DWE560 | DeWalt DWE560 CIRCULAR SAW instruction manual

DWE550
DWE560
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
18
English (original instructions)
32
Español (traducido de las instrucciones originales)
43
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
56
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
69
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
82
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
95
Português (traduzido das instruções originais)
106
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
119
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
130
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
141
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
154
Copyright DEWALT
2
Figure 1
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
Figure 3
Figure 2
k
s
j
o
n
i
19
20
20
1
Figure 4
Figure 5
c
p
Figure 6
l
q
p
Figure 7
2
Figure 9
Figure 8
t
u
f
g
Figure 10
A
B
v
v
v
v
v
v
Figure 11
x
aa
w
x
h
w
3
Figure 12
y
y
l
Figure 13
b
e
Figure 14
4
Figure 15
Figure 16
Figure 17
Figure 18
Figure 19
y
e
5
DANSK
165 mm (6-1/2") RUNDSAV, DWE550
184 mm (7-1/4") RUNDSAV, DWE560
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
Spænding
VAC
Type
Effektforbrug
W
Tomgangshastighed
min-1
Klingediameter
mm
Maksimum skæredybde ved
90°
mm
45°
mm
Klingens borehul
mm
Justering af smigsnitvinkel
Vægt
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah savning i træ
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K = m/s2
1,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
6
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DWE550, DWE560
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.08.2012
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
7
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
8
f)
g)
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
EKSTRA SPECIELLE
SIKKERHEDSREGLER FOR RUNDSAVE
Sikkerhedsinstruktioner for alle save
a)
FARE: Hold hænderne væk fra
skærefeltet og klingen. Hold den anden
hånd på hjælpehåndtaget eller motorhuset.
Hvis begge hænder holder saven, kan de ikke
skæres af klingen.
b) Ræk ikke ned under arbejdsemnet.
Afskærmningen kan ikke beskytte dig mod
klingen under arbejdsemnet.
c) Justér skæredybden til arbejdsemnets
tykkelse. Mindre end en fuld tand af
klingetænderne skal være synlig under
arbejdsemnet.
d) Hold aldrig det stykke, der skæres, i
hænderne eller hen over benet. Fastgør
arbejdsemnet til en stabil platform. Det er
vigtigt at støtte arbejdsemnet ordentligt for at
undgå, at kroppen udsættes for arbejdsemnet,
at klingen binder, eller at man mister kontrollen.
e) Hold det elektriske værktøj ved hjælp af de
isolerede greb, når værktøjet under arbejdet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Kontakt med en strømførende ledning vil også
gøre uafdækkede metaldele på værktøjet
strømførende og give brugeren elektrisk stød.
f) Ved kløvning skal der altid bruges et
kløvningshegn eller en ligekantet skinne.
Dette forbedrer snittets nøjagtighed og mindsker
risikoen for, at klingen binder.
DANSK
g) Brug altid klinger, hvis dornhuller har den
rigtige størrelse og form (diamantformede
i stedet for runde). Klinger, der ikke passer til
savens monteringssystem, vil køre ekscentrisk
og medføre, at man mister kontrollen.
h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte
klingepakninger eller bolte. Klingepakningerne
og bolten er specialfremstillet til din sav, til
optimal ydelse og sikker brug.
Årsager til og forebyggelse af
tilbageslag
– Tilbageslag er en pludselig reaktion på en
indeklemt, bundet eller forkert indstillet savklinge,
der medfører, at en sav ude af kontrol løftes op
og ud af arbejdsemnet mod operatøren;
– Når klingen er indeklemt eller bundet, fordi
savsnittet lukker om klingen, stopper klingen,
og motoren reagerer ved hurtigt at skubbe
værktøjet tilbage mod operatøren;
– Hvis klingen bliver forvredet eller sætter sig
skævt i snittet, kan tænderne i bagenden af
klingen grave sig ned i træets overflade, så
klingen springer ud af savsnittet og tilbage mod
operatøren.
Tilbageslag forekommer ved fejlagtig anvendelse
af saven og/eller under uhensigtsmæssige
arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser, og kan
undgås når følgende forholdsregler overholdes:
a) Hold godt fast i saven med begge hænder
og hold dine arme på en sådan måde, at
de er klar til at modstå tilbageslag. Anbring
din krop på den ene eller den anden
side af klingen, men ikke i lige linje med
klingen. Tilbageslag kan få saven til at springe
tilbage, men tilbagespringskræfter kan styres
af operatøren, hvis passende forholdsregler
træffes.
b) Hvis klingen binder, eller hvis skærearbejdet
skal afbrydes, slippes aftrækkeren og saven
holdes stille i materialet, indtil klingen står
helt stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra
arbejdsemnet eller trække saven bagud
med klingen i bevægelse. Det kan medføre
tilbageslag. Find årsagen til at klingen binder,
og foretag de nødvendige ændringer.
c) Når en sav startes op igen i arbejdsemnet,
skal savklingen centreres i snittet, og det
skal kontrolleres, at savtænderne ikke har
sat sig fast i materialet. Hvis savklingen binder,
kan den bevæge sig opad eller slå tilbage fra
arbejdsemnet, når værktøjet startes på ny.
d) Sørg for tilstrækkelig støtte til store paneler
for at mindske risikoen for, at klingen
indeklemmes og slår tilbage. Større plader
kommer til at hænge på grund af deres egen
vægt. Panelet skal understøttes på begge sider,
tæt på skærelinjen og tæt på kanterne.
e) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger.
Uskarpe eller forkert monterede klinger giver
et snævert savsnit med for stor friktion,
klingebinding og tilbageslag.
f) Låsehåndtagene til justering af klingedybde
og smigvinkel skal være stramme og
fastgjort, før der skæres. Hvis klingejusteringen
rykker sig under skærearbejdet, kan det
medføre binding og tilbageslag.
g) Vær især forsigtig ved savning i eksisterende
vægge eller andre uoverskuelige område.
Klingen, der skal dykke ned, kan skære
genstande, som kan medføre tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner til save med
pendulklingeafskærmning
a) Kontroller først, at den nederste
beskyttelseskappe lukker korrekt,
hver gang maskinen skal bruges.
Anvend aldrig saven, hvis den nederste
beskyttelseskappe ikke kan bevæges
frit og ikke lukker sig øjeblikkeligt. Den
nederste beskyttelseskappe må aldrig
klemmes eller bindes fast i åbnet stilling.
Hvis saven falder ned ved et uheld, kan den
nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn
beskyttelseskappen med tilbagetrækshåndtaget
og overbevis Dem om, at den kan bevæges frit
og hverken berører savklingen eller andre dele
ved alle skærevinkler og -dybder.
b) Kontroller af fjedrene til den nederste
beskyttelseskappe fungerer ordentligt.
Få udført service på maskinen, før den
bruges igen, hvis beskyttelseskappen og
fjederen ikke fungerer korrekt. Den nederste
beskyttelseskappe kan gå trægt, hvis der er
beskadigede dele, klæbrige rester eller større
spånaflejringer i kappen.
c) Den nederste beskyttelseskappe må kun
åbnes manuelt i forbindelse med specielle
snit, f.eks. „dyk – og vinkelsnit”.
Åbn den nederste beskyttelseskappe med
tilbagetrækshåndtaget og slip håndtaget
igen, så snart savklingen er trængt ned
i arbejdsemnet. Ved alle andre former for
savning skal den nederste beskyttelseskappe
fungere automatisk.
9
DANSK
d) Læg aldrig saven fra Dem på et arbejdsbord
eller på jorden, uden at den nederste
beskyttelseskappe dækker savklingen. En
ubeskyttet savklinge med efterløb vil få saven
til at flytte sig baglæns og vil save i alting, der
kommer i vejen for den. Derfor er det vigtigt at
holde øje med savens efterløbstid.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner
til rundsave
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
tab af høreevne.
• Bær en støvmaske. Udsættelse for
støvpartikler kan give vejrtrækningsproblemer og
eventuelt personskade.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (z), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 165 mm (6-1/2") rundsav (DWE550) eller
• Undlad at bruge klinger med større eller
mindre diameter end anbefalet. Den rette
klingekapacitet opnås ved at se de tekniske
data. Brug kun de klinger, der er angivet i denne
vejledning, jf. EN 847-1.
1 184 mm (7-1/4") rundsav (DWE560)
• Brug aldrig slibende afskæringsskiver.
1 Støvudsugningstud
• Anvend ikke vandfødningstilbehør.
1 Brugsvejledning
• Brug klemmer eller en anden praktisk
måde på at sikre og understøtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis du
holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller
krop, vil det være ustabilt, og det kan medføre,
at du mister kontrollen over det.
1 Eksplosionstegning
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
rundsave.
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
1 Cirkulær savklinge
1 Klingeskruenøgle
1 Parallelanslag
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Udløserkontakt
b. Hovedhåndtag
c. Klingelås
d. Endedæksel
e. Reservehåndtag
f. Låsegreb til justering af smigsnit
g. Justeringsmekanisme for skråsnitvinkel
h. Fundamentsplade
i. Nederste klinges beskyttelsesskærm
j. Klingens fastspændingsskrue
k. Nederste beskyttelsesskærmsgreb
l. Øverste klinges beskyttelsesskærm
m. Startspærreknap
Bær høreværn.
10
DANSK
TILSIGTET BRUG
Udskiftning af klinger
Disse kraftige rundsave er designet til professionelle
trækskæringsopgaver. MÅ IKKE anvendes sammen
med vandfødningstilbehør. MÅ IKKE anvendes
sammen med slibehjul eller klinger. MÅ IKKE
anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
SÅDAN INSTALLERES KLINGEN (FIG. 1–4)
Disse kraftige save er professionelle elværktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Start ved et
uheld kan medføre skader.
FORSIGTIG (KUN DWE550): Den
indvendige flange har en diameter på
20 mm diameter på den ene side og en
diameter på 19 mm på den anden side.
Diameteren på 19 mm er afmærket
med 19, og diameteren på 20 mm er
afmærket med 20. Brug den korrekte
side for huldiameteren på den klinge, du
ønsker at bruge. Montering af klingen
på den forkerte side kan medføre farlig
vibration.
1. Træk ved hjælp af den nederste
beskyttelsesskærm (k) den nederste klinges
beskyttelsesskærm (i) tilbage og anbring
klingen på savspindlen imod den indvendige
klemskive (o) og kontrollér,at klingen drejer i
den rigtige retning (retningen på rotationspilen
på savklingen og tanden skal pege i den
samme retning som retningen på rotationspilen
på saven). Gå ikke ud fra at det trykte på
klingen altid vil vende imod dig, når klingen er
korrekt monteret. Når du trækker den nederste
klingebeskyttelsesskærm tilbage for at montere
klingen, kontrollér tilstanden og betjeningen af
den nederste klingebeskyttelsesskærm for at
sikre, at den virker korrekt. Kontrollér at den
kan bevæges frit og ikke rører ved klingen eller
andre dele, i alle hjørner og dybder af snittet.
2. Anbring den udvendige klemskive (n) på
savspindlen med den store flade overflade
imod klingen og ordlyden på den udvendige
klemskive vendende imod dig.
3. Skru klingens fastspændingsskrue (j) på
savspindlen med hånden (skruen har højre
håndsgevind og skal drejes med uret for at blive
spændt).
4. Tryk på klingelåsen (c), mens savspindlen drejes
med klingeskruenøglen. indtil spindellåsen falder
i hak, og klingen stopper med at dreje rundt.
5. Spænd klingens fastspændingsskrue stramt
med klingeskruenøglen.
BEMÆRK: Aktivér aldrig klingelåsen, mens saven
kører, eller forsøg at stoppe værktøjet. Start aldrig
saven, mens klingelåsen er aktiveret. Resultatet vil
være alvorlig beskadigelse af din sav.
SÅDAN UDSKIFTES KLINGEN (FIG. 2–4)
1. Du løsner klingens fastspændingsskrue (j)
ved at trykke på klingelåsen (c) og dreje
savspindlen med klingeskruenøglen (s), indtil
klingelåsen falder i hak, og klingen stopper med
at dreje rundt. Med klingelåsen aktiveret drej
11
DANSK
klingens fastspændingsskrue mod uret med
klingeskruenøglen(skruen har højre gevind skal
drejes mod uret for at blive løsnet).
2. Fjern kun klingens fastspændingsskrue (j) og
den udvendige klemskive (n). Fjern den gamle
klinge.
3. Rens al savstøv ud, som kan have samlet sig i
beskyttelsesskærmen eller i klemskiveområdet
og kontrollér betjeningen af den nederste
klinges beskyttelsesskærm som tidligere
forklaret. Smør ikke dette område.
4. Anvend altid klinger med den korrekte størrelse
(diameter) med den rigtige størrelse og form på
det midterste hul for montering på savspindlen.
Sørg altid for at den maksimalt anbefalede
hastighed (o/min) på savklingen opfylder eller
overstiger savens hastighed (o/min).
5. Følg trinene 1 til 5 under Sådan installeres
klingen, idet du sørger for, at klingen vil rotere i
den rigtige retning.
NEDERSTE KLINGES BESKYTTELSESSKÆRM
ADVARSEL: Den nederste
klinges beskyttelsesskærm er en
sikkerhedsfunktion, som nedsætter
risikoen for alvorlig personskade.
Anvend aldrig saven, hvis den
nederste beskyttelsesskærm mangler,
er beskadiget, forkert monteret eller
ikke virker korrekt. Stol ikke på at den
nederste klinges beskyttelsesskærm vil
beskytte dig under alle omstændigheder.
Din sikkerhed afhænger af de følgende
advarsler og forholdsregler lige såvel
som korrekt betjening af saven.
Kontrollér at den nederste klinges
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket
før hver anvendelse. Hvis den nederste
klinges sikkerhedsskærm mangler eller
ikke virker korrekt, skal du få saven
undersøgt, før du bruger den. For at
sikre produktsikkerhed og -pålidelighed
skal reparationer, vedligeholdelse og
justeringer udføres af et autoriseret
serviceværksted eller en anden
kvalificeret serviceorganisation, som altid
bruger identiske udskiftningsdele.
KONTROL AF DEN NEDERSTE BESKYTTELSESSKÆRM
(FIG. 1)
1. Slå værktøjet fra og frakobl det fra strømkilden.
2. Drej det nederste beskyttelsesskærmsgreb
(fig. 1, k) fra helt lukket position til helt åben
position.
12
3. Slip grebet (k) og iagttag, at
beskyttelsesskærmen (i) vender tilbage til helt
lukket position.
Værktøjet skal efterses af et kvalificeret
serviceværksted, hvis det:
• ikke vender tilbage til helt lukket position,
• bevæger sig springende eller langsomt eller
• kommer i kontakt med klingen eller nogen del af
værktøjet i alle vinkler og skæredybder.
Justering af skæredybde (fig. 5–7)
1. Løft dybdejusteringsgrebet (p) for at løsne.
2. Du opnår den korrekte skæredybde ved at rette
indhakket (q) på dybdejusteringsremmen ind
efter det passende mærke på øverste klingens
beskyttelsesskærm (I).
3. Spænd dybdejusteringsgrebet
4. For den mest effektive skærehandling ved
hjælp af en savklinge i hårdtmetal, indstil
dybdejusteringen, således at omkring halvdelen
af en tand projekteres under overfladen på det
træ, der skal skæres.
5. I figur 7 vises en metode til at kontrollere den
korrekte skæredybde. Læg et stykke af det
materiale, som du planlægger at save i, langs
med klingen som vist i figuren og iagttag hvor
meget tanden projekterer under materialet.
Justering af smigsnitvinkel (fig. 8)
Smigsnitvinkles justeringsmekanisme (g) kan justeres
mellem 0° og 48°.
1. Spænd låsegreb (f) til justering af smig for at
løsne.
2. Vip fodpladen til det ønskede mærke på
drejetapbeslaget (u).
3. Drej smigjusteringsgrebet for at spænde det
igen.
Savsnitsindikator (fig. 9)
Foran på savskoen findes en savsnitsindikator
(t) for vertikal og smigskæring. Denne indikator
gør det muligt for dig at styre saven langs med
skærelinjerne, der er markeret på det materiale,
der skæres. Indikatoren lines op med venstre
(indvendig) side af savklingen, som laver kærv eller
”snit” skæringen ved at den bevægelige klingen
falder til højre for indikatoren. Indhakkene på
fundamentspladen angiver 0˚ og 45˚.
DANSK
Indstillelig kabelbeskytter
(fig. 10)
Den indstillelige kabelbeskytter (v) gør det muligt
at placere kablet vertikalt eller parallelt i forhold til
klingen. Den sendes i vertikal position.
SÅDAN OPNÅS DEN PARALLELLE POSITION (FIG. 10A)
1. Tryk kabelbeskytteren (v) ind som angivet af
pilen.
2. Drej kabelbeskytteren med uret til parallel
position.
SÅDAN OPNÅS DEN VERTIKALE POSITION (FIG. 10B)
1. Tryk kabelbeskytteren (v) ind som angivet af
pilen.
2. Drej kabelbeskytteren mod uret til vertikal
position.
Montering og justering af det
parallelle anslag (fig. 11)
Det parallelle anslag (w) bruges til at skære parallelt
op til hjørnet på arbejdsemnet.
MONTERING
1. Indsæt justeringsknappen (x) til det parallelle
anslag i hullet (aa) som vist i figur 11, idet du
holder knappen løst for at lade det parallelle
anslag passere.
2. Indsæt parallelanslagget (w) i fundamentspladen
(h) som vist i figur 11.
3. Stram justeringsstangen til parallelanslaget (x).
JUSTERING
1. Løsn justeringsstangen til anslaget (x) og indstil
parallelanslaget (w) til den ønskede bredde.
Justeringen kan aflæses på skalaen for
parallelanslaget.
2. Stram justeringsstangen til anslaget (x).
Montering af støvopsamlingstuden
(fig. 1, 5, 12)
Your DWE550/DWE560 rundsav er forsynet med en
støvopsamlingstud.
SÅDAN INSTALLERES STØVOPSAMLINGSTUDEN
1. Løsn dybdejusteringsgrebet helt (fig. 5, p).
2. Anbring fundamentspladen (fig. 1, h) i den
laveste position.
Før værktøjet tages i brug
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er korrekt
monteret. Savklingens beskyttelsesskærm skal
være i lukket position.
• Se til at klingen roterer i den retning, der angives
med pile på klingen.
• Brug ikke for slidte savklinger.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Start ved et
uheld kan medføre skader.
Korrekt håndposition (fig. 13)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
hovedhåndtaget (b) og den anden hånd på
hjælpehåndtaget (e) for korrekt håndposition.
Tænde og slukke (fig. 1)
Af sikkerhedsårsager er udløserkontakten (a) på
dette værktøj udstyret med en startsspærreknap (m).
Tryk på startspærreknappen for at låse værktøjet op.
Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/slukkontakten (a). Så snart udløserkontakten slippes
aktiveres startspærreknappen automatisk for at
forhindre, at maskinen startes ved en fejltagelse.
BEMÆRK: Slå ikke værktøjet TIL
eller FRA, når savklingen rører ved
arbejdsemnet eller andre materialer.
3. Ret venstre halvdel af støvopsamlingstuden (y)
ind over øverste klingens beskyttelsesskærm (l)
som vist.
4. Indsæt skruer og skru dem godt fast.
13
DANSK
Understøtning af arbejdsemne
(fig. 14–17)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, understøt
arbejdsemnet korrekt og hold
godt fast i saven, du ikke mister
kontrollen over den.
Figurerne 14 og 16 viser korrekte savepositioner.
Figurerne 15 og 17 viser usikre forhold. Hænderne
skal holdes på afstand af skæreområdet, og
ledningen skal placeres fri af skæreområdet, så den
ikke bliver fanget eller hængt op på arbejdet.
Du undgår tilbageslag ved ALTID at understøtte
pladen eller panelet TÆT ved snittet, (fig. 14 og 16).
Understøt IKKE pladen eller panelet på afstand af
snittet (fig. 15 og 17). Når du arbejder med saven,
hold ledningen på afstand af skæreområdet og
undgå, at den bliver hængt op på arbejdsemnet.
FRAKOBL ALTID SAVEN FØR DU FORETAGER
NOGEN JUSTERINGER! Anbring arbejdsemnet
med den “gode” side—den med det pæneste
udseende—nedad. Saven skærer opad, så alle
splinter vil komme på den arbejdsflade, der vender
opad, når du saver.
Skæring
ADVARSEL: Forsøg aldrig at bruge
dette værktøj ved at lade det hvile med
bunden i vejret på en arbejdsoverflade
og bringe materialet til værktøjet. Sæt
altid arbejdsemnet godt fast og bring
værktøjet til arbejdsemnet, mens du
holder godt fast i værktøjet med begge
hænder som vist i figur 16.
Anbring den bredeste del af savens fodplade på den
del af arbejdsemnet, som er solidt understøttet og
ikke på den del, som vil falde af, når der er savet.
Som eksempler figur 16 illustrerer den RIGTIGE
måde på at skære enden af en plade. Spænd
altid arbejdsemnet fast. Prøv aldrig at holde fast
i korte stykker med hånden! Husk at understøtte
fritbærende eller udhængende materiale. Vær
forsigtig når du saver materiale nedefra.
Kontroller at saven har nået op på sin fulde
hastighed, før klingen kommer i kontakt med det
materiale, der skal saves. Hvis du starter saven
med klingen imod det materiale, der skal saves
eller skubbes fremad i snittet, kan det resultere i
tilbageslag. Skub saven fremad ved en hastighed,
som tillader klingen at skære uden besvær. Hårdhed
og sejhed kan variere, selv i det samme stykke
materiale, og knudrede eller fugtig sektioner kan
14
lægge en tung belastning på saven. Hvis dette sker,
skub saven langsommere fremad, men hårdt nok
til at holde den i gang uden større nedsættelse af
hastigheden. Hvis saven tvinges, kan det medføre
ru snit, unøjagtighed, tilbageslag og overophedning
af motoren. Hvis dit snit begynder at forlade
skærelinjen, prøv ikke at tvinge det tilbage. Slip
kontakten og lad klingen stoppe helt. Du kan derefter
trække saven tilbage, indstille den på ny og starte
et nyt snit lidt inden for det forkerte. Du skal under
alle omstændigheder trække saven tilbage, hvis du
bliver nødt til at skifte snittet. Fremtvingelse af en
rettelse inde i snittet, kan stoppe saven og forårsage
tilbageslag.
HVIS SAVEN STOPPER, SLIP UDLØSEREN OG
KØR SAVEN TILBAGE, INDTIL DEN GÅR LØS.
KONTROLLER AT KLINGEN LIGGER LIGE I
SNITTET OG ER FRI AF SKÆREHJØRNET, FØR DU
GENSTARTER.
Når du afslutter et snit, slip udløseren og lad
klingen stoppe, før du løfter saven op fra arbejdet.
Når du løfter saven, vil den fjederspændte
teleskopbeskyttelsesskærm automatisk lukke under
klingen. Husk at klingen er udsat, indtil dette sker.
Ræk aldrig ind under arbejdsemnet. Hvis du bliver
nødt til at trække teleskopbeskyttelsesskærmen
tilbage manuelt (som er nødvendig for at starte
lommesnit) brug altid tilbagetrækningsgrebet.
BEMÆRK: Ved skæring af tynde bånd vær
omhyggelig med at sikre, at små afskårne stykker
ikke hænger fast på indersiden af den nederste
beskyttelsesskærm.
LANGSNITNING
Langsnitning er processen med at skære brede
plader til smalle strimler – og skærer årerne
tværgående. Styring med hånden er vanskeligere
med denne savtype, og brug af et DEWALT
parallelanslag (fig. 11, w) anbefales.
LOMMESAVNING (FIG. 18)
ADVARSEL: Bind aldrig klingens
beskyttelsesskærm i en hævet position.
Flyt aldrig saven baglæns under
lommeskæring. Dette kan få enheden til
at hæve sig op over overfladen, hvilket
kan medføre personskader.
Et lommesnit er et snit foretaget i et gulv, væg eller
anden flad overflade.
1. Justér savens fodplade, så klingen skærer med
den ønskede dybde.
2. Vip saven fremad og lad forenden af fodpladen
hvile på det materiale, der skal skæres.
DANSK
3. Træk ved hjælp af det nederste
beskyttelsesskærmsgreb den nederste
beskyttelsesskærm tilbage til en oprejst position.
Sænk bagenden på fodpladen, indtil klingens
tænder næsten rører ved skærelinjen.
4. Udløs klingens beskyttelsesskærm (dens
kontakt med arbejdsemnet vil holde den
i position, så den åbnes uhindret, når du
starter med at skære). Flyt hånden fra
beskyttelsesskærmgrebet og tag godt fast i
hjælpehåndtaget (e), som vist i
figur 18. Placer din krop og arm således, at du
kan modstå et tilbageslag, hvis det kommer.
2. Skub AirLock stikforbindelsen på
støvopsamlingssystemtuden (y).
3. Drej kraven til den låste position.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Start ved et
uheld kan medføre skader.
5. Kontroller at klingen ikke er i kontakt med
skæreoverfladen, før du starter saven.
6. Start motoren og sænk gradvist saven, indtil
den fodplade hviler fladt på det materiale,
der skal skæres. Før saven frem langs med
skærelinjen, indtil snittet er afsluttet.
7. Slip udløseren og lad klingen stoppe helt, før
klingen trækkes tilbage fra materialet.
8. Ved start på hvert nyt snit, gentag ovennævnte.
Støvopsamling (fig. 19)
ADVARSEL: Risiko for indånding
af støv. For at mindske risikoen for
personskade, skal du ALTID bære en
godkendt støvmaske.
Der leveres en støvopsamlingstud (y) sammen med
dit værktøj.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe
direkte ind i støvudsugningstuden.
ADVARSEL: Brug ALTID en
støvsudsuger, der er fremstillet
i overensstemmelse med de
gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning ved savning af
træ. Vakuumslanger til de fleste
støvsugere vil passe direkte ind i
støvudsugningsudgangen.
AIRLOCK STIKFORBINDELSESSYSTEM- DWV9000
(SÆLGES SEPARAT) (FIG. 19)
AirLock sikrer en hurtig og sikker forbindelse
mellem støvopsamlingssystemet (y) for boring og
støvopsamleren.
1. Kontrollér at kraven på AirLock stikforbindelse
står i ulåst position. Ret kærvene på kraven og
AirLock stikforbindelsen ind som vist for ulåste
og låste positioner.
Smøring
Der anvendes selvsmørende kugle og rullelejer
i værktøjet, så smøring er ikke nødvendig. Det
anbefales dog, at du en gang om året tager eller
sender dit værktøj til et servicecenter for en grundig
rengøring, kontrol og smøring af gearkassen.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og
snavs ud af hovedhuset og
beskyttelsesskærmsområdet med
tør luft, lige så snart der samler sig
snavs i og omkring luftaftrækket.
Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af
denne procedure.
NEDERSTE BESKYTTELSESSKÆRM
Den nederste beskyttelsesskærm skal altid kunne
dreje og lukke uhindret fra fuldt åben til fuldt
lukket position. Kontroller altid for korrekt drift før
skæring ved at åbne beskyttelsesskærm helt og
derefter lukke den. Hvis beskyttelsesskærmen
lukker langsomt eller ikke helt, har den brug for
rengøring eller serviceeftersyn. Brug først saven,
når den fungerer korrekt. Brug ved rengøring
af beskyttelsesskærmen tør luft eller en blød
børste til at fjerne al akkumuleret savstøv eller
efterladenskaber fra beskyttelsesskærmens sti
og rundt om beskyttelsesskærmens fjeder. Hvis
dette ikke retter problemet, skal det efterses af et
autoriseret serviceværksted.
15
DANSK
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
en væske.
Klinger
En sløv klinge kan medføre ineffektiv savning,
overbelastning af savmotoren, alt for mange
splinter og kan øge risikoen for tilbageslag. Udskift
klingerne, når det ikke længere er let at trække
saven gennem snittet, når motoren er belastet, eller
hvis der opbygges stærk varme i klingen. Det er en
god idé altid at have ekstra klinger ved hånden, så
du altid har skarpe klinger klar til øjeblikkelig brug.
Sløve klinger kan slibes de fleste steder.
Hærdet gummi på klingen kan fjernes med
petroleum, terpentin eller ovnrensemiddel. Antiklæbende belagte klinger kan anvendes til opgaver,
hvor der forekommer ekstra store ophobninger som
fx trykbehandlet og grønt tømmer.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
ANVEND IKKE VANDFØDNINGSTILBEHØR MED
DENNE SAV.
UNDERSØG VISUELT KLINGER AF HÅRDTMETAL
FØR BRUG. UDSKIFT HVIS BESKADIGET.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
16
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og
anvende dem på ny. Genanvendelse
af genbrugsmaterialer bidrager
til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet
for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
17
DEUTSCH
KREISSÄGE 165 mm (6-1/2"), DWE550
KREISSÄGE 184 mm (7-1/4"), DWE560
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Maximale Schnitttiefe bei
90°
45°
Sägeblattbohrung
Neigungswinkeleinstellung
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
kg
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
2,5
96
2,5
96
dB(A)
2,5
2,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah Sägen von Holz
ah =
m/s2
< 2,5
1,5
Messungenauigkeit K = m/s2
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
18
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DWE550, DWE560
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
20.08.2012
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
19
DEUTSCH
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
20
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
DEUTSCH
ZUSÄTZLICHE
SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
KREISSÄGEN
Sicherheitsanweisungen für alle
Sägen
a)
GEFAHR: Hände vom Schneidebereich
und Sägeblatt fernhalten! Belassen
Sie Ihre andere Hand am Hilfsgriff oder
Motorgehäuse. Durch beidhändiges Festhalten
des Geräts werden Verletzungen durch das
Sägeblatt vermieden.
b) Nicht unter das Werkstück greifen! Der
Blattschutz bietet keinen Schutz für die Hand
unter dem Werkstück.
c) Die Schnitttiefe der Dicke des
Werkstücks entsprechend einstellen!
Unter dem Werkstück sollte weniger als eine
Sägeblattzahnlänge zu sehen sein.
d) Werkstück niemals in der Hand oder auf
dem Schoß halten! Werkstück auf einer
festen Arbeitsfläche sicher befestigen. Es
ist wichtig, das Werkstück gut abzustützen, um
ein Verkeilen des Sägeblatts, einen Verlust der
Kontrolle und Verletzungen zu vermeiden.
e) Beim Arbeiten an Werkstücken, die
möglicherweise verborgene Leitungen
enthalten können, das Werkzeug nur an den
isolierten Griffflächen anfassen. Bei Kontakt
mit einem stromführenden Draht werden die
freiliegenden Metallteile ebenfalls stromführend,
und der Bediener erleidet bei Berührung einen
Stromschlag.
f) Für Längsschnitte immer einen
Parallelanschlag oder eine Führungsschiene
verwenden! Dies trägt zur Genauigkeit des
Schnitts bei und verhindert ein Verkanten des
Sägeblatts.
g) Immer die richtige Größe und Form von
des Bohrlochs bei Sägeblättern verwenden
(eckig bzw. rund). Sägeblätter, die nicht zur
Befestigungsvorrichtung der Säge passen,
können exzentrisch laufen und außer Kontrolle
geraten.
h) Niemals beschädigte oder falsche
Unterlegscheiben oder Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt verwenden.
Unterlegscheiben und Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt sind speziell auf diese Säge
angepasst und für die vollständige Leistung und
Betriebssicherheit des Geräts notwendig.
Ursachen und
Verhütungsmaßnahmen
für Rückschläge
– Ein verbogenes oder falsch angebrachtes
Sägeblatt kann zu plötzlichem Rückschlag
führen, wodurch die Säge außer Kontrolle
geraten, aus dem Werkstück und gegen den
Benutzer geschleudert werden kann;
– Bei verbogenem oder in die Kerbe
eingeklemmtem Sägeblatt wird das Sägeblatt
plötzlich gestoppt, und die Krafteinwirkung des
Motors kann das Gerät plötzlich gegen den
Benutzer schleudern;
– Wenn das Sägeblatt verdreht oder schräg in die
Kerbe eingeführt wird, können die Zähne an der
Rückseite des Sägeblatts sich in der Oberfläche
des Holzes verkanten, wodurch das Sägeblatt
das Gerät aus der Kerbe hebt und gegen den
Benutzer schleudert.
Wenn Sie das Gerät falsch bedienen oder
verwenden und/oder einsetzen kann ein Rückschlag
auftreten. Dies kann durch die unten aufgeführten
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen vermieden
werden:
a) Halten Sie die Säge jederzeit mit beiden
Händen fest und positionieren Sie Ihre
Arme so, dass sie dem Rückschlag
entgegenwirken können. Positionieren
Sie Ihren Körper seitlich vom Sägeblatt,
nicht in Drehrichtung des Sägeblattes.
Ein Rückschlag kann dazu führen, dass die
Säge zurückgeschleudert wird. Doch die
Rückschlagkräfte können durch den Benutzer
beherrscht werden, sofern die geeigneten
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
b) Wenn das Sägeblatt klemmt oder wenn
aus irgendeinem Grund der Schnitt
unterbrochen wird, lassen Sie den
Drücker los und halten Sie das Werkzeug
bewegungslos im Material, bis das Sägeblatt
vollkommen zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie niemals, das Werkzeug
aus dem Werkstück zu entfernen oder
zurückzuziehen, während sich das Sägeblatt
noch dreht, da dies einen Rückschlag
verursachen kann. Untersuchen und beheben
Sie die Ursachen, falls die Scheibe klemmt.
c) Wenn Sie die Säge starten, während das
Sägeblatt sich im Werkstück befindet,
müssen Sie das Sägeblatt in der Kerbe
zentrieren und darauf achten, dass die
Zähne sich nicht im Schnittmaterial
verkeilen. Wenn das Sägeblatt im Material
klemmt, kann es sich beim erneuten Starten
nach oben bewegen oder zurückschlagen.
21
DEUTSCH
d) Größere Platten müssen befestigt werden,
um ein Verkeilen und einen Rückschlag
des Sägeblatts zu vermeiden. Große
Platten können unter ihrem eigenen Gewicht
durchhängen. Die Platten müssen an beiden
Seiten nahe der Schnittlinie und nahe dem
Plattenrand abgestützt werden.
e) Keine stumpfen oder beschädigten
Sägeblätter verwenden. Unscharfe oder falsch
eingestellte Sägeblätter können eine zu schmale
Kerbe schneiden, was zu übermäßiger Reibung,
Verklemmen und Rückschlag des Sägeblatts
führen kann.
f) Arretierungen für Schneidetiefe und
Neigungswinkel müssen vor dem Sägen fest
angezogen und gesichert werden. Wenn
sich beim Schneiden die Sägeblatteinstellung
verändert, kann dies zum Verkanten des
Sägeblatts und zum Rückschlag führen.
g) Seien Sie besonders vorsichtig bei Schnitten
in bestehende Wände oder andere nicht
einsehbare Bereiche. Das hervorstehende
Sägeblatt kann Gegenstände durchtrennen und
zu Rückschlägen führen.
Sicherheitsanweisungen für Sägen
mit einem Pendel-Sägeblattschutz
a) Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
daß die untere Schutzvorrichtung richtig
schließt. Betreiben Sie die Säge nicht,
falls sich die untere Schutzvorrichtung
nicht ungehindert bewegt und nicht sofort
schließen läßt. Spannen oder binden Sie
die untere Schutzvorrichtung niemals in
der geöffneten Stellung fest. Wird die Säge
versehentlich fallengelassen, so kann sich die
untere Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie
die untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel
an und vergewissern Sie sich, daß sie sich
ungehindert bewegt und nicht das Sägeblatt
oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle
Winkel und Schnittiefen.
b) Überprüfen Sie die Funktion der Feder
für die untere Schutzvorrichtung. Falls
Schutzvorrichtung und Feder nicht
einwandfrei funktionieren, so müssen diese
Teile vor dem Gebrauch instandgesetzt
werden. Möglicherweise arbeitet die untere
Schutzvorrichtung aufgrund beschädigter Teile,
Harzablagerungen oder einer Ansammlung von
Spänen schwergängig.
c) Die untere Schutzvorrichtung darf nur für
Spezialschnitte wie „Einstechschnitte”
und „Verbundschnitte” von Hand
eingezogen werden. Heben Sie die untere
22
Schutzvorrichtung an, indem Sie den
Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muß die
untere Schutzvorrichtung freigegeben
werden. Bei allen anderen Sägearbeiten muß
die untere Schutzvorrichtung automatisch
arbeiten.
d) Achten Sie stets darauf, daß die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt,
bevor die Säge auf der Werkbank oder dem
Boden abgesetzt wird. Ein ungeschütztes,
noch auslaufendes Sägeblatt führt dazu, daß die
Säge zurückschnellt und alles durchtrennt, was
sich im Sägebereich befindet. Seien Sie sich
darüber im Klaren, daß es einige Zeit dauert, bis
das Sägeblatt zum Stillstand kommt, nachdem
der Schalter losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Kreissägen
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie
Lärm ausgesetzt sind, besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Tragen Sie eine Staubmaske! Das Einatmen
von Staubpartikeln kann zu Atembeschwerden
und möglichen Verletzungen führen.
• Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser
verwenden, der größer oder kleiner ist als
empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten
sind den technischen Daten zu entnehmen.
Nur die in diesem Handbuch angegebenen
Sägeblätter verwenden, die die Richtlinien in
EN 847-1 erfüllen.
• Niemals aggressive Trennscheiben
verwenden.
• Verwenden Sie keine Anbauteile mit
Wasserzufuhr.
• Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel
mit Einspannvorrichtungen auf einer
stabilen Plattform. Das Werkstück ist instabil,
wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle
führen kann.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Handkreissägen untrennbar verbunden.
– Verletzungen durch das Berühren von
rotierenden oder heißen Teilen am Gerät.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen und dem Anbringen
von Sicherheitsvorrichtungen können bestimmte
Restrisiken nicht vermieden werden. Diese sind:
DEUTSCH
– Schwerhörigkeit.
d. Endkappe
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechseln
von Zubehör.
e. Zusatzhandgriff
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
g. Einstellungsmechanismus für Gehrungswinkel
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
f. Neigungseinstellknopf
h. Basisplatte
i. Untere Sägeblattschutzvorrichtung
j. Sägeblattklemmschraube
k. Hebel für untere Schutzvorrichtung
l. Oberer Sägeblattschutz
m. Schalterarretierung
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (z), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Kreissäge 165 mm (6-1/2") (DWE550) oder
1 Kreissäge 184 mm (7-1/4") (DWE560)
1 Sägeblatt für Kreissäge
1 Sägeblattschlüssel
1 Parallelanschlag
1 Spanauswurf
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
Diese Hochleistungskreissägen sind für das
professionelle Sägen von Holz konzipiert.
VERWENDEN SIE KEINE wassergespeisten
Zubehörteile mit dieser Säge. VERWENDEN SIE
KEINE Schleifscheiben oder -sägeblätter. NICHT
VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der
Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese leistungsstarken Sägen sind Elektrogeräte für
den professionellen Einsatz. LASSEN SIE NICHT
ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Auslöseschalter
b. Haupthandgriff
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
c. Sägeblattverriegelung
23
DEUTSCH
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Sägeblätter auswechseln
EINSETZEN DES SÄGEBLATTS (ABB. 1–4)
ACHTUNG (NUR DWE550): Der
innere Flansch hat einen Durchmesser
von 20 mm auf einer Seite und
einen Durchmesser von 19 mm auf
der anderen. Der Durchmesser von
19 mm ist mit 19 gekennzeichnet und
der Durchmesser von 20 mm mit 20.
Benutzen Sie für das zu verwendende
Sägeblatt die Seite mit dem richtigen
Lochdurchmesser. Wenn das Sägeblatt
an der falschen Seite angebracht wird,
kann dies zu gefährlichen Vibrationen
führen.
1. Ziehen Sie mit dem unteren
Sägeblattschutzhebel (k), den unteren
Sägeblattschutz (i) und setzen Sie das Sägeblatt
gegen die innere Klemmscheibe (o) auf die
Sägespindel, stellen Sie dabei sicher, dass sich
das Sägeblatt in die richtige Richtung dreht
(die Drehrichtungspfeile auf dem Sägeblatt und
den Zähnen müssen in die gleiche Richtung
zeigen wie der Drehrichtungspfeil auf der
24
Säge). Gehen Sie nicht davon aus, dass bei
der richtigen Installation der Aufdruck auf dem
Sägeblatt immer zu Ihnen zeigt. Überprüfen Sie
beim Zurückziehen der unteren Schutzhaube,
um die Klinge zu installieren, den Zustand
und die Funktion der unteren Schutzhaube,
um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß
funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass sie sich
ungehindert bewegt und nicht das Sägeblatt
oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle
Winkel und Schnitttiefen.
2. Setzen Sie die äußere Klemmscheibe (n) so
auf die Sägespindel, dass die große ebene
Oberfläche am Sägeblatt anliegt und die
Beschriftung der äußeren Klemmscheibe Ihnen
zugewandt ist.
3. Drehen Sie die Klemmschraube des Sägeblatts
(j) von Hand in die Sägespindel. (Die Schraube
hat ein Rechtsgewinde und muss im
Uhrzeigersinn festgedreht werden.)
4. Drücken Sie die Sägeblattverriegelung (c)
herunter, während Sie die Sägespindel mit dem
Schraubenschlüssel drehen, bis das Sägeblatt
einrastet und sich nicht mehr dreht.
5. Ziehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit
dem Sägeblattschlüssel fest an.
HINWEIS: Betätigen Sie keinesfalls die
Sägeblattarretierung, während die Säge läuft oder
in dem Bemühen, das Werkzeug anzuhalten.
Schalten Sie niemals die Säge ein, wenn die
Sägeblattarretierung aktiviert ist. Dies kann zu
schweren Schäden an Ihrer Säge führen.
AUSTAUSCHEN DES SÄGEBLATTS (ABB. 2–4)
1. Um die Sägeblattklemmschraube (j), zu lösen,
drücken Sie die Sägeblattverriegelung (c)
herunter und drehen die Spindel mit dem
Sägeblattschlüssel (s), bis das Sägeblatt
einrastet und sich das Sägeblatt nicht mehr
dreht. Drehen Sie bei verriegeltem Sägeblatt
den Sägeblattklemmschraube mit dem
Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.
(Die Schraube hat ein Rechtsgewinde und muss
zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn gedreht
werden.
2. Entfernen Sie die Sägeblattklemmschraube (j)
und die äußere Klemmscheibe (n). Entfernen Sie
das alte Sägeblatt.
3. Entfernen Sie allen Sägestaub, der sich
eventuell im Bereich der Schutzvorrichtung
oder der Klemmscheibe angesammelt haben,
und überprüfen Sie den Zustand und Betrieb
der unteren Schutzvorrichtung wie zuvor
beschrieben. Schmieren Sie diesen Bereich
nicht.
DEUTSCH
4. Verwenden Sie immer Sägeblätter mit den
richtigen Werten für Durchmesser, Größe und
Form des Zentrierlochs für die Montage auf der
Sägespindel. Stellen Sie immer sicher, dass die
maximal empfohlene Drehzahl (U/min) auf dem
Sägeblatt mindestens der Drehzahl (U/min) der
Säge entspricht.
5. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 unter
Einsetzen des Sägeblatts und stellen Sie
dabei sicher, dass sich das Sägeblatt in die
richtige Richtung dreht.
UNTERE SÄGEBLATTSCHUTZVORRICHTUNG
WARNUNG: Die untere
Sägeblattschutzvorrichtung ist eine
Sicherungsmaßnahme, die das Risiko
von schweren Verletzungen reduziert.
Verwenden Sie die Säge niemals,
wenn die untere Schutzvorrichtung
fehlt, beschädigt oder falsch montiert
ist oder nicht richtig funktioniert.
Verlassen Sie sich nicht darauf, dass
die untere Sägeblattschutzvorrichtung
Sie unter allen Umständen schützt. Ihre
Sicherheit hängt davon ab, dass Sie alle
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
beachten und dass die Säge
ordnungsgemäß funktioniert.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch,
dass die untere Schutzvorrichtung
einwandfrei schließt. Wenn die untere
Sägeblattschutzvorrichtung fehlt oder
nicht richtig funktioniert, lassen Sie die
Säge vor der Benutzung warten. Um
die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu
gewährleisten, sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen von
einer autorisierten Kundendienststelle
oder einer anderen qualifizierten
Kundendienstorganisation durchgeführt
werden, wobei immer Originalersatzteile
verwendet werden müssen.
ÜBERPRÜFEN DER UNTEREN SCHUTZVORRICHTUNG
(ABB. 1)
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie
es von der Stromversorgung.
2. Drehen Sie den Hebel für die untere
Schutzvorrichtung (Abb. 1, k) von der
vollständig geschlossenen Position in die
vollständig geöffnete Position.
3. Lassen Sie den Hebel (k) los und achten Sie
darauf, dass die Schutzvorrichtung (i) in die
vollständig geschlossene Position zurückkehrt.
• nicht in die vollständig geschlossene Position
zurückkehrt,
• sich mit Unterbrechungen oder langsam
bewegt, oder
• in irgendeinem Winkel oder einer Schnitttiefe
Kontakt mit dem Sägeblatt oder mit
Werkzeugteilen hat.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. 5–7)
1. Heben Sie zum Lösen den
Tiefeneinstellhebel (p).
2. Um die gewünschte Schnitttiefe zu
erzielen, stellen Sie die Kerbe (q) an der
Tiefeneinstellungsschiene auf die entsprechende
Markierung am oberen Sägeblattschutz (l) ein.
3. Ziehen Sie den Tiefeneinstellungshebel fest.
4. Für die effizientesten Schnitte mit einem
Hartmetall-Sägeblatt stellen Sie die
Tiefeneinstellung so ein, dass etwa die Hälfte
eines Zahns unter der Oberfläche des zu
schneidendes Holzes hervorsteht.
5. Ein Verfahren zum Überprüfen der richtigen
Schnitttiefe zeigt Abbildung 7. Legen Sie ein
Stück des zu schneidenden Materials wie
abgebildet an die Seite des Sägeblatts und
achten Sie darauf, wie viel von dem Zahn über
das Material herausragt.
Gehrungswinkeleinstellung (Abb. 8)
Der Gehrungswinkelmechanismus (g) kann zwischen
0° und 48° eingestellt werden.
1. Drehen Sie den Neigungseinstellknopf (f), um
ihn zu lockern.
2. Schwenken Sie die Fußplatte bis zur
gewünschten Winkelmarkierung an der
Gehrungsskala (u).
3. Drehen Sie den Neigungseinstellknopf, um ihn
wieder festzuziehen.
Schnittfugenmarkierung (Abb. 9)
Auf der Vorderseite des Sägeschuhs befindet sich
eine Schnittfugenmarkierung (t) für Vertikal- und
Gehrungsschnitte. Anhand dieser Markierung
können Sie die Säge entlang einer auf das zu
sägende Material gezeichneten Schnittlinie führen.
Die Markierung ist bündig mit der linken (inneren)
Seite des Sägeblatts, so dass die Schnittfuge,
die vom Sägeblatt erzeugt wird, rechts von der
Markierung entsteht. Die Kerben an der Basisplatte
zeigen 0˚ und 45˚ an.
Das Werkzeug sollte von einer qualifizierten
Kundendienststelle gewartet werden, wenn es:
25
DEUTSCH
Einstellbarer Kabelschutz
(Abb. 10)
Mit Hilfe des einstellbaren Kabelschutzes (v) kann
das Kabel vertikal oder parallel zum Sägeblatt
ausgerichtet werden. Werkseitig ist es vertikal
ausgerichtet.
EINSTELLEN DER PARALLELEN POSITION (ABB. 10A)
1. Drücken Sie auf den Kabelschutz (v), wie durch
den Pfeil gezeigt.
2. Drehen Sie den Kabelschutz im Uhrzeigersinn in
die parallele Position.
EINSTELLEN DER PARALLELEN POSITION (ABB. 10B)
1. Drücken Sie auf den Kabelschutz (v), wie durch
den Pfeil gezeigt.
2. Drehen Sie den Kabelschutz gegen den
Uhrzeigersinn in die vertikale Position.
Anbringen und Einstellen des
Parallelanschlags (Abb. 11)
2. Bringen Sie die Basisplatte (Abb. 1, h) in die
unterste Position.
3. Richten Sie die beiden Hälften des
Staubauswurfs (y) wie abgebildet am oberen
Sägeblattschutz (l) aus.
4. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie
gut fest.
Vor dem Betrieb
• Vergewissern Sie sich, daß alle
Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind. Der Sägeblattschutz muß
geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich
in Richtung des auf dem Blatt angebrachten
Pfeiles dreht.
• Verwenden Sie keine abgenutzten Sägeblätter.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
Der Parallelanschlag (w) wird zum parallelen
Schneiden entlang der Kante des Werkstücks
verwendet.
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
MONTIEREN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
1. Stecken Sie den Einstellknopf des
Parallelanschlags (x) in das Loch (aa), wie
in Abbildung 11 gezeigt, ohne ihn jedoch
festzuziehen, so dass sich der Parallelanschlag
verschieben lässt.
2. Stecken Sie den Parallelanschlag (w) in die
Basisplatte (h), wie in Abbildung 11 gezeigt.
3. Drehen Sie den Einstellknopf des
Parallelanschlags (x) gut fest.
EINSTELLUNG
1. Lockern Sie den Einstellknopf des Anschlags (x)
und stellen Sie den Parallelanschlag (w) auf die
gewünschte Breite ein.
Die Einstellung wird auf der Skala des
Parallelanschlags angezeigt.
2. Drehen Sie den Einstellknopf des Anschlags (x)
gut fest.
Anbringen des Spanauswurfs
(Abb. 1, 5, 12)
Ihre Kreissäge DWE550/DWE560 ist mit einem
Spanauswurf ausgestattet.
ANBRINGEN DES SPANAUSWURFS
1. Lösen Sie den Tiefeneinstellhebel (Abb. 5, p)
vollständig.
26
Richtige Haltung der Hände (Abb. 13)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Haupthandgriff (b) und die andere auf dem
Zusatzhandgriff (e).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter
(a) Ihres Werkzeuges mit einer Einschaltsperre (m)
versehen.
DEUTSCH
Drücken Sie die Einschaltsperre, um den Schalter
freizugeben.
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den
Auslöseschalter (a). Beim Loslassen des Ein-/
Ausschalters wird die Einschaltsperre automatisch
wieder aktiviert, um ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Werkzeugs zu verhindern.
HINWEIS: Schalten Sie das Werkzeug
nicht EIN oder AUS, während das
Sägeblatt das Werkstück oder andere
Materialien berührt.
Werkstückstütze (Abb. 14–17)
WARNUNG: Um das Risiko
von schweren Verletzungen
zu reduzieren, stützen Sie das
Werkstück richtig ab und halten Sie
die Säge fest, um einen Verlust der
Kontrolle zu verhindern.
Die Abbildungen 14 und 16 zeigen die korrekte
Sägeposition. Die Abbildungen 15 und 17 zeigen
eine unsichere Position. Die Hände müssen vom
Arbeitsbereich ferngehalten werden und das
Netzkabel muss außerhalb des Schnittbereichs
verlaufen, so dass es nicht vom Werkstück erfasst
oder daran aufgehängt werden kann.
Zur Vermeidung von Rückschlägen IMMER das Brett
oder Blech NAHE des Schnitts abstützen (Abb. 14
und 16). Das Brett oder Blech NICHT weit vom
Schnitt entfernt abstützen (Abb. 15 und 17). Beim
Betrieb der Säge das Kabel aus dem Schnittbereich
halten und verhindern, dass es vom Werkstück
aufgehängt wird.
IMMER DIE SÄGE VOM STROM TRENNEN,
BEVOR ANPASSUNGEN VORGENOMMEN
WERDEN! Legen Sie das Werkstück mit der “guten”
Seite—die Seite, deren Aussehen am wichtigsten
ist—nach unten. Die Säge schneidet nach oben, so
dass Splitter auf der Werkstückseite entstehen, die
beim Sägen oben liegt.
Sägen
WARNUNG: Versuchen Sie keinesfalls,
dieses Werkzeug zu verwenden,
indem Sie es umgekehrt auf eine
Arbeitsfläche legen und das Material
auf das Werkzeug legen. Klemmen
Sie das Werkstück immer sicher fest
und bringen Sie das Werkzeug auf das
Werkstück, wobei das Werkzeug mit
beiden Händen wie in Abbildung 16
gezeigt gut festgehalten werden muss.
Setzen Sie den breiteren Teil der Fußplatte der Säge
auf den Teil des Werkstücks, der fest abgestützt
wird, und nicht auf den Teil, der nach dem Schnitt
herunterfällt. Als Beispiele zeigt Abbildung 16 das
RICHTIGE Verfahren zum Abschneiden eines Bretts.
Klemmen Sie Werkstücke immer fest. Versuchen
Sie nicht, kurze Stücke mit der Hand festzuhalten!
Denken Sie daran, freitragendes und überhängendes
Material abzustützen. Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Sie Material von unten her sägen.
Achten Sie darauf, dass die Säge ihre volle Drehzahl
erreicht hat, bevor das Sägeblatt Kontakt mit dem
zu schneidenden Material bekommt. Wenn der
Sägevorgang begonnen wird, wenn das Sägeblatt
gegen das zu schneidende Material gedrückt oder
nach vorne in einen Schlitz gedrückt wird, kann
dies zu einem Rückschlag führen. Schieben Sie die
Säge mit einer Geschwindigkeit vorwärts, bei der
das Sägeblatt ohne Mühe schneiden kann. Härte
und Festigkeit können auch im selben Werkstück
variieren, und knotige oder feuchte Abschnitte
können die Säge stark belasten. Drücken Sie die
Säge in einem solchen Fall langsamer aber kräftig
genug vorwärts, um weiter arbeiten zu können,
ohne die Geschwindigkeit stark zu verringern.
Das Zwingen der Säge kann zu groben Schnitten,
Ungenauigkeit, Rückschlag und Überhitzung des
Motors führen. Sollte Ihr Schnitt beginnen, die
Schnittlinie zu verlassen, versuchen Sie nicht zu
erzwingen, dass er wieder darauf zurückkehrt.
Lassen Sie den Schalter los und lassen Sie das
Sägeblatt zum völligen Stillstand kommen. Dann
können Sie die Säge zurückziehen, neu orientieren
und einen neuen Schnitt knapp innerhalb des
falschen ansetzen. Ziehen Sie die Säge immer
zurück, wenn Sie den Schnitt verlagern müssen.
Das Erzwingen einer Korrektur im Schnitt kann zum
Stillstand der Säge führen und zu einem Rückschlag
führen.
WENN DIE SÄGE ZUM STILLSTAND KOMMT,
LASSEN SIE DEN AUSLÖSER LOS UND ZIEHEN
SIE DIE SÄGE ZURÜCK, BIS SIE FREIKOMMT.
STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS
SÄGEBLATT GERADE IM SCHNITT UND JENSEIT
DER SCHNITTKANTE BEFINDET, BEVOR SIE NEU
STARTEN.
Lassen Sie am Ende eines Schnitts den Auslöser
los und lassen Sie das Sägeblatt anhalten, bevor Sie
die Säge vom Werkstück heben. Wenn Sie die Säge
heben, schließt sich die federgespannte TeleskopSchutzvorrichtung automatisch unter dem Sägeblatt.
Denken Sie daran, dass das Sägeblatt freiliegt, bis
dies geschehen ist. Greifen Sie niemals und unter
keinen Umständen unter das Werkstück. Wenn Sie
die Teleskopschutzvorrichtung manuell zurückziehen
müssen (wie es beim Start von Taschenschnitten
erforderlich ist), verwenden Sie immer Rückzughebel.
27
DEUTSCH
HINWEIS: Achten Sie beim Schneiden von
dünnen Streifen darauf, dass kleine abgeschnittene
Teile nicht an der Innenseite der unteren
Schutzvorrichtung hängenbleiben.
LÄNGSSCHNITTE
Längsschnitt bedeutet, dass ein Brett der Länge
nach in schmalere Streifen geschnitten wird. Die
Handführung ist bei Längsschnitten schwieriger.
Deshalb wird die Verwendung eines DEWALT
Parallelanschlags (Abb. 11, w) empfohlen.
SÄGEN VON TASCHEN (ABB. 18)
WARNUNG: Binden Sie den
Sägeblattschutz nie in angehobener
Stellung fest. Bewegen Sie die Säge bei
Taschenschnitten niemals rückwärts.
Dadurch kann sich das Gerät von der
Arbeitsfläche heben, was Verletzungen
verursachen könnte.
Ein Taschenschnitt ist ein Schnitt, der in einen
Boden, eine Wand oder eine andere ebene
Oberfläche gemacht wird.
1. Stellen Sie die Fußplatte der Säge so ein,
dass das Sägeblatt in der gewünschten Tiefe
schneidet.
2. Kippen Sie die Säge nach vorne und lassen
Sie das Vorderteil der Fußplatte auf dem zu
schneidenden Material ruhen.
3. Ziehen Sie mit Hilfe des entsprechenden
Hebels die untere Schutzvorrichtung in eine
nach oben gerichtete Position zurück. Senken
Sie die Rückseite der Fußplatte ab, bis die
Sägeblattzähne fast die Schnittlinie berühren.
4. Lassen Sie den Sägeblattschutz los. (Dessen
Kontakt mit dem Werkstück hält ihn in seiner
Position, so dass er sich beim Beginn des
Schnitts frei öffnen kann.) Nehmen Sie die Hand
vom Hebel für die Schutzvorrichtung und halten
Sie den Zusatzhandgriff (e) gut fest, siehe
Abbildung 18. Positionieren Sie Ihren Körper
und Ihren Arm so, dass Sie eventuellen
Rückschlägen standhalten können.
5. Stellen Sie vor dem Schneiden sicher,
dass das Sägeblatt keinen Kontakt mit der
Schnittfläche hat.
6. Starten Sie den Motor und senken Sie die Säge
allmählich ab, bis ihre Fußplatte flach auf dem
zu schneidenden Material liegt. Bewegen Sie
die Säge entlang der Schnittlinie, bis der Schnitt
fertiggestellt ist.
7. Geben Sie den Auslöser frei und lassen Sie das
Sägeblatt vollständig anhalten, bevor Sie es aus
dem Material zurückziehen.
8. Gehen Sie beim Beginn jedes neuen Schnitts
wieder wie oben beschrieben vor.
28
Staubabsaugung (Abb. 19)
WARNUNG: Gefahr Staub einzuatmen.
Um das Risiko von Verletzungen zu
reduzieren, tragen Sie IMMER eine
zugelassene Staubschutzmaske.
Ihr Werkzeug wird mit einem Spanauswurf (y)
geliefert.
Der Absaugschlauch der meisten handelsüblichen
Staubsauger kann direkt an den Spanauswurf
angeschlossen werden.
WARNUNG: Verwenden Sie IMMER
eine Spanabsaugung, die den gültigen
Richtlinien für das Sägen von Holz
entspricht. Der Absaugschlauch der
meisten handelsüblichen Staubsauger
kann direkt an den Spanauswurf
angeschlossen werden.
AIRLOCK-ANSCHLUSSSYSTEM - DWV9000
(SEPARAT ERHÄLTLICH) (ABB. 19)
AirLock gestattet eine schnelle und sichere
Verbindung zwischen dem Staubabsaugerstutzen (y)
und dem Staubabsauger des Werkzeugs.
1. Stellen Sie sicher, dass sich der Ring am
AirLock-Anschluss in der entsperrten Position
befindet. Richten Sie die Kerben am Ring und
am AirLock-Anschluss wie abgebildet aus, um
die Elemente in die entsperrte und gesperrte
Position zu bringen.
2. Stecken Sie den AirLock-Anschluss auf den
Spanauswurf (y).
3. Drehen Sie den Ring in die gesperrte Position.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
DEUTSCH
Sägeblätter
Schmierung
Im Werkzeug werden selbstschmierende Kugelund Rollenlager verwendet, daher ist keine
Nachschmierung erforderlich. Es wird jedoch
empfohlen, dass Sie das Werkzeug einmal
jährlich zur gründlichen Reinigung, Inspektion
und Schmierung des Getriebes an eine
Kundendienststelle geben oder schicken.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse und dem
Schutzvorrichtungsbereich, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
UNTERE SCHUTZVORRICHTUNG
Die untere Schutzvorrichtung sollte sich immer frei
drehen und von einer vollständig offenen in eine
vollständig geschlossene Position bewegen lassen.
Vor dem Schneiden immer durch vollständiges
Öffnen und Schließenlassen der Schutzvorrichtung
den korrekten Betrieb überprüfen. Wenn sich die
Schutzvorrichtung langsam oder nicht vollständig
schließt, muss sie gereinigt oder gewartet werden.
Verwenden Sie die Säge nur, wenn sie richtig
funktioniert. Zum Reinigen der Schutzvorrichtung
trockene Luft oder eine weiche Bürste verwenden,
um angesammeltes Sägemehl oder Schmutz aus
dem Weg der Schutzvorrichtung und aus dem
Bereich ihrer Feder zu entfernen. Sollte dies das
Problem nicht beheben, muss eine Wartung in einer
autorisierten Kundendienststelle erfolgen.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Gerätes.
Diese Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Ein stumpfes Sägeblatt führt zu ineffizienten
Schnitten, zur Überlastung des Sägemotors,
übermäßigem Splittern und erhöht die Möglichkeit
von Rückschlägen. Tauschen Sie Sägeblätter
aus, wenn es schwierig wird, die Säge durch
den Schnitt zu schieben, wenn der Motor stark
belastet wird oder wenn im Sägeblatt übermäßige
Wärme entsteht. Es hat sich bewährt, zusätzliche
Sägeblätter vorrätig zu haben, damit scharfe
Sägeblätter immer sofort einsatzbereit sind.
Stumpfe Sägeblätter können häufig nachgeschärft
werden.
Gehärtetes Gummi auf dem Sägeblatt lässt sich
mit Kerosin, Terpentin oder Ofenreiniger entfernen.
Sägeblätter mit Antihaftbeschichtung können
für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen
übermäßig viele Ansammlungen vorkommen, zum
Beispiel bei druckbehandeltem oder grünem Holz.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
VERWENDEN SIE KEINE WASSERGESPEISTEN
ZUBEHÖRTEILE MIT DIESER SÄGE.
FÜHREN SIE VOR DEM EINSATZ EINE
SICHTPRÜFUNG VON HARTMETALLKLINGEN
DURCH. BEI BESCHÄDIGUNG AUSTAUSCHEN.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe.
Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft,
29
DEUTSCH
Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
30
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
31
EN GLI S H
165 mm (6-1/2") CIRCULAR SAW, DWE550
184 mm (7-1/4") CIRCULAR SAW, DWE560
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
U.K. & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Blade diameter
Maximum depth of cut at
90°
45°
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
DWE550
230
230/115
1
1200
5500
165
DWE560
230
230/115
1
1350
5500
184
kg
55
35
20
48˚
3.60
65
42
16
48˚
3.66
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
2.5
96
2.5
85
2.5
96
2.5
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah cutting wood
ah,W =
m/s²
< 2.5
< 2.5
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
32
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
E NG L I S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DWE550, DWE560
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2012
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
33
EN GLI S H
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
34
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
FOR CIRCULAR SAWS
Safety Instructions for All Saws
a)
DANGER: Keep hands away from cutting
area and the blade. Keep your second hand
on auxiliary handle, or motor housing. If both
hands are holding the saw, they cannot be cut
by the blade.
b) Do not reach underneath the workpiece. The
guard cannot protect you from the blade below
the workpiece.
c) Adjust the cutting depth to the thickness
of the workpiece. Less than a full tooth of
the blade teeth should be visible below the
workpiece.
d) Never hold piece being cut in your hands or
across your leg. Secure the workpiece to a
stable platform. It is important to support the
work properly to minimize body exposure, blade
binding, or loss of control.
e) Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Contact with a “live” wire will also make
exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
f) When ripping, always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the
accuracy of cut and reduces the chance of
blade binding.
g) Always use blades with correct size and
shape (diamond versus round) of arbour
holes. Blades that do not match the mounting
hardware of the saw will run eccentrically,
causing loss of control.
h) Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and
bolt were specially designed for your saw, for
optimum performance and safety of operation.
E NG L I S H
Causes and Operator Prevention
of Kickback
– Kickback is a sudden reaction to a pinched,
bound or misaligned saw blade, causing an
uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator;
– When the blade is pinched or bound tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;
– If the blade becomes twisted or misaligned
in the cut, the teeth at the back edge of the
blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and
jump back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions and
can be avoided by taking proper precautions as
given below:
a) Maintain a firm grip with both hands on
the saw and position your arms to resist
kickback forces. Position your body to
either side of the blade, but not in line with
the blade. Kickback could cause the saw to
jump backwards, but kickback forces can be
controlled by the operator, if proper precautions
are taken.
b) When blade is binding, or when interrupting
a cut for any reason, release the trigger and
hold the saw motionless in the material until
the blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the work
or pull the saw backward while the blade is
in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the
cause of blade binding.
c) When restarting a saw in the workpiece,
centre the saw blade in the kerf and check
that saw teeth are not engaged into the
material. If saw blade is binding, it may walk up
or kickback from the workpiece as the saw is
restarted.
d) Support large panels to minimise the risk of
blade pinching and kickback. Large panels
tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of the
panel.
e) Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade
binding and kickback.
f) Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making cut. If blade adjustment shifts while
cutting, it may cause binding and kickback.
g) Use extra caution when sawing into existing
walls or other blind areas. The protruding
blade may cut objects that can cause kickback.
Lower Guard Safety Instructions
a) Check lower guard for proper closing before
each use. Do not operate the saw if lower
guard does not move freely and close
instantly. Never clamp or tie the lower guard
into the open position. If saw is accidentally
dropped, lower guard may be bent. Raise the
lower guard with the retracting handle and
make sure it moves freely and does not touch
the blade or any other part, in all angles and
depths of cut.
b) Check the operation of the lower guard
spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced
before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
c) Lower guard should be retracted manually
only for special cuts such as “plunge cuts”
and “compound cuts”. Raise lower guard
by retracting handle and as soon as blade
enters the material, the lower guard must be
released. For all other sawing, the lower guard
should operate automatically.
d) Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing saw down
on bench or floor. An unprotected, coasting
blade will cause the saw to walk backwards,
cutting whatever is in its path. Be aware of the
time it takes for the blade to stop after switch is
released.
Additional Safety Instructions for
Circular Saws
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Wear a dust mask. Exposure to dust particles
can cause breathing difficulty and possible
injury.
• Do not use blades of larger or smaller
diameter than recommended. For the proper
blade rating refer to the technical data. Use only
the blades specified in this manual, complying
with EN 847-1.
• Never use abrasive cut-off wheels.
35
EN GLI S H
• Do not use water feed attachments.
1 Instruction manual
• Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand or
against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
1 Exploded drawing
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of circular
saws.
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot part of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch
b. Main handle
c. Blade lock
– Impairment of hearing.
d. End cap
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
e. Auxiliary handle
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
g. Bevel angle adjustment mechanism
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
f. Bevel adjustment knob
h. Base plate
i. Lower blade guard
j. Blade clamping screw
k. Lower guard lever
Read instruction manual before use.
l. Upper blade guard
m. Lock-off button
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (z), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2013 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 165 mm (6-1/2") circular saw (DWE550) or
1 184 mm (7-1/4") circular saw (DWE560)
INTENDED USE
These heavy-duty circular saws are designed for
professional wood cutting applications. DO NOT
use water feed attachments with this saw. DO NOT
use abrasive wheels or blades. DO NOT use under
wet conditions or in the presence of flammable
liquids or gases.
These heavy-duty saws are professional power
tools. DO NOT let children come into contact with
the tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
1 Circular saw blade
Electrical Safety
1 Blade wrench
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
1 Parallel fence
1 Dust extraction spout
36
E NG L I S H
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. An
accidental start-up can cause injury.
Changing Blades
TO INSTALL THE BLADE (FIG. 1–4)
CAUTION (DWE550 ONLY): The
inner flange has a 20 mm diameter on
one side and a 19 mm diameter on
the other. The 19 mm diameter side is
marked 19, and the 20 mm diameter
side is marked 20. Use the correct side
for the hole diameter of the blade you
intend to use. Mounting the blade on
the wrong side may result in dangerous
vibration.
1. Using the lower guard lever (k), retract the lower
blade guard (i) and place blade on saw spindle
against the inner clamp washer (o), making
sure that the blade will rotate in the proper
direction (the direction of the rotation arrow
on the saw blade and the teeth must point in
the same direction as the direction of rotation
arrow on the saw). Do not assume that the
printing on the blade will always be facing you
when properly installed. When retracting the
lower blade guard to install the blade, check
the condition and operation of the lower blade
guard to assure that it is working properly. Make
sure it moves freely and does not touch the
blade or any other part, in all angles and depths
of cut.
2. Place outer clamp washer (n) on saw spindle
with the large flat surface against the blade and
the wording on the outer clamp washer facing
you.
3. Thread blade clamping screw (j) into saw
spindle by hand (screw has right-hand threads
and must be turned clockwise to tighten).
4. Depress the blade lock (c) while turning the saw
spindle with the blade wrench until the blade
lock engages and the blade stops rotating.
5. Tighten the blade clamping screw firmly with the
blade wrench.
NOTE: Never engage the blade lock while saw
is running, or engage in an effort to stop the tool.
Never turn the saw on while the blade lock is
engaged. Serious damage to your saw will result.
TO REPLACE THE BLADE (FIG. 2–4)
1. To loosen the blade clamping screw (j), depress
the blade lock (c) and turn the saw spindle
with the blade wrench (s) until the blade lock
engages and the blade stops rotating. With the
blade lock engaged, turn the blade clamping
screw counterclockwise with the blade wrench
(screw has right-hand threads and must be
turned counterclockwise to loosen).
2. Remove the blade clamping screw (j) and outer
clamp washer (n). Remove old blade.
3. Clean any sawdust that may have accumulated
in the guard or clamp washer area and check
the condition and operation of the lower blade
guard as previously outlined. Do not lubricate
this area.
4. Always use blades that are the correct size
(diameter) with the proper size and shape center
hole for mounting on the saw spindle. Always
37
EN GLI S H
assure that the maximum recommended speed
(rpm) on the saw blade meets or exceeds the
speed (rpm) of the saw.
5. Follow steps 1 through 5 under To Install the
Blade, making sure that the blade will rotate in
the proper direction.
LOWER BLADE GUARD
WARNING: The lower blade guard
is a safety feature which reduces the
risk of serious personal injury. Never
use the saw if the lower guard is
missing, damaged, misassembled or
not working properly. Do not rely on
the lower blade guard to protect you
under all circumstances. Your safety
depends on following all warnings and
precautions as well as proper operation
of the saw. Check lower guard for
proper closing before each use. If the
lower blade guard is missing or not
working properly, have the saw serviced
before using. To assure product safety
and reliability, repair, maintenance and
adjustment should be performed by
an authorized service center or other
qualified service organization, always
using identical replacement parts.
CHECKING THE LOWER GUARD (FIG. 1)
1. Turn tool off and disconnect from power supply.
2. Rotate the lower guard lever (fig. 1, k) from the
fully closed position to the fully open position.
3. Release the lever (k) and observe the guard (i)
return to the fully closed position.
The tool should be serviced by a qualified service
center if it:
• fails to return to the fully closed position,
• moves intermittently or slowly, or
• contacts the blade or any part of the tool in all
angles and depth of cut.
Depth of Cut Adjustment (fig. 5–7)
1. Raise the depth adjustment lever (p) to loosen.
2. To obtain the correct depth of cut, align the
notch (q) on the depth adjustment strap with
the appropriate mark on the upper blade
guard (l).
3. Tighten the depth adjustment lever
4. For the most efficient cutting action using
a carbide tipped saw blade, set the depth
adjustment so that about one half of a tooth
projects below the surface of the wood to be
cut.
5. A method of checking for the correct cutting
depth is shown in Figure 7. Lay a piece of the
material you plan to cut along the side of the
blade, as shown in the figure, and observe how
much tooth projects beyond the material.
Bevel Angle Adjustment (fig. 8)
The bevel angle adjustment mechanism (g) can be
adjusted between 0° and 48°.
1. Turn the bevel adjustment knob (f) to loosen.
2. Tilt the foot plate to the desired angle mark on
the pivot bracket (u).
3. Turn the bevel adjustment knob to retighten.
Kerf Indicator (fig. 9)
The front of the saw shoe has a kerf indicator (t) for
vertical and bevel cutting. This indicator enables you
to guide the saw along cutting lines penciled on the
material being cut. The indicator lines up with the left
(inner) side of the saw blade, which makes the slot
or "kerf" cut by the moving blade fall to the right of
the indicator. The notches on the base plate indicate
0˚ and 45˚.
Adjustable Cord Protector
(fig. 10)
The adjustable cord protector (v) allows the cord to
be positioned vertical or parallel to the blade. It is
shipped in the vertical position.
TO OBTAIN THE PARALLEL POSITION (FIG. 10A)
1. Press the cord protector (v) in as indicated by
the arrow.
2. Rotate the cord protector clockwise to the
parallel position.
TO OBTAIN THE VERICAL POSITION (FIG. 10B)
1. Press the cord protector (v) in as indicated by
the arrow.
2. Rotate the cord protector counterclockwise to
the vertical position.
Mounting and Adjusting the Parallel
Fence (fig. 11)
The parallel fence (w) is used for cutting parallel to
the edge of the workpiece.
MOUNTING
1. Insert parallel fence adjustment knob (x) into the
hole (aa) as shown in Figure 11, keeping the
knob loose to allow the parallel fence to pass.
2. Insert the parallel fence (w) into the base plate
(h) as shown in Figure 11.
3. Tighten the parallel fence adjustment knob (x).
38
E NG L I S H
ADJUSTING
Switching On and Off (fig. 1)
1. Slacken the fence adjustment knob (x) and set
the parallel fence (w) to the desired width.
The adjustment can be read on the parallel
fence scale.
For safety reasons the trigger switch (a) of your tool
is equipped with a lock-off button (m).
2. Tighten the fence adjustment knob (x).
To run the tool, press the trigger switch (a). As soon
as the trigger switch is released, the lock-off switch
is automatically activated to prevent unintended
starting of the machine.
Mounting the Dust Extraction Spout
(fig. 1, 5, 12)
Press the lock-off button to unlock the tool.
NOTICE: Do not switch the tool ON or
OFF when the saw blade touches the
workpiece or other materials.
Your DWE550/DWE560 circular saw is supplied with
a dust extraction spout.
TO INSTALL DUST EXTRACTION SPOUT (FIG. 12)
1. Fully loosen depth adjustment lever (Fig. 5, p).
Workpiece Support (fig. 14–17)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, support the
work properly and hold the saw
firmly to prevent loss of control.
2. Place base plate (Fig. 1, h) in the lowest
position.
3. Align the two halves of the dust extraction spout
(y) over upper blade guard (l) as shown.
4. Insert screws and tighten securely.
Prior to Operation
• Make sure the guards have been mounted
correctly. The saw blade guard must be in
closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. An
accidental start-up can cause injury.
Proper Hand Position (fig. 13)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the
main handle (b), with the other hand on the auxiliary
handle (e).
Figures 14 and 16 show proper sawing position.
Figures 15 and 17 show an unsafe condition. Hands
should be kept away from cutting area, and power
cord is positioned clear of the cutting area so that it
will not get caught or hung up on the work.
To avoid kickback, ALWAYS support board or panel
NEAR the cut, (fig. 14 and 16). DON’T support
board or panel away from the cut (fig. 15 and 17).
When operating the saw, keep the cord away from
the cutting area and prevent it from becoming hung
up on the work piece.
ALWAYS DISCONNECT SAW BEFORE MAKING
ANY ADJUSTMENTS! Place the work with its
“good” side—the one on which appearance is most
important—down. The saw cuts upward, so any
splintering will be on the work face that is up when
you saw it.
Cutting
WARNING: Never attempt to use this
tool by resting it upside down on a
work surface and bringing the material
to the tool. Always securely clamp the
workpiece and bring the tool to the
workpiece, securely holding the tool with
two hands as shown in Figure 16.
Place the wider portion of the saw foot plate on that
part of the work piece which is solidly supported,
not on the section that will fall off when the cut
is made. As examples, Figure 16 illustrates the
RIGHT way to cut off the end of a board. Always
clamp work. Don’t try to hold short pieces by hand!
Remember to support cantilevered and overhanging
material. Use caution when sawing material from
below.
39
EN GLI S H
Be sure saw is up to full speed before blade contacts
material to be cut. Starting saw with blade against
material to be cut or pushed forward into kerf can
result in kickback. Push the saw forward at a speed
which allows the blade to cut without laboring.
Hardness and toughness can vary even in the same
piece of material, and knotty or damp sections can
put a heavy load on the saw. When this happens,
push the saw more slowly, but hard enough to keep
working without much decrease in speed. Forcing
the saw can cause rough cuts, inaccuracy, kickback,
and over-heating of the motor. Should your cut
begin to go off the line, don’t try to force it back
on. Release the switch and allow blade to come to
a complete stop. Then you can withdraw the saw,
sight anew, and start a new cut slightly inside the
wrong one. In any event, withdraw the saw if you
must shift the cut. Forcing a correction inside the cut
can stall the saw and lead to kickback.
IF SAW STALLS, RELEASE THE TRIGGER AND
BACK THE SAW UNTIL IT IS LOOSE. BE SURE
BLADE IS STRAIGHT IN THE CUT AND CLEAR OF
THE CUTTING EDGE BEFORE RESTARTING.
As you finish a cut, release the trigger and allow the
blade to stop before lifting the saw from the work.
As you lift the saw, the spring-tensioned telescoping
guard will automatically close under the blade.
Remember the blade is exposed until this occurs.
Never reach under the work for any reason. When
you have to retract the telescoping guard manually
(as is necessary for starting pocket cuts) always use
the retracting lever.
NOTE: When cutting thin strips, be careful to ensure
that small cutoff pieces don’t hang up on inside of
lower guard.
RIPPING
Ripping is the process of cutting wider boards into
narrower strips – cutting grain lengthwise. Hand
guiding is more difficult for this type of sawing and
the use of a DEWALT parallel fence (fig. 11, w) is
recommended.
POCKET CUTTING (FIG. 18)
WARNING: Never tie the blade guard in
a raised position. Never move the saw
backwards when pocket cutting. This
may cause the unit to raise up off the
work surface which could cause injury.
A pocket cut is one that is made in a floor, wall or
other flat surface.
1. Adjust the saw foot plate so the blade cuts at
desired depth.
2. Tilt the saw forward and rest front of the foot
plate on material to be cut.
40
3. Using the lower guard lever, retract lower blade
guard to an upward position. Lower rear of foot
plate until blade teeth almost touch cutting line.
4. Release the blade guard (its contact with the
work will keep it in position to open freely as you
start the cut). Remove hand from guard lever
and firmly grip auxiliary handle (e), as shown in
Figure 18. Position your body and arm to allow
you to resist kickback if it occurs.
5. Make sure blade is not in contact with cutting
surface before starting saw.
6. Start the motor and gradually lower the saw
until its foot plate rests flat on the material to be
cut. Advance saw along the cutting line until cut
is completed.
7. Release trigger and allow blade to stop
completely before withdrawing the blade from
the material.
8. When starting each new cut, repeat as above.
Dust Extraction (fig. 19)
WARNING: Risk of dust inhalation.
To reduce the risk of personal injury,
ALWAYS wear an approved dust mask.
A dust extraction spout (y) is supplied with your tool.
Vacuum hoses of most common vacuum extractors
will fit directly into the dust extraction spout.
WARNING: ALWAYS use a vacuum
extractor designed in compliance with
the applicable directives regarding dust
emission when sawing wood. Vacuum
hoses of most common vacuum
cleaners will fit directly into the dust
extraction outlet.
AIRLOCK CONNECTOR SYSTEM - DWV9000
(SOLD SEPARATELY) (FIG. 19)
AirLock allows for a fast and secure connection
between the tool's dust extraction spout (y) and the
dust extractor.
1. Ensure the collar on the AirLock connector is
in the unlock position. Align notches on collar
and AirLock connector as shown for unlock and
lock positions.
2. Push the AirLock connector onto the dust
extraction spout (y).
3. Rotate the collar to the locked position.
E NG L I S H
MAINTENANCE
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. An
accidental start-up can cause injury.
Lubrication
Self lubricating ball and roller bearings are used in
the tool and relubrication is not required. However,
it is recommended that, once a year, you take or
send the tool to a service center for a thorough
cleaning, inspection and lubrication of the gear
case.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing and the guard area
with dry air as often as dirt is seen
collecting in and around the air vents.
Wear approved eye protection and
approved dust mask when performing
this procedure.
LOWER GUARD
The lower guard should always rotate and close
freely from a fully open to fully closed position.
Always check for correct operation before cutting
by fully opening the guard and letting it close. If the
guard closes slowly or not completely it will need
cleaning or servicing. Do not use the saw until it
functions correctly. To clean the guard, use dry air
or a soft brush to remove all accumulated sawdust
or debris from the path of the guard and from
around the guard spring. Should this not correct the
problem, it will need to be serviced by an authorized
service center.
Blades
A dull blade will cause inefficient cutting, overload
on the saw motor, excessive splintering and
increase the possibility of kickback. Change blades
when it is no longer easy to push the saw through
the cut, when the motor is straining, or when
excessive heat is built up in the blade. It is a good
practice to keep extra blades on hand so that
sharp blades are available for immediate use. Dull
blades can be sharpened in most areas.
Hardened gum on the blade can be removed with
kerosene, turpentine, or oven cleaner. Anti-stick
coated blades can be used in applications where
excessive build-up is encountered, such as pressure
treated and green lumber.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
DO NOT USE WATER FEED ATTACHMENTS WITH
THIS SAW.
VISUALLY EXAMINE CARBIDE BLADES BEFORE
USE. REPLACE IF DAMAGED.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
41
EN GLI S H
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
42
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR DWE550 DE 165 mm (6-1/2")
SIERRA CIRCULAR DWE560 DE 184 mm (7-1/4")
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
2,5
96
2,5
96
Definiciones: Pautas de seguridad
dB(A)
2,5
2,5
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
Voltaje
VAC
Tipo
Potencia absorbida
W
Velocidad en vacío
min-1
Diámetro de la hoja
mm
Profundidad máxima de corte a
90°
mm
45°
mm
Diámetro del agujero
mm
Ajuste del ángulo del bisel
Peso
kg
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
la potencia acústica)
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah corte de madera
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
43
ESPAÑOL
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DWE550, DWE560
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo
de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.08.2012
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
44
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
ESPAÑOL
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
b)
c)
d)
e)
f)
g)
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
45
ESPAÑOL
NORMAS DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS ADICIONALES PARA
LAS SIERRAS CIRCULARES
Instrucciones de seguridad para
todas las sierras
a)
PELIGRO: Mantenga las manos lejos de
la zona de corte y de la hoja. Mantenga una
de las manos en el mango auxiliar o en la
carcasa del motor. Si mantiene las dos manos
sobre la sierra, evitará cortarse con la hoja.
b) No toque por debajo de la pieza de trabajo.
El protector no puede resguardarle de la hoja
por debajo de la pieza de trabajo.
c) Ajuste la profundidad de corte al grosor de
la pieza de trabajo. Debe haber visible menos
de un diente completo de la hoja debajo de la
pieza de trabajo.
d) No apoye nunca la pieza que se va a cortar
en los brazos o las piernas. Asegure la pieza
de trabajo en una plataforma estable. Es
importante apoyar el trabajo adecuadamente
para reducir al mínimo la exposición corporal, el
cimbreo de la hoja o la pérdida de control.
e) Sujete la herramienta por las superficies de
agarre aisladas cuando realice una tarea en
la que la herramienta de corte pueda entrar
en contacto con cableado oculto. Si las
partes metálicas descubiertas de la herramienta
entran en contacto con un cable cargado
de electricidad, se cargarán eléctricamente y
transmitirán una descarga al usuario.
f) Cuando corte, utilice siempre una guía
de corte o una guía recta. De este modo,
mejorará la precisión del corte y se reducirán las
posibilidades de que la hoja cimbree.
g) Utilice siempre hojas con la forma (diamante
frente a redonda) y el tamaño de agujeros
del eje correctos. Las hojas que no coincidan
con los elementos de montaje de la sierra
funcionarán de forma excéntrica, lo que causará
una pérdida de control.
h) No utilice nunca arandelas o pernos de
hoja dañados o incorrectos. El perno y
las arandelas de la hoja se han diseñado
específicamente para que esta hoja de
forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
Causas y Protección para el Operario
de la Inversión de Giro
– Una inversión de giro es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida,
46
apresada o mal alineada, que hace que una
sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
– Cuando la hoja está comprimida o apresada
ceñidamente por la entalladura al cerrarse,
se atasca y la reacción del motor empuja la
unidad rápidamente hacia atrás en dirección al
operario;
– Si la hoja se retuerce o está mal alineada en
el corte, los dientes del borde posterior de la
hoja pueden clavarse en la zona superior de
la madera, lo que hará que la hoja remonte la
entalladura y salte hacia atrás en dirección al
usuario.
La inversión de giro se produce por un mal uso
de la herramienta y/o unos procedimientos o
condiciones de uso incorrectos, y se puede evitar
tomando las medidas de precaución adecuadas tal
y como se indica a continuación:
a) Sujete la sierra firmemente con las dos
manos y coloque los brazos de forma
que ofrezcan resistencia a las fuerzas de
la inversión de giro. Coloque el cuerpo a
ambos lados de la hoja, pero nunca en línea
con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante, el
usuario puede controlar las fuerzas de inversión
de giro si toma las precauciones adecuadas.
b) Cuando la hoja esté cimbreando o se
interrumpa el corte por alguna razón, suelte
el gatillo y mantenga la sierra parada hasta
que la hoja quede completamente parada.
Nunca intente quitar la sierra del trabajo
o tirar de ella hacia atrás mientras esté en
movimiento, ya que de lo contrario podría
producirse una inversión de giro. Investigue
y emprenda las acciones correctivas necesarias
para eliminar la causa del cimbreo de la hoja.
c) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra
sobre la pieza de trabajo, centre la sierra en
la entalladura y compruebe que los dientes
no estén enganchados con el material. Si la
hoja de sierra cimbrea, puede que salga hacia
arriba o invierta el giro desde la pieza en la que
se trabaja cuando vuelva a poner en marcha la
sierra.
d) Sujete los paneles grandes para reducir
al mínimo el riesgo de que el disco se
comprima e invierta el giro. Los paneles más
grandes tienden a doblarse bajo su propio
peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte
y cerca del borde del panel.
e) No utilice hojas melladas o dañadas. Las
hojas sin afilar o mal ajustadas hacen que la
ESPAÑOL
entalladura sea estrecha, lo que provoca una
fricción excesiva, cimbreo de la hoja e inversión
de giro.
Instrucciones de seguridad
adicionales para sierras circulares
f) Las palancas de bloqueo del ajuste de
bisel y de profundidad de la hoja deben
estar bien apretadas y seguras antes de
realizar el corte. Si el ajuste de la hoja cambia
durante el corte, pueden producirse cimbreos e
inversiones de giro.
• Lleve protectores auditivos. La exposición al
ruido puede provocar sordera.
g) Tenga mucho cuidado cuando corte en
paredes existentes u otras zonas ciegas. La
hoja que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o
menor del recomendado. Para conocer
la capacidad de corte exacta, consulte las
especificaciones técnicas. Utilice solo las
hojas que se mencionan en este manual, que
cumplen con la EN 847-1.
Instrucciones de seguridad para
sierras con una protección de hoja
pendular
a) Antes de su uso, compruebe que la
protección inferior cierre correctamente.
No utilice la sierra si la protección inferior
no gira libremente o no se cierra de forma
instantánea. No fije ni bloquee la protección
inferior para mantenerla abierta. Si la sierra
se cae accidentalmente puede que se deforme
la protección inferior. Levante la protección
inferior con el mango de retracción y asegúrese
de que se mueva libremente sin que llegue
a tocar la hoja de sierra ni otras partes en
cualquiera de los ángulos y profundidades de
corte.
b) Compruebe el funcionamiento del muelle
de la protección inferior. Si la protección
y el muelle no funcionan correctamente,
deben repararse antes de su uso. Las piezas
deterioradas, el material adherido pegajoso, o
las virutas acumuladas pueden hacer que la
protección inferior se mueva con dificultad.
c) Abra manualmente la protección inferior
únicamente al realizar cortes especiales
como “cortes por inmersión” o “cortes
compuestos”. Levante la protección inferior
con el mango de retracción y suéltela en
el momento en que la hoja de sierra haya
llegado a penetrar en el material. En todos
los demás trabajos la protección deberá
funcionar automáticamente.
d) No deposite la sierra sobre una base si la
protección inferior no cubre la hoja
de sierra. Una hoja de sierra sin proteger, que
no esté completamente detenida, hace que la
sierra salga despedida hacia atrás, cortando
todo lo que encuentra a su paso. Considere
el tiempo de marcha por inercia hasta la
detención de la sierra.
• Utilice una mascarilla antipolvo. La
exposición a partículas de polvo puede
provocar dificultades respiratorias y posibles
lesiones.
• Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
• No utilice accesorios alimentados por
agua.
• Utilice fijaciones u otro tipo de método
para fijar y apoyar la pieza de trabajo en
una plataforma estable. Si sostiene el trabajo
con las manos o con su cuerpo estará inestable
y podrá hacer que pierda el control.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de las sierras circulares:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
– Riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual
de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
47
ESPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (z), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2013 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular (DWE550) de 165 mm (6-1/2") o
1 Sierra circular (DWE560) de 184 mm (7-1/4")
1 Cuchilla de sierra circular
1 Llave de cuchilla
1 Hendidura paralela
1 Caño de extracción de polvo
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de activación
b. Empuñadura principal
c. Bloqueo de cuchilla
d. Tope final
e. Asa auxiliar
f. Perno de ajuste del bisel
g. Mecanismo de ajuste del ángulo del bisel
h. Placa de base
i. Protector de cuchilla inferior
j. Tuerca de fijación de la cuchilla
k. Palanca del protector inferior
l. Protector de la cuchilla superior
m. Botón de bloqueo
USO PREVISTO
Estas sierras circulares de gran capacidad han
sido diseñadas para las aplicaciones profesionales
de corte de madera. NO utilice accesorios
48
alimentados por agua con esta sierra. NO utilice
discos ni cuchillas abrasivas. NO DEBE usarse en
condiciones húmedas ni con la presencia de líquidos
o gases inflamables.
Estas sierras de carga pesada son herramientas
eléctricas profesionales. NO permita que los
niños toquen la herramienta. El uso por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación
antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de
cambiar los parámetros o cuando
realice reparaciones. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
ESPAÑOL
Cambio de cuchillas
INSTALAR LA CUCHILLA (FIG. 1-4)
CUIDADO (DWE550 SÓLO): La brida
interna tiene un diámetro de 20 mm
por un lado y de 19 mm por el otro.
El lado con diámetro de 19 mm tiene
indicado 19 y el lado con diámetro de
20 mm tiene indicado 20. Utilice el lado
correcto para el diámetro del orificio de
la cuchilla que pretende utilizar. Si instala
la cuchilla en el lado incorrecto, podrá
dar lugar a vibraciones peligrosas.
1. Utilizando la palanca del protector inferior (k),
retroceda el protector inferior de la cuchilla
(j) y coloque la cuchilla sobre el eje de la
sierra frente a la arandela de fijación interior
(o), comprobando que la cuchilla gire en el
sentido adecuado (la dirección de la flecha de
giro sobre la cuchilla de la sierra y el diente
deben apuntar hacia la misma dirección que
la flecha de giro de la sierra). No asuma que
la impresión en la cuchilla siempre dará hacia
Vd. cuando esté instalada correctamente. Al
retroceder el protector de cuchilla inferior para
instalar la cuchilla, compruebe el estado y el
funcionamiento del protector de cuchilla inferior
para comprobar que funciona adecuadamente.
Compruebe que se mueve libremente y no toca
la cuchilla ni ninguna otra pieza, en todos los
ángulos y profundidades de corte.
2. Coloque la arandela de fijación exterior (n) en el
eje de la sierra con la superficie plana grande
contra la cuchilla y la denominación de la tuerca
de fijación mirando hacia usted.
3. Atornille la tuerca de fijación de la cuchilla (j) en
el eje de la sierra con la mano (la tuerca tiene
una rosca hacia la derecha y debe girarse en
sentido de las agujas del reloj para poder ser
apretada).
4. Pulse el bloqueo de la cuchilla (c) mientras gira
el eje de la sierra con la llave de la cuchilla hasta
que se active el bloqueo de la cuchilla y ésta
deje de girar.
5. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla
firmemente utilizando la llave de la cuchilla.
NOTA: No active nunca el bloqueo de la cuchilla
mientras que la sierra esté operando ni realice un
esfuerzo para detener la herramienta. No encienda
nunca la sierra con el bloqueo de la cuchilla
activado. Podrá provocar daños importantes a su
sierra.
CAMBIAR LA CUCHILLA (FIG. 2–4)
la sierra con la llave de la cuchilla (s) hasta que
se active el bloqueo de la cuchilla y ésta deje
de girar. Con el bloqueo de la cuchilla activado,
gire la tuerca de fijación de la cuchilla en sentido
contrario al de las agujas del reloj con la llave
de la cuchilla (la tuerca tiene una rosca hacia la
derecha y debe girarse en sentido contrario al
de las agujas del reloj para aflojarse).
2. Retire la tuerca de fijación de la cuchilla (j) y la
arandela de fijación exterior (n). Retire la cuchilla
usada.
3. Limpie las astillas que puedan haberse
acumulado en el protector o en la zona de la
arandela de fijación y compruebe el estado y
el funcionamiento del protector de la cuchilla
inferior tal y como se indicó previamente. No
lubrique esta zona.
4. Utilice siempre cuchillas del tamaño correcto
(diámetro) con el orificio central de tamaño y
forma adecuados para montar en el eje de la
sierra. Compruebe siempre que la velocidad
máxima aconsejada (rpm) indicada en la cuchilla
de la sierra cumple o supera la velocidad (rpm)
de la sierra.
5. Siga las etapas 1 a 5 indicadas en Instalar la
cuchilla, comprobando que la cuchilla girará en
la dirección adecuada.
PROTECTOR DE LA CUCHILLA INFERIOR
ADVERTENCIA: El protector de
cuchilla inferior es una función de
seguridad que reduce el riesgo de
daños personales graves. No utilice
la sierra si el protector inferior falta,
está dañado, está mal montado o no
funciona correctamente. No confíe en
el protector inferior de la cuchilla para
protegerse en todas las circunstancias.
Su seguridad depende de las siguientes
advertencias y precauciones, así como
del debido funcionamiento de la sierra.
Compruebe que el protector de cuchilla
inferior se cierre adecuadamente
antes de cada uso. Si el protector
inferior de cuchilla falta o no funciona
correctamente, haga reparar la sierra
antes de volver a utilizarla. Para
garantizar la seguridad del producto
y la fiabilidad, las operaciones de
reparación, mantenimiento y ajuste
deberán ser realizadas por un centro
de reparaciones autorizado o una
organización habilitada, utilizando
siempre piezas de repuesto idénticas.
1. Para aflojar la tuerca de fijación de la cuchilla (j),
pulse el bloqueo de la cuchilla (c) y gire el eje de
49
ESPAÑOL
COMPROBAR EL PROTECTOR INFERIOR (FIG. 1)
1. Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
2. Gire la palanca del protector inferior (fig. 1, k)
desde la posición completamente cerrada hasta
la posición completamente abierta.
3. Suelte la palanca (k) y observe que el protector
(i) regrese a la posición completamente cerrada.
La herramienta debe ser reparada por un centro de
reparaciones habilitado cuando:
• no regrese a la posición completamente
cerrada,
largo de las líneas de corte marcadas con lápiz en
el material que se va a cortar. El indicador se alinea
con el lado (interior) izquierdo de la cuchilla de la
sierra, que realiza la ranura o „entalladura“ moviendo
la caída de la cuchilla hacia la derecha del indicador.
Las muescas de la placa de base indican 0˚ y 45˚.
Protector de cable ajustable (fig. 10)
El protector de cable ajustable (v) permite colocar el
cable en posición vertical o paralela a la cuchilla. Se
envía en posición vertical.
PARA COLOCARLO EN POSICIÓN PARALELA (FIG. 10A)
• se mueva de forma intermitente o lentamente, o
1. Pulsar el protector del cable (v) como indica la
flecha.
• entre en contacto con la cuchilla o con
cualquier parte de la herramienta en todos los
ángulos y profundidad del corte.
2. Girar el protector de cable en sentido horario
hasta colocarlo en posición paralela.
Ajuste de la profundidad de corte
(fig. 5–7)
1. Levante la palanca de ajuste de la profundidad
(p) para aflojar.
2. Para obtener la profundidad de corte correcta,
alinear la muesca (q) de la guía de ajuste de
profundidad con la marca correspondiente del
protector de cuchilla superior (l).
3. Apriete la palanca de ajuste de profundidad
4. Para lograr la mayor eficacia del corte utilizando
una cuchilla de sierra con punta de carbón,
fije el ajuste de profundidad de forma que la
mitad de un diente sobresalga por debajo de la
superficie de la madera que va a cortar.
5. Se muestra un método de comprobación de
la profundidad correcta de corte en la figura 7.
Coloque una pieza del material que pretende
cortar junto a la cuchilla, tal y como se muestra
en la figura, y observe el saliente del diente con
respecto al material.
Ajuste del ángulo de bisel (fig. 8)
El mecanismo de ajuste del ángulo del bisel (g)
puede ajustarse entre 0° y 48°.
1. Gire la perilla de ajuste de bisel (f) para aflojarla.
2. Incline la placa de base hacia la marca angular
deseada en el soporte del pivote (u).
3. Gire la perilla de ajuste del bisel para volver a
apretar.
Indicador de entalladura (fig. 9)
La parte frontal de la zapata de la sierra tiene un
indicador de entalladura (t) para corte vertical o en
bisel. Este indicador sirve para guiar la sierra a lo
50
PARA COLOCARLO EN POSICIÓN VERTICAL (FIG. 10B)
1. Pulsar el protector del cable (v) como indica la
flecha.
2. Girar el protector de cable en sentido antihorario
hasta colocarlo en posición vertical.
Montar y ajustar la hendidura
paralela (fig. 11)
La hendidura paralela (w) se utiliza para cortar
paralelamente al borde de la pieza de trabajo.
MONTAJE
1. Inserte el perno de ajuste de la hendidura
paralela (x) en el orificio (aa) como se muestra
en la Figura 11, manteniendo flojo el perno para
permitir que pase por la hendidura paralela.
2. Inserte la hendidura paralela (w) en la placa de
base (h) como se muestra en la Figura 11.
3. Apriete el perno de ajuste de la hendidura
paralela (x).
AJUSTE
1. Afloje el perno de ajuste de la hendidura (x) y fije
la hendidura paralela (w) en el ancho deseado.
El ajuste puede leerse en la escala de la
hendidura paralela.
2. Apriete el perno de ajuste de la hendidura (x).
Instalar el caño de extracción de
polvo (fig. 1, 5, 12)
Su sierra circular DWE550/DWE560 se suministra
con un caño de extracción de polvo.
INSTALAR EL CAÑO DE EXTRACCIÓN DE POLVO
1. Afloje completamente la palanca de ajuste de
profundidad (Fig. 5, p).
ESPAÑOL
2. Coloque la placa de base (Fig. 1, h) en la
posición más baja.
3. Alinee las dos mitades del caño de extracción
de polvo (y) sobre el protector superior de
cuchilla (l) tal y como se muestra.
4. Introduzca las tuercas y apriete con firmeza.
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de activación (a). Tan pronto como el
interruptor de puesta en marcha se suelte el botón
de bloqueo se activa automáticamente para
prevenir la puesta en marcha involuntaria de la
máquina.
AVISO: No ENCIENDA ni APAGUE la
herramienta cuando la cuchilla de la
sierra toque la pieza de trabajo u otros
materiales.
Antes de trabajar
• Compruebe que los protectores se han
montado correctamente. El protector de la hoja
debe estar cerrado.
• Compruebe que la hoja de la sierra gira en la
dirección que indica la flecha.
Soporte de la pieza de trabajo
(fig. 14–17)
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de daños personales
graves, soporte la pieza de trabajo
correctamente y sostenga la sierra
con firmeza para evitar la pérdida
de control.
• No deben emplearse hojas demasiados
usados.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación
antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de
cambiar los parámetros o cuando
realice reparaciones. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos
(fig. 13)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura principal (b) y la
otra en la empuñadura auxiliar (e).
Encendido y apagado (fig. 1)
Por motivos de seguridad el interruptor de puesta
en marcha (a) de la herramienta está equipado con
un botón de bloqueo (m).
Pulse el botón de desbloqueo para desbloquear la
herramienta.
Para reducir el riesgo de daños personales graves,
soporte la pieza de trabajo correctamente y
sostenga la sierra con firmeza para evitar la pérdida
de control.
Las figuras 14 y 16 muestran la posición adecuada
de corte. Las figuras 15 y 17 muestran una situación
insegura. Las manos deben mantenerse alejadas
de la zona de corte y el cable de alimentación debe
colocarse lejos de la misma para evitar que quede
atrapado o colgado del trabajo.
Para evitar un rebote, sostenga SIEMPRE el panel o
la placa CERCA del corte, (fig. 14 y 16). NO soporte
el panel o la placa lejos del corte (fig. 15 y 17).
Cuando opere la sierra, mantenga alejado el cable
de la zona de corte y evite que quede atrapado por
la pieza de trabajo.
¡DESCONECTE SIEMPRE LA SIERRA ANTES
DE REALIZAR CUALQUIER AJUSTE! Coloque el
trabajo en su lado „adecuado“ (aquel sobre el cual
la apariencia sea más importante) hacia abajo.
La sierra corta hacia arriba, por lo que el trabajo
no registrará ninguna división en su cara superior
cuando lo corte.
Corte
ADVERTENCIA: No intente nunca
utilizar esta herramienta dejándola hacia
abajo sobre una superficie de trabajo y
aportando el material a la herramienta.
Fije siempre con seguridad la pieza
de trabajo y lleve la herramienta hacia
la pieza de trabajo, sosteniendo con
firmeza la herramienta con ambas
manos, tal y como se muestra en la
figura 16.
51
ESPAÑOL
Coloque la parte más amplia de la placa de base
de la sierra sobre la parte de la pieza de trabajo
que esté apoyada en modo firme y no sobre el lado
que se caerá cuando se realice el corte. A modo de
ejemplo, la figura 16 ilustra el modo ADECUADO
de cortar el extremo de un panel. Siempre fije el
trabajo. ¡No intente sostener las piezas cortas con la
mano! No olvide sostener el material colgante o en
voladizo. Preste atención cuando corte materiales
desde abajo.
Compruebe que la sierra haya alcanzado su plena
velocidad antes de que la cuchilla entre en contacto
con el material que va a cortar. Si empieza a cortar
con la cuchilla frente al material que va a cortar
o la empuja hacia la hendidura, podrá dar lugar
a rebotes. Empuje la sierra hacia delante a una
velocidad que permita que la cuchilla corte sin
esfuerzo. La dureza y la resistencia pueden variar
incluso en la misma pieza de material y algunas
secciones anudadas o húmedas pueden suponer
una gran carga en la sierra. Cuando esto ocurra,
empuje la sierra de forma más lenta, pero lo
suficientemente fuerte para seguir trabajando sin
que se reduzca demasiado la velocidad. Si fuerza la
sierra, puede provocar cortes bastos, rebotes y un
sobrecalentamiento del motor. Si su corte empieza
a salirse de la línea, no intente forzarlo a retroceder.
Suelte el interruptor y deje que la cuchilla se detenga
por completo. A continuación, podrá retirar la sierra
a un lado nuevamente, y empezar un nuevo corte
ligeramente interior al erróneo. En cualquier caso,
retire la sierra si se desvía del corte. Si fuerza una
corrección dentro del corte podrá atascar la sierra y
provocar el rebote.
SI LA SIERRA SE ATASCA, SUELTE EL
ACTIVADOR Y RETROCEDA LA SIERRA HASTA
QUE SE AFLOJE. COMPRUEBE QUE LA
CUCHILLA GOZA DE UNA POSICIÓN RECTA
EN EL CORTE Y LIMPIE EL BORDE DEL CORTE
ANTES DE REANUDAR LA OPERACIÓN.
Cuando haya terminado de cortar, suelte el
activador y deje que la cuchilla se detenga antes
de levantar la sierra del trabajo. Cuando levante
la sierra, el protector telescópico tensado por una
anilla se cerrará automáticamente bajo la cuchilla.
Recuerde que la cuchilla está expuesta hasta que
esto ocurra. Por ningún motivo toque debajo del
trabajo. Cuando tenga que retroceder el protector
telescópico manualmente (cuando sea necesario
para iniciar cortes de bolsillo) utilice siempre la
palanca de retroceso.
NOTA: Cuando corte bandas estrechas, tenga
cuidado de comprobar que no cuelguen piezas
pequeñas del interior del protector inferior.
52
CORTE AL HILO
El corte al hilo es el proceso de corte de
tablas anchas en listones más fino, cortando
longitudinalmente a la fibra. La guía manual es
más difícil para este tipo de aserrado, por lo que
se recomienda el uso de una hendidura paralela
DEWALT (fig. 11, w).
CORTE DE CAVIDAD (FIG. 18)
ADVERTENCIA: No una nunca el
protector de la cuchilla en una posición
levantada. No mueva nunca la sierra
hacia detrás cuando realice cortes de
bolsillo. Esto podrá hacer que la unidad
se levante sobre la superficie de trabajo,
lo cual podrá provocar daños.
Un corte de bolsillo es aquel que se realiza en un
suelo, pared u otra superficie plana.
1. Ajuste la placa de base de la sierra de forma
que la cuchilla corte a la profundidad deseada.
2. Incline la sierra hacia delante y permanezca
frente a la placa de base sobre el material que
va a cortar.
3. Utilizando la palanca del protector inferior,
retroceda el protector de cuchilla inferior hasta
una posición superior. Baje la parte trasera de
la placa de base hasta que los dientes de la
cuchilla casi toquen la línea de corte.
4. Suelte el protector de cuchilla (su contacto
con el trabajo se mantendrá en posición para
abrirse libremente cuando inicie el corte). Retire
la mano de la palanca del protector y agarre
firmemente la empuñadura auxiliar (e), tal y
como se muestra en la figura 18. Coloque su
cuerpo y su brazo para que pueda resistir el
rebote si llegase a producirse.
5. Compruebe que la cuchilla no esté en
contacto con la superficie de corte antes de
empezar a cortar.
6. Arranque el motor y baje la sierra gradualmente
hasta que la placa de base quede en posición
plana sobre el material que va a cortar. Avance
la sierra a lo largo de la línea de corte hasta que
termine el corte.
7. Suelte el activador y deje que la cuchilla se
detenga al completo antes de retirar la cuchilla
del material.
8. Cuando inicie un nuevo corte, repita las etapas
mencionadas previamente.
ESPAÑOL
Extracción de polvo (fig. 19)
ADVERTENCIA: Riesgo de inhalación
de humos. Para reducir el riesgo de
daños personales, lleve SIEMPRE una
máscara de polvo aprobada.
Un caño de extracción de polvo (y) se suministra
con su herramienta.
Lubricación
La herramienta utiliza soportes de bola y de rodillo
auto-lubricados y por consiguiente, no requiere
relubricación. No obstante, se aconseja que una
vez al año, lleve o envíe la herramienta a un centro
de reparaciones para que realice una limpieza,
inspección y lubricación completa de la caja del
motor.
Las campanas de extracción de la mayoría de los
extractores se ajustarán directamente a la salida de
extracción de polvo.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE
un extractor de aspiradora diseñado
de conformidad con las directivas
aplicables relativas a la emisión de
polvo durante el corte de madera.
Las campanas de extracción de la
mayoría de las aspiradoras se ajustarán
directamente a la salida de extracción
de polvo.
SISTEMA CONECTOR AIRLOCK - DWV9000
(VENDIDO POR SEPARADO) (FIG. 19)
AirLock permite una conexión rápida y segura entre
la boquilla de extracción de polvo (y) y el extractor
de polvo.
1. Compruebe que el collar del conector
de AirLock se encuentra en posición de
desbloqueo. Alinee las muescas del collar y
del conector de AirLock tal y como figura en
la ilustración para obtener las posiciones de
bloqueo y desbloqueo.
2. Empuje el conector de AirLock en el caño de
extracción de polvo (y).
3. Gire el collar hacia la posición de bloqueo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación
antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o de
cambiar los parámetros o cuando
realice reparaciones. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal y los protectores tan pronto
como advierta que se acumulan en
las rejillas de ventilación o alrededor
de ellas. Cuando lleve a cabo este
procedimiento póngase una protección
ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.
PROTECTOR INFERIOR
El protector inferior siempre debe girar y cerrarse
libremente desde una posición completamente
abierta hasta una posición completamente cerrada.
Compruebe siempre el funcionamiento correcto
antes de cortar abriendo completamente el
protector y dejando que se cierre. Si el protector se
cierra lentamente o si no se cierra completamente,
es posible que necesite limpieza o reparación. No
utilice la sierra hasta que funcione correctamente.
Para limpiar el protector, utilice aire seco o un
cepillo suave para retirar todo el polvo o los restos
acumulados en el trayecto del protector y alrededor
de la anilla del protector. Si esto no corrigiese
el problema, tendrá que acudir a un centro de
reparaciones habilitado para que se proceda a su
reparación.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
53
ESPAÑOL
Cuchillas
Una cuchilla aplanada provocará un corte ineficaz,
sobrecargará el motor de la sierra, dará lugar a un
corte excesivo y aumentará las probabilidades de
rebote. Cambie las cuchillas cuando no lo resulte
fácil empujar la sierra a través del corte, cuando el
motor se tuerza o cuando se acumule demasiado
calor en la cuchilla. Es una buena práctica
mantener a mano cuchillas adicionales con vistas
a contar con cuchillas afiladas disponibles para un
uso inmediato. Las cuchillas aplanadas pueden
afilarse en la mayoría de las áreas.
La cola endurecida sobre la cuchilla puede retirarse
con queroseno, aguarrás o un limpiador de hornos.
Las cuchillas con capa anti-adhesiva pueden
utilizarse en aplicaciones en donde se acumulen
demasiados restos, como la madera verde o tratada
a presión.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
NO UTILICE ACCESORIOS ALIMENTADOS POR
AGUA CON ESTA SIERRA.
OBSERVE VISUALMENTE LAS CUCHILLAS DE
CARBÓN ANTES DE UTILIZARLAS. CÁMBIELAS SI
ESTÁN DAÑADAS.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
54
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
55
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE 165 mm (6-1/2"), DWE550
SCIE CIRCULAIRE 184 mm (7-1/4"), DWE560
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Caractéristiques techniques
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
2,5
96
2,5
96
dB(A)
2,5
2,5
Tension
VAC
Type
Puissance consommée
W
Vitesse à vide
min-1
Diamètre de lame
mm
Profondeur maximum de coupe à
90°
mm
45°
mm
Alésage
mm
Réglage de l’inclinaison
Poids
kg
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah pour couper le bois
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
56
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
FRANÇAIS
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DWE550, DWE560
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.08.2012
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
57
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
58
d)
e)
f)
g)
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELLES POUR SCIES
CIRCULAIRES
Consignes de sécurité pour toutes
les scies
a)
DANGER : gardez les mains à l’écart
de la zone de coupe et de la lame. Placez
une main sur la poignée supplémentaire ou
sur le boîtier du moteur. Si vos deux mains
tiennent la scie, elles ne risqueront pas d’être
coupées par la lame.
b) Ne vous placez pas sous la pièce à travailler.
Le protecteur ne peut pas vous protéger de la
lame sous la pièce.
c) Ajustez la profondeur de coupe en fonction
de l’épaisseur de la pièce. La partie de la
FRANÇAIS
lame visible sous la pièce de travail doit être
inférieure à une dent de lame complète.
d) Ne tenez jamais la pièce à couper dans vos
mains ou entre les jambes. Immobilisez
la pièce sur une surface de travail stable.
Il est important que la pièce de travail soit
correctement soutenue pour minimiser
l’exposition du corps, le blocage de la lame ou
la perte de contrôle.
e) Tenez l’outil électrique par ses surfaces
de prise isolées lorsque vous effectuez
une tâche au cours de laquelle l’outil de
découpage pourrait toucher un câblage non
apparent. En cas de contact avec un câble
sous tension, les pièces métalliques à découvert
de l’outil électrique électrocuteraient l’utilisateur.
f) Pour effectuer un sciage en long, utilisez
toujours un garde parallèle ou un guide de
coupe rectiligne. Cela permet une plus grande
précision de coupe et réduit les risques de
blocage de la lame.
g) Utilisez toujours des lames dont l’orifice
central est de taille et de forme (diamantée
ou ronde) adéquates. Toute lame non adaptée
au dispositif de montage de la scie tournera de
manière excentrique, entraînant une perte de
contrôle.
h) N’utilisez jamais de rondelles ou boulons
endommagés ou inadéquats pour fixer la
lame. Les rondelles et le boulon ont été conçus
spécialement pour votre scie, afin d’assurer
une performance optimale et un travail en toute
sécurité.
Causes et prévention du recul
– Le recul est une réaction soudaine de l’outil
lorsque la lame est coincée, pincée ou
désalignée ce qui a pour effet de soulever la
scie, hors de maîtrise, et de la projeter vers
l’utilisateur ;
– Lorsque la lame se trouve coincée ou pincée
par le trait de scie qui se referme sur elle, elle se
bloque et une réaction du moteur entraîne alors
l’outil rapidement vers l’utilisateur ;
– Si la lame se tord ou se désaligne par rapport à
la ligne de coupe, les dents arrière risquent de
s’enfoncer dans la surface du bois et la lame de
quitter le trait de scie en reculant brusquement
vers l’utilisateur.
Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation
de la scie et/ou de procédures ou de conditions
d’utilisation incorrectes. On peut l’éviter en prenant
des précautions adéquates, comme celles indiquées
ci-dessous :
a) Tenez fermement la scie à deux mains, et
placez votre corps et votre bras de manière
à pouvoir résister à la force du recul. Placez
votre corps d’un côté ou de l’autre de la
lame, jamais dans sa ligne de coupe. Un
recul peut faire sauter la scie vers l’arrière, mais
l’utilisateur pourra maîtriser la force exercée par
ce choc s’il prend les précautions nécessaires.
b) Lorsque la lame se trouve coincée ou
lorsque vous interrompez la coupe pour
une raison quelconque, libérez la gâchette
et maintenez la scie immobile sur la pièce
de travail jusqu’à ce que la lame s’arrête
complètement. N’essayez jamais de retirer
la scie de la pièce ou de faire reculer la scie
pendant que la lame tourne, sous peine
de provoquer un recul. Identifiez la cause
du blocage de la lame et prenez les mesures
correctives pour y remédier.
c) Avant de faire redémarrer la scie dans la
pièce, centrez la lame dans le trait de scie
et assurez-vous que les dents de la lame ne
sont pas enfoncées dans le matériau. Si la
lame est coincée, elle risque de remonter ou de
reculer brutalement au moment du redémarrage
de la scie.
d) Les panneaux de grande dimension
doivent être soutenus pour minimiser les
risques que la lame ne se coince puis
recule brutalement. Les panneaux de grande
dimension ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Des supports doivent être
installés sous le panneau, des deux côtés,
près de la ligne de coupe et près du bord du
panneau.
e) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames mal affûtées ou mal
posées produisent un trait de scie étroit, ce qui
entraîne une friction excessive, un blocage de la
lame et un recul.
f) Avant d’effectuer la coupe, les leviers de
verrouillage de la profondeur de coupe et de
la coupe en biseau doivent être fermement
serrés. Il y a risque de blocage et recul si les
réglages de la lame se modifient pendant la
coupe.
g) Prenez des précautions supplémentaires
lors du sciage dans des murs existants ou
dans toute zone à visibilité limitée La partie
saillante de la lame peut couper des objets
susceptibles de provoquer un rebond.
59
FRANÇAIS
Instructions de sécurité pour
les scies dotées d’un carter de
protection pendulaire
a) Contrôlez avant chaque utilisation la
fermeture correcte du carter inférieur
de protection. N’utilisez pas la scie
si le carter inférieur de protection ne
bouge pas librement et ne se ferme pas
instantanément. Ne fixez et n’attachez
jamais le carter inférieur de protection
pour le laisser en position ouverte. Si, par
mégarde, la scie tombe par terre, le carter
inférieur de protection risque d’être déformé.
Levez le carter de protection avec la poignée
rétractable, assurez-vous qu’il peut bouger
librement et ne touche ni la lame de scie ni
d’autres éléments de l’appareil, quel que soit
l’angle ou la profondeur de coupe.
b) Contrôlez le bon fonctionnement du ressort
du carter inférieur de protection. Si le carter
de protection et le ressort ne fonctionnent
pas correctement, faites effectuer un
entretien de l’appareil avant de l’utiliser.
Des pièces endommagées, restes de colle
ou accumulations de débris peuvent ralentir
l’actionnement du carter inférieur de protection.
c) Ouvrez le carter inférieur de protection
manuellement uniquement pour des coupes
spéciales, ainsi les « coupes en plongée
» ou les « coupes angulaires ». Ouvrez le
carter inférieur de protection en rétractant
la poignée et libérez-le dès que la lame de
scie est entrée dans la pièce. Pour toutes les
autres opérations de sciage,
le carter inférieur de protection doit fonctionner
automatiquement.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus
petit ou plus grand que celui recommandé.
Reportez-vous aux données techniques pour
obtenir la nomenclature des lames. N’utilisez
que les lames spécifiées dans ce mode
d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
• N’utilisez jamais de meules de découpage
abrasif.
• Ne pas utiliser d’accessoires à alimentation
en eau.
• Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l’ouvrage sur
une plateforme stable. Tenir l’ouvrage dans
vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
scies circulaires :
– dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
d) Ne placez jamais la scie sur l’établi ou au sol
si le carter inférieur de protection ne couvre
pas la lame de scie. Une lame de scie sans
protection et encore en mouvement ramène
la scie en arrière, sciant tout sur son passage.
Tenez compte du temps nécessaire à la scie
pour ralentir.
Instructions de sécurité
additionnelles pour scies circulaires
• Portez des protections auditives. L’exposition
au bruit peut entraîner une perte auditive.
• Portez un masque anti-poussière. Vous
risquez d’éprouver des difficultés à respirer
et d’être potentiellement blessé en cas
d’exposition à des particules de poussière.
60
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (z), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire 165 mm (6-1/2") (DWE550) ou
1 Scie circulaire 184 mm (7-1/4") (DWE560)
1 Lame de scie circulaire
1 Clé de réglage de la lame
1 Guide parallèle
1 Embout d’aspiration de poussières
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
a. Interrupteur à gâchette
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
b. Poignée principale
c. Verrou de lame
d. Capuchon d’extrémité
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
e. Poignée auxiliaire
Utilisation d’une rallonge
f. Bouton de réglage de l’inclinaison
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
g. Mécanisme de réglage de l’angle d’inclinaison
h. Plaque de base
i. Carter de protection de lame inférieur
j. Vis de serrage de lame
k. Levier du carter de protection inférieur
l. Carter de protection de lame supérieur
m. Bouton de déblocage
USAGE PRÉVU
Ces scies circulaires industrielles sont conçues pour
les applications professionnelles de découpe du
bois. NE PAS utiliser les accessoires à eau avec
cette scie. NE PAS utiliser de disques ou lames
abrasifs. NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant
humide ou en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
Ces scies industrielles sont des outils électriques de
professionnels. NE PAS les laisser à la portée des
enfants. Une supervision est nécessaire auprès de
tout utilisateur non expérimenté.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des
accessoires, avant de régler ou de
changer la configuration ou lors des
réparations. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
61
FRANÇAIS
Remplacement des lames
INSTALLER LA LAME (FIG. 1–4)
ATTENTION (DWE550
UNIQUEMENT) : La bride interne
possède un diamètre de 20 mm sur
un côté et de 19 mm de l’autre. Le
diamètre de 19 mm est marqué 19 et
le diamètre de 20 mm est marqué 20.
Utilisez le côté correct pour le diamètre
du trou de la lame à utiliser. Le montage
de la lame du mauvais côté peut
entraîner des vibrations dangereuses.
1. À l’aide du levier du carter de protection
inférieur (k), rentrer le carter de protection de
lame inférieur (i) et placer la lame sur l’arbre
de la scie contre la rondelle de serrage interne
(o), en s’assurant que la lame tourne dans
la direction de correcte (la flèche de direction
de rotation sur la lame de scie et les dents
doivent être dirigées dans la même direction
que celle de la flèche de direction de rotation
sur la scie). Ne pas supposer que l’inscription
sur la lame est toujours face à vous pour
obtenir une installation correcte. Lorsque
le carter de protection de lame inférieur est
rentré pour installer la lame, vérifier l’état et
le fonctionnement du carter de protection de
lame inférieur pour s’assurer qu’il fonctionne
correctement. Assurez-vous qu’il peut bouger
librement et ne touche ni la lame de scie ni
d’autres éléments de l’appareil, quel que soit
l’angle ou la profondeur de coupe.
2. Placez la rondelle de serrage externe (n) sur
l’arbre de la scie avec la grande surface plate
contre la lame et l’inscription de la rondelle de
serrage externe tournée vers vous.
3. Vissez à la main la vis de serrage de la lame (j)
sur l’arbre de la scie (la vis possède un filetage
à droite et doit être tournée dans le sens des
aiguilles d’une montre pour le serrage).
4. Appuyez sur le verrou de lame (c) pendant
que vous tournez l’arbre de la scie avec la
clé de lame, jusqu’à ce que le verrou de lame
s’engage et que la lame cesse de tourner.
5. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé de lame.
REMARQUE : n’engagez jamais le verrou de lame
lorsque la scie fonctionne ou dans le but d’arrêter
l’outil. Ne mettez jamais la scie en marche lorsque
le verrou de lame est engagé. De graves dégâts
pourraient se produire sur la scie.
REMPLACER LA LAME (FIG. 2–4)
1. Pour desserrer la vis de serrage de la lame (j),
appuyez sur le verrou de lame (c) et tournez
62
l’arbre de la scie avec la clé de lame (s), jusqu’à
ce que le verrou de lame s’engage et que la
lame cesse de tourner. Une fois le verrou de
lame engagé, tournez la vis de serrage de la
lame dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre avec la clé de lame (la vis possède un
filetage à droite et doit être tournée dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre pour le
desserrage).
2. Retirez la vis de serrage de la lame (j) et
la rondelle de serrage externe (n). Retirer
l’ancienne lame.
3. Nettoyez la sciure qui pourrait être accumulée
dans le carter de protection ou la zone de
la rondelle de serrage et vérifiez l’état et le
fonctionnement du carter protection de lame
inférieur comme indiqué auparavant. Ne lubrifiez
pas cette zone.
4. Utilisez toujours des lames ayant une taille
(diamètre) correcte avec un alésage centrale
ayant une taille et une forme correctes pour le
montage sur l’arbre de la scie. Assurez-vous
toujours que la vitesse maximum recommandée
(tr/min) sur la lame de scie correspond ou
dépasse la vitesse (tr/min) de la scie.
5. Suivez les étapes 1 à 5 dans la section Pour
monter la lame, en faisant attention au sens
de rotation de la lame.
CARTER DE PROTECTION DE LAME INFRIEUR
AVERTISSEMENT : le carter de
protection de lame inférieur est un
dispositif de sécurité qui réduit le risque
de graves blessures. N’utilisez jamais la
scie si le carter de protection de lame
inférieure est absent, endommagé,
mal monté ou s’il ne fonctionne pas
correctement. Ne vous fiez pas au
carter de protection de lame inférieur
pour vous protéger dans toutes les
circonstances. Votre sécurité dépend
du respect de tous les avertissements
et des précautions, ainsi que de
l’utilisation correcte de la scie. Vérifiez
que le carter de protection inférieur se
referme correctement avant chaque
utilisation. Si le carter de protection
de lame inférieur est absent ou ne
fonctionne pas correctement, faites
d’abord réparer la scie. Pour assurer
la sécurité et la fiabilité du produit, les
réparations, l’entretien et les réglages
doivent être effectués par un centre de
service agréé ou une autre organisation
de service qualifiée en utilisant toujours
des pièces de rechange identiques.
FRANÇAIS
CONTRÔLE DU CARTER DE PROTECTION INFÉRIEUR
(FIG. 1)
1. Arrêter l’outil et le débrancher de l’alimentation.
2. Faites pivoter le levier du carter de protection
inférieur (fig. 1, k) de la position complètement
fermé à la position complètement ouvert.
3. Relâchez le levier (k) et observez le carter de
protection (i) revenir à la position complètement
fermé.
L’outil doit être révisé par un centre de service
qualifié si :
• il ne revient pas à la position complètement
fermé,
• se déplace de manière intermittente ou lente, ou
• s’il touche la lame ou toute autre partie de
l’outil, quel que soit l’angle ou la profondeur de
coupe.
Réglage de la profondeur de coupe
(fig. 5–7)
1. Soulevez le levier de réglage de la profondeur
(p) pour desserrer.
2. Pour obtenir la profondeur de coupe correcte,
alignez l’encoche (q) sur la bande de réglage de
profondeur avec le repère approrié sur le carter
de protection de lame supérieur (l).
3. Serrez le levier de réglage de la profondeur.
4. Pour obtenir une coupe la plus efficace au
moyen d’une lame de scie à pointe au carbure,
réglez la profondeur de coupe de sorte que la
moitié d’une dent dépasse au-dessous de la
surface du bois à couper.
5. Une méthode de contrôle de la profondeur
de coupe correcte est illustrée sur la Figure 7.
Posez un morceau du matériau que vous
prévoyez de couper le long du côté de la
lame, comme illustré sur la figure, et observez
de combien dépasse la dent au-dessous du
matériau.
Réglage de l’angle d’inclinaison
(fig. 8)
Le mécanisme de réglage de l’angle d’inclinaison (g)
peut être ajusté entre 0° et 48°.
1. Tournez le bouton de réglage d’inclinaison (f)
pour le desserrer.
2. Inclinez la semelle jusqu’au repère d’angle
désiré sur le support du pivot (u).
3. Tournez le bouton de réglage d’inclinaison pour
resserrer.
Indicateur de fente (fig. 9)
L’avant de la semelle de la scie possède un
indicateur de fente (t) pour la coupe verticale et
inclinée. L’indicateur vous permet de guider la scie
le long des lignes de coupes tracées sur le matériau
à couper. L’indicateur s’aligne avec le côté gauche
(interne) de la lame de scie, ce qui fait que la fente
coupée par la lame en mouvement se retrouve à
droite de l’indicateur. Les encoches sur la plaque de
base indiquent 0˚ et 45˚.
Protecteur de cordon ajustable
(fig. 10)
Le protecteur de cordon ajustable (v) permet de
positionner le cordon à la verticale ou parallèle à la
lame. Il est libré en position verticale.
POUR PASSER EN POSITION PARALLÈLE (FIG. 10A)
1. Appuyez sur le protecteur de cordon (v) comme
indiqué par la flèche.
2. Faites pivoter le protecteur de cordon dans
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’en
position parallèle.
POUR PASSER EN POSITION VERTICALE (FIG. 10B)
1. Appuyez sur le protecteur de cordon (v) comme
indiqué par la flèche.
2. Faites pivoter le protecteur de cordon dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’en
position verticale.
Montage et réglage du guide
parallèle (fig. 11)
Le guide parallèle (w) permet d’effectuer une coupe
parallèle au bord de la pièce.
MONTAGE
1. Insérez le bouton de réglage du guide parallèle
(x) dans le trou (aa) comme illustré sur la
Figure 11, en tenant le bouton desserré pour
permettre le passage du guide parallèle.
2. Insérez le guide parallèle (w) dans la plaque de
base (h) comme illustré sur la Figure 11.
3. Resserrez le bouton de réglage du guide
parallèle (x).
RÉGLAGE
1. Desserrez le bouton de réglage du guide (x) et
réglez le guide parallèle (w) à la largeur désirée.
L’ajustement peut être lu sur l’échelle du guide
parallèle.
2. Resserrez le bouton de réglage du guide (x).
63
FRANÇAIS
Montage de l’embout d’aspiration
des poussières (fig. 1, 5, 12)
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
Votre scie circulaire DWE550/DWE560 est fournie
avec un embout d’aspiration des poussières.
Pour des raisons de sécurité, la gâchette (a) de votre
outil a été équipé d’un bouton de déblocage (m).
POUR INSTALLER L’EMBOUT D’ASPIRATION DES
POUSSIÈRES
Appuyer sur le bouton de déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’outil.
1. Desserrez complètement le levier d’ajustement
de la profondeur (Fig. 5, p).
2. Placez la plaque de base (Fig. 1, h) dans la
position la plus basse.
Appuyez sur la gâchette (a) pour mettre l’outil en
marche. Dès que la gâchette est relâchée,
l’interrupteur de blocage sera automatiquement
activé pour éviter une mise en marche par
inadvertance.
3. Alignez les deux moitiés de l’embout
d’aspiration des poussières (y) sur le carter de
protection de lame supérieur (l) comme illustré.
AVIS : Ne manipulez pas l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT si la lame de scie est
en contact avec la pièce ou d’autres
matériaux.
4. Introduisez les vis et serrer fermement.
Avant la mise en marche
Soutien de l’ouvrage (fig. 14–17)
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures graves,
soutenez l’ouvrage correctement et
tenez la scie fermement pour éviter
la perte de contrôle.
• Vérifier le montage des protecteurs. Le
protecteur de lame doit être fermé.
• Vérifier le sens de rotation de la lame de scie.
• Ne pas utiliser de lames de scie trop usées.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des
accessoires, avant de régler ou de
changer la configuration ou lors des
réparations. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
Position correcte des mains (fig. 13)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (b) et l’autre main sur la
poignée auxiliaire (e).
64
Les Figures 14 et 16 illustrent la position de
sciage correcte. Les Figures 15 et 17 illustrent une
condition de danger. Les mains doivent être tenues
loin de la zone de coupe et le cordon d’alimentation
doit être positionné hors de la zone de coupe pour
éviter qu’il ne soit happé ou coincé dans l’ouvrage.
Pour éviter les rebonds, soutenez TOUJOURS les
planches ou les panneaux PROCHE de la coupe
(fig. 14 et 16). NE soutenez PAS les planches ou les
panneaux loin de la coupe (fig. 15 et 17). Lors de
l’utilisation de la scie, maintenez le cordon éloigné
de la zone de coupe et empêchez-le de s’accrocher
à l’ouvrage.
DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA SCIE AVANT
D’EFFECTUER TOUT RÉGLAGE ! Placez l’ouvrage
avec le côté dont l’aspect est le plus important
tourné vers le bas. La scie coupe vers le haut, aussi
tous les éventuels éclats se trouveront sur la face de
l’ouvrage tournée vers le haut pendant la coupe.
Coupe
AVERTISSEMENT : ne tentez jamais
d’utiliser cet outil en le posant à l’envers
sur une surface de travail et en faisant
passer le matériau sur l’outil. Serrez
toujours solidement l’ouvrage et portez
l’outil sur l’ouvrage en tenant fermement
l’outil des deux mains, comme illustré
sur la Figure 16.
FRANÇAIS
Placez la portion la plus large de la semelle de la
scie sur la partie de l’ouvrage qui est solidement
soutenue, et non pas sur la section qui tombera
après la coupe. À titre d’exemple, la Figure 16 illustre
la manière CORRECTE d’effectuer la coupe de
l’extrémité d’une planche. Serrez toujours l’ouvrage.
N’essayez pas de soutenir les petites pièces à la
main ! Souvenez-vous de soutenir le matériel en
porte-à-faux et en surplomb. Faites attention lors de
la coupe de matériau depuis le dessous.
Assurez-vous que le scie est à plein régime avant
que la lame ne touche le matériau à couper. Le
démarrage de la scie contre le matériau à couper
ou poussée en avant dans la fente peut entraîner
un rebond. Poussez la scie vers l’avant à une
vitesse permettant à la lame de couper sans forcer.
La dureté et la rigidité peuvent varier même au
sein d’une même pièce et les sections noueuse
ou humides peuvent créer une forte charge
sur la scie. Lorsque cela se produit, poussez la
scie plus lentement, mais suffisamment pour la
faire fonctionner sans diminuer trop le régime.
Si vous forcez la scie, cela peut causer des
coupes irrégulières, imprécises, des rebonds et la
surchauffe du moteur. Si la coupe commence à
quitter la ligne, ne tentez pas de forcer le retour sur
la ligne. Relâchez l’interrupteur et laissez la lame
s’immobiliser totalement. Vous pouvez ensuite retirer
la scie, visez à nouveau et démarrer une nouvelle
coupe légèrement à l’intérieur de la mauvaise coupe.
Dans tous les cas, retirez la scie si vous devez
décaler la coupe. Forcer la correction à l’intérieur
d’une coupe peut faire caler la scie et causer un
rebond.
SI LA SCIE CALE, RELÂCHEZ LA GÂCHETTE ET
RECULEZ LA SCIE JUSQU’À CE QU’ELLE SOIT
LIBRE. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME EST
DROITE DANS LA COUPE ET DÉGAGÉE DU BORD
DE COUPE AVANT DE REDÉMARRER.
COUPE LONGITUDINALE
La coupe longitudinale est une opération consistant
à couper des planches larges en bandes plus
étroites en les coupant dans le sens de la longueur.
Le guidage manuel est plus difficile pour ce type de
sciage et l’utilisation d’un guide parallèle DEWALT
(fig. 11, w) est recommandée.
COUPE DE POCHES (FIG. 18)
AVERTISSEMENT : n’attachez jamais
le carter de protection de la lame en
position soulevée. Ne déplacez jamais
la scie vers l’arrière lors de la coupe
de poches. Cela peut entraîner un
soulèvement de l’appareil hors de la
surface de travail, qui pourrait causer
des blessures.
Une coupe de poche est une coupe réalisée dans
un sol, un mur ou toute autre surface plane.
1. Ajustez la semelle de la scie de sortie de la lame
coupe à la profondeur désirée.
2. Inclinez la scie vers l’avant et reposez l’avant de
la semelle sur le matériau à couper.
3. À l’aide du levier du carter de protection
inférieur, rentrez le carter de protection de
lame inférieur jusqu’à une position vers le haut.
Abaissez l’arrière de la semelle jusqu’à ce que
les dents de la lames touchent presque la ligne
de coupe.
4. Relâchez le carter de protection de la lame
(il touchera alors l’ouvrage et se maintiendra
ainsi en position pour s’ouvrir librement lorsque
vous démarrerez la coupe). Retirez votre main
du levier du carter de protection et saisissez
fermement la poignée auxiliaire (e), comme
illustré sur la
Figure 18. Positionnez votre corps et vos bras
de manière à résister à un éventuel rebond.
Lorsque la coupe est terminée, relâcher la gâchette
et laisser la lame s’immobiliser avant de soulever
la scie de l’ouvrage. Lorsque la scie est soulevée,
le carter de protection télescopique à ressort se
referme automatiquement sous la lame. Souvenezvous que la lame est exposée jusqu’à ce moment.
Ne mettez jamais les mains sous la pièce, quel que
soit le motif. Lorsque vous devez rentrer le carter de
protection télescopique manuellement (comme cela
est nécessaire pour les coupes de poches), utilisez
toujours le levier de retrait.
5. Assurez-vous que la lame ne touche pas la
surface à couper avant de démarrer la scie.
REMARQUE : Lors de la coupe de bandes, faites
attention à vous assurer que les petites pièces
découpées n’accrochent pas à l’intérieur du carter
de protection inférieur.
8. Lorsque vous commencez chaque nouvelle
coupe, répétez les opérations ci-dessus.
6. Démarrez le moteur et abaissez graduellement
la scie jusqu’à ce que sa semelle repose à plat
sur le matériau à couper. Faites avancer la scie
le long de la ligne de coupe jusqu’à ce que la
coupe soit terminée.
7. Relâchez la gâchette et laissez la lame
s’immobiliser complètement avant de retirer la
lame du matériau.
65
FRANÇAIS
Aspiration des poussières (fig. 19)
AVERTISSEMENT : risque d’inhalation
de poussière. Pour réduire le risque
de blessures, portez TOUJOURS un
masque antipoussière approuvé.
Un embout d’aspiration des poussières (y) est fourni
avec votre outil.
Lubrification
Des roulements à billes et paliers lubrifiés à vie
sont utilisés dans l’outil et aucune autre lubrification
n’est nécessaire. Toutefois, il est recommandé
d’apporter ou d’expédier l’outil une fois par an
dans un centre de service pour un nettoyage
approfondi, une inspection et une lubrification du
carter d’engrenages.
La plupart des embouts d’aspirateurs s’adaptent
directement sur l’embout d’aspiration des
poussières.
AVERTISSEMENT : raccordez
TOUJOURS un aspirateur conçu
conformément aux directives applicables
relatives à l’émission de poussière
lors du sciage du bois. La plupart des
embouts d’aspirateurs s’adaptent
directement sur l’orifice d’aspiration des
poussières.
SYSTÈME DE CONNECTEUR AIRLOCK - DWV9000
(VENDU À PART) (FIG. 19)
AirLock permet une connexion rapide et sûre entre
l’orifice d’aspiration de poussières de l’outil (y) et
l’aspirateur.
1. Assurez-vous que le collier sur le connecteur
AirLock se trouve en position débloquée.
Alignez les encoches sur le collier et le
connecteur AirLock comme illustré pour les
positions de déblocage et de blocage.
2. Poussez le connecteur AirLock sur l’embout
d’aspiration des poussières (y).
3. Faites tourner le collier en position bloquée.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des
accessoires, avant de régler ou de
changer la configuration ou lors des
réparations. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
66
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal et de la
zone du carter de protection à l’aide
d’air comprimé chaque fois que les
orifices d’aération semblent s’encrasser.
Porter systématiquement des lunettes
de protection et un masque antipoussières homologués au cours de
cette procédure.
CARTER DE PROTECTION INFÉRIEUR
Le carter de protection inférieur doit toujours
pivoter et se refermer librement entre la position
complètement ouvert et la position complètement
fermé. Vérifiez toujours qu’il fonctionne correctement
avant la coupe, en ouvrant complètement le carter
de protection et en le laissant se refermer. Si le
carter de protection se referme lentement ou de
manière incomplète, il doit être nettoyé ou révisé.
N’utilisez pas la scie tant qu’il ne fonctionne pas
correctement. Pour nettoyer le carter de protection,
utilisez de l’air sec ou une brosse souple pour
éliminer la sciure et les débris accumulés dans
le parcours du carter de protection et autour du
ressort du carter de protection. Si cela ne résout
pas le problème, il devra être révisé par un centre de
service agréé.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
FRANÇAIS
Lames
Une lame émoussée entraînera une mauvaise
coupe, une surcharge du moteur de la scie, un
excès d’éclats et augmentera la probabilité d’un
rebond. Remplacez les lames lorsqu’il devient
difficile de pousser la scie dans la coupe, lorsque
le moteur force ou lorsqu’une chaleur excessif
s’accumule dans la lame. Il est recommandé
de conserver des lames de rechange à portée
de main de sorte que des lames affûtées soit
immédiatement disponibles en cas de besoin. Les
lames émoussées peuvent être affûtées dans la
plupart des régions.
Le caoutchouc durci sur la lame peut être éliminé
avec du kérosène, de la térébenthine ou un
produit de nettoyage pour four. Les lames à
revêtement antiadhérent peuvent être utilisées
dans les applications impliquant des accumulations
excessives, comme les pièces pressées ou le bois
vert.
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
NE PAS UTILISER LES ACCESSOIRES À EAU
AVEC CETTE SCIE.
EFFECTUEZ UN EXAMEN VISUEL DES LAMES AU
CARBURE AVANT L’UTILISATION. REMPLACEZLES SI ELLES SONT ENDOMMAGÉES.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
67
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
68
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
ITALIANO
165 mm (6-1/2") SEGA CIRCOLARE, DWE550
184 mm (7-1/4") SEGA CIRCOLARE, DWE560
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo
di utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro lama
Profondità massima di taglio a
90°
45°
Alesatura lama
Regolazione dell’angolo
di inclinazione
Peso
W
min-1
mm
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
mm
mm
mm
55
35
20
65
42
16
kg
48˚
3,60
48˚
3,66
85
85
2,5
96
2,5
2,5
96
2,5
VAC
dB(A)
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
dB(A)
LWA (potenza sonora)
dB(A)
KWA (incertezza potenza sonora) dB(A)
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah taglio nel legno
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
m/s²
1,5
1,5
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare
il lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
69
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
c)
DWE550, DWE560
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.08.2012
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
70
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso
di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
g)
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d)
e)
f)
g)
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SPECIFICHE PER LE SEGHE
CIRCOLARI
Istruzioni di sicurezza valide per
tutte le segatrice
a)
PERICOLO: tenere le mani lontane
dalla parte da tagliare e dalla lama. Tenere
una mano sull’impugnatura ausiliaria o
sull’alloggiamento del motore. Se entrambe
le mani tengono la sega, non possono essere
tagliate dalla lama.
b) Non toccare sotto il pezzo da tagliare. La
cuffia di protezione non protegge dalla lama
sotto il pezzo.
c) Regolare la profondità di taglio in base allo
spessore del pezzo da lavorare. Sotto il pezzo
non dovrebbero essere visibili i denti interi.
71
ITALIANO
d) Non tenere mai il pezzo da tagliare tra
le mani o sulle gambe. Fissare il pezzo
da tagliare su una piattaforma stabile. È
importante disporre il pezzo da tagliare in modo
corretto per ridurre al minimo l’esposizione
del corpo, il blocco della lama o la perdita di
controllo.
e) Tenere l’elettroutensile da superfici di
presa isolate quando viene effettuata
un’operazione in cui l’utensile di taglio
può venire a contatto con cavi nascosti. Il
contatto con un cavo “in tensione” scoperto
metterà “in tensione” anche le parti metalliche
dell’elettroutensile e potrebbe causare uno
shock elettrico all’operatore.
f) Durante la segatura, usare sempre una barra
di appoggio o una barra guida. In questo
modo è possibile rendere più preciso il taglio e
ridurre la probabilità di blocco della lama.
g) Usare sempre lame con fori di dimensione
e forma corrette (a rombo o circolari). Le
lame non adatte al pezzo di montaggio della
sega segheranno in modo irregolare, causando
perdita di controllo.
h) Non usare mai rondelle o bulloni danneggiati
o non idonei. Le rondelle e il bullone della lama
sono stati ideati appositamente per la sega, per
ottime prestazioni e sicurezza di utilizzo.
Cause e prevenzione
dei contraccolpi
– Il contraccolpo è una reazione improvvisa a una
lama schiacciata, bloccata o allineata male che
causa il sollevamento della sega senza controllo
dal pezzo lavorato e lo spostamento verso
l’operatore;
contraccolpo. Posizionarsi lateralmente alla
lama, non in linea con la lama. Il contraccolpo
potrebbe causare lo scatto all’indietro della
sega, ma la sua forza può essere controllata
dall’operatore, se vengono adottate le adeguate
precauzioni.
b) Quando la lama è bloccata o quando un
taglio viene interrotto per qualsiasi motivo,
rilasciare l’interruttore e tenere la sega
immobile nel materiale lavorato fino al
completo arresto della lama. Non tentare
mai di rimuovere la sega dal materiale
lavorato o di estrarla mentre la lama è
ancora in movimento. In caso contrario
potrebbe verificarsi un contraccolpo.
Individuare e adottare le misure necessarie per
eliminare la causa del blocco della lama.
c) Quando si deve riavviare la sega nel
materiale lavorato, centrare la lama nel
taglio e controllare che i denti non siano
inseriti nel materiale. Se la lama è bloccata,
quando l’utensile viene riavviato può sollevarsi
dal pezzo da lavorare o causare contraccolpi.
d) Per ridurre al minimo il rischio di
schiacciamento della lama e contraccolpi,
usare pannelli grandi. I pannelli più ampi infatti
tendono ad insaccarsi sotto il loro stesso peso.
Occorre inserire dei sostegni sotto il pannello,
su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e al
bordo del pannello stesso.
e) Non utilizzare lame non affilate o
danneggiate. Lame non affilate o montate
in modo errato formano tagli stretti che
comportano un’eccessiva frizione, il blocco
della lama e contraccolpi.
– Quando la lama viene schiacciata o bloccata
dalla fine del taglio, essa si blocca e la reazione
del motore proietta rapidamente l’unità verso
l’operatore;
f) Le leve di arresto della regolazione della
profondità della lama e dell’inclinazione
devono essere strette e fissate prima di
effettuare il taglio. Se la regolazione della lama
si modifica durante il taglio, potrebbe causare
un blocco e un contraccolpo.
– Se la lama si distorce o non è più allineata
al taglio, i denti sul filo posteriore della lama
possono conficcarsi nel dorso del legno
causando la fuoriuscita della lama dal taglio e il
suo spostamento verso l’operatore.
g) Prestare ancora più attenzione quando si
eseguono tagli all’interno di pareti o di altre
aree cieche. La lama da taglio che inizia il taglio
su oggetti nascosti può bloccarsi e provocare
un rimbalzo.
Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo
scorretto della sega e/o di procedure o condizioni di
lavoro non adatte, e può essere evitato prendendo
le seguenti precauzioni:
a) Tenere sempre la sega con entrambe le
mani e con una presa salda e posizionare le
braccia in modo da resistere alla forza del
72
Istruzioni di sicurezza per seghe con
paralama
a) Prima di ogni intervento operativo accertarsi
che la calotta di protezione inferiore chiuda
perfettamente. Non utilizzare la segatrice
qualora la calotta di protezione inferiore non
ITALIANO
si muovesse liberamente e non si chiudesse
immediatamente. Mai bloccare oppure
legare la calotta di protezione inferiore in
posizione aperta. Se la segatrice dovesse
accidentalmente cadere a terra è possibile che
la calotta di protezione inferiore subisca una
deformazione. Operando con la leva di ritorno,
aprire la calotta di protezione ed accertarsi che
possa muoversi liberamente in ogni angolazione
e profondità di taglio senza toccare né la lama
né nessun altro pezzo.
b) Controllare il funzionamento della molla
per la calotta di protezione inferiore.
Qualora la calotta di protezione e la molla
non dovessero funzionare correttamente,
sottoporre l’elettroutensile ad un servizio
di manutenzione prima di utilizzarlo.
Componenti danneggiati, depositi di sporcizia
appiccicosi oppure accumuli di trucioli
comportano una riduzione della funzionalità della
calotta inferiore di protezione.
c) Aprire manualmente la calotta inferiore di
protezione solo in caso di tagli particolari
come potrebbero essere “tagli dal centro e
tagli ad angolo”. Aprire la calotta inferiore
di protezione mediante la leva di ritorno
e rilasciarla non appena la lama da taglio
sarà penetrata nel pezzo in lavorazione.
Nel caso di ogni altra operazione di taglio la
calotta inferiore di protezione deve funzionare
automaticamente.
d) Non appoggiare la segatrice sul banco
da lavoro oppure sul pavimento se la
calotta inferiore di protezione non copre
completamente la lama da taglio. Una lama
da taglio non protetta ed ancora in fase di
arresto sposta la segatrice in senso contrario
a quello della direzione di taglio e taglia tutto
quello che incontra. Tenere quindi sempre in
considerazione la fase di arresto della segatrice.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per le
seghe circolari
• Indossare le protezioni per le orecchie.
L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
• Indossare una maschera antipolvere.
L’esposizione a particelle di polvere può causare
problemi respiratori e possibili lesioni.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o
minore di quello consigliato. Fare riferimento
ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio.
Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
• Non usare mai dischi di taglio abrasivi.
• Non utilizzare accessori con alimentazione
ad acqua.
• Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con
le mani o contro il corpo non assicura la stabilità
e potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo della sega
circolare:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o
con le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– menomazioni uditive.
– rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si lavora il legno.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (z), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2013 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare da 165 mm (6-1/2") (DWE550) o
1 Sega circolare da 184 mm (7-1/4") (DWE560)
1 Lama della sega circolare
1 Chiave lama
1 Guida parallela
73
ITALIANO
1 Tubo di aspirazione polveri
Sicurezza elettrica
1 Manuale di istruzioni
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
1 Disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
a. Interruttore di azionamento
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
b. Impugnatura principale
c. Blocco lama
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
d. Tappo terminale
e. Impugnatura ausiliaria
f. Manopola di regolazione inclinazione
g. Meccanismo di regolazione dell’angolo del taglio
inclinato
h. Piastra di base
i. Protezione inferiore
j. Vite fissaggio lama
k. Leva della protezione inferiore
l. Paralama superiore
m. Pulsante di blocco
DESTINAZIONE D’USO
Queste seghe circolari per uso intensivo sono
progettate per applicazioni di taglio professionale del
legno. NON utilizzare attacchi dell'acqua con questa
sega. NON usare mole o lame abrasive. NON
utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o
gas.
Queste seghe per uso intensivo sono apparati
elettrici professionali. NON consentire ai bambini di
entrare in contatto con l'apparato. L’uso di questo
apparato da parte di persone inesperte deve
avvenire sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
74
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni, spegnere
l’unità e scollegare la macchina
dalla presa di corrente prima di
installare e rimuovere gli accessori,
prima di regolare o modificare
le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
Sostituzione delle lame
PER INSTALLARE LA LAMA (FIG. 1–4)
ATTENZIONE (SOLO DWE550): La
flangia interna ha un diametro di
20 mm su un lato e un diametro di
19 mm sull’altro. Il diametro da 19 mm
è contrassegnato con il numero 19, e il
diametro da 20 mm è contrassegnato
con il numero 20. Utilizzare il lato
corretto per il diametro del foro della
ITALIANO
lama che si intende usare. Il montaggio
della lama sul lato sbagliato può
provocare vibrazioni pericolose.
1. Utilizzando la leva della protezione inferiore
(k), ritrarre la protezione della lama inferiore (i)
e posizionare la lama sull’alberino della sega
contro la rondella del morsetto interno (o),
assicurandosi che la lama ruoti nella direzione
corretta (la direzione della freccia di rotazione
sulla lama della sega e i dentini devono puntare
nella stessa direzione del verso della freccia di
rotazione sulla sega). Non presupporre che la
stampa sulla lama sarà sempre rivolta verso di
sé quando è inserita correttamente. Nel ritrarre
la protezione della lama inferiore per inserire la
lama, verificare lo stato e il funzionamento della
protezione della lama inferiore per assicurarsi
che funzioni correttamente. Accertarsi che
possa muoversi liberamente in ogni angolazione
e profondità di taglio senza toccare né la lama
né nessun altro pezzo.
2. Posizionare la rondella del morsetto esterno (n)
sul mandrino della sega con la superficie piatta
di grandi dimensioni contro la lama e la rondella
del morsetto esterno rivolta verso di sé.
3. Filettare manualmente la vite di serraggio della
lama (j) sull’alberino della sega (la vite è dotata
di filettature destrorse e deve essere girata in
senso orario per stringerla).
4. Premere il blocco lama (c) facendo girare
l’alberino della sega con la chiave della lama,
finché il blocco della lama non si innesta e la
lama smette di ruotare.
5. Con l’apposita chiave serrare a fondo la vite di
fissaggio della lama.
NOTA: non inserire mai il blocco della lama mentre
la sega è in funzione e non innestarlo nel tentativo
di arrestare l’apparato. Non accendere mai la sega
mentre il blocco della lama è innestato. Altrimenti, la
sega subirà gravi danni.
PER SOSTITUIRE LA LAMA (FIG. 2–4)
1. Per allentare la vite di serraggio della lama (j),
premere il blocco della lama (c) e far girare
l’alberino della sega con la chiave della lama
(s), finché il blocco della lama non si innesta e
la lama smette di ruotare. Con il blocco della
lama innestato, far girare la vite di serraggio
della lama in senso anti-orario con la chiave
della lama (la vite è dotata di filettature destrorse
ed è necessario girarla in senso anti-orario per
allentarla).
2. Rimuovere la vite di serraggio della lama (j) e la
rondella del morsetto esterno (n). Rimuovere la
vecchia lama.
3. Rimuovere qualsiasi segatura che si sia
accumulata nell’area della protezione o della
rondella del morsetto e verificare lo stato e
il funzionamento della protezione della lama
inferiore come illustrato in precedenza. Non
lubrificare questa zona.
4. Utilizzare sempre lame delle dimensioni corrette
(diametro) con foro di dimensioni e centratura
adeguati al montaggio sull’alberino della sega.
Assicurarsi sempre che la velocità massima
raccomandata (giri al minuto) sulla lama della
sega corrisponda a o superi la velocità (giri al
minuto) della sega.
5. Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione Per
installare la lama, assicurandosi che lama
ruoti nella direzione corretta.
PROTEZIONE DELLA LAMA INFERIORE
AVVERTENZA: la protezione della lama
inferiore è una funzione di sicurezza che
riduce il rischio di subire gravi lesioni
personali. Non utilizzare mai la sega
se la protezione inferiore è mancante,
danneggiata, montata erroneamente
o non funziona correttamente. Non
fare affidamento sulla protezione della
lama inferiore in qualsiasi evenienza.
La sicurezza dell’utente dipende anche
dal rispetto di tutte le avvertenze e
precauzioni, nonché dal funzionamento
corretto della sega. Verificare che
la protezione inferiore si chiuda
correttamente prima di ciascun utilizzo.
Se la lama inferiore è mancante o non
funziona correttamente, far riparare la
sega prima dell’uso. Per garantire la
sicurezza e l’affidabilità del prodotto, la
riparazione, manutenzione e regolazione
devono essere effettuate da un centro
di assistenza autorizzato o da altra
organizzazione di assistenza qualificata,
utilizzando sempre parti di ricambio
identiche.
CONTROLLO DELLA PROTEZIONE INFERIORE (FIG. 1)
1. Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di
corrente.
2. Ruotare la leva della protezione inferiore
(fig. 1, k) dalla posizione di chiusura completa a
quella di apertura completa.
3. Rilasciare la leva (k) e osservare la protezione (i)
tornare alla posizione di chiusura completa.
L’apparato deve essere fatto riparare presso un
centro di assistenza qualificato se:
• non torna alla posizione di chiusura totale,
75
ITALIANO
• si sposta in modo intermittente o lentamente,
oppure
• entra in contatto con la lama o qualsiasi parte
dell’apparato a tutti gli angoli e profondità di
taglio.
Regolazione della profondità di
taglio (fig. 5–7)
1. Sollevare la leva di regolazione della profondità
(p) per allentarla.
2. Per ottenere la profondità di taglio corretta,
allineare la tacca (q) sulla cinghietta di
regolazione della profondità al simbolo
appropriato sulla protezione della lama
superiore (l).
3. Serrare la leva di regolazione della profondità
4. Per un’azione di taglio ottimale, utilizzare
una lama con punta di carburo, impostare la
regolazione della profondità in modo tale che
circa mezzo dentino spunti al di sotto della
superficie del legno da tagliare.
5. Un metodo di verifica della corretta profondità di
taglio è indicato in figura 7. Disporre un pezzo
del materiale che si intende tagliare lungo il lato
della lama, come indicato in figura, e osservare
di quanto il dentino sporge oltre il materiale.
Regolazione dell’angolo di
inclinazione (fig. 8)
Il meccanismo di regolazione dell’angolo di
inclinazione (g) può essere regolato tra 0° e 48°.
1. Ruotare la manopola di regolazione del taglio
inclinato (f) per allentarla.
2. Inclinare la piastra di base al simbolo
dell’angolazione desiderata sul supporto
girevole (u).
3. Girare la manopola di regolazione del taglio
inclinato per riserrarla.
Indicatore della tavola di taglio
(fig. 9)
Il davanti della scarpa della sega è munito di un
indicatore della tavola di taglio (t) per il taglio verticale
e inclinato. Questo indicatore consente di guidare
la sega lungo le linee di taglio contrassegnate sul
materiale da tagliare. L’indicatore si allinea con il
lato sinistro (interno) della lama, che fa sì che la
scanalatura o il taglio dell’”intaccatura” da parte
della lama in movimento si sposti sulla destra
dell’indicatore. Le tacche sulla piastra base indicano
0˚ e 45˚.
76
Protettore del cavo regolabile
(fig. 10)
Il protettore del cavo regolabile (v) consente di
posizionare il cavo in verticale o parallelo alla lama.
Viene fornito in posizione verticale.
PER OTTENERE LA POSIZIONE PARALLELA (FIG. 10A)
1. Premere in dentro il protettore del cavo (v) come
indicato dalla freccia.
2. Ruotare il protettore del cavo in senso orario alla
posizione parallela.
PER OTTENERE LA POSIZIONE VERTICALE (FIG. 10B)
1. Premere in dentro il protettore del cavo (v) come
indicato dalla freccia.
2. Ruotare il protettore del cavo in senso antiorario alla posizione verticale.
Montaggio e regolazione della guida
parallela (fig. 11)
La guida parallela (w) viene utilizzata per tagli paralleli
al bordo del pezzo in lavorazione.
MONTAGGIO
1. Inserire la manopola di regolazione della guida
parallela (x) nel foro (aa) come illustrato in
Figura 11, tenendo allentata la manopola per
consentire il passaggio della guida parallela.
2. Inserire la guida parallela (w) nella piastra di
base (h) come illustrato in Figura 11.
3. Serrare la manopola di regolazione della guida
parallela (x).
REGOLAZIONE
1. Allentare la manopola di regolazione della
guida (x) e posizionare la guida parallela (w) alla
larghezza desiderata.
È possibile leggere la regolazione sulla scala
della guida parallela.
2. Serrare la manopola di regolazione della
guida (x).
Montaggio del tubo di aspirazione
polveri (fig. 1, 5, 12)
La sega circolare DWE550/DWE560 è munita di un
tubo di aspirazione polveri.
PER INSTALLARE IL TUBO DI ASPIRAZIONE POLVERI
1. Allentare completamente la leva di regolazione
della profondità (Fig. 5, p).
2. Posizionare la piastra di base (Fig. 1, h) nella
posizione più bassa.
ITALIANO
3. Allineare le due metà del tubo di aspirazione
polveri (y) sulla protezione della lama superiore (l)
come indicato.
interruttore entra automaticamente in funzione per
evitare la partenza accidentale dell’apparato.
AVVISO: non ACCENDERE o
SPEGNERE l’apparato quando la lama
tocca il pezzo o altri oggetti.
4. Inserire le viti e stringere in modo sicuro.
Prima del funzionamento
• Accertarsi che le protezioni siano installate
correttamente. Il riparo lama della sega deve
essere in posizione chiusa.
Supporto del pezzo da lavorare
(fig. 14-17)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni gravi alle persone,
sostenere adeguatamente il lavoro
e tenere saldamente la sega per
impedire la perdita di controllo.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle
frecce presenti sulla lama stessa.
• Non utilizzare lame tropo usurate.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni, spegnere
l’unità e scollegare la macchina
dalla presa di corrente prima di
installare e rimuovere gli accessori,
prima di regolare o modificare
le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 13)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (b), e l’altra mano
sull’impugnatura ausiliaria (e).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore di azionamento
(a) dell’apparato elettrico è dotato di un pulsante di
blocco interruttore (m).
Premere il pulsante blocco interruttore per sbloccare
l’apparato.
Per accendere l’apparato premere l’interruttore
di azionamento (a). Non appena l’interruttore di
azionamento viene rilasciato, il pulsante di blocco
Le figure 14 e 16 mostrano la posizione di taglio
corretta. Le figure 15 e 17 mostrano una condizione
di mancanza di sicurezza. Le mani devono essere
tenute lontano dalla zona di taglio e il cavo di
alimentazione è posizionato lontano dall’area di
taglio in modo tale da non rimanere impigliato nel
pezzo da lavorare.
Per evitare il rimbalzo, sostenere SEMPRE l’asse
o il pannello VICINO al taglio, (fig. 14 e 16). NON
sostenere l’asse o il pannello lontano dal taglio
(fig. 15 e 17). Durante il funzionamento della sega,
tenere il cavo lontano dall’area di taglio e impedire
che rimanga impigliato sul pezzo da lavorare.
SCOLLEGARE SEMPRE LA SEGA PRIMA DI
ESEGUIRE QUALSIASI REGOLAZIONE! Posizionare
il pezzo con il lato “buono” - quello per cui conta
maggiormente l’aspetto - rivolto verso il basso.
La sega taglia verso l’alto, pertanto le schegge
rimarranno sulla superficie immediatamente al di
sopra durante il taglio.
Taglio
AVVERTENZA: non tentare
mai di utilizzare questo apparato
appoggiandolo al contrario su una
superficie di lavoro e avvicinando il
materiale all’apparato. Fissare sempre
saldamente il pezzo e avvicinare
l’apparato al pezzo, tenendo fermo
l’apparato con le mani come illustrato in
figura 16.
Posizionare la porzione più larga della piastra di
base della sega sulla parte del pezzo che viene
tenuta ferma, non sulla sezione che cadrà una volta
eseguito il taglio. Per esempio, la figura 16 illustra il
modo CORRETTO di recidere l’estremità di un asse.
Fissare sempre il lavoro. Non tentare di tenere i pezzi
corti con le mani! Ricordarsi di supportare i materiali
a sbalzo e sporgenti. Esercitare cautela nel tagliare il
materiale da sotto.
77
ITALIANO
Assicurarsi che la sega abbia raggiunto la massima
velocità prima che la lama entri a contatto con il
materiale da tagliare. L’avvio della sega con la lama
contro il materiale da tagliare o spinta in avanti nella
tavola di taglio può provocare un rimbalzo. Spingere
la sega in avanti a una velocità che consenta
alla lama di tagliare senza sforzi. La durezza e la
robustezza possono variare persino nello stesso
materiale e le sezioni nodose o bagnate possono
sovraccaricare la sega. Quando ciò accade, spingere
la sega più lentamente, ma con forza sufficiente
da consentirne il funzionamento senza diminuire
troppo la velocità. Se la sega viene forzata, questo
causerà tagli irregolari, imprecisione, rimbalzo e
surriscaldamento del motore. Qualora il taglio
dovesse iniziare a uscire dalla linea di taglio, non
cercare di forzarlo. Rilasciare l’interruttore e lasciare
che la lama si arresti completamente. Quindi è
possibile estrarre la sega e iniziare un nuovo taglio
leggermente all’interno di quello errato. In ogni caso,
estrarre la sega se si rende necessario spostare il
taglio. Forzare una correzione all’interno del taglio
può provocare l’arresto improvviso della sega e il
rimbalzo.
SE LA SEGA SI PIANTA, RILASCIARE IL
GRILLETTO E FAR INDIETREGGIARE LA
SEGA FINO A LIBERARLA. ASSICURARSI
CHE LA LAMA SIA DRITTA NEL TAGLIO E
LIBERA DALL’ESTREMITÀ DI TAGLIO PRIMA DI
RIAVVIARLA.
Al termine di un taglio, rilasciare l’interruttore e
lasciare che la lama si arresti prima di sollevare
la sega dal lavoro. Mentre si solleva la sega,
la protezione telescopica a molla si chiuderà
automaticamente sotto la lama. Ricordarsi che la
lama è esposta fino a quel momento. Mai sporgersi
al di sotto del pezzo da lavorare per nessuna
ragione. Quando si deve ritrarre la protezione
telescopica manualmente (necessario per l’avvio dei
tagli a tasca), utilizzare sempre la leva retrattile.
NOTA: durante il taglio di strisce sottili, fare
attenzione ad assicurarsi che i pezzi di taglio non
rimangano impigliati all’interno della protezione
inferiore.
REFILATURA
La refilatura è il processo di taglio di tavole più larghe
in listelli più sottili - tagliando la grana in lunghezza. Il
controllo manuale è più difficoltoso per questo tipo
di taglio e si consiglia l’uso di una guida parallela
DEWALT (fig. 11, w).
TAGLIO A TASCA (FIG. 18)
AVVERTENZA: non legare mai la
protezione della lama in posizione
sollevata. Non spostare mai la
78
sega all’indietro durante il taglio a
tasca. Questo potrebbe provocare il
sollevamento dell’unità dalla superficie
di lavoro, provocando la possibilità di
lesioni.
Un taglio a tasca è un taglio eseguito in un
pavimento, parete o altra superficie piana.
1. Regolare la piastra di base della sega in modo
tale che lama tagli alla profondità desiderata.
2. Inclinare la sega in avanti e appoggiare il davanti
della piastra di base sul materiale da tagliare.
3. Utilizzando la leva della protezione inferiore,
ritrarre la protezione della lama inferiore in
posizione superiore. Abbassare il retro della
piastra di base finché i dentini della lama
sfiorano quasi la linea di taglio.
4. Rilasciare la protezione della lama (il suo
contatto con il pezzo da lavorare la manterrà
in posizione di libera apertura quando si
avvia il taglio). Togliere la lama dalla leva della
protezione e afferrare saldamente l’impugnatura
ausiliaria (e), come illustrato in
figura 18. Posizionare il corpo e il braccio per
consentire di resistere al rimbalzo qualora si
dovesse verificare.
5. Assicurarsi che la lama non sia a contatto con
la superficie di taglio prima di avviare la sega.
6. Avviare il motore e abbassare gradualmente
la sega finché la piastra di base non rimane
appoggiata al materiale da tagliare. Far avanzare
la sega lungo la linea di taglio finché non viene
completato il taglio.
7. Rilasciare il grilletto e lasciare che la lama si
arresti completamente prima di estrarre la lama
dal materiale.
8. Quando si avvia ogni nuovo taglio, ripetere
quanto sopra.
Aspirazione polveri (fig. 19)
AVVERTENZA: rischio di inalazione
delle polveri. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, indossare SEMPRE
una maschera anti-polvere approvata.
Un tubo di aspirazione polveri (y) è fornito in
dotazione insieme all’apparato.
I flessibili della maggior parte degli aspirapolveri più
diffusi si innestano direttamente nella bocchetta per
l’aspirazione delle polveri.
ITALIANO
AVVERTENZA: durante le operazioni di
segatura del legno, impiegare SEMPRE
aspiratori di polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di
polveri. I flessibili della maggior parte
degli aspirapolveri più diffusi si innestano
direttamente nella bocchetta per
l’aspirazione delle polveri.
SISTEMA DEL CONNETTORE AIRLOCK - DWV9000
(VENDUTO SEPARATAMENTE) (FIG. 19)
AirLock consente un collegamento rapido e sicuro
tra il bocchetto di aspirazione della polvere (y) e
l’estrattore della polvere.
1. Assicurarsi che il collare sul connettore AirLock
sia nella posizione di sblocco. Allineare le tacche
sul collare e il collettore AirLock come indicato,
per le posizioni di sblocco e di blocco.
2. Spingere il connettore AirLock sul tubo di
aspirazione delle polveri (y).
3. Ruotare il collare alla posizione di blocco.
appena vi sia sporco visibile all’interno e
intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura
indossare occhiali di protezione e
mascherine antipolvere omologati.
PROTEZIONE INFERIORE
La protezione inferiore deve sempre ruotare e
chiudersi liberamente da una posizione di completa
apertura a una di completa chiusura. Verificare
sempre il funzionamento corretto prima del taglio
aprendo completamente la protezione e facendola
chiudere. Se la protezione si chiude lentamente
o non completamente, necessiterà di pulizia o
manutenzione. Non utilizzare la sega finché non
funziona correttamente. Per pulire la protezione,
usare aria secca o una spazzola morbida per
rimuovere tutta la segatura o i detriti accumulati dal
percorso della protezione e intorno alla molla della
protezione. Se questo non dovesse correggere il
problema, sarà necessaria la riparazione da parte di
un centro di assistenza autorizzato.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi
o altri prodotti chimici aggressivi
per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici
possono indebolire i materiali utilizzati in
queste parti. Usare un panno inumidito
solamente con acqua e sapone delicato.
Non far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni, spegnere
l’unità e scollegare la macchina
dalla presa di corrente prima di
installare e rimuovere gli accessori,
prima di regolare o modificare
le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato fa uso di una sfera auto-lubrificante e di
cuscinetti a rullo, pertanto la rilubrificazione non è
necessaria. Tuttavia, una volta l’anno, si consiglia
di portare o spedire l’apparato presso un centro di
assistenza certificato per una pulizia, ispezione e
lubrificazione della scatola ingranaggi.
Lame
Una lama smussata causerà un taglio inefficiente,
un sovraccarico del motore della sega, la
formazione di schegge e potrebbe aumentare la
possibilità di rimbalzo. Sostituire le lame quando
risulta difficoltoso spingere la sega attraverso il
taglio, quando il motore è sotto sforzo o quando si
verifica un accumulo eccessivo di calore nella lama.
Si consiglia di tenere delle lame extra a portata di
mano, per avere subito a disposizione delle lame
affilate. Le lame smussate possono essere affilate
nella maggior parte delle aree.
La gomma indurita sulla lama può essere rimossa
con cherosene, trementina o sgrassante da forno.
Le lame rivestite antiaderenti possono essere usate
nelle applicazioni in cui si verifica un accumulo
eccessivo, come nel legname verde e pressurizzato.
Accessori su richiesta
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento e dall’area della
protezione con aria compressa, non
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
79
ITALIANO
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
NON UTILIZZARE ATTACCHI DELL’ACQUA CON
QUESTA SEGA.
ISPEZIONARE VISIVAMENTE LE LAME AL
CARBURO PRIMA DELL’USO. SOSTITUIRLE SE
RISULTANO DANNEGGIATE.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
usati e imballaggi permette il riciclo
e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo
di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
80
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
81
NEDERLANDS
165 mm (6-1/2") CIRKELZAAG, DWE550
184 mm (7-1/4") CIRKELZAAG, DWE560
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid onbelast
Zaagbladdiameter
Maximale zaagdiepte bij
90°
45°
Aanpassing afschuinhoek
Aanpassing afschuinhoek
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
kg
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
2,5
96
2,5
96
dB(A)
2,5
2,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah hout zagen
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
82
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DWE550, DWE560
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-5.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.08.2011
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
83
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
84
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
NEDERLANDS
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS VOOR
CIRKELZAGEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Zagen
a)
GEVAAR: Houd handen uit de buurt
van de snijzone en het blad. Houd uw
tweede hand op de hulphendel of op de
motorbehuizing. Indien beide handen de zaag
vasthouden, kunnen ze gesneden worden door
het blad.
b) Reik niet onder het werkstuk. De
bescherming kan u niet beschermen tegen het
blad onder het werkstuk.
c) Stel de snijdiepte af op de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volle tand
van de bladtanden zichtbaar zijn onder het
werkstuk.
d) Houd nooit het te snijden stuk in uw handen
of tussen uw benen. Bevestig het werkstuk
op een stabiel platform. Het is belangrijk om
het werk goed te ondersteunen om blootstelling
van het lichaam, het vastraken van het blad of
controleverlies tot een minimum te beperken.
e) Houd het werktuig vast via de geïsoleerde
grijpoppervlakken als u een bewerking
uitvoert waarbij het snijgereedschap
verborgen bedrading kan raken. Door
contact met een snoer onder spanning zullen
blootgestelde metalen onderdelen van het
werktuig ook onder spanning komen te staan en
de gebruiker elektrocuteren.
f) Als u afscheurt, gebruik altijd een
langsgeleider of een geleiding met rechte
rand. Dit verbetert de nauwkeurigheid van het
snijden en verlaagt het risico dat het blad klem
raakt.
g) Gebruik altijd bladen met correcte
grootte en vorm (diamant versus rond)
van boomopeningen. Bladen die niet
overeenstemmen met de montagehardware
van de zaag zullen excentrisch draaien met
controleverlies als gevolg.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en
bout werden speciaal ontworpen voor uw zaag,
voor optimale prestaties en bedieningsveiligheid.
Oorzaken en voorkomen door de
gebruiker van terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een klem
geraakt of verkeerd gericht zaagblad, wat ertoe
leidt dat een niet-bestuurde zaag optilt uit het
werkstuk naar de bediener toe;
– Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat
de snede nauwer wordt, dan blokkeert het blad
en de motorreactie stuurt het werktuig snel
terug naar de bediener;
– Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd
gericht in de snede, dan kunnen de tanden
aan het achtereinde van het blad in het
bovenoppervlak van het hout dringen waardoor
het blad uit de opening klimt en terugspringt
naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
werktuig en/of verkeerde werkomstandigheden
en kan voorkomen worden door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a) Behoud een stevige greep met beide
handen op de zaag en plaats uw armen
zo om de terugslagkrachten te weerstaan.
Plaats uw lichaam aan beide kanten van
het blad, maar niet in lijn met het blad.
Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten
kunnen beheerst worden door de bediener
indien passende voorzorgsmaatregelen
genomen worden.
b) Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat de
drukschakelaar dan los en houdt de eenheid
bewegingloos in het materiaal totdat de
schijf volledig tot stilstand komt. Probeer de
eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk
te trekken terwijl de schijf in beweging is.
Hierdoor kan terugslag optreden. Onderzoek
waardoor de schijf bleef steken en neem
maatregelen om dat een volgende keer te
voorkomen.
c) Bij het opnieuw starten van een zaag in het
werkstuk, centreer dan het zaagblad in de
snede en controleer of de zaagtanden niet in
het materiaal vastzitten. Als de schijf vastzit,
kan het werktuig naar boven schieten of een
terugslag veroorzaken wanneer het werktuig
opnieuw wordt aangezet.
d) Ondersteun grote panelen om het risico
dat het blad klem raakt en terugslag te
beperken. Grote panelen hebben de neiging
door te buigen onder hun eigen gewicht. Het
paneel dient aan beide kanten ondersteund te
worden, bij de doorslijpplek en in de buurt van
beide uiteinden.
e) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen.
Niet gescherpte of onjuist afgestelde bladen
85
NEDERLANDS
maken enge sneden, wat leidt tot overmatige
wrijving, klemraken van het blad en terugslag.
f) Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden.
Indien de bladafstelling verschuift bij het snijden,
dan kan dit leiden tot klemraken en terugslag.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in
bestaande muren of andere verborgen
gedeelten zaagt. Het vooruitstekende zaagblad
kan voorwerpen zagen die terugslag kunnen
veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften voor
zagen met een pendulumzaagbladbeschermkap
a) Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de
zaagmachine niet als de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Als de zaagmachine op de vloer valt, kan
de onderste beschermkap worden verbogen.
Open de beschermkap met de terugtrekhendel
en controleer of hij vrij beweegt en bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of
andere delen niet aanraakt.
b) Controleer de functie van de veer voor de
onderste beschermkap. Laat voor gebruik
de beschermkap en de veer nakijken als
zij niet naar behoren functioneren. Door
beschadigde delen, plakkende aanslag
of ophoping van spanen kan de onderste
beschermkap vertraagd functioneren.
c) Open de onderste beschermkap
alleen met de hand bij bijzondere
zaagwerkzaamheden, zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel
en laat hem los zodra het zaagblad in
het werkstuk is binnengedrongen. Bij alle
andere zaagwerkzaamheden moet de onderste
beschermkap automatisch werken.
d) Let er altijd op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voordat
u de zaagmachine op een werkbank of op
de vloer legt. Een onbeschermd uitlopend
zaagblad beweegt de zaagmachine tegen de
zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt.
Let op de uitlooptijd van het zaagblad nadat de
machine is uitgeschakeld.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
voor cirkelzagen
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
• Gebruik geen accessoires voor de toevoer
van water.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het werkstuk op een stabiele
ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de
controle verliezen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
86
NEDERLANDS
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (z), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 165 mm (6-1/2") cirkelzaag (DWE550) of
1 184 mm (7-1/4") cirkelzaag (DWE560)
1 Zaagblad cirkelzaag
1 Zaagbladsleutel
1 Langsgeleiding
1 Mondstuk Stofafzuiging
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb.1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
NIET met schurende schijven of bladen. GEBRUIK
DEZE ZAAG NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zagen voor zware toepassingen zijn
professioneel elektrische gereedschap. Laat kinderen
NIET in contact met het apparaat komen. Toezicht
is vereist als onervaren operators dit gereedschap
bedienen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
a. Aan/Uit-schakelaar
Een verlengsnoer gebruiken
b. Hoofdhandgreep
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
c. Vergrendeling zaagblad
d. Eindkap
e. Hulphandgreep
f. Afstelknop afschuinhoek
g. Aanpassingsmechanisme afschuinhoek
h. Grondplaat
i. Onderste zaagbladbeschermkap
j. Zaagbladklemschroef
k. Hendel onderste beschermkap
l. Bovenste zaagbladbeschermkap
m. Vergrendelknop
GEBRUIKSDOEL
Deze robuuste cirkelzagen zijn ontworpen voor
professionele toepassing bij het zagen van hout.
GEBRUIK DEZE ZAAG NIET met accessoires
voor de toevoer van water. GEBRUIK DEZE ZAAG
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
87
NEDERLANDS
Zaagbladen wisselen
HET ZAAGBLAD INSTALLEREN (AFB. 1–4)
AANWIJZING VOOR VEILIG
GEBRUIK (ALLEEN DWE550): De
binnenste flens heeft een diameter
van 20 mm aan de ene zijde en een
diameter van 19 mm aan de andere.
De zijde met de diameter van 19 mm
is gemarkeerd 19 en de zijde met de
diameter van 20 mm is gemarkeerd
20. Gebruik de juiste zijde voor de
gatdiameter van het zaagblad dat
u wilt gaan gebruiken. Wanneer u
het zaagblad aan de verkeerde zijde
monteert, kan dat leiden tot gevaarlijke
vibratie.
1. Trek met de hendel van de onderste
beschermkap (k) de onderste
zaagbladbeschermkap (i) in en plaats het
zaagblad op de zaagas tegen de binnenste
klemring (o), en let er daarbij op dat het
zaagblad in de juiste richting draait (de richting
van de pijl die de rotatie aangeeft op het
zaagblad en de tanden moeten in dezelfde
richting wijzen als die van de rotatiepijl op de
zaag). Ga er niet vanuit dat de afdruk op het
zaagblad altijd naar u toe is gericht wanneer
deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de
onderste zaagbladbeschermkap intrekt voor
het installeren van het zaagblad, controleer
dan de staat en de werking van de onderste
zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van
kunt zijn dat deze goed werkt. Controleer dat
deze vrij beweegt en niet het zaagblad of een
ander onderdeel raakt, onder alle hoeken en bij
alle zaagdiepten.
2. Plaats de buitenste klemring (n) op de zaagas
met het grote vlakke oppervlak tegen het
zaagblad en de tekst op de buitenste klemring
naar u toe gericht.
3. Draai met de hand de zaagbladklemschroef (j)
op de zaagas (de schroef heeft rechtse draad
en moet naar rechts worden vastgedraaid).
4. Druk de zaagbladvergrendeling (c) in terwijl u
de zaagas draait met de zaagbladsleutel tot
de zaagbladvergrendeling vastgrijpt en het
zaagblad niet meer draait.
5. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de
zaagbladsleutel.
OPMERKING: Schakel de zaagbladvergrendeling
nooit in zolang de zaag loopt, en schakel de
vergrendeling ook nooit in in een poging het
gereedschap te stoppen. Schakel de zaag nooit in
terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld. Dit zal
leiden tot ernstige beschadiging van uw zaag.
88
HET ZAAGBLAD VERVANGEN (AFB. 2–4)
1. Maak de zaagbladklemschroef (j) los door
de zaagbladvergrendeling (c) in te drukken
en draai de zaagas met de zaagbladsleutel
(s), tot de zaagbladvergrendeling vastgrijpt
en het zaagblad niet meer draait. Draai met
de zaagbladvergrendeling ingeschakeld de
zaagbladklemschroef met de zaagbladsleutel
naar links (de schroef heeft rechtse draad en
moet naar links worden losgedraaid).
2. Verwijder de zaagbladklemschroef (j) en de
buitenste klemring (n). Verwijder het oude
zaagblad.
3. Haal alle zaagsel weg die zich mogelijk heeft
verzameld in de buurt van de beschermkap
en de klemring en controleer de staat en de
werking van de onderste beschermkap, zoals
eerder is uiteengezet. Breng hier geen smering
aan.
4. Gebruik altijd zaagbladen van de juiste afmeting
(diameter) met een middengat van de juiste
afmeting en vorm voor de montage op de
zaagas. Zorg er altijd voor dat de maximale
aanbevolen snelheid (tpm) op het zaagblad
overeenkomt met of hoger is dan de snelheid
(tpm) van de zaag.
5. Volg stap 1 tot en met 5 onder Het Zaagblad
installeren en let erop dat het zaagblad in de
juiste richting draait.
ONDERSTE ZAAGBLADBESCHERMKAP
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een
veiligheidsvoorziening die het risico
van ernstig persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de zaag nooit als de onderste
beschermkap ontbreekt, beschadigd
is, verkeerd gemonteerd is of niet goed
werkt. U kunt er niet op vertrouwen dat
de onderste zaagbladbeschermkap
u onder alle omstandigheden
beschermt. Uw veiligheid is afhankelijk
van het opvolgen van de volgende
waarschuwingen en aanwijzingen
voor een veilig gebruik en ook van een
goede werking van de zaag. Controleer
voor ieder gebruik dat de onderste
zaagbladbeschermkap goed sluit. Als
de onderste zaagbladbeschermkap
ontbreekt of niet goed werkt, laat
de zaag dan nazien voordat u het
gereedschap weer gebruikt. De
veiligheid en betrouwbaarheid van
het product kunnen alleen worden
gewaarborgd als reparatie, onderhoud
en afregeling worden uitgevoerd door
een geautoriseerd servicecentrum of
een andere gekwalificeerde service-
NEDERLANDS
organisatie, waarbij altijd identieke
vervangende onderdelen moeten
worden gebruikt.
DE ONDERSTE BESCHERMKAP CONTROLEREN (AFB. 1)
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Draai de hendel van de onderste beschermkap
(afb. 1, k) uit de geheel gesloten positie naar de
geheel geopende positie.
3. Laat de hendel (k) los en zie erop toe dat de
beschermkap (i) naar de geheel gesloten posite
terugkeert.
Het gereedschap moet in een officieel erkend
servicecentrum worden nagezien, als de
beschermkap:
• niet terugkeert in de geheel gesloten positie,
• met horten en stoten of langzaam beweegt, of
• contact maakt met het zaagblad of met een
deel van het gereedschap onder alle hoeken en
bij alle zaagdiepten.
Zaagdiepteafstelling (Afb. 5–7)
1. Maak de hendel voor de diepteafstelling (p) los
door de hendel omhoog te halen.
2. Zet voor de juiste zaagdiepte de nok (q) op
de strook voor de diepteafstelling tegenover
het juiste merkteken op de bovenste
zaagbladbeschermkap (l).
3. Zet de diepteafstellingshendel vast.
4. Zet voor de meest efficiënte werking met een
zaagblad met een carbide tip de diepteafstelling
zo, dat ongeveer de helft van een tand onder
het oppervlak van het te zagen hout uitsteekt.
5. In afbeelding 7 wordt een methode getoond
voor het controleren van de juiste zaagdiepte.
Leg een stuk van het materiaal dat u wilt
gaan zagen langs het zaagblad, zoals in de
afbeelding wordt getoond, en kijk hoeveel van
een tand buiten het materiaal steekt.
Afstelling afschuinhoek (afb. 8)
U kunt het mechanisme voor de afschuinhoek (g)
afstellen tussen 0° en 48°.
1. Maak de knop voor de aanpassing van de
afschuinhoek (f) los door de knop te draaien.
2. Kantel de voetplaat naar het merkteken
van de afschuinhoek van uw keuze op de
draaibeugel (u).
3. Draai de knop voor de aanpassing van de
afschuinhoek weer vast door de knop te
draaien.
Indicator zaagsnede (afb. 9)
De voorzijde van de zaagschoen heeft een indicator
voor de zaagsnede (t) voor verticaal zagen en onder
een schuine hoek zagen. Met deze indicator kunt
u de zaag langs zaaglijnen geleiden, die u op het
te zagen materiaal hebt afgetekend. De indicator
wijst naar de linker (binnen)zijde van het zaagblad,
waardoor de sleuf of “zaagsnede” die door het
draaiende zaagblad wordt gezaagd, rechts van
de indicator uitkomt. De nokken op de grondplaat
geven de stand voor 0˚ en 45˚ aan.
Verstelbare snoerbescherming
(afb. 10)
Met de verstelbare snoerbescherming (v) kunt u het
snoer verticaal of parallel aan het zaagblad plaatsen.
Het snoer is in de verticale stand wanneer het
gereedschap wordt verzonden af-fabriek.
NAAR DE PARALLELLE STAND VERPLAATSEN (AFB. 10A)
1. Druk de snoerbescherming (v) in, zoals door de
pijl wordt aangeduid.
2. Draai de snoerbescherming naar rechts in de
parallelle stand.
NAAR DE VERTICALE STAND VERPLAATSEN (AFB. 10B)
1. Druk de snoerbescherming (v) in, zoals door de
pijl wordt aangeduid.
2. Draai de snoerbescherming naar links in de
verticale stand.
De Parallelle Langsgeleiding
monteren en afstellen (afb. 11)
De parallelle langsgeleiding (w) wordt gebruikt voor
het zagen parallel aan de rand van het werkstuk.
MONTEREN
1. Plaats de knop voor de afstelling van de
parallelle langsgeleiding (x) in gat (aa), zoals
in Afbeelding 11 wordt getoond, waarbij u de
knop niet vastzet omdat anders de parallelle
langsgeleiding niet kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding (w) in de
grondplaat (h), zoals in Afbeelding 11 wordt
getoond.
3. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding (x)
vast.
AFSTELLEN
1. Draai de afstellingsknop van de langsgeleiding
(x) los en zet de parallelle langsgeleiding (w)
op de gewenste breedte. U kunt de afstelling
aflezen van de schaalverdeling van de
langsgeleiding.
89
NEDERLANDS
2. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding (x)
vast.
Het mondstuk van de Stofafzuiging
monteren (afb. 1, 5, 12)
Uw cirkelzaag DWE550/DWE560 wordt geleverd
met een mondstuk voor de stofafzuiging.
HET MONDSTUK VOOR STOFAFZUIGING INSTALLEREN
1. Maak de hendel voor de afstelling van de
zaagdiepte helemaal los (Afb. 5, p).
2. Plaats de grondplaat (Afb. 1, h) in de laagste
stand.
3. Houd de linkerhelft van het mondstuk voor
de stofafzuiging (y) tegenover de bovenste
zaagbladbeschermkap (l), zoals wordt
afgebeeld.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (b) en de andere op de
hulphandgreep (e).
In- en uitschakelen (afb. 1)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar
(a) van uw gereedschap voorzien van een
vergrendelknop (m).
Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop in te drukken.
U kunt de machine in werking zetten door op de
Aan/Uit-schakelaar (a) te drukken.
Zodra u de Aan/Uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld wordt
gestart.
OPMERKING: Schakel het
gereedschap niet IN of UIT wanneer
het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
4. Plaats de schroeven en draai ze stevig vast.
Voor gebruik
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
Ondersteuning van het werkstuk
(afb. 14–17)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, ondersteun
het werkstuk goed en houd de zaag
stevig vast zodat u niet de controle over
het gereedschap kunt verliezen.
• Controleer de draairichting van het zaagblad (zie
pijl op het blad).
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Juiste positie van de handen (afb.13)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
90
Afbeeldingen 14 en 16 laten de juiste zaagpositie
zien. afbeeldingen 15 and 17 laten een onveilige
werksituatie zien. Handen mogen niet in de buurt
komen van het zaaggebied en het netsnoer wordt
weggeleid van het zaaggebied zodat het niet
bekneld of in de war raakt bij het werken.
Vermijd terugslag, ondersteun ALTIJD board- en
plaatmateriaal DICHTBIJ de zaagsnede, (afb. 14
en 16). ONDERSTEUN board- of plaatmateriaal NIET
ver van de zaagsnede verwijderd (afb. 15 en 17).
Houd, wanneer u met de zaag werkt, het netsnoer
uit de buurt van het zaaggebied en zorg ervoor dat
het niet bekneld kan raken tussen het werkstuk.
TREK ALTIJD DE STEKKER VAN DE ZAAG UIT HET
STOPCONTACT VOORDAT U AANPASSINGEN
UITVOERT! Plaats het werk met de “goede” zijde —
de zijde die er het mooist moet uitzien — omlaag.
De zaag zaagt naar boven, dus splinters zullen te
zien zijn op de zijde van het werkstuk die omhoog
gericht is tijdens het zagen.
Zagen
WAARSCHUWING Probeer nooit dit
gereedschap te gebruiken door het
ondersteboven op een werkoppervlak
NEDERLANDS
te zetten en het materiaal naar het
gereedschap te voeren. Zet het
werkstuk altijd stevig met klemmen
vast en voer het gereedschap naar het
werkstuk, waarbij u het gereedschap
stevig met beide handen vasthoudt,
zoals in afbeelding 16 wordt getoond.
Plaats het bredere gedeelte van de voetplaat van de
zaag op dat gedeelte van het werkstuk dat stevig
wordt ondersteund, niet op een gedeelte dat valt
wanneer de zaagsnede is voltooid. Als voorbeeld,
illustreert afbeelding 16 de JUISTE manier voor het
afzagen van het uiteinde van een stuk materiaal. Zet
het werk altijd met klemmen vast. Probeer niet korte
stukken materiaal met de hand vast te houden!
Denk er aan dat u vrijdragend en overhangend
materiaal moet ondersteunen. Ga voorzichtig te
werk wanneer u materiaal van onderaf afzaagt.
Het is belangrijk dat de zaag op volle snelheid
draait voordat het zaagblad het te zagen materiaal
raakt. Wanneer u met zagen begint met het
zaagblad tegen het materiaal dat moet worden
gezaagd of met het zaagblad dat vooruit wordt
geduwd in de zaagsnede, kan dat terugslag tot
gevolg hebben. Duw de zaag naar voren met een
snelheid waarbij het zaagblad zonder veel moeite
kan zagen. Hardheid en taaiheid kunnen variëren,
zelfs in hetzelfde stuk materiaal, en knoestige of
vochtige delen kunnen de zaag zwaar belasten.
Duw de zaag, wanneer dit gebeurt langzamer
vooruit, maar wel zo stevig dat de zaag kan blijven
werken zonder veel verlies van snelheid. Wanneer u
de zaag met geweld voortduwt, kan dat leiden tot
ruwe zaagsneden, terugslag en oververhitting van de
motor. Als het zo is dat uw zaagsnede begint af te
wijken van de zaaglijn, probeer dan niet de zaaglijn
weer te bereiken. Laat de schakelaar los en laat het
zaagblad volledig tot stilstand komen. U kunt dan
de zaag terugtrekken, opnieuw aanleggen en een
nieuwe zaagsnede beginnen enigszins binnen de
verkeerde zaagsnede. U moet in ieder geval de zaag
terugtrekken als u de zaagsnede moet verplaatsen.
Wanneer u met geweld een correctie probeert uit te
voeren binnen de zaagsnede, kan de zaag vastlopen
en dat kan leiden tot terugslag.
LOOPT DE ZAAG VAST, LAAT DE AAN/UITSCHAKELAAR DAN LOS EN TREK DE ZAAG
TERUG UIT DE ZAAGSNEDE. HET IS BELANGRIJK
DAT HET ZAAGBLAD RECHT IN DE ZAAGSNEDE
ZIT EN VRIJ VAN DE ZAAGRAND VOORDAT U
OPNIEUW BEGINT.
Laat de schakelaar los, wanneer u de zaagsnede
voltooit, laat het zaagblad tot stilstand komen en
til vervolgens pas de zaag van het werk. Wanneer
u de zaag optilt, zal de geveerde telescopische
beschermkap zich automatisch onder het zaagblad
sluiten. Denk eraan dat het zaagblad pas is
afgedekt als de beschermkap is gesloten. Reik
niet om welke reden dan ook onder het werk.
Wanneer u de telescopische beschermkap met
de hand moet terugtrekken (zoals dat moet bij het
begin van insteekzagen), doe dat dan altijd met de
terugtrekhendel.
OPMERKING: Let er bij het zagen van dunne
stroken vooral goed op dat de kleine afgezaagde
delen niet binnen de onderste beschermkap
terechtkomen.
OVERLANGSZAGEN
Overlangszagen is het proces van het in smalle
stroken zagen van breed plaatmateriaal – zagen in
de richting van de nerf. Het met de hand geleiden
van het gereedschap is bij deze manier van zagen
moeilijker en daarom wordt u geadviseerd de
DEWALT parallelle langsgeleiding (afb. 11, w) te
gebruiken.
INSTEEKZAGEN (AFB. 18)
WAARSCHUWING: Zet de
zaagbladbeschermkap nooit vast in een
opgehaalde stand. Verplaats de zaag
nooit naar achteren bij het insteekzagen.
Hierdoor kan de zaag zich omhoog
werken uit het werkoppervlak en dat kan
leiden tot letsel.
Een insteekzaagsnede is een zaagsnede die wordt
gemaakt in een vloer, wand of een ander vlak
oppervlak.
1. Stel de voetplaat van de zaag zo af dat het
zaagblad op de gewenste diepte zaagt.
2. Kantel de zaag naar voren en laat de voorzijde
van de voetplaat op het te zagen materiaal
rusten.
3. Trek met de hendel van de onderste
beschermkap de onderste beschermkap
omhoog. Laat de achterzijde van de voetplaat
zakken tot de tanden van het zaagblad bijna de
zaaglijn raken.
4. Laat de zaagbladbeschermkap los (door het
contact met het werk kan de kap vrij opengaan
wanneer u de zaagsnede begint). Neem uw
hand van de hendel van de beschermkap en
pak de hulphandgreep (e) stevig vast, zoals in
afbeelding 18 wordt getoond. Plaats uw lichaam
en arm zo dat u weerstand kunt«» bieden aan
terugslag, als deze zich voordoet.
5. Controleer dat het zaagblad niet voordat
u de zaag start contact maakt met het
zaagoppervlak.
91
NEDERLANDS
6. Start de motor en laat de zaag geleidelijk
zakken tot de voetplaat vlak op het te zagen
materiaal rust. Breng de zaag naar voren langs
de zaaglijn tot de zaagsnede is voltooid.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
7. Laat de aan/uit-schakelaar los en trek het
zaagblad pas uit het materiaal als het zaagblad
geheel tot stilstand is gekomen.
8. Ga aan het begin van iedere nieuwe zaagsnede
steeds weer te werk zoals hierboven wordt
vermeld.
Stofafzuiging (afb. 19)
WAARSCHUWING: Risico van het
inademen van stof. Beperk het risico
van persoonlijk letsel, draag ALTIJD een
goedgekeurd stofmasker.
Bij uw gereedschap wordt een mondstuk voor
stofafzuiging (y) geleverd.
Smering
In het gereedschap wordt gebruikgemaakt van
zelfsmerende kogellagers en deze hoeven niet
opnieuw te worden gesmeerd. U wordt echter
geadviseerd het gereedschap één keer per jaar
naar een servicecentrum te brengen of op te sturen
voor grondige schoonmaak, inspectie en smering
van de tandwielkast.
Slangen van de meeste gewone stofzuigers passen
rechtstreeks op het mondstuk voor de stofafzuiging.
WARNING: Gebruik ALTIJD
stofafzuiging die ontworpen is in
overeenstemming met de van
toepassing zijnde richtlijnen voor
stofemissie bij het zagen van hout.
Slangen van de meeste gewone
stofzuigers passen rechtstreeks in de
stofafzuigingspoort.
BEVESTIGINGSSYSTEEM AIRLOCK - DWV9000
(APART VERKRIJGBAAR) (AFB. 19)
Met AirLock kunt u de stofzuiger snel en stevig
op de stofextractiemond (y) van het gereedschap
aansluiten.
1. Controleer dat de kraag op de AirLockconnector in de ontgrendelde stand staat.
Houd de nokken op de kraag tegenover
AirLock-connector zoals wordt getoond voor de
ontgrendelde en de vergrendelde standen.
2. Duw de AirLock-connector op het mondstuk
voor stofafzuiging (y).
3. Draai de kraag in de vergrendelde stand.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
92
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de hoofdbehuizing
en bij de beschermkappen weg, zo
vaak u ziet dat er zich vuil in en rond
de luchtopeningen verzameld. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
ONDERSTE BESCHERMKAP
De onderste beschermkap moet altijd vrij kunnen
draaien en sluiten uit een geheel open of geheel
gesloten positie. Controleer altijd of de beschermkap
goed werkt door de kap voorafgaand aan
zaagwerkzaamheden geheel te openen en los te
laten. Als de beschermkap langzaam sluit of niet
geheel sluit, moet de kap worden schoongemaakt of
worden nagezien. Gebruik de zaag pas weer als de
beschermkap goed werkt. Maak de beschermkap
schoon met droge lucht of een zachte borstel en
verwijder alle opgehoopte zaagsel en vuil uit het
pad van de beschermkap en rond de veer van de
beschermkap. Als hiermee het probleem niet is
verholpen, moet het gereedschap worden nagezien
door een erkend servicecentrum.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
NEDERLANDS
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Zaagbladen
Een bot zaagblad maakt dat het zagen inefficiënt
verloopt, de motor wordt overbelast, er uitzonderlijk
veel splinters ontstaan en de mogelijkheid van
de terugslag kan toenemen. Vervang zaagbladen
wanneer het niet langer gemakkelijk is de zaag
door de zaagsnede te duwen, wanneer de motor
zwaar wordt belast of wanneer het zaagblad
uitzonderlijk heet wordt. Het is een goede
gewoonte extra zaagbladen beschikbaar te hebben
zodat scherpe zaagbladen onmiddellijk beschikbaar
zijn voor gebruik. Botte zaagbladen kunnen op veel
plaatsen worden geslepen.
Uitgeharde kit kan van het zaagblad worden
verwijderd met wasbenzine, terpentine of zelfs een
reinigingsmiddel voor de oven. Zaagbladen met
een antihecht-coating kunnen worden gebruikt bij
toepassingen waarbij uitzonderlijk veel materiaal
zich aan het zaagblad hecht, zoals bij onder druk
geïmpregneerd hout.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
GEBRUIK BIJ DEZE ZAAG GEEN ACCESSOIRES
VOOR DE TOEVOER VAN WATER.
VOER EEN VISUELE INSPECTIE UIT VAN CARBIDE
ZAAGBLADEN VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
VERVANGEN IN HET GEVAL VAN BESCHADIGING.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
93
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
94
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
165 mm (6-1/2") SIRKELSAG, DWE550
184 mm (7-1/4") SIRKELSAG, DWE560
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Bladdiameter
Maksimal kuttdybde ved
90°
45°
Bladåpning
Justering av skråvinkel
Vekt
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
kg
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah Saging av treverk
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
Sikringer
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DWE550, DWE560
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
95
NORSK
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.08.2012
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
96
e)
f)
Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
NORSK
g)
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere
kan redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
SPESIFIKT FOR SIRKELSAGER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
a)
FARE: Hold hender bort fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold din
andre hånd på støttehåndtaket, eller
motorrammen. Om begge hendene holder
sagen kan de ikke skjæres av sagbladet.
b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot
sagbladet under arbeidsstykket.
c) Juster skjæredybden til tykkelsen av
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av
sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri et stykke som skal skjæres
i dine hender eller over ditt ben. Fest
arbeidsstykket på en stabil plattform. Det
er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere
kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
e) Hold elektroverktøyet ved isolerte
gripeoverflater når du utfører en operasjon
hvor skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjult ledningstråd. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder
ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av
skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av
sagbladet.
g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og
form (diamant kontra rund) av spindelhull.
Blader som ikke matcher den monterte
maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som
forårsaker tap av kontroll.
h) Bruk aldri skadet eller feilaktige
bladpakninger eller bolter. Bladpakninger
og bolter er spesifikt designet for din sag, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Årsaker til og hindring
av tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt,
bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker
at en ukontrollert sag løftes opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
– Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av
sagsnittet som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
97
NORSK
– Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet,
kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet
skjæres inn i den øvre overflaten av treet som
forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet
og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold
som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold et godt tak med begge hender på
sagen og plasser dine armer for å motstå
trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på
hver side av bladet, men ikke i linje med
bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag
kan kontrolleres av brukeren, om riktige
forhåndsregler er tatt.
b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av
en eller annen grunn må avbryte kuttingen,
skal du slippe opp utløseren og holde
verktøyet helt stille i materialet til skiven har
stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av
arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover
mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs
problemet for å hindre at sagbladet sitter fast
igjen.
c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke,
midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis
sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av
eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet
startes igjen.
d) Støtt store paneler for å minimere
risikoen for at sagbladet setter seg fast og
tilbakeslag oppstår. Store paneler synker
ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må
plasseres under panelet på begge sider, nære
linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader.
Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer
smale sagsnitt som forårsaker overdreven
friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
f) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i
løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting
og tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i
eksisterende vegger eller andre blinde
områder. Det utstikkende bladet kan kutte
objekter som kan forårsake tilbakeslag.
98
Sikkerhetsinstrukser for sager med
pendel-bladvern
a) Før hver bruk må du kontrollere om det
nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk
sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan
beveges fritt og ikke stenger straks.
Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast
i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned
på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre
vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med
tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan
beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller
andre deler i alle skjærevinkler og -dybder.
b) Kontroller fjærens funksjon for nedre
vernedeksel. La maskinen gjennomgå
service før bruk, hvis vernedeksel og fjær
ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige
avleiringer eller sponhauger medfører at nedre
vernedeksel reagerer forsinket.
c) Åpne det nedre vernedekselet manuelt
kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og
vinkelsnitt”. Åpne det nedre vernedekselet
med tilbaketrekkingsarmen og slipp den
når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket.
Ved alle andre typer saging må det nedre
vernedekselet fungere automatisk.
d) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller
gulvet uten at nedre vernedeksel dekker
over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som
fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning
av skjæreretningen og sager alt som er i veien.
Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at
den er slått av.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for
sirkelsager
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
• Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
NORSK
Øvrige farer
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
a. Vippebryter
b. Hovedhåndtak
d. Bladlås
e. Endehette
e. Hjelpehåndtak
f. Skråvinkel justerings-knapp
g. Skråvinkel justeringsmekanisme
h. Bunnplate
i. Nedre bladbeskyttelse
j. Klemskrue for blad
k. Nedre beskyttelsesspak
l. Øvre bladbeskyttelse
m. Låseknapp
BRUKSOMRÅDE
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (z), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 165 mm (6-1/2") sirkelsag (DWE550) eller
Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt
bruk ved saging i treverk. IKKE bruk tilbehør
for vanntilførsel med denne sagen. IKKE bruk
slipeskiver eller slipeblad. IKKE bruk under våte
forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
1 184 mm (7-1/4") sirkelsag (DWE560)
Elektrisk sikkerhet
1 Sirkelsagblad
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
1 Blad nøkkel
1 Parallellføring
1 Støvsugeruttak
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
99
NORSK
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Bytting av blad
MONTERING AV BLADET (FIG. 1–4)
FORSIKTIG (KUN DWE550): Den
indre flensen har 20 mm diameter på en
side og 19 mm diameter på den andre.
Siden med 19 mm diameter er merket
med 19, og siden med 20 mm diameter
er merket med 20. Bruk korrekt side
for hulldiameteren på sagbladet du har
tenkt å bruke. Montering av sagbladet
på feil side vil føre til farlige vibrasjoner.
1. Bruk nedre beskyttelsesspake (k) og trekk den
nedre bladbeskyttelsen (i) tilbake og legg bladet
på sagspindelen mot den indre festeskiven
(o), pass på at bladet roterer i korrekt retning
(retningspilen på sagbladet og tennene skal
peke i samme retning som retningspilen på
sagen). Gå ikke ut fra at merkingen på bladet vil
peke mot deg ved korrekt installering. Når du
trekker tilbake nedre beskyttelse for å installere
bladet, kontroller at tilstand og funksjon av
nedre bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass
på at den beveger seg fritt og ikke rører bladet
eller noen annen del, i alle kuttvinkler og dybder.
2. Legg ytre festeskive (n) på sagspindelen med
den store flaten mot bladet og med teksten på
den ytre festeskiven mot deg.
3. Skru bladets klemskrue (j) på sagspindelen for
hånd (skruen er høyregjenget og må dreies med
klokken for å stramme.
4. Trykk ned bladlåsen (c) mens du dreier
sagspindelen med bladnøkkelen inntil bladlåsen
går i lås og bladet slutter å rotere.
5. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av
bladnøkkelen.
100
MERK: Sett aldri på bladlåsen mens sagen går, og
sett den aldri på for å stoppe verktøyet. Vri aldri på
sagen mens bladlåsen er på. Dette kan gi alvorlige
skader på sagen.
BYTTING AV BLADET (FIG. 2–4)
1. For å løsne bladets klemskrue (j) trykk ned
bladlåsen (c) og vri sagspindelen med
bladnøkkelen (s) til bladlåsen går i lås og
bladet ikke roterer mer. Når bladlåsen er på,
skru bladets klemskrue mot klokka med
bladnøkkelen (skruen er høyregjenget og må
dreies mot klokken for å løsne).
2. Ta kun av bladets festeskrue (j) og ytre
festeskive (n). Ta av det brukte bladet.
3. Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg
i beskyttelsen- eller festeskiveområdet og
kontroller at nedre bladbeskyttelse er i god
stand og fungerer korrekt, som beskrevet over.
Ikke smør dette området.
4. Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter)
med korrekt størrelse og form på senterhull for
montering på sagspindelen. Pass alltid på at
anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet
er lik eller større enn sagens hastighet (rpm).
5. Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad,
pass på at bladet roterer i korrekt retning.
NEDRE BLADBESKYTTELSE
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er
en sikkerhetsfunksjon som reduserer
faren for alvorlige personskader.
Bruk aldri sagen dersom nedre
bladbeskyttelse mangler, er skadet
eller ikke fungerer ordentlig. Ikke stol
på at nedre bladbeskyttelse beskytter
deg under alle forhold. Din sikkerhet
avhenger av at alle advarsler og
forsiktighetsregler følges, samt av
korrekt bruk av sagen. Kontroller at
nedre beskyttelsen lukker riktig før hvert
bruk. Dersom nedre bladbeskyttelse
mangler eller ikke fungerer ordentlig,
få service på sagen før bruk. For å
sikre at produktet er trygt og pålitelig,
bør reparasjoner, vedlikehold og
justeringer foretas av et autorisert
servicesenter eller en annen kvalifisert
serviceorganisasjon, og det skal alltid
brukes identiske reservedeler.
KONTROLLER DEN NEDRE BESKYTTELSEN (FIG. 1)
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra
strømmen.
2. Roter nedre beskyttelsesspak (fig. 1, k) fra
posisjonen helt lukket til posisjonen helt åpen.
NORSK
3. Slipp spaken (k) og pass på at beskyttelsen (i)
returnere til posisjonen helt lukket.
Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert
servicesenter hvis det:
• ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”,
• beveger seg uregelmessig eller tregt eller
• er i kontakt med bladet eller noen annen del av
verktøyet i alle kuttvinkler og dybder.
Justering av kuttdybden (fig. 5–7)
1. Løft dybdejusteringsspaken (p) for å løsne.
2. For å få korrekt sagedybde, rett inn hakket (q)
på dybdejusteringsstroppen med det passende
merket på øvre bladbeskyttelse (l).
3. Stram til dybdejusteringsspaken
4. For best effektiv kapping med HM-sagblad, still
inn dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en
tann stikker under overflaten på treverket som
skal kappes.
5. En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist
i figur 7. Legg en del av det materialet du skal
kappe langs siden på bladet, som vist i figuren,
og observer hvor mye av tannen som vises
under materialet.
Skråvinkel justering (fig. 8)
Skråvinkel justeringsmekanismen (g) kan justeres
mellom 0° og 48°.
1. Vri vinkeljusteringsknappen (f) for å løsne.
2. Vipp fotplaten til ønsket vinkelmerke på
rotasjonsbraketten (u).
3. Senke skråvinkel- justeringsspaken for å
stramme.
Sporindikator (fig. 9)
Fronten av sagskoen har en sporindikator (t) for
vertikal og vinklet saging. Denne indikatoren lar
deg styre sagen langs sagelinjer merket av på
materialet som sages. Indikatoren står på linje med
venstre (indre) side av sagbladet som gjør at sporet
fra bladet er til høyre for indikatoren. Hakkene på
bunnplaten indikerer 0˚ og 45˚.
Justerbar kabelbeskyttelse
(fig. 10)
Den justerbare kabelbeskyttelsen (v) lar
strømkabelen plasseres vertikalt eller parallelt med
bladet. Den leveres i vertikal posisjon.
FOR Å SETTE PÅ PARALLELL POSISJON (FIG. 10A)
1. Trykk kabelbeskyttelsen (v) som vist ved pilen.
2. Roter kabelbeskyttelsen med klokken til parallell
posisjon.
FOR Å SETTE PÅ VERTIKAL POSISJON (FIG. 10B)
1. Trykk kabelbeskyttelsen (v) som vist ved pilen.
2. Roter kabelbeskyttelsen mot klokken til vertikal
posisjon.
Montering og justering av
parallellføring (fig. 11)
Parallellføringen (w) brukes for å kutte parallelt med
kanten av arbeidsstykket.
MONTERING
1. Sett inn parallellføringens justeringsknott (x) i
hullet (aa) som vist i figur 11, hold knotten løst
for å la parallellføringen passere.
2. Sett inn parallellføringen (w) i bunnplaten (h) som
vist i figur 11.
3. Stram parallellføring justeringsknappen (x).
JUSTERING
1. Løsne justeringsknappen (x) og sett
parallellføringen (w) til ønsket bredde.
Justeringen kan nå leses av på parallellføringsskalaen.
2. Stram justeringsknappen (x).
Festing av støvsugersystemet
(fig. 1, 5, 12)
DWE550/DWE560 sirkelsag er utstyrt med et
støvsugeruttak.
INSTALLERING AV STØVSUGERUTTAKET
1. Løsne dybdejusteringsspaken helt (fig. 5, p).
2. Sett bunnplaten i laveste posisjon (Fig. 1, h).
3. Tilpass venstre halvdel av støvsugeruttaket (y)
over øvre bladbeskyttelse (l) som vist.
4. Sett inn skruen og trekk godt til.
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet
må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
101
NORSK
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 13)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (b), med den andre hånden på
hjelpehåndtaket (e).
Slå på og av (fig. 1)
Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren
(a) på verktøyet utstyrt med en låseknapp (m).
Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (a).
Så snart avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren
automatisk aktiveres for å hindre utilsiktet oppstart
av maskinen.
MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV
når sagbladet berører arbeidsstykket
eller andre materialer.
Arbeidstykkestøtte (fig. 14–17)
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskader, støtt opp arbeidet
skikkelig og hold sagen godt fast for å
forhindre tap av kontroll.
Figurene 14 and 16 viser korrekt sageposisjon.
Figurene 15 and 17 viser feil sageposisjon. Hendene
skal holdes unna sageområdet, og strømledningene
utenfor sageområdet slik at det ikke festes eller
henges opp i arbeidet.
For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller
panelet NÆR sagestedet, (fig. 14 and 16). IKKE støtt
opp platen eller panelet unna sagestedet (fig. 15
og 17). Ved bruk av sagen, hold strømkabelen
unna sagingen og hindre at den henger seg fast i
arbeidsstykket.
KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER
UTFØRES! Plasser arbeidsstykket med den
”gode” siden —den siden som har den viktigste
102
overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at
eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten
som er opp når du sager .
Skjæring
ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette
verktøyet ved å holde det opp-ned
og deretter føre arbeidsstykket mot
verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt,
og før verktøyet mot arbeidsstykket
mens du holder det godt med begge
hender som vist på figur 16.
Legg den brede delene av sagens bunnplate på den
delen av arbeidsstykket som er fast understøttet,
ikke på den delen som vil falle av etter sagingen.
Som eksempel viser figur 16 viser den KORREKTE
måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid
arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i
hånden! Husk å støtte opp lange og uthengende
arbeidsstykker. Vær forsiktig når du sager materialet
fra undersiden og opp.
Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet
før den kommer i kontakt med materialet som skal
sages. Start av sagen med bladet mot materialet
eller mens den skyves inn i sagsporet kan føre til
tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet
som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet
og seighet kan variere selv innen samme stykke
materiale, og kvister eller våte felt kan gi tung
belastning på sagen. Dersom dette skjer, skyv sagen
langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette
sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å
bruke makt på sagen kan resultere i grove kutt,
unøyaktighet, tilbakeslag, og overoppvarming av
motoren. Dersom sporet ditt begynner å avvike fra
sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full
stopp. Så kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og
starte et nytt kutt litt innenfor det feile. Uansett, trekk
ut sagen hvis du må lage et nytt kutt. Ved å tvinge
den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag.
DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP
AVTREKKERBRYTEREN OG TREKK SAGEN
BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT BLADET
ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN
FØR DU STARTER IGJEN.
Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la
bladet stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket.
Når du løfter sagen vil den fjærbelastede
beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet.
Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta aldri under
arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke
tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved
start av lommesaging), bruk alltid løftespaken.
NORSK
MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at
små biter avkapp ikke henger seg opp inne i nedre
beskyttelse.
Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan
festes direkte på støvsugeruttaket.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger
som er designet i samsvar med
gjeldende direktiver for støvutslipp ved
saging av treverk. Vakuumslanger på
de fleste vanlige støvsugere kan festes
direkte på støvsugeruttaket.
KLØVING
Kløving brukes for å sage opp brede plater i smale
striper – saging på langs av veden. Håndstyring
er vanskeligere for denne typen saging og det
anbefales å bruke en DEWALT parallellføring
(fig. 11, w).
LOMMESAGING (FIG. 18)
ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen
i løftet posisjon. Beveg aldri sagen
bakover ved lommesaging. Dette
kan føre til at enheten løfter seg
fra arbeidsflaten og kan føre til
personskader.
Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater.
1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager
til ønsket dybde.
2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten
på materialet som skal sages.
3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk
tilbake nedre bladbeskyttelse til en løftet
posisjon. Senk bakkant av bunnplaten til
sagtennene nesten berører saglinjen.
AIRLOCK KOBLINGSSYSTEM - DWV9000
(SELGES SEPARAT) (FIG. 19)
AirLock gir en rask og sikker kobling mellom
verktøyets støvsugeradapter (y) og støvsugeren.
1. Kontroller at mansjetten på AirLock kobleren
er i posisjonen ”ulåst”. Juster hakkene på
mansjetten og AirLock kobleren som vist på
bildet for posisjonene åpen og låst.
2. Skyv AirLock koblingen inn på
støvsugerstussen (y).
3. Vri mansjetten til posisjonen ”låst”
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt
med arbeidsstykket vil holde den slik at den
åpnes når du starter sagingen). Fjern hånden
fra beskyttelsesspaken og grip kraftig i
ekstrahåndtaket (e) som vist i
figur 18. Plasser kroppen din og armen for å
kunne motstå tilbakeslag dersom det skjer.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten
som sages før du starter sagingen.
6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten
hviler flatt mot materialet som skal sages. Før
sagen langs sagelinjen til sagingen er ferdig.
7. Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt
før du trekker bladet ut av materialet.
8. Gjenta som over for hvert nytt kutt.
Smøring
Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger
ingen ettersmøring. Imidlertid anbefales det at
verktøyet tas med eller sendes til et servicesenter
en gang i året for grundig rengjøring, kontroll og
smøring av girhuset.
Støvsuging (fig. 19)
ADVARSEL: Fare for å puste inn støv.
For å redusere faren for personskader,
bruk ALLTID en godkjent støvmaske.
En støvsugertilkobling (y) leveres med verktøyet.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut
av hovedhuset og området rundt
beskyttelsen med tørr luft når du
103
NORSK
ser at skitt samles inne i og rundt
luftåpningene. Bruk godkjente
vernebriller og godkjent støvmaske når
prosedyren utføres.
NEDRE BESKYTTELSE
Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt
fra helt åpen til helt lukket posisjon. Kontroller alltid
at den fungerer korrekt før saging, ved å åpne
beskyttelsen helt og la den lukke seg. Dersom
beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt,
trengs det rengjøring eller service. Ikke bruk
sagen før den fungerer korrekt. For å rengjøre
beskyttelsen, bruk tørr luft eller en myk børste for å
fjerne ansamling av sagflis eller rester fra sporet for
beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens fjær.
Dersom dette ikke løser problemet er det nødvendig
med service på et autorisert servicesenter.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Blad
Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil
overbelaste sagmotoren, føre til mye splinter og kan
øke faren for tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke
lenger er lett å skyve sagen gjennom materialet, når
motoren belastes hardt eller dersom det utvikles
mye varme fra bladet. Det er en god vane å ha
ekstra blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt
blad lett tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste
områder.
Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med
white-spirit, rødsprit, ovnrens eller lignende. Antistikk belagte blad kan brukes der det forekommer
mye avleiringer på bladet, så som trykkbehandlet
eller ferskt treverk.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED
DENNE SAGEN.
104
HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT
FØR BRUK. SKIFT UT DERSOM SKADET.Ta
kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
105
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR DE 165 mm (6-1/2"), DWE550
SERRA CIRCULAR DE 184 mm (7-1/4"), DWE560
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
DWE550
Voltagem
VAC
230
Tipo
1
Alimentação
W
1200
Velocidade sem carga
min-1
5500
Diâmetro da lâmina
mm
165
Profundidade máxima de corte a um ângulo de
90°
mm
55
45°
mm
35
Diâmetro interno da lâmina
mm
20
Ajuste do ângulo do bisel
48˚
Peso
kg
3,60
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão
sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência
sonora)
DWE560
230
1
1350
5500
184
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
2,5
96
2,5
96
dB(A)
2,5
2,5
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah corte de madeira
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
K de variabilidade =
m/s²
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
106
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
PORTUGUÊS
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DWE550, DWE560
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-5.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.08.2012
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
107
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
108
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
PORTUGUÊS
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS PARA
SERRAS CIRCULARES
Instruções de segurança para todas
as serras
a)
PERIGO: Mantenha as mãos afastadas
da área de corte e da lâmina. Mantenha a
outra mão na pega auxiliar ou no alojamento
do motor. Se ambas as mãos estiverem a
segurar na serra, não poderão ser cortadas
pela lâmina.
b) Não pegue na peça de trabalho por baixo. O
resguardo não o pode proteger da lâmina por
baixo da peça de trabalho.
c) Ajuste a profundidade de corte de acordo
com a espessura da peça de trabalho. Por
baixo da peça de trabalho deve estar visível menos
de um dente completo dos dentes da serra.
d) Nunca segure com as mãos na peça a
cortar, nem a coloque sobre a perna. Fixe a
peça de trabalho numa plataforma estável.
É importante ter um suporte adequado para o
trabalho de forma a minimizar a exposição do
corpo, o bloqueio da lâmina, ou a perda de
controlo.
e) Sempre que efectuar uma operação onde
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com cabos escondidos, segure
na ferramenta eléctrica pelas superfícies
isoladas para esse fim. O contacto com um
fio condutor também pode carregar partes
metálicas expostas da ferramenta e provocar
um choque no operador.
f) Ao cortar, use sempre uma vedação ou
uma guia de bordo definido. Isto melhora a
precisão do corte e reduz as possibilidades de
bloqueio da lâmina.
g) Use sempre lâminas com os tamanhos e as
formas correctos (em forma de diamante
versus redondo) dos furos. As lâminas
que não coincidem com o equipamento
de montagem da serra irão mover-se
excentricamente, provocando a perda de
controlo.
h) Nunca use anilhas ou parafusos de lâmina
danificados ou incorrectos. As anilhas
e parafusos da lâmina foram desenhados
especialmente para a sua serra, para um
óptimo desempenho e segurança de operação.
Causas e prevenção do operador
em relação ao efeito de retorno
– O ressalto é uma reacção repentina a uma
lâmina presa, bloqueada ou desalinhada,
fazendo com que a serra descontrolada se
levante e seja projectada para fora da peça de
trabalho em direcção ao operador;
– Se uma lâmina ficar presa ou bloqueada
devido ao estreitamento do traçado de corte,
a lâmina pára e a reacção do motor faz com
que a unidade recue rapidamente para trás em
direcção ao operador;
– Se a lâmina ficar torcida ou desalinhada no
corte, os dentes na superfície anterior da lâmina
podem rasgar o topo da superfície de madeira
fazendo com que a lâmina fuja do traçado de
corte e salte para trás em direcção ao operador.
Este efeito de “ressalto” resulta da utilização indevida
da ferramenta e/ou de condições ou procedimentos
de operação incorrectos que podem ser evitados
seguindo as precauções apropriadas descritas em
seguida:
a) Mantenha a serra firme com as duas mãos e
posicione os seus braços de forma a resistir
às forças de ressalto. Posicione o seu corpo
na parte lateral da lâmina, mas não alinhado
com a lâmina. O efeito de ressalto pode fazer
com a lâmina salte para trás, mas as forças de
ressalto podem ser controladas pelo operador,
caso sejam tomadas as devidas precauções.
b) Quando a lâmina estiver a bloquear ou
quando, por qualquer motivo, interromper
um corte, solte o gatilho e mantenha a
unidade imóvel no material até a lâmina
parar completamente. Nunca tente remover
a unidade da peça de trabalho nem puxála para trás quando a lâmina estiver em
movimento, caso contrário poderá ocorrer o
efeito de ressalto. Investigue e tome medidas
correctivas para eliminar a causa do bloqueio
da lâmina.
c) Quando reiniciar os trabalhos na peça de
trabalho, centre a lâmina no traçado do
corte e verifique se os dentes não estão
presos no material. Se a lâmina estiver
bloqueada, poderá subir ou ressaltar da peça
de trabalho quando a ferramenta for novamente
ligada.
d) Apoie painéis grandes para minimizar o
risco de prender a lâmina ou provocar o
seu ressalto. Os painéis de grande dimensão
tendem a ceder devido ao seu próprio peso.
109
PORTUGUÊS
Os apoios devem ser colocados por baixo do
painel em ambos os lados, junto à linha de
corte e à extremidade do painel.
e) Não utilize lâminas moles ou danificadas.
Lâminas pouco afiadas ou inadequadas
produzem um traçado de corte estreito,
provocando muita fricção, bloqueio da lâmina e
ressalto.
f) As alavancas de bloqueio da profundidade
da lâmina e ajuste do bisel devem estar bem
fixas e seguras antes de se proceder ao
corte. Se o ajuste da lâmina mudar durante o
corte, poderá provocar bloqueio ou ressalto.
g) Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte em paredes ou noutras áreas em que
não seja possível visualizar quaisquer itens
ocultos dentro das mesmas. A lâmina saliente
pode cortar objectos que possam causar efeito
de recuo.
Instruções de segurança para serras
com um resguardo para lâmina de
movimento pendular
a) Verificar antes de cada utilização, se o
resguardo inferior fecha perfeitamente. Não
utilize a serra se o resguardo inferior não
se movimentar livremente e não se fechar
instantaneamente. Nunca prenda nem fixe o
resguardo na posição aberta. Se a serra cair
inesperadamente ao chão, o resguardo poderá
dobrar-se. Abrir o resguardo inferior com a
alavanca retráctil e assegurar que se movimenta
livremente e que não entra em contacto com
a lâmina nem com outras peças, em todos os
ângulos e profundidades de corte.
b) Verifique a acção da mola do resguardo
inferior. Caso o resguardo e a mola não
estejam a funcionar devidamente, devem
ser reparados antes de utilizar a ferramenta.
Peças danificadas, resíduos aderentes ou
acumulações de aparas fazem com que o
resguardo inferior funcione lentamente.
c) O resguardo inferior só deve ser aberto
manualmente em certos tipos de corte,
como “cortes profundos” e “cortes
angulares”. Eleve o resguardo inferior
através da alavanca retráctil e, logo que
a lâmina penetre no material, solte-o.
Para todos os outros trabalhos de serrar, é
necessário que o resguardo inferior funcione
automaticamente.
d) Certifique-se sempre que de o resguardo
inferior protege a lâmina antes de colocar a
serra sobre a bancada de trabalho ou chão.
110
Uma lâmina desprotegida, e em movimento
por inércia, movimenta a serra no sentido
contrário do corte e serra tudo que estiver no
seu caminho. Tenha em atenção o tempo que
demora até a lâmina parar, depois de desligar a
ferramenta.
Instruções de segurança adicionais
para serras circulares
• Utilize protecção para os ouvidos. A
exposição ao ruído pode provocar surdez.
• Utilize uma máscara para o pó. A exposição
a partículas de pó pode provocar dificuldades
de respiração e possível lesão.
• Não utilize lâminas com diâmetro superior
ou inferior ao recomendado. Para saber
as medidas adequadas da lâmina, consulte
os dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade
com a norma EN 847-1.
• Nunca utilize rodas de corte abrasivas.
• Não utilize acessórios com alimentação a
água.
• Utilize grampos ou outro sistema prático
para apoiar e fixar a peça numa plataforma
estável. Segurar a peça com a mão ou contra
o corpo pode causar instabilidade e perda de
controlo.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
serras circulares:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
serradura produzida ao trabalhar em madeira.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (z), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular de 165 mm (6-1/2") (DWE550) ou
1 Serra circular de 184 mm (7-1/4") (DWE560)
1 Lâmina da serra circular
1 Chave inglesa da lâmina
Estas serras circulares de uso industrial foram
concebidas para aplicações de corte de madeira
profissionais. NÃO utilize acessórios de alimentação
por água com esta serra. NÃO utilize discos ou
lâminas abrasivas. NÃO o utilize em locais húmidos
ou na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
Estas serras de uso industrial são ferramentas
eléctricas profissionais. NÃO permita que crianças
entrem em contacto com a ferramenta. É necessária
supervisão quando estas ferramentas forem
manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
1 Guia longitudinal
Segurança eléctrica
1 Tubo de extracção de serradura
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento
b. Punho principal
c. Bloqueio da lâmina
d. Tampa
e. Pega auxiliar
f. Botão de ajuste do bisel
g. Mecanismo de ajuste do ângulo do bisel
h. Placa de base
i. Resguardo inferior da lâmina
j. Parafuso de fixação da lâmina
k. Alavanca do resguardo inferior
l. Resguardo superior da lâmina
m. Botão de desbloqueio
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesão, desligue o equipamento
e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de instalar ou
remover acessórios, antes de fazer
ajustes ou alterar configurações
ou fizer reparações. Um arranque
acidental pode causar lesões.
111
PORTUGUÊS
Mudar de lâmina
INSTALAR A LÂMINA (FIG. 1–4)
ATENÇÃO (APENAS PARA O
MODELO DWE550): A flange interior
tem um diâmetro de 20 mm num dos
lados e de 19 mm de diâmetro no outro
lado. A flange com 19 mm de diâmetro
está assinalada como 19 e a flange com
20 mm de diâmetro está assinalada
como 20. Utilize o lado correcto para
o diâmetro do orifício da lâmina que
pretende utilizar. A montagem da lâmina
no lado incorrecto pode dar origem a
vibrações perigosas.
1. Utilizando a alavanca de resguardo inferior
(k), recolha o resguardo inferior da lâmina (i)
e coloque a lâmina no eixo da serra contra a
anilha de fixação interna (o), certificando-se
de que a lâmina roda na direcção correcta (a
direcção da seta de rotação na lâmina da serra
e os dentes devem apontar para a mesma
direcção da seta de rotação na serra). Não
parta do pressuposto que a etiqueta na lâmina
estará sempre virada para si quando estiver
instalada. Quando recolher o resguardo inferior
da lâmina para instalar a lâmina, verifique o
estado e o funcionamento do resguardo inferior
da lâmina para certificar-se de que funciona
correctamente. Certifique-se de que se desloca
livremente e não toca na lâmina nem em
qualquer outra parte, em todos os ângulos e
profundidades de corte.
2. Coloque a anilha de fixação exterior (n) no eixo
da serra com a superfície achatada grande
encostada à lâmina e a inscrição na anilha de
fixação exterior virada para o utilizador.
3. Enrosque à mão o parafuso de fixação da
lâmina (j) no eixo da serra (o parafuso tem
roscas no lado direito e deve ser rodado para a
direita para apertá-lo).
4. Accione o bloqueio da lâmina (c) ao mesmo
tempo que gira o eixo da serra com a chave
inglesa da lâmina até o bloqueio da lâmina ficar
encaixado e a lâmina parar de rodar.
5. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com
firmeza utilizando a chave inglesa da lâmina.
NOTA: nunca engate o bloqueio da lâmina quando
a serra estiver em funcionamento nem o engate
para parar a ferramenta. Nunca ligue a serra quando
o bloqueio do veio estiver engatado. Podem ocorrer
danos graves na serra.
SUBSTITUIR A LÂMINA (FIG. 2–4)
1. Para libertar o parafuso de fixação da lâmina (j),
accione o bloqueio da lâmina (c) e rode o eixo
112
da serra com a chave inglesa da lâmina (s) até
o bloqueio da lâmina encaixar e a lâmina parar
de rodar. Com o bloqueio da lâmina engatado,
rode o parafuso de fixação da lâmina para a
esquerda com a chave inglesa da lâmina (o
parafuso tem roscas no lado direito e deve ser
rodado para a esquerda para apertá-lo).
2. Retire o parafuso de fixação da lâmina (j) e a
anilha de fixação externa (n). Remova a lâmina
antiga.
3. Limpe qualquer serradura acumulada no
resguardo ou na anilha de fixação e verifique o
estado e funcionamento do resguardo inferior
da lâmina, tal como indicado anteriormente.
Não lubrifique esta área.
4. Utilize sempre lâminas com o tamanho
(diâmetro) correcto num orifício central com
o tamanho e as formas adequadas para
montagem no eixo da serra. Certifiquese sempre de que a velocidade máxima
recomendada (rpm) indicada na lâmina da serra
atinge ou excede a velocidade (rpm) da serra.
5. Siga os passos 1 a 5 indicados em Instalar a
lâmina, certificando-se de que a lâmina roda
na direcção adequada.
RESGUARDO INFERIOR DA LÂMINA
ATENÇÃO: o resguardo inferior da
lâmina é uma função de segurança
que reduz o risco de ferimentos
graves. Nunca utilize a serra se o
resguardo inferior estiver em falta,
apresentar danos, estiver montado
incorrectamente ou não funcionar em
condições. Não conte com o resguardo
inferior da lâmina para protegê-lo
em todas as circunstâncias. A sua
segurança depende do cumprimento
de todos os avisos e precauções, bem
como do funcionamento correcto da
serra. Verifique se o resguardo fecha
bem antes de cada utilização. Se o
resguardo inferior da lâmina estiver em
falta ou não funcionar correctamente,
a serra deve ser reparada antes de
a utilizar. Para garantir a segurança
e a fiabilidade do equipamento, a
reparação, manutenção e o ajuste
devem ser efectuados num centro de
assistência autorizado do equipamento,
autorizado ou noutra organização
de assistência qualificada, utilizando
sempre peças sobresselentes idênticas.
VERIFICAR O RESGUARDO INFERIOR (FIG. 1)
1. Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
PORTUGUÊS
2. Rode a alavanca inferior do resguardo (fig. 1, k)
da posição totalmente fechada para a posição
totalmente aberta .
3. Liberte a alavanca (k) e aguarde até ao
resguardo (i) voltar à posição totalmente
fechada.
A ferramenta deve ser reparada num centro de
assistência qualificado se:
• não voltar para a posição totalmente fechada,
• mover de maneira intermitente ou lenta, ou
• entrar em contacto com a lâmina ou qualquer
parte da ferramenta em qualquer ângulo e
profundidade de corte.
Profundidade do ajuste de corte
(fig. 5–7)
serra, fazendo com que a ranhura ou zona de corte,
movendo a lâmina para o lado direito do indicador.
As ranhuras indicadas na placa de base mostram
um ângulo de 0˚ e 45˚.
Sistema de protecção do cabo
ajustável (fig. 10)
O sistema de protecção do cabo ajustável (v)
permitir posicionar o cabo na vertical ou paralelo à
lâmina. É fornecido na posição vertical.
OBTER A POSIÇÃO PARALELA (FIG. 10A)
1. Pressione o sistema de protecção do cabo (v)
para dentro, como indicado pela seta.
2. Rode o sistema de protecção do cabo para a
direita, de modo a ficar paralelo.
OBTER A POSIÇÃO VERTICAL (FIG. 10B)
1. Levante a alavanca de ajuste de profundidade
(p) para libertá-la.
1. Pressione o sistema de protecção do cabo (v)
para dentro, como indicado pela seta.
2. Para obter a profundidade de corte correcta,
alinhe a ranhura (q) na fita de ajuste de
profundidade com a marca adequada no
resguardo da lâmina superior (l).
2. Rode o sistema de protecção do cabo para a
esquerda para a posição vertical.
3. Aperte a alavanca de ajuste da profundidade.
4. Para um corte mais eficiente com uma lâmina
de serra com ponta de carboneto, regule o
ajuste de profundidade de modo a que metade
de um dente fica saliente abaixo da superfície
da madeira que pretende cortar.
5. A Figura 7 mostra um método para verificar
a profundidade de corte correcta. Coloque o
pedaço de material que pretende cortar ao
longo da parte lateral da lâmina, como indicado
na figura e verifique que quantidade do dente
fica saliente para além do material.
Ajuste do ângulo do bisel (fig. 8)
O mecanismo de ajuste do ângulo em bisel (g) pode
ser regulado entre 0° e 48°.
1. Rode o botão de ajuste do bisel (f) para
libertá-lo.
2. Incline a placa de apoio para a marca de ângulo
pretendida no suporte articulado (u).
3. Rode o botão de ajuste de bisel para voltar a
apertá-lo.
Indicador da zona de corte (fig. 9)
A parte da frente do apoio da serra tem um
indicador da zona de corte (t) para cortes em bisel
e na vertical. Este indicador permite orientar a serra
ao longo das linhas de corte assinaladas a lápis
no material que vai ser cortado. O indicador fica
alinhado com o lado esquerdo (interior) da lâmina da
Montagem e ajuste da guia paralela
(fig. 11)
A guia paralela (w) é utilizada para fazer um corte
paralelo até à extremidade da peça a trabalhar.
MONTAGEM
1. Insira o botão de ajuste da guia paralela (x)
no orifício (aa) como indicado na Figura 11,
mantendo o botão solto para permitir a
passagem da guia paralela.
2. Insira a guia paralela (w) na placa de base (h)
como indicado na Figura 11.
3. Aperte o botão de ajuste da guia paralela (x).
AJUSTE
1. Afrouxe o botão de ajuste da guia (x) e regule a
guia paralela (w) para a largura pretendida.
O ajuste pode ser lido na régua da guia
paralela.
2. Aperte o botão de ajuste da guia (x).
Montar o tubo de extracção de
poeiras (fig. 1, 5, 12)
A serra circular DWE550/DWE560 é fornecida com
um tubo de extracção de poeiras.
INSTALAÇÃO DO TUBO DE EXTRACÇÃO DE POEIRAS
1. Afrouxe totalmente a alavanca de ajuste de
profundidade (fig. 5, p).
113
PORTUGUÊS
2. Coloque a placa de base (Fig. 1, h) na posição
mais baixa.
3. Alinhe as duas metades do tubo de extracção
de poeiras (y) sobre o resguardo superior da
lâmina (l), como indicado.
de accionamento, o interruptor de desbloqueio é
activado automaticamente para evitar um arranque
não pretendido da máquina.
AVISO: não LIGUE nem DESLIGUE a
ferramenta se a lâmina da serra tocar na
peça a trabalhar ou noutros materiais.
4. Insira os parafusos e aperte-os com firmeza.
Antes da operação
• Certifique-se de que os resguardos estão
montados correctamente. O resguardo deve
estar em posição inferior.
Apoio da peça de trabalho
(fig. 14–17)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, apoie a peça de
trabalho correctamente e segure a serra
com firmeza para impedir a perda de
controlo.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção das
setas indicadas no disco.
• Não use lâmina excessivamente desgastas.
OPERATION
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesão, desligue o equipamento
e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de instalar ou
remover acessórios, antes de fazer
ajustes ou alterar configurações
ou fizer reparações. Um arranque
acidental pode causar lesões.
Posição correcta das mãos (fig. 13)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega principal (b) e a outra na pega
auxiliar (e).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
Por motivos de segurança, o interruptor de
accionamento (a) da sua ferramenta está equipado
com um botão de desbloqueio (m).
Prima o botão de bloqueio para desbloquear a
ferramenta.
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
accionamento (a). Depois de premir o interruptor
114
As Figuras 14 e 16 mostram a posição de serragem
adequada. As Figuras 15 e 17 mostram uma
situação não segura. As mãos devem manter-se
afastadas da área de corte e o cabo de alimentação
deve ser colocado longe da área de corte, de modo
a não ficar preso ou pendurado na área de trabalho.
Para evitar o recuo, coloque SEMPRE um apoio
sobre a tábua ou um painel PERTO da área de
corte, (fig. 14 e 16). NÃO coloque um apoio sobre
a tábua ou um painel longe da área de corte (fig. 15
e 17). Quando utilizar a serra, mantenha o cabo
afastado da área de corte e impeça que fique
pendurado na peça de trabalho.
DESLIGUE SEMPRE A SERRA ANTES DE
EFECTUAR QUAISQUER AJUSTES! Coloque a
peça de trabalho com o lado “adequado” — cujo
aspecto seja o mais importante — virado para
baixo. A serra corta para cima, para que quaisquer
aparas sejam projectadas para a superfície de
trabalho, que está virada para cima quando efectua
a serragem.
Corte
ATENÇÃO: Nunca tente utilizar a
ferramenta colocando-a virada para
baixo numa superfície de trabalho nem
aproxime o material da ferramenta.
Fixe sempre a peça em segurança
e aproxime a ferramenta da peça de
trabalho, segurando a ferramenta com
firmeza com as duas mãos, como
indicado na Figura 16.
Coloque a parte maior da placa de apoio da
serra nessa parte da peça de trabalho que deve
ser apoiada com firmeza e não na parte que irá
cair como resultado do corte. Por exemplo, a
Figura 16 mostra a maneira CORRECTA de cortar a
extremidade de uma tábua. Fixe sempre a peça de
trabalho. Não segure as peças curtas com as mãos!
Não se esqueça de apoiar o material em arco ou
PORTUGUÊS
suspenso. Tenha cuidado quando serrar o material
na parte inferior da peça.
Certifique-se de que a serra atinge a velocidade
máxima antes de colocá-la em contacto com
o material a cortar. Se ligar a serra encostada
ao material que pretende cortar ou se estiver
empurrada para a frente na zona de corte, pode
ocorrer recuo. Empurre a serra para a frente a uma
velocidade que permita à lâmina cortar sem exercer
demasiado esforço. A rigidez e firmeza podem variar
na mesma peça e as áreas nodosas ou húmidas
podem dificultar o trabalho da serra. Se isto ocorrer,
empurre a serra mais devagar, mas com força
suficiente para mantê-la em funcionamento, sem
reduzir demasiado a velocidade. Se forçar a serra,
podem ocorrer cortes irregulares, imprecisos, recuo
e sobreaquecimento do motor. Se o corte começar
a desviar-se da linha de corte, não tente alinhá-lo
para a trajectória inicial. Liberte o interruptor e deixe
a lâmina parar por completo. Em seguida, pode
retirar a serra, procurar uma nova linha de corte e
iniciar um novo corte ligeiramente próximo do corte
incorrecto. Seja qual for a circunstância, retire a
serra sempre que quiser desviar o corte. Forçar uma
correcção dentro da área de corte, poderá bloquear
a serra e causar recuo.
SE A SERRA BLOQUEAR, LIBERTE O GATILHO E
APOIE A SERRA ATÉ SE SOLTAR. CERTIFIQUESE DE QUE A LÂMINA ESTÁ DIREITA NA ÁREA
DE CORTE E LIMPE A EXTREMIDADE DE CORTE
ANTES DE REINICIAR O TRABALHO.
Quando terminar o corte, liberte o gatilho e deixe a
lâmina parar antes de levantar a serra da peça. À
medida que levantar a serra, o resguardo de encaixe
accionado por uma mola fecha-se automaticamente
debaixo da lâmina. Tenha em atenção que a lâmina
irá ficar exposta quando isto ocorrer. Nunca toque
na parte inferior da peça de trabalho por qualquer
motivo. Quando for necessário recolher o resguardo
de encaixe manualmente (necessário para efectuar
cortes ligeiros), utilize sempre a alavanca de
retracção.
NOTA: se cortar barras finas, tenha cuidado e
certifique-se de que os pedaços cortados pequenos
não ficam pendurados na parte interior do
resguardo inferior.
SERRAÇÃO AO COMPRIDO
A serração ao comprido é o processo de corte
placas mais largas em placas mais finas – cortando
veios na longitudinal. É mais difícil orientar a serra
com este tipo de serragem e é recomendável o uso
de uma guia paralela DEWALT (fig. 11, w).
CORTE LIGEIRO (FIG. 18)
ATENÇÃO: nunca fixe o resguardo da
lâmina numa posição levantada. Nunca
puxe a serra para trás quando efectuar
cortes ligeiros. Isto pode fazer com que
a unidade se projecte para cima da
superfície de trabalho, podendo causar
ferimentos.
É possível fazer cortes ligeiros em pavimentos,
paredes ou em quaisquer superfícies planas.
1. Ajuste a placa de apoio da serra para que
a lâmina efectue o corte à profundidade
pretendida.
2. Incline a serra para a frente e deixe a parte da
frente da placa de apoio sobre o material que
pretende cortar.
3. Utilizando a alavanca do resguardo inferior,
recolha o resguardo inferior da lâmina para
cima. Baixe a parte inferior da placa de apoio
até os dentes da lâmina quase tocarem na linha
de corte.
4. Liberte o resguardo da lâmina (o contacto
da lâmina com a peça a trabalhar irá mantêla numa posição para abrir-se lentamente à
medida que iniciar o corte). Retire a mão da
alavanca do resguardo e agarre na pega auxiliar
(e) com firmeza, como indicado na
Figura 18. Posicione o corpo e o braço de
modo a resistir contra o recuo, caso ocorra.
5. Antes de iniciar o corte, certifique-se de que a
lâmina não está em contacto com a superfície
de corte.
6. Ligue o motor e baixe a serra gradualmente até
a placa de apoio ficar apoiada sobre o material
que pretende cortar. Empurre a serra para a
frente ao longo da linha de corte até o corte ser
concluído.
7. Liberte o gatilho e deixe a lâmina parar por
completo antes de retirar a lâmina do material.
8. Quando iniciar um novo corte, siga os
procedimentos indicados acima.
Extracção de serradura (fig. 19)
ATENÇÃO: risco de inalação de poeira.
Para reduzir o risco de ferimentos, use
SEMPRE uma máscara anti-poeira
aprovada.
A ferramenta inclui um tubo de extracção de
serradura (y).
115
PORTUGUÊS
As mangueiras de vácuo da maior parte dos
aspiradores de vácuo encaixam directamente no
tubo de extracção de poeira.
ATENÇÃO: Utilize SEMPRE um
extractor de vácuo concebido em
conformidade com as directivas
aplicáveis no que respeita à emissão
de serradura durante o corte de
madeira. Os tubos de vácuo da maioria
dos aspiradores comuns encaixam
directamente na saída de extracção de
serradura.
SISTEMA DE LIGAÇÃO AIRLOCK - DWV9000
(VENDIDO EM SEPARADO) (FIG. 19)
O AirLock permite efectuar uma ligação rápida e
segura entre o tubo de extracção de poeiras (y) e o
extractor de poeira.
1. Certifique-se de que a cinta no sistema de
ligação AirLock se encontra na posição
desbloqueada. Alinhe as ranhuras na cinta e o
sistema de ligação AirLock, tal como indicado
para as posições de desbloqueio e bloqueio.
2. Empurre o sistema de ligação AirLock para
dentro do tubo de extracção de poeiras (y).
3. Rode a cinta para a posição bloqueada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os resíduos e
partículas da caixa da unidade e da área
do resguardo com ar comprimido seco
sempre que houver uma acumulação
de resíduos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use
uma protecção ocular e uma máscara
contra o pó aprovadas ao efectuar este
procedimento.
RESGUARDO INFERIOR
O resguardo inferior deve sempre rodar e fecharse sem problemas de uma posição totalmente
aberta para uma totalmente fechada. Verifique
sempre o funcionamento correcto antes de
efectuar qualquer corte, abrindo o resguardo por
completo e deixando-o fechar. Se o resguardo se
fechar lentamente ou não fechar por completo, é
necessário limpá-lo ou enviá-lo para reparação. Só
deve utilizar a serra se funcionar correctamente.
Para limpar o resguardo, utilize ar seco ou uma
escova macia para remover toda a serradura ou
resíduos acumulados da trajectória do resguardo
e em torno da mola do resguardo. Se isto não
resolver o problema, é necessário enviá-lo para
reparação num centro de assistência autorizado.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesão, desligue o equipamento
e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de instalar ou
remover acessórios, antes de fazer
ajustes ou alterar configurações
ou fizer reparações. Um arranque
acidental pode causar lesões.
Lâminas
Lubrificação
Os rolamentos esféricos com lubrificação
automática são utilizados na ferramenta e não
é necessário lubrificá-los novamente. Contudo,
recomenda-se que, uma vez por ano, leve ou
envie a ferramenta a um centro de assistência para
proceder a uma limpeza, inspecção e lubrificação
completas da caixa de engrenagens.
116
Uma lâmina embotada causa um corte ineficaz,
sobrecarga do motor da serra, projecção excessiva
de lascas e aumenta a probabilidade de ocorrência
do efeito de recuo. Substitua as lâminas quando já
não for fácil empurrar a lâmina através do corte, se
o motor estiver em esforço ou houver um aumento
excessivo de calor na lâmina. É recomendável ter
lâminas afiadas disponíveis para que possa utilizálas de imediato. As lâminas embotadas podem ser
afiadas na maioria das áreas.
PORTUGUÊS
A goma endurecida na lâmina pode ser removida
com querosene, terebentina ou um produto de
limpeza para fornos. As lâminas revestidas com
material anti-aderente podem ser utilizadas em
aplicações onde haja acumulação excessiva, tais
como madeira verde ou sujeita a tratamento por
pressão.
Acessórios opcionais
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
NÃO UTILIZE ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO
POR ÁGUA COM ESTA SERRA.
EXAMINE VISUALMENTE AS LÂMINAS DE
CARBONETO ANTES DE AS UTILIZAR.
SUBSTITUA-AS SE APRESENTAREM DANOS.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva – este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
117
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
118
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
165 mm (6-1/2") PYÖRÖSAHA, DWE550
184 mm (7-1/4") PYÖRÖSAHA, DWE560
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Terän läpimitta
Leikkauksen maksimisyvyys
90°
45°
Terän reikä
Viistokulman säätö
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
kg
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah puun leikkaaminen
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DWE550, DWE560
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
119
SUOMI
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2012
e)
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
120
f)
Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
SUOMI
g)
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
LISÄTURVASÄÄNTÖJÄ
PYÖRÖSAHOILLE
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a)
VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa
terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden
hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara
osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus
jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle
parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä
silmällä pitäen.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
121
SUOMI
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat
varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se
saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun
vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit
pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle
leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät
kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa,
terän takertumista ja takaiskuja.
f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen
leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö
siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g) Ole erityisen varovainen sahatessa olemassa
oleviin seiniin tai muihin umpinaisiin alueisiin.
Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
kääntyvä teränsuojus
a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista
122
tai sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan,
saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta
nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia
missään sahauskulmassa.
b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta.
Anna huoltaa saha, jos alempi suojus
tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi
suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen
vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai
lastukasaantumista.
c) Avaa alempi suojus käsin vain
erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja
kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus
nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun
sahanterä on uponnut työkappaleeseen.
Kaikissa muissa sahaustöissä alemman
suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle,
ellei alempi suojus peitä sahanterää.
Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa
sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän
aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran
katkaisun jälkeen.
Pyörösahan käyttöä koskevia
lisäturvallisuusohjeita
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
• Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
SUOMI
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
c. Terän lukitus
d. Päätykansi
e. Lisäkahva
f. Viisteensäätönuppi
g. Viistokulman säätömekanismi
h. Pohjalevy
i. Alempi teräsuojus
j. Terän kiristysruuvi
k. Alasuojuksen vipu
l. Yläteräsuojus
m. Lukituspainike
KÄYTTÖTARKOITUS
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (z) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 165 mm (6-1/2") pyörösaha (DWE550) tai
Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu
ammattimaiseen puun leikkaukseen. ÄLÄ käytä
vettä syöttäviä lisävarusteita tämän sahan kanssa.
ÄLÄ käytä hiomapyöriä tai -teriä. ÄLÄ käytä
kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea
laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
1 184 mm (7-1/4") pyörösaha (DWE560)
Sähköturvallisuus
1 Pyörösahan terä
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
1 Terän avain
1 Ohjausviivain
1 Pölynpoistokouru
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
b. Pääkahva
123
SUOMI
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Terien vaihtaminen
TERÄN ASENTAMINEN (KUVA 1–4)
HUOMIO (VAIN DWE550): Sisälaipan
halkaisija on 20 mm yhdellä puolella ja
19 mm toisella puolella. Halkaisijaltaan
19 mm:n puoli on merkitty tunnuksella
19, ja halkaisijaltaan 20 mm:n puoli
tunnuksella 20. Käytä oikeaa puolta
käytössä olevan terän reiän mukaan.
Terän asentaminen väärälle puolelle voi
johtaa vaaralliseen tärinään.
1. Siirrä alasuojuksen vivun (k) avulla alempi
teräsuojus (i) taaksepäin ja aseta terä sahan
karaan sisäkiristimen aluslaattaa (o) vasten
varmistaen, että terä kiertää oikeaan suuntaan
(sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja
hampaiden on osoitettava samaan suuntaan
kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta, että
terän painettu teksti osoittaa aina sinuun
päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi,
tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen
virheettömän toiminnan varmistamiseksi.
Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
2. Aseta ulkoinen kiristimen aluslaatta (n) sahan
karaan suuri tasainenpinta terää vasten ja
ulkoisen kiristimen aluslaatan sanat itseesi päin.
3. Kierrä terän kiristysruuvi (j) sahan karaan käsin
(ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee
kiristää myötäpäivään kiertämällä).
4. Paina terän lukitsinta (c) kääntämällä samalla
sahan karaa terän avaimella, kunnes terän
lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu.
5. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan terän
avaimella.
HUOMAA: Älä koskaan kytke terän lukitusta päälle
sahan ollessa käydessä, tai yrittäessä pysäyttää
työkalua. Älä koskaan käännä sahaa, kun terän
lukitus on päällä. Saha voi vaurioitua vakavasti.
TERÄN VAIHTAMINEN (KUVA 2–4)
1. Löysää terän kiristysruuvi (j) painamalla terän
lukitsinta (c) ja kääntämällä samalla sahan karaa
terän avaimella (s), kunnes terän lukitus lukittuu
ja terän kierto loppuu. Kun terän lukitus on
päällä, käännä terän kiristysruuvia vastapäivään
terän avaimella (ruuvissa on oikeanpuoleiset
kierteet ja se tulee löysätä vastapäivään
kiertämällä).
2. Poista terän kiristysruuvi (j) ja ulkoisen kiristimen
aluslaatta (n). Poista vanha terä.
3. Puhdista mahdollinen sahapöly, joka on voinut
kertyä suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle
ja tarkista alasuojan kunti ja toiminta edellä
mainittujen ohjeiden mukaan. Älä voitele tätä
aluetta.
4. Käytä aina oikean kokoisia teriä (halkaisijaltaan),
joissa on oikean kokoinen ja muotoinen
keskusreikä sahan karan asentamiseen.
Varmista aina, että sahanterän suositeltu
maksiminopeus (kierr./min) on sahan nopeuden
(kierr./min) mukainen tai sitä suurempi.
5. Noudata kohtien 1–5 ohjeita osiossa Terän
asentaminen ja varmista, että terä kiertää
oikeaan suuntaan.
ALEMPI TERÄSUOJUS
VAROITUS: Terän alasuojus on
turvalaite, joka vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa. Älä koskaan
käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on
vaurioitunut, asennettu virheellisesti tai ei
toimi oikein. Älä luota terän alasuojuksen
suojaan kaikissa tilanteissa.
Turvallisuutesi riippuu seuraavien
varoituksien ja varotoimenpiteiden
noudattamisesta sekä sahan
oikeaoppisesta käytöstä. Tarkista alempi
teräsuojus oikeaoppisen sulkeutumisen
varmistamiseksi ennen jokaista
käyttökertaa. Jos terän alasuojus
puuttuu tai toimii virheellisesti, saha tulee
huoltaa ennen sen käyttöä. Tuotteen
turvallisuuden ja luotettavuuden
takaamiseksi tuotteen korjaamisen,
huollon ja säädön saa suorittaa
valtuutettu huoltopalvelu tai muu pätevä
huolto-organisaatio samanlaisia varaosia
käyttäen.
ALASUOJUKSEN TARKISTAMINEN (KUVA 1)
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2. Kierrä alasuojuksen vipua (kuva 1, k) täysin
suljetusta asennosta täysin auki.
124
SUOMI
3. Vapauta vipu (k) ja varmista, että suojus (i) palaa
kokonaan suljettuun asentoon.
Työkalu tulee viedä valtuutettuun huoltopalveluun,
jos se:
• ei palaa täysin suljettuun asentoon,
• siirtyy jaksottaisesti tai hitaasti, tai
• osuu terään tai johonkin muuhun työkalun
osaan kaikissa kulmissa ja leikkaussyvyyksissä.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuva 5–7)
1. Nosta syvyyden säätövipua (p) sen
löysäämiseksi.
2. Voit saavuttaa oikean leikkaussyvyyden
kohdistamalla syvyyden säätöhihnan uran (q)
yläteräsuojuksen (l) vastaavaan merkkiin.
3. Kiristä syvyyden säätövipu.
4. Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi
karbidipäistä sahanterää käyttäessä syvyys tulee
säätää niin, että noin puolet hampaasta tulee
ulos leikattavan puukappaleen alapuolelta.
5. Oikean leikkaussyvyyden tarkistustapa on
esitetty kuvassa 7. Aseta leikattava materiaali
terän sivua pitkin kuvan mukaisesti ja tarkista,
kuinka paljon hampaasta näkyy materiaalin yli.
Viistokulman säätö (kuva 8)
Viistokulman säätömekanismi (g) voidaan säätää
välille 0° - 48°.
1. Käännä viistokulman säätönuppia (f) sen
löysäämiseksi.
2. Kallista alalevy haluamaasi kulmamerkkiin
ohjauskannattimessa (u).
3. Käännä viistokulman säätövipua sen
kiristämiseksi uudelleen.
Uurroksen osoitin (kuva 9)
Sahakengän etuosassa on uurroksen osoitin (t)
pystysuuntaiseen ja viistoleikkaukseen. Tämän
osoittimen avulla voit ohjata sahaa merkittyjä
leikkauslinjoja pitkin leikattavassa materialissa.
Osoitin kohdistuu sahanterän vasemmalle (sisä)
puolelle, jolloin liikkuvan terän leikkaama ura
tai ”uurros” menee osoittimen oikealle puolelle.
Pohjalevyn urat osoittavat 0˚ ja 45˚.
Säädettävä johdon suoja
(kuva 10)
Säädettävä johdon suoja (v) mahdollistaa johdon
asettamisen pystysuoraan tai samansuuntaisesti
terään nähden. Se toimitetaan pystyasennossa.
SAMANSUUNTAISEEN ASENTOON SIIRTYMINEN
(KUVA 10A)
1. Paina johdon suoja (v) sisään nuolen
osoittamalla tavalla.
2. Kierrä johdon suojaa myötäpäivään
samansuuntaiseen asentoon.
PYSTYASENTOON SIIRTYMINEN (KUVA 10B)
1. Paina johdon suoja (v) sisään nuolen
osoittamalla tavalla.
2. Kierrä johdon suojaa vastapäivään
pystyasentoon.
Ohjausviivaimen asentaminen ja
säätö (kuva 11)
Ohjausviivainta (w) käytetään leikkaamaan
yhdensuuntaisesti työkappaleen reunan mukaisesti.
ASENNUS
1. Aseta ohjausviivaimen säätönuppi (x) aukkoon
(aa) kuten kuvassa 11, pidä nuppia löysällä
ohjausviivaimen läpi viemiseksi.
2. Aseta ohjausviivain (w) pohjalevyyn (h) kuten
kuvassa 11.
3. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi (x).
SÄÄTÖ
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia (x) ja aseta
ohjausviivain (w) halutulle leveydelle.
Säätö voidaan lukea ohjausviivaimen asteikolta.
2. Kiristä viivaimen säätönuppi (x).
Polynpoistokourun asentaminen
(kuva 1, 5, 12)
DWE550/DWE560-pyörösahan mukana toimitetaan
pölynpoistokouru.
PÖLYNPOISTOKOURUN ASENTAMINEN
1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu
(kuva 5, p).
2. Aseta pohjalevy (kuva 1, h) ala-asentoon.
3. Kohdista pölynpoistokourun (y) puoliskot
yläteräsuojuksen (l) päälle kuvan mukaisesti.
4. Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
Ennen käyttämistä
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettuasennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
125
SUOMI
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Käsien oikea asento (kuva 13)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (b) ja toisen käden pitämistä
lisäkahvalla (e).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin (a) on varustettu
vapautuspainikkeella (m).
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi
työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai
SAMMUTA työkalua, kun sahanterä
koskettaa työkappaletta tai muita
materiaaleja.
Työkappaletuki (kuva 14–17)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi
työkappaletta on tuettava oikeaoppisesti
ja sahaa on pidettävä tiukasti hallinnan
menetyksenestämiseksi.
Kuvat 14 ja 16 osoittavat oikean sahan asennon.
Kuvat 15 ja 17 osoittavat vaarallisen asennon. Kädet
tulee pitää pois leikkausalueelta ja virtajohdon on
oltava pois leikkausalueelta, jotta se ei jää kiinni tai
roiku työkappaleen päällä.
126
Takaisiniskun välttämiseksi levyä tai paneelia on AINA
tuettava leikkauskohdan LÄHELTÄ (kuva 14 ja 16).
ÄLÄ tue levyä tai paneelia kaukana leikkauskohdasta
(kuva 15 ja 17). Sahaa käyttäessä virtajohto tulee
pitää pois leikkausalueelta ja sen ei saa antaa
roikkua työkappaleessa.
KYTKE SAHA AINA POIS ENNEN SÄÄTÖJEN
TEKEMISTÄ Aseta työkappale sen “hyvä” puoli—
puoli, jonka ulkomuoto on tärkeämpi—alaspäin.
Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen sälö
muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen
puoleen sahaamisen aikana.
Leikkaaminen
VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää
tätä työkalua asettamalla sen ylösalaisin
työpinnalle ja viemällä materiaalin
työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin
ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen
tiukasti kiinni työkalusta molemmilla
käsillä kuten kuvassa 16.
Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin
tuettuun työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan,
joka putoaa leikkauksen jälkeen. Kuvan 16 esimerkki
osoittaa OIKEAN levyn pään leikkaamistavan.
Kiinnitä työkappale aina. Älä yritä pitää lyhyistä
työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina itsekantavaa
ja riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat
materiaalia alapuolelta.
Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen
kuin terä koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha
käynnistetään sen ollessa kiinni materiaalissa tai
jos sitä painetaan eteenpäin uraan, se voi iskeytyä
takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin
terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat
vaihdella jopa samassa materiaalikappaleessa,
oksaiset ja kosteat osiot voivat lisäksi kuormittaa
sahaa huomattavasti. Kun näin tapahtuu, paina
sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti,
jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla
nopeudella. Jos sahaa käytetään voimalla,
leikkauksista voi tulla karkeita ja epätarkkoja, saha
voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi ylikuumentua.
Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä siirtää
sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin ja anna terän
pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää sahan takaisin,
tähdätä sen uudelleen ja aloittaa uuden leikkauksen
hiukan väärän leikkauksen sisältä. Vedä saha joka
tapauksessa takaisin, jos leikkausta on siirrettävä.
Voimalla suoritettu korjaus leikkauksen sisälä voi
pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun.
JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA
LIIPAISIN JA SIIRRÄ SAHAA TAAKSEPÄIN,
KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
SUOMI
ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI
LEIKKAUSREUNASTA ENNEN UUDELLEEN
KÄYNNISTÄMISTÄ.
Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin
ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista
työkappaleesta. Kun nostat sahan, jousijännitteinen
teleskooppisuojus sulkeutuu automaattisesti terän
alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen saakka
suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen
alle mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen
taakse vetäminen käsin (taskuleikkauksien
aloittamiseksi) on tarpeen, käytä aina palautusvipua.
HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista,
etteivät pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen
sisällä.
HALKAISU
Halkaisussa leikataan leveämmät reunat kapeampiin
liuskoihin – pituussuunnassa leikkaaminen. Käsin
hiominen on vaikeampaa tämän tyyppisessä
sahauksessa ja DEWALT-ohjausviivaimen
(kuva 11, w) käyttö on suositeltavaa.
TASKULEIKKAUS (KUVA 18)
VAROITUS Älä koskaan sido
teräsuojusta yläasentoon. Älä koskaan
siirrä sahaa taaksepäin taskuleikkauksen
aikana. Muutoin laite voi nousta pois
työkappaleesta, jolloin on olemassa
henkilövahinkovaara.
Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai
muuhun tasaiseen pintaan.
1. Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa
haluamaltasi syvyydeltä.
2. Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan
materiaalin pohjalevyn edessä.
3. Vedä alateräsuojus yläasentoon alasuojuksen
vipua käyttäen. Laske pohjalevyn takaosaa,
kunnes terän hampaat lähes koskettavat
leikkauslinjaa.
4. Vapauta terän suojus (se koskettaa
työkappaleeseen ja pysyy täten paikoillaan
sen vapaata avaamista varten leikkauksen
aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja
tartu tiukasti lisäkahvaan (e) kuten
kuvassa 18. Aseta keho ja käsivarsi niin, että ne
vastaavat mahdolliseen takaisiniskuun.
8. Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden
leikkauksen kohdalla.
Pölyn poisto (kuva 19)
VAROITUS: Pölyjen
sisäänhengitysvaara. Henkilövahinkojen
välttämiseksi tulee AINA käyttää
hyväksyttyä hengityssuojaa.
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistokouru (y).
Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan
pölynpoistokouruun.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta
sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka
on suunniteltu pölynpoistoa koskevien
sovellettavien direktiivien mukaan.
Tavallisimpien pölynimureiden letkut
sopivat suoraan pölynpoistoaukkoon.
AIRLOCK-LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ - DWV9000
(SAATAVILLA ERIKSEEN) (KUVA 19)
AirLock mahdollistaa työkalun pölynpoistokourun (y)
ja pölynpoistolaitteen nopean ja varman liitännän.
1. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä on
lukittu. Kohdista holkin urat ja AirLock-liitin
kuvan mukaisesti sen vapauttamiseksi ja
lukitsemiseksi.
2. Paina AirLock-liitin pölynpoistokouruun (y).
3. Kierrä holkki lukittuun asentoon.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
5. Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan
ennen sahaamisen aloittamista.
6. Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain,
kunnes sen pohjalevy on tasaisesti leikattavassa
materiaalissa. Vie sahaa leikkauslinjaa pitkin,
kunnes leikkaus on suoritettu.
7. Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä
kokonaan ennen kuin poistat terän materiaalista.
Voiteleminen
Laitteessa on itsestään voideltuva palloa ja
pallolaakerit, joten sitä ei tarvitse enää voidella.
Suosittelemme kuitenkin, että viet tai lähetät
127
SUOMI
työkalun huoltoon vaihdekotelon perusteellista
puhdistusta, tarkistusta ja voitelua varten.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta ja suojan alueelta
kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
ALASUOJUS
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava
vapaasti täysin avoimesta asennosta täysin
suljettuun asentoon. Tarkista aina virheetön toiminta
ennen leikkaamista avaamalla ja sulkemalla
suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti
tai vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava.
Älä käytä sahaa, ennen kuin se toimii virheettömästi.
Puhdista suojus kuivalla ilmalla tai pehmeällä
harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien poistamiseksi
suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee
toimittaa valtuutettuun huoltopalveluun.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Terät
Tylsä terä aiheuttaa tehottoman leikkauksen,
ylikuormittaa sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja
lisää takaiskun mahdollisuutta. Vaihda terät, kun
sahan painaminen leikkauksen läpi on vaikeampaa,
kun moottori kuormittuu tai kun terään muodostuu
liikaa lämpöä. Pidä varateriä aina saatavilla, jotta
terävät terät ovat välittömästi käytettävissä. Tylsät
terät voidaan teroittaa useimmilla alueilla.
Kovettunut pihka voidaan poistaa terästä kerosiinilla,
tärpätillä tai uunin puhdistusaineella. Tarttumattomalla
pinnalla päällystettyjä teriä voidaan käyttää, kun
liiallista kertymistä esiintyy, esimerkiksi painekäsiteltyä
ja vihreää puutavaraa leikatessa.
128
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA
TÄMÄN SAHAN KANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI
ENNEN KÄYTTÖÄ. JOS TERÄT OVAT
VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
129
SVENSKA
165 mm (6-1/2 TUM) CIRKELSÅG, DWE550
184 mm (7-1/4 TUM) CIRKELSÅG, DWE560
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Sågdjup
90°
45°
Håldiameter
Justering av fasvinkeln
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
DWE550
230
1
1200
5500
165
DWE560
230
1
1350
5500
184
kg
55
35
20
48˚
3,60
65
42
16
48˚
3,66
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah sågning i trä
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
130
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DWE550, DWE560
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.08.2012
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c)
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
131
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
132
g)
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
CIRKELSÅGAR
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
a)
FARA: Håll händerna borta från
sågområdet och klingan. Håll den andra
handen på hjälphandtaget eller motorhuset.
Om du håller sågen med båda händerna kan
klingan inte komma åt att skada dem.
b) För inte ner händerna under arbetsstycket.
Skyddet kan inte skydda dig från klingan
nedanför arbetsstycket.
c) Justera sågningsdjupet så att det är
anpassat till arbetsstyckets tjocklek.
Mindre än en hel sågtand bör synas under
arbetsstycket.
d) Håll aldrig arbetsstycket som sågas
med händerna eller över benen. Fäst
arbetsstycket vid ett stadigt underlag. Det
är viktigt att arbetsstycket stöds ordentligt för
att minimera risken för kroppsskada, att klingan
fastnar eller att du förlorar kontrollen.
e) Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar.
Kontakt med en strömförande ledning kommer
att också göra elverktygets oskyddade
metalldelar strömförande och ge användaren en
elektrisk stöt.
f) Använd alltid parallellklyvanslag eller
riktskena vid klyvning. Det förbättrar snittets
precision och minskar risken för att klingan skall
fastna.
g) Använd alltid klingor av rätt storlek och
hjulaxelshålsform (diamant eller rund). Klingor
som inte passar sågens monteringsstycke
SVENSKA
kommer att röra sig ojämnt och få dig att förlora
kontrollen.
h) Använd aldrig skadade eller felaktiga klingor,
mellanlägg eller skruvar. Klingans mellanlägg
och skruvar är speciellt utformade för din såg för
optimal funktion och användarsäkerhet.
Orsaker och förhindrande av rekyl
– Rekyl är en plötslig reaktion då en sågklinga
som klämts fast, fastnat eller kommit ur led, och
som får en okontrollerad såg att lyftas upp och
ut ur arbetsstycket, i riktning mot användaren;
– Då klingan kläms fast eller fastnar ordentligt
genom att snittet sluts, stannar klingan och
motorreaktionen gör att maskingen snabbt drivs
bakåt mot användaren;
– Om klingan böjs eller kommer ur led i snittet,
kan tänderna på bakre delen av klingan gräva
sig in i den övre ytan på träet och få klingan
att klättra upp ur snittet och studsa bakåt mot
användaren.
Rekyl är ett resultat av felaktig användning av
verktyget och/eller felaktiga användningsprocedurer
eller -omständigheter och kan undvikas genom att
man vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder beskrivna
nedan:
a) Håll stadigt i sågen med båda händerna
och håll dina armar så att de kan motstå
rekylkraft. Ställ dig på endera sidan av
klingan, men aldrig i linje med klingan. Rekyl
kan få sågen att studsa bakåt, men rekylkraft
kan kontrolleras av användaren, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Om skivan fastnar, eller om ett snitt avbryts
av någon orsak, skall avtryckaren släppas
och verktyget hållas orörligt i materialet tills
skivan helt har stannat. Försök aldrig att ta
ut sågen ur arbetsstycket eller att dra sågen
bakåt medan klingan är i rörelse, då det
kan orsaka rekyl. Undersök och vidta lämpliga
åtgärder för att avlägsna orsaken till att klingan
fastnar.
c) När du startar om en såg inne i ett
arbetsstycke, skall du centrera sågen i
snittet och kontrollera att sågtänderna inte
sitter fast i materialet. Om klingan sitter fast
kan den vandra uppåt eller orsaka rekyl från
arbetsstycket då sågen startas om.
d) Stora paneler skall stödas så att risken
för att bladet kläms fast och orsakar rekyl
minimeras. Stora paneler tenderar att svikta
av sin egen vikt. Stöd måste placeras under
panelen på båda sidor, nära skärlinjen och nära
kanten på panelen.
e) Använd inte oskarpa eller skadade klingor.
Oskarpa eller felaktigt positionerade klingor ger
trånga snitt, vilket orsakar stor friktion och att
klingan fastnar, samt rekyl.
f) Låsningsreglage för klingdjup och fasvinkel
måste vara väl åtdragna och säkrade före
sågning. Om klingjusteringar rör sig under
sågning, kan det få klingan att fastna och orsaka
rekyl.
g) Var extra försiktig vid sågning in i befintliga
väggar eller andra dolda områden. Den
inträngande sågklingan kan såga föremål som
kan orsaka rekyler.
Säkerhetsinstruktioner för sågar
med ett pendlande klingskydd.
a) Kontrollera innan sågen används att
det undre klingskyddet stänger felfritt.
Sågen får inte tas i bruk om det undre
klingskyddet inte är fritt rörligt och inte
stängs omedelbart. Kläm eller bind inte
fast det undre klingskyddet i öppet läge.
Om sågen av misstag faller ner på golvet finns
risk att det undre klingskyddet deformeras.
Öppna klingskyddet med återdragningsspaken
och kontrollera att det är fritt rörligt och att det
vid alla snittvinklar och snittdjup varken berör
sågklingan eller andra delar.
b) Kontrollera funktionen på fjädern till det
undre klingskyddet. Låt sågen repareras
innan den tas i bruk om klingskyddet eller
fjädern inte fungerar felfritt. Skadade delar,
klibbiga avlagringar eller anhopning av spån kan
hindra det undre klingskyddets rörelse.
c) Öppna det undre klingskyddet för hand
endast vid speciella snitt som t.ex.
„insågning och vinkelsnitt”. Öppna det undre
klingskyddet med återdragningsspaken
och släpp den så fort sågklingan gått in i
arbetsstycket. Vid all annan sågning måste det
undre klingskyddet fungera automatiskt.
d) Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet när sågen läggs bort på
arbetsbänk eller golv. En oskyddad och
roterande sågklinga förflyttar sågen bakåt och
kan såga allt som är i vägen. Beakta även
sågens eftergång.
Tillkommande äkerhetsinstruktioner
för cirkelsågar
• Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge
hörselskada.
• Använd ansiktsmask. Dammexponering kan
orsaka andningssvårigheter och möjlig skada.
133
SVENSKA
• Använd inte klingor med större eller mindre
diameter än rekommenderat. Se tekniska
data för information om rätt sågkapacitet.
Använd enbart sågklingor som specificeras i
den här bruksanvisningen och som är tillverkade
i enlighet med EN 847-1.
1 Cirkelsågklinga
• Använd aldrig slipkapskivor.
1 Sprängskiss
• Använd inte vattenmatningstillsatser.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Använd klämmor eller något annat
praktiskt sätt att stödja arbetsstycket mot
ett stabilt underlag. Att hålla arbetet för hand
eller mot kroppen är instabilt och kan göra att
du förlorar kontrollen.
Inneboende risker
1 Klingnyckel
1 Parallellanslag
1 Dammutsugning
1 Instruktionshandbok
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av cirkelsågar.
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
a. Avtryckare
b. Huvudhandtag
c. Klinglås
d. Ändlock
– Hörselnedsättning.
e. Sidohandtag
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
f. Fasinställningssratt
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
g. Fasvinkel inställningsmekanism
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
h. Basplatta
i. Nedre klingskydd
j. Klingklämskruv
k. Spak undre skydd
l. Övre klingskydd
m. Låsknapp
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (z), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 165 mm (6-1/2 tum) cirkelsåg (DWE550) eller
1 184 mm (7-1/4 tum) cirkelsåg (DWE560)
134
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa slitstarka cirkelsågar är konstruerade för
professionell kapning av trä. ANVÄND INTE
vattenmatningstillsatser med denna såg. ANVÄND
INTE slip- eller diamantskivor. ANVÄND INTE under
våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka sågar är yrkesmässiga elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
SVENSKA
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för skador måste maskinen alltid
stängas av och kopplas bort
från strömkällan innan tillbehör
monteras eller tas bort, innan
inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Byta klingor
INSTALLATION AV KLINGAN (FIG. 1–4)
VARNING (ENDAST DWE550): Den
inre flänsen har 20 mm diameter på
ena sidan och 19 mm diameter på den
andra. 19 mm diametersidan är märkt
med 19 och 20 mm diametersidan är
märkt med 20. Använd korrekt sida för
håldiametern på klingan som du tänker
använda. Montering av klingan med fel
sida kan resultera i farliga vibrationer.
1. Använd nedre skyddets spak (k), dra tillbaka
det nedre klingskyddet (i) och placera klingan
på sågspindeln mot den inre klämbrickan
(o), setill att klingan roterar i korrekt riktning
(riktningen på pilen på sågklingan och tänderna
måste peka i samma riktning som riktningen
hos rotationspilen på sågen). Förutsätt inte
att skriften på klingan alltid kommer att vara
riktad mot dig vid korrekt installation. När det
nedre klingskyddet dras tillbaka för att installera
klingan, kontrollera tillståndet och funktionen
hos det nedre klingskyddet för att se till att det
fungerar ordentligt. Se till att det rör sig fritt och
inte touchar klingan eller andra delar i alla vinklar
och sågdjup.
2. Placera yttre klämbrickan (n) på sågspindeln
med den stora platta ytan mot klingan och
texten på den yttre klämbrickan riktad mot dig.
3. Gänga på klingklämskruven (j) på sågspindeln
för hand (skruven är högergängad och måste
vridas medurs för åtdragning).
4. Tryck ned klinglåset (c) medan klingan vrids
med klingnyckeln tills klingans lås aktiveras och
klingan slutar att rotera.
5. Dra åt klingklämskruven stadigt med
klingnyckeln.
OBSERVERA: Aktivera aldrig klinglåset medan
sågen körs, eller aktivera den för att stoppa
verktyget. Slå aldrig på sågen medan klinglåset är
aktiverat. Det kan resultera i allvarliga skador på
sågen.
ATT BYTA KLINGAN (FIG. 2–4)
1. För att lossa klingans klämskruv (j) tryck ned
klinglåset (c) och vrid på sågspindeln med
klingnyckeln (s) tills klingans lås aktiveras och
klingan slutar att rotera. Med låset aktiverat vrid
klingans klämskruv moturs med klingnyckeln
(skruven är högergängad och måste vridas
moturs för att lossna).
2. Ta bort klingans klämskruv (j) och yttre
klämbrickan (n). Ta bort den gamla klingan.
3. Ta bort sågspån som kan ha samlats i skyddet
eller klämbrickområdet och kontrollera tillstånd
och funktion hos det nedre klingskyddet såsom
angivits tidigare. Smörj inte detta område.
4. Använd alltid klingor med korrekt storlek
(diameter) med korrekt storlek och form på
centrumhålet för montering på sågspindeln.
Se alltid till att den maximalt rekommenderade
hastigheten (rpm) på sågklingan stämmer
överens med eller överstiger hastigheten (rpm)
för sågen.
5. Följ steg 1 till 5 under Att installera klingan,
se till att klingan roterar i korrekt riktning.
NEDRE KLINGSKYDD
VARNING: Det nedre klingskyddet är
en säkerhetsfunktion som reducerar
risken för allvarliga personskador.
Använd aldrig sågen om det nedre
klingskyddet saknas, är skadat eller inte
fungerar korrekt. Lita inte på att det
nedre klingskyddet alltid skyddar dig.
Din säkerhet beror på att alla varningar
och försiktighetsåtgärder följs samt att
sågen hanteras korrekt. Kontrollera att
det nedre skyddet stänger ordentligt
innan varje användning. Om det nedre
135
SVENSKA
klingskyddet saknas eller inte fungerar
korrekt, lämna sågen på service
innan den används. För att garantera
produktens säkerhet och pålitlighet skall
alltid reparationer och inställningar göras
av ett auktoriserat servicecenter eller
annan kvalificerad serviceorganisation
och att alltid identiska reservdelar
används.
KONTROLLERA DET NEDRE SKYDDET (FIG. 1)
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från
strömkällan.
2. Vrid den nedre skyddsspaken (fig. 1, k) från helt
stängd position till helt öppen position.
3. Släpp spaken (k) och observera att skyddet (i)
återgår till helt stängd position.
Verktyget bör lämnas till ett kvalificerat servicecenter
för service om det:
• inte återgår till helt stängd position,
• flyttar ryckvis eller långsamt, eller
• kommer i kontakt med klingan eller någon del
av verktyget i någon vinkel eller djup under
sågningen.
Inställning sågdjup (fig. 5–7)
1. Lyft djupinställningsspaken (p) för att lossa.
2. För att få korrekt sågdjup rikta in skåran (q) på
djupinställningsbygeln mot lämplig markering på
övre klingsskyddet (l).
3. Drag åt djupinställningsspaken
4. För mest effektiv sågning med en sågklinga
med karbidspetsar, ställ in djupinställningen så
att ungefär en halv sågtand sticker ut under
träytan som skall sågas.
5. En metod för att kontrollera korrekt sågdjup
visas i figur 7. Lägg en bit av det material som
du planerar att såga längs med klingas sida
såsom visas i figuren och observera hur mycket
av tanden som sticker ut under materialet.
Fasvinkelinställning (fig. 8)
Fasvinkelinställningsmekanismen (g) kan ställas in
mellan 0° och 48°.
1. Vrid på fasinställningsratten (f) för att lossa.
2. Luta fotplattan till önskad vinkelmarkering på
pivotkonsolen (u).
3. Vrid på fasinställningsratten för att dra åt.
Sågsnittsindikator (fig. 9)
Fronten på sågskon har en sågsnittsindikator (t)
för vertikal och fassågning. Denna indikator gör att
du kan styra sågen längs med ritade såglinjer på
136
materialet som skall sågas. Indikatorn riktar in sig
mot vänstra (inre) sidan av sågklingan vilket gör att
spåret (sågsnittet) som sågas av sågklingan blir till
höger om indikatorn Spåren på basplattan indikerar
0˚ och 45˚.
Inställbart sladdskydd (fig. 10)
Det inställbara sladdskyddet (v) gör att sladden kan
placeras vertikalt eller parallellt med klingan. Det är i
vertikal position vid leverans.
FÖR ATT FÅ DEN PARALLELLA POSITIONEN (FIG. 10A)
1. Tryck in sladdskyddet (v) såsom indikeras av
pilen.
2. Vrid sladdskyddet medurs till den parallella
positionen.
FÖR ATT FÅ DEN VERTIKALA POSITIONEN (FIG. 10B)
1. Tryck in sladdskyddet (v) såsom indikeras av
pilen.
2. Vrid sladdskyddet moturs till den vertikala
positionen.
Montering och inställning av
parallellanslaget (fig. 11)
Parallellanslaget (w) används till att såga parallellt
med arbetsstyckets kant.
MONTERING
1. Sätt i parallellanslagets inställningsratt (x) i hålet
(aa) såsom visas i figur 11, låt ratten vara lös för
att möjliggöra att parallellanslaget kan passera.
2. Sätt i parallellanslaget (w) i basplattan (h) såsom
visas i figur 11.
3. Dra åt parallellanslagets inställningsratt (x).
INSTÄLLNING
1. Lossa anslagets inställningsratt (x) och ställ in
parallellanslaget (w) till önskad bredd.
Inställningen kan avläsas på parallellanslagets
skala.
2. Dra åt anslagsinställningsratten (x).
Montering av dammutsugningen
(fig. 1, 5, 12)
DWE550/DWE560 cirkelsåg är försedd med
dammutsugning.
FÖR ATT INSTALLERA DAMMUTSUGNINGEN
1. Lossa djupinställningsspaken helt (fig. 5, p).
2. Placera basplattan (fig. 1, h) i lägsta positionen.
3. Rikta in den vänstra halvan av dammutsugningen
(y) över övre klingskyddet (l) såsom visas.
4. Sätt i skruvarna och dra åt.
SVENSKA
sågen i ett fast grepp för att
förhindra kontrollen förloras.
Innan Du börjar
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Det undre, rörliga klingskyddet
måste vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på det övre skyddet.
• Använd inga svårt slitna klingor.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för skador måste maskinen alltid
stängas av och kopplas bort
från strömkällan innan tillbehör
monteras eller tas bort, innan
inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Korrekt Handplacering (fig. 13)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
huvudhandtaget (b) och den andra handen på
sidohandtaget (e).
Att sätta på och stänga av (fig. 1)
Av säkerhetsskäl är startknappen (a) på ditt verktyg
utrustad med en startspärr (m).
Tryck på startspärren för att låsa upp verktyget.
För att köra verktyget, tryck på strömbrytaren (a).
Så snart som startknappen släpps upp blir
startspärren automatiskt aktiverad för att
förhindra oavsiktlig start av maskinen.
OBSERVERA: Slå inte PÅ eller STÄNG
av verktyget när sågklingan vidrör
arbetsstycket eller andra material.
Stöd av arbetsstycket (fig. 14–17)
VARNING: För att minska risken
för allvarliga personskador, stöd
arbetsstycket ordentligt och håll
Figurerna 14 och 16 visar korrekt sågposition.
Figurerna 15 och 17 visar osäkert förhållande.
Händerna bör hållas undan från sågområdet och
strömsladden placeras undan från sågområdet så
att den inte fastnar under arbetet.
För att undvika rekyler, stöd ALLTID skivor eller
arbetsstycken NÄRA sågområdet , (fig. 14 och 16).
Stöd INTE skivor eller arbetsstycken långt från
sågområdet (fig. 15 och 17). När sågen hanteras håll
sladden undan från sågområdet och förhindra att
den fastnar i arbetsstycket.
KOPLA ALLTID IFRÅN SÅGEN INNAN NÅGRA
INSTÄLLNINGAR GÖRS! Placera arbetet med dess
“fina” sida—den som är viktigast—nedåt. Sågen
sågar uppåt så eventuell splittring kommer att bli på
den arbetsyta som är uppåt när du sågar.
Sågning
VARNING: Försök aldrig att använda
detta verktyg genom att lägga det
upp och ned på en arbetsyta och
föra materialet till verktyget. Kläm alltid
fast arbetsstycket och för verktyget till
arbetsstycket, håll verktyget säkert med
båda händerna såsom visas i figur 16.
Placera den bredare delen av sågfotplattan på den
del av arbetsstycket som sitter fast och inte på
den del som kommer att ramla bort när sågningen
är klar. Exemplet i figur 16 illustrerar RÄTT sätt att
såga av kanten på en skiva. Kläm alltid fast arbetet.
Försök inte att hålla korta bitar i handen! Kom ihåg
att stödja utskjutande och överhängande material.
Var försiktig vid sågning av material nedifrån.
Se till att sågen når full hastighet innan klingan
kommer i kontakt med materialet som skall sågas.
Start med sågklingan mot materialet som skall sågas
eller skjutning framåt in i ett sågsnitt kan resultera i
en rekyl. Skjut sågen framåt med en hastighet som
låter klingan kapa utan kraftpåverkan. Hårdhet och
seghet kan variera även i samma arbetsstycke och
kvistiga eller fuktiga sektioner kan utgöra en kraftig
belastning för sågen. När detta sker, skjut sågen
långsammare men tillräckligt hårt för att fortsätta
arbetet utan minskad hastighet. Om sågen tvingas
kan det orsaka ojämn sågning, felaktigheter, rekyler
och överhettning av motorn. Skulle sågningen börja
lämna såglinjen, försök inte att tvinga tillbaka den.
Släpp istället avtryckare och låt klingan stanna helt
och hållet. Sedan kan du dra tillbaka sågen, rikta in
på nytt och påbörja en ny sågning något innanför
det felaktiga spåret. Under alla omständigheter,
dra tillbaka sågen om du måste ändra sågningen.
Tvingad korrigering kan klämma fast sågen och
orsaka rekyler.
137
SVENSKA
OM SÅGEN FASTNAR, SLÄPP AVTRYCKAREN
OCH BACKA SÅGEN TILLS DEN LOSSNAR. SE
TILL ATT KLINGAN ÄR RAKT I SÅGSPÅRET OCH
FRI FRÅN SÅGKANTEN INNAN DEN STARTAS OM.
När kapningen är klar, släpp avtryckaren och låt
klingan stanna innan sågen lyfts från arbetet. När
du lyfter upp sågen kommer det fjäderbelastade
skyddet automatiskt att stängas under klingan. Kom
ihåg att klingan är exponerad tills detta sker. Sträck
dig aldrig av någon anledning under arbetsstycket.
När du måste dra tillbaka teleskopskyddet
manuellt (då det är nödvändigt för att påbörja en
instickssågning) använd alltid indragningsspaken.
OBSERVERA: Vid sågning av tunna remsor, var
noga med att små avsågade delar inte fastnar på
insidan av det nedre skyddet.
KLYVNING
Klyvning är processen att såga breda skivor i smala
remsor - sågning på längden i fiberriktningen.
Handstyrning är mycket svårt för denna typ
av sågning och användning av ett DEWALT
parallellanslag (fig. 11, w) rekommenderas.
INSTICKSSÅGNING (FIG. 18)
VARNING: Fäst aldrig upp klingskyddet
i upplyft position. Flytta aldrig sågen
bakåt vid instickssågning. Detta kan
göra att enheten reser sig upp från
arbetsytan vilket kan orsaka skador.
En insticksågning är en sågning som görs på ett
golv, i en vägg eller på annan plan yta.
1. Ställ i sågens fotplatta så att klingan sågar på
önskat djup.
2. Luta sågen framåt och vila fronten på fotplattan
mot materialet som skall sågas.
3. Använd det nedre skyddet, dra tillbaka det
nedre klingskyddet till en uppåtriktad position.
Sänk bakdelen på basplattan tills klingans
tänder nästan vidrör såglinjen.
4. Släpp klingskyddet (dess kontakt med
arbetsstycket kommer att hålla det på plats för
att öppnas fritt när sågningen startar). Ta bort
handen från skyddsspaken och ta ett fast tag i
sidohandtaget (e) såsom visas i figur 18. Placera
kroppen och armen så att du kan stå emot
rekyler om de uppstår.
8. Vid start av varje ny sågning, upprepa
ovanstående.
Dammutsugning (fig. 19)
VARNING: Risk för inandning av damm.
För att minska risken för personskador
bär ALLTIDgodkänd dammask.
Ett dammutsugningsuttag (y) medföljer verktyget.
Slangen hos de flesta vanliga dammsugare passar
direkt i dammutsugningsuttaget.
VARNING: Använd ALLTID en
dammsugare som fyller gällande
föreskrifter gällande dammutsläpp vid
sågning av trä. Slangen hos de flesta
vanliga dammsugare passar direkt i
dammutsugningsuttaget.
AIRLOCK KOPPLINGSSYSTEM - DWV9000 (SÄLJS
SEPARAT) (FIG. 19)
AirLock möjliggör en snabb och säker anslutning
mellan verktygets dammutsugningsöppning (y) och
dammutsugaren.
1. Se till att flänsen på AirLock kopplingen är i
upplåst läge. Rikta in spåren på flänsen och
AirLock kopplingen såsom visas för låsta och
upplåsta positioner.
2. Skjut AirLock kontakten på
dammutsugningen (y).
3. Vrid flänsen till låst position.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för skador måste maskinen alltid
stängas av och kopplas bort
från strömkällan innan tillbehör
monteras eller tas bort, innan
inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
5. Se till att klingan är i kontakt med sågytan
innan sågen startas.
6. Starta motorn och sänk gradvis sågen till
basplattan vilar plant på materialet som skall
sågas. Fortsätt längs såglinjen tills sågningen
är klar.
7. Släpp avtryckaren och låt klingan stoppa
helt och hållet innan klingan dras tillbaka från
materialet.
138
Smörjning
Självsmörjande kulor och kullager används
i verktyget så smörjning behövs inte. Vi
rekommenderar emellertid att du en gång per år
tar med dig eller skickar verktyget till ett certifierat
servicecenter för en grundlig rengöring och
inspektion.
SVENSKA
Rengöring
VARNING: Blås ut smuts och damm
från huvudkåpan och skyddsområdet
med torr luft varje gång du ser smuts
samlas i och runt lufthålen. Bär
godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
NEDRE SKYDD
Det nedre skyddet skall alltid rotera och stänga fritt
från full öppning till helt stängd position. Kontrollera
alltid att det fungerar korrekt innan sågningen genom
att helt öppna skyddet och låta det stängas. Om
skyddet stängs långsamt eller inte fullt ut behöver
det rengöras eller service. Använd inte sågen innan
den fungerar korrekt. För att rengöra skyddet,
använd torr luft eller en mjuk borste för att ta bort
allt samlat sågspån eller skräp från skyddets väg
och runt skyddets fjäder. Om detta inte rättar till
problemet behöver den lämnas på service hos ett
auktoriserat servicecenter.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Klingan
En slö klinga kommer att orsaka en långsam
och ineffektiv sågning, överbelasta sågmotorn,
överdriven sprickbildning och kan öka risken för
rekyler. Byt klingan när det inte längre är lätt att
skjuta sågen genom sågningen, när motorn är
ansträngd eller när klingan blir mycket het. Det
är en bra praxis att ha extra klingor till hands så
att vassa klingor finns tillgängliga för omedelbar
användning. Slöa klingor kan slipas på de flesta
platser.
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
ANVÄND INTE VATTENMATNINGSTILLSATSER
MED DENNA SÅG.
UNDERSÖK VISUELLT KARBIDKLINGOR INNAN
ANVÄNDNING. BYT VID SKADA.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Härdat gummi på klingan kan tas bort med fotogen,
terpentin eller ugnsrengöring. Anti-stickbelagda
klingor kan användas där mycket ansamlingar
upptäcks t.ex. tryckbehandlat och grönt timmer.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
139
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
140
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
165 MM (6-1/2") DAIRESEL TESTERE, DWE550
184 MM (7-1/4") DAIRESEL TESTERE, DWE560
Tebrikler!
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
DWE550
DWE560
230
230
VAC
Tip
1
1
Giriş gücü
W
1200
1350
Yüksüz hız
min-1
5500
5500
Bıçak çapı
mm
165
184
Maksimum açılı kesme derinliği
90°
mm
45°
mm
55
35
65
42
Bıçak deliği
20
16
48˚
48˚
kg
3,60
3,66
LPA (ses basıncı)
dB(A)
85
85
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
2,5
2,5
LWA (ses gücü)
dB(A)
96
96
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
2,5
2,5
mm
Açı ayarlama
Ağırlık
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah ahşap kesimi
ah,W =
m/s²
< 2,5
Belirsizlik değeri
K=
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
141
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DWE550, DWE560
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1, ve EN 607452-5 normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan
eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.08.2012
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK
TALİMATLARINI İLERİDE BAKMAK
ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
142
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
DAIRESEL TESTERELER
IÇIN ÖZEL EK GÜVENLIK
ÖNLEMLERI
Tüm Testereler için Güvenlik
Talimatları
a)
TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanı ve
diskten uzak tutun. Diğer elinizi ilave
tutamak veya motor kapağı üzerinde
tutun. Bıçkıyı iki elinizle tutuyorsanız, diskle
kesilmeyebilirler.
b) Çalışma parçasının altına uzanmayın.
Kılavuz, sizi çalışma parçasının altındaki
diskten koruyamaz.
c) Kesme derinliğini çalışma parçasının
kalınlığına kadar ayarlayın. Çalışma
parçasının altından, disk dişlerinin
tamamından daha azı görünür olmalıdır.
143
TÜRKÇE
d) Kesilmekte olan parçayı asla ellerinizde ve
ayaklarınızın arasında tutmayın. Çalışma
parçasını dengeli bir platform üzerinde
sabitleyin. Bedensel etkiye maruz kalma,
diskin dönüşünün engellenmesi veya kontrol
kaybını en aza indirgemek için işi desteklemek
önemlidir.
e) Kesme aletinin gizli kablolar ile temas
halinde olabileceği bir yerde çalışırken,
elektrikli aleti yalıtımlı kavrama
yüzeylerinden tutun. Bir “elektrikli” tel
ile temas edilmesi, aletin açıktaki metal
parçalarına da “elektrik” iletecek ve kullanan
kişiyi çarpacaktır.
f) Keserken, daima bir kesme çiti veya
düz kenar kılavuzu kullanın. Bu, kesimin
hassasiyetini artırır ve diskin dönüşünün
engellenmesi riskini azaltır.
g) Daima doğru boyutta ve mil delikli şekle
sahip (baklava şeklinde karşısında
yuvarlak) disk kullanın. Bıçkının montaj
donanımına uymayan diskler, kontrol kaybına
yol açacak şekilde düzgün olmayan biçimde
çalışacaktır.
h) Asla hasarlı veya hatalı disk rondelalarını
veya cıvatayı kullanmayın. Disk rondelaları
ve cıvatası, optimum çalışma performansı
ve güvenliği için bıçkınız için özel olarak
tasarlanmıştır.
Geri Tepme Nedenleri ve
Operatörün Korunması
– Geri tepme, sıkışmış, engellenmiş veya yanlış
ayarlanmış bir bıçkı diskinin, kontrolden çıkan
bıçkının üzerinde çalışılan parçadan yukarı ve
dışa yükselerek operatöre doğru yönelmesine
yol açan, ani bir tepkidir;
– Disk sıkıştığında veya kapanan kertik
tarafından sıkıca engellendiğinde, diskin
hızı kesilir ve motor tepkimesi üniteyi aniden
operatöre doğru geri gelene kadar tahrik eder;
– Disk kesme sırasında burulur veya yanlış
hizalanırsa, diskin dişleri ve arka kenarı
tahtanın üst yüzeyine saplanıp diskin kertikten
dışarı ve operatöre doğru fırlamasına yol
açabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya
yanlış çalıştırma prosedürleri veya çalıştırma
şartları sonucu ortaya çıkar ve aşağıda verilen
önlemler alınarak engellenebilir:
a) Bıçkıyı her iki elinizle sıkıca kavrayın
ve kollarınızı geri tepme kuvvetlerine
144
b)
c)
d)
e)
f)
dayanacak şekilde konumlandırın.
Bedeninizi disk ile aynı hizada değil, diskin
herhangi bir yanında konumlandırın. Geri
tepme bıçkının arkaya doğru fırlamasına yol
açabilir, ancak uygun önlemler alınırsa, geri
tepme kuvvetleri operatör tarafından kontrol
edilebilir.
Diskin dönüşü engellendiğinde ya da
herhangi bir nedenle kesime ara vermek
gerektiğinde tetiği serbest bırakın ve disk
tamamen duruncaya kadar üniteyi malzeme
içinde hareketsiz tutun. Asla üniteyi iş
parçasından çıkarmaya çalışmayın ya da
disk hareket ederken üniteyi geri çekmeyin
yoksa geri tepme olabilir. Diskin engellenme
nedenlerini ortadan kaldırmak için inceleme
yapın ve düzeltici önlemler alın.
Bir bıçkıyı bir çalışma parçası üzerinde
yeniden başlattığınızda, bıçkı diskini
kertikte ortalayın ve bıçkının dişlerinin
malzemeye girmediğini kontrol edin.
Disk dönüşü engelleniyorsa alet yeniden
başlatılırken kalkınabilir ya da geri tepebilir.
Diskin dönüşünün engellenmesi ve geri
tepme riskini en aza indirgemek için geniş
panelleri destekleyin. Büyük paneller kendi
ağırlıkları altında bükülme eğilimindedir.
Destek her iki kenardan, kesim hattının
yanında ve panelin kenarı yakınında panel
altına yerleştirilmelidir.
Kör veya hasarlı diskler kullanmayın.
Keskinleştirilmemiş veya uygun olmayan
biçimde ayarlanmış diskler, aşırı sürtünme,
diskin dönüşünün engellenmesi ve geri
tepmeye neden olan dar kertik oluşturur.
Disk derinliği ve şev ayarlama kilitleme
kolları, kesme yapılmadan önce sıkı ve
sabit olmalıdır. Kesme sırasında disk ayarı
kayarsa, bu diskin dönüşünün engellenmesi ve
geri tepmeye yol açabilir.
g) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
kesim yaparken daha dikkatli olun. Dalan
bıçak geri tepmeye neden olabilecek nesneleri
kesebilir.
Sarkaç bıçak koruması
olan testereler için güvenlik
talimatları
a) Her kullanımdan önce alt koruyucu kapağın
kusursuz biçimde kapanıp kapanmadığını
kontrol edin. Alt koruyucu kapak serbestçe
hareket etmiyorsa ve hemen kapanmıyorsa
TÜRKÇE
testereyi kullanmayın. Alt koruyucu kapağı
açık konumda iken hiçbir zaman sıkmayın
veya yapıştırmayın. Testere yanlışlıkla yere
düşecek olursa, alt koruyucu kapak bükülebilir.
Koruyucu kapağı geri çekme kolu ile açın
ve serbest hareket edip etmediğini ve bütün
kesme açısı ve kesme derinliklerinde ne
testere bıçağına ne de diğer parçalara temas
edip etmediğini kontrol edin.
b) Alt koruyucu kapağın yayını kontrol
edin. Eğer alt koruyucu kapak ve yayı
kusursuz olarak çalışmıyorsa aletinizi
bakıma gönderin. Hasarlı parçalar, yapışkan
birikintiler veya talaş birikmeleri alt koruyucu
kapağın gecikmeli olarak işlev görmesine
neden olur.
c) Alt koruyucu kapağı elinizle sadece
“malzeme içine dalmalı veya açılı” kesme
gibi özel durumlarda açın. Alt koruyucu
kapağı geri çekme kolu ile açın ve testere
bıçağı malzeme içine girince serbest
bırakın. Bütün diğer kesme işlerinde alt
koruyucu kapak otomatik olarak çalışmalıdır.
d) Alt koruyucu kapak testere bıçağını
kapatmadığı sürece testereyi tezgaha veya
yere bırakmayın. Korunmayan ve serbest
dönüşteki testere bıçağı testereyi kesme
yönünün tersine hareket ettirir ve önüne gelen
malzemeyi keser. Bu sırada testerenin serbest
dönüş süresine dikkat edin.
Dairesel testereler için ek
emniyet kuralları
• Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz
kalınması işitme kaybına neden olabilir.
• Bir toz maskesi takın. Toz parçacıklarına
maruz kalma, nefes alma güçlüğü ve olası
yaralanmaya yol açabilir.
• Önerilenden daha büyük veya küçük çapa
sahip diskler kullanmayın. Uygun kesme
kapasiteleri için, teknik verilere bakınız.
Yalnızca bu el kitabında belirtilen ve EN 847-1
ile uyumlu diskleri kullanın.
• Asla aşındırıcı kesme çarkları kullanmayın.
• Su besleme ekleri kullanmayın.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve
desteklemek için kelepçe veya başka pratik
yöntemler kullanın. İş parçasını elle tutmak
veya vücudunuza dayamak dengesizliğe ve
kontrol kaybına neden olabilir.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler daire testere kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
–
İşitme bozukluğu.
–
Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
–
Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (z) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 165 mm (6-1/2") dairesel testere (DWE550)
veya
1 184 mm (7-1/4") dairesel testere (DWE560)
1 Dairesel testere bıçağı
1 Bıçak anahtarı
1 Paralel korkuluk
1 Toz emme ağzı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
145
TÜRKÇE
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. Ana tutamak
c. Bıçak kilidi
d. Uç kapağı
e. Yardımcı tutamak
f. Açı ayarlama düğmesi
g. Açı ayarlama mekanizması
h. Taban plakası
i. Alt bıçak siperi
j. Bıçak kelepçe vidası
k. Alt siper kolu
l. Üst bıçak siperi
m. Kilitleme düğmesi
KULLANIM AMACI
Bu ağır hizmet tipi dairesel testereler profesyonel
ahşap kesim uygulamaları için tasarlanmıştır. Su
besleme ekleri KULLANMAYIN. Aşındırma çarkı
veya bıçağı KULLANMAYIN. Islak koşullarda
veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi testereler profesyonel
elektrikli aletlerdir. Çocukların alete erişmesine
izin VERMEYIN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
146
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takıp
ve çıkarmadan önce, yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi prizden çıkarın. Kazara
çalışma yaralanmaya neden olabilir.
Bıçak Değişimi
BIÇAĞI TAKMAK İÇİN (ŞEK. 1–4)
DIKKAT (SADECE DWE550): Bir
taraftaki iç flanş 20 mm diğer taraftaki
iç flanş 19 mm çapa sahiptir. Çapı
19 mm olan taraf 19 ve 20 mm olan
taraf 20 ile işaretlenmiştir. Kullanmak
istediğiniz bıçağın delik çapı için uygun
olan tarafı kullanın. Bıçağı yanlış tarafa
tehlikeli titreşime neden olabilir.
1. Alt siper kolunu (k) kullanarak alttaki bıçak
siperini çekin (i) ve bıçağı testere milinin
üzerine, iç kıskaç pulunun (o) karşısına
yerleştirin, bıçağın doğru yönde döneceğinden
emin olun (testere bıçağı üzerindeki dönüş
okunun dönüş yönü ve dişler, testerenin
üzerindeki dönüş okunun yönüyle aynı
olmalıdır). Bıçağın üzerindeki yazının, düzgün
bir şekilde yerleştirildiğinde her zaman
size dönük olacağını farz etmeyin. Bıçağı
yerleştirmek için alttaki bıçak siperini çekerken,
düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak
için alttaki bıçak siperinin durumunu ve
çalışmasını kontrol edin. Kesimin tüm açı ve
derinliklerinde serbestçe hareket ettiğinden,
bıçak veya diğer parçalara dokunmadığından
emin olun.
TÜRKÇE
2. Dış kıskaç pulunu (n) geniş düz yüzeyi bıçağa
doğru ve dış kıskaç pulunun üzerindeki yazılar
size doğru bakacak şekilde testere milinin
üzerine yerleştirin.
3. Bıçak sıkıştırma vidasını (j) testere milinin
üzerine elle sıkın (vidanın dişleri sağa
doğrudur bu yüzden sıkmak için saat yönünde
çevrilmelidir).
4. Testere milini bıçak anahtarıyla çevirirken,
bıçak kilidini (c), kilit kilitlenene ve bıçağın
dönmesi durana kadar sıkın.
5. Bıçak kelepçe vidasını bıçak anahtarıyla iyice
sıkın.
NOT: Testere çalışırken, asla bıçak kilidini
takmayın veya aleti durdurmaya çalışmayın.
Bıçak kilidi kapalıyken asla testereyi açık konuma
getirmeyin. Testereniz ciddi anlamda zarar
görecektir.
BIÇAĞI DEĞİŞTİRMEK İÇİN (ŞEK. 2–4)
1. Bıçak sıkıştırma vidasını (j) gevşetmek için,
bıçak kilidi kapanana ve bıçağın dönmesi
durana kadar bıçak anahtarıyla (s) testere
milini çevirin ve bıçak kilidini (c) sıkın. Bıçak
kilidi kapalı haldeyken, bıçak anahtarıyla
(vidanın dişleri sağa doğrudur bu yüzden
gevşetmek için saat yönünün tersine
çevrilmelidir) bıçak sıkıştırma vidasını saat
yönünün tersinde döndürün.
veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa,
testereyi asla kullanmayın. Sizi her
durumda koruması için alt bıçak
mahfazasına güvenmeyin. Güvenliğiniz
aşağıdaki tüm uyarılara ve önlemlere
olduğu kadar testerenin düzgün bir
şekilde kullanılmasına da bağlıdır. Her
kullanımdan önce alt siperin doğru
kapatıldığını kontrol edin. Alt bıçak
siperi kayıpsa veya düzgün bir şekilde
çalışmıyorsa, testereyi kullanmadan
önce servise gönderin. Ürün
güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak
için tamirat, bakım ve ayarlama
işlemleri, yetkilendirilmiş bir servis
merkezi veya diğer yetkilendirilmiş
servis organizasyonu tarafından, her
zaman aynı parçalarla değiştirilmek
suretiyle gerçekleştirilmelidir.
ALT SİPERİ KONTROL ETME (ŞEK. 1)
1. Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Alt siper kolunu (şek. 1, k) tamamen kapalı
pozisyondan tamamen açık pozisyona getirin.
3. Kolu (k) bırakın ve siperin (i) tamamen kapalı
pozisyona gelmesini izleyin.
Eğer aşağıdaki durumlar oluşursa, alete
yetkilendirilmiş servis merkezi bakmalıdır:
• tamamen kapalı pozisyona gelemiyorsa,
2. Bıçak sıkıştırma vidasını (j) ve dış kıskaç
pulunu (n) çıkarın. Eski bıçağı çıkarın.
• kesik kesik veya yavaş hareket ediyorsa, ya
da
3. Siperde veya kıskaç mili alanında birikmiş olan
her türlü testere talaşını temizleyin ve daha
önce de açıklandığı gibi, alt bıçak siperinin
durumunu ve çalışmasını kontrol edin. Bu
alanı yağlamayın.
• tüm açılarda ve kesme derinliklerinde bıçakla
veya başka bir parçayla temas ediyorsa.
4. Düzgün büyüklükte olan doğru büyüklükte
(çapta) bıçaklar kullanın ve testere mili
üzerine monte edilmek üzere merkezdeki
deliği şekillendirin. Testere bıçağında önerilen
maksimum hızın (rpm) testerenin hızını
karşıladığından veya aştığından (rpm) her
zaman emin olun.
5. Bıçağın doğru yönde döneceğinden emin
olmak için Bıçağı Takmak İçin, kısmında yer
alan 1-5. adımları takip edin.
ALT BIÇAK SİPERİ
UYARI: Alt bıçak siperi, ciddi kişisel
yaralanma riskini azaltan bir güvenlik
özelliğidir. Alt siper kayıpsa, zarar
görmüşse, yanlış monte edilmişse
Kesme Derinliği Ayarı
(şek. 5–7)
1. Gevşetmek için derinlik ayarlama kolunu (p)
kaldırın.
2. Doğru kesme derinliğini elde etmek için,
çentiği (q) üst bıçak siperindeki (l) derinlik
ayarlama kuşağındaki uygun yere hizalayın.
3. Derinlik ayarlama kolunu sıkın
4. Karbür uçlu testere bıçağıyla en etkili kesme
işlemini yapmak için, derinlik ayarını kesilecek
ahşabın yüzeyinin bir buçuk diş altına gelecek
şekilde yapın.
5. Doğru kesme derinliği kontrolü için bir yöntem
şekil 7’de gösterilmiştir. Kesmeyi planladığınız
bir parça malzemeyi şekilde gösterildiği gibi
bıçağın yanına koyun ve ne kadar dişin
malzemeye düştüğüne bakın.
147
TÜRKÇE
Açı Ayarı (şek. 8)
Açı ayarlama mekanizması (g) 0° ila 48° arasında
ayarlanabilir.
1. Gevşetmek için açı ayarlama düğmesini (f)
çevirin.
2. Ayak plakasını pivot konsoldaki (u) açı
işaretine doğru eğin.
3. Tekrar sıkmak için açı ayarlama düğmesini
çevirin.
Kerf Göstergesi (şek. 9)
Testere pabucunun ön tarafında dikey ve açılı
kesim için kerf göstergesi (t) bulunmaktadır.
Bu gösterge sayesinde kesilen malzeme
üzerinde çalışırken testereyi kesim hatlarında
gezdirebilirsiniz. Gösterge testere bıçağının sol
(iç) tarafıyla hizalanır, böylece hareket halindeki
bıçağın yaptığı delik veya “kerf” kesim göstergenin
sağ tarafında kalır. Taban plakasındaki çentikler 0˚
ve 45˚’yi gösterir.
Ayarlanabilir Kablo Koruması
(şek. 10)
Ayarlanabilir kablo koruması (v) kablonun bıçağa
dik veya paralel şekilde yerleşimine izin verir. Dikey
pozisyonda gönderilir.
PARALEL POZISYONA GETIRMEK IÇIN
(ŞEK. 10A)
1. Okla gösterildiği gibi kablo korumasına (v)
basın.
2. Kablo korumasını paralel pozisyona doğru
saat yönünde çevirin.
DİKEY POZİSYONA GETİRMEK İÇİN (ŞEK. 10B)
1. Okla gösterildiği gibi kablo korumasına (v)
basın.
2. Kablo korumasını dikey pozisyona doğru saat
yönünün tersinde çevirin.
Paralel Çitin Takılması ve Ayarı
(şek. 11)
Paralel çit (w) iş parçası kenarına paralel kesim
yapmak için kullanılır.
TAKMA
1. Paralel çit ayar düğmesini (x) düğmeyi serbest
bırakıp paralel çitin geçmesine imkan verecek
şekilde Şekil 11’de gösterildiği gibi deliğe (aa)
yerleştirin.
148
2. Paralel çiti (w) Şekil 11’de gösterildiği gibi
taban plakasına (h) yerleştirin.
3. Paralel çit ayar düğmesini (x) sıkın.
AYAR
1. Çit ayar düğmesini (x) gevşetin ve paralel çiti
(w) istenen genişliğe ayarlayın.
Ayar paralel çit skalası üzerinde okunabilir.
2. Çit ayar düğmesini (x) sıkın.
Toz Emme Ağzını Takma
(şek. 1, 5, 12)
DWE550/DWE560 dairesel testereniz toz emme
ağzıyla birlikte gelmektedir.
TOZ EMME AĞZINI TAKMAK İÇİN
1. Derinlik ayarlama kolunu (Şek. 5 p) tamamen
gevşetin.
2. Taban plakasını (Şek. 1 h) en düşük konuma
yerleştirin.
3. Toz emme ağzının (y) iki yarısını gösterildiği
şekilde üst bıçak siperine (l) hizalayın.
4. Vidaları takın ve iyice sıkın.
Kullanmadan önce
• Koruyucuların doğru takılıp takılmadığını
kontrol edin. Testere bıçağı koruyucusu kapalı
konumda olmalıdır.
• Testere bıçağının, bıçak üzerindeki okun
yönünde dönüp dönmediğini kontrol edin.
• Çok aşınmış bıçaklar kullanmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takıp
ve çıkarmadan önce, yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi prizden çıkarın. Kazara
çalışma yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (şek. 13)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
TÜRKÇE
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ana kol üzerinde (b),
diğeri yardımcı kol (e) üzerinde olacak şekildedir.
Açma Kapama (şek. 1)
Aletinizin tetik düğmesi (a) düğmesi güvenlik
gerekçesiyle bir lock-off (kilit-açık) düğmesi (m)
içerir.
Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık)
düğmesine basın.
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine (a) basın.
Tetik düğmesi serbest bırakıldığında makinenin
istemsiz çalışmasını önlemek amacıyla lock-off
(kilit-açık) düğmesi otomatik olarak devreye girer.
IKAZ: Bıçak çalışılan parçayla veya
diğer malzemelerle temas halindeyken
ALETI açıp KAPATMAYIN.
İş Parçası Desteği (şek. 14–17)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için iş parçasını doğru
biçimde destekleyin ve testerenin
kontrolden çıkmasını engellemek
için testereyi sıkıca tutun.
Şekil 14 ve 16 doğru kesme pozisyonunu
göstermektedir. Şekil 15 ve 17 güvenli olmayan
pozisyonu göstermektedir. Eller kesme alanından
uzak tutulmalı, elektrik kablosu da kesilmemesi
ve işin durmaması için kesme alanına yakın
tutulmamalıdır.
Geri tepmeyi engellemek için, kesim yerinin
YANINDAKİ panoyu veya paneli HER ZAMAN
destekleyin, (şek. 14 ve 16). Panoyu veya paneli
kesim yerinden uzakta DESTEKLEMEYİN (şek. 15
ve 17). Testere ile çalışırken, elektrik kablosunu
kesilmemesi ve işin durmaması için kesme
alanından uzakta tutun.
HERHANGİ BİR AYARLAMA YAPMADAN ÖNCE
TESTEREYİ MUTLAKA FİŞTEN ÇIKARIN! İş
parçasının “iyi” tarafını —görünümünün önemli
olduğu taraf— aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
Testere yukarıya doğru kesim yapmaktadır, bu
yüzden herhangi bir kıymıklanma yukarıya bakan
yüzde olacaktır.
Kesme
UYARI: Bu aleti iş yüzeyine ters
şekilde yerleştirip malzemeyi aletin
üzerine getirmek suretiyle kesim
yapmayı asla denemeyin. İş parçasını
her zaman sıkıca kıskaçlayın ve aleti
Şekil 16’da gösterildiği gibi ki elinizle
sıkıca tutarak iş parçası üzerinde
kullanın.
Testere tabanının geniş kısmını iş parçasının
kesildiğinde düşecek olan bölümüne değil, sağlam
şekilde desteklenmiş olan bölümüne yerleştirin.
Örnek olarak, Şekil 16 panonun sonunun DOĞRU
kesiliş biçimini göstermektedir. İş parçasını her
zaman kıskaçlayın. Kısa parçaları elinizde tutmaya
çalışmayın! Konsolu ve dışarıda kalan malzemeleri
desteklemeyi unutmayın. Malzemeyi alttan
keserken dikkatli olun.
Bıçak kesilecek malzemeyle temas kurmadan
önce testerenin son hızda olduğundan emin
olun. Testereyi, bıçak kesilecek malzemeye
temas ederken veya kesiğin ilerisinde dururken
çalıştırmak geri tepmeye sebep olabilir. Testereyi,
bıçağın emek vermeden kesmesine izin veren bir
hızda ileri doğru itin. Sertlik ve dayanıklılık aynı tip
malzemede bile farklılık gösterebilir ve pürüzlü veya
nemli bölümler testereye ağır bir yük bindirebilir.
Böyle bir durum oluştuğunda, testereyi daha yavaş
şekilde fakat hızda çok büyük düşüş olmadan
çalışmaya devam edebilecek şekilde itin. Testereyi
zorlamak kötü kesime, hatalara, geri tepmeye ve
motorun aşırı ısınmasına sebep olabilir. Kesiminiz
kesme hattından ayrılmaya başlarsa, geri koymak
için zorlamayın. Anahtarı serbest bırakın ve bıçağın
tamamen durmasını bekleyin. Sonrasında testereyi
çıkarıp, yeniden yerleştirip, yanlış kesiğin içinden
doğru yeni kesime başlayabilirsiniz. Herhangi bir
sebeple kesimi değiştirmek istiyorsanız testereyi
çıkarın. Kesim devam ederken düzeltmeye
zorlamak, testerenin durmasına ve geri tepmeye
neden olabilir.
EĞER TESTERE TEKLERSE, TETİĞİ BIRAKIN
VE ÇIKANA KADAR TESTEREYİ GERİ ÇEKİN.
TEKRAR BAŞLAMADAN ÖNCE BIÇAĞIN KESİM
YERİNDE DÜZ DURDUĞUNDAN VE KESİM
KESİTİNDE OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.
Kesiği tamamlarken, tetiği serbest bırakın
ve testereyi işten kaldırmadan önce bıçağın
durmasına izin verin. Testereyi kaldırırken, yay
gerilimli teleskopik siper otomatik olarak bıçağın
altında kapanacaktır. Bu olana kadar bıçağın
149
TÜRKÇE
açıkta olacağını unutmayın. İş parçasının altına
asla hiçbir sebepten ötürü uzanmayın. Teleskopik
siperi manuel olarak çekerken (cep kesme işlemine
başlamak için gerektiği gibi) her zaman çekme
kolunu kullanın.
NOT: İnce parçaları keserken, küçük parçaların alt
siperin içine kaçmadığından emin olun.
8. Her yeni kesime başlarken yukarıdakileri
tekrarlayın.
Toz Emme (şek. 19)
UYARI: Toz soluma riski. Yaralanmaları
azaltmak için, HER ZAMAN onaylı bir
maske takın.
YARMA İŞLEMİ
Yarma işlemi, geniş panoları damar boyunca
keserek daha ince şeritler haline getirmedir.
Bu tip kesim için elle kullanım daha zordur
ve bir DEWALT paralel çit (şek. 11, w) tavsiye
edilmektedir.
CEP KESME (ŞEK. 18)
UYARI: Bıçak siperini asla kalkık
pozisyonda bağlamayın. Cep kesme
esnasında testereyi asla geriye doğru
götürmeyin. Bu işlem birimin iş parçası
yüzeyinden yukarı kalkmasına ve
yaralanmalara sebep olabilir.
Cep kesme bir zemin, duvar veya diğer düz
yüzeyde yapılan kesimdir.
1. Testere ayak plakasını bıçağın istenen
derinlikte kesim yapacağı şekilde ayarlayın.
2. Testereyi ileri doğru eğin ve ayak plakasının
ön tarafını kesilecek malzemenin üzerine
yerleştirin.
3. Alt siper kolunu kullanarak alt bıçak siperini
yukarı pozisyona çekin. Ayak plakasının
arkasını bıçak dişleri kesim hattına neredeyse
değene kadar aşağıya indirin.
4. Bıçak siperini bırakın (iş parçasıyla temasta
olması, siz kesime başlarken onun serbestçe
açılacak pozisyonda tutacaktır). Şekil 18’de
gösterildiği gibi siperden elinizi çekin ve
yardımcı kolu (e) sıkıca tutun. Vücudunuzu ve
kolunuzu geri tepme olması durumunda karşı
koyabileceğiniz şekilde pozisyonlandırın.
5. Kesime başlamadan önce bıçağın kesilecek
yüzeyle temas halinde olmadığından emin
olun.
6. Motoru çalıştırın ve ayak plakası kesilecek
malzemenin üzerinde düz bir şekilde durana
kadar testereyi kademeli olarak alçaltın. Kesim
bitene kadar testereyi kesme hattında ilerletin.
7. Tetiği bırakın ve bıçağı malzemeden
çekmeden önce bıçağın tamamen durmasını
bekleyin.
150
Aletle birlikte bir toz emme ağzı (y) tedarik edilir.
Yaygın olarak kullanılan çoğu vakum aletinin
boruları toz emme ağzına doğrudan takılmaya
uygundur.
UYARI: Ağaç kesimi sırasında HER
ZAMAN, yürürlükte olan toz emme
yönergeleriyle uyumlu toz emme
sistemi kullanın. Kullanılan çoğu
elektrikli süpürgelerin boruları toz
çıkışına doğrudan takılmaya uygundur.
AİRLOCK KONEKTÖR SİSTEMİ - DWV9000
(AYRI SATILIR) (ŞEK. 19)
Hava Kilidi, aletin toz emme ucuyla (y) toz emici
arasında hızlı ve güvenli bağlantıya imkan verir.
1. AirLock konektörü üzerindeki kelepçenin
açık kilit konumunda olduğundan emin olun.
Kelepçe ve AirLock konektörü üzerindeki
çentikleri açık kilit ve kilit konumlarında
gösterildiği gibi hizalayın.
2. AirLock konektörünü toz emme ağzına (y)
doğru bastırın.
3. Kelepçeyi kilitli konuma döndürün.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takıp
ve çıkarmadan önce, yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi prizden çıkarın. Kazara
çalışma yaralanmaya neden olabilir.
TÜRKÇE
Yağlama
Alette kendini yağlayan bilyalar ve rulman
yatakları kullanılmıştır, bu yüzden tekrar yağlama
gerekli değildir. Bununla birlikte, yılda bir kez dişli
kutusunun iyice temizlenmesi, incelenmesi ve
yağlanması için aleti bir yetkili servis merkezine
göndermeniz veya götürmeniz tavsiye edilir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden ve siper alanından
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz
maskesi takın.
ALT SİPER
Alt siper her zaman tamamen açıktan tamamen
kapalı pozisyona geçerken dönmeli ve rahatça
kapanmalıdır. Kesimden önce her zaman siperi
tamamen açıp kapanmasını bekleyerek doğru
çalıştığını kontrol edin. Eğer siper yavaş kapanırsa
veya tam kapanmazsa, temizlenmesi veya servise
götürülmesi gerekmektedir. Doğru çalışana kadar
testereyi kullanmayın. Siperi temizlerken, siperin
yolunda ve siper yayının etrafında birikmiş tüm
testere talaşlarını ve birikintileri kuru hava veya
yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin. Eğer
bu sorunu gidermezse, yetkilendirilmiş bir servis
merkezi tarafından bakılması gerekmektedir.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Bıçaklar
Körelmiş bıçak, randımansız kesmeye, testere
motoru üzerine fazla yük binmesine, aşırı
parçalanmaya sebep olacak ve geri tepme
ihtimalini artıracaktır. Testereyi kesim esnasında
itmek zorlaştığında, motor zorlanmaya
başladığında veya bıçak aşırı ısınmaya
başladığında bıçakları değiştirin. İstenilen
zamanda elinizde keskin bıçaklar olmasını
sağlamak için ilave bıçak bulundurmak iyi bir
uygulamadır. Körelmiş bıçaklar bir çok yerde
keskinleştirilebilirler.
Bıçak üzerindeki sert pislikler gaz yağı, terebentin
veya fırın temizleyicisi ile temizlenebilir. Basınçla
işlenmiş yeşil kereste gibi aşırı birikmeye sebep
olan kesimler yapılırken yapışmaz kaplamalı
bıçaklar kullanılabilir.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
BU TESTERE İLE SU BESLEME EKLERİ
KULLANMAYIN.
KULLANIM ÖNCESİNDE KARBÜR BIÇAKLARI
FİZİKEN İNCELEYİN. HASARLILARSA
DEĞİŞTİRİN.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
151
TÜRKÇE
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
152
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
153
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165 mm (6-1/2"), DWE550
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184 mm (7-1/4"), DWE560
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VAC
Τύπος
DWE550
DWE560
230
230
1
1
W
1200
1350
Ταχύτητα χωρίς
φορτίο
min-1
5500
5500
Διάμετρος λεπίδας
mm
165
184
Μέγιστο βάθος κοπής σε
90°
mm
45°
mm
55
35
65
42
Ισχύς εισόδου
Οπή λεπίδας
20
16
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς
mm
48˚
48˚
Βάρος
3,60
3,66
kg
LPA (ηχητική πίεση) dB(A)
85
85
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης) dB(A)
2,5
2,5
LWA (ηχητική ισχύς) dB(A)
96
96
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος) dB(A)
2,5
2,5
Ασφάλειες
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah κοπή ξύλου
ah,W =
m/s²
< 2,5
Αβεβαιότητα K = m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
154
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DWE550, DWE560
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.08.2012
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο
(με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
155
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
156
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια
α)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τα χέρια σας
μακριά από την περιοχή κοπής και τη
λεπίδα. Διατηρείτε το άλλο σας χέρι στη
βοηθητική λεπίδα ή το περίβλημα του
μοτέρ. Εάν κρατάτε το πριόνι με τα δύο σας
χέρια, δεν θα κοπούν από τη λεπίδα.
β) Μην τεντώνετε, για να φτάσετε κάτω από
το τεμάχιο εργασίας. Ο προφυλακτήρας
δεν μπορεί να σας προστατεύσει από τη
λεπίδα κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
γ) Ρυθμίστε το βάθος κοπής στο πάχος
του τεμαχίου εργασίας. Λιγότερο από ένα
ολόκληρο δόντι λεπίδας πρέπει να φαίνεται
κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
δ) Μην κρατάτε ποτέ με τα χέρια σας ή
μεταξύ των ποδιών σας, οποιοδήποτε
τεμάχιο εργασίας που κόβετε.
Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή πλατφόρμα. Είναι σημαντικό
να υποστηρίξετε κατάλληλα το τεμάχιο
εργασίας, για να ελαχιστοποιήσετε την
έκθεση στο σώμα, τυχόν κάμψη της λεπίδας
ή τυχόν απώλεια ελέγχου.
ε) Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε μια
εργασία κατά την οποία το εργαλείο
κοπής μπορεί να έρθει σ’ επαφή με
κρυμμένη καλωδίωση. Η επαφή με
ηλεκτροφόρο («ζωντανό») καλώδιο θα
φορτίσει και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου με ηλεκτρικό ρεύμα
και ο χρήστης θα υποστεί ηλεκτροπληξία.
στ) Όταν πραγματοποιείτε σχίσιμο ξύλου,
χρησιμοποιείτε πάντα ένα φράκτη
προφύλαξης ή οδηγό ορθής γωνίας.
Αυτό θα βελτιώσει την ακρίβεια κοπής και
θα μειώσει το ενδεχόμενο μαγκώματος της
λεπίδας.
ζ) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές σπειρώματος
των λεπίδων έχουν πάντα το
σωστό μέγεθος και σχήμα (σχήμα
διαμαντιού αντί για κυκλικό). Λεπίδες
που δεν συμφωνούν ακριβώς με το
υλικό προσαρμογής του πριονιού θα
περιστρέφονται εκκεντρικά, προκαλώντας
απώλεια ελέγχου.
157
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
η) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δακτυλίους ή
μπουλόνια που έχουν υποστεί ζημιά
ή που δεν είναι απόλυτα συμβατά με
το υλικό. Οι δακτύλιοι (ροδέλες) και τα
μπουλόνια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
το πριόνι σας, για βέλτιστη απόδοση και
ασφάλεια λειτουργίας.
Αιτίες ανάκρουσης και
αποτροπή τους από το
χειριστή
– Η ανάκρουση («κλώτσημα») είναι η αιφνίδια
αντίδραση από λεπίδα που έχει μαγκώσει,
μπλοκάρει ή δεν είναι ευθυγραμμισμένη έτσι,
ώστε το ανεξέλεγκτο πριόνι να ωθείτε προς
τα πάνω και εκτός του τεμαχίου εργασίας, με
κατεύθυνση προς το χειριστή.
– Όταν η λεπίδα μαγκώσει ή πιαστεί σφικτά από
την εγκοπή που κλείνει, η λεπίδα σταματά και η
αντίδραση του μοτέρ προκαλεί την ώθηση του
εργαλείου προς τα πίσω και προς το χειριστή.
– Εάν η λεπίδα συστραφεί ή δεν είναι
ευθυγραμμισμένη με την κοπή, η οδόντωση
στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να
εισχωρήσει στην επάνω επιφάνεια του ξύλου,
κάνοντας τη λεπίδα να ξεφύγει από την εγκοπή
και να αναπηδήσει προς τα πίσω και προς το
χειριστή.
Η ανάκρουση είναι το αποτέλεσμα ακατάλληλης
χρήσης ή/και λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών χειρισμού και μπορεί να αποφευχθεί
με τις κατάλληλες προφυλάξεις που παρέχονται
παρακάτω:
a) Κρατάτε σταθερά το πριόνι με τα δύο σας
χέρια και τοποθετήστε τους βραχίονές σας
με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστέκεστε σε
τυχόν δυνάμεις ανάκρουσης. Τοποθετήστε
το σώμα σας σε οποιαδήποτε πλευρά της
λεπίδας, αλλά μην το ευθυγραμμίζετε με τη
λεπίδα. Η ανάκρουση μπορεί να προκαλέσει
την αναπήδηση του πριονιού προς τα πίσω,
αλλά οι δυνάμεις ανάκρουσης μπορούν να
ελεγχθούν από το χειριστή, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β) Όταν η λεπίδα έχει μαγκώσει ή η
κοπή διακόπτεται για οποιονδήποτε
λόγο, απελευθερώστε τη σκανδάλη και
κρατήστε το πριόνι ακίνητο στο υλικό,
έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως ο
δίσκος της λεπίδας. Μην επιχειρείτε ποτέ
να αφαιρέσετε το πριόνι από το τεμάχιο
εργασίας ή να τραβήξετε το πριόνι προς
158
τα πίσω, όταν η λεπίδα κινείται, διότι
ενδέχεται να προκληθεί ανάκρουση.
Ερευνήστε και λάβετε προφυλακτικές ενέργειες,
προκειμένου να εξαλείψετε την αιτία του
μαγκώματος του τροχού.
γ) Όταν ξεκινάτε μια νέα κατεργασία του
τεμαχίου εργασίας με το πριόνι, κεντράρετε
τη λεπίδα του πριονιού στην εγκοπή και
ελέγξτε ότι τα δόντια του πριονιού δεν
έχουν μαγκώσει μέσα στο υλικό. Εάν η
λεπίδα του πριονιού έχει υποστεί κάμψη,
μπορεί να αναρριχηθεί ή να αναπηδήσει από
το τεμάχιο εργασίας κατά την επανεκκίνηση του
πριονιού.
δ) Υποστηρίξτε τα μεγάλα πλαίσια, για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μαγκώματος
και ανάκρουσης της λεπίδας. Τα μεγάλα
πλαίσια τείνουν να λυγίζουν κάτω από το
ίδιο τους το βάρος. Πρέπει να τοποθετηθεί
υποστήριξη κάτω από το πλαίσιο και στις δύο
πλευρές, κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά
στις άκρες του πλαισίου.
ε) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν
στομώσει ή υποστεί ζημιά. Λεπίδες που
δεν έχουν ακονιστεί ή δεν έχουν ρυθμιστεί
κατάλληλα, θα κάνουν στενές εγκοπές,
προκαλώντας υπερβολική τριβή, κάμψη
λεπίδας και ανάκρουση.
στ) Οι μοχλοί ασφάλισης του βάθους της
λεπίδας και της λοξότμησης πρέπει να
έχουν συσφιχθεί και ασφαλιστεί πριν από
οποιαδήποτε κοπή. Εάν μετακινηθούν οι
μοχλοί ρύθμισης της λεπίδας κατά την κοπή,
ενδέχεται να προκληθεί κάμψη και ανάκρουση
της λεπίδας.
ζ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε
με το πριόνι υπάρχοντα τοιχώματα ή άλλες
περιοχές χωρίς περιμετρική ορατότητα.
Η προεξέχουσα λεπίδα μπορεί να κόψει
αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν
ανάδραση.
Οδηγίες ασφαλείας για
πριόνια με προστατευτικό
εμβόλου δισκοπρίονου
α) Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση αν
κλείνει άψογα ο κάτω προφυλακτήρας.
Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι όταν
ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται
ελεύθερα και δεν κλείνει αμέσως. Μη
σφηνώνετε και μη δένετε ποτέ τον
κάτω προφυλακτήρα για να παραμείνει
ανοιχτός. Ο κάτω προφυλακτήρας μπορεί
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
να στρεβλωθεί σε περίπτωση που το πριόνι
πέσει αθέλητα στο έδαφος. Ανοίξτε τον
προφυλακτήρα με τη βοήθεια της λαβής
και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα καθώς
και ότι δεν εγγίζει τον πριονόδισκο ή άλλα
τμήματα του πριονιού, σε οποιαδήποτε
βάθος ή γωνία κοπής κι αν ρυθμιστεί.
β) Ελέγξετε τη λειτουργία του ελατηρίου
του κάτω προφυλακτήρα. Δώστε
το μηχάνημα για συντήρηση πριν
το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση
που ο κάτω προφυλακτήρας ή/και
το ελατήριο δε λειτουργούν άψογα.
Χαλασμένα εξαρτήματα, κολλώδη
ιζήματα ή συσσωρεύσεις γρεζιών ή
ροκανιδιών επιβραδύνουν την κίνηση του
προφυλακτήρα.
γ) Ο κάτω προφυλακτήρας επιτρέπεται
να ανοιχτεί με το χέρι μόνο για τη
διεξαγωγή ιδιαίτερων κοπών, π. χ. για
“κοπές βύθισης και κοπές γωνιών”.
Ανοίξτε τον προφυλακτήρα με τη βοήθεια
της λαβής κι αφήστε τον πάλι ελεύθερο
μόλις ο πριονόδισκος βυθιστεί στο υπό
κατεργασία τεμάχιο. Σε όλες τις άλλες
εργασίες κοπής ο προφυλακτήρας πρέπει
να λειτουργεί αυτόματα.
δ) Μην αποθέσετε το πριόνι επάνω
στο τραπέζι εργασίας ή στο δάπεδο
χωρίς ο κάτω προφυλακτήρας να
καλύπτει τον πριονόδισκο. Ενας
ακάλυπτος πριονόδισκος που συνεχίζει
να περιστρέφεται κινεί το πριόνι με φορά
αντίθετη της φοράς κοπής και πριονίζει ότι
συναντήσει στο δρόμο του. Λάβετε υπόψη
σας το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να
ακινητοποιηθεί εντελώς το πριόνι [χρόνος
ιχνηλασίας].
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για δισκοπρίονα
• Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Η έκθεση
στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
• Φοράτε μάσκα προστασίας για τη σκόνη.
Η έκθεση σε σωματίδια σκόνης ενδέχεται
να προκαλέσει αναπνευστικές δυσκολίες και
τραυματισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή
μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη.
Για τις κατάλληλες προδιαγραφές της
λεπίδας, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που
καθορίζονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο, σε
συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 847-1.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικούς
τροχούς αποκοπής.
• Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα
τροφοδοσίας νερού.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για να στερεώνετε και να
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε σταθερό
υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας
με το χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό
δεν είναι σταθερό και μπορεί να προκληθεί
απώλεια ελέγχου.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δισκοπρίονων.
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (z), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
159
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δισκοπρίονο 165 mm (6-1/2") (DWE550) ή
1 Δισκοπρίονο 184 mm (7-1/4") (DWE560)
1 Λεπίδα δισκοπρίονου
1 Κλειδί λεπίδας
1 Παράλληλο οδηγό
1 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Κύρια λαβή
c. Ασφάλιση λεπίδας
d. Καπάκι άκρου
e. Βοηθητική λαβή
f. Κουμπί ρύθμισης φαλτσογωνιάς
g. Μηχανισμός ρύθμισης γωνίας φαλτσοκοπής
h. Πλάκα βάσης
i. Κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
j. Βίδα σύσφιξης λεπίδας
k. Μοχλός κάτω προφυλακτήρα
l. Πάνω προφυλακτήρας λεπίδας
m. Κουμπί ασφάλισης σε απενεργοποιημένη
κατάσταση
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτά τα δισκοπρίονα βαρέως τύπου είναι
σχεδιασμένα για επαγγελματικές εφαρμογές
κοπής ξύλου. ΜΗ χρησιμοποιείτε με το πριόνι
αυτό προσαρτήματα τροφοδοσίας νερού. ΜΗ
χρησιμοποιείτε τροχούς ή λεπίδες λείανσης. ΜΗΝ
το χρησιμοποιείτε υπό υγρές συνθήκες ή με την
παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
160
Αυτά τα βαρέως τύπου πριόνια είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία. ΜΗΝ αφήνετε
παιδιά να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πηγή ρεύματος πριν την
εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων
ή όταν εκτελείτε επισκευές.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αλλαγή λεπίδων
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ (ΕΙΚ. 1–4)
ΠΡΟΣΟΧΗ (DWE550 ΜΟΝΟ): Η
εσωτερική φλάντζα έχει διάμετρο
20 mm στη μία πλευρά και 19 mm
στην άλλη πλευρά. Η πλευρά με
διάμετρο 19 mm φέρει τη σήμανση
19, ενώ η πλευρά με διάμετρο 20 mm
φέρει τη σήμανση 20. Χρησιμοποιήστε
τη σωστή πλευρά, για τη διάμετρο
οπής της λεπίδας που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε. Η εγκατάσταση
της λεπίδας στη λανθασμένη πλευρά
μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνους
κραδασμούς.
1. Χρησιμοποιώντας το μοχλό (k) του κάτω
προφυλακτήρα, ανασύρετε τον κάτω
προφυλακτήρα (i) της λεπίδας και τοποθετήστε
τη λεπίδα στον άξονα του πριονιού σε
επαφή με την εσωτερική ροδέλα (o) του
σφιγκτήρα, αφού βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα
θα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση
(η κατεύθυνση του βέλους περιστροφής στη
λεπίδα πριονιού και τα δόντια πρέπει να
δείχνουν στην ίδια κατεύθυνση με το βέλος
περιστροφής πάνω στο πριόνι). Μην θεωρείτε
ότι η τυπωμένη πλευρά της λεπίδας θα βλέπει
πάντα προς το μέρος σας όταν η λεπίδα έχει
τοποθετηθεί σωστά. Όταν ανασύρετε τον κάτω
προφυλακτήρα λεπίδας για να εγκαταστήσετε
τη λεπίδα, ελέγξτε την κατάσταση και τη
λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας
για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα και δεν
έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή οποιοδήποτε
άλλο μέρος του εργαλείου, σε όλες τις γωνίες
και σε όλα τα βάθη κοπής.
2. Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα (n) του
σφιγκτήρα πάνω στον άξονα του πριονιού με
τη μεγάλη επίπεδη επιφάνεια σε επαφή με
τη λεπίδα και την επιγραφή στην εξωτερική
ροδέλα σφιγκτήρα να κοιτάζει προς το μέρος
σας.
3. Βιδώστε με το χέρι τη βίδα (j) σύσφιξης της
λεπίδας μέσα στον άξονα πριονιού (η βίδα
έχει δεξιόστροφο σπείρωμα και πρέπει να
περιστραφεί δεξιόστροφα για να σφίξει).
4. Πιέστε την ασφάλιση (c) της λεπίδας ενώ
περιστρέφετε τον άξονα του πριονιού με το
κλειδί έως ότου συμπλεχτεί η ασφάλιση της
λεπίδας και σταματήσει να περιστρέφεται η
λεπίδα.
5. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας με
το κλειδί λεπίδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε καμία περίπτωση μη συμπλέξετε
την ασφάλιση της λεπίδας ενώ είναι σε λειτουργία
το πριόνι και μην τη συμπλέξετε προσπαθώντας
να σταματήσετε το εργαλείο. Ποτέ μην
ενεργοποιήσετε το πριόνι ενώ είναι συμπλεγμένη
η ασφάλιση της λεπίδας. Θα προκληθεί σοβαρή
ζημιά στο πριόνι σας.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ
(ΕΙΚ. 2–4)
1. Για να ξεσφίξετε τη βίδα (j) σύσφιξης της
λεπίδας, πιέστε την ασφάλιση (c) της λεπίδας
και περιστρέψτε τον άξονα του πριονιού με
το κλειδί (s) της λεπίδας έως ότου συμπλεχτεί
η ασφάλιση της λεπίδας και σταματήσει να
περιστρέφεται η λεπίδα. Με την ασφάλιση
της λεπίδας συμπλεγμένη, περιστρέψτε
αριστερόστροφα τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας
με το κλειδί λεπίδας (η βίδα έχει δεξιόστροφο
σπείρωμα και πρέπει να περιστραφεί
αριστερόστροφα για να ξεσφίξει).
2. Αφαιρέστε τη βίδα (j) σύσφιξης της λεπίδας
και την εξωτερική ροδέλα (n) του σφιγκτήρα.
Αφαιρέστε την παλιά λεπίδα.
3. Καθαρίστε τυχόν πριονίδια που μπορεί
να έχουν συσσωρευτεί στην περιοχή του
προφυλακτήρα ή της ροδέλας σφιγκτήρα
και ελέγξτε την κατάσταση και τη λειτουργία
του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας όπως
περιγράφηκε πιο πριν. Μη λιπαίνετε αυτή την
περιοχή.
4. Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν
σωστό μέγεθος (διάμετρο) με κεντρική
οπή σωστού μεγέθους και σχήματος για τη
στερέωση στον άξονα του πριονιού. Πάντα
να βεβαιώνεστε ότι ο μέγιστος συνιστώμενος
αριθμός στροφών (rpm) στη λεπίδα πριονιού
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό
στροφών (rpm) λειτουργίας του πριονιού.
5. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως και 5
στην ενότητα Για να εγκαταστήσετε τη
λεπίδα, αφού βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα θα
περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση.
ΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κάτω
προφυλακτήρας λεπίδας είναι ένα
χαρακτηριστικό ασφαλείας με το
οποίο μειώνεται ο κίνδυνος σοβαρού
τραυματισμού. Σε καμία περίπτωση
μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι αν
161
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ο κάτω προφυλακτήρας λείπει,
έχει υποστεί ζημιά, αν δεν έχει
συναρμολογηθεί σωστά ή αν δεν
λειτουργεί σωστά. Μη βασίζεστε στον
κάτω προφυλακτήρα λεπίδας για
προστασία σας υπό κάθε συνθήκη.
Η ασφάλειά σας εξαρτάται από την
τήρηση όλων των προειδοποιήσεων
και των προφυλάξεων καθώς και
από το σωστό χειρισμό του πριονιού.
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση ότι
κλείνει σωστά ο κάτω προφυλακτήρας.
Αν ο κάτω προφυλακτήρας της λεπίδας
λείπει ή δεν λειτουργεί σωστά, δώστε
το πριόνι για σέρβις πριν τη χρήση
του. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια
και την αξιοπιστία του προϊόντος, οι
εργασίες επισκευής, συντήρησης και
ρύθμισης θα πρέπει να εκτελούνται
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
ή άλλο εξειδικευμένο οργανισμό
σέρβις, με χρήση πάντα ακριβώς ίδιων
ανταλλακτικών με τα εξαρτήματα που
αντικαθίστανται.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΚ. 1)
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
2. Περιστρέψτε το μοχλό (εικ. 1, k) του κάτω
προφυλακτήρα από την πλήρως κλειστή θέση
στην πλήρως ανοικτή θέση.
3. Ελευθερώστε το μοχλό (k) και παρατηρήστε
τον προφυλακτήρα (i) καθώς επιστρέφει στην
πλήρως κλειστή θέση.
Θα πρέπει να γίνει σέρβις στο εργαλείο από
εξειδικευμένο κέντρο σέρβις, αν:
• ο προφυλακτήρας δεν μπορέσει να επιστρέψει
στην πλήρως κλειστή θέση,
• κινείται με διακοπτόμενη κίνηση ή αργά, ή
• έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή με
οποιοδήποτε μέρος του εργαλείου, πράγμα
που πρέπει να εξεταστεί σε κάθε γωνία και
κάθε βάθος κοπής.
Ρύθμιση βάθους κοπής
(εικ. 5–7)
1. Ανυψώστε το μοχλό (p) ρύθμισης βάθους για
να τον ξεσφίξετε.
2. Για να επιτύχετε το σωστό βάθος κοπής,
ευθυγραμμίστε την εγκοπή (q) στην ταινία
ρύθμισης βάθους με την κατάλληλη ένδειξη
στον πάνω προφυλακτήρα (l) της λεπίδας.
162
3. Σφίξτε το μοχλό ρύθμισης βάθους
4. Για την πιο αποτελεσματική δράση κοπής
όταν χρησιμοποιείτε λεπίδα πριονιού με
μύτες καρβιδίου, προσαρμόστε τη ρύθμιση
βάθους έτσι ώστε να προεξέχει περίπου μισό
δόντι κάτω από την επιφάνεια του ξύλου που
πρόκειται να κοπεί.
5. Μια μέθοδος ελέγχου για το σωστό βάθος
κοπής παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.
Τοποθετήστε ένα τεμάχιο του υλικού που
σχεδιάζετε να κόψετε κατά μήκος της
πλευράς της λεπίδας, όπως δείχνει η εικόνα,
και παρατηρήστε πόσο μέρος του δοντιού
προεξέχει από το υλικό.
Ρύθμιση γωνίας φάλτσας
κοπής (εικ. 8)
Ο μηχανισμός (g) ρύθμισης γωνίας φάλτσας κοπής
μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0° και 48°.
1. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης
φαλτσογωνιάς (f) για αποσύσφιξη.
2. Δώστε κλίση στην πλάκα βάσης στην
επιθυμητή ένδειξη γωνίας πάνω στο βραχίονα
περιστροφής (u).
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης
φαλτσοκοπής για να το ξανασφίξετε.
Δείκτης εντομής κοπής (εικ. 9)
Το μπροστινό μέρος του πέδιλου του πριονιού
περιλαμβάνει ένα δείκτη εντομής κοπής (t) για
κάθετη κοπή και για φάλτσα κοπή. Αυτός ο δείκτης
σας επιτρέπει να καθοδηγείτε το πριόνι κατά μήκος
γραμμών κοπής που έχουν σχεδιαστεί με μολύβι
στο υλικό που κόβεται. Ο δείκτης ευθυγραμμίζεται
με την αριστερή (εσωτερική) πλευρά της λεπίδας
του πριονιού, πράγμα που κάνει την εντομή που
δημιουργείται από την κινούμενη λεπίδα να πέφτει
στα δεξιά του δείκτη. Οι εγκοπές στην πλάκα
βάσης έχουν ενδείξεις 0˚ και 45˚.
Ρυθμιζόμενο προστατευτικό
καλωδίου (εικ. 10)
Το ρυθμιζόμενο προστατευτικό καλωδίου (v)
επιτρέπει στο καλώδιο να τοποθετείται κάθετα
ή παράλληλα ως προς τη λεπίδα. Κατά την
αποστολή είναι στην κάθετη θέση.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ
(ΕΙΚ. 10A)
1. Πιέστε το προστατευτικό (v) του καλωδίου
όπως δείχνει το βέλος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Περιστρέψτε το προστατευτικό του καλωδίου
δεξιόστροφα στην παράλληλη θέση.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ
(ΕΙΚ. 10B)
1. Πιέστε το προστατευτικό (v) του καλωδίου
όπως δείχνει το βέλος.
2. Περιστρέψτε το προστατευτικό του καλωδίου
αριστερόστροφα στην κάθετη θέση.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του
παράλληλου οδηγού (εικ. 11)
Ο παράλληλος οδηγός (w) χρησιμοποιείται για
κοπή παράλληλα προς την ακμή του τεμαχίου
εργασίας.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Εισάγετε το κουμπί ρύθμισης (x) του
παράλληλου οδηγού μέσα στην οπή (aa)
όπως δείχνει η Εικόνα 11, αλλά μη σφίξετε
το κουμπί για να μπορεί να περάσει ο
παράλληλος οδηγός.
2. Εισάγετε τον παράλληλο οδηγό (w) στην
πλάκα βάσης (h) όπως δείχνει η Εικόνα 11.
3. Σφίξτε το κουμπί (x) ρύθμισης του
παράλληλου οδηγού.
ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Ξεσφίξτε το κουμπί (x) του παράλληλου
οδηγού και ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό
(w) στο επιθυμητό πλάτος.
Μπορείτε να διαβάσετε τη ρύθμιση στην
κλίμακα του παράλληλου οδηγού.
2. Σφίξτε το κουμπί (x) ρύθμισης του οδηγού.
Προσάρτηση του στομίου
εξαγωγής σκόνης (εικ. 1, 5, 12)
Το δισκοπρίονό σας DWE550/DWE560 διαθέτει
στόμιο εξαγωγής σκόνης.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
1. Ξεσφίξτε πλήρως το μοχλό ρύθμισης βάθους
(Εικ. 5, p).
2. Τοποθετήστε την πλάκα βάσης (Εικ. 1, h) στην
πιο χαμηλή θέση.
3. Ευθυγραμμίστε τα δύο μισά (y) του στομίου
εξαγωγής σκόνης πάνω από τον πάνω
προφυλακτήρα (l) της λεπίδας όπως δείχνει η
εικόνα.
4. Εισάγετε τις βίδες και σφίξτε καλά.
Πριν από τη λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Ο προφυλακτήρας της
λεπίδας του πριονιού πρέπει να είναι στη
κλειστή θέση.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα του πριονιού
περιστρέφεται κατά τη φορά του βέλους στην
λεπίδα.
• Μη χρησιμοποιείτε μπερβολικά φθαρμένες
λεπίδες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πηγή ρεύματος πριν την
εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων
ή όταν εκτελείτε επισκευές.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 13)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται να
έχετε ένα χέρι στην κύρια λαβή (b), με το άλλο χέρι
στη βοηθητική λαβή (e).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης σκανδάλης
(a) του εργαλείου σας διαθέτει κουμπί
απασφάλισης (m).
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να
απασφαλιστεί το εργαλείο.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε
το διακόπτη σκανδάλης (a).
Μόλις ελευθερωθεί ο διακόπτης σκανδάλης,
ο διακόπτης απασφάλισης ενεργοποιείται
αυτόματα για να εμποδίσει αθέλητη έναρξη
λειτουργίας του μηχανήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν η
λεπίδα πριονιού αγγίζει το τεμάχιο
εργασίας ή άλλα υλικά.
Υποστήριξη του τεμαχίου
εργασίας (εικ. 14–17)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
υποστηρίξτε σωστά το τεμάχιο
εργασίας και κρατάτε το πριόνι
σταθερά για να αποτρέψετε απώλεια
του ελέγχου.
Οι εικόνες 14 και 16 δείχνουν τη σωστή θέση
κοπής με το πριόνι. Οι εικόνες 15 και 17 δείχνουν
μια μη ασφαλή κατάσταση. Θα πρέπει να κρατάτε
τα χέρια μακριά από την περιοχή κοπής, και
το καλώδιο ρεύματος σε θέση μακριά από την
περιοχή κοπής ώστε να μην πιαστεί ή κρεμαστεί
πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Για να αποφύγετε ανάδραση, ΠΑΝΤΑ υποστηρίζετε
τη σανίδα ή το φύλλο που κόβεται ΚΟΝΤΑ στην
κοπή (εικ. 14 και 16). ΜΗΝ υποστηρίζετε τη σανίδα
ή το φύλλο μακριά από την κοπή (εικ. 15 και 17).
Όταν χρησιμοποιείτε το πριόνι, κρατάτε το καλώδιο
μακριά από την περιοχή κοπής και εμποδίστε να
κρεμαστεί αυτό από το τεμάχιο εργασίας.
ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΠΡΙΝ
ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ!
Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας έχοντας προς τα
κάτω την «καλή» του πλευρά—αυτή στην οποία
είναι πιο σημαντική η εμφάνιση. Το πριόνι κόβει
προς τα πάνω και έτσι τυχόν απόσχιση σκληθρών
θα είναι στην πλευρά του τεμαχίου εργασίας που
είναι επάνω κατά την κοπή.
Κοπή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό
το εργαλείο στηρίζοντάς το ανάποδα
πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας και
φέρνοντας το υλικό προς το εργαλείο.
Πάντα στερεώνετε σταθερά το τεμάχιο
εργασίας και φέρτε το εργαλείο προς το
164
τεμάχιο εργασίας, κρατώντας σταθερά
το εργαλείο με δύο χέρια όπως δείχνει
η Εικόνα 16.
Τοποθετήστε το πλατύτερο μέρος της πλάκας
βάσης του πριονιού στο μέρος του τεμαχίου
εργασίας που υποστηρίζεται σταθερά, όχι στο
τμήμα που θα πέσει όταν πραγματοποιηθεί η
κοπή. Για παράδειγμα, η Εικόνα 16 δείχνει το
ΣΩΣΤΟ τρόπο για αποκοπή του άκρου μιας
σανίδας. Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο εργασίας.
Μην επιχειρήσετε να κρατήσετε τεμάχια μικρού
μήκους με το χέρι! Θυμηθείτε να υποστηρίζετε
υλικό που προβάλλει ή προεξέχει. Να είστε
προσεκτικοί όταν κόβετε με το πριόνι υλικό από το
κάτω μέρος.
Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι σας έχει επιτύχει πλήρη
ταχύτητα πριν η λεπίδα έρθει σε επαφή με το υλικό
που πρόκειται να κοπεί. Η έναρξη λειτουργίας
του πριονιού ενώ η λεπίδα είναι σε επαφή με το
υλικό που πρόκειται να κοπεί ή ενώ η λεπίδα έχει
εισαχθεί στην εντομή κοπής, μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα ανάδραση. Ωθήστε το πριόνι προς
τα εμπρός σε ταχύτητα που επιτρέπει στη λεπίδα
να κόβει χωρίς να ασκείτε άσκοπη δύναμη. Η
σκληρότητα και η ανθεκτικότητα του υλικού μπορεί
να διαφέρει, ακόμα και μέσα στο ίδιο κομμάτι και
τμήματα με ρόζους ή υγρασία μπορεί να επιβάλουν
υψηλό φορτίο στο πριόνι. Αν συμβεί αυτό, ωθείτε
το πριόνι πιο αργά, αλλά με αρκετή δύναμη ώστε
να το διατηρείτε σε λειτουργία χωρίς μεγάλη μείωση
του αριθμού στροφών. Η άσκηση υπερβολικής
δύναμης στο πριόνι μπορεί να προκαλέσει τραχιά
γραμμή κοπής, έλλειψη ακρίβειας, ανάδραση
και υπερθέρμανση του μοτέρ. Σε περίπτωση
που η κοπή σας αρχίσει να παρεκκλίνει από τη
γραμμή κοπής, μην επιχειρήσετε να αναγκάσετε το
εργαλείο να επανέλθει πάνω στη γραμμή. Αφήστε
ελεύθερη το διακόπτη και επιτρέψτε στη λεπίδα
να σταματήσει τελείως να κινείται. Τότε μπορείτε
να αποσύρετε το πριόνι, να σκοπεύσετε εκ νέου
και να ξεκινήσετε μια νέα κοπή ελαφρά μέσα
στη λανθασμένη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση,
αποσύρετε το πριόνι αν πρέπει να μετατοπίσετε
την κοπή. Αν εξαναγκάσετε να γίνει η διόρθωση
μέσα στην κοπή, μπορεί να ακινητοποιηθεί το
πριόνι και να προκληθεί ανάδραση.
ΑΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ,
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΕΩΣ ΟΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ,
ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΟΤΙ Η ΛΕΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΙΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΚΜΗ ΚΟΠΗΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μόλις ολοκληρώσετε την κοπή, αφήστε ελεύθερη
τη σκανδάλη και επιτρέψτε στη λεπίδα να
σταματήσει πριν ανυψώσετε το πριόνι από το
τεμάχιο εργασίας. Καθώς ανυψώνετε το πριόνι,
ο τηλεσκοπικός προφυλακτήρας με φόρτιση
ελατηρίου θα κλείσει αυτόματα κάτω από τη
λεπίδα. Θυμηθείτε ότι η λεπίδα είναι εκτεθειμένη
έως ότου γίνει αυτό. Ποτέ και σε καμία περίπτωση
μην βάλετε μέρη του σώματος κάτω από το
τεμάχιο εργασίας. Αν έχετε ανασύρει χειροκίνητα
τον τηλεσκοπικό προφυλακτήρα (όπως απαιτείται
για την πραγματοποίηση εσωτερικών κοπών),
πάντα χρησιμοποιείτε το μοχλό ανάσυρσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κόβετε λεπτές λωρίδες,
προσέξτε να βεβαιωθείτε ότι τα μικρά
αποκοπτόμενα κομμάτια δεν κρέμονται στο
εσωτερικό του κάτω προφυλακτήρα.
ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΟΠΗ
Διαμήκης κοπή είναι η εργασία κοπής πλατύτερων
σανίδων σε πιο στενές λωρίδες – κοπή κατά μήκος
των νερών. Η καθοδήγηση με το χέρι είναι πιο
δύσκολή για αυτόν τον τύπο κοπής με το πριόνι και
επομένως συνιστάται η χρήση ενός παράλληλου
οδηγού DEWALT (εικ. 11, w).
ΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. 18)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
προσδέσετε τον προφυλακτήρα
λεπίδας σε ανυψωμένη θέση. Ποτέ μην
κινήσετε το πριόνι προς τα πίσω όταν
εκτελείτε κοπή εσωτερικού ανοίγματος.
Έτσι μπορεί να προκληθεί ανύψωση
της μονάδας από το τεμάχιο εργασίας
με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον
τραυματισμό.
Μια κοπή εσωτερικού ανοίγματος μπορεί να γίνει
σε δάπεδο, τοίχωμα ή άλλη επίπεδη επιφάνεια.
1. Ρυθμίστε την πλάκα βάσης του πριονιού έτσι
ώστε η λεπίδα να κόβει στο επιθυμητό βάθος.
2. Γείρετε το πριόνι προς τα εμπρός και
ακουμπήστε το μπροστινό μέρος της πλάκας
βάσης πάνω στο υλικό που πρόκειται να
κοπεί.
3. Χρησιμοποιώντας το μοχλό του κάτω
προφυλακτήρα, ανασύρετε τον προφυλακτήρα
κάτω λεπίδας σε μια προς τα πάνω θέση.
Χαμηλώστε το πίσω μέρος της πλάκας βάσης
έως ότου τα δόντια της λεπίδας σχεδόν
αγγίζουν τη γραμμή κοπής.
4. Ελευθερώστε τον προφυλακτήρα της λεπίδας
(η επαφή του με το τεμάχιο εργασίας θα τον
διατηρήσει σε θέση ώστε να ανοίγει ελεύθερα
καθώς ξεκινάτε την κοπή). Πάρτε το χέρι
από το μοχλό προφυλακτήρα και κρατήστε
σταθερά τη βοηθητική λαβή (e), όπως δείχνει
η Εικόνα 18. Τοποθετήστε το σώμα σας
και το βραχίονά σας ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε σε ανάδραση αν τυχόν προκύψει.
5. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν είναι σε επαφή
με την επιφάνεια κοπής, πριν θέσετε σε
λειτουργία το πριόνι.
6. Θέστε σε λειτουργία το μοτέρ και βαθμιαία
χαμηλώστε το πριόνι έως ότου η πλάκα
βάσης του να στηρίζεται με όλη της την
επιφάνεια πάνω στο υλικό που πρόκειται να
κοπεί. Προχωρήστε το πριόνι κατά μήκος
της γραμμής κοπής έως ότου ολοκληρωθεί η
κοπή.
7. Απελευθερώστε τη σκανδάλη και επιτρέψτε
στη λεπίδα να σταματήσει τελείως πριν
αποσύρετε τη λεπίδα από το υλικό.
8. Όταν ξεκινάτε κάθε νέα κοπή, επαναλάβετε
όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. 19)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εισπνοής
σκόνης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ φοράτε
εγκεκριμένη μάσκα προστασίας από
σκόνη.
Το εργαλείο σας συνοδεύεται από στόμιο (y)
εξαγωγής σκόνης.
Οι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης από τις
πιο συνήθεις ηλεκτρικές σκούπες μπορούν να
προσαρμοστούν απ’ ευθείας στο στόμιο εξαγωγής
σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ όταν
κόβετε ξύλο, χρησιμοποιείτε διάταξη
εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση,
σχεδιασμένη σύμφωνα με τις
εφαρμόσιμες Οδηγίες που αφορούν
την εκπομπή σκόνης. Οι εύκαμπτοι
σωλήνες από τις περισσότερες
ηλεκτρικές σκούπες μπορούν να
προσαρμοστούν απ’ ευθείας στο στόμιο
εξαγωγής σκόνης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ AIRLOCK - DWV9000
(ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ) (EIK. 19)
Το σύστημα AirLock επιτρέπει ταχεία και σταθερή
σύνδεση ανάμεσα στο στόμιο (y) απομάκρυνσης
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σκόνης του εργαλείου και στη μονάδα
απομάκρυνσης της σκόνης.
1. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο στο σύνδεσμο
AirLock είναι στην απασφαλισμένη θέση.
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στο κολάρο και
στο σύνδεσμο AirLock όπως δείχνει η εικόνα
για τις θέσεις απασφάλισης και ασφάλισης.
2. Πιέστε το σύνδεσμο AirLock πάνω στο στόμιο
εξαγωγής σκόνης (y).
3. Περιστρέψτε το κολάρο στην ασφαλισμένη
θέση.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πηγή ρεύματος πριν την
εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων
ή όταν εκτελείτε επισκευές.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Στο εργαλείο χρησιμοποιούνται αυτο-λιπαινόμενα
ρουλεμάν με σφαιρίδια και κυλινδρίσκους και
δεν απαιτείται ανανέωση της λίπανσης. Ωστόσο,
συνιστάται, μία φορά το χρόνο, να παραδίδετε ή
να αποστέλλετε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις για σχολαστικό καθαρισμό, έλεγχο
και λίπανση του γραναζοκιβωτίου.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απομακρύνετε
βρομιές και σκόνη από το κύριο
περίβλημα και την περιοχή του
προφυλακτήρα με ξηρό αέρα, όποτε
166
βλέπετε να συλλέγονται ακαθαρσίες
μέσα και γύρω από τα ανοίγματα
αερισμού. Φοράτε εγκεκριμένη
προστασία ματιών και εγκεκριμένη
μάσκα προστασίας από τη σκόνη, όταν
εκτελείτε αυτή τη διαδικασία.
ΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει πάντα να
περιστρέφεται και να κλείνει ελεύθερα από την
πλήρως ανοικτή στην πλήρως κλειστή θέση.
Πάντα ελέγχετε για σωστή λειτουργία πριν την
κοπή, ανοίγοντας πλήρως τον προφυλακτήρα και
αφήνοντάς τον να κλείσει. Αν ο προφυλακτήρας
κλείνει αργά ή όχι εντελώς, τότε θα χρειαστεί
καθαρισμό ή σέρβις. Μη χρησιμοποιήσετε
το πριόνι έως ότου λειτουργεί σωστά. Για να
καθαρίσετε τον προφυλακτήρα, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα ή μια μαλακή βούρτσα για να
αφαιρέσετε όλο το πριονίδι ή τα υπολείμματα
που έχουν συσσωρευτεί από τη διαδρομή του
προφυλακτήρα και από την περιοχή γύρω από
το ελατήριο του προφυλακτήρα. Αν δεν διορθωθεί
έτσι το πρόβλημα, θα χρειαστεί σέρβις από
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή άλλα
σκληρά χημικά για τον καθαρισμό
μη μεταλλικών εξαρτημάτων του
εργαλείου. Τα χημικά αυτά μπορεί
να εξασθενήσουν τα υλικά που
χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει υγρανθεί μόνο με νερό και
ήπιο σαπούνι. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει
στο εργαλείο. Ποτέ μη βυθίσετε
οποιοδήποτε μέρος του εργαλείου σε
υγρό.
Λεπίδες
Μια στομωμένη λεπίδα θα προκαλέσει αργή και
μη αποδοτική κοπή, υπερφόρτωση του μοτέρ
του πριονιού, υπερβολική δημιουργία σκληθρών
και θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα
ανάδρασης (κλωτσήματος). Αλλάζετε λεπίδες όταν
δεν είναι πλέον εύκολο να ωθήσετε το πριόνι κατά
την κοπή, όταν το μοτέρ προσπαθεί υπερβολικά
ή όταν αναπτύσσεται υπερβολική θερμότητα
στη λεπίδα. Είναι μια καλή πρακτική να έχετε
πρόσθετες λεπίδες ώστε να υπάρχουν πάντα
διαθέσιμες αιχμηρές λεπίδες για άμεση χρήση. Οι
στομωμένες λεπίδες μπορούν να τροχιστούν στις
περισσότερες περιοχές.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σκληρυμένη ρητίνη μπορεί να αφαιρεθεί από
τη λεπίδα με κηροζίνη, νέφτι ή καθαριστικό
φούρνων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεπίδες
με αντικολλητική επίστρωση σε εφαρμογές
όπου αντιμετωπίζεται υπερβολική ποσότητα
συσσωρεύσεων, όπως με ξυλεία που έχει υποστεί
επεξεργασία υπό πίεση ή πράσινη ξυλεία.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΑΥΤΟ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.
ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΑΣΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝ
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
168
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
169
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N312719
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
06/13
Download PDF

advertising