DWE357 | DeWalt DWE357 RECIPROCATING SAW instruction manual

511112-18 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE357
Obrázok 1
e
a
b
c
e
d
f
Obrázok 2
Obrázok 4
Obrázok 3
c
2
Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9
3
KOMPAKTNÁ MEČOVÁ PÍLA
S REGULÁCIOU OTÁČOK DWE357
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Výkon
Otáčky naprázdno
Dĺžka zdvihu
Kapacita rezu drevo/
kovové profily/plastové rúrky
Hmotnosť
W
min-1
mm
DWE357
230
230/115
1
1 050
0 - 2 800
29
mm
kg
265/130/160
3,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
101
3
(akustický tlak)
(odchýlka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchýlka akustického výkonu)
V
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
Rezanie drevených dosiek
ah,B =
m/s²
23,5
Odchýlka K =
m/s²
4,0
Úroveň vibrácií ah
Rezanie drevených nosníkov
ah,WB =
m/s²
29,0
Odchýlka K =
m/s²
5,6
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
4
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k ľahkému
alebo stredne vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k hmotným škodám.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DWE357
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a
konštrukciu výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
25. 1. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
6
d)
e)
f)
g)
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na
aké je určené, môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre mečové píly
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Pri kontakte pracovného nástroja so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom
• VŽDY používajte respirátor. Pobyt
v prašnom prostredí môže spôsobiť dýchacie
ťažkosti a tiež úraz.
• NIKDY nezapínajte pílu, ak je pílový list
zaseknutý v obrobku alebo ak je v kontakte
s materiálom.
• Držte ruky mimo dosahu pohyblivých častí.
Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti priestoru
rezania.
• Dávajte pozor najmä pri rezaní nad hlavou
a tiež na existenciu skrytých elektrických
vodičov. Včas predvídajte smer padajúcich
vetví a úlomkov.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávok. Vibrácie spôsobené prevádzkou
tohto náradia môžu spôsobiť trvalé zdravotné
problémy týkajúce sa prstov, rúk a paží. Pri
práci s týmto náradím používajte rukavice
s dostatočnou vypchávkou, dodržujte časté
prestávky a obmedzenia týkajúce sa pracovnej
doby s týmto náradím.
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE
• Po vypnutí sa nikdy nepokúšajte dobiehajúci
pílový list zastaviť prstami.
Používajte ochranu sluchu.
• Nikdy neklaďte pílu na stôl alebo na pracovný
ponk, ak nie je vypnutá a celkom zastavená.
Po vypnutí píly sa bude pílový list ešte chvíľu
pohybovať.
V PRIEBEHU REZANIA
• Pokiaľ používate pílové listy špeciálne určené
na rezanie dreva, odstráňte pred začatím
práce z obrobku všetky klince a iné kovové
časti.
• Kdekoľvek je to možné, používajte na
bezpečné uchytenie obrobku zverák
a upínacie svorky.
• Nepokúšajte sa rezať extrémne malé obrobky.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (f), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
• Nenahýbajte sa príliš dopredu. Uistite sa, že
vždy stojíte v stabilnej polohe, to platí najmä
na lešeniach a rebríkoch.
1 mečovú pílu
• Pílu držte vždy oboma rukami.
1 návod na obsluhu
• Na rezanie oblúkov a nepravidelných tvarov
používajte prispôsobený pílový list.
1 výkresovú dokumentáciu
KONTROLA A VÝMENA PÍLOVÉHO LISTU
• Používajte iba pílové listy, ktoré spĺňajú
požiadavky uvedené v týchto pracovných
pokynoch.
• Používajte iba ostré pílové listy v perfektnom
stave. Prasknuté alebo ohnuté pílové listy by
mali byť okamžite vymenené a zlikvidované.
• Zaistite, aby bol pílový list bezpečne
upevnený.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
1 kufrík
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Hlavná rukoväť
c. Uvoľňovacia páčka uchytenia pílového listu
7
d. Pätka píly
e. Podporná rukoväť
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša kompaktná mečová píla DWE357
s reguláciou otáčok je určená na profesionálne
rezanie dreva, kovu, plastu a sadrokartónu.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Táto mečová píla je elektrické náradie na
profesionálne použitie. ZABRÁŇTE deťom, aby sa
s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú
toto zariadenie neskúsené osoby, musí byť
zaistený odborný dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (viď Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 1)
VAROVANIE: Toto náradie nemá
žiaden prvok, ktorý by umožňoval
zaistenie hlavného vypínača v polohe
ZAPNUTÉ a hlavný vypínač by nemal
byť nikdy v tejto polohe zaistený
žiadnym iným spôsobom.
Vypínač s reguláciou otáčok (a) Vám umožňuje
univerzálne použitie píly. Čím viac je vypínač stlačený, tým vyššie sú otáčky pracovného nástroja.
UPOZORNENIE: Pri zahájení rezu
sa odporúča použitie veľmi nízkych
otáčok. Dlhodobé udržovanie
veľmi nízkych otáčok môže viesť
k poškodeniu Vašej píly.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
OBSLUHA
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
Pokyny na použitie
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
8
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Nasadenie a vybratie pílového
listu (obr. 2 - 4, 7)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
K dispozícii sú pílové listy rôznej dĺžky. Používajte
na vykonávanú prácu vhodné pílové listy. Pílový
list by mal byť dlhší ako 89 mm (3-1/2"), mal by
pri rezaní zasahovať za pätku píly a presahovať
hrúbku obrobku. Pri tomto náradí nepoužívajte
pílové listy pre priamočiare píly.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
porezania. Pokiaľ pílový list pri
rezaní nezasahuje za pätku píly
a nepresahuje hrúbku obrobku,
môže dôjsť k jeho zlomeniu (obr. 2).
Výsledkom môže byť zvýšené riziko
úrazu, rovnako ako poškodenie pätky
píly a obrobku.
NASADENIE PÍLOVÉHO LISTU
1. Uvoľňovaciu páku uchytenia pílového listu (c)
vytiahnite smerom nahor (obr. 3).
2. Z prednej strany zasuňte pílový list.
3. Stlačte dole uvoľňovaciu páčku uchytenia
pílového listu.
POZNÁMKA: Pílový list sa môže nasadiť v štyroch
rôznych polohách, ktoré sú znázornené na obr. 4.
Pílový list sa môže nasadiť v opačnej polohe, aby
sa uľahčilo rezanie, ktoré je zobrazené na obr. 7.
VYBRATIE PÍLOVÉHO LISTU
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Nikdy sa nedotýkajte pílového listu
ihneď po ukončení práce. Nedodržanie
tohto pokynu môže mať za následok
spôsobenie úrazu.
1. Stlačte smerom nahor uvoľňovaciu páčku
uchytenia pílového listu.
2. Vyberte pílový list.
Správna poloha rúk (obr. 1, 5
- 9)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (b) a druhú ruku na
prednej rukoväti (e).
Rezanie s pílovým listom
v horizontálnej polohe (obr. 5)
Model DWE357 je vybavená horizontálnym
uchytením pílového listu. Inštalácia pílového listu
v horizontálnom smere umožňuje rezanie tesne
pri podlahách, stenách alebo stropoch, kde je
obmedzený priestor. Pre zabránenie spätného rázu
zaistite, aby bola pätka píly pritlačená oproti rámu.
Pätka píly
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo
porezania. Nikdy nepoužívajte náradie
bez tejto pätky, aby ste zabránili strate
ovládateľnosti.
Model DWE357 sa dodáva s pevnou pätkou, ktorú
nie je možné nastaviť.
Rezanie (obr. 5 - 9)
VAROVANIE: Vždy používajte
ochranu zraku. Všetci užívatelia
a osoby nachádzajúce sa v blízkosti
musia používať ochranu zraku, ktorá
spĺňa požiadavky normy ANSI Z87.1.
VAROVANIE: Pri rezaní smerom
k obsluhe dávajte veľký pozor. Počas
rezania držte pílu pevne oboma
rukami.
Pred rezaním akéhokoľvek typu materiálu sa
uistite, či je pevne zakotvený alebo uchytený,
aby sa predišlo preklzovaniu. Pílový list priložte
k rezanému obrobku, zapnite motor píly a pred
pritlačením počkajte, až píla dosiahne plné otáčky.
Kedykoľvek je možné, pätka píly musí byť pevne
pritlačená k rezanému obrobku (obr. 6). Týmto
spôsobom zabránite odskakovaniu píly, obmedzíte
vibrácie a budete minimalizovať poškodenie
pílového listu. Akékoľvek rezy, ktoré spôsobujú
tlak na pílový list, ako sú uhlové alebo zahnuté
9
rezy, zvyšujú možné vibrácie, riziko spätného rázu
a zlomenie pílového listu.
VAROVANIE: Dávajte pozor najmä pri
rezaní nad hlavou a tiež na existenciu
skrytých elektrických vodičov. Včas
predvídajte smer padajúcich vetví
a úlomkov.
VAROVANIE: Pred rezaním slepých
alebo ponorných rezov skontrolujte, či
sa v pracovnom priestore nenachádza
skryté plynové alebo vodovodné
potrubie alebo elektrické vedenie.
V opačnom prípade môže dôjsť
k explózii, škodám na majetku, úrazu
elektrickým prúdom alebo k vážnemu
úrazu.
ZAROVNÁVACIE REZY (OBR. 7)
Kompaktná konštrukcia krytu motora tejto píly
a otočná pätka píly umožňujú vykonávanie
rezov v blízkosti podlahy, rohov a na iných zle
prístupných miestach.
VÝREZY/PONORNÉ REZY – IBA DO DREVA
(OBR. 8)
Prvým krokom pri vykonaní výrezu je odmeranie
plochy, ktorá bude vyrezaná a jej zreteľné
označenie kriedou, ceruzkou alebo rysovacou
ihlou. Používajte na vykonávanú prácu vhodné
pílové listy. Pílový list by mal byť dlhší ako 89 mm
(3-1/2"), mal by pri rezaní zasahovať za pätku píly
a mal by presahovať hrúbku obrobku. Zasuňte do
úchytu pílový list.
Skloňte pílu smerom dozadu tak, aby zadný okraj
pätky spočíval na povrchu obrobku a aby sa
ostrie pílového listu povrchu obrobku nedotýkalo
(poloha 1, obr. 8). Potom zapnite motor a vyčkajte,
až píla dosiahne maximálne otáčky. Pílu pevne
uchopte oboma rukami a začnite ju rukou pomaly
opatrne preklápať smerom nahor a súčasne
riadne pritláčajte spodnú časť pätky píly k obrobku
(poloha 2, obr. 8). Pílový list sa začne zarezávať
do materiálu. Pred pokračovaním vo vyrezávaní
sa vždy uistite, či pílový list celkom prenikol cez
obrobok.
POZNÁMKA: V miestach, kde je viditeľnosť
pílového listu obmedzená, používajte ako vodidlo
okraj pätky píly. Línie akýchkoľvek rezov by mali
byť pretiahnuté až za okraje vykonávaných rezov.
REZANIE KOVU (OBR. 9)
Vaša píla má v závislosti od použitého typu
pílového listu a rezaného materiálu rôzne možnosti
rezania kovov. Na rezanie železných kovov
používajte pílové listy s jemnými zubami a na
10
rezanie neželezných kovov pílové listy s hrubšími
zubami. Pri rezaní tenkého tabuľového plechu
je najlepším riešením upnutie drevených líšt na
obe strany tohto plechu. Tým bude zaistenie čisté
rezanie bez zvýšených vibrácií či trhania kovu.
Vždy majte na pamäti, aby ste na pílový list príliš
netlačili, znížila by sa tak jeho životnosť a mohol
by tiež prasknúť.
POZNÁMKA: Všeobecne sa pri rezaní kovu
odporúča naniesť na čiaru rezu olejový film alebo
iné mazivo, aby sa predĺžila životnosť pílového
listu a tiež bol jednoduchší chod náradia.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241792 - 22-07-2014
11
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
12
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising