DWE46150 | DeWalt DWE46150 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

533223-40 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE46150
1. ábra
a
g
f
b
e
d
c
2. ábra
h
g
i
b
3. ábra
j
k
2
4. ábra
m
l
a
3
FELÜLET CSISZOLÁSÁHOZ HASZNÁLHATÓ
CSISZOLÓBURKOLAT DWE46150
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Típus
Súly
kg
DWE46150
1
0,31
A DWE46150 csiszolóburkolat csak a következő műszaki
jellemzőkkel rendelkező DEWALT csiszolókkal használható:
burkolatbefogó átmérője
44 mm
max. korongátmérő
125 mm
max. névleges fordulatszám
10 000/min
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
4
Általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: Saját
biztonsága érdekében bármely
tartozék használata előtt olvassa
át mind a csiszolószerszám mind
a porelszívó használati útmutatóját.
Ezen figyelmeztetések be nem
tartása személyi sérülést okozhat,
valamint a szerszám és a tartozék
súlyos károsodását eredményezheti.
A szerszám szervizelésénél csak
eredeti cserealkatrészeket használjon
fel.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
c) Biztosítsa a munkaterület megfelelő
szellőzését. Nem megfelelően szellőztetett
helyiségben a pornak való kitettség árthat
az egészségnek.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste le van
földelve, nagyobb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A munkakörülményekhez illő
c)
d)
védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben
is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék,
ékszer vagy hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b)
c)
FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy tartozék
használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés
kockázatával járhat.
A használaton kívüli készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Biztonsági előírások
a csiszolóburkolathoz
• A csiszolóburkolatot szorosan kell
rögzíteni a szerszámra, és a maximális
biztonság érdekében úgy kell beállítani,
hogy a kezelő irányában a korong
minél kisebb része maradjon szabadon.
A csiszolóburkolatnak az a feladata, hogy
összegyűjtse a port és védje a kezelőt
a korong véletlen megérintésétől.
• Ne használjon olyan tartozékot, amely
nem kimondottan erre a célra készült és
amelyet a szerszám gyártója nem javasol.
Az a tény, hogy a tartozékot rá lehet szerelni
az elektromos szerszámra, még nem jelenti
azt, hogy az adott tartozék használata
biztonságos.
• Ezzel a csiszolóburkolattal csak száraz,
gyémánt felületű csészekorongokat használjon. A csiszolóburkolat nem használható
standard csiszoló- és vágókorongokkal, csészekorongokkal vagy drótkefékkel.
• A tartozék névleges fordulatszáma
a szerszámon feltüntetett fordulatszámmal
legalább egyenlő legyen. A névleges
fordulatszámuknál gyorsabban működtetett
tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
• Az elektromos szerszámot a szigetelt
markolatánál fogja, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a vágótartozék
rejtett vezetékkel, vagy a szerszám saját
tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket
ér, a szerszám fémalkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• Mindig használja az oldalfogantyút.
A fogantyút biztonságosan húzza meg.
Mindig használja az oldalfogantyút, hogy
a szerszám feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
• Ne használjon sérült tartozékot. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot,
pl. hogy a gyémánt korongon
nincsenek-e kitörések és repedések,
a csiszolótányéron nincsenek-e repedések
vagy túlzott kopás. Ha az elektromos
szerszámot vagy tartozékát leejti,
ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy
szereljen fel sértetlen tartozékot. A tartozék
átvizsgálása és felszerelése után úgy
helyezkedjen, hogy ne legyen egy
vonalban a tartozék forgási síkjával, és
erre kérje a közelben állókat is, majd egy
percig maximális üresjárati fordulatszámon
járassa a szerszámot. A sérült tartozékok ez
idő alatt általában leválnak.
• Ha új korongot szerelt fel vagy a régit
kicserélte, egy jól védett helyen tartsa
és járassa a szerszámot egy percig. Ha
a korongon rejtett repedés vagy hasadás
5
van, egy percnél rövidebb idő alatt szét kell
robbannia. Addig ne indítsa a szerszámot,
amíg bárki a koronggal egy vonalban
tartózkodik. Ez vonatkozik a kezelőre is.
• Használjon egyéni védőfelszerelést.
A munkafeladattól függően hordjon
egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén viseljen porvédő
maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt
és munkakötényt, amely felfogja
a munkadarabról elszabaduló
részecskéket. A szeme védelmére olyan
védőszemüveget viseljen, amely képes
felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A porvédő
maszknak vagy a légzésvédőnek ki kell
szűrnie a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
• Úgy helyezze el a készülék kábelét, hogy
az ne kerülhessen a forgó tartozék útjába.
Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
• Addig soha ne tegye le az elektromos
szerszámot, amíg a tartozék teljesen
le nem állt. A forgó tartozék beleakadhat
a felületbe, és az elektromos kéziszerszámot
kiránthatja az Ön irányítása alól.
• Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. Ha véletlenül
érintkezésbe kerül a forgó tartozékkal, az
bekaphatja a ruházatát, és a testébe hatolhat.
• Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
• Soha ne használja az elektromos
szerszámot gyúlékony anyagok közelében.
A szikráktól ezek az anyagok tüzet foghatnak.
• Soha ne használjon folyadékhűtést igénylő
tartozékot. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
• NE használjon drótkefét ezzel
a csiszolóburkolattal.
• NE használjon keményfém-szemcsés
korongot.
• NE vágjon fémet gyémánt csészekoronggal. Részecskék szabadulhatnak el.
• MINDIG porgyűjtővel használja.
6
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG viseljen
védőszemüveget. A mindennapi
életben viselt szemüveg NEM
védőszemüveg. Hordjon arcmaszkot
vagy porvédő álarcot, amikor por
keletkezésével járó munkát végez.
MINDIG csak tanúsítvánnyal ellátott
védőfelszerelést viseljen.
FIGYELMEZTETÉS: A munka
megkezdése előtt ellenőrizze,
hogy a keletkező por melyik
veszélyességi kategóriába tartozik.
A megfelelő munkavédelmi
besorolás szerinti, hivatalos
tanúsítvánnyal ellátott porelszívót
használjon, amely összhangban
van a porral kapcsolatos helyi
előírásokkal.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
használjon megfelelő hallásvédőt.
Bizonyos feltételek mellett, és bizonyos
ideig tartó használat után a termék
működésével járó zaj halláskárosodás
kialakulását segítheti elő.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze, ahol
nem fenyegeti a felborulás vagy
leesés veszélye. Ennek figyelmen
kívül hagyása súlyos személyi
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatti
személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Csiszolóburkolat
1 Kezelési kézikönyv
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Porelszívó csonk
b. Reteszkar állítócsavarja
c. Cserélhető kefeszegély
d. Kefeszegély-eltávolító rés
e. Szegélyajtó
f. Szegélyajtó füle
g. Reteszkar
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön betonfelület-csiszolóburkolata por
eltávolítására készült a következő munkáknál:
betonfelületek csiszolása, egyengetése és
polírozása. Festék, epoxigyanta gyanta és
ragasztó eltávolítására végzett munkáknál
eltávolítja a port. A megfelelő csiszoló, gyémánt
csiszolókorong és porelszívó használatával
a statikus és a levegőbe kerülő por jelentős
részét elszívja; amely a csiszolóburkolat nélkül
szennyezné a munkakörnyezetet vagy fokozott
egészségügyi veszélyt jelentene a kezelő
és a közelben tartózkodók számára. Ezt
a betonfelület-csiszolót MINDIG a beton porának
eltávolítására készült vákuumos porelszívóval kell
használni.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A csiszolóburkolat professzionális szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek a szerszámhoz
érjenek. Ha kevésbé gyakorlott személy használja,
biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, kiegészítőket
vagy tartozékokat le- vagy felszerel.
Ez mind a csiszolóra mind
a porelszívóra vonatkozik. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
A csiszolóburkolat fel- és
leszerelése (2. ábra)
1. A csiszolóburkolatnak a csiszológépről történő
leszereléséhez kövesse a fel- és leszerelési
útmutatásokat.
2. Nyissa ki a csiszolóburkolat reteszkarját (g),
és igazítsa a csiszolóburkolaton lévő füleket
(h) a csiszoló fogaskerékházának réseihez (i).
3. A reteszkar nyitott állásánál forgassa
a csiszolóburkolatot a kívánt munkahelyzetbe.
A csiszolóburkolat a tengely és a kezelő között
helyezkedjen el, hogy az utóbbinak védelmet
nyújtson.
4. Zárja a reteszkart, hogy a csiszolóburkolatot
rögzítse a fogaskerékházon. Húzza
meg a reteszkar állítócsavarját (b), hogy
a csiszolóburkolat biztonságosan rögzítve
legyen a fogaskerékházhoz.
Az optimális elhelyezkedés érdekében
a gyémánt korongnak 3 mm-rel a kefék
felett kell lennie. Ha a gyémánt korong
a csiszolóburkolat belsejében forog vagy
6 mm-nél magasabban áll, a csiszolóburkolat
nem fog megfelelően működni.
MEGJEGYZÉS: A reteszkar nyitott
helyzetében ne húzza meg az
állítócsavart (b). A csiszolóburkolat
vagy a rögzítőszerkezet
észrevehetetlen károsodása
következhet be.
7
MEGJEGYZÉS: Ha
a csiszolóburkolatot nem lehet
az állítócsavarral rögzíteni,
ne használja a szerszámot és
a csiszolóburkolatot, hanem juttassa
el ezeket egy márkaszervizbe, hogy
a csiszolóburkolatot megjavítsák vagy
kicseréljék.
5. A csiszolóburkolat eltávolításához oldja ki
a reteszkart, forgassa a csiszolóburkolatot úgy,
hogy a rések és fülek egy vonalba kerüljenek,
és húzza felfelé a csiszolóburkolatot.
Száraz gyémánt
csiszolókorongok felszerelése
(3. ábra)
A szerszám kézikönyvében a vágókorongokhoz
megadott útmutatásokat követve szerelje fel
a csiszolókorongot. NE használjon 1-es típusú
vágókorongokat vagy ragasztott keményfémszemcsés korongokat.
Ehhez a csiszolóburkolathoz 125 mm-es
(5 hüvelykes) száraz gyémánt csészekorong (j)
használatát javasoljuk. A belső karima alátétjét (k)
a korong mögé kell helyezni, hogy a szerszámot
szabadon el lehessen távolítani, és megfelelően
illeszkedjen.
Porelszívás (1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékot
csak a DEWALT által ajánlott
szerszámokhoz használja.
Ha többet szeretne megtudni arról, melyik
DEWALT elektromos szerszámokkal használható
ez a tartozék, forduljon a hátoldalon felsorolt
márkaszervizeink egyikéhez, vagy tekintse meg
eladás utáni szolgáltatásainkat a következő
nonlapon: www.2helpU.com.
FIGYELMEZTETÉS: Ezt a kiegészítőt
porelszívó rendszerrel KELL használni.
MINDIG viseljen tanúsítvánnyal ellátott
biztonsági arcmaszkot vagy porvédő
maszkot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Győződjön meg arról,
hogy a tömlő csatlakozása biztonságos.
TARTSA SZEM ELŐTT: A porelszívó által
begyűjtött por mennyisége a porelszívó
szűrőrendszerétől függ. Bővebb tájékoztatásért
nézze át a porelszívó használati útmutatóját.
Minden DEWALT porelszívó burkolat úgy van
tervezve, hogy a DEWALT Airlock DWV9000
csatlakozóval használják.
8
1. Csatlakoztassa a DWV9000 csatlakozót (l)
a porelszívó tömlőhöz (m).
2. Oldja ki a DWV9000 csatlakozót (l), és
csúsztassa rá a porelszívó csonkra (a).
3. Zárja a DWV9000 csatlakozót (l)
a biztonságos rögzítés végett.
HAGYOMÁNYOS PORELSZÍVÓ VÁKUUM
TÖMLŐK
Csatlakoztasson egy ajánlott porelszívó vákuum
tömlőt a porelszívó csonkhoz (a).
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, kiegészítőket
vagy tartozékokat le- vagy felszerel.
Ez mind a csiszolóra mind
a porelszívóra vonatkozik. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Saját biztonsága
érdekében bármely tartozék használata előtt olvassa át mind a csiszolószerszám mind a porelszívó használati
útmutatóját. Ezen figyelmeztetések be
nem tartása személyi sérülést okozhat,
valamint a szerszám és a tartozék
súlyos károsodását eredményezheti.
A szerszám szervizelésénél csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
TARTSA SZEM ELŐTT: A porelszívó által
begyűjtött por mennyisége a porelszívó
szűrőrendszerétől függ. Bővebb tájékoztatásért
nézze át a porelszívó használati útmutatóját.
1. Ügyeljen minden szerelési útmutatás
betartására.
2. Kapcsolja be a porelszívót a porelszívó
kezelési útmutatójának megfelelően.
3. Kapcsolja be a porelszívót a porelszívó
kezelési útmutatójának megfelelően, és csak
akkor érintse a munkafelülethez, amikor már
elérte a teljes fordulatszámot.
4. Helyezze a csiszolóburkolatot lapos
munkafelületre (pl. padlóra vagy falra), és
kezdje a csiszolást.
5. Amint elkészült a csiszolással, kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot. Csak akkor tegye
le a szerszámot, amikor a korong már teljesen
leállt.
TARTSA SZEM ELŐTT: A csiszolóburkolat és
a porelszívó vákuum csak akkor hatékony, ha
gyémánt csészekoronggal és lapos felületen
használják.
A szerszám használata
peremek mellett (1. ábra)
Ezen a betoncsiszoló burkolaton van egy ajtó,
amellyel a burkolat félrecsúsztatható, hogy
peremek mellett is lehessen a falon szintbeni
csiszolást végezni.
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
2. Az ajtó fülével (f) addig forgassa
a szegélyajtót, amíg nyitott helyzetbe be nem
pattan.
3. Nyomja be az új kefeszegélyt a kefeszegélyeltávolító résbe, hogy ott stabilan illeszkedjen.
A cseréhez új kefeszegélyek külön költség
ellenében helyi forgalmazótól vagy márkaszerviztől
szerezhetők be. Ha tartozékok megtalálásához
segítségre van szüksége, forduljon a hátoldalon
felsorolt márkaszervizeink egyikéhez, vagy tekintse
meg eladás utáni szolgáltatásainkat a következő
honlapon: www.2helpU.com.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
3. Kapcsolja rá a szerszámot az áramforrásra.
4. Kezével és egész testével a korongtól és az
ajtónyílástól távol helyezkedjen el.
5. Helyezze az ajtó szélét szintben
a munkafelületre, kapcsolja be a szerszámot,
és kezdje a csiszolást. Kikapcsolás előtt
emelje fel a szerszámot a munkafelületről.
6. Amint elkészült a szintbeni csiszolással,
kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor
a korong már teljesen leállt.
7. Az ajtó fülével (f) addig forgassa
a szegélyajtót, amíg zárt helyzetbe nem
pattan.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, kiegészítőket
vagy tartozékokat le- vagy felszerel.
Ez mind a csiszolóra mind
a porelszívóra vonatkozik. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
Kefeszegély cseréje (1. ábra)
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
2. Nyomja ki a lekopott kefeszegélyt
a kefeszegély-eltávolító résből (d).
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
egyik részét sem.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
9
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolóanyagok elkülönített
hulladékkezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa
el készülékét a legközelebbi márkaszervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. Emellett
a hivatalos DEWALT szervizek listája, illetve
az eladás utáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com.
zst00244947 - 01-09-2014
10
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
12
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising