DWE46150 | DeWalt DWE46150 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

371001-59 LV
DWE46150
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
Attēls / Рисунок 1
a
g
f
b
e
d
c
Attēls / Рисунок 2
h
g
i
b
Attēls / Рисунок 3
j
k
3
Attēls / Рисунок 4
m
l
a
4
LATVIEŠU
VIRSMAS SLĪPĒŠANAS DISKS
DWE46150
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Veids
Svars
kg
DWE46150
1
0,31
Virsmas slīpēšanas disks DWE46150 ir paredzēts tikai
lietošanai kopā ar DEWALT slīpmašīnām, kam ir šādi
tehniskie dati:
aizsarga turētāja diametrs
44 mm
maks. ripas diametrs
125 mm
maks. nominālais ātrums
10 000/min
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek
gūti smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus,
bet, ja to nenovērš, var sabojāt
īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos
pirms piederuma lietošanas izlasiet
gan slīpēšanas instrumenta,
gan putekļsūcēja lietošanas
rokasgrāmatu. Ja šie brīdinājumi
netiek ievēroti, var gūt ievainojumus
un izraisīt smagus bojājumus
instrumentam un piederumam.
Instrumentam veicot remontu
vai apkopi, jālieto tikai identiskas
rezerves detaļas.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
c) Darba zonai ir jābūt labi vēdinātai.
Pakļaujot sevi putekļu iedarbībai slikti
vēdinātā darba zonā, var kaitēt veselībai.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem,
plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu
ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
5
LATVIEŠU
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir
mazāks risks gūt ievainojumus.
c) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
d) Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai
juvelierizstrādājumus. Netuviniet
matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai
gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu
ar spēku. Izmantojiet konkrētam
gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b)
c)
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru
citu piederumu vai papildierīci,
kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas
nav paredzēts šim instrumentam, var
rasties ievainojumu risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Virsmas slīpēšanas diska drošības noteikumi
• Diskam ir jābūt cieši piestiprinātam pie
elektroinstrumenta un maksimāli droši
6
novietotam tā, lai pret operatoru būtu
pavērsta vismazākā iespējamā ripas
daļa. Disks ir paredzēts putekļu savākšanai
un operatora aizsardzībai pret nejaušu
pieskaršanos ripai.
• Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja
īpaši izgatavotos un ieteiktos
piederumus. Kaut arī kādu citu piederumu
ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā
lietošana nav droša.
• Lietojiet ar šo virsmas slīpēšanas
disku tikai sausās dimanta apaļās
virsmas ripas. Virsmas slīpēšanas disks
nav paredzēts lietošanai ar standarta
slīpēšanas, nogriešanas un apaļajām ripām,
kā arī stiepļu sukām.
• Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta.
Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo
ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
• Vienmēr izmantojiet sānu rokturi. Cieši
satveriet šo rokturi. Vienmēr turiet sānu
rokturi, lai darba laikā savaldītu instrumentu.
• Nedrīkst lietot bojātu piederumu. Pirms
katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet
piederuma stāvokli, piemēram, vai
dimanta ripā nav robu un plaisu, vai
atbalsta paliktnis nav saplaisājis,
nodilis vai pārlieku nolietojies. Ja
elektroinstruments vai piederums ir
ticis nomests zemē, pārbaudiet, vai
tas nav bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu
piederumu. Kad pārbaude ir veikta un
piederums ir piestiprināts, gan jums,
gan apkārtējām personām jāstāv drošā
attālumā no piederuma rotēšanas
zonas, bet elektroinstruments vienu
minūti jādarbina maksimālajā ātrumā
bez noslodzes. Bojāti piederumi šajā
pārbaudes laikā parasti salūzt.
• Iedarbinot instrumentu, kam uzstādīta
jauna vai rezerves ripa, turiet
instrumentu droši norobežotā vietā
un vienu minūti ļaujiet tam darboties.
Ja ripai ir līdz šim nekonstatēta plaisa vai
bojājums, tai būtu jāsalūst nepilnas minūtes
LATVIEŠU
laikā. Instrumentu nedrīkst iedarbināt, ja
ripas ceļā atrodas kāda persona, tostarp
pats operators.
• Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet
sejas aizsargu, aizsargbrilles vai
brilles. Ja vajadzīgs, valkājiet putekļu
masku, ausu aizsargus, cimdus un
darba priekšautu, kas aiztur mazas
abrazīvas vai materiāla daļiņas. Acu
aizsargaprīkojumam jāaiztur lidojoši
netīrumi, kas rodas dažādu darbu veikšanas
laikā. Putekļu maskas vai respiratora
filtram jāaiztur darba laikā radušās daļiņas.
Ilgstoša un ļoti intensīva trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat
kontroli, instruments var pārgriezt vai aizķert
vadu, bet jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā
piederumā.
• Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz piederums nav pilnībā pārstājis
darboties. Rotējošais piederums var satvert
virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no
rokām.
• Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt,
kad pārnēsājat to, turot virzienā pret
sevi. Ja apģērbs nejauši pieskaras
rotējošajam piederumam, tas var tikt
satverts, piederumu ieraujot jūsu ķermenī.
• Regulāri tīriet elektroinstrumenta gaisa
atveres. Dzinēja ventilators ierauj putekļus
korpusā un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera daudzums var izraisīt elektrobīstamību.
• Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt
viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
• Nelietojiet tādus piederumus, kam
vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Ja
tiek izmantots ūdens vai citi dzesēšanas
šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai
elektriskās strāvas triecienu.
• Ar šo virsmas slīpēšanas disku
NEDRĪKST lietot stiepļu sukas.
darba laikā rodas putekļi, lietojiet
arī sejas vai putekļu masku.
VIENMĒR valkājiet sertificētu
aizsargaprīkojumu.
BRĪDINĀJUMS! Pirms darba
nosakiet radīto putekļu bīstamības
klasifikāciju. Lietojiet piemērotas
un oficiāli atzītas klases
rūpniecisko putekļsūcēju atbilstīgi
vietējiem noteikumiem par putekļu
bīstamības kontroli.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet
piemērotus ausu aizsargus.
Dažos apstākļos un ilglaicīga
darba gadījumā šī instrumenta
radītais troksnis var izraisīt dzirdes
pasliktināšanos.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto guļus
uz stabilas virsmas, no kuras tas
nevar nokrist zemē. Tie var izraisīt
smagus ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības
norādījumi un tiek uzstādītas drošības ierīces,
dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
• NELIETOJIET abrazīvas ripas.
• NESLĪPĒJIET un NEGRIEZIET metālu ar
apaļo dimanta ripu. Var atdalīties materiāla
daļiņas un tikt izsviestas gaisā.
• VIENMĒR pievienojiet putekļsūcēju.
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR valkājiet
aizsargbrilles. Ikdienas brilles
NAV aizsargbrilles. Ja griešanas
Valkājiet acu aizsargus.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 virsmas slīpēšanas disks
1 lietošanas rokasgrāmata
7
LATVIEŠU
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To
var sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. Putekļu atvere
b. Spīlējuma regulēšanas skrūve
c. Nomaināma suka
d. Sukas noņemšanas atvere
e. Atdures karkass
f. Atdures karkasa mēlīte
g. Spīlējuma svira
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis betona virsmas slīpēšanas disks ir paredzēts
putekļu savākšanai, slīpējot, līdzinot un pulējot
betona virsmas. Tas savāc arī putekļus,
noņemot virsmas krāsojumu, epoksīdsveķus
un līmi. Lietojot piemērotu slīpmašīnu, dimanta
slīpripu un putekļsūcēju, virsmas slīpēšanas
disku var izmantot, lai savāktu lielāko daļu
statisko un gaisa putekļu, kas citādi piesārņotu
darba zonu vai radītu lielāku risku gan
operatora, gan tuvumā esošu personu veselībai.
Šis betona virsmas slīpēšanas disks VIENMĒR
ir jālieto kopā ar putekļsūcēju, kas paredzēts
betona putekļu savākšanai.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Virsmas slīpēšanas disks ir profesionālai
lietošanai paredzēts instruments. NEĻAUJIET
bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir
jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
VIENMĒR izslēdziet instrumentu
8
un atvienojiet to no barošanas
avota. Tas attiecas gan uz
slīpmašīnu, gan putekļsūcēju.
Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas instrumenta iedarbināšanas
risks.
Virsmas slīpēšanas diska
uzstādīšana un noņemšana
(2. att.)
1. Lai noņemtu aizsargu no slīpmašīnas,
ievērojiet instrumenta rokasgrāmatas
norādījumus par aizsarga uzstādīšanu un
noņemšanu.
2. Atveriet virsmas slīpēšanas diska spīlējuma
sviru (g) un savietojiet tā mēlītes (h) ar
slīpmašīnas pārvada kartera atverēm (i).
3. Kad spīlējuma svira ir atvērta, grieziet disku
līdz vēlamajai darba pozīcijai. Virsmas
slīpēšanas diskam jābūt novietotam starp
vārpstu un operatoru, lai nodrošinātu
maksimālu operatora aizsardzību.
4. Lai virsmas slīpēšanas disku nostiprinātu uz
pārvada kartera, aizveriet spīlējuma sviru.
Pievelciet spīlējuma regulēšanas skrūvi
(b), lai disks būtu piestiprināts pie pārvada
kartera.
Dimanta ripas vislabākais novietojums ir
3 mm virs sukas. Ja dimanta ripa atrodas
diska iekšpusē vai vairāk nekā 6 mm virs
sukas, disks nedarbojas pareizi.
IEVĒRĪBAI! Nepievelciet spīlējuma
regulēšanas skrūvi (b), ja spīlējuma
svira atrodas atvērtā pozīcijā.
Rezultātā virsmas slīpēšanas diskam
vai kartera centram var rasties
bojājums, ko nevar pamanīt.
IEVĒRĪBAI! Ja virsmas slīpēšanas
disku nevar pievilkt ar spīlējuma
regulēšanas skrūvi, nelietojiet
instrumentu un nogādājiet
instrumentu un virsmas slīpēšanas
disku apkopes centrā, lai nomainītu
vai salabotu virsmas slīpēšanas
disku.
5. Lai noņemtu virsmas slīpēšanas disku,
atveriet spīlējuma sviru, grieziet virsmas
slīpēšanas disku, lai savietotu atveres ar
mēlītēm, un pavelciet uz augšu virsmas
slīpēšanas disku.
LATVIEŠU
Sauso dimanta apaļo virsmas
ripu uzstādīšana (3. att.)
Ievērojiet instrumenta rokasgrāmatā minētos
norādījumus par griezējripu uzstādīšanu un
lietošanu un uzstādiet slīpripu. NELIETOJIET 1.
veida griezējripas un saistvielas abrazīvās ripas.
Ar šo disku ieteicams lietot 125 mm (5 collu)
sauso dimanta apaļo virsmas ripu (j). Iekšējā
atloka paplāksne (k) ir jāuzstāda aiz ripas, lai
instrumentu varētu brīvi noņemt un pareizi
uzstādīt.
Putekļu novadīšana (1., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet šo
instrumentu tikai kopā ar tiem
elektroinstrumentiem, ko ieteicis
DEWALT.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par DEWALT
elektroinstrumentiem, kas ir savietojami ar šo
piederumu, sazinieties ar kādu no pilnvarotajiem
apkopes centriem, kas norādīti uz pēdējā
vāka, vai skatiet pilnīgu informāciju par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
BRĪDINĀJUMS! Šis piederums
ir JĀLIETO apvienojumā ar
putekļsūcēja sistēmu. VIENMĒR
valkājiet sertificētu sejas vai putekļu
aizsargmasku.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai šļūtene ir cieši
piestiprināta.
PIEZĪME. Tas, cik daudz putekļu tiek savākts
ar putekļsūcēju, ir atkarīgs no tā filtra sistēmas.
Sīkāku informāciju skatiet putekļsūcēja
lietošanas rokasgrāmatā.
Visi DEWALT putekļu savākšanas diski ir
paredzēti darbam ar DEWALT Airlock DWV9000
savienotāju.
1. Pievienojiet DWV9000 savienotāju (l) pie
putekļsūcēja šļūtenes (m).
2. Atvienojiet DWV9000 savienotāju (l) un
uzstumiet uz putekļu atveres (a).
3. Cieši nostipriniet DWV9000 savienotāju (l).
STANDARTA PUTEKĻSŪCĒJA ŠĻŪTENES
Pievienojiet putekļu atverei (a) ieteicamo
putekļsūcēja šļūteni.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
VIENMĒR izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas
avota. Tas attiecas gan uz
slīpmašīnu, gan putekļsūcēju.
Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas instrumenta iedarbināšanas
risks.
BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos
pirms piederuma lietošanas izlasiet
gan slīpēšanas instrumenta,
gan putekļsūcēja lietošanas
rokasgrāmatu. Ja šie brīdinājumi
netiek ievēroti, var gūt ievainojumus
un izraisīt smagus bojājumus
instrumentam un piederumam.
Instrumentam veicot remontu
vai apkopi, jālieto tikai identiskas
rezerves detaļas.
PIEZĪME. Tas, cik daudz putekļu tiek savākts
ar putekļsūcēju, ir atkarīgs no tā filtra sistēmas.
Sīkāku informāciju skatiet putekļsūcēja
lietošanas rokasgrāmatā.
1. Pārbaudiet, vai ir ievēroti visi norādījumi par
salikšanu.
2. Ieslēdziet putekļsūcēju, kā norādīts tā
lietošanas rokasgrāmatā.
3. Ieslēdziet instrumentu, kā norādīts tā
lietošanas rokasgrāmatā, un nogaidiet,
līdz tas sasniedz pilnu ātrumu, pirms tas
saskaras ar darba virsmu.
4. Novietojiet virsmas slīpēšanas disku uz
līdzenas darba virsmas, piemēram, grīdas
vai sienas, un sāciet slīpēt.
5. Kad virsmas slīpēšana ir pabeigta,
izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no
elektrobarošanas avota. Pirms instrumenta
nolikšanas malā nogaidiet, līdz ripa pārstāj
rotēt.
PIEZĪME. Virsmas slīpēšanas disks un
putekļsūcējs ir paredzēti lietošanai vienīgi ar
dimanta apaļo virsmas suku un uz līdzenas
virsmas.
Atdures karkasa lietošana
(1. att.)
Šim betona virsmas slīpēšanas diskam ir
atdures karkass līdzenai slīpēšanai attiecībā
pret sienu.
1. Izslēdziet instrumentu un atvienojiet no
elektrobarošanas avota.
9
LATVIEŠU
2. Ar atdures karkasa mēlītes (f) palīdzību
grieziet atdures karkasu, līdz tas nofiksējas
atvērtā pozīcijā.
pēcpārdošanas pakalpojumiem tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
3. Pievienojiet instrumentu elektrobarošanas
avotam.
4. Turiet rokas un ķermeni drošā attālumā no
ripas un karkasa atveres.
5. Novietojiet atdures karkasu līdzeni pret
darba virsmu, ieslēdziet instrumentu un
sāciet slīpēt. Instrumentu izslēdziet tikai tad,
kad tas ir nocelts nost no apstrādājamās
virsmas.
6. Kad līdzenā slīpēšana ir pabeigta,
izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no
elektrobarošanas avota. Pirms instrumenta
nolikšanas malā nogaidiet, līdz ripa pārstāj
rotēt.
7. Ar atdures karkasa mēlītes (f) palīdzību
grieziet atdures karkasu, līdz tas nofiksējas
aizvērtā pozīcijā.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo
apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir
atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un
regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
VIENMĒR izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas
avota. Tas attiecas gan uz
slīpmašīnu, gan putekļsūcēju.
Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas instrumenta iedarbināšanas
risks.
Sukas nomaiņa (1. att.)
1. Izslēdziet instrumentu un atvienojiet no
elektrotīkla.
2. Izspiediet nolietoto suku ārā no sukas
noņemšanas atverēm (d).
3. Iespiediet jauno suku tās noņemšanas
atverēs, līdz tā ir cieši nostiprināta.
Rezerves sukas var iegādāties par atsevišķu
samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā
apkopes centrā. Ja vēlaties iegūt kādu
piederumu, sazinieties ar kādu no pilnvarotajiem
apkopes centriem, kas norādīti uz pēdējā
vāka, vai skatiet pilnīgu informāciju par mūsu
10
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu
no galvenā korpusa izpūtiet
netīrumus un putekļus ikreiz, kad
pamanāt tos uzkrājamies gaisa
atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot
šo darbību, valkājiet atzītu acu
aizsargaprīkojumu un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
LATVIEŠU
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir
pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОЖУХ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ DWE46150
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная
разработка изделий и инновации делают
компанию DEWALT одним из самых
надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Тип
Вес
кг
DWE46150
1
0,31
Кожух для пылеудаления углошлифовальной машины
DWE46150 используется только со шлифовальными
машинами DEWALT со следующими техническими
характеристиками:
диаметр держателя ограждения
44 мм
максимальный диаметр диска
125 мм
максимальная удельная скорость
10000/мин
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите
внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает
опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет
к смерти или серьезной
травмев случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая
в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
12
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но
если ими пренебречь, может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ: Для вашей
собственной безопасности
перед использованием любой
оснастки внимательно
прочитайте руководство
по эксплуатации как для
шлифовальной машины,
так и для вакуумного
пылеуловителя. Невыполнение
этих инструкций может
привести к травме и серьезным
повреждениям инструмента
и оснастки. При проведении
технического обслуживания
инструмента используйте
только оригинальные запасные
части.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламление или плохое освещение
на месте работы может стать
причиной несчастного случая.
b) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочей зоны. Пыль в плохо
проветриваемом помещении может
нанести вред здоровью.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается
риск поражения электрическим
током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивиду- альной защиты.
Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие
как противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушника, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли
сохранять равновесие. Это
позволит лучше контролировать
электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
d) Надевайте подходящую одежду. Не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
волосы, одежда и перчатки не
попадали под движущиеся детали.
Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут быть
захвачены движущимися деталями.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит
работу более эффективно
и безопасно при стандартной
нагрузке.
b)
c)
ВНИМАНИЕ: Применение
любых принадлежностей
и приспособлений, а также
выполнение любых операций
помимо тех, которые
рекомендованы данным
руководством, может привести
к травме.
Храните неиспользуемый
электроинструмент
в недоступном для детей
месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструменты
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и оснастку в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание
электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Правила техники безопасности при использовании
защитного кожуха углошлифовальной машины
• Ограждение должно быть надежно
закреплено на электроинструменте
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
и находится в положении,
обеспечивающем максимальную
защиту, чтобы минимально
возможная часть круга находилась
на одной прямой с оператором.
Этот защитный кожух предназначен
для сбора пыли и помогает защитить
оператора от случайного контакта
с диском.
• Не используйте оснастку,
которая не рекомендована
производителем инструмента и не
предназначена для него специально.
Возможность установки оснастки на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при ее использовании.
• Используйте только
чашеобразные круги с сухой
алмазной поверхностью. Кожухи
для шлифовальной машины не
предназначены для использования
с обычными шлифовальными,
отрезными кругами и проволочными
щетками.
• Номинальная скорость инструмента
должна, как минимум, равняться
максимальной скорости, указанной
на электроинструменте. Оснастка,
которая вращается со скоростью,
превышающей ее номинальную
скорость вращения, может
разрушиться и отлететь в сторону.
• Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Режущая оснастка
в случае контакта с проводом под
напряжением может передать
напряжение на внешние металлические
элементы электроинструмента, что
приведет к поражению оператора
электротоком.
• Всегда пользуйтесь боковыми
ручками. Надежно затягивайте
рукоятку. Чтобы всегда
контролировать работу инструмента
необходимо всегда использовать
боковую ручку.
• Не используйте поврежденную
оснастку. Перед каждым
использованием проверьте оснастку,
например, алмазный круг, на наличие
зазубрин и трещин, подложку на
14
наличие трещин и износа. В случае
падения электроинструмента или
оснастки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповрежденную оснастку. После
проверки и установки оснастки
расположитесь сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения оснастки и запустите
электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки
на одну минуту. Поврежденная
оснастка, как правило, разрушается
в течение этого тестового периода.
• При запуске инструмента с новым
диском или при замене диска,
держите инструмента за хорошо
защищенную часть и дайте ему
поработать в течение минуты.
Если на диске есть не обнаруженные
трещины или дефекты, его может
разорвать меньше чем за минуту.
Никогда не запускайте инструмент,
если в плоскости вращения диска
находятся люди. Это касается
и оператора.
• Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте
щиток для защиты лица или
защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук,
способный защитить от мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали.
Средства защиты для глаз должны
останавливать частицы, вылетающие
при выполнении различных видов
работ. Пылезащитная маска или
респиратор должны обеспечивать
фильтрацию твердых частиц,
образующихся при выполнении работ.
Длительное воздействие шума
высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
• Располагайте шнур питания на
удалении от вращающейся оснастки.
В случае потери контроля шнур
питания может быть разрезан или
ободран, а ваша рука может быть
затянута вращающейся оснасткой.
• Никогда не кладите
электроинструмент до тех пор,
РУССКИЙ ЯЗЫК
пока он полностью не остановится.
Вращающаяся оснастка может
задеть за поверхность, из-за чего
электроинструмент может вырваться
из рук.
• Не включайте электроинструмент,
если оснастка направлена на вас.
Случайный контакт с вращающейся
оснасткой может привести
к наматыванию одежды и контакту
оснастки с вашим телом.
• Регулярно очищайте
вентиляционные отверстия
электроинструмента. Вентилятор
электродвигателя затягивает
пыль внутрь корпуса, а скопление
большого количества пыли на металле
электродвигателя повышает риск
поражения электротоком.
• Не используйте электроинструмент
рядом с горючими материалами.
Искры могут привести к их
воспламенению.
• Не используйте оснастку,
требующую жидкостного
охлаждения. Использование воды
или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению
электрическим током вплоть до
смертельного исхода.
• НЕ используйте проволочные
щетки с этим кожухом для
углошлифовальной машины.
пылеуловитель
соответствующего
и официально одобренного
класса безопасности, который
соответствует местным
правилам управления
рисками,связанными с пылью.
ВНИМАНИЕ: Всегда
используйте
соответствующие средства
для защиты органов слуха.
В некоторых условиях и во время
использования шум данного
инструмента может стать
причиной нарушения слуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Это может привести
к серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
А именно:
• НЕ используйте абразивные круги.
– Ухудшение слуха.
• НЕ шлифуйте и не режьте металл
алмазным кругом. Возможен разлет
частичек металла.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
• ВСЕГДА используйте пыле сборник.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА надевайте
защитные очки. Обычные очки
НЕ могут заменить защитные
очки. Также используйте маску
или противопылевую маску при
резке, в результате которой
образуется много пыли.
Всегда используйте средства
индивидуальной защиты.
ВНИМАНИЕ: Перед началом
работы обратите внимание
на классификацию рисков,
которые возникают
в результате воздействия
пыли. Используйте
промышленный вакуумный
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Защитный кожух для шлифовальной
машины
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
оснастки, которые могли возникнуть
во время транспортировки.
• Найдите время и внимательно
прочитайте данное руководство
и разберитесь в нем.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Пылевой патрубок
b. Стопорный винт зажима
c. Сменная кромочная щетки
d. Отверстие для снятия кромочной щетки
e. Бортовая заслонка
f. Ушко бортовой заслонки
g. Рукоятка зажима
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваш кожух шлифовальной машины для
бетонных поверхностей был разработан
для удаления пыли при шлифовке,
выравнивании и полировке бетонных
поверхностей. Он позволяет удалять пыль
при снятии краски, эпоксидной смолы
и клея. Используя его с соответствующими
шлифовальными машинами, алмазными
шлифовальными кругами и вакуумными
пылеуловителями можно убрать большое
количество обычной и взвешенной
пыли, которая может загрязнять рабочее
пространство или представлять огромный
риск для здоровья оператора и тех,
кто находится в непосредственной
близости к нему. Шлифовальная машина
для бетонных поверхностей ВСЕГДА
должна использоваться с вакуумным
пылеуловителем, предназначенным для
удаления бетонной пыли.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
16
легковоспламеняющихся жидкостей или
газов.
Кожух для шлифовальной машины это профессиональное оборудование.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего
за их безопасность. Никогда не
оставляйте детей без присмотра с этим
инструментом.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск травмы, ВСЕГДА
выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять
какие-либо настройки или
снимать/устанавливать
насадки или аксессуары.
Это относится как
к шлифовальной машине,
так и к вакуумному
пылеуловителю. Такие
превентивные меры
безопасности снижают
риск случайного включения
инструмента.
Установка и снятие кожуха
шлифовальной машины
(рис. 2)
1. Следуйте инструкциям руководства по
установке и снятию кожуха для снятия
его с шлифовальной машины.
2. Откройте фиксатор (g) на кожухе
шлифовальной машины и совместите
ушки (h) на кожухе шлифовальной
машины с пазами (i) на корпусе
редуктора шлифовальной машины.
3. При открытом фиксаторе поверните
кожух в нужное рабочее положение.
Кожух шлифовальной машины должен
располагаться между шпинделем
и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Закройте фиксатор чтобы закрепить
кожух на корпусе редуктора. Затяните
винт фиксатора (b), чтобы обеспечить
защиту корпуса редуктора.
Для оптимального размещения,
алмазный круг должен проходить на
3 мм выше щеток. Если алмазный круг
проходит внутри круга или находится
на высоте больше 6 мм, кожух не будет
работать должным образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не затягивайте
регулировочный винт (b), когда
зажимной рычаг находится
в открытом положении.
В результате этого может
произойти незаметное
повреждение ограждения или
монтажной ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если кожух
шлифовальной машины
невозможно надежно закрепить
фиксатором, не пользуйтесь
инструментом и шлифовальной
машиной, обратитесь
в сервисный центр для ремонта
и замены кожуха шлифовальной
машины.
5. Для снятия кожуха шлифовальной
машины откройте фиксатор, поверните
кожух шлифовальной машины, чтобы
совместить пазы и ушки и снимите кожух
шлифовальной машины.
Установка чашеобразных
алмазных кругов для сухой
шлифовки поверхности
(рис. 3)
Следуйте инструкциям по установке
и использованию отрезных кругов
руководства по эксплуатации и установки
отрезных кругов. НЕ используйте отрезные
круги Типа 1 или абразивные круги со
связующим.
С данным кожухом рекомендуется
использовать 125 мм (5 дюймовые)
чашеобразные алмазные круги для
сухой шлифовки поверхности (j). Шайбу
внутреннего фланца (k) нужно установить
под диск, что позволит легко снимать
инструмент и обеспечит его хорошую
посадку.
Удаление пыли (рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Используйте
только рекомендованные
DEWALT инструменты с этим
устройством.
Для подробностей об электроинструментах
DEWALT, совместимых с этим устройством,
обратитесь, пожалуйста в авторизованные
сервисные центры, указанные на задней
крышке или узнайте об этом подробнее
в центрах послепродажного обслуживания,
информацию о которых вы найдете
в Интернет: www.2helpU.com.
ВНИМАНИЕ: Это устройство
НУЖНО использовать
с системой пылеудаления.
ВСЕГДА надевайте
сертифицированные средства
защиты для лица или
противопылевую маску.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шланг
надежно подключен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пыли, которое
остается в вакуумном пылеуловителе
зависит от его системы фильтрации.
Подробную информацию вы найдете
в инструкциях по эксплуатации вакуумного
пылеуловителя.
Все кожухи с пылесборниками DEWALT
разработаны для работы с соединительной
системой DEWALT Airlock DWV9000.
1. Установите соединительную систему
DWV9000 (l) на шланг коллектора пыли
(m).
2. Разблокируйте соединительную
систему DWV9000 (l) и сдвиньте ее
к пылеприемнику (a).
3. Надежно зафиксируйте разъем
DWV9000 (l).
ОБЫЧНЫЕ ШЛАНГИ ВАКУУМНОГО
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ
Подсоедините рекомендованный шланг
вакуумного пылеуловителя к пылевому
патрубку.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск травмы, ВСЕГДА
выключайте инструмент
и отключайте его от
сети перед тем, как
выполнять какие-либо
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Это относится
как к шлифовальной
машине, так и к вакуумному
пылеуловителю. Такие
превентивные меры
безопасности снижают
риск случайного включения
инструмента.
ВНИМАНИЕ: Для вашей
собственной безопасности
перед использованием
любой насадки внимательно
прочитайте руководство
по эксплуатации, как для
шлифовальной машины,
так и для вакуумного
пылеуловителя. Невыполнение
этих инструкций может
привести к травме и серьезным
повреждениям инструмента
и его оснастки. При проведении
технического обслуживания
инструмента используйте
только оригинальные запасные
части.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пыли, которое
остается в вакуумном пылеуловителе
зависит от его системы фильтрации.
Подробную информацию вы найдете
в инструкциях по эксплуатации вакуумного
пылеуловителя.
1. Убедитесь в том, что выполнены все
инструкции по сборке.
2. Включите вакуумный пылеуловитель как
указано в инструкциях по эксплуатации.
3. Включите инструмент как указано
в руководстве по эксплуатации и дайте
ему набрать полную скорость прежде
чем коснуться рабочей поверхности.
4. Прижмите кожух шлифовальной машины
на рабочую поверхность, например на
пол или стену и начинайте шлифовку.
5. По завершению шлифовки поверхности
выключите инструмент и отключите
его от сети. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь его остановки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кожух шлифовальной
машины и вакуумный пылеуловитель
эффективно работают с чашеобразными
алмазными шлифовальными кругами на
плоских поверхностях.
18
Использование для угловой
шлифовки (рис. 1)
На этом кожухе машины для шлифовки
бетона есть заслонка, которая позволяет
выполнять угловую шлифовку заподлицо.
1. Выключите инструмент и отсоедините
его от сети.
2. С помощью ушка (f) поверните
кромочную заслонку до тех пор, пока она
не окажется в открытом положении.
3. Подсоедините устройство
к электроинструменту.
4. Держите руки и корпус подальше от
круга и отверстия заслонки.
5. Установите край заслонки на рабочую
поверхность, включите инструмент
и начинайте шлифовку. Поднимите
инструмент от обрабатываемой
поверхности перед его выключением.
6. По завершению шлифовки поверхности
выключите инструмент и отключите
его от сети. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь его остановки.
7. С помощью ушка (f) поверните
кромочную заслонку так, чтобы она
оказалась в закрытом положении.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за
инструментом и его регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск травмы, ВСЕГДА
выключайте инструмент
и отключайте его от
сети перед тем, как
выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Это относится
как к шлифовальной
машине, так и к вакуумному
пылеуловителю. Такие
превентивные меры
безопасности снижают
риск случайного включения
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена кромочной щетки
(рис. 1)
1. Выключите инструмент и отсоедините
его от сети.
2. Нажмите на изношенную щетку чтобы
снять ее с крепежных отверстий (d).
3. Прижмите новую кромочную щетку
для фиксации защелок в крепежных
отверстиях.
Заменить кромочную щетку можно за
отдельную плату у местного дилера или
в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске нужной
оснастки, обратитесь, пожалуйста
в авторизованные сервисные центры,
указанные на задней крышке или узнайте об
этом подробнее в центрах после продажного
обслуживания, информацию о которых вы
найдете в Интернет: www.2helpU.com.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте
защитные наушники
и противопылевую маску при
выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда
не пользуйтесь
растворителями или другими
сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: Поскольку оснастка
сторонних производителей,
кроме тех, что предлагаются
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только дополнительные
приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом
для получения дополнительной информации
по соответствующей оснастки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет
осуществлять повторную
переработку и использовать
их снова и снова. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов
и бытового мусора на муниципальных
свалках или сдачу его продавцам, у которых
вы покупали свой продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и подробную информацию
о послепродажном обслуживании
и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
zst00228058 - 18-02-2014
20
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising