DWE560 | DeWalt DWE560 CIRCULAR SAW instruction manual

371000-55 LV
DWE550
DWE560
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
19
Attēls / Рисунок 1
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 2
k
s
j
o
n
i
20
19
20
3
Attēls / Рисунок 4
Attēls / Рисунок 5
c
p
Attēls / Рисунок 6
l
q
p
Attēls / Рисунок 7
4
Attēls / Рисунок 8
Attēls / Рисунок 9
t
u
f
g
Attēls / Рисунок 10
A
B
v
v
v
v
v
v
Attēls / Рисунок 11
x
aa
w
x
h
w
5
Attēls / Рисунок 12
y
y
l
Attēls / Рисунок 13
b
e
Attēls / Рисунок 14
6
Attēls / Рисунок 15
Attēls / Рисунок 16
Attēls / Рисунок 17
Attēls / Рисунок 18
Attēls / Рисунок 19
y
e
7
LATVIEŠU
165 mm (6 1/2 COLLAS) RIPZĀĢIS, DWE550
184 mm (7 1/4 COLLAS) RIPZĀĢIS, DWE560
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
VAC
Apvienotā Karaliste un Īrija VAC
Veids
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Asmens diametrs
mm
Maksimālais zāģēšanas dziļums
90°
mm
45°
mm
Asmens iekšējais diametrs
mm
Sagāzuma leņķa regulēšana
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte) dB(A)
DWE550 DWE560
230
230
230/115
230/115
1
1
1200
1350
5500
5500
165
184
55
35
20
48°
3,60
65
42
16
48°
3,66
85
85
2,5
96
2,5
2,5
96
2,5
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah, zāģējot koku
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
8
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
b)
DWE550, DWE560
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2012.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
c)
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
9
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savācēju, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
10
d)
e)
f)
g)
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
PAPILDU ĪPAŠI DROŠĪBAS
NOTEIKUMI RIPZĀĢIEM
Drošības norādījumi visiem
zāģiem
a)
BĪSTAMI! Netuviniet rokas zāģēšanas
zonai un asmenim. Turiet otru roku uz
palīgroktura vai dzinēja korpusa. Ja ar
abām rokām turat zāģi, tās nav iespējams
savainot ar asmeni.
b) Nesniedzieties zem apstrādājamā
materiāla. Aizsargs nevar jūs aizsargāt no
asmens zem apstrādājamā materiāla.
LATVIEŠU
c) Noregulējiet zāģēšanas dziļumu atbilstoši
apstrādājamā materiāla biezumam. Asmens
zobi zem apstrādājamā materiāla nedrīkst būt
redzami pilnībā.
d) Nekad neturiet zāģējamo materiālu
ar rokām vai uz kājas. Nostipriniet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt
materiālu, lai tam būtu minimāli jāpieskaras, lai
asmens neiestrēgtu un lai nezaudētu vadību.
e) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
f) Zāģējot gareniski, vienmēr izmantojiet
garenzāģēšanas ierobežotāju vai taisnās
malas vadīklu. Tā tiek uzlabota zāģēšanas
precizitāte un mazinās asmens iestrēgšanas
iespēja.
g) Vienmēr izmantojiet asmeņus ar pareizu
ass diametru un formu (dimanta vai apaļo
ripu). Asmeņi, kas neatbilst instrumenta
vārpstas lielumam, darbojas ekscentriski, kā
rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
h) Nekad nelietojiet bojātas vai nepareizas
asmens starplikas vai bultskrūvi. Asmens
starplikas un bultskrūve ir īpaši paredzētas
šim zāģim, optimālam darba rezultātam un
ekspluatācijas drošībai.
Atsitiena iemesli un operatora
pasargāšana
– Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu,
saliektu vai nepareizi novietotu zāģa asmeni,
kā rezultātā zāģis paceļas augšup un izlec
ārā no apstrādājamā materiāla virzienā uz
operatoru, un šo darbību nav iespējams
kontrolēt.
– Ja asmens ir saspiests vai, iegriezumam
aizveroties, stipri saliekts, asmens iestrēgst
un dzinēja reakcija strauji grūž instrumentu
atpakaļ operatora virzienā.
– Ja asmens griezumā ir izliekts vai nepareizi
novietots, zobi uz asmens aizmugurējās malas
var ieurbties kokmateriāla virsmas augšdaļā,
kā rezultātā asmens paceļas ārā no iecirtuma
un atlec atpakaļ operatora virzienā.
Atsitiens rodas zāģa nepareizas lietošanas un/vai
nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā
un to var novērst, veicot atbilstošus piesardzības
pasākumus.
a) Nepārtraukti cieši turiet zāģi ar abām
rokām un novietojiet rokas tā, lai pretotos
atsitiena spēkiem. Nostājieties vienā no
asmens pusēm, tikai ne vienā līmenī ar
asmens zāģēšanas līniju. Atsitiens var izraisīt
instrumenta atlēcienu atpakaļ, tomēr atsitiena
spēkus var kontrolēt, ja tiek veikti pienācīgi
piesardzības pasākumi.
b) Ja asmens ir iestrēdzis vai ja kāda iemesla
dēļ zāģēšana ir pārtraukta, atlaidiet mēlīti
un zāģi turiet nekustīgi materiālā, līdz
asmens pilnībā apstājas. Nekad neizņemiet
zāģi no materiāla vai nevelciet to atpakaļ,
kamēr asmens atrodas kustībā, jo pretējā
gadījumā arī var notikt atsitiens. Novērtējiet
situāciju un vērsiet to par labu, lai novērstu
asmens iestrēgšanas cēloni.
c) Ja atkal uzsākat zāģēt, centrējiet zāģa
asmeni iecirtumā un pārbaudiet, vai zāģa
zobi materiālā nav ieķērušies. Ja zāģa
asmens ir iestrēdzis, tas var izlēkt ārā vai
atsisties no apstrādājamā materiāla, uzsākot
zāģēšanu.
d) Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz
minimumam samazinātu asmens
iespiešanas un atsitiena risku. Lieli paneļi
mēdz nosēsties paši zem sava svara. Atbalsti
ir jānovieto zem paneļa abās pusēs, tuvu
griezuma līnijai un paneļa malai.
e) Neizmantojiet trulus vai bojātus asmeņus.
Neasi un nepiemēroti asmeņi veido šauru
iecirtumu, kā rezultātā asmens izraisa
pārmērīgu berzi, iestrēgst vai rada atsitienu.
f) Asmens dziļuma un sagāzuma
noregulēšanas bloķēšanas svirām pirms
zāģēšanas jābūt ciešām un nostiprinātām.
Ja noregulētais asmens zāģēšanas laikā
nobīdās, tas var iestrēgt vai izraisīt atsitiena
risku.
g) Ievērojiet īpašu piesardzību, zāģējot ēku
sienās vai citās nosegtās vietās. Ja asmens
izvirzās materiāla otrā pusē, tas var saskarties
ar priekšmetiem, kas izraisa atsitienu.
Drošības norādījumi apakšējam aizsargam
a) Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet,
vai apakšējais aizsargs ir pienācīgi
aizvērts. Nestrādājiet ar instrumentu, ja
apakšējais aizsargs nekustas brīvi un
uzreiz neaizveras. Nekad nenostipriniet vai
nepiesieniet aizsargu atvērtā pozīcijā. Ja
zāģis ir nejauši nomests, apakšējais aizsargs
11
LATVIEŠU
var būt saliekts. Paceliet apakšējo aizsargu ar
ievilkšanas roktura palīdzību un pārliecinieties,
vai tas brīvi kustas un nepieskaras asmenim
vai kādai citai detaļai visos zāģēšanas leņķos
un dziļumos.
b) Pārbaudiet apakšējā aizsarga atsperes
darbību. Ja aizsargs un atspere nedarbojas
pareizi, tie pirms lietošanas ir jāsalabo.
Apakšējais aizsargs var darboties gausi tādēļ,
ka ir bojāta kāda detaļa, sveķainas nogulsnes
vai izveidojušies saneši.
c) Apakšējais aizsargs jāievelk manuāli
tikai īpašu zāģēšanas darbu nolūkā —
iezāģējumu un kombinētu zāģējumu
gadījumā. Paceliet apakšējo aizsargu,
ievelkot rokturi, un, tiklīdz asmens ir
iezāģēts materiālā, apakšējais aizsargs ir
jāatlaiž. Pārējo zāģēšanas darbu gadījumā
apakšējam aizsargam jādarbojas automātiski.
d) Pirms zāģi novietojat uz darbagalda vai
grīdas, vienmēr pārbaudiet, vai apakšējais
aizsargs nosedz asmeni. Ja asmens nav
aizsargāts un ir nolaists lejup, zāģis var sākt
darboties atpakaļgaitā, sazāģējot visu, kas ir
tā ceļā. Ņemiet vērā to, cik ilgs laiks vajadzīgs,
lai asmens apstātos pēc tam, kad slēdzis ir
atlaists.
Papildu drošības norādījumi
ripzāģiem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Valkājiet putekļu masku. Pakļaujot sevi
putekļu daļiņu iedarbībai, var rasties elpošanas
traucējumi un, iespējams, arī ievainojumi.
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo
asmens ātrumu skatiet tehniskajos datos.
Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos
asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
• Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās
griezējripas.
• Neuzstādiet ūdens padeves piederumus.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
12
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (z), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 165 mm (6 1/2 collas) ripzāģis (DWE550) vai
1 184 mm (7 1/4 collas) ripzāģis (DWE560)
1 ripzāģa asmens
1 asmens uzgriežņu atslēga
1 paralēlais ierobežotājs
1 putekļu savākšanas caurule
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
LATVIEŠU
a. slēdža mēlīte
b. galvenais rokturis
c. asmens bloķētājs
d. uzgalis
e. palīgrokturis
f. sagāzuma regulēšanas poga
g. sagāzuma leņķa regulēšanas mehānisms
h. pamatnes plāksne
i. apakšējais asmens aizsargs
j. asmens spīlējuma skrūve
k. apakšējā aizsarga svira
l. augšējais asmens aizsargs
m. atbloķēšanas poga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Ļoti izturīgais ripzāģis ir paredzēts profesionāliem
koksnes zāģēšanas darbiem. NEUZSTĀDIET
šim zāģim ūdens padeves piederumus.
NEUZSTĀDIET abrazīvas ripas vai asmeņus.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis ļoti izturīgais ripzāģis ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments. NEĻAUJIET
bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir
jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs
ir 1,5 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Asmens maiņa
ASMENS UZSTĀDĪŠANA (1.–4. ATT.)
UZMANĪBU! (TIKAI DWE550) Iekšējā
atloka diametrs vienā pusē ir 20 mm,
bet otrā – 19 mm. Tajā pusē, kur ir
19 mm, redzama atzīme '19', bet tajā
pusē, kur ir 20 mm, redzama atzīme
'20'. Uzstādot asmeni, izvēlieties
uzstādīšanai to pusi, kas atbilst
asmenim. Ja asmens ir uzstādīts
nepareizajā pusē, var rasties bīstama
vibrācija.
1. Ar apakšējā aizsarga sviras (k) palīdzību
ievelciet apakšējo asmens aizsargu (i) un
uzlieciet asmeni uz zāģa vārpstas pret
iekšējo fiksējošo paplāksni (o), pārbaudot,
13
LATVIEŠU
vai asmens griezīsies pareizajā virzienā
(bultiņai uz zāģa asmens un zobiem jābūt
vērstai vienā virzienā ar bultiņu uz zāģa).
Ņemiet vērā, ka šie apzīmējumi ne vienmēr
var atrasties redzeslokā, pareizi uzstādot
zāģa asmeni. Ievelkot apakšējo asmens
aizsargu, lai uzstādītu asmeni, pārbaudiet, vai
aizsargs ir labā stāvoklī un darbojas pareizi.
Pārliecinieties, vai aizsargs brīvi kustas un
nepieskaras asmenim vai kādai citai detaļai
visos zāģēšanas leņķos un dziļumos.
2. Uzstādiet ārējo fiksējošo paplāksni (n) uz zāģa
vārpstas tā, lai lielā plakanvirsma būtu vērsta
pret asmeni, bet uzraksti uz paplāksnes —
pret jums.
3. Ar roku ieskrūvējiet asmens spīlējuma skrūvi
(j) zāģa vārpstā (skrūvei ir labā vītne — tā
jāpievelk, griežot pulksteņrādītāja virzienā).
4. Nospiediet asmens bloķētāju (c) un vienlaikus
ar asmens uzgriežņu atslēgu grieziet zāģa
vārpstu, līdz asmens bloķētājs nofiksējas un
asmens pārstāj griezties.
5. Ar asmens uzgriežņu atslēgu cieši pievelciet
asmens spīlējuma skrūvi.
PIEZĪME. Asmens bloķētāju nedrīkst nofiksēt,
kamēr asmens griežas, vai arī izmantot to ar
spēku, lai apturētu zāģi. Zāģi nedrīkst ieslēgt,
kamēr asmens bloķētājs ir nofiksēts, citādi zāģi var
smagi sabojāt.
ASMENS MAIŅA (2.–4. ATT.)
1. Lai atbrīvotu asmens spīlējuma skrūvi (j),
nospiediet asmens bloķētāju (c) un vienlaikus
ar asmens uzgriežņu atslēgu (s) grieziet zāģa
vārpstu, līdz asmens bloķētājs nofiksējas
un asmens pārstāj griezties. Turot asmens
bloķētāju nofiksētu, ar asmens uzgriežņu
atslēgu grieziet asmens spīlējuma skrūvi
pretēji pulksteņrādītāja virzienam (skrūvei
ir labā vītne — tā jāatskrūvē, griežot pretēji
pulksteņrādītāja virzienam).
2. Izņemiet asmens spīlējuma skrūvi (j) un
noņemiet ārējo fiksējošo paplāksni (n).
Noņemiet uzstādīto asmeni.
3. Iztīriet skaidas no aizsarga un fiksējošās
paplāksnes zonas, kā arī pārbaudiet, vai
aizsargs ir labā stāvoklī un darbojas pareizi, kā
aprakstīts iepriekš. Neapstrādājiet šo zonu ar
eļļu vai smērvielām.
4. Lietojiet vienīgi pareiza izmēra (diametra)
asmeņus, kuru ass cauruma izmērs un
forma atbilst zāģa vārpstai. Zāģa asmens
maksimālajam vēlamajam ātrumam (apgr./
min) jābūt vismaz vienādam ar zāģa ātrumu
(apgr./min).
14
5. Veiciet sadaļā Asmens uzstādīšana minēto
1.–5. darbību, pārliecinoties, vai asmens
griežas uz pareizo pusi.
APAKŠĒJAIS ASMENS AIZSARGS
BRĪDINĀJUMS! Apakšējais asmens
aizsargs ir drošības ierīce, kas mazina
risku gūt smagus ievainojumus. Zāģi
nedrīkst ekspluatēt, ja apakšējais
aizsargs ir nozaudēts, bojāts, nepareizi
uzstādīts vai nedarbojas pareizi.
Nepaļaujieties uz to, ka apakšējais
asmens aizsargs visos gadījumos
jūs pasargās no ievainojumiem.
Jūsu drošība ir atkarīga no tā, vai
ir ņemti vērā visi turpmāk minētie
brīdinājumi un piesardzības pasākumi,
kā arī zāģa pareizas darbības. Pirms
katras lietošanas reizes pārbaudiet,
vai apakšējais aizsargs ir pienācīgi
aizvērts. Ja apakšējais aizsargs ir
nozaudēts vai nedarbojas pareizi,
nogādājiet zāģi apkopes centrā. Lai
saglabātu izstrādājuma drošu un
uzticamu darbību, remontdarbus,
apkopi un regulēšanu drīkst veikt
tikai pilnvarotā apkopes centrā vai
citā kvalificētā apkopes organizācijā,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves
daļas.
APAKŠĒJĀ AIZSARGA PĀRBAUDE (1. ATT.)
1. Izslēdziet instrumentu un atvienojiet no
elektrotīkla.
2. Grieziet apakšējā aizsarga sviru (1. att., k) no
pilnībā aizvērtas pozīcijas līdz pilnībā atvērtai
pozīcijai.
3. Atlaidiet sviru (k) un raugieties, lai aizsargs (i)
atgrieztos pilnībā aizvērtā pozīcijā.
Instruments jānogādā kvalificētā apkopes centrā,
ja aizsargs:
• neatgriežas pilnībā aizvērtā pozīcijā,
• kustas ar pārtraukumiem vai ļoti lēnu,
• saskaras ar asmeni vai citu instrumenta detaļu
visos zāģēšanas leņķos un dziļumos.
Zāģēšanas dziļuma regulēšana
(5.–7. att.)
1. Paceliet dziļuma regulēšanas sviru (p), lai to
atbrīvotu.
2. Lai panāktu pareizu zāģēšanas dziļumu,
savietojiet dziļuma regulēšanas vadīklas
ierobu (q) ar attiecīgo augšējā asmens
aizsarga (l) atzīmi.
3. Pievelciet dziļuma regulēšanas sviru.
LATVIEŠU
4. Zāģējot ar karbīda stiegrotu ripzāģa asmeni,
vispiemērotākais dziļuma regulēšanas
iestatījums ir tāds, ka aptuveni puse no
asmens zoba izspiežas zem zāģējamā
kokmateriāla.
Paralēlā ierobežotāja uzstādīšana un regulēšana (11. att.)
5. Pareizā zāģēšanas dziļuma pārbaudes
paņēmiens norādīts 7. attēlā. Novietojiet
zāģējamā materiāla malu pie asmens tā, kā
norādīts šajā attēlā, un pārbaudiet, cik tālu
asmens zobs izspiestos caur to, ja zāģētu.
SALIKŠANA
Sagāzuma leņķa regulēšana
(8. att.)
Sagāzuma leņķa regulēšanas mehānisms (g) ir
regulējams robežās no 0° līdz 48°.
1. Lai atbrīvotu, grieziet sagāzuma regulēšanas
pogu (f).
2. Sagāziet slieces plāksni līdz vajadzīgajam
leņķim, kas atzīmēts uz grozāmā kronšteina
(u).
3. Lai pievilktu, grieziet sagāzuma regulēšanas
pogu.
Iegriezuma rādītājs (9. att.)
Zāģa slieces priekšpusē ir iegriezuma rādītājs
(t), ko izmanto, zāģējot vertikāli un sagāzumā.
Ar šī rādītāja palīdzību var virzīt zāģi pa līniju, ko
esat atzīmējis uz zāģējamā materiāla. Rādītājs ir
savietots ar zāģa asmens kreiso (iekšējo) pusi,
tāpēc asmens veido iegriezumu uz labo pusi no
rādītāja. Pamatnes plāksnes ierobi paredzēti 0° un
45° leņķim.
Regulējamais vada aizsargs
(10. att.)
Ar regulējamā vada aizsarga (v) palīdzību vadu var
novietot vai nu vertikāli, vai arī paralēli asmenim.
Sākotnējais uzstādījums ir vertikāli.
PARALĒLĀS POZĪCIJAS UZSTĀDĪŠANA
(10A. ATT.)
1. Iespiediet vada aizsargu (v) iekšā, kā norādīts
ar bultiņu.
2. Grieziet vada aizsargu pulksteņrādītāja
virzienā, līdz tas atrodas paralēlajā pozīcijā.
VERTIKĀLĀS POZĪCIJAS UZSTĀDĪŠANA
(10B. ATT.)
Paralēlo ierobežotāju (w) lieto zāģēšanai paralēli
apstrādājamā materiāla malai.
1. Ievietojiet paralēlā ierobežotāja regulēšanas
pogu (x) caurumā (aa), kā norādīts 11. attēlā,
bet nepievelciet pogu, lai varētu ievietot
paralēlo ierobežotāju.
2. Ievietojiet paralēlo ierobežotāju (w) pamatnes
plāksnē (h), kā norādīts 11. attēlā.
3. Pievelciet paralēlā ierobežotāja regulēšanas
pogu (x).
REGULĒŠANA
1. Atskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas pogu (x)
un iestatiet paralēlo ierobežotāju (w) vēlamajā
platumā. Regulējumu var nolasīt paralēlā
ierobežotāja skalā.
2. Pievelciet paralēlā ierobežotāja regulēšanas
pogu (x).
Putekļu savākšanas caurules
piestiprināšana (1., 5., 12. att.)
Ripzāģis DWE550/DWE560 ir aprīkots ar putekļu
savākšanas cauruli.
PUTEKĻU SAVĀKŠANAS CAURULES
PIESTIPRINĀŠANA (12. ATT.)
1. Pilnībā atbrīvojiet dziļuma regulēšanas sviru
(5. att., p).
2. Novietojiet pamatnes plāksni (1. att., h)
zemākajā pozīcijā.
3. Savietojiet putekļu savākšanas caurules (y)
abas detaļas ar augšējo asmens aizsargu (l),
kā norādīts.
4. Ievietojiet skrūves un cieši pieskrūvējiet.
Pirms ekspluatācijas
• Pārbaudiet, vai aizsargi ir pareizi uzstādīti.
Zāģa asmens aizsargam jābūt aizvērtā
pozīcijā.
• Zāģa asmenim jāgriežas uz asmens redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
• Nedrīkst lietot pārāk nolietotus zāģa asmeņus.
1. Iespiediet vada aizsargu (v) iekšā, kā norādīts
ar bultiņu.
EKSPLUATĀCIJA
2. Grieziet vada aizsargu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, līdz tas atrodas vertikālajā pozīcijā.
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
15
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Pareizs roku novietojums
(13. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz galvenā roktura (b), bet otru — uz palīgroktura
(e).
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Drošības nolūkos instrumenta slēdža mēlīte (a) ir
aprīkota ar atbloķēšanas pogu (m).
Nospiediet atbloķēšanas pogu; instruments ir
darba kārtībā.
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (a). Tiklīdz slēdža mēlīte ir atlaista, tiek
iedarbināts atbloķēšanas slēdzis, lai novērstu
nejaušu instrumenta iedarbināšanu.
IEVĒRĪBAI! Ja zāģa asmens ir
novietots uz apstrādājamā materiāla
vai citur, instrumentu nedrīkst ne
ieslēgt, ne izslēgt.
Apstrādājamā materiāla balsts
(14.–17. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pareizi atbalstiet
materiālu un cieši turiet zāģi, lai
nezaudētu kontroli pār to.
14. un 16. attēlā norādīta pareiza zāģēšanas
pozīcija. 15. un 17. attēlā norādīta bīstama
pozīcija. Rokas nedrīkst tuvināt zāģēšanas zonai,
kā arī vadam jābūt novietotam drošā attālumā
no zāģēšanas zonas, lai tas neieķertos zāģī vai
nenokarātos uz materiāla.
Lai novērstu atsitienu, zem dēļa vai paneļa
JĀNOVIETO balsts zāģējuma vietas TUVUMĀ
(14., 16. att.). Balstu NEDRĪKST novietot tālu
16
no zāģējamās vietas (15., 17. att.). Strādājot ar
zāģi, vads nedrīkst atrasties zāģēšanas zonā vai
nokarāties uz materiāla.
PIRMS REGULĒŠANAS ZĀĢIS IR JĀATVIENO
NO ELEKTROTĪKLA! Novietojiet apstrādājamo
materiālu ar labo pusi (vai to pusi, kas ir
visbūtiskākā) uz leju. Zāģa asmens griežas virzienā
uz augšu, tāpēc iešķēlumi veidojas tajā pusē, kas
vērsta augšup.
Zāģēšana
BRĪDINĀJUMS! Zāģi nedrīkst
novietojot augšupvērstā pozīcijā un
zāģēt apstrādājamo materiālu, virzot
to lejup pret asmeni. Apstrādājamajam
materiālam jābūt cieši nostiprinātam,
un tas ir jāzāģē, cieši turot zāģi abām
rokām, kā norādīts 16. attēlā.
Novietojiet zāģa slieces plāksnes platāko daļu uz
tās apstrādājamā materiāla daļas, kuras atbalsts
ir stabils, nevis uz tā posma, kas nokritīs, kad
būs nozāģēts. 16. attēlā redzamajā piemērā
norādīts, kā PAREIZI nozāģēt dēļa galu. Materiāls
ir jānostiprina. Neturiet īsos gabalus ar roku!
Zem materiāla, kura viens gals vai abi gali tālu
pārkārušies pāri, jānovieto balsts. Ievērojiet
piesardzību, zāģējot materiālu no apakšpuses.
Asmens drīkst saskarties ar materiālu tikai tad,
kad zāģis sasniedzis pilnu jaudu. Ja asmens ir
atbalstīts pret materiālu vai tiek spiests iezāģējuma
vietā, iedarbinot zāģi, var rasties atsitiens. Virziet
zāģi uz priekšu tādā ātrumā, lai asmens zāģētu
bez palēnināšanās. Materiāla gabals var būt
vietām cietāks un grūtāk sazāģējams — šīs zonas
var radīt zāģim lielāku slodzi. Ja tā notiek, virziet
zāģi lēnāk, tomēr pietiekami cieši, lai nemazinātu
zāģēšanas ātrumu. Ja zāģi spiež ar spēku,
zāģējums mēdz būt nekvalitatīvs vai neprecīzs, var
rasties atsitiens vai var pārkarst dzinējs. Ja zāģis
sāk novirzīties no zāģējuma līnijas, nespiediet to
sāņus pareizajā virzienā. Atlaidiet slēdža mēlīti un
nogaidiet, līdz asmens apstājas. Pēc tam izceliet
zāģi no zāģējuma, no jauna nolaidiet lejup pret
zāģējuma līniju un atsāciet zāģēt no attiecīgās
vietas. Katrā ziņā, ja ir jāmaina zāģēšanas virziens,
zāģis ir jāizceļ ārā no zāģējuma. Spiežot asmeni
citā virzienā, kamēr tas atrodas zāģējuma vietā,
zāģis var iestrēgt un radīt atsitienu.
JA ZĀĢIS IR IESTRĒDZIS, ATLAIDIET
SLĒDŽA MĒLĪTI UN VELCIET ZĀĢI ATPAKAĻ,
LĪDZ TAS IR ATBRĪVOTS. PIRMS DARBA
ATSĀKŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI ASMENS
ATRODAS TAISNI PRET ZĀĢĒJUMA VIETU UN
NESASKARAS AR MATERIĀLU.
Kad zāģēšana ir pabeigta, atlaidiet slēdža mēlīti
un nogaidiet, līdz asmens apstājas, pēc tam
LATVIEŠU
izceliet zāģi no materiāla. Tiklīdz zāģis ir pacelts,
nospriegotais bīdāmais aizsargs automātiski
aizveras, nosedzot asmeni. Ievērojiet, ka pirms
tam asmens ir atsegts. Nekādā gadījumā
nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Ja
bīdāmais aizsargs ir jāievelk manuāli (piemēram,
pirms iedobumu zāģēšanas), šim nolūkam
jāizmanto ievilkšanas svira.
PIEZĪME. Zāģējot plānas sloksnes, raugieties,
lai mazi atgriezuma gabali neieķertos apakšējā
aizsarga iekšpusē.
GARENZĀĢĒŠANA
Garenzāģēšana paredzēta platu dēļu sazāģēšanai
šaurākos gabalos, zāģējot gareniski šķiedras
virzienā. Šajā gadījumā ir grūti virzīt materiālu ar
roku, tāpēc ieteicams izmantot DEWALT paralēlo
ierobežotāju (11. att., w).
IEDOBUMU ZĀĢĒŠANA (18. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Asmens aizsargu
nedrīkst ar palīgrīkiem nostiprināt
paceltā pozīcijā. Zāģējot iedobumus,
nedrīkst virzīt zāģi atpakaļejošā
virzienā, citādi tas var pacelties augšup
virs materiāla un izraisīt ievainojumus.
Iedobumus parasti zāģē grīdā, sienā vai citā
plakanvirsmā.
1. Noregulējiet zāģa slieces plāksni tā, lai
asmens zāģētu vēlamajā dziļumā.
Putekļu savākšana (19. att.)
BRĪDINĀJUMS! Risks ieelpot
putekļus. Lai mazinātu ievainojuma
risku, VIENMĒR valkājiet atzītu putekļu
masku.
Instrumenta komplektācijā ir putekļu savākšanas
caurule (y).
Praktiski jebkura putekļsūcēja šļūteni var pievienot
putekļu savākšanas atverei.
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR jālieto
tāds putekļsūcējs, kas ražots atbilstoši
spēkā esošām direktīvām attiecībā uz
putekļu emisiju koksnes zāģēšanas
laikā. Putekļu savācēju šļūtenes
lielākoties ir iespējams tieši pievienot
putekļu savākšanas atverei.
SAVIENOTĀJA AIRLOCK SISTĒMA — DWV9000
(JĀIEGĀDĀJAS ATSEVIŠĶI) (19. ATT.)
AirLock ir ātrs un drošs savienojums starp putekļu
savākšanas sistēmu un putekļu savācēju.
1. AirLock savienotāja uzmavai jābūt atbloķētā
pozīcijā. Savietojiet uzmavas ierobus ar
AirLock savienotāju, kā norādīts, lai aktivizētu
nobloķētu vai atbloķētu pozīciju.
2. Sagāziet zāģi uz priekšu un atbalstiet slieces
plāksnes priekšdaļu pret zāģējamo materiālu.
2. Spiediet AirLock savienotāju uz putekļu
savākšanas caurules (y).
3. Ar apakšējā aizsarga sviras palīdzību ievelciet
apakšējo asmens aizsargu augšējā pozīcijā.
Nolaidiet slieces plāksnes aizmugurējo daļu
tiktāl, līdz asmens zobi gandrīz saskaras ar
zāģējuma līniju.
3. Pagrieziet uzmavu nobloķētā pozīcijā.
4. Atlaidiet asmens aizsargu (kad sāksiet zāģēt,
saskaroties ar materiāla virsmu, tas brīvi
atvērsies). Atlaidiet aizsarga sviru un cieši
satveriet palīgrokturi (e), kā norādīts 18. attēlā.
Novietojiet ķermeni un rokas tā, lai pretotos
atsitiena spēkiem.
5. Pirms zāģa iedarbināšanas pārbaudiet, vai
asmens nesaskaras ar zāģējamo virsmu.
6. Iedarbiniet dzinēju un pamazām laidiet zāģi
zemāk, līdz slieces plāksne atbalstās pret
zāģējamo materiālu. Virziet zāģi pa zāģējamo
līniju, līdz tā ir pabeigta.
7. Atlaidiet slēdža mēlīti un nogaidiet, līdz
asmens pilnībā apstājas, pēc tam izceliet
asmeni no materiāla.
8. Šī kārtība jāievēro ikreiz, sākot jaunu
zāģējumu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Eļļošana
Instrumenta rullīšu gultņi tiek automātiski ieeļļoti,
tāpēc tie nav manuāli jāeļļo. Tomēr ieteicams
17
LATVIEŠU
reizi gadā nogādāt instrumentu apkopes centrā,
lai rūpīgi iztīrītu, pārbaudītu un ieeļļotu pārvada
karteru.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu
no galvenā korpusa un aizsarga
zonas izpūtiet netīrumus un putekļus
ikreiz, kad pamanāt tos uzkrājamies
gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām.
Veicot šo darbību, valkājiet atzītu acu
aizsargaprīkojumu un putekļu masku.
APAKŠĒJAIS AIZSARGS
Apakšējam aizsargam brīvi jākustas no pilnībā
atvērtas līdz pilnībā aizvērtai pozīcijai. Pirms
zāģēšanas pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi,
atverot to pilnībā vaļā un ļaujot pašam aizvērties.
Ja aizsargs aizveras lēni vai neaizveras līdz galam,
tas ir jāiztīra vai tam jāveic apkope. Zāģi nedrīkst
ekspluatēt, līdz aizsargs nedarbojas pareizi.
Aizsarga tīrīšanai izmantojiet sausu gaisu vai
mīkstu birstīti, lai aizsargu un tā atsperi atbrīvotu
no skaitām vai putekļiem. Ja aizsargs joprojām
nedarbojas pareizi, zāģis jānogādā pilnvarotā
apkopes centrā.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Asmeņi
Neass asmens zāģē nekvalitatīvi, rada dzinējam
pārslodzi, iezāģējuma vietā veido pārmērīgus
iešķēlumus un palielina atsitiena risku. Ja zāģis
vairs nezāģē viegli, dzinējs tiek pārslogots vai
asmens kļūst pārāk karsts, asmens ir jānomaina
pret jaunu. Ieteicams turēt tuvumā rezerves
asmeņus, lai neasos asmeņus varētu uzreiz
nomainīt pret jauniem. Neasus asmeņus var
uzasināt.
Sacietējušus sveķus var notīrīt ar petroleju,
terpentīnu vai plīts tīrīšanas līdzekli. Asmeņus ar
nelīpošu pārklājumu var izmantot darbiem, kur
asmens mēdz pārmērīgi aplipt, piemēram, presētu
vai zaļu kokmateriālu zāģēšanai.
18
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
NEUZSTĀDIET ŠIM ZĀĢIM ŪDENS PADEVES
PIEDERUMUS.
PIRMS LIETOŠANAS VIZUĀLI PĀRBAUDIET
KARBĪDA STIEGROTUS ASMEŅUS. BOJĀJUMA
GADĪJUMĀ NOMAINIET PRET JAUNIEM.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar pārējiem
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
165 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА, DWE550
184 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА, DWE560
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWE550 DWE560
Напряжение питания
В
230
230
Напряжение питания В перем. тока 230
230
Тип
1
1
Потребляемая мощность
Вт
1200
1350
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 5500
5500
Диаметр пильного диска
мм
165
184
Макс. глубина распила
90°
мм
55
65
45°
мм
35
42
Диаметр посадочного
отверстия
мм
20
16
Регулировка угла наклона
48°
48°
Вес
кг
3,60
3,66
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
85
85
2,5
96
2,5
96
2,5
2,5
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, пиление
древесины
м/с²
< 2,5
<2,5
ah,W =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DWE550, DWE560
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2012
20
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
b)
c)
d)
e)
f)
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда
сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
22
f)
g)
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ДИСКОВЫМИ ПИЛАМИ
Инструкции по технике безопасности для всех типов пил
a)
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на
корпусе двигателя. Если инструмент
удерживается обеими руками,
исключается вероятность их пореза
диском.
b) Не держите руки под обрабатываемой
деталью. Защитный кожух не
защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска не
должен выступать с нижней стороны
обрабатываемой детали полностью.
d) Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках или прижав ее к ноге.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зафиксируйте обрабатываемую
деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом
закрепить обрабатываемую деталь
для снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
e) Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
f) Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или линейку. Это повышает
точность распила и снижает
вероятность заклинивания диска.
g) Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или круглые).
Диски, не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента,
будут вращаться эксцентрически, что
приведет к потере контроля.
h) Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные кольца
или болты для дисков. Зажимные кольца
и болты для дисков были разработаны
специально для данного инструмента
с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается, и реакция
электродвигателя приводит к внезапному
смещению инструмента в направлении
или в сторону от оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку
в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая
следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на
одной линии с ней. Обратный удар
может привести к скачку пилы назад, но
оператор может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска или
в случае прекращения процесса
резки по любой причине, отпустите
курковый выключатель и удерживайте
пилу неподвижно в обрабатываемой
детали до полной остановки
диска. Никогда не пытайтесь
извлечь пилу из обрабатываемой
детали или вытянуть ее назад,
пока вращается диск - это может
привести к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала.
Если пильный диск заклинен, то при
повторном запуске пилы он может
подскочить вверх из детали или ударить
назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера. Большие
заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку
с обеих сторон, в непосредственной
близости от линии распила и краев
заготовки.
e) Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
f) Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы может
произойти заклинивание и обратный удар.
g) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выдвигаемый
диск может встречаться с предметами,
которые могут привести к образованию
обратного удара.
Инструкции по технике безопасности для пил с нижним
защитным кожухом
a) Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний защитный
кожух в открытом положении.
При случайном падении пилы нижний
защитный кожух может погнуться.
Поднимите нижний защитный кожух
при помощи втягивающей рукоятки
и убедитесь в том, что кожух
перемещается свободно и не прикасается
к диску или другим деталям при любых
углах и глубине пиления.
b) Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения клейких
веществ или скопления мусора.
c) Нижний защитный кожух следует втягивать вручную только при выполнении специальных разрезов, например,
врезных и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный кожух
при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск прикоснется к материалу,
нижний кожух следует опустить. Для
всех других типов пиления нижний защитный кожух должен работать в автоматическом режиме.
24
d) Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск,
прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению
инструмента назад и разрезанию всех
находящихся на траектории его движения
предметов. Помните о том, что после
отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки
диска.
Дополнительные меры безопасности при работе дисковыми пилами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производственной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
• Не используйте дополнительные
приспособления подачи воды.
• Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дисковых пил:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Ухудшение слуха.
a. Курковый пусковой выключатель
– Риск защемления пальцев при смене диска.
b. Основная рукоятка
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
d. Торцевая крышка
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (z), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 165 мм дисковая пила (DWE550) или
1 184 мм дисковая пила (DWE560)
1 Пильный диск
1 Гаечный ключ для установки диска
1 Параллельная направляющая
1 Переходник для пылесоса
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
c. Фиксатор пильного диска
e. Вспомогательная рукоятка
f. Рукоятка настройки наклона
g. Механизм регулировки угла наклона
h. Пластина основания
i. Нижний защитный кожух диска
j. Зажимной винт пильного диска
k. Рычаг нижнего защитного кожуха
l. Верхний защитный кожух
m. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные дисковые пилы высокой мощности
предназначены для профессиональной
резки древесины. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
дополнительные приспособления подачи
воды с данными пилами. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
абразивные круги или диски. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Смена пильных дисков
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 1-4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ТОЛЬКО
ДЛЯ DWE550): Одна сторона
внутреннего фланца имеет
диаметр 20 мм, а другая - диаметр
19 мм. Сторона с диаметром
19 мм обозначена цифрой
19, а сторона с диаметром
20 мм обозначена цифрой 20.
Используйте правильную сторону
в соответствии с диаметром
посадочного отверстия
26
используемого пильного диска.
Установка диска на сторону
фланца неверного диаметра
может привести к возникновению
опасной вибрации
1. При помощи рычага (k) оттяните нижний
защитный кожух диска (i) и установите
диск на шпиндель вплотную к внутренней
зажимной шайбе (0), убедившись, что диск
вращается в правильном направлении
(стрелки направления вращения на
пильном диске и зубья диска должны
указывать в одном направлении со
стрелкой на пиле). Не забывайте, что
изображения на диске не всегда будут
обращены к Вам во время правильной
установки диска. При оттягивании нижнего
защитного кожуха проверьте состояние
нижнего защитного кожуха и убедитесь,
что он функционирует должным образом.
Убедитесь, что кожух перемещается
свободно и не прикасается к диску или
другим деталям при любых углах и глубине
пиления.
2. Установите внешнюю зажимную шайбу (n)
на шпиндель, повернув ее широким краем
к диску и краем с надписью к себе.
3. Вручную ввинтите зажимной винт (j)
в шпиндель (винт имеет правостороннюю
резьбу и при затягивании должен
поворачиваться в направлении по часовой
стрелке).
4. Нажмите на зажим диска (с), одновременно
поворачивая шпиндель при помощи
гаечного ключа до тех пор, пока не
сработает зажим диска и диск не прекратит
свое вращение.
5. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи гаечного ключа для установки
диска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте зажим диска
при работающей пиле и никогда не пытайтесь
силой остановить инструмент. Никогда не
включайте пилу при включенном зажиме
диска. Это может привести к серьезным
повреждениям пилы.
ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 2-4)
1. Чтобы ослабить зажимной винт
диска (j), нажмите на зажим диска (с)
и поворачивайте шпиндель при помощи
гаечного ключа(s), пока не сработает зажим
диска и диск не прекратит свое вращение.
При срабатывании зажима диска,
гаечным ключом поверните зажимной
винт диска против часовой стрелки (винт
РУССКИЙ ЯЗЫК
имеет правостороннюю резьбу и при
отвинчивании должен поворачиваться
в направлении против часовой стрелки).
2. Удалите зажимной винт диска (j)
и внешнюю зажимную шайбу (n). Снимите
старый пильный диск.
3. Очистите всю пыль, собравшуюся
в защитном кожухе или вокруг зажимной
шайбы, и проверьте состояние
и функциональность нижнего защитного
кожуха, как было указано выше. Не
смазывать данный участок.
4. Всегда используйте пильные диски
правильного размера (диаметра)
с центральным установочным на шпиндель
отверстием правильного размера и формы.
Всегда проверяйте, что рекомендованная
максимальная скорость (об/мин) на
пильном диске соответствует или
превышает скорость (об/мин) на пиле.
5. Выполните шаги с 1 по 5 из раздела
Установка пильного диска, убедившись,
что диск вращается в правильном
направлении.
НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИСКА
ВНИМАНИЕ: Нижний кожух диска
является защитным механизмом,
снижающим риск получения
тяжелых травм. Никогда не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не установлен
на место, разобран или не
функционирует должным образом.
Не рассматривайте нижний
кожух как единственную защиту
при любых обстоятельствах.
Ваша безопасность зависит
от соблюдения всех инструкций
и предупреждающих мер, а также
от правильной эксплуатации пилы.
Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли
закрыт нижний защитный
кожух. Если нижний защитный
кожух отсутствует или не
функционирует должным образом,
проведите технический осмотр
пилы до ее эксплуатации. В целях
обеспечения безопасности
и долговечности в использовании
продукта ремонт, техническое
обслуживание и регулировка
всегда должны производиться
только в авторизованных
сервисных центрах и только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей.
ПРОВЕРКА НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
(РИС. 1)
1. Выключите инструмент и отсоедините его
от источника питания.
2. Переведите рычаг нижнего защитного
кожуха (рис. 1, k) из положения полного
закрытия в положение полного открытия.
3. Отпустите рычаг (k) и проследите, что
защитный кожух (i) вернулся в положение
полного закрытия.
Инструмент должен быть отремонтирован
в авторизованном сервисном центре, если
нижний защитный кожух
• не возвращается в положение полного
закрытия,
• движется неравномерно или слишком
медленно или
• под любым углом и при любой глубине
пропила соприкасается с пильным диском
или с другими частями пилы.
Настройка глубины пропила
(Рис. 5-7)
1. Поднимите рычаг настройки глубины
пропила (р), чтобы его ослабить.
2. Для установки правильной глубины
пропила, совместите прорезь (q) на полосе
регулировки глубины с соответствующей
отметкой на верхнем защитном кожухе
диска (l).
3. Затяните рычаг настройки глубины
пропила.
4. Для наиболее эффективного резания
с использованием пильных дисков
с твердосплавными напайками,
устанавливайте глубину пропила таким
образом, чтобы приблизительно половина
зуба диска выступала под поверхностью
деревянной заготовки, которую предстоит
обработать.
5. Метод проверки правильной установки
глубины пропила изображен на рисунке 7.
Положите заготовку, которую предполагаете
разрезать, вдоль боковой стороны
пильного диска, как показано на рисунке,
и посмотрите, насколько зубья диска
выступают из-под заготовки.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка угла наклона
(Рис. 8)
УСТАНОВКА
1. Повернув, ослабьте рукоятку настройки
угла наклона (f).
1. Вставьте регулирующую рукоятку
параллельной направляющей (х)
в отверстие (аа), как показано на
рисунке 11; не затягивайте рукоятку, чтобы
позволить параллельной направляющей
свободно передвигаться.
2. Наклоните пластину основания на нужный
угол до отметки на поворотном кронштейне
(u).
2. Вставьте параллельную направляющую (w)
в пластину основания (h), как показано на
рисунке 11.
3. Затяните рукоятку настройки наклона.
3. Затяните регулирующую рукоятку
параллельной направляющей.
Механизм регулировки угла наклона (q) можно
настроить на угол от 0° до 48°.
Индикатор пропила (Рис. 9)
В передней части подошвы пилы находится
индикатор (t) для вертикального пропила
и пропила со скосом. Данный индикатор
поможет вести пилу вдоль линий, начерченных
на обрабатываемой заготовке. Индикатор
расположен на одной линии с левой
(внутренней) стороной пильного диска, что
позволяет делать разрез при движении диска
справа от индикатора. Прорези на пластине
основания имеют разметки 0° и 45°.
Регулируемый защитный механизм кабеля (Рис. 10)
Регулируемый защитный механизм кабеля (v)
позволяет расположить кабель вертикально
или параллельно по отношению к диску. Пила
поставляется с кабелем, установленным
в вертикальном положении.
ПЕРЕВОД КАБЕЛЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ (РИС. 10А)
1. Нажмите на защитный механизм кабеля (v),
как указано стрелкой.
2. Поверните механизм в направлении
по часовой стрелке, переводя его
в параллельное положение.
ПЕРЕВОД КАБЕЛЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ (РИС. 10В)
1. Нажмите на защитный механизм кабеля (v),
как указано стрелкой.
2. Поверните механизм в направлении
против часовой стрелки, переводя его
в вертикальное положение.
Установка и регулировка параллельной направляющей
(Рис. 11)
Параллельная направляющая (w)
предназначена для пиления параллельно краю
заготовки.
28
РЕГУЛИРОВКА
1. Ослабьте регулирующую рукоятку
направляющей (х) и установите
параллельную направляющую (w) на
желаемую ширину. Произведенная
настройка видна на градуированной шкале
параллельной направляющей.
2. Затяните регулирующую рукоятку
параллельной направляющей.
Установка переходника для
пылесоса (Рис. 1, 5, 12)
Переходник для пылесоса входит в комплект
поставки Вашей дисковой пилы DWE550/
DWE560.
УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ
ПЫЛЕСОСА (РИС. 12)
1. Полностью ослабьте рычаг настройки
глубины пропила (Рис. 5, р).
2. Установите пластину основания (Рис. 1, h)
в самое нижнее положение.
3. Установите обе половины переходника для
пылесоса (у) на верхнем защитном кожухе
диска (l), как показано на рисунке.
4. Вставьте винты и надежно затяните.
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь в том, что защитные кожухи
установлены правильно. Защитный кожух
пильного диска должен закрывать диск.
• Убедитесь, что пильный диск вращается
в соответствии с указательной стрелкой на
диске.
• Не используйте чрезмерно изношенные
пильные диски.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 13)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(b), другой рукой удерживайте вспомогательную
рукоятку (е).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (а) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (m).
Для разблокировки инструмента нажмите на
кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). После
отпускания куркового пускового выключателя
автоматически активируется кнопка защиты
от непреднамеренного пуска, предотвращая
случайный запуск инструмента.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
включайте и не выключайте
инструмент, если пильное полотно
касается обрабатываемой
заготовки или других материалов.
Опора для заготовки
(Рис. 14-17)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения тяжелой травмы,
всегда используйте опору для
заготовки и крепко удерживайте
пилу во избежание потери
контроля.
На рисунках 14 и 16 изображено правильное
положение при пилении.
На рисунках 15 и 17 изображено опасное
положение при пилении. Держите руки
в стороне от рабочего участка, а электрокабель
в стороне от линии пропила, чтобы он не
запутался или не был разрезан во время
работы.
Во избежание обратного удара. ВСЕГДА
поддерживайте доску или панель БЛИЗКО
к линии пропила (Рис. 14 и 16). НЕ
ПОДДЕРЖИВАТЕ доску или панель на
большом расстоянии от линии пропила (Рис. 15
и 17). При управлении пилой следите, чтобы
кабель находился в стороне от линии пропила
и не повисал на обрабатываемой заготовке.
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ НАСТРОЕК
И РЕГУЛИРОВОК ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ
ПИЛУ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ! Положите
заготовку «хорошей» стороной - стороной,
внешний вид которой наиболее важен – вниз.
Пила режет снизу вверх, поэтому при пилении
любые расколы и деформации окажутся на
стороне, обращенной вверх.
Резание
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пытайтесь использовать данный
инструмент в перевернутом
положении на рабочей поверхности
с ручной подачей материала.
Всегда надежно фиксируйте
заготовку и ведите инструмент
по заготовке, крепко удерживая
его обеими руками, как показано на
рисунке 16.
Располагайте более широкую часть пластины
основания пилы на надежно закрепленной
части заготовки, а не на той части, которая
по окончании пропила должна упасть.
В качестве примера, на рисунке 16 изображен
ПРАВИЛЬНЫЙ способ резания конечной
части доски. Всегда фиксируйте заготовку.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не пытайтесь удерживать короткие заготовки
рукой! Не забывайте поддерживать свисающие
и выступающие материалы. Будьте осторожны
при пилении материала снизу.
Дождитесь, пока пила не наберет полную
скорость, прежде чем касаться разрезаемого
материала. Начало пиления с диском,
касающимся материала или заранее
вставленным в пропил, может привести
к обратному удару. Управляйте пилой на
скорости, позволяющей диску резать без
прикладывания дополнительных усилий.
Твердость и прочность одного и того же
материала может изменяться, а узловатые
или влажные участки заготовки могут
потребовать от пилы большей нагрузки. Если
это произошло, управляйте пилой немного
медленнее, но с большим нажимом, чтобы
продолжить работу с минимальной потерей
скорости. Слишком сильное давление на пилу
может привести к грубому пропилу, неточности,
обратному удару и перегреву двигателя. Если
ваш пропил отклонился от намеченной линии,
не пытайтесь силой вернуть диск на линию.
Отпустите пусковой выключатель и дождитесь
полной остановки пильного диска. После этого
Вы можете поднять пилу, осмотреть пропил
и начать новый рез слегка внутри неверного
пропила. В любом случае, чтобы изменить
линию пропила, Вы должны сначала поднять
пилу с заготовки. Форсированное изменение
внутри пропила может привести к останову
пилы и обратному удару.
ПРИ ОСТАНОВЕ ПИЛЫ ОТПУСТИТЕ
КУРКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПОТЯНИТЕ
ПИЛУ НАЗАД, ВЫВОДЯ ДИСК ИЗ ПРОПИЛА.
ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ЗАПУСКОМ ПИЛЫ
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДИСК НАХОДИТСЯ
В ПРОПИЛЕ И НЕ КАСАЕТСЯ КРАЕВ
ПРОПИЛА.
Закончив рез, отпустите курковый выключатель
и дождитесь полной остановки пильного диска,
прежде чем поднимать пилу с заготовки. Как
только Вы поднимете пилу над заготовкой, подпружиненный выдвижной защитный кожух автоматически закроет нижнюю часть диска. Пока
это не произойдет, помните о выступающем
лезвии диска. Ни в коем случае не держите
руки под заготовкой. Если Вам нужно вручную втянуть выдвижной защитный кожух (что
необходимо при начале выполнения фасонной
резки), всегда используйте втягивающий рычаг.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нарезании тонких полосок
всегда следите, чтобы отрезанные кусочки
не повисали на внутренней стороне нижнего
защитного кожуха.
30
ПРОДОЛЬНЫЙ РАСПИЛ
Продольный распил - это разрезание широких
досок на узкие полосы вдоль длины волокон
древесины. При этом типе пиления очень
трудно выполнять ведение пилы вдоль
линии вручную, поэтому рекомендуется
использование параллельной направляющей
DEWALT (Рис. 11, w).
ФАСОННАЯ РЕЗКА (РИС. 18)
ВНИМАНИЕ: Никогда не
подвязывайте защитный кожух
диска в поднятом состоянии.
При выполнении фасонной резки
никогда не ведите пилу назад.
Это может привести к подъему
инструмента с поверхности
заготовки, что станет причиной
получения травмы.
Фасонная резка выполняется в полу, стене
и других плоских поверхностях.
1. Отрегулируйте пластину основания пилы,
чтобы пильный диск резал на нужную
глубину.
2. Наклоните пилу вперед и оставьте
переднюю часть пластины основания на
разрезаемом материале.
3. При помощи рычага переведите нижний
защитный кожух в верхнее положение.
Опустите заднюю часть пластины
основания на заготовку, пока зубья диска
почти не коснутся линии пропила.
4. Отпустите защитный кожух диска (его
контакт с заготовкой приведет его
в открытое положение, как только Вы
начнете рез). Снимите руку с рычага
защитного кожуха и крепко ухватите
вспомогательную рукоятку (е), как
показано на рисунке 18. Следите за
положением тела и рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного
удара, если это произойдет.
5. Прежде чем запустить пилу удостоверьтесь,
что диск не касается обрабатываемой
поверхности.
6. Запустите двигатель и постепенно опускайте пилу, пока пластина основания полностью не ляжет на разрезаемый материал.
Ведите пилу вдоль линии пропила, пока рез
не будет полностью закончен.
7. Отпустите курковый выключатель,
дождитесь полной остановки диска и только
после этого поднимайте пилу с заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
8. Перед началом каждого нового реза
повторяйте шаги, изложенные выше.
Пылеудаление (Рис. 19)
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли
от обрабатываемого материала.
Для снижения риска получения
телесной травмы ВСЕГДА при
работе инструментом надевайте
респиратор утвержденного типа.
Переходник для пылесоса (у) входит в комплект
поставки Вашего инструмента.
С данным переходником совместимы шланги
большинства стандартных пылесосов.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылесос, конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных
пылесосов совместимы
с переходником.
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА AIRLOCK DWV9000 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) (РИС. 19)
Система AirLock обеспечивает быстрое
и надежное соединение между пылесосом
и системой пылеудаления инструмента.
1. Убедись, что муфта на соединителе AirLock
находится в разблокированном положении.
Для перехода в положение блокировки
и разблокировки совместите прорези на
муфте и соединителе AirLock, как показано
на рисунке.
2. Вставьте соединитель AirLock в переходник
для пылесоса (у).
3. Поверните муфту в положение блокировки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Смазка
Инструмент оснащен самосмазывающимися
шариковыми и роликовыми подшипниками
и повторная смазка не требуется. Несмотря
на это, рекомендуется раз в год относить или
отправлять инструмент в авторизованный
сервисный центр для прохождения полной
чистки, технического осмотра и смазки коробки
редуктора.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте
грязь и пыль из корпуса и из
области защитного кожуха
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Нижний защитный кожух должен всегда
свободно поворачиваться из положения полного
открытия в положение полного закрытия. Перед
началом реза всегда проверяйте исправность
защитного кожуха, для этого полностью открыв
его и дав ему самостоятельно закрыться. Если
защитный кожух закрывается медленно или не
до конца, он нуждается в чистке или ремонте.
Не используйте пилу, пока защитный кожух
не будет функционировать должным образом.
Для чистки защитного кожуха используйте
сухой воздух и мягкую щетку; удалите всю
собравшуюся пыль и грязь с защитного
кожуха и вокруг его пружины. Если чистка не
исправит проблему, защитный кожух нуждается
в ремонте в авторизованном сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Пильные диски
Затупленный пильный диск может стать
причиной малопроизводительного реза,
перегрузки двигателя пилы, чрезмерного
расщепления, а также повышается риск
возникновения обратного удара. Замените диск,
если при резании требуется прикладывать
дополнительные усилия, при перегрузке
двигателя или при очень высокой температуре
пильного диска. Полезно всегда иметь под
рукой дополнительные остро заточенные
пильные диски, всегда готовые к работе.
Затупленные пильные диски перезатачиваются.
Расплавленная резина легко удаляется
с диска при помощи керосина, скипидара
или средств для чистки духовых шкафов.
Диски с антипригарным покрытием могут
использоваться при обработке материалов
с чрезвычайно плотным строением волокон,
например, материалов, подвергнутых
обработке под давлением, или сырого
пиломатериала.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
С ДАННЫМИ ПИЛАМИ.
ВСЕГДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОИЗВОДИТЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ. ПРИ
НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАМЕНИТЕ.
zst00205546 - 26-04-2013
32
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
34
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising