DWE560 | DeWalt DWE560 CIRCULAR SAW instruction manual

370000-47 LT
DWE550
DWE560
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
19
Pav. / Рисунок 1
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 2
k
s
j
o
n
i
19
20
20
3
Pav. / Рисунок 4
Pav. / Рисунок 5
c
p
Pav. / Рисунок 6
l
q
p
Pav. / Рисунок 7
4
Pav. / Рисунок 8
Pav. / Рисунок 9
t
u
f
g
Pav. / Рисунок 10
A
B
v
v
v
v
v
v
Pav. / Рисунок 11
x
aa
w
x
h
w
5
Pav. / Рисунок 12
y
y
l
Pav. / Рисунок 13
b
e
Pav. / Рисунок 14
6
Pav. / Рисунок 15
Pav. / Рисунок 16
Pav. / Рисунок 17
Pav. / Рисунок 18
Pav. / Рисунок 19
y
e
7
LIETUVIŲ
165 mm (6–1/2 COL.) DISKINIS PJŪKLAS, DWE550
184 mm (7–1/4 COL.) DISKINIS PJŪKLAS, DWE560
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
VAC
JK ir Airijos vartotojams
VAC
Tipas
Galios įvestis
W
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
min-1
Disko skersmuo
mm
Maksimalus pjūvio gylis esant
90° kampui
mm
45° kampui
mm
Disko vidinės skylės skersmuo mm
Įstrižo kampo reguliavimas
Svoris
kg
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWE550 DWE560
230
230
230/115
230/115
1
1
1200
1350
5500
165
5500
184
55
35
20
48°
3,60
65
42
16
48°
3,66
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
8
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
b)
MAŠINŲ DIREKTYVA
c)
DWE550, DWE560
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-5
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2012-08-20
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
9
LIETUVIŲ
c)
d)
e)
f)
g)
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
10
e)
f)
g)
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
PAPILDOMOS SPECIALIOS
DISKINIŲ PJŪKLŲ NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija visiems
pjūklams
a)
PAVOJUS: Nekiškite rankų į pjovimo
zoną, laikykite jas atokiai nuo pjovimo
disko. Antrąją ranką laikykite ant
pagalbinės rankenos arba variklio korpuso.
Laikydami pjūklą abejomis rankomis,
negalėsite įsipjauti į disko ašmenis.
b) Nesiekite ko nors paimti po ruošiniu.
Apsauginis gaubtas negali apsaugoti jūsų nuo
pjovimo disko po ruošiniu.
c) Pareguliuokite pjovimo gylį pagal ruošinio
storį. Iš po ruošinio turi matytis mažiau nei
vienas pjovimo disko dantukas.
d) Niekada nelaikykite pjaunamos dalies
rankomis arba tarp kojų. Įtvirtinkite ruošinį
ant nejudamo paviršiaus. Labai svarbu
LIETUVIŲ
tinkamai laikyti ruošinį, kad būtų maksimaliai
apsaugotas kūnas, kad diskas neužstrigtų
arba nebūtų prarasta kontrolė.
e) Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Prisilietus prie „gyvo“ laido (laido,
kuriuo teka elektros srovė), neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys taip pat taps
„gyvos“ ir nutrenks operatorių.
b) Diskui stringant arba kai dėl kokių nors
priežasčių pjovimas yra nutraukiamas,
atleiskite gaiduką ir laikykite įrankį
ruošinyje, nejudindami jo, kol diskas
visiškai sustos. Niekada nebandykite
ištraukti pjūklo iš ruošinio arba patraukti
pjūklo atgal, kai diskas sukasi, kitaip gali
įvykti atatranka. Ištirkite ir imkitės atitaisymo
darbų, kad pašalintumėte disko užstrigimo
priežastį.
f) Darydami prapjovimo darbus, visuomet
naudokite prapjovos kreiptuvą arba tiesią
krašto kreipiamąją. Taip pjūvis bus tikslesnis
ir sumažės galimybė diskui užstrigti.
c) Iš naujo paleidę pjūklą ruošinyje, dėkite jį
prapjovos viduryje ir įsitikinkite, kad pjūklo
dantukai neliečia ruošinio. Jeigu diskas yra
įstrigęs, vėl paleidus įrankį jis gali iššokti arba
gali vėl įvykti atatranka.
g) Visuomet naudokite diskus su tinkamo
dydžio ir formos (rombo arba apvalios
formos) skyle užmauti ant veleno.
Diskai, kurių vidinės angos neatitinka pjūklo
montavimo įrangos, veiks ekscentriškai,
sukeldami kontrolės praradimą.
d) Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų
disko įstrigimo ir atatrankos galimybė.
Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių
svorio. Atramas reikia dėti po plokšte netoli
pjovimo linijos ir greta plokštės briaunos iš
abiejų disko pusių.
h) Niekuomet nenaudokite sugadintų arba
netinkamų disko poveržlių ar varžtų. Disko
poveržlės ir varžtas yra specialiai skirti šiam
pjūklui, kad būtų užtikrintas optimalus šio
įrankio darbas ir sauga.
e) Nenaudokite bukų ar apgadintų diskų.
Neužaštrinti ar netinkamai nustatyti diskai
pjauna siaurai ir sukelia pernelyg didelę trintį,
disko strigimą ir atatranką.
Atatrankos priežastys ir prevenciniai operatoriaus veiksmai jai išvengti
– atatranka – tai staigi reakcija į suspaudimą,
užstrigimą ar pjovimo disko išsiderinimą, kuri
sukelia nekontroliuojamą pjūklo pakilimą ir
atšokimą nuo ruošinio link operatoriaus;
– kai diskas suspaudžiamas arba tvirtai
užstringa ruošinyje, diskas užsikerta ir sustoja,
o variklio reakcijos jėga staiga atmeta įrankį
link arba šalin nuo operatoriaus;
– jeigu diskas pjūvyje sulinksta arba išsiderina,
disko galinio krašto dantukai gali įstrigti
viršutiniame medienos paviršiuje ir todėl
diskas išsprūsta iš įpjovos ir atšoka atgal link
operatoriaus.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio
galima išvengti imantis tinkamų, toliau nurodytų
atsargumo priemonių:
a) Tvirtai abiem rankomis laikykite pjūklą,
rankas laikykite taip, kad galėtumėte
atlaikyti atatrankos jėgą. Jūsų kūnas
turi būti bet kurioje disko pusėje, bet ne
vienoje linijoje su disku. Atatranka gali
priversti pjūklą atšokti atgal, bet, ėmusis
tinkamų atsargumo priemonių, operatorius gali
suvaldyti atatrankos jėgas.
f) Prieš atliekant pjūvį, disko gylio ir įstrižo
pjovimo reguliavimo fiksavimo svirtys
turi būti užtvirtintos ir užfiksuotos. Jeigu
pjaunant reguliavimo nustatymai pasikeičia,
diskas gali užstrigti ruošinyje arba gali įvykti
atatranka.
g) Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas
ar kitas aklinas vietas. Kyšantis diskas gali
prapjauti objektus, kurie gali sukelti atatranką.
Apatinio apsauginio gaubto
naudojimo instrukcija
a) Prieš naudojimą patikrinkite apsauginį
gaubtą, ar jis tinkamai uždarytas.
Nedirbkite su pjūklu, jeigu apsauginis
gaubtas nejuda laisvai ir neuždengia
pjovimo disko. Niekuomet nespauskite
ir netvirtinkite apsauginio gaubto, jei
atidengtas pjovimo diskas. Jei netyčia
numestumėte pjūklą, gali sulinkti apatinis
apsauginis gaubtas. Pakelkite apatinį
apsauginį gaubtą už atitraukimo rankenėlės ir
įsitikinkite, ar jis juda laisvai ir niekur (šonuose
ir apačioje) neliečia disko ar kokios nors kitos
dalies.
b) Patikrinkite apsauginio gaubto grąžinimo
spyruoklės veikimą ir būklę. Jeigu
apsauginis gaubtas ir spyruoklė veikia
netinkamai, prieš naudojimą juos būtina
pataisyti. Apatinis apsauginis gaubtas gali
11
LIETUVIŲ
veikti vangiai dėl sugadintų dalių, klijingų
nuosėdų ar susikaupusių nešvarumų.
c) Apatinį apsauginį gaubtą reikia atitraukti
rankiniu būdu tik darant tokius pjūvius kaip
prakirtimą ir sudėtingus pjūvius. Kai tik
diskas pradeda pjauti medžiagą, pakelkite
apatinį apsauginį gaubtą už atitraukimo
rankenėlės; apatinis apsauginis gaubtas
turi būti atlaisvintas. Bet kokio kito pjovimo
metu apatinis apsauginis gaubtas turi veikti
automatiškai.
d) Prieš padėdami pjūklą ant darbastalio ar
grindų, visuomet įsitikinkite, ar apsauginis
gaubtas dengia diską. Neapsaugotas,
tuščiąja eiga veikiantis diskas privers pjūklą
judėti atgal, pjaudamas visa, kas pasitaikys
jo kelyje. Atkreipkite dėmesį, per kiek laiko
sustoja diskas atleidus jungiklį.
Papildomos diskinių pjūklų
saugos taisyklės
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (z), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
1 165 mm (6–1/2 col.) diskinis pjūklas
(DWE550) arba
• Dėvėkite apsaugos nuo dulkių kaukę.
Dulkių dalelės gali sukelti kvėpavimo sunkumų
ir net pažeisti kvėpavimo organus.
1 184 mm (7–1/4 col.) diskinis pjūklas
(DWE560) arba
• Nenaudokite mažesnio ar didesnio
skersmens diskų, nei rekomenduojama.
Tinkamus diskų matmenis rasite techninių
duomenų skyriuje. Naudokite tik šiame vadove
nurodytus diskus, atitinkančius standartą
EN 847-1.
1 pjovimo disko veržliaraktis
• Niekuomet nenaudokite šlifuojamųjų
pjovimo diskų.
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Nenaudokite vandens tiekimo priedų.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
• Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Kiti pavojai
Naudojant diskinius pjūklus, kyla šie pavojai.
– susižeidimai palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
1 diskinio pjūklo diskas
1 lygiagretusis kreiptuvas
1 dulkių trauktuvo vamzdis
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. gaidukas
b. pagrindinė rankena
c. disko fiksatorius
d. galinis gaubtelis
e. pagalbinė rankena
– klausos pablogėjimas;
f. įstrižumo reguliavimo rankenėlė
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
g. įstrižųjų kampų reguliavimo mechanizmas
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios apdirbant betoną ir (arba) mūrą.
h. pagrindo plokštė
12
i. apatinis apsauginis disko gaubtas
LIETUVIŲ
j. disko suspaudimo varžtas
k. apatinio apsauginio gaubto rankenėlė
l. viršutinis pjovimo disko apsauginis gaubtas
m. atlaisvinimo mygtukas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šie didelio galingumo diskiniai pjūklai skirti
profesionaliems medienos pjovimo darbams.
Su šiuo pjūklu nenaudokite vandens tiekimo
priedų. Nenaudokite šlifavimo ratų ir diskų.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Didelio galingumo pjūklai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai. NELEISKITE vaikams liesti šio
įrankio. Jei šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai,
juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą,
3 gyslų ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio
galią (žr. Techninius duomenis). Minimalus laido
skersmuo – 1,5 mm2; maksimalus laido ilgis –
30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Diskų keitimas
DISKO MONTAVIMAS (1–4 PAV.)
ĮSPĖJIMAS (TIK DWE550): Iš
vienos pusės vidinė jungė yra 20 mm
skersmens, o iš kitos - 19 mm
skersmens. 19 mm skersmens
pusė yra pažymėta 19, o 20 mm
skersmens pusė yra pažymėta 20.
Pasirinkite teisingą pusę disko, kurį
ketinate naudoti, skylės skersmenį.
Sumontavus diską netinkama puse,
gali kilti pavojinga vibracija.
1. Naudodami apatinio apsauginio gaubto svirtį
(k), atitraukite apatinį apsauginį disko gaubtą
(i) ir dėkite diską ant pjūklo veleno prie vidinės
suspaudimo poveržlės (o), įsitikindami, kad
diskas suksis tinkama kryptimi (ant pjovimo
disko pažymėta sukimosi krypties rodyklė
ir dantukai privalo būti nukreipti ta pačia
kryptimi kaip ir ant pjūklo pažymėta sukimosi
krypties rodyklė). Nemanykite, kad tinkamai
sumontavus diską, ant jo esantis užrašas
visada bus nukreiptas į jus. Atitraukdami
apatinį apsauginį disko gaubtą diskui montuoti,
patikrinkite disko apatinio apsauginio gaubto
būklę ir veikimą, kad įsitikintumėte, ar jis
tinkamai veikia. Būtinai patikrinkite, ar jis
juda nevaržomai ir neliečia disko arba kokios
nors kitos dalies, pjaunant bet kokiu kampu ir
pasirinkus bet kokį pjovimo gylį.
13
LIETUVIŲ
2. Dėkite ant pjūklo veleno išorinę suspaudimo
poveržlę (n) dideliu plokščiu paviršiumi disko
link, o ant išorinės suspaudimo povežlės
esančiu užrašu – savęs link.
3. Ranka užsukite disko suspaudimo varžtą (j)
ant pjūklo veleno (varžtas turi dešininę sriegį
ir jį reikia priveržti sukant pagal laikrodžio
rodyklę).
4. Nuspaudę disko fiksatorių (c), sukite pjūklo
veleną disko veržliarakčiu tol, kol disko
fiksatorius užsifiksuos ir diskas nebesisuks.
5. Disko veržliarakčiu tvirtai priveržkite disko
suspaudimo varžtą.
PASTABA: Niekada neužfiksuokite disko
fiksatoriaus pjūklui veikiant ir nenaudokite jo
įrankiui stabdyti. Niekada neįjunkite pjūklo, kai
disko fiksatorius yra užfiksuotas. Antraip galite
smarkiai sugadinti pjūklą.
DISKO KEITIMAS (2–4 PAV.)
1. Norėdami atsukti disko suspaudimo varžtą (j),
nuspauskite disko fiksatorių (c) ir sukite pjūklo
veleną disko veržliarakčiu (s) tol, kol disko
fiksatorius užsifiksuos ir diskas nebesisuks.
Užfiksavę diską, disko veržliarakčiu sukite
disko suspaudimo varžtą prieš laikrodžio
rodyklę (varžtas turi dešininę sriegį ir jį reikia
atsukti sukant prieš laikrodžio rodyklę).
2. Išsukite disko suspaudimo varžtą (j) ir nuimkite
tik išorinę suspaudimo poveržlę (n). Nuimkite
seną diską.
3. Nuvalykite drožles, kurių gali būti prisikaupę
apsauginiame gaubte arba ties suspaudimo
poveržle ir patikrinkite disko apatinio
apsauginio gaubto būklę bei veikimą kaip
nurodyta pirmiau. Šios vietos tepalu netepkite.
4. Visada naudokite tinkamo dydžio (skersmens)
diskus, turinčius tinkamo dydžio ir formos
centrines skyles, skirtas montavimui ant pjūklo
veleno. Visada įsitikinkite, ar ant pjovimo disko
pažymėtas maksimalus rekomenduojamas
greitis (aps./min) atitinka arba viršija pjūklo
sukimosi greitį (aps./min).
5. Atlikite skyriuje Disko montavimas aprašytus
1–5 veiksmus, įsitikindami, kad diskas suksis
tinkama kryptimi.
APATINIS APSAUGINIS DISKO GAUBTAS
ĮSPĖJIMAS: Apatinis apsauginis disko
gaubtas atlieka apsauginę funkciją
ir mažina sunkaus susižalojimo
pavojų. Niekada nenaudokite
pjūklo, jeigu apsauginis gaubtas yra
pamestas, apgadintas, netinkamai
sumontuotas arba netinkamai
veikia. Nemanykite, kad apatinis
14
apsauginis disko gaubtas užtikrins
jūsų saugumą visomis aplinkybėmis.
Jūsų saugumas priklauso nuo toliau
išvardytų visų įspėjimų ir perspėjimų,
o taip pat tinkamo pjūklo veikimo.
Prieš naudojimą patikrinkite apsauginį
gaubtą, ar jis tinkamai uždarytas.
Jeigu disko apatinio apsauginio
gaubto nėra arba jis veikia netinkamai,
pjūklą privaloma suremontuoti ir tik
tada naudoti. Norint užtikrinti gaminio
saugumą ir patikimumą, remonto,
techninės priežiūros ir reguliavimo
darbus privalo atlikti įgaliotasis
techninės priežiūros centras arba
kita kvalifikuota techninės priežiūros
įmonė; visada privaloma naudoti
identiškas atsargines dalis.
APATINIO APSAUGINIO DISKO GAUBTO TIKRINIMAS (1 PAV.)
1. Išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros
šaltinio.
2. Pasukite apatinio apsauginio gaubto svirtį
(1 pav., k), kad apsauginis gaubtas visiškai
atsidarytų.
3. Atleiskite svirtį (k) ir stebėkite, ar apsauginis
gaubtas (i) visiškai užsidaro.
Įrankis privalo būti suremontuotas kvalifikuotame
techninės priežiūros centre, jeigu jo apsauginis
gaubtas:
• nevisiškai užsidaro;
• juda su pertrūkiais arba lėtai; arba
• liečia diską arba kokią nors kitą pjūklo dalį,
esant bet kokiam pjovimo kampu ir gyliui.
Pjovimo gylio reguliavimas
(5–7 pav.)
1. Pakelkite gylio reguliavimo svirtį (p), kad ji būtų
atlaisvinta.
2. Norėdami nustatyti tinkamą pjovimo gylį,
sutapdinkite ant lygio reguliavimo juostos
esančią įrantą (q) su žyme, pažymėta ant
disko viršutinio apsauginio gaubto (l).
3. Priveržkite gylio reguliavimo svirtį.
4. Norėdami pjauti veiksmingiausiai, naudokite
pjovimo diską karbido galiukais ir nustatykite
tokį gylį, kad po medienos ruošiniu išsikištų
maždaug pusė dantuko.
5. Tinkamo pjovimo gylio tikrinimo būdas
pavaizduotas 7 pav. Dėkite ruošinį, kurį
planuojate pjauti, išilgai disko šono kaip
parodyta paveikslėlyje ir pažiūrėkite, kiek
dantukas išsikiša iš po ruošinio.
LIETUVIŲ
Įstrižųjų kampų reguliavimas
(8 pav.)
Įstrižųjų kampų reguliavimo mechanizmą galima
nustatyti 0°–48° ribose.
1. Pasukite įstrižumo reguliavimo rankenėlę (f),
kad ji būtų atlaisvinta.
2. Pakreipkite apatinę plokštę ties norimo kampo
žyma, esančia ant sukamojo laikiklio (u).
3. Užveržkite įstrižumo reguliavimo rankenėlę, ją
pasukdami.
Prapjovos indikatorius (9 pav.)
Priekiniame pjūklo pagrinde yra prapjovos
indikatorius (t), naudojamas atliekant vertikaliuosius
ir įstrižuosius pjūvius. Šis indikatorius leidžia kreipti
pjūklą išilgai pjovimo linijos, pažymėtos pieštuku
ant pjaunamo ruošinio. Indikatorius sutapdinamas
su kairiuoju (vidiniu) pjovimo disko šonu, todėl
judančiu disku anga arba „prapjovos“ pjūvis
atliekamas indikatoriaus dešinėje. Ant pagrindo
plokštės esančios įrantos rodo 0° ir 45° kampus.
2. Įkiškite lygiagretųjį kreiptuvą (w) į pagrindo
plokštę (h) kaip pavaizduota 11 pav.
3. Priveržkite lygiagrečiojo kreiptuvo reguliavimo
rankenėlę (x).
REGULIAVIMAS
1. Atlaisvinkite kreiptuvo reguliavimo rankenėlę
(x) ir nustatykite lygiagretųjį kreiptuvą (w)
ties norimu pločiu. Nustatymą galima matyti
lygiagrečiojo kreiptuvo skalėje.
2. Priveržkite kreiptuvo reguliavimo rankenėlę (x).
Dulkių ištraukimo vamzdžio
montavimas (1, 5, 12 pav.)
Diskinis pjūklas DWE550/DWE560 pateikiamas su
dulkių ištraukimo vamzdžiu.
DULKIŲ IŠTRAUKIMO VAMZDŽIO
MONTAVIMAS (12 PAV.)
1. Atlaisvinkite gylio reguliavimo svirtį (5 pav., p).
2. Nuleiskite pagrindo plokštę (1 pav., h)
į žemiausią padėtį.
Laido apsaugos reguliavimas
(10 pav.)
3. Sutapdinkite dulkių ištraukimo vamzdžio (y)
puses virš disko viršutinio apsauginio gaubto
(l) kaip pavaizduota.
Reguliuojama laido apsauga (v) leidžia nustatyti
laidą vertikaliai arba lygiagrečiai disko atžvilgiu. Jis
pristatomas nustatytas vertikalioje padėtyje.
4. Įkiškite ir tvirtai užsukite varžtus.
LYGIAGREČIOSIOS LAIDO PADĖTIES NUSTATYMAS (10A PAV.)
1. Paspauskite laido apsaugą (v) kaip parodyta
rodykle.
2. Sukite laido apsaugą pagal laikrodžio rodyklę,
nustatydami ją į lygiagrečią padėtį.
VERTIKALIOSIOS LAIDO PADĖTIES NUSTATYMAS (10B PAV.)
1. Paspauskite laido apsaugą (v) kaip parodyta
rodykle.
2. Sukite laido apsaugą prieš laikrodžio rodyklę,
nustatydami ją vertikalią padėtį.
Lygiagrečiojo kreiptuvo
montavimas ir reguliavimas
(11 pav.)
Lygiagretusis kreiptuvas (w) naudojamas pjauti
lygiagrečiai ruošinio kraštui.
MONTAVIMAS
1. Įkiškite lygiagrečiojo kreiptuvo reguliavimo
rankenėlę (x) į angą (aa) kaip parodyta
11 pav., neužverždami rankenėlės, kad galima
būtų prakišti lygiagretųjį kreiptuvą.
Prieš pradėdami darbą
• Įsitikinkite, kad tinkamai sumontuoti
apsauginiai gaubtai. Disko apsauginis gaubtas
turi būti uždarytas.
• Įsitikinkite, kad pjovimo diskas sukasi ant
pjūklo pažymėta kryptimi.
• Nenaudokite per daug susidėvėjusių pjovimo
diskų.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
15
LIETUVIŲ
Tinkama rankų padėtis
(13 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant pagrindinės rankenos (b), o kita ranka – ant
pagalbinės rankenos (e).
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
Saugumo sumetimais, šio įrankio gaidukas (a)
įrengtas su atlaisvinimo mygtuku (m).
Spauskite išjungimo mygtuką, jei norite išjungti
įrankį.
Norėdami įjungti įrankį, spauskite gaiduką
(a). Atleidus gaiduką, išjungimo mygtukas
suaktyvinamas automatiškai, kad netyčia
neįjungtumėte aparato.
PASTABA: Neįjunkite ir neišjunkite
įrankio, kai peiliai liečia ruošinį arba
kitas medžiagas.
Ruošinio atrama (14–17 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti, tinkamai
atremkite ruošinį ir tvirtai laikykite
pjūklą, kad jį suvaldytumėte.
14 ir 16 pavaizduota tinkama pjovimo padėtis. 15 ir
17 pavaizduota nesaugi pjovimo padėtis. Rankas
reikia laikyti atokiai nuo pjovimo vietos ir maitinimo
laidas turi būti nutiestas atokiai nuo pjovimo vietos,
kad jis nebūtų įtrauktas arba neužsikabintų už
ruošinio.
Norėdami išvengti atatrankos, plokštę arba lentą
VISADA atremkite ŠALIA pjūvio (14 ir 16 pav.).
NEATREMKITE plokštės arba lentos toli nuo pjūvio
(15 ir 147 pav.). Naudodami pjūklą, laidą visada
nutieskite atokiai nuo pjovimo vietos ir saugokite jį,
kad jis neužsikabintų už ruošinio.
PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIUS REGULIAVIMO
DARBUS, VISADA ATJUNKITE PJŪKLĄ! Dėkite
ruošinį jo „gerąja“ puse – ta, kurios išvaizda yra
svarbesnė – žemyn. Pjūklas pjauna aukštyn, todėl
pjaunant ruošinį, atplaišos bus toje ruošinio pusėje,
kuri yra nukreipta aukštyn.
16
Pjovimui
ĮSPĖJIMAS: Niekada nebandykite
naudoji įrankio, atrėmę jį ruošinį
apverstai ir stumdami ruošinį įrankio
link. Visada tvirtai įtvirtinkite ruošinį ir
stumkite įrankį jo link, tvirtai laikydami
įrankį abejomis rankomis kaip
pavaizduota 16 pav.
Platesnę pjūklo apatinės plokštės dalį dėkite
ant tos ruošinio dalies, kuri yra tvirtai paremta,
o ne ant tos dalies, kuri atlikus pjūvį nukris.
16 pav. pateiktuose pavyzdžiuose parodytas
TINKAMAS būdas nupjauti lentos galą. Visada
įtvirtinkite ruošinį. Nebandykite trumpų ruošinių
laikyti rankomis! Nepamirškite paremti gembių ir
nusvirusių ruošinių. Pjaudami medžiagą iš apačios,
būkite labai atsargūs.
Prieš diskui paliečiant medžiagą ir pjaunant,
palaukite, kol pjūklas ims veikti maksimaliu greičiu.
Pradėjus pjauti, kai diskas yra atremtas į ruošinį
arba įstūmus diską į prapjovą, gali įvykti atatranka.
Stumkite pjūklą pirmyn tokiu greičiu, kad diskas
pjautų lengvai, be jokių pastangų. Pjūklas gali
pjauti nevienodai net tą patį vieną ruošinį, nes
jame gali būti šakotų arba drėgnų vietų, kurios
ženkliai padidina pjūklo apkrovą. Tokiu atveju
pjūklą stumkite lėčiau, bet pakankamai stipriai, kad
ženkliai nesumažėtų darbo greitis. Stumiant pjūklą
jėga, pjūviai gali būti grubūs, netikslūs, gali įvykti
atatranka ir perkaisti variklis. Jeigu nukryptumėte
nuo pjovimo linijos, nebandykite jėga sugrąžinti
disko į tinkamą pjovimo liniją. Atleiskite gaiduką ir
palaukite, kol diskas visiškai sustos. Tada galite
ištraukti pjūklą, patikrinti iš naujo ir pradėti naują
pjūvį, šiek tiek į šoną nuo netikslaus pjūvio. Bet
kuriuo atveju, ištraukite pjūklą, jeigu pjūvį reikia
pakoreguoti. Bandant koreguoti pjūvyje jėga,
pjūklas gali išsijungti ir sukelti atatranką.
JEIGU PJŪKLAS IŠSIJUNGTŲ, ATLEISKITE
GAIDUKĄ IR TRAUKITE PJŪKLĄ ATGAL, KOL
JIS IŠSILAISVINS. PRIEŠ PRADĖDAMI PJAUTI,
ĮSITIKINKITE, AR PJŪKLAS YRA TIESIAI
PJŪVYJE IR NELIEČIA PJŪVIO KRAŠTO.
Pabaigę pjauti, atleiskite gaiduką, palaukite, kol
diskas visiškai sustos ir tik tada pakelkite pjūklą
nuo ruošinio. Keliant pjūklą, spyruokle įtemptas
teleskopinis apsauginis gaubtas automatiškai
užsidengs po disku. Atminkite, kad iki tol diskas
bus neapsaugotas. Niekada jokiais būdais
nekiškite rankų po ruošiniu. Kai teleskopinį
apsauginį gaubtą reikia atitraukti rankiniu būdu
(pavyzdžiui, atliekant aklinuosius pjūvius), visada
naudokite atitraukimo svirtį.
LIETUVIŲ
PASTABA: pjaudami siauras juostas,
būkite atsargūs, kad mažos nupjautos dalys
neužsikabintų apatinio apsauginio gaubto viduje.
PRAPJOVIMAS
Prapjovimas – tai platesnių plokščių supjaustymo
į siauresnes juostas, procesas, pjaunant pluoštą
išilgai. Prapjauti rankiniu būdu gana sunku, todėl
rekomenduojama naudoti „DEWALT“ lygiagretųjį
kreiptuvą (11 pav., w).
ĮLEIDŽIAMIEJI PJŪVIAI (18 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Niekada nepririškite
apsauginio gaubto, kad jis liktų
pakeltas. Atlikdami aklinuosius pjūvius,
niekada netraukite pjūklo atgal. Antraip
pjūklas pakils iš ruošinio ir sunkiai
sužeisti.
Aklinieji pjūviai – tai tokie pjūviai, kurie yra
atliekami grindyse, sienose arba kituose
plokščiuose paviršiuose.
Su šiuo įrankiu pateikiamas dulkių ištraukimo
vamzdis (y).
Dulkių ištraukimo angai tiks dažniausiai naudojamų
siurblių žarnos, kurias reikia kišti tiesiai į ištraukimo
angą.
ĮSPĖJIMAS: VISADA naudokite dulkių
trauktuvą, pagamintą atsižvelgiant
į buitinių prietaisų direktyvas dėl dulkių
emisijos pjaunant medienos dirbinius.
Daugelis įprastų siurblių vakuumo
žarnų tiks sumontuoti ant dulkių
ištraukimo angos.
„AIRLOCK“ JUNGTIES SISTEMA – DWV9000
(ĮSIGYJAMA ATSKIRAI) (19 PAV.)
„AirLock“ leidžia greitai ir saugiai sujungti gręžimo
metu kylančių dulkių ištraukimo sistemą ir dulkių
trauktuvą.
1. Pareguliuokite pjūklo apatinę plokštę, kad
diskas pjautų norimame gylyje.
1. Užtikrinkite, kad „AirLock“ jungties žiedas būtų
atlaisvinimo padėtyje. Sutapdinkite ant žiedo
ir „AirLock“ jungties esančias įrantas kaip
pavaizduota, norėdami užfiksuoti ir atlaisvinti.
2. Pakreipkite pjūklą pirmyn ir atremkite apatinės
plokštės priekį į ruošinį, kurį pjausite.
2. Užspausite „AirLock“ jungtį ant dulkių
ištraukimo vamzdžio (y).
3. Naudokite apatinio apsauginio disko gaubto
svirtį, atitraukite apatinį apsauginį disko gaubtą
– jis pakils. Leiskite apatinės plokštės galinę
dalį žemyn, kol disko dantukai beveik lies
pjovimo liniją.
3. Pasukite žiedą į fiksavimo padėtį.
4. Atleiskite disko apsauginį gaubtą (jis, palietęs
ruošinį, užsifiksuos ir galės laisvai atsidaryti
pradėjus pjauti). Patraukite ranką nuo apsauginio gaubto svirties ir tvirtai suimkite už pagalbinės rankenos (e) kaip pavaizduota 18 pav.
Kūnas ir rankos turi būti tokioje padėtyje, kad
galėtumėte atlaikyti galimą atatranką.
5. Prieš įjungdami pjūklą, įsitikinkite, ar diskas
neliečia pjovimo paviršiaus.
6. Įjunkite variklį ir palaipsniui leiskite pjūklą
žemyn, kol jo apatinė plokštė atsirems
į pjautiną ruošinį. Stumkite pjūklą išilgai
pjovimo linijos, kol pabaigsite pjūvį.
7. Atleiskite gaiduką ir palaukite, kol diskas visiškai sustos – tik tada ištraukite diską iš ruošinio.
8. Atlikite pirmiau aprašytus veiksmus, atlikdami
kiekvieną naują pjūvį.
Dulkių ištraukimas (19 pav.)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Tepimas
Įrankyje naudojamas savaiminio tepimo guolis
ir rutuliai guoliai; jokių detalių papildomai tepti
nereikia. Visgi rekomenduojama kartą per metus
atiduoti arba išsiųsti įrankį į techninės priežiūros
centrą, kad jis būtų kruopščiai išvalytas, patikrintas
ir patepta jo pavarų dėžė.
ĮSPĖJIMAS: pavojus įkvėpti dulkių.
Norėdami sumažinti pavojų susižeisti,
VISADA dėvėkite apsaugą nuo dulkių.
17
LIETUVIŲ
Pasirenkami priedai
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
apsauginio gaubto vietoje susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
APATINIS APSAUGINIS GAUBTAS
Apatinis apsauginis disko gaubtas visada turi
laisvai suktis, iki galo užsidaryti ir atsidaryti. Prieš
pradėdami pjauti, visada patikrinkite, ar jis tinkamai
veikia, iki galo jį atidarydami ir paleisdami, kad
užsidarytų. Jeigu apsauginis gaubtas užsidaro lėtai
arba ne iki galo, jį reikia išvalyti arba paremontuoti.
Nenaudokite pjūklo, kol jis tinkamai neveiks.
Norėdami išvalyti apsauginį gaubtą, naudokite
sausą suspaustą orą arba minkštą šepetėlį, kad
iš apsauginio gaubto judėjimo vietos ir aplink
apsauginio gaubto spyruoklę pašalintumėte visas
susikaupusias pjuvenas arba purvą. Jeigu tai
nepadėtų, apsauginį gaubtą privaloma pataisyti
įgaliotajame techninės priežiūros centre.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Diskai
Atbukęs diskas pjauna lėtai ir neveiksmingai,
sukelia pjūklo variklio perkrovą, medžiaga pernelyg
pleišėja ir didėja atatrankos galimybė. Pakeiskite
diską, kai jis lengvai nebeslysta pjūviu, kai variklis
veikia įtemptai arba kai diskas pernelyg kaista.
Patartina visada po ranka turėti papildomų diskų,
kad prireikus turėtumėte aštrių diskų. Atbukusius
diskus galima pagaląsti daugelyje vietoje.
Ant disko sukietėjusius sakus galima nuvalyti
žibalu, terpentinu arba orkaitės valikliu. Apsaugine
danga dengtus diskus galima naudoti pjaunant itin
medžiagas, pavyzdžiui, suspaustą, apdorotą arba
žalią medieną, dėl kurių susidaro daug apnašų.
18
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu reikia naudoti tik „DEWALT“
rekomenduojamus priedus.
SU ŠIUO PJŪKLU NENAUDOKITE VANDENS
TIEKIMO PRIEDŲ.
PRIEŠ NAUDODAMI APŽIŪRĖKITE
KARBIDINIUS DISKUS. APGADINTĄ DISKĄ
PAKEISKITE NAUJU.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
165 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА, DWE550
184 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА, DWE560
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWE550 DWE560
Напряжение питания
В
230
230
Напряжение питания В перем. тока 230
230
Тип
1
1
Потребляемая мощность
Вт
1200
1350
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 5500
5500
Диаметр пильного диска
мм
165
184
Макс. глубина распила
90°
мм
55
65
45°
мм
35
42
Диаметр посадочного
отверстия
мм
20
16
Регулировка угла наклона
48°
48°
Вес
кг
3,60
3,66
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
85
85
2,5
96
2,5
96
2,5
2,5
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, пиление
древесины
ah,W =
м/с²
< 2,5
<2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DWE550, DWE560
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2012
20
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
b)
c)
d)
e)
f)
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда
сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
22
f)
g)
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ДИСКОВЫМИ ПИЛАМИ
Инструкции по технике безопасности для всех типов пил
a)
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на
корпусе двигателя. Если инструмент
удерживается обеими руками,
исключается вероятность их пореза
диском.
b) Не держите руки под обрабатываемой
деталью. Защитный кожух не
защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска не
должен выступать с нижней стороны
обрабатываемой детали полностью.
d) Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках или прижав ее к ноге.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зафиксируйте обрабатываемую
деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом
закрепить обрабатываемую деталь
для снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
e) Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
f) Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или линейку. Это повышает
точность распила и снижает
вероятность заклинивания диска.
g) Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или круглые).
Диски, не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента,
будут вращаться эксцентрически, что
приведет к потере контроля.
h) Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные кольца
или болты для дисков. Зажимные кольца
и болты для дисков были разработаны
специально для данного инструмента
с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается, и реакция
электродвигателя приводит к внезапному
смещению инструмента в направлении
или в сторону от оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку
в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая
следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на
одной линии с ней. Обратный удар
может привести к скачку пилы назад, но
оператор может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска или
в случае прекращения процесса
резки по любой причине, отпустите
курковый выключатель и удерживайте
пилу неподвижно в обрабатываемой
детали до полной остановки
диска. Никогда не пытайтесь
извлечь пилу из обрабатываемой
детали или вытянуть ее назад,
пока вращается диск - это может
привести к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала.
Если пильный диск заклинен, то при
повторном запуске пилы он может
подскочить вверх из детали или ударить
назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера. Большие
заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку
с обеих сторон, в непосредственной
близости от линии распила и краев
заготовки.
e) Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
f) Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы может
произойти заклинивание и обратный удар.
g) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выдвигаемый
диск может встречаться с предметами,
которые могут привести к образованию
обратного удара.
Инструкции по технике безопасности для пил с нижним
защитным кожухом
a) Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний защитный
кожух в открытом положении.
При случайном падении пилы нижний
защитный кожух может погнуться.
Поднимите нижний защитный кожух
при помощи втягивающей рукоятки
и убедитесь в том, что кожух
перемещается свободно и не прикасается
к диску или другим деталям при любых
углах и глубине пиления.
b) Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения клейких
веществ или скопления мусора.
c) Нижний защитный кожух следует втягивать вручную только при выполнении специальных разрезов, например,
врезных и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный кожух
при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск прикоснется к материалу,
нижний кожух следует опустить. Для
всех других типов пиления нижний защитный кожух должен работать в автоматическом режиме.
24
d) Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск,
прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению
инструмента назад и разрезанию всех
находящихся на траектории его движения
предметов. Помните о том, что после
отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки
диска.
Дополнительные меры безопасности при работе дисковыми пилами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производственной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
• Не используйте дополнительные
приспособления подачи воды.
• Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дисковых пил:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Ухудшение слуха.
a. Курковый пусковой выключатель
– Риск защемления пальцев при смене диска.
b. Основная рукоятка
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
d. Торцевая крышка
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (z), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 165 мм дисковая пила (DWE550) или
1 184 мм дисковая пила (DWE560)
1 Пильный диск
1 Гаечный ключ для установки диска
1 Параллельная направляющая
1 Переходник для пылесоса
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
c. Фиксатор пильного диска
e. Вспомогательная рукоятка
f. Рукоятка настройки наклона
g. Механизм регулировки угла наклона
h. Пластина основания
i. Нижний защитный кожух диска
j. Зажимной винт пильного диска
k. Рычаг нижнего защитного кожуха
l. Верхний защитный кожух
m. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные дисковые пилы высокой мощности
предназначены для профессиональной
резки древесины. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
дополнительные приспособления подачи
воды с данными пилами. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
абразивные круги или диски. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Смена пильных дисков
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 1-4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ТОЛЬКО
ДЛЯ DWE550): Одна сторона
внутреннего фланца имеет
диаметр 20 мм, а другая - диаметр
19 мм. Сторона с диаметром
19 мм обозначена цифрой
19, а сторона с диаметром
20 мм обозначена цифрой 20.
Используйте правильную сторону
в соответствии с диаметром
посадочного отверстия
26
используемого пильного диска.
Установка диска на сторону
фланца неверного диаметра
может привести к возникновению
опасной вибрации
1. При помощи рычага (k) оттяните нижний
защитный кожух диска (i) и установите
диск на шпиндель вплотную к внутренней
зажимной шайбе (0), убедившись, что диск
вращается в правильном направлении
(стрелки направления вращения на
пильном диске и зубья диска должны
указывать в одном направлении со
стрелкой на пиле). Не забывайте, что
изображения на диске не всегда будут
обращены к Вам во время правильной
установки диска. При оттягивании нижнего
защитного кожуха проверьте состояние
нижнего защитного кожуха и убедитесь,
что он функционирует должным образом.
Убедитесь, что кожух перемещается
свободно и не прикасается к диску или
другим деталям при любых углах и глубине
пиления.
2. Установите внешнюю зажимную шайбу (n)
на шпиндель, повернув ее широким краем
к диску и краем с надписью к себе.
3. Вручную ввинтите зажимной винт (j)
в шпиндель (винт имеет правостороннюю
резьбу и при затягивании должен
поворачиваться в направлении по часовой
стрелке).
4. Нажмите на зажим диска (с), одновременно
поворачивая шпиндель при помощи
гаечного ключа до тех пор, пока не
сработает зажим диска и диск не прекратит
свое вращение.
5. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи гаечного ключа для установки
диска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте зажим диска
при работающей пиле и никогда не пытайтесь
силой остановить инструмент. Никогда не
включайте пилу при включенном зажиме
диска. Это может привести к серьезным
повреждениям пилы.
ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 2-4)
1. Чтобы ослабить зажимной винт
диска (j), нажмите на зажим диска (с)
и поворачивайте шпиндель при помощи
гаечного ключа(s), пока не сработает зажим
диска и диск не прекратит свое вращение.
При срабатывании зажима диска,
гаечным ключом поверните зажимной
винт диска против часовой стрелки (винт
РУССКИЙ ЯЗЫК
имеет правостороннюю резьбу и при
отвинчивании должен поворачиваться
в направлении против часовой стрелки).
2. Удалите зажимной винт диска (j)
и внешнюю зажимную шайбу (n). Снимите
старый пильный диск.
3. Очистите всю пыль, собравшуюся
в защитном кожухе или вокруг зажимной
шайбы, и проверьте состояние
и функциональность нижнего защитного
кожуха, как было указано выше. Не
смазывать данный участок.
4. Всегда используйте пильные диски
правильного размера (диаметра)
с центральным установочным на шпиндель
отверстием правильного размера и формы.
Всегда проверяйте, что рекомендованная
максимальная скорость (об/мин) на
пильном диске соответствует или
превышает скорость (об/мин) на пиле.
5. Выполните шаги с 1 по 5 из раздела
Установка пильного диска, убедившись,
что диск вращается в правильном
направлении.
НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИСКА
ВНИМАНИЕ: Нижний кожух диска
является защитным механизмом,
снижающим риск получения
тяжелых травм. Никогда не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не установлен
на место, разобран или не
функционирует должным образом.
Не рассматривайте нижний
кожух как единственную защиту
при любых обстоятельствах.
Ваша безопасность зависит
от соблюдения всех инструкций
и предупреждающих мер, а также
от правильной эксплуатации пилы.
Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли
закрыт нижний защитный
кожух. Если нижний защитный
кожух отсутствует или не
функционирует должным образом,
проведите технический осмотр
пилы до ее эксплуатации. В целях
обеспечения безопасности
и долговечности в использовании
продукта ремонт, техническое
обслуживание и регулировка
всегда должны производиться
только в авторизованных
сервисных центрах и только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей.
ПРОВЕРКА НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
(РИС. 1)
1. Выключите инструмент и отсоедините его
от источника питания.
2. Переведите рычаг нижнего защитного
кожуха (рис. 1, k) из положения полного
закрытия в положение полного открытия.
3. Отпустите рычаг (k) и проследите, что
защитный кожух (i) вернулся в положение
полного закрытия.
Инструмент должен быть отремонтирован
в авторизованном сервисном центре, если
нижний защитный кожух
• не возвращается в положение полного
закрытия,
• движется неравномерно или слишком
медленно или
• под любым углом и при любой глубине
пропила соприкасается с пильным диском
или с другими частями пилы.
Настройка глубины пропила
(Рис. 5-7)
1. Поднимите рычаг настройки глубины
пропила (р), чтобы его ослабить.
2. Для установки правильной глубины
пропила, совместите прорезь (q) на полосе
регулировки глубины с соответствующей
отметкой на верхнем защитном кожухе
диска (l).
3. Затяните рычаг настройки глубины
пропила.
4. Для наиболее эффективного резания
с использованием пильных дисков
с твердосплавными напайками,
устанавливайте глубину пропила таким
образом, чтобы приблизительно половина
зуба диска выступала под поверхностью
деревянной заготовки, которую предстоит
обработать.
5. Метод проверки правильной установки
глубины пропила изображен на рисунке 7.
Положите заготовку, которую предполагаете
разрезать, вдоль боковой стороны
пильного диска, как показано на рисунке,
и посмотрите, насколько зубья диска
выступают из-под заготовки.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка угла наклона
(Рис. 8)
УСТАНОВКА
1. Повернув, ослабьте рукоятку настройки
угла наклона (f).
1. Вставьте регулирующую рукоятку
параллельной направляющей (х)
в отверстие (аа), как показано на
рисунке 11; не затягивайте рукоятку, чтобы
позволить параллельной направляющей
свободно передвигаться.
2. Наклоните пластину основания на нужный
угол до отметки на поворотном кронштейне
(u).
2. Вставьте параллельную направляющую (w)
в пластину основания (h), как показано на
рисунке 11.
3. Затяните рукоятку настройки наклона.
3. Затяните регулирующую рукоятку
параллельной направляющей.
Механизм регулировки угла наклона (q) можно
настроить на угол от 0° до 48°.
Индикатор пропила (Рис. 9)
В передней части подошвы пилы находится
индикатор (t) для вертикального пропила
и пропила со скосом. Данный индикатор
поможет вести пилу вдоль линий, начерченных
на обрабатываемой заготовке. Индикатор
расположен на одной линии с левой
(внутренней) стороной пильного диска, что
позволяет делать разрез при движении диска
справа от индикатора. Прорези на пластине
основания имеют разметки 0° и 45°.
Регулируемый защитный механизм кабеля (Рис. 10)
Регулируемый защитный механизм кабеля (v)
позволяет расположить кабель вертикально
или параллельно по отношению к диску. Пила
поставляется с кабелем, установленным
в вертикальном положении.
ПЕРЕВОД КАБЕЛЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ (РИС. 10А)
1. Нажмите на защитный механизм кабеля (v),
как указано стрелкой.
2. Поверните механизм в направлении
по часовой стрелке, переводя его
в параллельное положение.
ПЕРЕВОД КАБЕЛЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ (РИС. 10В)
1. Нажмите на защитный механизм кабеля (v),
как указано стрелкой.
2. Поверните механизм в направлении
против часовой стрелки, переводя его
в вертикальное положение.
Установка и регулировка параллельной направляющей
(Рис. 11)
Параллельная направляющая (w)
предназначена для пиления параллельно краю
заготовки.
28
РЕГУЛИРОВКА
1. Ослабьте регулирующую рукоятку
направляющей (х) и установите
параллельную направляющую (w) на
желаемую ширину. Произведенная
настройка видна на градуированной шкале
параллельной направляющей.
2. Затяните регулирующую рукоятку
параллельной направляющей.
Установка переходника для
пылесоса (Рис. 1, 5, 12)
Переходник для пылесоса входит в комплект
поставки Вашей дисковой пилы DWE550/
DWE560.
УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ
ПЫЛЕСОСА (РИС. 12)
1. Полностью ослабьте рычаг настройки
глубины пропила (Рис. 5, р).
2. Установите пластину основания (Рис. 1, h)
в самое нижнее положение.
3. Установите обе половины переходника для
пылесоса (у) на верхнем защитном кожухе
диска (l), как показано на рисунке.
4. Вставьте винты и надежно затяните.
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь в том, что защитные кожухи
установлены правильно. Защитный кожух
пильного диска должен закрывать диск.
• Убедитесь, что пильный диск вращается
в соответствии с указательной стрелкой на
диске.
• Не используйте чрезмерно изношенные
пильные диски.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 13)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(b), другой рукой удерживайте вспомогательную
рукоятку (е).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (а) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (m).
Для разблокировки инструмента нажмите на
кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). После
отпускания куркового пускового выключателя
автоматически активируется кнопка защиты
от непреднамеренного пуска, предотвращая
случайный запуск инструмента.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
включайте и не выключайте
инструмент, если пильное полотно
касается обрабатываемой
заготовки или других материалов.
Опора для заготовки
(Рис. 14-17)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения тяжелой травмы,
всегда используйте опору для
заготовки и крепко удерживайте
пилу во избежание потери
контроля.
На рисунках 14 и 16 изображено правильное
положение при пилении.
На рисунках 15 и 17 изображено опасное
положение при пилении. Держите руки
в стороне от рабочего участка, а электрокабель
в стороне от линии пропила, чтобы он не
запутался или не был разрезан во время
работы.
Во избежание обратного удара. ВСЕГДА
поддерживайте доску или панель БЛИЗКО
к линии пропила (Рис. 14 и 16). НЕ
ПОДДЕРЖИВАТЕ доску или панель на
большом расстоянии от линии пропила (Рис. 15
и 17). При управлении пилой следите, чтобы
кабель находился в стороне от линии пропила
и не повисал на обрабатываемой заготовке.
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ НАСТРОЕК
И РЕГУЛИРОВОК ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ
ПИЛУ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ! Положите
заготовку «хорошей» стороной - стороной,
внешний вид которой наиболее важен – вниз.
Пила режет снизу вверх, поэтому при пилении
любые расколы и деформации окажутся на
стороне, обращенной вверх.
Резание
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пытайтесь использовать данный
инструмент в перевернутом
положении на рабочей поверхности
с ручной подачей материала.
Всегда надежно фиксируйте
заготовку и ведите инструмент
по заготовке, крепко удерживая
его обеими руками, как показано на
рисунке 16.
Располагайте более широкую часть пластины
основания пилы на надежно закрепленной
части заготовки, а не на той части, которая
по окончании пропила должна упасть.
В качестве примера, на рисунке 16 изображен
ПРАВИЛЬНЫЙ способ резания конечной
части доски. Всегда фиксируйте заготовку.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не пытайтесь удерживать короткие заготовки
рукой! Не забывайте поддерживать свисающие
и выступающие материалы. Будьте осторожны
при пилении материала снизу.
Дождитесь, пока пила не наберет полную
скорость, прежде чем касаться разрезаемого
материала. Начало пиления с диском,
касающимся материала или заранее
вставленным в пропил, может привести
к обратному удару. Управляйте пилой на
скорости, позволяющей диску резать без
прикладывания дополнительных усилий.
Твердость и прочность одного и того же
материала может изменяться, а узловатые
или влажные участки заготовки могут
потребовать от пилы большей нагрузки. Если
это произошло, управляйте пилой немного
медленнее, но с большим нажимом, чтобы
продолжить работу с минимальной потерей
скорости. Слишком сильное давление на пилу
может привести к грубому пропилу, неточности,
обратному удару и перегреву двигателя. Если
ваш пропил отклонился от намеченной линии,
не пытайтесь силой вернуть диск на линию.
Отпустите пусковой выключатель и дождитесь
полной остановки пильного диска. После этого
Вы можете поднять пилу, осмотреть пропил
и начать новый рез слегка внутри неверного
пропила. В любом случае, чтобы изменить
линию пропила, Вы должны сначала поднять
пилу с заготовки. Форсированное изменение
внутри пропила может привести к останову
пилы и обратному удару.
ПРИ ОСТАНОВЕ ПИЛЫ ОТПУСТИТЕ
КУРКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПОТЯНИТЕ
ПИЛУ НАЗАД, ВЫВОДЯ ДИСК ИЗ ПРОПИЛА.
ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ЗАПУСКОМ ПИЛЫ
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДИСК НАХОДИТСЯ
В ПРОПИЛЕ И НЕ КАСАЕТСЯ КРАЕВ
ПРОПИЛА.
Закончив рез, отпустите курковый выключатель
и дождитесь полной остановки пильного диска,
прежде чем поднимать пилу с заготовки. Как
только Вы поднимете пилу над заготовкой, подпружиненный выдвижной защитный кожух автоматически закроет нижнюю часть диска. Пока
это не произойдет, помните о выступающем
лезвии диска. Ни в коем случае не держите
руки под заготовкой. Если Вам нужно вручную втянуть выдвижной защитный кожух (что
необходимо при начале выполнения фасонной
резки), всегда используйте втягивающий рычаг.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нарезании тонких полосок
всегда следите, чтобы отрезанные кусочки
не повисали на внутренней стороне нижнего
защитного кожуха.
30
ПРОДОЛЬНЫЙ РАСПИЛ
Продольный распил - это разрезание широких
досок на узкие полосы вдоль длины волокон
древесины. При этом типе пиления очень
трудно выполнять ведение пилы вдоль
линии вручную, поэтому рекомендуется
использование параллельной направляющей
DEWALT (Рис. 11, w).
ФАСОННАЯ РЕЗКА (РИС. 18)
ВНИМАНИЕ: Никогда не
подвязывайте защитный кожух
диска в поднятом состоянии.
При выполнении фасонной резки
никогда не ведите пилу назад.
Это может привести к подъему
инструмента с поверхности
заготовки, что станет причиной
получения травмы.
Фасонная резка выполняется в полу, стене
и других плоских поверхностях.
1. Отрегулируйте пластину основания пилы,
чтобы пильный диск резал на нужную
глубину.
2. Наклоните пилу вперед и оставьте
переднюю часть пластины основания на
разрезаемом материале.
3. При помощи рычага переведите нижний
защитный кожух в верхнее положение.
Опустите заднюю часть пластины
основания на заготовку, пока зубья диска
почти не коснутся линии пропила.
4. Отпустите защитный кожух диска (его
контакт с заготовкой приведет его
в открытое положение, как только Вы
начнете рез). Снимите руку с рычага
защитного кожуха и крепко ухватите
вспомогательную рукоятку (е), как
показано на рисунке 18. Следите за
положением тела и рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного
удара, если это произойдет.
5. Прежде чем запустить пилу удостоверьтесь,
что диск не касается обрабатываемой
поверхности.
6. Запустите двигатель и постепенно опускайте пилу, пока пластина основания полностью не ляжет на разрезаемый материал.
Ведите пилу вдоль линии пропила, пока рез
не будет полностью закончен.
7. Отпустите курковый выключатель,
дождитесь полной остановки диска и только
после этого поднимайте пилу с заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
8. Перед началом каждого нового реза
повторяйте шаги, изложенные выше.
Пылеудаление (Рис. 19)
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли
от обрабатываемого материала.
Для снижения риска получения
телесной травмы ВСЕГДА при
работе инструментом надевайте
респиратор утвержденного типа.
Переходник для пылесоса (у) входит в комплект
поставки Вашего инструмента.
С данным переходником совместимы шланги
большинства стандартных пылесосов.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылесос, конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных
пылесосов совместимы
с переходником.
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА AIRLOCK DWV9000 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) (РИС. 19)
Система AirLock обеспечивает быстрое
и надежное соединение между пылесосом
и системой пылеудаления инструмента.
1. Убедись, что муфта на соединителе AirLock
находится в разблокированном положении.
Для перехода в положение блокировки
и разблокировки совместите прорези на
муфте и соединителе AirLock, как показано
на рисунке.
2. Вставьте соединитель AirLock в переходник
для пылесоса (у).
3. Поверните муфту в положение блокировки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Смазка
Инструмент оснащен самосмазывающимися
шариковыми и роликовыми подшипниками
и повторная смазка не требуется. Несмотря
на это, рекомендуется раз в год относить или
отправлять инструмент в авторизованный
сервисный центр для прохождения полной
чистки, технического осмотра и смазки коробки
редуктора.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте
грязь и пыль из корпуса и из
области защитного кожуха
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Нижний защитный кожух должен всегда
свободно поворачиваться из положения полного
открытия в положение полного закрытия. Перед
началом реза всегда проверяйте исправность
защитного кожуха, для этого полностью открыв
его и дав ему самостоятельно закрыться. Если
защитный кожух закрывается медленно или не
до конца, он нуждается в чистке или ремонте.
Не используйте пилу, пока защитный кожух
не будет функционировать должным образом.
Для чистки защитного кожуха используйте
сухой воздух и мягкую щетку; удалите всю
собравшуюся пыль и грязь с защитного
кожуха и вокруг его пружины. Если чистка не
исправит проблему, защитный кожух нуждается
в ремонте в авторизованном сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Пильные диски
Затупленный пильный диск может стать
причиной малопроизводительного реза,
перегрузки двигателя пилы, чрезмерного
расщепления, а также повышается риск
возникновения обратного удара. Замените диск,
если при резании требуется прикладывать
дополнительные усилия, при перегрузке
двигателя или при очень высокой температуре
пильного диска. Полезно всегда иметь под
рукой дополнительные остро заточенные
пильные диски, всегда готовые к работе.
Затупленные пильные диски перезатачиваются.
Расплавленная резина легко удаляется
с диска при помощи керосина, скипидара
или средств для чистки духовых шкафов.
Диски с антипригарным покрытием могут
использоваться при обработке материалов
с чрезвычайно плотным строением волокон,
например, материалов, подвергнутых
обработке под давлением, или сырого
пиломатериала.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
С ДАННЫМИ ПИЛАМИ.
ВСЕГДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОИЗВОДИТЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ. ПРИ
НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАМЕНИТЕ.
zst00205549 - 25-04-2013
32
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
34
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising