ
Masa
kg
DWE46150
1
0,31
Osłona DWE46150 może być stosowana tylko do szlifierek
kątowych DEWALT o następujących parametrach:
Średnica kołnierza
44 mm
Maks. Średnica tarczy
125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego
10000 obr/min
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
4
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Dla własnego
bezpieczeństwa przed użyciem
jakichkolwiek akcesoriów zapoznaj
się z instrukcjami obsługi szlifierki
kątowej i odkurzacza przemysłowego.
Nieprzestrzeganie zamieszczonych
tam wskazówek i ostrzeżeń
może doprowadzić do urazu oraz
uszkodzenia elektronarzędzia
i wyposażenia. W ramach konserwacji
urządzenia stosuj wyłącznie identyczne
części zamienne.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
c) Zapewnij dobrą wentylację w obszarze
pracy. Przy niewystarczającej wentylacji
wzbijany pył stanowi zagrożenie dla
zdrowia.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b)
c)
d)
Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie zapewnia
lepsze panowanie nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b)
c)
OSTRZEŻENIE! Używanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane,
lub wykonywanie prac nieopisanych
w tej instrukcji może doprowadzić do
wypadku.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przepisy bezpieczeństwa
pracy osłon odsysających do
szlifierek kątowych
• Tak przymocuj i ustaw osłonę, by
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
pracy, tzn. by po stronie użytkownika
znajdowała się możliwie jak najmniejsza
część nieosłoniętej tarczy. Osłona została
tak skonstruowana, by efektywnie zbierać
pył i chronić użytkownika przed kontaktem
z tarczą szlifierską.
• Nie używaj żadnych akcesoriów
nieprzewidzianych i niezalecanych
przez producenta specjalnie do tego
elektronarzędzia. Jeżeli nawet osłonę
da się przytwierdzić do elektronarzędzia,
to nie znaczy, że można ją bezpiecznie
wykorzystywać.
• Osłonę tę stosuj tylko z suchymi tarczami
diamentowymi segmentowymi. Nie nadaje
się ona do standardowych tarcz szlifierskich
i tnących, ściernic garnkowych ani szczotek
drucianych.
• Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzia roboczego musi być
przynajmniej tak duża, jak maksymalna
prędkość obrotowa elektronarzędzia.
Akcesoria szybciej się obracające mogą się
rozpaść i zostać odrzucone siłą odśrodkową.
• W razie niebezpieczeństwa zawadzenia
narzędziem roboczym o ukryte przewody
elektryczne lub własny przewód zasilający
trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. Kontakt z takim przewodem może
spowodować podanie napięcia na metalowe
elementy urządzenia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
• Pamiętaj o dodatkowej rękojeści. Dobrze ją
zamocuj i zawsze używaj dla lepszej kontroli
nad elektronarzędziem.
• Nie używaj uszkodzonych narzędzi
roboczych. Przed każdym użyciem
sprawdź narzędzie robocze, np. tarczę
diamentową, czy nie jest ukruszona lub
pęknięta, talerz szlifierski, czy nie jest
pęknięty lub nadmiernie zużyty. Gdyby
szlifierka lub narzędzie robocze upadły
na podłogę, sprawdź, czy nie uległy
uszkodzeniu, a w razie potrzeby wymień je
na nowe. Po sprawdzeniu i zamontowaniu
narzędzia roboczego załącz szlifierkę
na minutę przy maksymalnej prędkości
obrotowej biegu jałowego, ale nie stój przy
tym w płaszczyźnie obrotu tarczy i uważaj
5
także na inne postronne osoby. W czasie tej
próby uszkodzone narzędzie robocze na ogół
się rozlatuje.
• Po założeniu nowej tarczy załącz
elektronarzędzie na minutę w bezpiecznym
miejscu. Tarcza z niewidocznym pęknięciem
lub inna wadą prawdopodobnie rozleci się
w czasie krótszym niż jedna minuta. Nigdy nie
załączaj szlifierki, gdy w płaszczyźnie obrotu
tarczy znajduje się jakaś osoba lub sam
użytkownik.
• Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może
to być maska ochronna lub okulary
ochronne, a także maska przeciwpyłowa,
nauszniki ochronne, rękawice i specjalny
fartuch roboczy, które są w stanie
zatrzymać niewielkie fragmenty tarczy lub
przedmiotu obrabianego. Okulary muszą
być w stanie zatrzymać cząstki odrzucane
przy różnych pracach. Maska przeciwpyłowa
lub sprzęt ochrony dróg oddechowych muszą
odfiltrowywać pył wytwarzany przy pracy.
Przy dłużej trwającym, intensywnym hałasie
występuje zagrożenie uszkodzenia narządu
słuchu.
• Pilnuj, by kabel sieciowy nie znalazł się
w zasięgu obracającego się narzędzia
roboczego. Grozi to przecięciem lub
wciągnięciem kabla, który może przy tym
owinąć się o rękę i pociągnąć ją w stronę
obracającego się narzędzia.
• Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
• Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
• Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący silnik
wciąga pył do obudowy, a duża ilość proszku
metalowego grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
• Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
• Nie używaj narzędzi roboczych
wymagających chłodzenia cieczą. Woda
lub inne ciecze mogą spowodować nawet
śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
• Z tą osłona odsysającą NIGDY nie używaj
szczotek drucianych.
6
• NIGDY nie używaj ściernic.
• Tarczą diamentową segmentową NIGDY nie
szlifuj ani nie przecinaj metalu. Mogą się
wówczas oderwać fragmenty tarczy i zostać
odrzucone z dużą siłą.
• ZAWSZE używaj urządzenia w połączeniu
z odkurzaczem przemysłowym.
OSTRZEŻENIE: Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Normalne
okulary optyczne NIE zapewniają
właściwej ochrony. Gdy w powietrze
jest wzbijany pył, zakładaj maskę
oddechową. Stosuj TYLKO
certyfikowane osobiste wyposażenie
ochronne.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
pracy poinformuj się, jakie
zagrożenie stwarza wytwarzany pył.
Stosuj odkurzacze przemysłowe
dopuszczone do eksploatacji przy
danej klasie pyłu zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami.
OSTRZEŻENIE: Zawsze zakładaj
odpowiednie nauszniki ochronne.
W pewnych warunkach i przy
długotrwałym użytkowaniu hałas
wytwarzany przez to urządzenie może
spowodować pogorszenie lub nawet
utratę słuchu.
UWAGA: Gdy elektronarzędzie nie
jest używane, połóż je na boku
na stabilnej powierzchni, gdzie
nie istnieje ryzyko potknięcia się
i zrzucenia urządzenia na podłogę,
co może skutkować poważnym
urazem ciała.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa pracy i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Należą do nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi narzędziami roboczymi;
– narażenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 osłona odsysająca
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy elektronarzędzie i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek elektronarzędzia ani jego
elementów.
a. Przyłącze do odsysania pyłu
b. Śruba nastawcza zacisku
c. Wymienny wieniec szczotkowy
d. Otwór do zdejmowania wieńca
e. Pokrywa obrotowa
f. Uchwyt pokrywy obrotowej
g. Dźwignia zaciskowa
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Osłona do szlifierek kątowych jest przeznaczona
do odsysania pyłu przy następujących pracach:
Szlifowanie, wyrównywanie i polerowanie
powierzchni betonowych. Skutecznie odprowadza
pył powstający przy usuwaniu lakierów, żywic
i klejów. Przy użyciu odpowiednich szlifierek, tarcz
diamentowych i odkurzaczy przemysłowych osłona
zapewnia usuwanie większości wytwarzanego
pyłu, który bez niej jest wzbijany w powietrze
i zanieczyszcza otoczenie, przez co zagraża
zdrowiu użytkownika i innych znajdujących
się w pobliżu osób. Szlifierka do betonu może
być używana WYŁĄCZNIE w połączeniu
z odpowiednim odkurzaczem przemysłowym.
NIE używaj osłony odsysającej w wilgotnym
otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Osłona ta jest narzędziem profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym urządzeniem.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Dotyczy
to zarówno szlifierek kątowych, jak
i odkurzaczy przemysłowych. Te
środki zapobiegawcze zmniejszają
niebezpieczeństwo niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Montaż i demontaż osłony
odsysającej do szlifierek
kątowych (rys. 2)
1. Przestrzegaj wskazówek dotyczących
montażu i demontażu osłon ochronnych
zamieszczonych w instrukcji obsługi szlifierki
kątowej.
2. Otwórz dźwignię zaciskową (g) osłony i zgraj
występy (h) w osłonie z wgłębieniami (i)
w obudowie przekładni szlifierki.
3. Przy otwartej dźwigni zaciskowej obróć osłonę
do żądanej pozycji roboczej. Tak ustaw osłonę
między wrzecionem a użytkownikiem, by
zapewnić mu maksymalną ochronę.
4. Zamknij dźwignię zaciskową, by zamocować
osłonę na obudowie przekładni. Siłę
zamocowania nastaw śrubą (b).
Przy prawidłowym ustawieniu tarcza
diamentowa powinna wystawać na 3 mm
znad wieńca. Gdy tarcza diamentowa nie
wystaje poza krawędź wieńca lub występ
7
ten przekracza 6 mm, osłona odsysająca nie
działa prawidłowo.
WSKAZÓWKA: Nie dokręcaj śruby
nastawczej zacisku (b) za mocno przy
otwartej dźwigni zaciskowej, gdyż
może to spowodować niewidoczne
uszkodzenie osłony odsysającej lub
kołnierza szlifierki.
WSKAZÓWKA: Gdy osłona nie
daje się dobrze zamocować przy
użyciu śruby nastawczej, nie używaj
żadnych narzędzi, a jedynie oddaj
elektronarzędzie i osłonę do warsztatu
serwisowego w celu naprawy lub
wymiany osłony.
5. By zdjąć osłonę, otwórz dźwignię
zaciskową. Obróć osłonę, by zgrać występy
z wgłębieniami, i ściągnij ją.
Montaż tarcz diamentowych
segmentowych do szlifowania
na sucho (rys. 3)
Przy montażu tarcz przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w instrukcji obsługi szlifierki.
NIE używaj tarcz tnących typu 1 ani ściernic ze
spoiwem.
Osłona ta jest zalecana do tarcz diamentowych
segmentowych na sucho (j) o średnicy 125 mm.
By zapewnić prawidłowe usadowienie i móc łatwo
zdjąć tarczę, umieść podkładkę (k) po wewnętrznej
stronie tarczy.
Odsysanie pyłu (rys. rys. 1, 4)
OSTRZEŻENIE: Używaj tej osłony
tylko z elektronarzędziami zalecanymi
przez firmę DEWALT.
Więcej informacji na temat kompatybilnych z tą
osłoną elektronarzędzi DEWALT można uzyskać
w autoryzowanych warsztatach serwisowych
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Listę naszych przedstawicielstw handlowych, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych,
znajdziesz także w Internecie pod adresem
www.2helpU.com.
OSTRZEŻENIE: Osłona ta może być
wykorzystywana tylko w połączeniu
z odkurzaczem przemysłowym.
ZAWSZE zakładaj certyfikowaną
osłonę twarzy lub maskę
przeciwpyłową.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy wąż jest dobrze
przyłączony.
8
WSKAZÓWKA: Ilość pyłu zatrzymywanego
przez odkurzacz zależy od jego filtrów. Więcej
informacji na ten temat podano w instrukcji obsługi
odkurzacza.
Wszystkie osłony odsysające DEWALT są
kompatybilne z przyłączem DEWALT Airlock
DWV9000.
1. Zamocuj przyłącze DWV9000 (l) na wężu
odkurzacza (m).
2. Odrygluj przyłącze DWV9000 (l) i nasuń je na
przyłącze do odsysania pyłu (a).
3. Zarygluj przyłącze DWV9000 (l).
ZWYKŁE WĘŻE SSĄCE
Do przyłącza (a) przyłącz zalecany wąż ssący.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Dotyczy to zarówno
szlifierek kątowych, jak
i odkurzaczy przemysłowych. Te
środki zapobiegawcze zmniejszają
niebezpieczeństwo niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: Dla własnego
bezpieczeństwa przed użyciem
jakichkolwiek akcesoriów zapoznaj
się z instrukcjami obsługi szlifierki
kątowej i odkurzacza przemysłowego.
Nieprzestrzeganie zamieszczonych
tam wskazówek i ostrzeżeń
może doprowadzić do urazu oraz
uszkodzenia elektronarzędzia i osłony
odsysającej. W ramach konserwacji
urządzenia stosuj wyłącznie identyczne
części zamienne.
WSKAZÓWKA: Ilość pyłu zatrzymywanego
przez odkurzacz zależy od jego filtrów. Więcej
informacji na ten temat podano w instrukcji obsługi
odkurzacza.
1. Wykonaj wszystkie operacje montażowe.
2. Załącz odkurzacz zgodnie z opisem
w odnośnej instrukcji.
3. Załącz elektronarzędzie zgodnie z opisem
w odnośnej instrukcji i przed przyłożeniem do
obrabianej powierzchni odczekaj, aż osiągnie
maksymalną prędkość obrotową.
4. Przyłóż osłonę do płaskiej powierzchni, jak np.
ściana lub podłoga, i rozpocznij szlifowanie.
5. Po zakończeniu szlifowania powierzchni
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Przed odłożeniem
urządzenia odczekaj, aż całkowicie się
zatrzyma.
WSKAZÓWKA: Osłona odsysająca i odkurzacz
przemysłowy działają efektywnie, gdy wykorzystuje
się je z diamentową tarczą segmentową na
płaskiej powierzchni.
Możliwość szlifowania do
wystającej krawędzi (rys. 1)
Osłona ta zawiera pokrywę obrotową, która
umożliwia szlifowanie do samej ściany.
1. Wyłącz elektronarzędzie i odłącz je od sieci.
2. Obróć pokrywę za uchwyt (f), aż zatrzaśnie się
w pozycji otwarcia.
Wymiana wieńca
szczotkowego (rys. 1)
1. Wyłącz elektronarzędzie i odłącz je od sieci.
2. Wypchnij zużyty wieniec z otworów (d).
3. Wciśnij nowy wieniec w otwory aż do
prawidłowego zamocowania.
Zamienne wieńce można za opłatą nabyć
u lokalnego dilera lub w autoryzowanym
warsztacie serwisowym. By uzyskać pomoc
przy montażu akcesoriów, zwróć się do jednego
z autoryzowanych warsztatach serwisowych
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Listę naszych przedstawicielstw handlowych, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych,
znajdziesz także w Internecie pod adresem
www.2helpU.com.
3. Przyłącz elektronarzędzie do sieci.
4. Trzymaj ręce i ciało z dala od tarczy
i otwartego otworu.
5. Przyłóż powstały otwór do obrabianej
powierzchni, załącz elektronarzędzie
i rozpocznij szlifowanie. Przed wyłączeniem
elektronarzędzia unieś je znad powierzchni.
6. Po zakończeniu szlifowania wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Przed odłożeniem
urządzenia odczekaj, aż całkowicie się
zatrzyma.
7. Obróć pokrywę za uchwyt (f) aż do pozycji
zamknięcia.
KONSERWACJA
Elektronarzędzie firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jego regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Dotyczy
to zarówno szlifierek kątowych, jak
i odkurzaczy przemysłowych. Te
środki zapobiegawcze zmniejszają
niebezpieczeństwo niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
9
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o autoryzowanych warsztatach
serwisowych. Ich listę i szczegółowe informacje
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
10
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00204306 - 02-04-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising