MT143 | Black&Decker MT143 MULTITOOL Type H1 instruction manual

359202-68 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
MT18
MT143
A
B
C
D
E
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
г.
Вашият многофункционален инструмент на
Black & Decker е създаден за широк обхват от DIY
приложения. Използването на главата на бормашината/винтоверта е с цел завинтване и пробиване в дърво, метал и пластмаси. Този инструмент
е предназначен за употреба само от потребителя.
Зарядното устройство на вашето зарядно устройство Black & Decker е направено за зареждане на
батериите на Black & Decker от типа на получените
с инструмента.
д.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки травми.
3.
а.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки.
Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на батерии
(без захранващ кабел) електрически инструменти
и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
д.
е.
ж.
3
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, машинно масло,
остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска
от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвача или стартирането на
електроинструменти, когато превключвача е на
позиция "включен", може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Махнете прикрепените към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се части.
Ако са предоставени устройства за свързване на
изпусканите прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани и използ-
вани правилно. Използването на тези средства
може да намали опасностите, свързани с праха.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
б.
в.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент
за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвача не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвача е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на
подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на
експлоатацията на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени
остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно
се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
г.
6.
а.
могат да направят връзка от един терминал
до друг. Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт, облейте
с вода. Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за бормашини и ударни
бормашини
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено
от производителя. Зарядно, което е подходящо
за един тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Използването на
друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети, които
♦
♦
♦
4
Носете антифони с ударните бормашини.
Излагането на шум може да причини загуба на
слуха.
Използвайте предоставените с инструмента
допълнителни дръжки. Загубата на контрол
може да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа,
при която приспособлението за рязане може
да засегне скрито окабеляване. Прерязването
на "жив" кабел може да зареди с ток металните
части на електроинструмента, в резултат на което
оператора може да получи токов удар
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа,
при която приспособлението за рязане може
да засегне скрито окабеляване. Прерязването
на "жив" кабел може да зареди с ток металните
части на електроинструмента, в резултат на което
оператора може да получи токов удар.
Никога не използвайте длетовидно приспособление в режим на въртене. Приспособлението ще
заседне в материала и ще завърти бормашината.
Използвайте скоби или друг практически начин да
застопорите и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите детайла с една
ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилно
и може да доведе до загуба на контрол.
Преди да започнете да пробивате в стени, подове
и тавани, проверете за наличието на кабели
и тръби.
Избягвайте докосването на върха на свредлото
веднага след пробиване, защото може да е горещо.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или
изпълнението на каквато и да е операция с този
инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване
и/или повреда на имущество.
Етикети по инструмента
Безопасност на другите
♦
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
сензорни или умствени възможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за бормашини и ударни
бормашини
Електрическа безопасност
Допълнителни инструкции за
безопасност за батерии и зарядни
устройства
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за
безопасност. Тези рискове може да се появят в следствие на неправилна, продължителна употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и използването на предпазни средства,
съществуват допълнителни рискове, които не могат
да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинените от докосване до
въртящи се/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой
инструмент за по-продължително време, трябва
да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасности за здравето, причинявани от вдишване на отделян при използването на вашия инструмент прах (например - при работа с дървесина,
особено дъб, бук и ПДЧ.)
Батерии
♦
♦
♦
♦
♦
♦
В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
Не излагайте батерията на вода.
Не съхранявайте на места, където температурите
могат да надвишат 40 °C.
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".
Да не се опитва зареждане на повредени
батерии.
Зарядни устройства
♦
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745 и може да се използва за сравнение
на един инструмент с друг. Декларираните стойности
на излъчваните вибрации могат, също така, да бъдат
използвани при предварителната оценка за излагането.
♦
♦
♦
♦
♦
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
Използвайте само вашето зарядно устройство
от Black & Decker за зареждане на батерията
в инструмента, с който е предоставена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
Незабавно заменяйте повредените кабели.
Не излагайте зарядното устройство на вода.
Не отваряйте зарядното устройство.
Не експериментирайте със зарядното устройство.
Зарядното устройство е предназначено само
за работа на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват
електрически инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване.
Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на
табелката. Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство с обикновен
захранващ кабел.
5
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
♦
♦
Характеристики
Употреба
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател за променлива скорост
2. Плъзгач за напред/назад
3. Бутон за освобождаване на главата
4. Държач за накрайник
5. Батерия
6. Бутон за освобождаване на батерията
7. Глава на бормашина/винтоверт (MTDD6)
8. Лагер за регулиране на въртящия момент
9. Патронник
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Предупреждение! Преди да започнете да пробивате
в стени, подове и тавани, проверете за наличието на
кабели и тръби.
Зареждане на батерията (Фиг. С)
Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била
лесно изпълнима преди това. Батерията може да се
загрее по време на зареждането; това е нормално
и не представлява проблем.
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяването, свалете
батерията от инструмента.
Слагане и сваляне на батерията (фиг. А)
♦
♦
част с другата.
Повдигнете бургията от вдлъбнатината, за да я
извадите от поставката.
Натиснете здраво бургията в поставката, за да я
съхраните.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 10 °C или над
40 °C. Препоръчителна температура на зареждане:
приблизително 24 °C.
Забележка: Зарядното устройство няма да зарежда батерията, ако температурата на клетката
е под приблизително 0 °C или над 40 °C. Батерията трябва да се остави в зарядното устройство
и зареждането ще започне автоматично, когато
температурата на клетката се затопли или охлади.
♦
За да заредите батерията (5), вкарайте я в зарядното устройство (10). Батерията ще пасне
само в зарядното устройство по един начин. Не
насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно
поставена в зарядното устройство.
♦
Включете зарядното устройство и го свържете
към контакт.
Индикаторът за зареждане (11) ще започне да
премигва продължително (бавно). Зареждането
е завършено, когато индикаторът за зареждане (11)
свети непрекъснато в зелено. Зарядното устройство
и батерията могат да бъдат оставени включени за
неограничено дълго време със светещ диод. Светещият диод ще се промени в премигващ (състояние на
зареждане), когато зарядното устройство започне да
зарежда батерията. Индикаторът за зареждане (11)
ще свети докато уредът е свързан към включеното
зарядно устройство.
♦
Заредете изпразнените батерии в рамките на
1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати
многократно, ако се съхранява в изпразнено
състояние.
За да поставите батерията (5), трябва да я
подравните спрямо приемната кутия на инструмента. Плъзнете батерията в приемната кутия
и я бутнете, докато не щракне на място.
За да свалите батерията, натиснете бутона
за освобождаване (6), докато в същото време
издърпвате батерията навън от кутията.
Монтиране и сваляне на главите на
инструмента (фиг. В)
Предупреждение! Трябва да се внимава при монтирането и свалянето на главите. Движещите се части
могат да се нагорещят по време на употреба.
♦
Заключвайте инструмента чрез поставяне на
плъзгача за напред/назад (2) в средно положение.
♦
За да свалите глава на инструмента, натиснете
бутона (3) за освобождаване на главата и я свалете от инструмента.
♦
За да поставите главата на инструмента, изравнете я с инструмента, както е показано и я
настиснете в инструмента, докато не щракне на
място.
Поставяне и сваляне на бургия или
отверка
Главата на тази бургия/отверка е снабдена с безключов патронник за по-лесна смяна на накрайниците.
♦
Заключвайте инструмента чрез поставяне на
плъзгача за напред/назад (2) в средно положение.
♦
Oтворете патронника (9), като завъртите предната част с една ръка по посока на часовниковата
стрелка, докато държите задната част с другата.
♦ Вкарайте дръжката на накрайника в патронника
(9).
♦
Oтворете патронника (9), като завъртите предната част с една ръка по посока обратна на
часовниковата стрелка, докато държите задната
Оставяне на батерията в зарядното
устройство
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да
бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща
светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази
батерийният пакет напълно зареден.
6
Диагностика на зарядното устройство
♦
Ако зарядното устройство индицира слаба или
повредена батерия, индикаторът за зареждане (11)
ще присветва червено с бързо темпо. Продължете
както следва:
♦ Извадете и поставете батерията отново (5).
♦
Ако индикаторът за зареждане продължи да
премигва бързо в червено, използвайте различна батерия, за да установите дали процесът на
зареждане работи правилно.
Ако другата батерия се зарежда правилно, ори♦
гиналната батерия е дефектна и трябва да бъде
върната на сервизен център за рециклиране.
♦
Ако новата батерия дава същата индикация, както
оригиналната батерия, отнесете зарядното устройство за тестване в оторизиран сервизен център.
Съвети за оптимална употреба
Пробиване
♦
♦
♦
♦
♦
Забележка: Може да ви отнеме до 60 минути,
за да потвърдите дали батерията е дефектна.
Ако батерията е прекалено гореща или студена,
светлинният диод ще присветва в червено, бързо
и бавно, равномерно и повторяемо.
♦
♦
♦
Избор на въртене или позиция за
пробиване (фиг. D)
♦
♦
♦
Винаги използвайте правилен тип и размер
винтоверт.
Ако винтовете са трудни за затягане, опитайте да
приложите малко количество препарат за миене
на съдове или сапун като смазка.
Винаги дръжте инструмента и накрайника за
завинтване в права линия с винта.
Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията
на Black & Decker и Piranha са създадени по стандарти
за високо качество с цел да повишат ефективността
на работа на вашия инструмент. Чрез използването на
тези допълнителни приспособления вие ще получите
най-доброто от работата с вашия инструмент.
Избор на посоката на въртене (фиг. Е)
Поддръжка
За пробиване и за завинтване с отверка, използвайте въртене напред (по часовниковата стрелка). За
разхлабване на винтове или сваляне на заклещена
бургия, използвайте въртене назад (обратно на часовниковата стрелка).
♦
За да изберете въртене напред, натиснете плъзгача за напред/назад (2) наляво.
♦
За да изберете въртене назад, натиснете плъзгача за напред/назад надясно.
♦
За да заключите инструмента, нагласете плъзгача за напред/назад в централна позиция.
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
♦
Изключете уреда/инструмента от захранващата
мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен
пакет с батерии.
♦
Или изтощете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство от електрическата мрежа преди да го почистите. Вашето
Пробиване/завинтване
♦
Винаги прилагайте лек натиск в права линия
с бургията.
Точно преди върха на бургията да се покаже от
другата страна на детайла, намалете натиска на
инструмента.
Използвайте дървен блок за подпора на детайли,
които може да се разцепят.
Използвайте перести свредла, когато пробивате
в дърво дупки с широк диаметър.
Използвайте HSS бургии, когато пробивате в метал.
Използвайте бургии за зидария, когато пробивате
в мека зидария.
Използвайте лубрикант при пробиване метали,
различни от ковано желязо и месинг.
Направете вдлъбнатина с помощта на удар в центъра на дупката за пробиване за по-голяма точност.
Завинтване
Този инструмент идва с монтиран лагер, за настройка
на момента на въртене за завинтване и затягане.
♦ За пробиване, настройте лагера (8) на позиция
за пробиване, като подравните символа с маркировката (12).
♦
Поставете лагера в желаната настройка за завинтване с отверка.
♦ Ако все още не знаете кои са подходящите настройки, направете следното:
♦ Настройте лагера (8) на позиция 1.
♦ Затегнете първият винт.
♦ Ако клемата задържа преди да е постигнат
желания резултат, увеличете настройките
на лагера и продължете със затягането
на винта. Повторете, докато не постигнете
правилните настройки.
♦
За да включите инструмента, натиснете превключвателя за промяна на скоростта.
За да изберете въртене напред или назад, използвайте плъзгача за напред/назад (2).
За да включите инструмента, натиснете превключвателя за промяна на скоростта (1). Скоростта
на инструмента зависи от това, докъде натискате
превключвателя.
7
♦
♦
♦
Батерии
зарядно не изисква никаква поддръжка, освен
редовно почистване.
Редовно почиствайте вентилационните отвори на
вашия уред/инструмент/зарядно, като използвате
мека четка или сух парцал.
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте,
за да премахнете прахта отвътре (когато е монтиран).
Изтощете напълно батерията, след което
я извадете от инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да се рециклират. Занесете ги до който и да е лицензиран
сервизен агент или до местната станция за
рециклаж.
Технически данни
Замяна на щепсела (само Великобритания
и Ирландия)
MT143 (H1)
Волтаж
VDC 14,4
Бормашина/Винтоверт
MTDD6 (H1)
Скорост при ненатовареност мин-1 0-700
Максимален момент
на въртене
Nm 20,5
Капацитет на патронника мм 10
Тегло
кг 1,3
Максимален капацитет на пробиване
Стомана
мм 10
Дърво
мм 25
Батерия
BL1314
Волтаж
VDC 14,4
Капацитет
Ah 1,3
Вид
Li-Ion
905902** (тип 1)
Зарядно устройство
Входящ волтаж
VAC 100 - 240
Изходящ волтаж
VDC 8 - 20
Ток
mA 400
Приблизително време
за зареждане
ч 3-5
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за
монтаж, които се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
MT18 (H1)
18
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,67
10
25
BL1518
18
1,5
Li-Ion
905902** (тип 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 77,1 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Звукова мощност (LpA) 88,1 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Пробиване в метал (ah, D) < 2,5 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Завинтване без удар (ah, D) < 2,5 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект,
където е закупен новия продукт.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com
8
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
МАШИННА ДИРЕКТИВА
MT143, MT18, MTDD6
Black & Decker дакларира, че продуктите, описани
под „технически данни“ са в съгласие с: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради
лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части, поправка
на продуктите, които са предмет на износване или
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦
Продуктът е бил използван за търговски, професионални цели или под наем;
♦
Изделието е подложено на неправилна употреба
или небрежност;
♦
Изделието е понесло повреда от чужди предмети,
вещества или злополуки;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
Black & Decker декларира, че продукта включва глава
за алтернативните аксесоари, както е описано подолу, са в съглание с:
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация,
моля, свържете с Stanley Europe на следния адрес или
се обърнете към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името
на Black & Decker.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
6. 6. 2013
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com.
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти
и специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00223507- 05-12-2013
9
10
11
100
MTJS1
E16669
81
52
51
82
22
MTTS7
MTOS4
53
21
23
54
www.2helpU.com
25
27
MTSA2
MTRT8
101
92
61
29
30
63
64 65
62
MTHD5
93
68
14 - 09 - 12
31
66
MTJS1 - MTSA2 - MTIM3 - MTOS4 - MTHD5 - MTTS7 - MTRT8 - MTNF9
MTNF9
67
MTIM3
TYPE
H1
Download PDF

advertising