MT143 | Black&Decker MT143 MULTITOOL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533223-21 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
MT18
MT143
A
B
C
D
E
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Black & Decker többcélú szerszámát sokféle
barkácsolási munkához terveztük. A fúró-csavarozóval
(MTDD6) csavarozhat, fát, fémet, műanyagot és fúrhat.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Az Ön Black & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt típusú Black & Decker akkumulátorok töltéséhez terveztük.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata növeli
g.
4.
a.
b.
3
az áramütés veszélyét.
A szabadban kizárólag csak az arra alkalmas
hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti
az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. RCD használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig
arra, amit tesz, használja a józan eszét, amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, vagy ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A munkakörülményekhez illő
védőberendezések (például pormaszk, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi
vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség alatt
lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón, mivel
az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Nem az adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos
típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, azonnal forduljon orvoshoz.
Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy
égési sérülést okozhat.
♦
Ütvefúró használata közben viseljen hallásvédőt.
A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületeinél tartsa, ha olyan munkát végez, amelynél
a tartozék rejtett vezetékhez érhet. Ha a tartozék
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt markolati felületeinél fogja, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a rögzítőelem rejtett vezetéket
érhet. Ha a rögzítőelem áram alatt lévő vezetéket
ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Ütvefúró üzemmódban soha ne használjon vésőszárat. A vésőszár elakad az anyagban és forgásra
kényszeríti a fúrót.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha
a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
szorítja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon
az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz, mert
a fúrás során felforrósodhatott.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, huzamos, stb. használatából adódhatnak. Még
a vonatkozó biztonsági utasítások betartása és a védőeszközök használata mellett sem kerülhetők el bizonyos
maradványkockázatok. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
4
♦
♦
♦
♦
Töltőkészülékek
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
♦
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Fej kioldógombja
4. Csavarozóhegy tartó
5. Akkumulátor
6. Akkumulátor kioldógombja
7. Fúró/csavarozófej (MTDD6)
8. Nyomatékállító gyűrű
9. Tokmány
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz
Elektromos biztonság
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Összeszerelés
Akkumulátorok
♦
♦
♦
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
Címkék a szerszámon
♦
A Black & Decker töltővel csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
Ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
Víztől óvja a töltőt.
Ne bontsa szét a töltőt.
Ne tesztelje mérőműszerrel.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
Víztől óvja.
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
Használt akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa
be a „Környezetvédelem“ című fejezet utasításait.
Az akku behelyezése és eltávolítása (A ábra)
♦
♦
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
5
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (5) a szerszám befogadó nyílásához. Csúsztassa az akkumulátort a befogadó nyílásba és addig nyomja, amíg
a helyére be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (6), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a befogadó nyílásból.
A szerszámfejek fel- és leszerelése (B ábra)
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző(11) zöld fénnyel (lassan) fog villogni. A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (11) folyamatos zöld
fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben
maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED világít. Időnként
a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve),
ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely
állás közben veszít a töltöttségéből. A töltéskijelző (11)
mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦ A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Figyelmeztetés! A szerszámfejek fel- és leszerelését
körültekintéssel kell végezni. Használat közben a mozgó
alkatrészek felforrósodhatnak.
♦ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló (2) középső állásba helyezésével reteszelje.
♦ Szerszámfej leszereléséhez nyomja meg a fej kioldógombját (3), és vegye le a fejet a szerszámról.
♦ Szerszámfej felszereléséhez igazítsa a szerszámfejet a szerszámhoz az ábrán bemutatott módon,
majd nyomja rá a szerszámra, amíg a helyére nem
pattan.
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása és
kivétele
Az akkumulátor töltőben hagyása
Ez a fúró-csavarozó az egyszerű bitcsere végett gyorstokmánnyal van ellátva.
♦ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló (2) középső állásba helyezésével reteszelje.
♦ Egyik kezével az elülső részt az óramutató járásának irányában elforgatva nyissa ki a tokmányt (9),
miközben a másik kezével tartja a hátulsó részt.
♦ Helyezze be a szerszámszárat a tokmányba (9).
♦ Egyik kezével az elülső részt az óramutató járásával
ellentétes irányban elforgatva szorítsa be erősen
a tokmányt (9), miközben a másik kezével tartja
a hátulsó részt.
♦ Ha a csavarozó hegyet ki szeretné venni a bittartóból, emelje ki a hegyet a vájatból.
♦ Tároláshoz a csavarozó hegyet erősen nyomja be
a bittartóba.
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött
állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy
sérült, a töltéskijelző (11) piros fénnyel gyors ütemben
villog. A következőket tegye:
♦ Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (5).
♦ Ha a töltéskijelző továbbra is piros fénnyel gyors
ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja ki,
hogy maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦ Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
ez a hiba, akkor az eredeti akku meghibásodott, és
vissza kell juttatni egyik márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦ Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a töltőt.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Megjegyzés: Akár 60 percbe is telhet annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása
előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Az akkumulátor töltése (C ábra)
Csavarozási nyomaték vagy fúrás funkció
beállítása (D ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Ez a szerszám egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
amellyel beállíthatja a csavarozáshoz szükséges különféle nyomatékokat.
♦ Fúrásnál állítsa a gyűrűt (8) fúrási állásba úgy, hogy
a szimbólumot a jelzéshez (12) igazítja.
♦ Csavarozásnál forgassa a gyűrűt a kívánt beállításhoz.
♦ Ha még nem tudja, mekkora nyomatékra lesz szüksége, a következőket tegye:
♦ Állítsa a gyűrűt (8) az 1. állásba.
♦ Hajtsa be az első csavart.
♦ Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
kiold, állítsa a gyűrűt nagyobb nyomatékra, és
folytassa a csavar behajtását. Ismételje ezt
addig, amíg el nem érte a megfelelő beállítást.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha
annak hőmérséklete kb. 0 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦ A töltéshez tegye az akkumulátort (5), a töltőbe (10).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
6
A forgásirány megválasztása (E ábra)
Karbantartás
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előre (az óramutató járásával egyező) forgásirányt válassza. Csavarok
meglazításához vagy beragadt fúrószár kiszabadításához
a hátra (az óramutató járásával ellentétes) forgásirányt
válassza.
♦ Az előre forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót (2) balra.
♦ A hátra forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót jobbra.
♦ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló középső
állásába helyezve reteszelheti.
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦ Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd
vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦ Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van), és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Fúrás/csavarozás
♦
♦
♦
Az előre vagy hátra forgásirányt a forgásirány váltó
kapcsolóval (2) állíthatja be.
A szerszámot a fordulatszám-szabályozós kapcsoló
(1) lenyomásával kapcsolhatja be. A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.
A szerszám kikapcsolásához engedje el a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Fúrás
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A fúrószárat mindig enyhén, tengelyének irányában
nyomja.
Amikor a fúrószár hegye már majdnem áthatolt
az anyagon, csökkentse a szerszámra gyakorolt
nyomást.
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a munkadarab
hátoldalához.
Ha fában nagy átmérőjű furatot kíván létrehozni,
faspirál fúrót használjon.
Fémeket HSS fúrószárral fúrjon.
Puha kőzetanyagok fúrásához kőzet fúrószárat
használjon.
Fémek (öntöttvas és sárgaréz kivételével) fúrásához
használjon kenőanyagot.
A nagyobb pontosság végett pontozóval jelölje ki
a leendő furat közepét.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Csavarozás
♦
♦
♦
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
Ha a csavar csak nehezen hajtható be, kenőanyagként tegyen egy kevés mosószert vagy szappant
a csavarra.
A szerszámot és a csavarozó hegyet mindig a csavarral egy vonalban tartsa.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Black & Decker és Piranha tartozékok magas minőségi
követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
7
Környezetvédelem
Műszaki adatok
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Feszültség
VDC
Fúró / csavarozó
Üresjárati fordulatszám min-1
Maximális nyomaték
Nm
Tokmány kapacitása
mm
Súly
kg
Maximális fúrási kapacitás
Fém
mm
Fa
mm
Akkumulátor
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Típus
Töltő
Bemenő feszültség
VAC
Kimenő feszültség
VDC
Áramerősség
mA
Töltési idő (kb.)
óra
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtését
a közösségi hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
MT18 (H1)
18
MTDD6 (H1)
0 - 700
20,5
10
1,67
10
25
BL1314
14,4
1,3
Li-ion
905902** (typ 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
10
25
BL1518
18
1,5
Li-ion
905902** (typ 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 77,1 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény szint (LWA) 88,1 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon
érhetők el: www.2helpU.com
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szerint:
Fúrás fémben (ah, D) < 2,5 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Csavarozás ütés nélkül (ah) < 2,5 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Akkumulátorok
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
válassza le a szerszámról.
♦
MT143 (H1)
14,4
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,3
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
8
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
honlapon érhetők el: www.2helpU.com
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
MT143, MT18, MTDD6
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" cím
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN60745-1,
EN60745-2-1, EN60745-2-2
A Black & Decker márkával és a termékkínálatunkkal
kapcsolatos információkat a következő honlapon tekintheti meg: www.blackanddecker.hu. A Black & Decker márkával és a termékkínálatunkkal kapcsolatos
információkat a következő honlapon tekintheti meg:
www.blackanddecker.hu
A Black & Decker kijelenti, hogy az alternatív tartozék
fejet is magában foglaló termék megfelel a következő
irányelveknek és szabványoknak:
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013. 06. 06.
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243976 - 28-08-2014
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
100
MTJS1
E16669
81
52
51
82
22
MTTS7
MTOS4
53
21
23
54
www.2helpU.com
25
27
MTSA2
MTRT8
101
92
61
29
30
63
64 65
62
MTHD5
93
68
14 - 09 - 12
31
66
MTJS1 - MTSA2 - MTIM3 - MTOS4 - MTHD5 - MTTS7 - MTRT8 - MTNF9
MTNF9
67
MTIM3
TYPE
H1
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising