DWE560 | DeWalt DWE560 CIRCULAR SAW instruction manual

509211-62 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWE550
DWE560
Rysunek 1
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
Rysunek 2
Rysunek 3
k
s
j
o
n
i
19
20
20
2
Rysunek 4
Rysunek 5
c
p
Rysunek 6
l
q
p
Rysunek 7
3
Rysunek 8
Rysunek 9
t
u
f
g
Rysunek 10
A
B
v
v
v
v
v
v
Rysunek 11
x
aa
h
w
4
w
x
Rysunek 12
y
y
l
Rysunek 13
b
e
Rysunek 14
5
Rysunek 15
Rysunek 16
Rysunek 17
Rysunek 18
Rysunek 19
y
e
6
PILARKA TARCZOWA 165MM, DWE550
PILARKA TARCZOWA 184MM, DWE560
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
DWE550
230
1
1200
DWE560
230
1
1350
5500
165
5500
184
55
35
65
42
20
16
48°
3,6
48°
3,66
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
2,5
96
2,5
96
dB(A)
2,5
2,5
Napięcie sieciowe
VGS
Typ
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min
średnica piły tarczowej
mm
Maks. głębokość cięcia przy:
90°
mm
45°
mm
średnica centralnego otworu
w pile tarczowej
mm
Zakres regulacji kąta cięcia
ukosowego
Masa
kg
LPA (poziom ciśnienia
akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru
ciśnienia akustycznego)
LWA (poziom mocy akustycznej)
KWA (niepewność pomiaru
mocy akustycznej)
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) wg
EN60745:
Wartość emisji drgań ah przy cięciu w drewnie
m/s2
< 2,5
< 2,5
ah =
Niepewność pomiaru K = m/s2
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego zastosowania narzędzia i może się różnić,
gdy jest ono wykorzystywane w inny
sposób, z innymi akcesoriami, lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa
w trakcie całego okresu użytkowania
maszyny może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
7
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat. DWE550, DWE560 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE i 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
20.08.2012
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
8
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
c)
d)
e)
f)
g)
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA DLA PILAREK TARCZOWYCH
Przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich pilarek
a)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie zbliżaj
rąk do obszaru cięcia ani piły tarczowej.
9
Drugą ręką chwyć rękojeść dodatkową
lub obudowę silnika. Gdy pilarka jest
utrzymywana obiema rękami, nie grozi
niebezpieczeństwo doznania urazu rąk.
b) Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni
tarczę tylko od góry.
c) Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie
powinna wystawać bardziej niż na długość
zęba.
d) Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogami. Przytwierdź przedmiot
do stabilnej płyty. Ważne jest prawidłowe
podparcie przedmiotu, by zminimalizować
ryzyko doznania urazu, zakleszczenia piły
i utraty panowania nad sytuacją.
e) W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części pilarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
f) Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza
ona dokładność cięcia i zmniejsza
niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły
tarczowej.
g) Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy (wielokątny lub okrągły). Tarcza
z otworem większym od średnicy wału może
obracać się mimośrodowo, co grozi utratą
panowania nad pilarką.
h) Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
nieodpowiednich podkładek bądź śrub
mocujących. Są one przeznaczone
do konkretnego rodzaju piły tarczowej
i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
Przyczyny i unikanie odrzutów
– Wygięta, ściśnięta lub niewspółosiowo
zamocowana piła tarczowa stwarza
niebezpieczeństwo odrzutu, przy którym
pilarka może w niekontrolowany sposób
wyskoczyć z ciętego przedmiotu w kierunku
użytkownika;
– Odrzut może wystąpić w razie nagłego
zakleszczenia piły. Silnik utyka i pilarka
gwałtownie odbija się w kierunku użytkownika;
10
– Może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła
wydostaje się z rzazu i odskakuje w kierunku
użytkownika.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/
lub nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych
warunków panujących w miejscu pracy i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a) Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami i tak
balansuj ramionami, by w każdej chwili
móc przeciwstawić się sile odrzutu. Stój
z boku piły tarczowej, a nie w płaszczyźnie
cięcia. W razie zaistnienia odrzutu można
wówczas opanować sytuację i nie dopuścić do
utraty kontroli nad maszyną.
b) W razie zakleszczenia się piły lub
zatrzymania jej z jakiegokolwiek innego
powodu natychmiast wyłącz pilarkę
i trzymaj ją bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania. Nigdy nie próbuj wyjmować
piły tarczowej z ciętego przedmiotu ani
nie ciągnij jej do tyłu w czasie cięcia,
gdyż może to doprowadzić do odrzutu.
Znajdź przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
c) Przy ponownym uruchamianiu piły
zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw
ją dokładnie w osi rzazu i upewnij się,
czy zęby nie zawadzają o materiał.
W przeciwnym razie przy załączaniu może
wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
d) Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
pilarki. Duże płyty mają tendencję do
wyginania się pod ciężarem własnym. Płyty
takie należy podeprzeć po obydwu stronach:
w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz,
co powoduje nadmierne tarcie i może
doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu
pilarki.
f) Elementy zaciskowe mechanizmu do
nastawiania głębokości cięcia i blokady
pochylenia tarczy muszą być dobrze zaciśnięte. Poluzowanie się któregoś z mechanizmów w czasie cięcia może doprowadzić do
zakleszczenia piły i odrzutu pilarki.
g) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca
z drugiej strony piła może zawadzić o jakieś
przedmioty i doprowadzić do odrzutu.
Wskazówki bezpieczeństwa
pracy przy korzystaniu z wahadłowej osłony tarczy
a) Przed każdym użyciem sprawdź, czy
osłona tarczy prawidłowo się zamyka. Nie
uruchamiaj pilarki, gdy osłona ta zacina
się. Nigdy nie mocuj ani nie przywiązuj
osłony tarczy w pozycji otwarcia.
Przypadkowy upadek piły może doprowadzić
do wygięcia osłony tarczy. W takiej sytuacji
przed ponownym uruchomieniem pilarki
sprawdź osłonę, czy porusza się bez
przeszkód i nie dotyka piły tarczowej lub
innych elementów. Dotyczy to wszystkich
kątów cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
b) Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
osłony tarczy. Gdyby osłona i sprężyna
nie działały prawidłowo, trzeba je przed
użyciem pilarki naprawić. Osłona może
poruszać się z oporami z powodu uszkodzenia
jakichś elementów, zabrudzenia żywicą lub
zapchania trocinami.
c) Dolna osłona tarczy może być odciągana
ręcznie tylko przy specjalnych rodzajach
cięć, jak „cięcie wgłębne” i „cięcie
kombinowane”. Schowaj dolną osłonę
i zwolnij ją, gdy tylko tarcza zagłębi się
w przedmiot obrabiany. Przy wszystkich
innych rodzajach cięć dolna osłona tarczy
musi działać automatycznie.
d) Przed odłożeniem pilarki na stole
warsztatowym lub podłodze sprawdź, czy
osłona całkowicie zasłania piłę tarczową.
Nieosłonięta, jeszcze obracająca się piła
tarczowa może doprowadzić do odrzutu pilarki
i przeciąć wszystko to, co znajdzie się na jej
drodze. Pamiętaj, że po zwolnieniu wyłącznika
piła tarczowa jeszcze jakiś czas się obraca.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek tarczowych
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
• Zakładaj maskę przeciwpyłową.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana.
Używaj tylko takich pił, które są zgodne ze
specyfikacją i spełniają normę EN 847-1.
• Nigdy nie używaj tarcz ściernych.
• Nie używaj elementów zewnętrznych
z dopływem wody.
• Zabezpieczaj przedmiot obrabiany na stabilnej platformie poprzez urządzenia mocujące. Przedmiot obrabiany jest niestabilny, jeśli
jest przytrzymywany ręką lub tułowiem, co
może prowadzić do utraty kontroli.
Pozostałe zagrożenia
Pilarki tarczowe stwarzają niebezpieczeństwo
doznania urazu:
– wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 2)
Kod daty (w), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka tarczowa 165 mm (DWE550)
lub
1 ręczna pilarka tarczowa 184 mm (DWE560)
1 piła tarczowa
11
1 klucz do mocowania piły tarczowej
1 prowadnica dystansowa
1 wyrzutnik trocin
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka tarczowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
a. Wyłącznik
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Pilarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą EN 60745
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
e. Rękojeść dodatkowa
Przedłużacz musi być dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymywać pobór mocy przez elektronarzędzie
(patrz: Dane techniczne). Zaleca się, by
minimalny przekrój żył kabla wynosił 1,5 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
f. Pokrętło zaciskowe mechanizmu regulacji kąta
cięcia ukosowego
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
g. Mechanizm regulacji kąta cięcia ukosowego
MONTAŻ I REGULACJA
b. Rękojeść główna
c. Guzik blokady wrzeciona
d. Pokrywa
h. Stopa pilarki
i. Dolna osłona tarczy
j. Śruba mocująca piły tarczowej
k. Dźwignia do odciągania dolnej osłony
tarczy
l. Górna osłona tarczy
m. Przycisk blokujący wyłącznika
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Upewnij się, czy wyłącznik jest
wyłączony. Przypadkowe uruchomienie
może doprowadzić do wypadku.
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wymiana pił tarczowych
Te wydajne pilarki tarczowe są przeznaczone do
profesjonalnego cięcia drewna.
ZAKŁADANIE PIŁY TARCZOWEJ (RYS.
RYS. 1-4)
NIE UŻYWAJ do pilarki żadnych akcesoriów
doprowadzających wodę. NIE UŻYWAJ tarcz
ściernych.
NIE używaj pilarek w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Pilarki te stanowią elektronarzędzia przeznaczone
do użytku profesjonalnego. NIE POZWALAJ
dotykać ich dzieciom. Osoby niedoświadczone
mogą używać elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
12
UWAGA! (TYLKO DWE550):
wewnętrzny kołnierz posiada 20 mm
średnicy z jednej strony i 19 mm
średnicy z drugiej. Średnica 19mm
jest oznaczona jako 19, a 20 mm
jako 20. Używaj prawidłowej strony
dla średnicy otworu tarczy, którą
chcesz zastosować. Montaż tarczy
z nieprawidłowej strony może
skutkować niebezpiecznymi drganiami.
1. Odciągnij dolną osłonę tarczy (i) za dźwignię
(k). Załóż tarczę na wrzeciono i przyłóż ją do
wewnętrznej podkładki dociskowej (o) tak, by
tarcza obracała się w odpowiednim kierunku
(strzałki kierunku obrotów na tarczy muszą
być zwrócone w tę samą stronę, co strzałka
na pilarce). Zwraca się uwagę, że nawet
przy prawidłowym montażu nadruk na tarczy
nie zawsze jest zwrócony na zewnątrz. Przy
odciąganiu dolnej osłony tarczy sprawdź jej
stan i sprawność działania. Osłona musi się
poruszać bez oporów i nie może dotykać piły
tarczowej ani innych elementów. Dotyczy
to wszystkich kątów pochylenia stopy
i głębokości cięcia.
2. Tak załóż zewnętrzną podkładkę dociskową
(n) na wrzeciono pilarki, by jej większa
powierzchnia była zwrócona w stronę tarczy,
a napis na zewnątrz.
3. Wkręć ręką śrubę do mocowania tarczy (j)
we wrzeciono (śruba ma gwint prawoskrętny
i w celu zamocowania obraca się ją w prawo).
4. Naciśnij guzik blokady wrzeciona (c) i kluczem
do mocowania piły tarczowej obróć wrzeciono,
aż zadziała blokada i tarcza przestanie się
obracać.
5. Mocno dokręć śrubę kluczem.
WSKAZÓWKA: Nigdy nie naciskaj guzika
blokady wrzeciona, gdy tarcza się obraca, ani nie
próbuj w ten sposób zatrzymać piły. Nigdy nie
załączaj pilarki zablokowanej guzikiem. Może to
doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia.
WYMIANA PIŁY TARCZOWEJ (RYS. RYS. 2 - 4)
1. By poluzować śrubę mocującą piły tarczowej
(j), naciśnij guzik blokady wrzeciona (c)
i kluczem (s) tak obróć wrzeciono, aż tarcza
przestanie się obracać. Przy zablokowanej
tarczy obróć kluczem śrubę w lewo (śruba ta
ma gwint prawoskrętny i w celu poluzowania
obraca się ją w lewo).
5. Powtórz operacje od 1 do 5, opisane
w punkcie Zakładanie piły tarczowej,
i sprawdź, czy tarcza obraca się we
właściwym kierunku.
DOLNA OSŁONA PIŁY TARCZOWEJ
OSTRZEŻENIE: Dolna osłona piły
tarczowej stanowi zabezpieczenie,
które zmniejsza ryzyko doznania
poważnego urazu. Nigdy nie
używaj pilarki bez dolnej osłony
lub gdy jest ona uszkodzona bądź
niewłaściwie zamontowana, czy też
nieprawidłowo działa. Zwraca się
uwagę, że dolna osłona tarczy nie
zabezpiecza użytkownika w każdych
okolicznościach. Dla własnego
bezpieczeństwa przestrzegaj
wszystkich ostrzeżeń i środków
ostrożności i sprawdzaj prawidłowość
działania pilarki. Przed każdym
użyciem kontroluj, czy dolna osłona
tarczy prawidłowo się zamyka. Przy
braku osłony tarczy lub w razie
jej niewłaściwego funkcjonowania
oddaj pilarkę do serwisu. Ze
względu na bezpieczeństwo
i niezawodność pracy pilarka może
być naprawiana, konserwowana
i regulowana tylko przez autoryzowany
warsztat serwisowy lub innych
wykwalifikowanych specjalistów,
których obowiązkiem jest stosowanie
oryginalnych części zamiennych.
KONTROLNA DOLNEJ OSŁONY TARCZY
(RYS. 1)
1. Wyłącz pilarkę i odłącz ją od sieci.
2. Dźwignią (rys. 1, k) całkowicie odciągnij dolną
osłonę tarczy.
2. Wykręć śrubę (j), zdejmij zewnętrzną
podkładkę dociskową (n) i starą piłę tarczową.
3. Zwolnij dźwignię (k) i sprawdź, czy dolna
osłona tarczy (i) całkowicie się zamknęła.
3. Usuń pył i trociny, które mogły się zgromadzić
w obszarze osłony tarczy lub podkładki
dociskowej. Sprawdź stan i działanie dolnej
osłony tarczy zgodnie z uprzednim opisem.
Nie smaruj tego obszaru.
W następujących przypadkach oddaj pilarkę do
autoryzowanego warsztatu serwisowego:
4. Zawsze stosuj tarcze o właściwej średnicy,
wielkości i kształcie centralnego otworu
do mocowania. Zawsze sprawdzaj, czy
maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa
(obr/min) podana na pile tarczowej jest równa
lub większa od znamionowej prędkości
obrotowej (obr/min) biegu jałowego pilarki.
• osłona nie całkowicie się zamknęła,
• osłona nie zamyka się płynnie lub robi to
powoli bądź
• pod pewnym kątem pochylenia stopy lub przy
pewnej głębokości cięcia osłona styka się
z piłą tarczową lub jakimiś elementami pilarki.
13
Regulacja głębokości cięcia
(rys. rys. 5-7)
1. Unieś i w ten sposób zwolnij dźwignię
zaciskową mechanizmu regulacji głębokości
cięcia (p).
2. By nastawić żądaną głębokość cięcia, zgraj
odpowiednie oznaczenie na górnej osłonie
tarczy (l) z karbem (q) na szynie prowadzącej
mechanizmu regulacji głębokości cięcia.
3. Mocno zaciśnij dźwignię zaciskową.
4. Piły tarczowe ze spiekami węglikowymi tną
najefektywniej, gdy od spodu ciętego materiału
wystaje mniej więcej połowa najwyżej jednego
zęba.
5. Właściwe ustawienie głębokości cięcia
pokazano na rysunku 7. Umieść z boku piły
tarczowej kawałek materiału, który zamierzasz
przeciąć, tak jak pokazano na rysunku,
i sprawdź, jaka część zęba wystaje poniżej.
Regulacja kąta cięcia ukosowego (rys. 8)
Mechanizm regulacji kąta cięcia ukosowego (g)
umożliwia pochylanie stopy w zakresie od 0° do
48°.
1. Odkręć pokrętło zaciskowe mechanizmu
regulacji kąta cięcia ukosowego (f), by zwolnić
stopę.
2. Przechyl stopę, aż wskaźnik wskaże żądany
kąt na skali kąta cięcia ukosowego (u).
3. Dokręć pokrętło zaciskowe, by zablokować
stopę.
Znaczniki linii cięcia (rys. 9)
Z przodu stopy znajdują się znaczniki linii cięcia
ukosowego i prostopadłego (t), które prowadzi
się po zaznaczonej na materiale linii. Wskaźnik
pokrywa się z lewą (wewnętrzną) stroną tarczy
tnącej, tak że rzaz powstaje z prawej strony
znacznika. Znaczniki na stopie odpowiadają kątom
0° i 45°.
Przestawna osłona kabla
(rys. 10)
Osłona ta umożliwia wyprowadzenie kabla
prostopadle lub równolegle do piły tarczowej.
Fabrycznie jest ona ustawiona prostopadle.
BY UZYSKAĆ POŁOŻENIE RÓWNOLEGŁE
(RYS. 10A)
1. Naciśnij osłonę kabla (v) tak, jak pokazuje
strzałka.
14
2. Obróć osłonę w prawo do pozycji równoległej.
BY UZYSKAĆ POŁOŻENIE PROSTOPADŁE
(RYS. 10B)
1. Naciśnij osłonę kabla (v) tak, jak pokazuje
strzałka.
2. Obróć osłonę w lewo do pozycji prostopadłej.
Zastosowanie i regulacja prowadnicy dystansowej (rys. 11)
Prowadnica dystansowa (w) służy do równoległego
cięcia wzdłuż krawędzi przedmiotu obrabianego.
MONTAŻ
1. Włóż pokrętło zaciskowe prowadnicy
dystansowej (x) w otwór (aa), tak jak
pokazano na rysunku 11, ale nie dokręcaj
go zbyt mocno, by prowadnica mogła się
przesuwać.
2. Tak jak pokazano na rysunku 11, włóż
prowadnicę dystansową (w) w stopę (h).
3. Mocno dokręć pokrętło zaciskowe (x).
REGULACJA
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe (x) i ustaw
prowadnicę dystansową (w) na żądaną
szerokość cięcia. Szerokość tę można
odczytać na skali prowadnicy.
2. Mocno dokręć pokrętło zaciskowe (x).
Mocowanie wyrzutnika trocin
(rys. rys. 1, 5, 12)
Pilarka tarczowa DWE550/DWE560 zawiera
wyrzutnik trocin.
MOCOWANIE WYRZUTNIKA TROCIN
1. Całkowicie poluzuj dźwignię zaciskową
mechanizmu regulacji głębokości cięcia
(rys. 5, p).
2. Przestaw stopę (rys. 1, h) do najniższej
pozycji.
3. Tak jak pokazano na rysunku, przyłóż obydwie
połówki wyrzutnika trocin (y) do górnej osłony
tarczy (l).
4. Włóż wkręty i mocno je dokręć.
Przed rozpoczęciem pracy
• Sprawdź, czy osłona tarczy jest prawidłowo
zamontowana i zamknięta.
• Sprawdź, czy piła tarczowa obraca się
w kierunku wskazywanym przez umieszczoną
na niej strzałkę.
• Nie używaj nadmiernie zużytych pił
tarczowych.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Niezamierzone uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 13)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo trzymaj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną (b),
a drugą - rękojeść dodatkową (e).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (a) pilarki
zaopatrzono w przycisk blokujący (m).
Naciśnij przycisk, by odblokować wyłącznik.
Naciśnij wyłącznik (a), by załączyć pilarkę.
Z chwilą zwolnienia wyłącznika blokada znów
się automatycznie uaktywnia, by w ten sposób
zapobiec niezamierzonemu załączeniu pilarki.
WSKAZÓWKA: Nie załączaj pilarki,
gdy tarcza tnąca dotyka przedmiotu
obrabianego lub jakiegoś innego
materiału.
Podpieranie przedmiotów obrabianych (rys. rys. 14-17)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
zawsze prawidłowo podpieraj
przedmiot obrabiany i mocno
trzymaj pilarkę, by nigdy nie utracić
nad nią kontroli.
Na rysunkach 14 i 16 pokazano, jak należy
prawidłowo prowadzić pilarkę, a na rysunkach
15 i 17 - niebezpieczne pozycje. Ręce muszą
się znajdować z dala od obszaru cięcia. To samo
dotyczy kabla sieciowego, by nie groziło mu
przecięcie lub zahaczenie o przedmiot obrabiany.
By nie ryzykować odrzutu, ZAWSZE podpieraj
płytę lub deskę W POBLIŻU linii cięcia (rys. rys. 14
i 16). Deski ani płyty nie podpieraj z dala od linii
cięcia (rys. rys. 15 i 17). W czasie pracy utrzymuj
kabel z dala od obszaru cięcia i uważaj, by nie
zaczepił o przedmiot obrabiany.
PRZED DOKONANIEM JAKICHKOLWIEK
REGULACJI ZAWSZE NAJPIERW ODŁĄCZAJ
PILARKĘ OD SIECI! Przedmiot obrabiany układaj
wierzchnią stroną do dołu, gdyż piła tarczowa tnie
do góry i powierzchnia ta mogłaby odpryskiwać.
Piłowanie
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie próbuj
używana pilarki odwróconej spodem
do góry i nie kładź na niej materiału.
Dobrze mocuj przedmiot obrabiany
i przykładaj pilarkę obiema rękami,
mocno ją trzymając, tak jak pokazano
na rysunku 16.
Szerszą część stopy pilarki przyłóż do tej części
przedmiotu obrabianego, która jest dobrze
podparta, a nie do tej, która po ucięciu odpada. Dla
przykładu na rysunku 16 pokazano PRAWIDŁOWY
sposób przycinania deski. Zawsze mocno zaciskaj
przedmioty obrabiane. Nie próbuj przytrzymywać
ręką krótkich przedmiotów! Podpieraj wygięty
i zwisający materiał. Szczególnie uważaj przy
cięciu materiału od dołu.
Przed rozpoczęciem cięcia poczekaj, aż piła
tarczowa osiągnie swoją maksymalną prędkość
obrotową. Przy dosuwaniu obracającej się piły
tarczowej do ciętego materiału lub wprowadzaniu
jej w rzaz może nastąpić odrzut. Posuwaj
pilarkę z taką prędkością, przy której piła
tarczowa swobodnie przecina materiał. Ten sam
przedmiot obrabiany może mieć różną twardość
i wytrzymałość, a sękate lub wilgotne obszary
silniej obciążają pilarkę. W takim przypadku wolniej
posuwaj pilarkę do przodu, ale silniej ją utrzymuj,
by móc dalej pracować bez istotnego zmniejszenia
prędkości. Nadmierne forsowanie pilarki powoduje
odpryskiwanie materiału, nierówne cięcie, odrzut
i przegrzewanie się silnika. Gdyby piła tarczowa
zboczyła z linii cięcia, nie próbuj zmuszania jej
do powrotu. Zwolnij wyłącznik i odczekaj, aż piła
tarczowa całkowicie się zatrzyma. Następnie
15
wycofaj piłę tarczową, ponownie ją zorientuj
i rozpocznij nowe cięcie tuż obok krzywego.
W celu zmiany kierunku cięcia zawsze wycofuj
pilarkę do tyłu. Wymuszanie korekcji w rzazie
może doprowadzić do zakleszczenia się piły
tarczowej i odrzutu.
GDYBY PIŁA TARCZOWA SIĘ ZAKLESZCZYŁA,
ZWOLNIJ WYŁĄCZNIK I UWOLNIJ TARCZĘ.
PRZED PONOWNYM ZAŁĄCZENIEM PILARKI
SPRAWDŹ, CZY PIŁA TARCZOWA ZNAJDUJE
SIĘ PROSTO W RZAZIE I NA LINII CIĘCIA.
Po zakończeniu cięcia zwolnij wyłącznik, odczekaj,
aż piła tarczowa się zatrzyma, i dopiero wtedy
unieś ją znad przedmiotu obrabianego. Przy
unoszeniu pilarki napięta sprężyną wahadłowa
dolna osłona tarczy automatycznie zamyka się
pod piłą. Do tego momentu piła tarczowa jest
odsłonięta. Nigdy i pod żadnym pozorem nie
sięgaj ręką pod przedmiot obrabiany. W razie
potrzeby ręcznego odciągnięcia osłony tarczy
(co jest konieczne np. przy rozpoczynaniu
cięcia wgłębnego), zawsze rób to przy użyciu
przeznaczonej do tego celu dźwigni.
WSKAZÓWKA: Przy cięciu cienkich listew uważaj,
by odcinane kawałki nie zwisały do wnętrza dolnej
osłony tarczy.
CIĘCIE WZDŁUŻNE
Ciecie wzdłużne oznacza przecinanie deski wzdłuż
na dwie węższe deski. Jest to dosyć trudna
operacja i dlatego zaleca się używanie do tego
celu prowadnicy dystansowej DEWALT (rys. 11, w)
CIĘCIE WGŁĘBNE (RYS. 18)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie mocuj
uniesionej osłony tarczy. Przy cięciu
wgłębnym nigdy nie posuwaj pilarki
do tyłu. Może ona bowiem odskoczyć
od obrabianej powierzchni, co grozi
doznaniem urazu.
Cięcie wgłębne może być konieczne przy
wycinaniu otworów w podłodze, ścianie lub innej
płaskiej powierzchni.
1. Tak wyreguluj stopę pilarki, by piła tarczowa
cięła na żądanej głębokości.
2. Przechyl pilarkę do przodu i przyłóż przednią
część stopy do ciętego materiału.
3. Za pomocą przeznaczonej do tego celu
dźwigni odciągnij dolną osłonę tarczy do
góry. Opuść tylną stronę stopy, aż zęby piły
tarczowej prawie dotkną linii cięcia.
4. Zwolnij osłonę tarczy (na styku z przedmiotem
obrabianym jest ona utrzymywana
w pozycji umożliwiającej otwarcie w chwili
rozpoczęcia cięcia). Zdejmij rękę z dźwigni
16
do odciągania osłony tarczy i mocno chwyć
rękojeść dodatkową (e) tak, jak pokazano
na rysunku 18. Utrzymuj ciało i ramiona
w takiej pozycji, by móc przeciwstawić się
ewentualnemu odrzutowi.
5. Przed rozpoczęciem cięcia sprawdź, czy
piła tarczowa nie dotyka powierzchni ciętego
materiału.
6. Załącz silnik i stopniowo opuszczaj pilarkę, aż
stopa przylgnie płasko do ciętego materiału.
Posuwaj pilarkę wzdłuż linii cięcia aż do jego
zakończenia.
7. Przed wyjęciem piły tarczowej z materiału
obrabianego zwolnij wyłącznik i odczekaj, aż
tarcza całkowicie się zatrzyma.
8. Każde nowe cięcie rozpoczynaj w opisany
wyżej sposób.
Odsysanie pyłu (rys. 19)
OSTRZEŻENIE: Wdychanie pyłu jest
szkodliwe dla zdrowia. Z tego powodu
ZAWSZE zakładaj odpowiednią
dopuszczoną do użytku maskę
przeciwpyłową
Pilarka tarczowa zawiera wyrzutnik trocin (y),
do którego można bezpośrednio przyłączyć wąż
ssący większości odkurzaczy przemysłowych.
OSTRZEŻENIE: Używaj TYLKO takich
odkurzaczy przemysłowych, które są
zgodne z obowiązującymi wytycznymi
do emisji pyłów przy cięciu drewna.
Wąż ssący większości odkurzaczy
przemysłowych można przyłączać
bezpośrednio do wyrzutnika.
PRZYŁĄCZE AIRLOCK – DWV9000 (DO
NABYCIA ODDZIELNIE) (RYS. 19)
Przyłącze AirLock umożliwia wykonanie szybkiego
i niezawodnego połączenia między wyrzutnikiem
trocin a odkurzaczem przemysłowym.
1. Pierścień na przyłączu AirLock musi się
znajdować w pozycji odblokowania. By
ustawić elementy w pozycji odblokowania lub
zablokowania, odpowiednio ustaw względem
siebie wycięcia na pierścieniu i przyłączu, tak
jak pokazano na rysunku.
2. Nasadź przyłącze AirLock na wyrzutnik trocin
(y).
3. Obróć pierścień do pozycji zablokowania.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Smarowanie
W pilarce tarczowej znajdują się łożyska
kulkowe i wałeczkowe i dlatego nie wymaga ona
dodatkowego smarowania. Zaleca się jednak
raz w roku oddać ją lub wysłać do warsztatu
serwisowego w celu gruntownego oczyszczenia,
kontroli i nasmarowania przekładni.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
DOLNA OSŁONA TARCZY
Dolna osłona tarczy zawsze powinna mieć
całkowitą swobodę od pozycji otwarcia do
zamknięcia. Przed rozpoczęciem cięcia
nie zapomnij sprawdzić, czy osłona tarczy
prawidłowo działa. Gdyby obracała się z trudem
lub niecałkowicie zamykała, trzeba ją oczyścić
lub oddać do serwisu. Nie używaj pilarki, gdy
osłona nie działa poprawnie. Osłonę czyść
przy użyciu suchego sprężonego powietrza lub
miękkiej szczoteczki. Usuń nagromadzone trociny
lub brud z drogi osłony i z obszaru sprężyny
zamykającej. Gdyby to nie pomogło, oddaj pilarkę
do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu
naprawy.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Piły tarczowe
Tępa piła tarczowa pogarsza wydajność cięcia,
przeciąża silnik pilarki, powoduje nadmierne
odpryskiwanie materiału i zwiększa ryzyko odrzutu.
Wymień piłę tarczową, gdy tylko zacznie z trudem
przesuwać się w rzazie, gdy silnik utyka lub gdy
tarcza nadmiernie się nagrzewa. Warto trzymać na
składzie zapasowe piły tarczowe, by móc szybko
założyć ostrą tarczę i mieć pilarkę natychmiast
gotową do pracy. Stępione piły tarczowe można
często przeostrzać.
Stwardniałą gumę na pile tarczowej można usunąć
naftą, terpentyną lub środkiem do czyszczenia
piekarników. Gdy na pile tarczowej gromadzi
się zbyt dużo brudu, np. przy cięciu drewna
prasowanego lub świeżego, najlepiej użyć tarczy
pokrytej specjalną powłoką antyadhezyjną.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
NIE UŻYWAJ DO TEJ PILARKI ŻADNYCH
ELEMENTÓW ZASILANYCH WODĄ.
PRZED UŻYCIEM SPRAWDŹ WZROKOWO
ZĘBY PIŁY TARCZOWEJ Z WĘGLIKAMI
SPIEKANYMI. W RAZIE USZKODZENIA WYMIEŃ
TARCZĘ.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
17
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
18
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00201148 - 12-03-2013
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising