DWE46150 | DeWalt DWE46150 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

588778-27 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE46150
Obrázek 1
a
g
f
b
e
d
c
Obrázek 2
h
g
i
b
Obrázek 3
j
k
2
Obrázek 4
m
l
a
3
KRYT NA BRUSKY PRO PLOŠNÉ BROUŠENÍ
DWE46150
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Typ
Hmotnost
kg
DWE46150
1
0,31
Kryt na brusky pro plošné broušení DWE46150 je určen pouze
pro použití s bruskami DEWALT s následujícími technickými
parametry:
průměr držáku krytu
44 mm
max. průměr kotouče
125 mm
max. jmenovité otáčky
10 000/min
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
4
Všeobecné bezpečnostní
výstrahy
VAROVÁNÍ: Před použitím jakéhokoli
příslušenství si z důvodu zajištění
vaší bezpečnosti přečtěte návody pro
obsluhu tohoto nářadí i pro obsluhu
odsávacího zařízení. Nebudouli splněny tyto požadavky, může
dojít k zranění osob a k vážnému
poškození nářadí a jeho příslušenství.
Při opravách tohoto nářadí používejte
pouze shodné náhradní díly.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
c) ajistěte, aby bylo pracoviště řádné
větrané. Vystavení se působení prachu na
špatně větraném pracovišti může mít za
následek zdravotní potíže.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c)
d)
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b)
c)
VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoli jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení,
nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu
k obsluze, může představovat riziko
zranění osob.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Bezpečnostní předpisy pro
kryt pro plošné broušení
• Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby byla
před uživatelem nářadí obnažena pouze
minimální část kotouče. Tento kryt je určen
pro zachytávání prachu a pomáhá chránit
obsluhu před kontaktem s kotoučem.
• Nepoužívejte příslušenství, které není
specificky navrženo a doporučeno
výrobcem nářadí. I když s vaším elektrickým
nářadím může být použito také příslušenství,
neznamená to, že je zajištěn jeho bezpečný
provoz.
• Používejte s tímto krytem pro plošné
broušení pouze diamantové miskové
kotouče pro suché broušení. Tento kryt
pro plošné broušení není určen pro použití
se standardními brusnými kotouči, řezacími
kotouči, miskovými kotouči nebo drátěnými
kotouči.
• Jmenovité otáčky příslušenství musí
minimálně odpovídat maximálním
otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí.
Příslušenství, které se otáčí rychleji, než jsou
jeho povolené maximální otáčky, se může
roztrhnout nebo rozlomit.
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí
za izolované části. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem se nechráněné
kovové části nářadí stanou také „živé“
a obsluha utrpí zásah elektrickým proudem.
• Vždy používejte boční rukojeť. Rukojeť
řádně utáhněte. Boční rukojeť by měla být
používána stále, aby byla vždy zaručena
ovladatelnost nářadí.
• Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím proveďte kontrolu.
U diamantových kotoučů zkontrolujte, zda
nejsou prasklé nebo zda nejsou odštípnuté,
u opěrných podložek zkontrolujte, zda
nejsou prasklé, potrhané nebo nadměrně
opotřebované. Dojde-li k pádu elektrického
nářadí nebo jeho příslušenství, zkontrolujte,
zda nedošlo k poškození a je-li to nutné,
použijte nepoškozené příslušenství.
Po kontrole a montáži příslušenství se
postavte vy i ostatní osoby tak, abyste stáli
mimo rovinu rotujícího příslušenství a na
jednu minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. Během této testovací
doby se poškozené příslušenství obvykle zničí.
• Při spuštění nářadí s novým nebo
vyměněným kotoučem držte nářadí na
dobře chráněném místě a nechejte jej
v chodu asi jednu minutu. Je-li na kotouči
nedetekovaná prasklina nebo jiný kaz, do
jedné minuty dojde k zničení kotouče. Nikdy
nespouštějte toto nářadí, stojí-li v ose kotouče
jiná osoba. To se vztahuje i na obsluhu této
brusky.
• Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
5
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
• Udržujte napájecí kabel v bezpečné
vzdálenosti od rotujícího příslušenství.
Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí
nebo obroušení kabelu a vaše ruka může
být zachycena a vtažena do rotujícího
příslušenství.
• Nikdy nepokládejte elektrické nářadí,
dokud nedojde k úplnému zastavení
rotujícího příslušenství. Rotující příslušenství
se může zarýt do povrchu, což může způsobit
ztrátu vaší kontroly nad nářadím.
• Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a kontakt
příslušenství s vaším tělem.
• Pravidelně čistěte větrací otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru odvádí
prachové nečistoty z vnitřního prostoru nářadí
a nadměrné hromadění kovových částeček
může způsobit úraz elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Před zahájením práce
zkontrolujte stupeň rizika týkající
se vytvářeného prachu. Používejte
zařízení pro průmyslové odsávání
prachových nečistot odpovídající
oficiálně schválené bezpečnostní
třídě, které je v souladu s vašimi
místními předpisy týkající se snížení
rizika vytváření nebezpečného
prachu.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte vhodné
osobní prostředky pro ochranu
sluchu. V určitých podmínkách a po
určité době použití může hluk tohoto
nářadí způsobit ztrátu sluchu.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Mohlo
by dojít k vážnému úrazu.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
• Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto hořlavin.
– Poškození sluchu.
• Nepracujte s příslušenstvím, jehož
použití vyžaduje chladicí kapaliny. Použití
vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést
k smrtelnému úrazu elektrickým proudem
nebo k jinému zranění.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
• NEPOUŽÍVEJTE s tímto krytem pro plošné
broušení drátěné kartáče.
Štítky na nářadí
• NEPOUŽÍVEJTE brusné kotouče.
Na zařízení jsou následující piktogramy:
• NEBRUSTE nebo NEŘEŽTE kovy pomocí
diamantového miskového kotouče. Mohlo
by dojít k odštípnutí fragmentů a k jejich
odmrštění.
• VŽDY používejte zásobník pro zachycení
prachu.
VAROVÁNÍ: VŽDY používejte
ochranné brýle. Brýle pro denní nošení
NEJSOU ochranné brýle. Jestliže se
při řezání práší, používejte respirátor
6
proti prachu nebo ochranný štít. VŽDY
používejte schválené bezpečnostní
vybavení s certifikátem.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 kryt pro plošné broušení
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
a. Otvor pro odvod prachu
b. Seřizovací šroub objímky
c. Vyměnitelná obruba
d. Otvor pro demontáž obruby
e. Krytka pro broušení u stěny
f. Výstupek krytky pro broušení u stěny
g. Upínací páčka
POUŽITÍ VÝROBKU
Váš kryt pro plošné broušení betonu je určen pro
odstraňování prachu při následujících pracích:
broušení, srovnávání a leštění betonových
povrchů. Může odstraňovat prach při odstraňování
nátěrů, pryskyřic a lepidel. Při použití odpovídající
brusky, diamantového brusného kotouče
a odsavače prachu může být použit pro odstranění
téměř všeho statického a vzdušného prachu, který
by jinak bez použití systému pro odsávání prachu
mohl způsobit znečistění pracovního prostředí,
nebo by mohl vytvářet zvýšené zdravotní riziko
pro obsluhu nacházející se v jeho bezprostřední
blízkosti. Tato bruska pro broušení betonových
povrchů by měla být VŽDY použita s odsáváním
prachu, které je určeno pro práci s betonovým
prachem.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Kryt pro povrchové broušení je nářadí pro
profesionály. ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto
nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto
nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění VŽDY vypněte
nářadí a odpojte nářadí od jeho
zdroje napájecího napětí před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před nasazením či sejmutím
příslušenství. To platí pro toto
nářadí i pro zařízení pro odsávání
prachu. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Montáž a demontáž krytu pro
plošné broušení (obr. 2)
1. Dodržujte pokyny pro montáž a demontáž
krytu, které jsou uvedeny v návodu pro
obsluhu nářadí, abyste mohli sejmout kryt
brusky.
2. Uvolněte upínací páčku (g) na krytu pro
plošné broušení a srovnejte výstupky (h) na
krytu pro plošné broušení s drážkami (i) na
převodovce nářadí.
3. S uvolněnou upínací páčkou otočte kryt
do požadované pracovní polohy. Z důvodu
zajištění maximální ochrany by se měl kryt
pro plošné broušení nacházet mezi hřídelem
a obsluhou.
4. Zajistěte upínací páčku, aby došlo k zajištění
krytu pro plošné broušení na převodovce.
Utáhněte seřizovací šroub objímky (b), aby
bylo zajištěno bezpečné a řádné upevnění
k převodovce nářadí.
Při optimálním nastavení by se měl
diamantový kotouč pohybovat zhruba 3 mm
nad obrubou. Pohybuje-li se diamantový
kotouč uvnitř krytu nebo je-li výše než 6 mm,
kryt nebude pracovat správně.
POZNÁMKA: Neutahujte seřizovací
šroub objímky (b), je-li zajišťovací
páčka v poloze uvolněno. Mohlo by
dojít k nezjistitelnému poškození krytu
pro plošné broušení nebo montážní
hlavy.
POZNÁMKA: Nemůžete-li kryt pro
plošné broušení utáhnout pomocí
7
seřizovacího šroubu objímky,
nepoužívejte toto nářadí a předejte
nářadí i s krytem pro plošné broušení
autorizovanému servisu, kde bude
provedena oprava nebo výměna
tohoto krytu.
5. Chcete-li kryt pro plošné broušení sejmout,
uvolněte upínací páčku, otočte kryt pro plošné
broušení tak, aby došlo k srovnání drážek
a výstupků a vytáhněte tento kryt směrem
nahoru.
Montáž diamantového
miskového kotouče pro suché
broušení (obr. 3)
Dodržujte pokyny pro montáž a použití kotoučů,
které jsou uvedeny v návodu k obsluze
a namontujte požadované brusné kotouče.
NEPOUŽÍVEJTE řezné kotouče typu 1 nebo
pojené brusné kotouče.
Pro použití s tímto krytem pro plošné broušení
je doporučen diamantový miskový kotouč (j)
s průměrem 125 mm. Za kotouč by měla být
nasazena podložka vnitřní příruby (k), která
umožní snadnou demontáž a řádné upevnění.
Odsávání prachu (obr. 1, 4)
VAROVÁNÍ: Používejte toto
příslušenství pouze s doporučeným
elektrickým nářadím DEWALT.
Chcete-li získat podrobnější informace
o elektrickém nářadí DEWALT, které je kompatibilní
s tímto příslušenstvím, kontaktujte prosím jeden
z našich autorizovaných servisů, jehož adresa je
uvedena zadní straně tohoto návodu, nebo získejte
všechny podrobnosti o našem poprodejním
servisu, které jsou k dispozici na internetové
adrese: www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: Toto příslušenství MUSÍ
BÝT používáno se systémem pro
odsávání prachu. VŽDY používejte
schválený bezpečnostní obličejový štít
nebo masku proti prachu.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je hadice pevně
připojena.
POZNÁMKA: Množství prachu zachyceného
odsávacím zařízením závisí na jeho filtrovacím
systému. Další informace naleznete v návodě pro
obsluhu odsávacího zařízení.
Všechna zařízení DEWALT pro zachytávání prachu
jsou určena pro použití se spojkou DEWALT Airlock
DWV9000.
8
1. Připojte spojku DWV9000 (l) k hadici vašeho
zásobníku na prach (m).
2. Odjistěte spojku DWV9000 (l) a nasuňte ji na
otvor pro odvod prachu (a).
3. Proveďte zajištění spojky DWV9000 (l).
BĚŽNÉ HADICE ODSÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Připevněte k otvoru pro odvod prachu (a)
doporučenou hadici pro odsávání prachu.
OBSLUHA
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění VŽDY vypněte
nářadí a odpojte nářadí od jeho
zdroje napájecího napětí před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před nasazením či sejmutím
příslušenství. To platí pro toto
nářadí i pro zařízení pro odsávání
prachu. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
VAROVÁNÍ: Před použitím jakéhokoli
příslušenství si z důvodu zajištění
vaší bezpečnosti přečtěte návody pro
obsluhu tohoto nářadí i pro obsluhu
odsávacího zařízení. Nebudouli splněny tyto požadavky, může
dojít k zranění osob a k vážnému
poškození nářadí a jeho příslušenství.
Při opravách tohoto nářadí používejte
pouze shodné náhradní díly.
POZNÁMKA: Množství prachu zachyceného
odsávacím zařízením závisí na jeho filtrovacím
systému. Další informace naleznete v návodě pro
obsluhu odsávacího zařízení.
1. Zkontrolujte, zda byly provedeny všechny
montážní pokyny.
2. Podle pokynů uvedených v návodu pro
obsluhu odsávacího zařízení proveďte zapnutí
odsávání.
3. Před kontaktem s povrchem obrobku zapněte
nářadí podle pokynů uvedených v jeho návodě
k obsluze a počkejte, dokud nedosáhne
maximálních otáček.
4. Položte kryt pro plošné broušení na broušenou
plochu, jako je například podlaha nebo stěna
a zahajte broušení.
5. Jakmile bude broušení plochy ukončeno,
vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje. Před odložením nářadí počkejte, dokud
se zcela nezastaví.
POZNÁMKA: Kryt pro plošné broušení a odsávání
prachu budou funkční pouze v případě, jsouli použity společně s diamantovým miskovým
kotoučem na plochém povrchu.
Použití krytky pro broušení
u stěny (obr. 1)
Tento kryt pro broušení betonu je opatřen krytkou,
která umožňuje provádět broušení u stěny.
1. Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje.
2. Pomocí výstupku krytky pro broušení u stěny
(f) otáčejte krytkou, dokud nezapadne do
otevřené polohy.
3. Připojte nářadí k napájecímu zdroji.
4. Umístěte ruce a tělo v bezpečné vzdálenosti
od kotouče a od otvoru krytky.
5. Umístěte krytku pro broušení u stěny na
pracovní plochu, zapněte nářadí a zahajte
broušení. Před vypnutím sejměte nářadí
z pracovní plochy.
6. Jakmile bude plošné broušení ukončeno,
vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje. Před odložením nářadí počkejte, dokud
se zcela nezastaví.
7. Pomocí výstupku krytky pro broušení u stěny
(f) otáčejte krytkou, dokud nezapadne do
uzavřené polohy.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění VŽDY vypněte
nářadí a odpojte nářadí od jeho
zdroje napájecího napětí před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před nasazením či sejmutím
příslušenství. To platí pro toto
nářadí i pro zařízení pro odsávání
prachu. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Výměna obruby (obr. 1)
1. Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje.
3. Vtlačte novou obrubu do otvorů pro demontáž
obruby tak, aby byla obruba řádně upevněna.
Vyměnitelné obruby můžete zakoupit za příplatek
u vašeho prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Chcete-li získat podrobnější informace týkající
jakéhokoli příslušenství, kontaktujte prosím jeden
z našich autorizovaných servisů, jehož adresa je
uvedena zadní straně tohoto návodu, nebo získejte
všechny podrobnosti o našem poprodejním
servisu, které jsou k dispozici na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
2. Vytlačte opotřebovanou obrubu přes otvory
pro odstranění obruby (d).
9
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241769 - 21-07-2014
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising