DWE357 | DeWalt DWE357 RECIPROCATING SAW instruction manual

359202-69 BG
Превод на оригиналните инструкции
DWE357
Фигура 1
e
a
b
c
e
d
f
Фигура 2
Фигура 4
Фигура 3
c
2
Фигура 5
Фигура 6
Фигура 7
Фигура 8
Фигура 9
3
КОМПАКТЕН САБЛЕВИДЕН ТРИОН
С ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ DWE357
Поздравления!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT един от
най-надеждните партньори на потребителите
на професионални електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
Великобритания и Ирландия
Тип
Изходяща мощност
Скорост при ненатовареност
Дължина на хода
Капацитет на рязане в дърво
метални профили/
пластмасови тръби
Тегло
LPA (звуково налягане)
KPA (колебание в звуковото
налягане)
LWA (звукова мощност)
KWA (колебание в звуковата
мощност)
W
мин-1
мм
DWE357
230
230/115
1
1050
0-2800
29
мм
кг
265/130/160
3,2
dB(A)
90
dB(A)
dB(A)
3
101
dB(A)
3
VDC
V
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
При рязане на дървени греди
ah,B =
м/с²
23,5
Колебание K =
м/с²
4,0
Стойност на излъчваните вибрации ah
При рязане на дървена греда
ah,WB =
м/с²
29,0
Колебание K =
м/с²
5,6
Нивото на излъчваните вибрации, дадено
в този документ, е измерено в съответствие
със стандартизираните тестове, предоставени
от EN 60745, и може да бъде използвано
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации засягат
основните приложения на
4
инструмента. Въпреки това, ако
инструментът се използва за
различни приложения с различни
аксесоари или не се поддържа,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземе предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защитите
от ефектите на вибрацията,
като например: поддръжка на
инструментите и аксесоарите,
пазене на ръцете топли,
организация на режима на работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
опасност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и обърнете внимание
на тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указва
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозно
нараняване.
ВНИМАНИЕ: Указва потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до малки
или средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Указва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне,може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DWE357
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация се свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
25.01.2012
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване на
електроинструмента. Пазете кабела
5
д)
е)
далече от горещина, машинно масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитните средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
предпазни обувки, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намалят трудовите
злополуки.
в) Предотвратявайте случайното
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
6
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката си
през цялото време. Това позволява подобър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте не по предназначение
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) ОБСЛУЖВАНЕ
a) Обслужването на вашия електроинструмент трябва да се извършва
само от квалифицирано лице, като
се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
Допълнителни инструкции за
безопасност за саблевидни
триони
• Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
аксесоара за рязане може да засегне
скрито окабеляване или собствения
си кабел. Прерязването на "жив" кабел
ще зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
• ВИНАГИ носете маска срещу прах.
Излагането на праховите частици
може да предизвика затруднено дишане
и евентуални наранявания.
• НИКОГА не включвайте инструмента,
когато острието е заседнало
в обработвания детайл в контакт
с материала.
• Пазете ръцете си от движещи се
части. Никога не поставяйте ръката си
близо до зоната на рязане.
• Работете с повишено внимание при
рязане отгоре и обръщайте особено
внимание на кабели, които може да са
скрити от погледа. Предварително се
уверете, че мястото не е застрашено от
падащи клони и отпадни материали.
• Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените от
работата с този инструмент вибрации
може да причини постоянно нараняване на
пръсти, ръце и други части на тялото.
Използвайте ръкавици за омекотяване на
вибрациите, взимайте си чести почивки
и ограничете ежедневната употреба.
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ
• След изключване, никога не се опитвайте
да спрете острието с пръсти.
• Никога не поставяйте триона на
маса или работен плот, освен ако не
е изключен. Острието на триона ще
продължи да работи за кратко, след като
инструмент е бил изключен.
ПРИ РЯЗАНЕ С ТРИОН
• При използване на триони, специално
проектирани за рязане на дърво, махнете
всички пирони и метални предмети от
детайла преди започване на работа.
• Когато е възможно, използвайте скоби
и затягащи втулки за сигурно закрепване
на детайла.
• Не се опитвайте да режете
изключително малки детайли.
• Не се навеждайте прекалено напред.
Уверете се, че винаги стоито стабилно,
особено ако сте на строително скеле или
стълба.
• Винаги дръжте триона с двете ръце.
• За изрязване на криви и профили,
използват адаптираното острие за
рязане.
ПРОВЕРКА И СМЯНА НА ОСТРИЕТО НА
ТРИОНА
• Използвайте само триони, отговарящи
на изискванията, съдържащи се в тези
инструкции за работа.
• Използвайте само остри триони
в перфектно работно състояние;
напуканото или огънато острие трябва
да се изхвърли и да се смени веднага.
7
• Уверете се, че острието е здраво
фиксирано.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лични наранявания, поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Пусков превключвател
b. Основна дръжка
c. Лост за освобождаване на скобата на
острието
d. Челюст
e. Ръкохватка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Маркировка върху
инструментите
Компактният саблевиден трион с променлива
скорост DWE457 е предназначен за
професионално рязане на дърво, метал,
пластмаса и сухи стени.
На инструмента са показани следните
пиктограми:
НЕ използвайте в мокри условия или при
наличието на запалими течности или газове.
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (f), който също така включва
годината на производство, е отпечатана на
корпуса.
Пример:
2012 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Саблевиден трион
1 Комплект инструменти
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за повреда на инструмента,
частите или аксесоарите, появила се
в резултат от транспортирането.
• Вземете си време за задълбочено
изчитане на това ръководство преди да
започнете работа.
8
Този саблевиден трион е професионален
електроинструмент. НЕ допускайте деца
в близост до инструмента. Необходим е надзор,
когато този инструмент се използва от неопитен
оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен трижилен удължителен
кабел, подходящ за входящата мощност на
този инструмент (виж Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Пусков превключвател за
смяна на скоростите (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При този
инструмент не е предвидено
заключването на превключвателя
в позиция ОN (ВКЛ.) и по никакъв
начин не трябва да се заключва
в позиция ON (ВКЛ.).
Пусковият превключвател за промяна на
скоростта (а) ще ви даде допълнителни
възможности. Колкото по-навътре е натиснат
пусковия превключвател, толкова по-висока
е скоростта на триона.
ВНИМАНИЕ: Препоръчително
е използването на много ниска
скорост само в началото на
рязането. Продължителната
употреба при много бавна скорост
може да повреди вашият трион.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
правилници.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Поставяне и сваляне на
острието (фиг. 2-4, 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
На разположение са различни дължини
остриета. Използвайте правилното острие за
съответното приложение. Острието не трябва
да е по-дълго от 89 мм (3-1/2") и трябва да
9
се показва отвъд челюстта и дебелината на
обработваният детайл по време на рязане. Не
използвайте верижни триони с този инструмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от порязване. Може да се случи
счупване на острието, ако същото
не се подава отвъд челюстта
и обработваният детайл по
време на рязане (фиг. 2). Може
да се стигне до увеличен риск
от нараняване, както и повреда
на челюстта и обработваният
детайл.
ЗА МОНТИРАНЕ НА ОСТРИЕ В ТРИОНА
1. Издърпайте лоста за закрепване на
острието (c) нагоре (фиг. 3).
2. Вкарайте дръжката на острието отпред.
3. Натиснете надолу лоста за освобождаване
на скобата на острието.
ЗАБЕЛЕЖКА: Острието може да се монтира на
четири позиции, както е показано на фигура 4.
Острието може да се монтира на обратно
при орязване на излишния материал, както
е показано на фигура 7.
ЗА СВАЛЯНЕ НА ОСТРИЕ ОТ ТРИОНА
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. Не докосвайте
острието веднага след употреба.
Докосването на острието може да
доведе до наранявания.
1. Отворете лоста за освобождаване на
скобата за захващане на острието.
2. Свалете острието.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1,5-9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Подходящата позиция на ръката изисква едната
ръка да е на основната дръжка (b), а другата да
е на ръкохватката (e).
10
Срязване с острието в хоризонтална позиция (фиг. 5)
DWE357 е снабден с хоризонтална стяга
за захващане на острието. Инсталиране на
острието в хоризонтално положение позволява
рязане близо до подове, стени и тавани, където
има ограничено пространство. Уверете се, че
челюстта е натисната спрямо рамката, за да се
избегне откат.
Челюст
ВНИМАНИЕ: Опасност от
порязване. За да предотвратите
загубата на контрол, никога не
използвайте инструмента без
челюстта.
DWE357 се предоставя с фиксирана челюст,
която не може да се регулира.
Рязане (фиг. 5-9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
използвайте защита за очите.
Всички оператори или стоящи
наблизо лица трябва да носят
защита за очите, съответстваща
на ANSI Z87.1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато
режете по посока на оператора го
правете с изключително внимание.
Винаги дръжте инструмента
здраво с двете ръце при рязане.
Преди рязането на даден материал, уверете
се, че е здраво захванат или защипан, за да се
избегне изплъзване. Поставете острието леко
спрямо детайла за рязане, включете мотора
на триона и го оставете да набере максимална
скорост преди да се приложи натиск. Когато
е възможно, челюстта на триона трябва да се
държи здраво спрямо материала за рязане
(фиг. 6). Това ще предотврати отскачане или
вибриране на триона и ще сведе до минимум
чупливостта на острието. Всяко срязване, което
оказва натиск на острието, като например
рязане под ъгъл или други, увеличава
възможността от вибрации, откати и счупване
на острието.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работете
с повишено внимание при рязане
отгоре и обръщайте особено
внимание на кабели, които
може да са скрити от погледа.
Предварително се уверете,
че мястото не е застрашено
от падащи клони и отпадни
материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверете
работното място за скрити
газопроводни тръби, водопроводни
тръби или електрическо
окабеляване, преди да правите
разрези на сляпо. Неспазването на
това може да доведе до експлозия,
повреда на имущество, токов удар,
и/или тежки телесни повреди.
РЯЗАНЕ ОТБЛИЗО (ФИГ. 7)
Компактният дизайн на корпуса на мотора на
триона и на шпиндела позволява изключително
близкото рязане до подове, ъгли и други трудни
зони.
ПРОФИЛНО/ВНЕЗАПНО РЯЗАНЕ – САМО
ДЪРВО (ФИГ. 8)
Първоначалната стъпка при профилното рязане
е да измерите повърхността за рязане и да
отбележите ясно с молив, тебешир или шублер.
Използвайте правилното острие за съответното
приложение. Острието не трябва да е по-дълго
от 89 мм (3-1/2") и трябва да се показва отвъд
челюстта и дебелината на обработваният
детайл по време на рязане. Вкарайте острието
в скобата за захващане.
След това, наклонете триона назад, докато
не задният ръб на челюстта не легне на
повърхността на детайла (позиция 1, фиг. 8).
Сега включете мотора и оставете триона
да набере скорост. Хванете здраво триона
с двете ръце и започнете бавно, целенасочено
движение нагоре с дръжката на триона,
като държите долната част на челюстта
здраво в контакт с детайла (позиция 2,
фиг. 8). Острието ще започне да навлиза
в материала. Винаги внимавайте острието да
е напълно в материала преди да продължите
с профилното рязане.
БЕЛЕЖКА: В зони, където острието видимо
е ограничено, използвайте ръба на челюстта на
триона като водач. Линиите за дадено срязване
трябва да са стигат отвъд планираното
срязване.
РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИ (ФИГ. 9)
Вашият трион има различни възможности за
рязане на метал, в зависимост от това какъв
вид острие се използва и вида на метала
за рязане. Използвайте по-фино острие за
железни метали и по-грубо за нежелязни
метали. При тънколистни метали най-добре
е да се захванат между два дървени блока.
Това ще осигури чисто срязване без излишни
вибрации или разкъсване на метала. Винаги
запомнете да не срязвате насила, понеже това
ще намали живота на острието и ще причини
счупвания на острието.
БЕЛЕЖКА: Най-общо се препоръчва при
рязането на метали да се намаже тънък слой
масло или друга смазка по линията за срязване
с триона за по-лесна работа и по-дълъг живот
на острието.
ПОДДРЪЖКА
Вашият инструмент на DEWALT е създаден
за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
11
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тъй
като други аксесоари, освен
предложените от DEWALT, не
са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
може да е опасно. За да се намали
риска от нараняване, използвайте
само препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
DEWALT предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на DEWALT на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на DEWALT, както
и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
принадлежности.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият DEWALT продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви
е необходим, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
zst00182251 - 23-07-2012
12
Download PDF

advertising