DWE46150 | DeWalt DWE46150 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

511112-64 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE46150
Obrázok 1
a
g
f
b
e
d
c
Obrázok 2
h
g
i
b
Obrázok 3
j
k
2
Obrázok 4
m
l
a
3
KRYT NA BRÚSKY NA PLOŠNÉ BRÚSENIE
DWE46150
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Typ
Hmotnosť
kg
DWE46150
1
0,31
Kryt na brúsky na plošné brúsenie DWE46150 je určený iba
na použitie s brúskami DEWALT s nasledujúcimi technickými
parametrami:
priemer držiaka krytu
44 mm
max. priemer kotúče
125 mm
max. menovité otáčky
10 000/min
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
4
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
výstrahy
VAROVANIE: Pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva si
z dôvodu zaistenia Vašej bezpečnosti
prečítajte návody na obsluhu tohto
náradia i na obsluhu odsávacieho
zariadenia. Ak sa nesplnia tieto
požiadavky, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu náradia
a jeho príslušenstva. Pri opravách
tohto náradia používajte iba originálne
náhradné diely.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
c) Zaistite, aby bolo pracovisko riadne
vetrané. Vystavenie sa pôsobeniu prachu
na zle vetranom pracovisku môže mať za
následok zdravotné ťažkosti.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b)
c)
d)
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b)
c)
VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo prídavných
zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je popísané
v tomto návode na použitie, môže
predstavovať riziko zranenia osôb.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Bezpečnostné predpisy pre
kryt na plošné brúsenie
• Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak, aby
zaručoval maximálnu bezpečnosť a aby
bola pred užívateľom náradia obnažená iba
minimálna časť kotúča. Tento kryt je určený
na zachytávanie prachu a pomáha chrániť
obsluhu pred kontaktom s kotúčom.
• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie
je špecificky navrhnuté a odporúčané
výrobcom náradia. Aj keď sa s vaším
elektrickým náradím môže použiť takéto
príslušenstvo, neznamená to, že je zaistená
bezpečná práca s týmto náradím.
• Používajte s týmto krytom na plošné
brúsenie iba diamantové miskové kotúče
na suché brúsenie. Tento kryt na plošné
brúsenie nie je určený na použitie so
štandardnými brúsnymi kotúčmi, reznými
kotúčmi, miskovými kotúčmi alebo drôtenými
kotúčmi.
• Menovité otáčky príslušenstva musia
minimálne zodpovedať maximálnym
otáčkam uvedeným na elektrickom náradí.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
• Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným napájacím káblom, držte
náradie za izolované časti. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
sa nechránené kovové časti náradia stanú
tiež „živými“ a obsluha utrpí zásah elektrickým
prúdom.
• Vždy používajte bočnú rukoväť. Dotiahnite
riadne rukoväť. Bočná rukoväť by sa mala
používať stále, aby bola vždy zaručená
ovládateľnosť náradia.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím vykonajte kontrolu.
V prípade diamantových kotúčov
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či
nie sú odštiepnuté, v prípade oporných
podložiek skontrolujte, či nie sú prasknuté,
potrhané alebo nadmerne opotrebované.
Ak dôjde k pádu elektrického náradia alebo
jeho príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu, a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte vy
aj ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo
roviny rotujúceho príslušenstva, a na jednu
minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
• Pri spustení náradia s novým alebo
vymeneným kotúčom držte náradie na
5
dobre chránenom mieste a nechajte ho
v chode asi jednu minútu. Ak je na kotúči
nedetegovaná prasklina alebo iný kaz, do
jednej minúty dôjde k zničeniu kotúča. Nikdy
nespúšťajte toto náradie, ak stojí v osi kotúča
iná osoba. To sa vzťahuje aj na obsluhu tejto
brúsky.
• Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od druhu použitia si nasaďte
ochrannú masku, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
byť schopná zastaviť odletujúce nečistoty
vznikajúce pri rôznych pracovných operáciách.
Maska proti prachu alebo respirátor musí
filtrovať čiastočky vznikajúce pri Vašej práci.
Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku
môže spôsobiť stratu sluchu.
• Udržujte napájací kábel v bezpečnej
vzdialenosti od rotujúceho príslušenstva.
Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu
alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka môže
byť zachytená a vtiahnutá do rotujúceho
príslušenstva.
• Nikdy neklaďte elektrické náradie, pokým
nedôjde k úplnému zastaveniu rotujúceho
príslušenstva. Rotujúce príslušenstvo sa
môže zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť
stratu vašej kontroly nad náradím.
• Nespúšťajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
• Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
vznietenie týchto horľavín.
• Nepracujte s príslušenstvom, ktorého
použitie vyžaduje chladiace kvapaliny.
Použitie vody alebo inej chladiacej kvapaliny
môže viesť k smrteľnému úrazu elektrickým
prúdom alebo k inému zraneniu.
• NEPOUŽÍVAJTE s týmto krytom na plošné
brúsenie drôtené kefy.
• NEPOUŽÍVAJTE brúsne kotúče.
6
• NEBRÚSTE alebo NEREŽTE kovy
pomocou diamantového miskového
kotúča. Mohlo by dôjsť k odštiepnutiu
fragmentov a k ich odmršteniu.
• VŽDY používajte zásobník na zachytenie
prachu.
VAROVANIE: VŽDY používajte
ochranné okuliare. Okuliare na denné
nosenie NIE SÚ ochranné okuliare. Ak
sa pri práci s náradím práši, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný
štít. VŽDY používajte schválené
bezpečnostné vybavenie s certifikátom.
VAROVANIE: Pred začatím práce
skontrolujte stupeň rizika týkajúci
sa vytváraného prachu. Používajte
zariadenie na priemyselné
odsávanie prachových nečistôt
zodpovedajúce oficiálne schválenej
bezpečnostnej triede, ktoré je
v súlade s vašimi miestnymi
predpismi týkajúcimi sa zníženia
rizika vytvárania nebezpečného
prachu.
VAROVANIE: Vždy používajte
vhodné prostriedky na ochranu
sluchu. Za určitých podmienok a po
určitom čase použitia môže hluk tohto
náradia spôsobiť stratu sluchu.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Mohlo
by dôjsť k vážnemu úrazu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 kryt na plošné brúsenie
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Otvor na odvod prachu
b. Nastavovacia skrutka objímky
c. Vymeniteľná obruba
d. Otvor na demontáž obruby
e. Krytka na brúsenie pri stene
f. Výstupok krytky na brúsenie pri stene
g. Upínacia páčka
POUŽITIE VÝROBKU
Kryt na plošné brúsenie betónu je určený
na odstraňovanie prachu pri nasledujúcich
prácach: brúsenie, zarovnávanie a leštenie
betónových povrchov. Môže odstraňovať prach
pri odstraňovaní náterov, živíc a lepidiel. Pri
použití zodpovedajúcej brúsky, diamantového
brúsneho kotúča a odsávača prachu môže byť
použitý na odstránenie takmer všetkého statického
a vzdušného prachu, ktorý by inak bez použitia
systému na odsávanie prachu mohol spôsobiť
znečistenie pracovného prostredia, alebo by mohol
vytvárať zvýšené zdravotné riziko pre obsluhu
nachádzajúcu sa v jeho bezprostrednej blízkosti.
Táto brúska na brúsenie betónových povrchov by
mala byť VŽDY použitá s odsávaním prachu, ktoré
je určené na prácu s betónovým prachom.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Kryt na povrchové brúsenie je náradie pre
profesionálov. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto
náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto
zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
zranenia, VŽDY vypnite náradie
a odpojte ho od zdroja napájania
skôr, ako vykonáte akékoľvek
nastavenia alebo odpojíte/
nainštalujete príslušenstvo. To platí
pre toto náradie i pre zariadenie na
odsávanie prachu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Montáž a demontáž krytu na
plošné brúsenie (obr. 2)
1. Dodržujte pokyny pre montáž a demontáž
krytu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu
náradia, aby ste mohli odstrániť kryt brúsky.
2. Uvoľnite upínaciu páčku (g) na kryte na plošné
brúsenie a zarovnajte výstupky (h) na kryte na
plošné brúsenie s drážkami (i) na prevodovke
náradia.
3. S uvoľnenou upínacou páčkou otočte kryt
do požadovanej pracovnej polohy. Z dôvodu
zaistenia maximálnej ochrany by sa mal
kryt na plošné brúsenie nachádzať medzi
hriadeľom a obsluhou.
4. Zaistite upínaciu páčku, aby došlo k zaisteniu
krytu na plošné brúsenie na prevodovke.
Dotiahnite nastavovaciu skrutku objímky
(b), aby bolo zaistené bezpečné a riadne
upevnenie k prevodovke náradia.
Pri optimálnom nastavení by sa mal
diamantový kotúč pohybovať zhruba 3 mm
7
nad obrubou. Ak sa pohybuje diamantový
kotúč vnútri krytu alebo ak je vyššie než 6 mm,
kryt nebude pracovať správne.
POZNÁMKA: Nedoťahujte
nastavovaciu skrutku objímky (b), ak je
zaisťovacia páčka v polohe uvoľnené.
Mohlo by dôjsť k nezistiteľnému
poškodeniu krytu na plošné brúsenie
alebo montážnej hlavy.
POZNÁMKA: Ak nemôžete kryt na
plošné brúsenie dotiahnuť pomocou
nastavovacej skrutky objímky, nepoužívajte toto náradie a odovzdajte náradie
aj s krytom na plošné brúsenie autorizovanému servisu, kde bude vykonaná
oprava alebo výmena tohto krytu.
5. Ak chcete kryt na plošné brúsenie odstrániť,
uvoľnite upínaciu páčku, otočte kryt na plošné
brúsenie tak, aby došlo k zarovnaniu drážok
a výstupkov, a vytiahnite tento kryt smerom
hore.
Montáž diamantového
miskového kotúča na suché
brúsenie (obr. 3)
Dodržujte pokyny pre montáž a použitie
kotúčov, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu,
a namontujte požadované brúsne kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE rezné kotúče typu 1 alebo
spojené brúsne kotúče.
Pre použitie s týmto krytom na plošné brúsenie
je odporúčaný diamantový miskový kotúč (j)
s priemerom 125 mm. Za kotúč by mala byť
nasadená podložka vnútornej príruby (k), ktorá
umožní jednoduchú demontáž a riadne upevnenie.
Odsávanie prachu (obr. 1, 4)
VAROVANIE: Používajte toto
príslušenstvo iba s odporúčaným
elektrickým náradím DEWALT.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o elektrickom náradí DEWALT, ktoré je
kompatibilné s týmto príslušenstvom, kontaktujte,
prosím, jeden z našich autorizovaných servisov,
ktorého adresa je uvedená na zadnej strane tohto
návodu, alebo získajte všetky podrobnosti o našom
popredajnom servise, ktoré sú k dispozícii na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
VAROVANIE: Toto príslušenstvo
SA MUSÍ používať so systémom na
odsávanie prachu. VŽDY používajte
schválený bezpečnostný tvárový štít
alebo masku proti prachu.
8
POZNÁMKA: Uistite sa, či je hadica pevne
pripojená.
POZNÁMKA: Množstvo prachu zachyteného
odsávacím zariadením závisí na jeho filtrovacom
systéme. Ďalšie informácie nájdete v návode na
obsluhu odsávacieho zariadenia.
Všetky zariadenia DEWALT pre zachytávanie
prachu sú určené na použitie so spojkou DEWALT
Airlock DWV9000.
1. Pripojte spojku DWV9000 (l) k hadici
zásobníka na prach (m).
2. Odistite spojku DWV9000 (l) a nasuňte ju na
otvor na odvod prachu (a).
3. Zaistite spojku DWV9000 (l).
BEŽNÉ HADICE ODSÁVACIEHO ZARIADENIA
Pripevnite k otvoru na odvod prachu (a)
odporúčanú hadicu na odsávanie prachu.
OBSLUHA
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
zranenia, VŽDY vypnite náradie
a odpojte ho od zdroja napájania
skôr, ako vykonáte akékoľvek
nastavenia alebo odpojíte/
nainštalujete príslušenstvo. To platí
pre toto náradie i pre zariadenie na
odsávanie prachu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
VAROVANIE: Pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva si
z dôvodu zaistenia Vašej bezpečnosti
prečítajte návody na obsluhu tohto
náradia i na obsluhu odsávacieho
zariadenia. Ak sa nesplnia tieto
požiadavky, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu náradia
a jeho príslušenstva. Pri opravách
tohto náradia používajte iba originálne
náhradné diely.
POZNÁMKA: Množstvo prachu zachyteného
odsávacím zariadením závisí na jeho filtrovacom
systéme. Ďalšie informácie nájdete v návode na
obsluhu odsávacieho zariadenia.
1. Skontrolujte, či boli vykonané všetky montážne
pokyny.
2. Podľa pokynov uvedených v návode na
obsluhu odsávacieho zariadenia zapnite
odsávanie.
3. Pred kontaktom s povrchom obrobku zapnite
náradie podľa pokynov uvedených v jeho
návode na obsluhu a počkajte, pokým
nedosiahne maximálne otáčky.
4. Položte kryt na plošné brúsenie na brúsenú
plochu, ako je napríklad podlaha alebo stena,
a začnite brúsiť.
5. Hneď ako bude brúsenie plochy ukončené,
vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja. Pred odložením náradia počkajte,
pokiaľ sa nôž celkom nezastaví.
POZNÁMKA: Kryt na plošné brúsenie a odsávanie
prachu budú funkčné iba v prípade, ak sú použité
spoločne s diamantovým miskovým kotúčom na
plochom povrchu.
Použitie krytky na brúsenie pri
stene (obr. 1)
Tento kryt na brúsenie betónu je vybavený krytkou,
ktorá umožňuje brúsenie pri stene.
Výmena obruby (obr. 1)
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Vytlačte opotrebovanú obrubu cez otvory na
odstránenie obruby (d).
3. Vtlačte novú obrubu do otvorov na demontáž
obruby tak, aby bola obruba riadne upevnená.
Vymeniteľné obruby môžete kúpiť za príplatok
u vášho predajcu alebo v autorizovanom servise.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie týkajúce
sa akéhokoľvek príslušenstva, kontaktujte, prosím,
jeden z našich autorizovaných servisov, ktorého
adresa je uvedená na zadnej strane tohto návodu,
alebo získajte všetky podrobnosti o našom
popredajnom servise, ktoré sú k dispozícii na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Pomocou výstupku krytky na brúsenie pri
stene (f) otáčajte krytkou, pokým nezapadne
do otvorenej polohy.
3. Pripojte náradie k napájaciemu zdroju.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
4. Umiestnite ruky a telo v bezpečnej vzdialenosti
od kotúča a od otvoru krytky.
5. Umiestnite krytku na brúsenie pri stene na
pracovnú plochu, zapnite náradie a začnite
brúsiť. Pred vypnutím odstráňte náradie
z pracovnej plochy.
6. Hneď ako bude plošné brúsenie ukončené,
vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja. Pred odložením náradia počkajte,
pokiaľ sa nôž celkom nezastaví.
7. Pomocou výstupku krytky na brúsenie pri
stene (f) otáčajte krytkou, pokým nezapadne
do uzavretej polohy.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
zranenia, VŽDY vypnite náradie
a odpojte ho od zdroja napájania
skôr, ako vykonáte akékoľvek
nastavenia alebo odpojíte/
nainštalujete príslušenstvo. To platí
pre toto náradie i pre zariadenie na
odsávanie prachu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
9
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Jedného dňa zistíte, že výrobok DEWALT musíte
vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného
prostredia a nevyhadzujte ho do domového
odpadu. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241797 - 21-07-2014
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising