MT143 | Black&Decker MT143 MULTITOOL Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509212 - 02 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
MT18
MT143
A
B
C
D
E
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wielofunkcyjne elektronarzędzie Black & Decker zostało
skonstruowane z myślą o zastosowaniu w licznych pracach majsterkowicza. Z głowicą nasadkową do wiercenia/
wkręcania (MTDD6) znajduje to urządzenie zastosowanie do wkręcania i wykręcania wkrętów, a także do
wiercenia otworów w drewnie, metalach i tworzywach
sztucznych. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych. Ładowarka służy do ładowania tego typu
akumulatora Black & Decker, który został dostarczony
z niniejszym narzędziem.
e.
f.
3.
a.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj określenie „narzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
g.
4.
a.
b.
3
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo osobiste
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
c.
d.
e.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do zakresu dostawy elektronarzędzia.
Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem ciała.
 W razie niebezpieczeństwa przewiercenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści.
Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z gołymi metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafienia na będący
pod napięciem przewód.
 W razie niebezpieczeństwa przewiercenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści.
Elementy łączące mają elektryczne połączenie
z gołymi metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafienia na będący
pod napięciem przewód.
 Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem
grozi utratą panowania nad wiertarko-wkrętarką.
 Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają ukryte w nich przewody elektryczne
i rury.
 Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu wiercenia, gdyż może być gorące.
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie
bawiły się tym urządzeniem.
 W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.

Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała
i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub
i innych małych przedmiotów metalowych, które
mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go.
W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się do
lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
Bezpieczeństwo innych osób
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.


Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z wiertarko-wkrętarki mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń
zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek zwykłych
i udarowych.

Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba że znajdują się pod nadzorem
doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Przy korzystaniu z wiertarek udarowych zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
4
Ładowarki
Zaliczają się do nich:
 Skaleczenia wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
 Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
 Upośledzenie narządu słuchu.
 Zagrożenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).






Wibracje
Ładowarka jest dopuszczona do pracy w pomieszczeniu wewnętrznym.
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza
się z wartością podaną na tabliczce znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio
przyłączać wiertarko-wkrętarki do sieci.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
♦
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Akumulatory





W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy wiertarko-wkrętarki
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.

Ładowarek Black & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z wiertarko-wkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
Uszkodzony kabel natychmiast wymień na nowy.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
Nie otwieraj ładowarki.
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
8.
9
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 oC.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 oC i 40 oC.
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Przycisk blokady głowicy nasadkowej
Schowek na końcówkę wkrętarską
Akumulator
Przycisk zwalniający akumulator
Głowica nasadkowa do wiercenia/wkręcania
(MTDD6)
Nastawnik momentu obrotowego
Uchwyt wiertarski
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulator
z wiertarko-wkrętarki.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. A)


Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
5
By włożyć akumulator (5), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści wiertarko-wkrętarki, a następnie
wsuń w obsadę i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający
(6) i jednocześnie wyciągnij akumulator z obsady.
Wkładanie i wyjmowanie głowicy
nasadkowej (rys. B)
Wskaźnik ładowania (11) miga (powoli) bez przerwy na
zielono. Gdy wskaźnik (11) zapali się na zielono na stałe,
to znaczy że akumulator został całkowicie naładowany.
Można go pozostawić w ładowarce dowolnie długo przy
świecącej się diodzie. Ładowarka od czasu do czasu
podładowuje akumulator i wtedy dioda zaczyna migać
na zielono (proces ładowania). Wskaźnik ładowania (11)
świeci się, dopóki akumulator znajduje się w ładowarce
przyłączonej do sieci.
 Rozładowany akumulator powinno się naładować w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego okresu
powoduje drastyczny spadek trwałości użytkowej
akumulatora.
Uwaga! Przy wkładaniu i wyjmowaniu głowicy nasadkowej postępuj ostrożnie. Ruchome części podczas pracy
mogą być gorące.
 Zablokuj elektronarzędzie poprzez ustawienie nastawnika momentu obrotowego (2) w pozycji środkowej.
 Aby głowicę nasadkową wyjąć naciśnij przycisk
blokady głowicy (3) i wyjmij głowicę z narzędzia.
 Aby głowicę nasadkową włożyć, postępuj z nią tak
jak przestawiono w opisie i wciśnij ją w urządzenie
aż w nim zatrzaśnie.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
końcówki wkrętarskiej
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawiać w ładowarce dowolnie
długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka utrzymuje
pełny ładunek akumulatora.
Głowica nasadkowa jest wyposażona w uchwyt wiertarski szybkozaciskowy, który umożliwia szybką wymianę
wierteł i końcówek.
 Zablokuj wrzeciono, przesuwając przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (2) do środkowej
pozycji.
 Otwórz uchwyt wiertarski (9), obracając go jedną
ręką, a drugą przytrzymując wiertarko-wkrętarkę.
 Włóż chwyt narzędzia roboczego (9) w uchwyt
wiertarski.
 Zaciśnij uchwyt wiertarski (9), obracając go jedną
ręką odwrotnie do wskazówek zegara, a drugą
przytrzymując wiertarko-wkrętarkę z tyłu.
 Aby wyjąć końcówkę ze schowka wyciągnij ją z zagłębienia.
 Wciśnij mocno końcówkę wkrętarską do schowka,
aby ją przechować
Diagnostyka ładowarki
Gdy ładowarka wykryje jakiś problem z akumulatorem,
wskaźnik ładowania (8) zaczyna szybko migać na czerwono. Wykonaj wówczas następujące czynności:
 Ponownie włóż akumulator (5).
 Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko miga na
czerwono, weź inny akumulator, by stwierdzić, czy
proces ładowania przebiega prawidłowo.
 Gdy ten drugi akumulator jest prawidłowo ładowany,
to znaczy że pierwszy uległ uszkodzeniu i trzeba go
oddać do warsztatu serwisowego w celu utylizacji.
 Gdy po wymianie akumulatora nic się nie zmieni,
oddaj ładowarkę do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu sprawdzenia.
Zastosowanie
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy akumulator jest uszkodzony, może trwać nawet 60 minut.
Gdy akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny, dioda miga na czerwono na przemian szybko i wolno, tzn.
jedno mignięcie następuje szybko, a drugie wolno,
i cykl ten się powtarza.
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania wiertarko-wkrętarki.
Uwaga! Sprawdzaj przed wierceniem w ścianie, podłodze
lub suficie czy w tych miejscach nie przebiegają kable
lub rury.
Wybór momentu obrotowego lub ustawienia
funkcji wiercenia (rys. D)
Ładowanie akumulatora (rys. C)
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w nastawnik momentu obrotowego przy wkręcaniu wkrętów.
 W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie
sztucznym obróć nastawnik (8) do pozycji symbolu
wiertła (12).
 W celu wkręcania wkrętów wybierz nastawnikiem
żądany moment obrotowy.
 Jeżeli nie znasz najkorzystniejszego ustawienia,
wykonaj następujące próby:
♦ obróć nastawnik (8) do pozycji 1.
♦ wkręć pierwszy wkręt.
♦ gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd, przestaw nastawnik na większą wartość i kontynuuj
wkręcanie. Powtórz tę procedurę aż do nastawienia optymalnego momentu obrotowego.
Wkręć przy nim pozostałe wkręty.
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
wiertarko-wkrętarki i gdy jej moc zaczyna wyczuwalnie
spadać. Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko, które nie świadczy
o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż 10 oC lub wyższa niż 40 oC.
Zalecana temperatura ładowania wynosi ok. 24 oC.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora,
gdy jego temperatura jest niższa niż 0 oC lub wyższa
niż 40 oC.
Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
 Włóż akumulator (5) do ładowarki (10). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Upewnij się, czy
akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki.
 Przyłącz ładowarkę do sieci.
6
Wybór kierunku obrotów (rys. E)
Konserwacja
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów silnik
wiertarko-wkrętarki powinien się obracać w prawo (w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcenia
wkrętów lub uwolnienia zakleszczonego wiertła zmień
kierunek obrotów na przeciwny (w lewo).
 By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) naciśnij w lewo.
 By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów naciśnij w prawo.
 By zablokować wiertarko-wkrętarkę, przełącznik
kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
Elektronarzędzie Black & Decker (sieciowe i akumulatorowe) odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych narzędzia z/ lub bez przewodu
elektrycznego:
 odłącz narzędzie od sieci i wyjmij akumulator
z wiertarko-wkrętarki.
 jeśli jest ono wyposażone w oddzielny zestaw baterii
lub akumulator, wyłącz urządzenie i wyjmij baterie
z narzędzia.
 jeśli akumulator jest zintegrowany, rozładuj go
całkowicie przed wyłączeniem
 odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego zanim
rozpoczniesz jej czyszczenie. Ładowarka nie
potrzebuje żadnej konserwacji tylko regularnego
oczyszczenia.
 za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmatki
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we wiertarko-wkrętarce i ładowarce.
 wilgotną szmatką systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
 regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko ostukując, usuń pył z wnętrza.
Wiercenie/ wkręcanie i wykręcanie wkrętów



Przełącznikiem (2) wybierz odpowiedni kierunek
obrotów (w prawo lub w lewo).
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik
(1). Im bardziej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa wrzeciona.
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki
pracy
Wiercenie








Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk
na wiertło aż do zakończenia operacji wiercenia.
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo
odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić przy
użyciu wiertła piórkowego.
Do wiercenia otworów w metalach najlepsze są
wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w miękkim murze najlepiej
nadają się wiertła udarowe.
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż żeliwo
i mosiądz zastosuj środek smarowy.
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów



Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie odpowiedniego
rodzaju i odpowiedniej wielkości.
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
Wiertarko-wkrętarkę i końcówkę zawsze utrzymuj
w osi wkrętu.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Akcesoria
Używane akcesoria mają istotny wpływ na wydajność
narzędzia. Akcesoria Black & Decker i Piranha spełniają najwyższe standardy jakości i zostały opracowane
specjalnie do zastosowania z tym elektronarzędziem.
Używając tego osprzętu otrzymasz optymalne wyniki.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
7
Deklaracja zgodności WE
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
DYREKTYWA MASZYNOWA
Akumulatory
MT143, MT18, MTDD6
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
MT143, MT18, MTDD6 opisane w „Danych technicznych“
zostały wykonane zgodnie z: 2006/42/WE, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wiertarko-wkrętarki.

Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. Oddaj je
swojemu dilerowi lub do najbliższego komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
Black&Decker oświadcza, że elektronarzędzie, włącznie
z głowicą nasadkową, jak niniejszym opisano jest zgodne
również z: dyrektywami 2004/108/WE i 2011/65/UE.
Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do
Black&Decker Europe pod adres jak poniżej. Takie informacje uzyskasz również pod adresem zamieszczonym
na stronie końcowej tej instrukcji .
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Black & Decker.
Dane techniczne
MT143 (H1)
14,4
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,3
Napięcie
VDC
Wiercenie/wkręcania
Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min
Nm
Maksymalny moment obrotowy
Uchwyt wiertarki
mm
Masa
kg
Maks. średnica wiercenia:
w stali
mm 10
drewniw
mm 25
Akumulator
BL1314
Napięcie
VDC 14,4
Pojemność
Ah 1,3
litowo-jonowy
Rodzaj akumulatora
Ładowarka
905902** (typ. 1)
Napięcie sieciowe
VAC 100 - 240
Napięcie wyjściowe
VDC 8 - 20
Natężenie prądu
mA 400
Przybliżony czas ładowania
h 3-5
MT18 (H1)
18
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,67
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
06.06.2013
10
25
BL1518
18
1,5
litowo-jonowy
905902** (typ 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Poziom hałasu wg EN 60745:
LPA (ciśnienie akustyczne): 77,1 dB(A), niepewność pomiaru
(K: 3 dB(A)
LWA (moc akustyczna): 88,1 dB(A), niepewność pomiaru
(K): 3 dB(A)
Ważona częstotliwościowo całkowita wartość skuteczna przyśpieszenia drgań na rękojeści (suma wektorowa 3 składowych
kierunkowych) według EN 60745:
Wierceniu w metalu (ahD): < 2,5 m/s2, niepewność pomiaru (K):
1,5 m/s2
Bezudarowe wkręcaniu wkrętów (ah): < 2,5 m/s2, niepewność
pomiaru (K): 1,5 m/s2
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
8.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00223506 - 05-12-2013
9
10
11
100
MTJS1
E16669
81
52
51
82
22
MTTS7
MTOS4
53
21
23
54
www.2helpU.com
25
27
MTSA2
MTRT8
101
92
61
29
30
63
64 65
62
MTHD5
93
68
14 - 09 - 12
31
66
MTJS1 - MTSA2 - MTIM3 - MTOS4 - MTHD5 - MTTS7 - MTRT8 - MTNF9
MTNF9
67
MTIM3
TYPE
H1
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Podpis
Download PDF

advertising