DWE357 | DeWalt DWE357 RECIPROCATING SAW instruction manual

533222-94 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE357
1. ábra
e
a
b
c
e
d
f
2. ábra
4. ábra
3. ábra
c
2
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
3
KOMPAKT, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ
KARDFŰRÉSZ, DWE357
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
EK és Írország
Típus
Leadott teljesítmény
Üresjárati sebesség
Lökethossz
Vágási teljesítmény, fa/
fémprofilok/műanyag csövek
Súly
LPA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
W
min-1
mm
DWE357
230
230/115
1
1050
0–2800
29
mm
kg
265/130/160
3,2
dB(A)
90
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
101
3
V
V
Súlyozott effketív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
Deszka vágásánál
ah,B =
m/s²
23,5
Bizonytalanság K =
m/s²
4,0
Vibráció kibocsátási érték ah
Fagerenda vágásánál
ah,WB =
m/s²
29,0
Bizonytalanság K =
m/s²
5,6
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
4
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE357
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.01.25.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
5
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja a józan eszét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt,
vagy ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
d) Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
f) Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy
ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
6
c)
d)
e)
f)
g)
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha
nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél, valamint a termék
tárolása előtt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem használja a készüléket,
tartsa száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló
töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Nem az adott célra készült elektromos
szerszám használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
kardfűrészekhez
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett
kábeleket vagy a készülék saját kábelét
vághatná el. Ha a vágótartozék áram alatt
lévő vezetéket ér, az elektromos szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
• MINDIG viseljen porvédő maszkot.
A porszemcsék légzési nehézséget és
sérülést okozhatnak.
• SOHA ne kapcsolja be a szerszámot, ha
a fűrészlap a munkadarabban megszorult
vagy érintkezik a munkadarab anyagával.
• Kezét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
Soha ne tegye kezét a vágási terület
közelébe.
• Különösen óvatos legyen, amikor
fejmagasság felett vág, és különösen
ügyeljen a fejmagasság feletti vezetékekre,
amelyek sokszor nem is láthatók. Számítsa
ki előre a lehulló ágak és törmelék útját.
• Ne dolgozzon a szerszámmal hosszú
ideig egyfolytában. A szerszám által okozott
vibráció maradandó sérülést okozhat az ujjain,
a kezén és a karján. Viseljen kesztyűt, hogy
kezét kipárnázza, munka közben gyakran
tartson pihenőket, és szabjon határt a napi
munkaidőnek.
• Csak tökéletes állapotú éles fűrészlapot
használjon; a repedt vagy meggörbült
fűrészlapot azonnal el kell dobni és ki kell
cserélni.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap biztonságosan
van-e rögzítve.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék miatti személyi sérülés
veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A készüléken lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A SZERSZÁM BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
• Soha ne próbálja az ujjaival megállítani
a fűrészlapot a fűrész kikapcsolása után.
Viseljen hallásvédőt.
• A fűrészt csak kikapcsolt állapotában tegye le
az asztalra vagy a munkapadra. A fűrészlap
kikapcsolás után még egy ideig jár.
Hordjon védőszemüveget.
FŰRÉSZELÉSKOR
• Amikor kifejezetten favágásra tervezett
fűrészlapot használ, még a munka
megkezdése előtt távolítson el minden szöget
és egyéb fémtárgyat a munkadarabból.
• Amikor csak lehetséges, rögzítse
biztonságosan a munkadarabot leszorítókkal
és satukkal.
• Ne próbáljon túl apró munkadarabokat
fűrészelni.
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig ügyeljen,
hogy biztosan álljon a lábán, különösen
állvány vagy létra használata esetén.
• Mindig mindkét kezével tartsa a fűrészt.
• Görbületek és zsebek vágásához adaptált
kialakítású fűrészlapot használjon.
A FŰRÉSZLAP ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE
• Csak az ebben a kezelési útmutatóban
megadott műszaki jellemzőknek megfelelő
fűrészlapot használjon.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (f)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Kardfűrész
1 Tartozéktáska
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
7
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
készüléken vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fogantyúkapcsoló
b. Főfogantyú
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
c. Fűrészlap befogóját kioldó kar
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
d. Fűrésztalp
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
e. Markolat
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Az Ön DWE357 kompakt, változtatható sebességű
kardfűrésze fa, fém, műanyag és gipszkarton
professzionális vágásához készült.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Hosszabbító kábel használata
Ez a kardfűrész professzionális elektromos
szerszám. NE engedje, hogy gyermekek
hozzáérjenek a szerszámhoz. Ha kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy leválasztó
transzformátor előkapcsolásán
keresztül kell használni, amely
a primer és a szekunder tekercs között
egy extra földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok) című részben. A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm²; maximális
hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Fordulatszám-szabályozós
kapcsoló (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ennek
a szerszámnak a kapcsolója
bekapcsolt állásban nem reteszelhető,
és tilos bármilyen más módon
reteszelni.
A fordulatszám-szabályozós kapcsoló (a)
a szerszámnak további sokoldalúságot biztosít.
Minél jobban lenyomja a kapcsolót, annál
gyorsabban jár a fűrész.
VIGYÁZAT: Nagyon kis sebességet
csak a vágás kezdeténél ajánlatos
alkalmazni. A fűrész károsodhat,
ha túl sokáig működteti nagyon kis
sebességen.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
TARTSA SZEM ELŐTT: A fűrészlap négyféle
helyzetbe állítható, ahogyan a 4. ábra mutatja.
A fűrészlap fejjel lefelé fordítva is állítható, amikor
szintre vágáshoz szükséges, ahogyan a 7. ábra
mutatja.
A FŰRÉSZLAP KISZERELÉSE A FŰRÉSZBŐL
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
Közvetlenül használat után ne érjen
a fűrészlaphoz. Ha hozzáér, személyi
sérülést szenvedhet.
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
1. Nyissa fel a fűrészlap befogóját kioldó kart.
2. Vegye ki a fűrészlapot.
A helyes kéztartás
(1., 5–9. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
Fűrészlap be- és kiszerelése
(2–4., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
Különböző hosszúságú fűrészlapok állnak
rendelkezésre. A munkafeladatra alkalmas
fűrészlapot válassza. A fűrészlap 89 mm-nél
hosszabb legyen, és vágás közben túl kell nyúlnia
a fűrésztalpon és a munkadarab vastagságán.
Ezt a szerszámot ne működtesse lombfűrészhez
készült fűrészlappal.
FIGYELMEZTETÉS: Megvághatja
magát. A fűrészlap eltörhet, ha vágás
közben nem nyúlik túl a fűrésztalpon
és a munkadarabon (2. ábra).
Személyi sérülés fokozott veszélye
áll fenn, valamint a fűrésztalp és
a munkadarab is sérülhet.
A FŰRÉSZLAP BEHELYEZÉSE A FŰRÉSZBE
1. Húzza fel a fűrészlap befogóját kioldó kart (c)
(3. ábra).
2. Illessze be a fűrészlap szárát elölről.
3. Nyomja le a fűrészlap befogóját kioldó kart.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a főfogantyún
(b), másik keze pedig az oldalfogantyún (e) van.
Vágás a fűrészlappal
vízszintes helyzetben (5. ábra)
Az Ön DWE357 kardfűrésze vízszintes fűrészlap
befogóval van ellátva. A fűrészlap vízszintes irányú
beszerelése lehetővé teszi, hogy padló, ajtó vagy
fal közelében vághasson, ahol csak korlátozott
hely áll a rendelkezésére. A visszarúgás elkerülése
érdekében nyomja a fűrésztalpat a kerethez.
Talp
VIGYÁZAT: Megvághatja magát.
A fűrészt soha ne használja talp nélkül,
mert elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
A DWE357 típust fix, nem állítható fűrésztalppal
szállítjuk.
Vágás (5–9. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig hordjon
védőszemüveget. A szerszám minden
felhasználójának és a közelben
állóknak ANSI Z87.1. szabványú
védőszemüveget kell viselniük.
9
FIGYELMEZTETÉS: Legyen rendkívül
óvatos, amikor a kezelő irányába
végez vágást. Fűrészelés közben
mindkét kezével erősen tartsa
a szerszámot.
Bármilyen jellegű anyag vágása előtt győződjön
meg arról, hogy az elég erősen le van rögzítve
vagy le van szorítva ahhoz, hogy ne tudjon
elmozdulni. A fűrészlapot helyezze finoman
a munkadarabhoz, kapcsolja be a fűrész
motorját, várja meg, amíg az eléri a maximális
fordulatszámot, és csak azután nyomja hozzá.
Amikor csak lehetséges, a fűrésztalpat nyomja
erősen a vágandó anyaghoz (6. ábra). Ezzel
megakadályozza a fűrész ugrálását vagy
vibrációját, és a minimumra korlátozza a fűrészlap
törésének esélyét. Minden olyan vágás, amelynél
a fűrészlap nyomásnak van kitéve (pl. átlós vagy
ívelt vágás) növeli a vibráció és visszarúgás
lehetőségét, illetve a fűrészlap törésének esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Különösen
óvatos legyen, amikor fejmagasság
felett vág, és különösen ügyeljen
a fejmagasság feletti vezetékekre,
amelyek sokszor nem is láthatók.
Számítsa ki előre a lehulló ágak és
törmelék útját.
FIGYELMEZTETÉS: Vakvágás vagy
beszúró vágás előtt tájékozódjon
a gáz- víz- és elektromos vezetékek
elhelyezkedéséről. Ennek elmulasztása
robbanást, anyagi kárt, áramütést és
vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
SZINTRE VÁGÁS (7. ÁBRA)
A fűrész motorházának kompakt formája és
a forgatható ház lehetővé teszik a szintre vágást
padló közelében, sarkokban és más nehezen
hozzáférhető helyeken.
Markolja mindkét kezével erősen a fűrészt, és
billentse lassan felfelé a fogantyújával, közben
pedig tartsa a talp alját erősen a munkadarabhoz
nyomva (8. ábra, 2. helyzet). A fűrészlap behatol
az anyagba. Mindig győződjön meg arról, hogy
a fűrészlap teljesen átment az anyagon, mielőtt
zseb vágásával folytatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: Olyan helyeken, ahol
a fűrészlap rosszul látható, a fűrésztalp szélét
használja vezetőként. Bármilyen adott vágás
vonalainak túl kell nyúlniuk a készítendő vágat
szélén.
FÉM VÁGÁSA (9. ÁBRA)
Az Ön fűrészének fémvágó képessége
a felhasznált fűrészlaptól és a vágandó anyagtól
függően változik. Vasfémekhez finom fogazású,
nem-vasfémekhez pedig durvább fogazású
fűrészlap szükséges. Vékony fémlemezek
vágásánál legjobb a lemez mindkét oldalát falapok
közé szorítva rögzíteni. Így csökken a vibráció,
megelőzhető a fémlemez megrepedése és
tiszta vágásfelületet érhet el. Mindig tartsa szem
előtt, hogy ne erőltesse a fűrészlapot, mert az
megrövidíti az élettartamát, és a fűrészlap törése
költséges.
TARTSA SZEM ELŐTT: Fémek vágásánál
általában ajánlatos, hogy vékony rétegben olajat
vagy más kenőanyagot vigyen fel a vágat mentén,
hogy megkönnyítse a vágást és meghosszabbítsa
a fűrészlap élettartamát.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú távú
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
ZSEBEK VÁGÁSA/BESZÚRÓ VÁGÁS – CSAK
FÁBA (8. ÁBRA)
A bevágást úgy kezdjük, hogy kimérjük a vágás
helyét, és ceruzával, krétával vagy rajztűvel jól
láthatóan bejelöljük. A munkafeladatra alkalmas
fűrészlapot válassza. A fűrészlap 89 mm-nél
hosszabb legyen, és vágás közben túl kell nyúlnia
a fűrésztalpon és a munkadarab vastagságán.
Illessze be a fűrészlapot a befogójába.
Azután billentse a fűrészt hátrafelé, amíg a talp
hátsó széle ráfekszik a munkadarabra, és
a fűrészlap, illetve a munkafelület között hézag
marad (8. ábra, 1. helyzet). Kapcsolja be a motort,
és hagyja, hogy az felvegye a sebességet.
10
Kenés
Az Ön elektromos készüléke nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés gyülemlik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a termék belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse folyadékba egyik
részét sem.
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtését a közösségi hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
Black & Decker szervizbe, melyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. A DEWALT
szervizzel kapcsolatosan a következő internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A DEWALT, által
ajánlottaktól eltérő tartozékokat nem
teszteltük a termékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használjon a termékhez.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
terméke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt
dobja ki. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
zst00244941 - 29-08-2014
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
12
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
14
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising