382013-39 BAL
DWE550
DWE560
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
19
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
31
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
42
2
8
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
k
s
j
o
n
i
19
20
20
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
c
p
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
l
q
p
Slika / Crtež / Slika / Скица 7
4
Slika / Crtež / Slika / Скица 8
Slika / Crtež / Slika / Скица 9
t
u
f
g
Slika / Crtež / Slika / Скица 10
A
B
v
v
v
v
v
v
Slika / Crtež / Slika / Скица 11
x
aa
w
x
h
w
5
Slika / Crtež / Slika / Скица 12
y
y
l
Slika / Crtež / Slika / Скица 13
b
e
Slika / Crtež / Slika / Скица 14
6
Slika / Crtež / Slika / Скица 15
Slika / Crtež / Slika / Скица 16
Slika / Crtež / Slika / Скица 17
Slika / Crtež / Slika / Скица 18
Slika / Crtež / Slika / Скица 19
y
e
7
SLOVENŠČINA
165 mm (6-1/2») KROŽNA ŽAGA, DWE550
184 mm (7-1/4») KROŽNA ŽAGA, DWE560
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
DWE550 DWE560
Napetost
VIzmenična 230
230
Velika Britanija in Irska VIzmenična 230/115
230/115
Tip
1
1
Vhodna moč
W
1200
1350
Hitrost vrtenja v prostem teku min-1
5500
5500
Premer rezila
mm
165
184
Maksimalna globina reza pri
90°
mm
55
65
45°
mm
35
42
Premer luknje rezila
mm
20
16
Nastavitev kota naklona
48°
48°
Teža
kg
3,60
3,66
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA (odstopanje zvočnega tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (odstopanje zvočne moči)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah žaganje lesa
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Odstopanje K =
m/s²
1,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnimi pripomočki ali, če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
8
raven izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je vklopljeno,
ampak ga ne uporabljamo. To lahko
znatno zmanjša raven izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Varovalke
Evropa
230 V orodja 10 A, omrežna varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja 13 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znaka. Prosimo, preberite
navodila in bodite pozorni na naslednje simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila smrt
ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo,ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
SLOVENŠČINA
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
c)
DWE550, DWE560
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
Tehničnimi podatki v skladu z: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
20.08.2012
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to privede do
električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz “električno orodje” v opozorilih se nanaša na
orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na
orodja z akumulatorskim napajanjem (brezžična).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer
se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
a) Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli
ne uporabljajte adapterskih vtikačev.
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
c) Ne izpostavljajte orodja dežju in
vlažnim vremenskim pogojem. Vdor
vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f) Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
RCD stikala zmanjšuje možnost
električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
zaščitne opreme, kot je zaščitna maska
proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate
9
SLOVENŠČINA
c)
d)
e)
f)
g)
v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost
telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje ali
ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja ali
s tem navodilom za uporabo. Električna
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
10
e)
f)
g)
Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, ali je električno orodje
mogoče poškodovano! Preverite, ali
gibljivi deli pravilno delujejo, ali so
zlomljeni in tako poškodovani, da aparat
ne deluje več pravilno. Poškodovano
električno orodje popravite pred
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABO KROŽNIH
ŽAG
Varnostna navodila za vse
žage
a)
NEVARNOST: Z rokami se ne približujte
območju rezanja in žaginemu listu. Z drugo
roko držite pomožni ročaj ali ohišje
motorja. Če držite žago z obema rokama, si
rok ne morete porezati z listom.
b) Ne segajte z roko pod obdelovanec. Ščitnik
vas ne more zavarovati pred žago v območju
pod obdelovancem.
c) Nastavite globino reza glede na debelino
obdelovanca. Pod obdelovancem se sme
videti manj kot celoten zob žaginega lista.
d) Nikoli ne držite obdelovanca z roko in
ne položite obdelovanca na koleno.
Pritrdite obdelovanec na stabilno podlago.
Pomembno je, da pravilno podprete
obdelovanec; tako zmanjšate izpostavljenost
telesa, zagozdenje lista ali izgubo nadzora.
e) Ko opravljate dela, kjer se lahko
pripomoček za rezanje dotakne skrite
napeljave, električno orodje vedno držite
za izolirano površino. Pri stiku z žico pod
napetostjo bodo pod napetostjo tudi kovinski
SLOVENŠČINA
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
hude telesne poškodbe uporabnika.
f) Pri žaganju dolgih rezov vedno uporabljajte
zaščitno vodilo ali vodilno letev. Tako
izboljšate natančnost reza in zmanjšate
možnost zagozdenja lista.
g) Vedno uporabljajte liste pravilnih velikosti
in oblik (kotne ali okrogle) izvrtin. Listi, ki ne
ustrezajo pritrdilni opremi žage, se lahko vrtijo
ekscentrično in povzročijo izgubo nadzora.
h) Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali
nepravilnih podložk ali vijakov. Podložke
in vijak lista so posebej izdelani za to žago in
omogočajo optimalno učinkovitost in varnost
pri delu.
Vzroki in preventivni ukrepi pri
nasprotnem udarcu
– Nasprotni udarec je nenadna reakcija
zagozdenega, upognjenega ali
neporavnanega lista, ki lahko povzroči, da se
žaga nenadzorovano dvigne iz obdelovanca in
udari proti uporabniku;
– Če je list priščipnjen ali se zagozdi v zarezi,
se list ustavi, reakcija motorja pa lahko
orodje z veliko hitrostjo potisne nazaj proti
uporabniku;
– Če je list žage pri potopu v zarezo zasukan
ali ni poravnan, lahko zobje na zadnji strani
žage "zakopljejo" v zgornjo površino lesa ter
povzročijo, da se list privzdigne iz zareze in
skoči nazaj proti uporabniku.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe
žage in/ali nepravilnega procesa uporabe, čemur
pa se lahko izognete, če upoštevate spodnja
navodila:
a) Z obema rokama trdno držite žago in
postavite roke tako, da se lahko uprete
sili povratnega udarca. Telo postavite na
eno ali drugo stran žage, ne pa v isto linijo
z žago. Povratni udarec lahko povzroči, da
žaga skoči nazaj, toda če pravilno ukrepate,
lahko sile povratnega udarca tudi nadzorujete.
b) Če se list zagozdi ali če iz kakršnega koli
razloga pride do prekinitve v rezanju,
sprostite sprožilno stikalo ter negibno
zadržite žago v materialu, dokler se list
popolnoma ne ustavi. Nikoli ne poskušajte
odstraniti žage iz obdelovanca ali povleči
žage nazaj, medtem ko se list še premika;
to lahko povzroči nastanek povratnega
udarca. Preverite in ustrezno ukrepajte ter
odstranite vzrok/zagozdenja lista.
c) Ko ponovno zaženete žago v obdelovancu,
naravnajte rezilo lista na sredino zareze
in preverite, da zobje žage niso zagozdeni
v materialu. Če je list žage zagozden, lahko
izskoči ali udari nazaj iz obdelovalca, ko
ponovno zaženete žago.
d) Velike plošče podprite in s tem zmanjšajte
nevarnost, da bi se list zagozdil in bi prišlo
do povratnega udarca. Večji obdelovanci se
lahko upogibajo zaradi lastne teže. Pod ploščo
morate podstaviti podpornike na obeh straneh,
v bližini linije reza in v bližini roba plošča.
e) Ne uporabljajte skrhanih ali poškodovanih
listov. Ne-nabrušeni ali nepravilno postavljeni
listi lahko povzročijo nastanek ozkih zarez oz.
posledično prekomerno trenje, zagozdenje
lista in povratni udarec.
f) Zapori za nastavitev globine lista in
poševnosti reza morata biti trdno pritrjeni
pred začetkom reza. Če se nastavitev lista
spremeni med rezom, lahko to povzroči
zagozdenje in povratni udarec.
g) Bodite še posebej previdni pri izdelavi
„potopnih“ rezov v obstoječe stene ali
v druga nevidna območja. Štrleči list lahko
zareže v predmete, ki lahko povzročijo
povratni udarec.
Varnostna navodila nihajnega
ščitnika
a) Pred vsako uporabo preverite spodnji
ščitnik za pravilno zapiranje. Ne delajte
z žago, če se spodnji ščitnik ne premika
neovirano ali če se ne zapre takoj.
Nihajnega ščitnika nikoli ne pritrjujte
v odprto lego. Če žaga po nesreči pade, se
lahko spodnji ščitnik ukrivi. Dvignite spodnji
ščitnik z odmično ročico in se prepričajte, da
se pomika neovirano in da se ne dotika rezila
ali kakršnega drugega sestavnega dela pri
vseh možnih kotih in globinah rezanja.
b) Preverite delovanje vzmeti spodnjega
ščitnika. Če ščitnik in vzmet ne delujeta
pravilno, ju morate pred uporabo popraviti.
Spodnji ščitnik se lahko premika počasi zaradi
poškodovanih delov, ostankov smole ali
nabiranja smeti.
c) Spodnji ščitnik lahko odmaknete ročno
samo pri posebnih zahtevah rezanja, kot
so npr. "potopnih rezih" in "sestavljenih
rezih". Dvignite spodnji ščitnik z odmično
ročico in ga spustite takoj, ko se rezilo
zareže v obdelovanec. Za vse ostale
vrste rezanja mora spodnji ščitnik delovati
samodejno.
11
SLOVENŠČINA
d) Vedno bodite pozorni na to, da se celotno
rezilo pokrije preden odložite žago na
mizo ali na tla. Nezaščiten premikajoči se list
lahko povzroči, da se žaga pomika nazaj in
prereže vse, kar ji stoji na poti. Upoštevajte
čas, preden se list ustavi, potem ko sprostite
stikalo.
Dodatni varnostni napotki za
krožne žage
• Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
• Nosite masko za prah. Izpostavljenost
prašnim delcem lahko povzroči težave pri
dihanju in možne telesne poškodbe.
Vedno nosite zaščitna očala.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
Časovna koda (z), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2013 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 165 mm (6-1/2») krožno žago (DWE550) ali
1 184 mm (7-1/4») krožno žago (DWE560)
• Ne uporabljajte rezil, ki so večjega ali
manjšega obsega kot priporočeno. Pravilni
tip in zmogljivost lista preverite v tehničnih
podatkih. Uporabljajte samo rezila, ki so
določena v tem priročniku in so v skladu
z EN 847-1.
1 Rezilo krožne žage
• Nikoli ne uporabljajte abrazivnih rezalnih
plošč.
1 Nazorna risba
• Ne uporabljajte priborov, ki za delovanje
potrebujejo dovod vode.
• Uporabite primež ali kako drugo orodje za
pritrditev obdelovanca na stabilno delovno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali
ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko
povzroči izgubo nadzora.
Ostala tveganja
Naslednja tveganja so povezana z uporabo
krožnih žag.
– Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se ali
vročih delov orodja.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu, ki
nastane pri delu z lesom.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo orodja preberite navodila
za uporabo.
Uporabljajte zaščito sluha.
12
1 Ključ za rezilo
1 Vzporedno vodilo
1 Ustnik za odsesavanje prahu
1 Navodila za uporabo
• Prepričajte se, da se orodje, sestavni deli in
pripomočki med prevozom ni poškodovalo.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
a. Sprožilno stikalo
b. Glavni ročaj
c. Zaklep rezila
d. Zaključna kapa
e. Pomožni ročaj
f. Gumb za nastavitev naklona
g. Mehanizem za nastavitev naklona
h. Osnovna plošča
i. Spodnji ščitnik rezila
j. Vijak za pritrditev lista žage
k. Ročka spodnjega ščitnika
l. Zgornji ščitnik rezila
m. Gumb za zaklep
NAMEN UPORABE
Visoko zmogljive krožne žage so namenjene
profesionalnemu žaganju lesa. NE
SLOVENŠČINA
UPORABLJAJTE priborov, ki za delovanje
potrebujejo dovod vode. NE UPORABLJAJTE
brusnih kolutov ali rezil. NE UPORABLJAJTE
orodja v vlažnih pogojih ali v prisotnosti vnetljivih
tekočin in plinov.
Tovrstna visoko učinkovite žage so profesionalna
električna orodja. NE DOVOLITE, da bi otroci prišli
v stik z orodjem. Neizkušeni uporabniki naprave
naj se je poslužujejo le pod strokovnim nadzorom.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vašo DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z standardom EN 60745 in
ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate vgraditi nov vtič napajalnega kabla:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
Uporaba napajalnega podaljška
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen 3-žični napajalni podaljšek, ki
ustreza vhodni električni napetosti vašega orodja
(glej Tehnične podatke). Najmanjši premer kabla
mora znašati 1,5 mm2; maksimalna dolžina kabla
pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete
in zamenjate nastavitve ter pred
popravili. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Zamenjava rezil
MONTAŽA REZILA (SL. 1 - 4)
PREVIDNO (SAMO ZA MODEL
DWE550): Notranja prirobnica
ima 20 mm premer na eni strani in
19 mm premer na drugi strani. Stran
z 19 mm premerom je označena
19 in stran z 20 mm premerom je
označena 20. Uporabite pravilno stran,
ki je skladna s premerom rezila, ki ga
želite uporabljati. Če montirate rezilo
na napačni strani, lahko privede do
nevarnih vibracij.
1. Z uporabo ročke spodnjega ščitnika (k),
povlecite spodnji ščitnik rezila (i) in postavite
rezilo na vreteno rezila, da se podpira na
notranjo pritrdilno podložko (o). Prepričajte
se, da se bo rezilo vrtelo v pravilno smer
(smer vrtenja puščice na rezilu in zobje rezila
morajo biti obrnjeni v isto smer kot puščica, ki
ponazarja smer vrtenja na žagi). Ne nanašajte
se na to, da je montaža rezila pravilna, če
je natisnjena stran rezila obrnjena v vašo
smer. Ko povlečete spodnji ščitnik rezila, da
namestite rezilo, preverite stanje in delovanje
ščitnika spodnjega rezila in se prepričajte, da
deluje pravilno. Preverite, ali se ščitnik lahko
neovirano premika in ali se ne dotika lista ali
katerega koli drugega dela pri vseh nagibih in
globinah reza.
2. Na vreteno postavite zunanjo pritrdilno
podložko (n) tako, da je večja ravna stran
obrnjena v smeri rezila in da je napis rezila
usmerjen v vašo smer.
13
SLOVENŠČINA
3. Z roko privijte vijak za pritrditev lista žage
(j) v vreteno žage (vijak ima desni navoj zategnite ga v smeri gibanja urinega kazalca).
4. Ko s ključem za rezilo vrtite vreteno žage,
pritisnite zaklep rezila (c), da se aktivira zaklep
rezila in zaustavi vrtenje rezila.
5. S ključem za rezilo zategnite vijak za pritrditev
lista žage.
OPOMBA: Nikoli ne aktivirajte zaklepa za rezilo,
ko žaga deluje in ga ne uporabljajte da zaustavitev
delovanja žage. Nikoli ne vklopite žage, ko je
zaklep rezila aktiviran. Takšno početje lahko
privede do večje gmotne škode.
ZAMENJAVA REZILA (SL. 2 - 4)
1. Da odvijete vijak za pritrditev lista žage (j),
pritisnite zaklep rezila (c) in s ključem za rezilo
zavrtite vreteno žage (s), da se aktivira zaklep
rezila in zaustavi vrtenje rezila. Ko je zapora
rezila aktivirana, s ključem za rezilo zavrtite
vijak za pritrditev lista žage v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca (ker ima vijak desni
navoj, ga je treba zavrteti v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca, da ga odvijete).
2. Odstranite vijak za pritrditev lista žage (j) in
zunanjo pritrdilno podložko (n). Odstranite
staro rezilo.
3. Počistite morebitne ostanke žaganja ali prahu,
ki se je nabral v ščitniku ali področju okoli
podložke in preverite stanje ter delovanje
spodnjega ščitnika rezila, kot je opisano
zgoraj. Ne podmazujte tega predela.
4. Zmeraj uporabljajte rezila, ki so pravilne
velikosti (premera) in s pravilno velikostjo in
obliko središčne luknje za montažo rezina
na vreteno žage. Vedno se prepričajte, da je
največje priporočljivo št. vrtljajev (vrtlj./min.) na
listu enako ali večje hitrosti (vrtlj./min.) žage.
5. Sledite korakom od 1 do 5 v razdelku
Montaža rezila in se prepričajte, da se bo po
namestitvi rezilo vrtelo v pravilno smer.
SPODNJI ŠČITNIK REZILA
OPOZORILO: Spodnji ščitnik rezila
je varnostna naprava, ki zmanjšuje
tveganje za nastanek resnih telesnih
poškodb. Nikoli ne uporabljajte žage,
če spodnji ščitnik rezila manjka ali če
je poškodovan, nepravilno sestavljen
ali če ne deluje pravilno. Hkrati pa
se ne zanašajte na spodnji ščitnik
rezila, da vas bo obvaroval pred vsemi
nevarnostmi. Vaša varnost je odvisna
od upoštevanja vseh varnostnih
navodil in varnostnih ukrepov ter
14
pravile uporabe žage. Pred vsako
uporabo preverite spodnji ščitnik za
pravilno zapiranje. Servisirajte žago
pred uporabo, če spodnji ščitnik rezila
ne deluje pravilno ali če manjka. Za
varnost in zanesljivost izdelka naj
popravila, vzdrževanje in prilagoditve
izvajajo samo pooblaščeni servisni
centri ali izkušeni in usposobljeni
strokovnjaki, ki uporabljajo originalne
nadomestne dele.
PREVERJANJE SPODNJEGA ŠČITNIKA (SL. 1)
1. Izključite orodje in odklopite vir napajanja.
2. Zavrtite ročko spodnjega ščitnika (sl. 1, k) od
popolnoma zaprtega položaja v popolnoma
odprt položaj.
3. Sprostite ročko (k) in preverite, da se ščitnik (i)
vrne v popolnoma odprt položaj.
Če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev, je
treba orodje servisirati v pooblaščenem servisu:
• če se ščitnik ne vrne do konca v zaprt položaj;
• če se pomika v presledkih ali počasi;
• če se v kakšnem naklonu ali globini reza
dotika rezila ali kakšnega drugega dela žage.
Nastavitev globine reza (sl. 5-7)
1. Dvignite ročko za nastavitev globine (p), da jo
sprostite.
2. Pravilno globino reza boste dobili tako, da
poravnate zarezo (q) na pasu za prilagoditev
globine rezanja z ustrezno oznako na
zgornjem ščitniku rezila (I).
3. Zategnite ročko za nastavitev globine
4. Da bo rezanje kar se da najbolj učinkovito,
uporabite rezilo s konico iz volfram karbida
in nastavite globino reza tako, da se bo pod
površino obdelovanca pokazalo pribl. polovico
zoba.
5. Postopek preverjanja za pravilno globino reza
prikazuje slika 7. Postavite košček materiala
vzporedno z rezilom, ki ga želite žagati, kot je
prikazano na sliki in ugotovite, do kam sega
spodnji del zoba rezila.
Nastavitev kota naklona (sl. 8)
Mehanizem (g) za kot naklona lahko nastavite od
0° do 48°.
1. Odvijte gumb za nastavitev naklona (f).
2. Naravnajte spodnjo ploščo na želeno oznako
naklona, ki se nahaja na vrtljivi konzoli (u).
3. Zategnite gumb za nastavitev naklona.
SLOVENŠČINA
Zarezni indikator (sl. 9)
Sprednji del okova žage ima zarezni indikator (t),
ki je namenjen navpičnemu rezanju in rezanju pod
kotom. Ta indikator vam omogoča voditi žago po
zarisani črti reza, ki ste jo začrtali na materialu, ki
ga nameravate razrezati. Indikator poravnava levo
(notranjo) stran rezila žage, ki naredi rez (zarezo)
v obdelovanec in vodi rezilo na desno stran
indikatorja. Zareze na spodnji plošči označujejo
kote od 0° do 45°.
Nastavljiv ščitnik za kabel
(sl. 10)
Nastavljiv ščitnik za kabel (v) omogoča kablu,
da se napelje navpično ali vzporedno z rezilom.
Dobavljen je v navpičnem položaju.
NASTAVITEV VZPOREDNEGA POLOŽAJA
(SL.10A)
1. Pritisnite ščitnik za kabel (v) navznoter, kot je
prikazano s puščico.
2. Zavrtite ščitnik za kabel v smeri gibanja
urinega kazalca v vzporedni položaj.
NASTAVITEV NAVPIČNEGA POLOŽAJA
(SL.10B)
1. Pritisnite ščitnik za kabel (v) navznoter, kot je
prikazano s puščico.
2. Zavrtite ščitnik za kabel v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca v navpični položaj.
Montaža in nastavitev vzporednega vodila (sl. 11)
Vzporedno vodilo (w) se uporablja za žaganje
vzporedno z robom obdelovanca.
MONTAŽA
1. Vstavite gumb za nastavitev vzporednega
vodila (x) v odprtino (aa), kot je prikazano
na sliki 11. Gumb pustite ohlapen, da gre
vzporedno vodilo lahko mimo.
2. Vstavite vzporedno vodilo (w) v spodnjo
ploščo (h), kot je prikazano na sliki 11.
3. Zategnite gumb za nastavitev vzporednega
vodila (x).
NASTAVITVE
1. Sprostite gumb za nastavitev vzporednega
vodila (x) in nastavite vzporedno vodilo (w)
na želeno širino. Nastavitev lahko odčitate na
skali vzporednega vodila.
2. Zategnite gumb za nastavitev vodila (x).
Montaža ustnika za odsesavanje prahu (sl. 1, 5, 12)
Vaša krožna žaga model DWE550/DWE560 je
dobavljena z ustnikom za odsesavanje prahu.
MONTAŽA USTNIKA ZA PRAH (SL. 12)
1. Popolnoma odvijte ročko za nastavitev globine
(sl. 5 p).
2. Naravnajte spodnjo ploščo (sl. 1 h) v najnižji
položaj.
3. Poravnajte obe polovici ustnika za
odsesavanje prahu (y) na zgornji ščitnik rezila
(I), kot je prikazano.
4. Vstavite vijake in zategnite.
Pred uporabo
• Prepričajte se, da so ščitniki pravilno
nameščeni. Ščitnik lista žage mora biti zaprt.
• Prepričajte se, da se list žage vrti v smer
puščice, ki je označena na njem.
• Ne uporabljajte prekomerno obrabljenih listov
žag.
UPORABA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete
in zamenjate nastavitve ter pred
popravili. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Pravilna drža rok (sl. 13)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem ročaju
(b) in druga roka na stranskem ročaju (e).
15
SLOVENŠČINA
Vklop in izklop (sl. 1)
Iz varnostnih razlogov je sprožilno stikalo (a) na
orodju opremljeno z gumbom za zaklep (m).
Pritisnite na gumb za zaklep, tako da odklenete
orodje.
Za vklop orodja pritisnite na sprožilno stikalo (a).
Takoj ko sprostite sprožilno stikalo, se gumb za
zaklep samodejno vključi in prepreči nenadzorovan
zagon orodja.
OPOMBA: Ne vključite ali izključite
orodja, če se list dotika obdelovanca ali
drugega materiala.
Pritrditev obdelovanca (sl. 14
- 17)
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
pravilno pritrdite obdelovanec in
držite žago čvrsto, da ne izgubite
nadzora nad orodjem.
Sliki 14 in 16 prikazujeta pravilen položaj žaganja.
Sliki 15 in 17 prikazujeta nevaren deloven položaj.
Roke držite proč od območja rezanja. Napajalni
kabel mora biti napeljan na varni razdalji od
področja rezanja, da se med delovnim postopkom
ne zatakne ali prereže.
Da se izognete povratnih udarcev, VEDNO držite
desko ali ploščo v NEPOSREDNI BLIŽINI reza
(sl. 14 in 16). NE DRŽITE deske ali plošče daleč
od reza (sl. 15 in 17). Med delovanjem žage,
mora biti napajalni kabel napeljan na varni razdalji
od področja rezanja in zagotovite, da se med
delovnim postopkom ne zatakne.
PRED KAKRŠNO KOLI NASTAVITEV ŽAGE,
VEDNO NAJPREJ IZKLOPITE ŽAGO OD
NAPAJANJA. Obrnite "lice" obdelovanca - stran, ki
je najbolj pomembna - navzdol. Žaga reže navzgor,
zato bodo odkruški vidni na delovni površini, ki jo
gledate.
Žaganje
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
rezati na način, da je orodje
postavljeno na tla in da približate
material, ki ga želite obdelovati
k žagi. Vedno pritrdite obdelovanec
in približajte orodje k obdelovancu.
Pri tem držite orodje čvrsto v obema
rokama, kot je prikazano na sl. 16.
Postavite širši del spodnje plošče žage na del
obdelovanca, ki je varno podprt in ne na del,
ki bo po rezu odpadel. Npr. slika 16 prikazuje
PRAVILEN način žaganja konca deske. Vedno
pritrdite obdelovanec. Ne poskušajte držati kratke
16
obdelovance z roko! Ne pozabite podpreti lebdeče
in previsne materiale. Bodite previdni pri rezanju
materialov od spodaj navzgor.
Pri dotiku rezila z obdelovancem, se mora rezilo
vrteti z največjo hitrostjo. Če zaženete žago, ko
se rezilo dotika materiala, ki ga želite rezati, ali
če je rezilo potisnjeno v zarezo, bvo to povzročilo
povratni udarec. Žago pomaknite naprej pri
vrtljajih, ki omogoča takojšen rez obdelovanca.
Trdota in žilavost se lahko razlikuje tudi v istem
kosu materiala, grčasti ali vlažni deli pa lahko zelo
obremenijo žago. Ko se to zgodi, pritisnite žago
počasneje kot običajno, pa vendarle dovolj močno,
da reže brez večjega upada hitrosti. Siljenje žage
lahko povzroči grobe reze, netočnost, povratni
udarec in pregrevanja motorja. Če med rezanjem
ugotovite, da je rez zašel mimo, ne poskušajte na
silo poravnati žage. Sprostite stikalo in počakajte,
da se rezilo popolnoma zaustavi. Nato izvlecite
žago, določite nov rez in začnite z novim rezom, ki
je pomaknjen nekoliko bolj znotraj od napačnega.
Če morate začeti z novim rezom, vedno izvlecite
žago. Če želite popraviti rez, ko je rezilo v utoru,
lahko blokirate vrtenje rezila, kar bo privedlo do
povratnega udarca.
V PRIMERU, DA SE REZILO ZAGOZDI,
SPROSTITE SPROŽILO IN POVLECITE
ŽAGO NAZAJ, DA SE ODMAKNE OD
OBDELOVANCA. PRED PONOVNIM REZANJEM
SE PREPRIČAJTE, DA JE REZILO NARAVNOST
V ZAREZI IN DA SE NE DOTIKA REZILNIH
ROBOV.
Ko končate z rezanjem, sprostite sprožilo in
počakajte, da se rezilo popolnoma zaustavi,
preden odmaknete žago od obdelovanca. Takoj ko
dvignete žago, bo vzmet teleskopskega ščitnika,
ki varuje spodnji del rezila zaprla predel rezila. Ne
pozabite, da je rezilo izpostavljeno, dokler ščitnik
ne prekrije rezila. Nikoli iz nobenega razloga ne
segajte pod obdelovanec. Če je treba teleskopski
ščitnik pomakniti nazaj ročno (v primerih ko želite
izrezati žepek), vedno uporabite uvlečno ročico.
OPOMBA: Pri rezanju tankih trakov bodite
previdni, da majhni odrezani kosi ne zaidejo
v notranji del spodnjega ščitnika.
DOLGI REZI
To je postopek, pri katerem se režejo širše deske
v tanke liste - rezanje po dolžini. Pri tem postopku
je ročno vodenje žage oteženo, zato priporočamo
uporabo vzporednega vodila DEWALT (sl. 11, w).
REZANJE ŽEPKOV (ODPRTIN) (SL. 18)
OPOZORILO: Nikoli ne privežite
ščitnik v dvignjen položaj. Pri rezanju
žepkov nikoli ne pomikajte žage nazaj.
SLOVENŠČINA
To lahko privede do tega, da žaga na
obdelovancu poskoči in privede do
telesnih poškodb.
Rezanja žepka je rezanje odprtine v tla, steno ali
drugo ravno površino.
1. Nastavite globino reza na spodnji plošči žage.
2. Naklonite žago naprej in naslonite sprednji del
spodnje plošče žage na material, ki ga želite
zarezati.
3. S pomočjo ročice spodnjega ščitnika
pomaknite ščitnik rezila navzgor. Spustite
zadnji del spodnje plošče žage, da se zobje
rezila približajo rezilni črti.
4. Sprostite ščitnik rezila (ob stiku z materialom
bo ostal v odprtem položaju, tako da boste
lahko pričeli z rezom). Odmaknite roko od
ročice ščitnika in čvrsto primite za pomožni
ročaj (e), kot je prikazano na sliki 18. Roke in
noge naravnajte v takšen položaj, da boste
kos povratnemu udarcu - v primeru udarca.
5. Pred zagonom žage se prepričajte, da se
rezilo ne dotika delovne površine.
6. Zaženite motor in postopoma spustite žago,
da se spodnja plošča žage nasloni plosko
na material, ki ga želite rezati. Zarežite
v zarezano linijo in dokončajte rez.
PRIKLJUČNI SISTEM AIRLOCK - DWV9000
(IZBIRNA OPREMA) (SL. 19)
AirLock omogoča hiter in zanesljiv priklop cevi
sesalca z ustnikom za odsesavanje prahu (y).
1. Prepričajte se, da je obroč na priklopu AirLock
v odklenjenem položaju. Poravnajte zareze na
obroču in priključku AirLock za odklenjen in
zaklenjen položaj, kot je prikazano.
2. Potisnite priključek AirLock v ustnik za
odsesavanje prahu (y).
3. Zavrtite obroč v zaklenjen položaj.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete
in zamenjate nastavitve ter pred
popravili. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
7. Sprostite sprožilo in dovolite, da se rezilo
popolnoma zaustavi, preden izvlečete rezilo
od materiala.
8. Če želite začeti z novim rezom, sledite zgoraj
opisani postopek.
Odsesavanje prahu (sl. 19)
OPOZORILO: Nevarnost vdihavanja
prahu. Da zmanjšate tveganje telesnih
poškodb, VEDNO uporabljajte
odobreno zaščitno masko za prah.
Orodje je dobavljeno z ustnikom za odsesavanje
prahu (y).
Sesalne cevi najbolj pogostih sesalnikov so
skladne z ustnikom za odsesavanje prahu.
OPOZORILO: PRI ŽAGANJU LESA
VEDNO uporabite odsesovalnik prahu,
ki je zasnovan v skladu z veljavnimi
predpisi in direktivami, ki predpisujejo
meje emisije praha. Sesalne cevi
najbolj pogostih sesalnikov so
združljive z ustnikom za odsesavanje
prahu.
Mazanje
Orodje je sestavljeno iz krogličnih in valjčnih
ležajev, ki se podmazujejo samodejno, zato
mazanje orodja ni potrebno. Vendar priporočamo,
da enkrat letno odnesete ali pošljete orodje
pooblaščenemu servisu v temeljito čiščenje in
pregled.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja in področje
ščitnika z izpihovanjem s suhim
zrakom, ko opazite, da se prah nabere
v in okoli odprtin za zračenje. Med
opravljanjem tega postopka nosite
ustrezno zaščito za oči in masko za
obraz.
SPODNJI ŠČITNIK
Spodnji ščitnik se mora vedno obračati in zapirati
neovirano - od popolnoma odprtega položaja, do
popolnoma zaprtega položaja. Pred rezanjem
z popolnoma odprtim ščitnikom vedno preverite,
17
SLOVENŠČINA
da ščitnik deluje pravilno in da se zapira. Če se
ščitnik zapira počasi ali če se ne zapre popolnoma,
ga je potrebno počistiti ali servisirati. Žage ne
uporabljajte, dokler pomanjkljivost ni odpravljena.
Za čiščenje ščitnika uporabite suh zrak ali mehko
krtačo in z vodila ščitnika in okoli vzmeti odstranite
nakopičeno žaganje in ostanke lesa. Če čiščenje
ne bo odpravilo težave, je potrebno orodje
servisirati v pooblaščenem servisu.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Rezila
Topa rezila bodo rezala neučinkovito, privedla
bodo do preobremenitve motorja žage, bolj opazno
bo cefranje in trganje lesa, obstaja pa tudi večja
nevarnost za povratni udarec. Rezilo zamenjajte
takoj, ko žage ni več lahko potiskati po dolžini reza,
ko se motor preobremenjuje, ali če se začne rezilo
prekomerno pregrevati. Priporočamo, da imate na
voljo nekaj nadomestnih ostrih rezil, da jih lahko
takoj uporabite. Topa rezila je možno naostriti.
Strjeno gumo na rezilu se lahko odstrani
s petrolejem, terpentinskim oljem ali čistilcem
za pečico. Rezila, ki so pokrita s slojem, ki
onemogočajo sprijemanje snovi lahko uporabljate,
kjer se pri rezanju kopiči večja količina odpadnih
snovi, npr. pri tlačnem rezanju ali rezanju hlodov.
Izbirna dodatna oprema
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte
samo pripomočke, ki jih priporoča
DEWALT.
NE UPORABLJAJTE PRIBOROV, KI ZA
DELOVANJE POTREBUJEJO DOVOD VODE.
REZILA IZ VOLFRAM KARBIDA PRED
UPORABO VIZUELNO PREGLEJTE. ČE JE
REZILO POŠKODOVANO, GA ZAMENJAJTE.
Če potrebujete več informacij glede pravilne
uporabe dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
18
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš izdelek DEWALT ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za odlaganje, ločeno
od ostalih gospodinjskih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih DEWALT izdelkov, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
HRVATSKI
165 mm (6-1/2») KRUŽNA PILA, DWE550
184 mm (7-1/4») KRUŽNA PILA, DWE560
Čestitamo!
razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena korištenja.
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnog električnog alata.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Tehnički podaci
Napon
U.K. i Irska
Tip
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Promjer lista
Maksimalna dubina reza pri
90°
45°
Provrt lista
Podešavanje kuta nagiba
Masa
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučnog tlaka)
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
DWE550 DWE560
230
230
230/115
230/115
1
1
1200
1350
5500
5500
165
184
kg
55
35
20
48°
3,60
65
42
16
48°
3,66
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija ah rezanje drva
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Nesigurnost K =
m/s²
1,5
1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se
razlikovati. To može značajno povećati
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate
230 V alati
10 Ampera, mreža
13 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smrću.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
19
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
c)
DWE550, DWE560
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5.
Također, ovi su proizvodi usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za
dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju
priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2012
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
20
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je
tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, usredotočeni
i rukovodite se zdravim razumom
pri radu s električnim alatom. Ne
upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom
rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja,
čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To pruža
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja
za izvlačenje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama da rade
s njim. Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite
ima li kakvih otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, puknutih dijelova
f)
g)
ili kakvih drugih okolnosti koje mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je
alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda prouzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
DODATNE SIGURNOSNE UPUTE ZA KRUŽNE PILE
Sigurnosne upute za sve pile
a)
OPASNOST: Ruke držite podalje od
područja rezanja i lista pile. Držati drugu
ruke na pomoćnom rukohvatu ili kućištu
motora. Ako pilu pridržavate s obje ruke, one
se ne mogu izložiti opasnosti rezanja s pilom.
b) Ne posežite ispod radnog materijala. Ispod
radnog materijala štitnik ne može pružiti zaštitu
od lista pile.
c) Dubinu rezanja prilagodite debljini radnog
materijala. Ispod radnog materijala mora biti
vidljivo manje od cijelog zuba lista pile.
d) Komad koji režete nikad ne držite u rukama
ili na nogama. Radni materijal učvrstite
za stabilnu platformu. Važno je pravilno
poduprijeti radni materijal kako bi se smanjila
izloženost tijela, zaglavljivanje lista ili gubitak
kontrole.
e) Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi alat mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove električnog alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
f) Prilikom rascjepljivanja uvijek koristite
ogradu za rascjepljivanje ili vodilicu s ravnim rubom. To poboljšava preciznost reza
i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista pile.
21
HRVATSKI
g) Uvijek koristite listove ispravne veličine
i oblika (dijamantni u usporedbi
s okruglim) nosivih otvora. Listovi koji ne
odgovaraju ugradbenim dijelovima pile radit će
ekscentrično i prouzrokovati gubitak kontrole.
h) Nikad ne upotrebljavajte oštećene ili
nepravilne listove ili vijke. Podlošci i listovi
posebno su dizajnirani za vašu pilu te
optimalne performanse i siguran rad.
Uzroci povratnog udara i načini njegovog sprječavanja
– Povratni udar je iznenadna reakcija kod
zaglavljivanja ili pogrešnog poravnanja lista
pile koja izaziva nekontrolirano podizanje pile
i njezino izlaženje iz radnog materijala prema
rukovatelju.
– Kad je list pile zaglavljen ili čvrsto vezan
u zasjeku, list se prestaje kretati i reakcija
motora naglo potiskuje alat prema rukovatelju.
– Ako se list povije u rezu ili nije poravnat
s njime, zubi na stražnjoj strani lista mogu
se ukopati u gornju površinu drva i izazvati
propinjanje lista iz ureza i poskakivanje prema
rukovatelju.
Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe
lista pile i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta
upotrebe i može se izbjeći poduzimanjem sljedećih
preventivnih mjera:
a) S obje ruke čvrsto uhvatite pilu i postavite
ruke tako da se mogu oduprijeti silama
povratnog udara. Tijelo postavite s bilo
koje strane lista pile, nikako u ravnini
s njime. Povratni udar može djelovati tako da
pila poskoči natrag, ali se sile povratnog udara
mogu kontrolirati uvođenjem odgovarajućih
mjera opreza.
b) U slučaju da se disk zaglavio ili je rezanje
prekinuto iz bilo kojeg razloga, otpustite
prekidač i držite pilu bez kretanja dok ne
dođe do potpunog zaustavljanja diska. Pilu
nikad ne pokušavajte uklanjati iz radnog
materijala ili je povlačiti prema natrag
dok je list pile u pokretu jer bi moglo
doći do povratnog udara. Istražite razloge
zaglavljivanja lista i poduzmite korektivne
radnje kako biste uklonili zaglavljivanje.
c) Kod nastavljanja rezanja, list pile
namjestite u sredinu usjeka i provjerite
da zubi pile nisu u dodiru s radnim
materijalom. Ako se list pile zaglavljuje
u radnom materijalu, kod ponovnog pokretanja
alata može doći do propinjanja ili povratnog
udara iz radnog materijala.
22
d) Poduprite velike ploče za minimaliziranje
opasnosti od zaglavljivanja i povratnog
udara diska. Velike ploče mogu propasti
uslijed vlastite težine. Podloge je potrebno
postaviti ispod ploče s obje strane, u blizini
linije reza i u blizini ruba ploče.
e) Ne koristite tupe ili oštećene listove. Listovi
koji nisu naoštreni ili pravilno postavljeni
proizvode uzak usjek koji izaziva pretjerano
trenje, zaglavljivanje lista i povratni udar.
f) Poluge blokiranja dubine lista
i prilagođavanja nagiba moraju biti čvrsto
i sigurno pritegnute prije početka rezanja.
Ako tijekom rezanja dođe do pomicanja
u sklopu za prilagođavanja lista, to može
izazvati zaglavljivanje i povratni udar.
g) Budite dodatno pažljivi tijekom piljenja
u postojećim zidovima ili na drugim
nepreglednim mjestima. Istureni list može
zarezati predmete koji mogu prouzrokovati
povratni udar.
Sigurnosne upute za donji
štitnik
a) Prije svake upotrebe provjerite pravilno
zatvaranje donjeg štitnika. Ne upotrebljavajte pilu ako se donji štitnik ne kreće
slobodno i ne zatvara trenutačno. Donji
štitnik nikad ne pritežite i ne pričvršćujte
u otvorenom položaju. Donji štitnik može
se saviti ako pila slučajno padne na tlo. Donji
štitnik podignite pomoću ručice za otvaranje
i provjerite njegovo slobodno kretanje i da ne
dodiruje list pile ili bilo koji drugi dio, pri svim
kutovima i dubinama rezanja.
b) Provjeriti rad opruge donjeg graničnika.
Ako štitnik i opruga ne funkcioniraju
pravilno, potrebno ih je opraviti prije
upotrebe. Donji štitnik može otežano
funkcionirati zbog oštećenih dijelova,
gumenastih naslaga ili nakupljenog otpada.
c) Donji štitnik je potrebno ručno otvoriti
samo za posebne rezove, kao što su
"probijanja" i "složeni rezovi". Podignite
donji štitnik povlačenjem ručice. Čim list
pile prodre u materijal, oslobodite donji
štitnik. Za sva ostala piljenja donji štitnik
koristi se na automatski način.
d) Prije odlaganja pile na stol ili tlo uvijek
provjerite je li donji štitnik prekrio list pile.
Nezaštićeni list u praznom hodu dovodi do
kretanja pile natrag, a koja reže sve što joj
se nalazi na putu. Obratite pažnju na vrijeme
koje je listu pile potrebno da se zaustavi nakon
otpuštanja prekidača.
HRVATSKI
Dodatne sigurnosne upute za
kružne pile
• Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
oštetiti sluh.
• Koristite maske protiv prašine. Izlaganje
česticama prašine može prouzrokovati
teškoće s disanjem i moguće ozljede.
• Ne upotrebljavajte listove koji su manjeg
ili većeg promjera od preporučenog.
Za pravilne vrijednosti pogledajte tehničke
podatke. Upotrebljavajte isključivo listove pila
specificirane u ovom priručniku i usklađene sa
zahtjevima iz dokumenta EN 847-1.
• Nikad ne upotrebljavajte abrazivne diskove
za odrezivanje.
• Nemojte rabiti dodatke za dovođenje vode.
• Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Stalno prisutni rizici
Primjer:
2013 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 165 mm (6-1/2") kružna pila (DWE550) ili
1 184 mm (7-1/4") kružna pila (DWE550) ili
1 List kružne pile
1 Ključ za list
1 Paralelni rubnik
1 Grlić za odvođenje prašine
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi postojanja
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Prije same upotrebe alata temeljito proučite
ovaj priručnik i upoznajte se s njim.
Opis (crtež 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe kružnih pila:
– Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih ili
vrućih dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
a. Okidač
b. Glavni rukohvat
c. Blokada lista
d. Čep
– Oštećenje sluha.
e. Pomoćni rukohvat
– Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
dodataka.
g. Mehanizam podešavanja kuta nagiba
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom rada u drvu.
f. Ručica za prilagođavanje nagiba
h. Bazna ploča
i. Donji štitnik lista
Oznake na alatu
j. Zatezni vijak lista pile
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
k. Poluga donjeg štitnika
l. Gornji štitnik lista
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
m. Tipka za oslobađanje
NAMJENA
Koristite zaštitu za sluh.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA (CRTEŽ 1)
Ove kružne pile za zahtjevne primjene predviđene
su za profesionalno rezanje drva. NEMOJTE
rabiti dodatke za dovođenje vode s ovom pilom.
NEMOJTE rabiti abrazivne diskove ili listove.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Šifra datuma (z), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Ove pile zahtjevne radove su profesionalni
električni alati. NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze
Koristite zaštitu za oči.
23
HRVATSKI
u dodir s alatom. Dok ovaj alat koristi neiskusan
korisnik potreban je nadzor.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, uključujući
i djecu, kao ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne
smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat raspolaže
dvostrukom izolacijom u skladu
s dokumentom EN 60745, stoga žica
uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
namotaja raspolaže zaštitom
uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena električnog utikača
(samo U.K. i Irska)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobren trožilni produžni kabel pogodan za
ulaznu snagu ovog alata (odjeljak Tehnički
podaci). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a maksimalna duljina 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
24
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili izvođenja popravka.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Promjena lista
DA BISTE POSTAVILI LIST (SL. 1–4)
OPREZ (SAMO DWE550): Unutarnja
prirubnica ima promjer od 20 mm
s jedne strane i 19 mm s druge
strane. Strana s promjerom od 19 mm
označena je brojkom 19, a strana
s promjerom od 20 mm označena je
brojkom 20. Upotrijebite odgovarajuću
stranu za provrt oštrice koju
namjeravate upotrijebiti. Postavljanje
oštrice na pogrešnu stranu može
uzrokovati opasne vibracije.
1. Pomoću ručice donjeg štitnika (k) povucite
donji štitnik lista (i) i postavite list na osovinu
lista o unutarnju steznu podlošku (o),
pazeći na odgovarajući smjer okretanja
lista (strelica označava odgovarajući smjer,
a zupci moraju biti usmjereni kako pokazuje
strelica). Nemojte pretpostavljati da je list
uvijek pravilno postavljen ako su naljepnice
i oznake na oštrici okrenute prema Vama
Prilikom uvlačenja donjeg štitnika lista kako
biste postavili list, provjerite stanje i pravilno
funkcioniranje donjeg štitnika lista. Provjerite
slobodno kretanje štitnika i da ne dodiruje list
pile ili bilo koji drugi dio, pri svim kutovima
i dubinama rezanja.
2. Postavite vanjsku steznu podlošku (n) na
osovinu pile tako da velika ravna površina
bude oslonjena o list, a natpis na vanjskoj
steznoj podlošci okrenut prema Vama.
3. Rukom uvijte vijak za pritezanje lista (j)
u osovinu lista (vijak ima desne navoje te ga
je za zatezanje potrebno okrenuti u smjeru
kazaljke na satu.
4. Pritisnite blokadu lista (c) dok okrećete
osovinu pile ključem za list, tako da se
blokada lista aktivira, a list prestane okretati.
5. Pomoću ključa za list čvrsto pritegnite stezni
vijak lista.
HRVATSKI
NAPOMENA: Nemojte aktivirati blokadu lista
dok je pila pokrenuta niti je aktivirati kako biste
zaustavili alat ili list. Nemojte uključivati pilu dok je
blokada lista aktivirana. U tom slučaju dolazi do
ozbiljnog oštećenja pile.
DA BISTE ZAMIJENILI LIST (SL. 2–4)
1. Da biste oslobodili vijak za pritezanje lista (j),
pritisnite blokadu lista (c) i zakrenite osovinu
pile pomoću ključa za list (s) tako da se
blokada lista aktivira i list prestane okretati.
Dok je blokada lista aktivirana, okrenite vijak
za pritezanje lista suprotno od kazaljke na satu
pomoću ključa za list (vijak ima desne navoje,
stoga ga je za otpuštanje potrebno okrenuti
suprotno od kazaljke na satu).
2. Uklonite vijak za pritezanje lista (j) i vanjsku
steznu podlošku (n). Uklonite stari list.
3. Očistite piljevinu koja se možda nakupila
na štitniku ili području stezne podloške te
provjerite stanje i funkcioniranje donjeg štitnika
lista kao što je prethodno opisano. Ovo
podruje nemojte podmazivati.
4. Uvijek upotrijebite list odgovarajuće veličine
(promjera) i odgovarajuće veličine i oblika
središnjeg otvora za montiranje lista na
osovinu. Uvijek provjerite je li maksimalna
preporučena brzina (broj okretaja u minuti,
rpm) na listu pile jednaka ili veća brzini (broju
okretaja) pile.
5. Obavite postupke od 1 do 5 u odjeljku
Postavljanje lista, pazeći na odgovarajući
smjer okretanja lista.
DONJI ŠTITNIK LISTA
UPOZORENJE: Donji štitnik lista
sigurnosna je značajka koja smanjuje
rizik od tjelesnih ozljeda. Pilu nemojte
rabiti ako donji štitnik nedostaje, ako
je oštećen, pogrešno sastavljen ili ne
radi pravilno. Nemojte očekivati da će
Vas donji štitnik lista zaštititi u svim
okolnostima. Vaša sigurnost ovisi
o poštivanju svih upozorenja i mjera
opreza, kao i pravilnom radu pile. Prije
svake upotrebe provjerite pravilno
zatvaranje donjeg štitnika. Ako donji
štitnik nedostaje ili ne radi ispravno,
servisirajte pilu prije upotrebe. Radi
sigurnosti i pouzdanosti proizvoda,
popravke, održavanje i podešavanja
treba obavljati ovlašteni servis ili
drugi kvalificirani servisi uz isključivu
uporabu identičnih zamjenskih
dijelova.
PROVJERA DONJEG ŠTITNIKA (SL. 1)
1. Isključite alat i iskopčajte ga iz napajanja.
2. Zakrenite ručicu donjeg štitnika (sl. 1, k)
iz potpuno zatvorenog položaja u potpuno
otvoreni položaj.
3. Pustite ručicu (k) i provjerite je li se štitnik (i)
vratio u potpuno otvoreni položaj.
Alat treba servisirati u kvalificiranom servisu ako:
• se ne vraća u potpuno zatvoreni položaj,
• se kreće isprekidano ili polako ili
• dodiruje list ili bilo koji dio alata u svim
kutovima i dubinama reza.
Prilagođavanje dubine reza
(sl. 5-7)
1. Za oslobađanje podignite ručicu za
podešavanje dubine reza (p).
2. Da biste postigli odgovarajuću dubinu reza,
poravnajte urez (q) na traci za podešavanje
dubine s odgovarajućom oznakom na gornjem
štitniku lista (l).
3. Pritegnite ručicu za prilagođavanje dubine
4. Za najučinkovitije rezanje pomoću lista
s karbidnim vrhovima, podesite dubinu tako da
je pola zupca ispod površine drva koje režete.
5. Način provjere odgovarajuće dubine rezanja
prikazan je na slici 7. Položite materijal koji
namjeravate rezati duži bočne strane lista,
kao što je prikazano na slici te provjerite koliko
zupca viri izvan materijala.
Prilagođavanje kuta nagiba
(sl. 8)
Mehanizam za podešavanje nagiba (g) može se
postaviti između 0° i 48°.
1. Za oslobađanje mehanizma zakrenite ručicu
za podešavanje nagiba (f).
2. Zakrenite papučicu do oznake željenog kuta
na zakretnoj konzoli (u).
3. Zakrenite ručicu za podešavanje nagiba kako
biste ponovo zategnuli mehanizam.
Pokazivač usjeka (sl. 9)
Prednji dio papučice ima pokazivač usjeka (t)
za okomito rezanje i rezanje pod nagibom. Ovaj
pokazivač omogućuje vođenje pile duž reznih linija
označenih na materijalu koji režete. Pokazivač se
poravnava s lijevom (unutarnjom) stranom lista
pile, stoga će utor ili usjek koji izreže list biti desno
od pokazivača. Urezi na baznoj ploči označavaju
0° i 45°.
25
HRVATSKI
Podesivi štitnik kabela (sl. 10)
Prije rada
Podesivi štitnik kabela (v) omogućuje postavljanje
kabela okomito ili paralelno u odnosnu na list.
Isporučuje se u okomitom položaju.
• Provjerite jesu li štitnici pravilno postavljeni.
Štitnik lista pile mora biti u zatvorenom
položaju.
ZA PARALELNI POLOŽAJ (SL. 10A)
• Provjerite okreće li se list u smjeru strelica na
listu.
1. Pritisnite štitnik kabela (v) kao što naznačuje
strelica.
2. Zakrenite štitnik kabela u smjeru kazaljke na
satu u paralelni položaj.
ZA OKOMITI POLOŽAJ (SL. 10B)
1. Pritisnite štitnik kabela (v) kao što naznačuje
strelica.
2. Zakrenite štitnik kabela suprotno od kazaljke
na satu u okomiti položaj.
Postavljanje i prilagođavanje
paralelnog rubnika (sl. 11)
Paralelni rubnik (w) koristi se za rezanje paralelno
s rubom radnog materijala.
MONTIRANJE
1. Umetnite ručicu za podešavanje paralelnog
rubnika (x) u otvor (aa) kao što je prikazano na
slici 11, držeći ručicu labavom kako bi paralelni
rubnik mogao proći.
2. Umetnite paralelni rubnik (w) u baznu ploču
(h) kao što je prikazano na slici 11.
3. Pritegnite ručicu za podešavanje paralelnog
rubnika.
PODEŠAVANJE
1. Otpustite ručicu za podešavanje rubnika (x)
i podesite paralelni rubnik (w) na željenu
širinu. Postavka širine može se očitati na skali
paralelnog rubnika.
2. Pritegnite ručicu za podešavanje rubnika (x).
Postavljanje grlića za odvođenje prašine (sl. 1, 5, 12)
• Provjerite okreće li se list u smjeru strelica na
listu.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili izvođenja popravka.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Pravilan položaj ruku (crtež 13)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (b), dok drugom rukom držite
pomoćni rukohvat (e).
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
Kružna pila DWE550/DWE560 opremljena je
grlićem za odvođenje prašine.
Iz sigurnosnih razloga, prekidač za uključivanje
i isključivanje (a) opremljen je tipkom za
oslobađanje (m).
DA BISTE POSTAVILI GRLIĆ ZA ODVOĐENJE
PRAŠINE (SL. 12)
Da biste oslobodili alat, pritisnite tipku za
oslobađanje.
1. Potpuno otpustite ručicu za podešavanje
dubine (sl. 5, p).
2. Baznu ploču (sl. 1, h) postavite u najniži
položaj.
3. Poravnajte dvije polovice grlića za odvođenje
prašine (y) preko gornjeg štitnika lista (l) kao
što je prikazano.
4. Umetnite vijke i čvrsto pritegnite.
26
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a).
Odmah nakon otpuštanja prekidača automatski se
aktivira sklopka za blokiranje kako bi se spriječilo
neplanirano pokretanje električnog alata.
NAPOMENA: Alat ne UKLJUČUJTE
ili ISKLJUČUJTE dok list pile dodiruje
radni materijal ili druge predmete.
HRVATSKI
Podmetač radnog materijala
(sl. 14–17)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda,
pravilno podložite radni materijal
i čvrsto držite pilu kako biste
spriječili gubitak nadzora.
Slike 14 i 16 prikazuju pravilan položaj prilikom
rezanja. Slike 15 i 17 prikazuju nesigurne uvjete.
Ruke treba držati podalje od područja rezanja, kao
i kabel napajanja kako ne bi bio zahvaćen ili visio
preko radnog materijala.
Kako biste spriječili povratni udar, UVIJEK
podložite dasku ili ploču BLIZU rezne linije, (sl. 14
i 16). NEMOJTE podlagati dasku ili ploču podalje
od rezne linije (sl. 15 i 17). Prilikom upotrebe pile
držite kabel podalje od reznog područja i pazite da
ne visi preko radnog materijala.
PRIJE BILO KAKVOG PODEŠAVANJA UVIJEK
ISKLJUČITE PILU! Radni materijal postavite sa
stranom čiji je izgled važniji okrenutom prema dolje.
Pila reže prema gore stoga će iverci biti na strani
materijala okrenutoj prema gore.
Rezanje
UPOZORENJE: Ne pokušavajte rabiti
ovaj alat tako da ga položite naopako
na radnu površinu, a radni materijal
približite alatu. Radni materijal uvijek
dobro učvrstite, a alat približite radnom
materijalu, čvrsto pridržavajući alat
objema rukama kao što je prikazano
na slici 16.
Širi dio papučice postavite na dio radnog materijala
koji je na čvrstoj podlozi, a ne na dio koji će
otpasti po završetku rezanja. Na slici 16 prikazan
je primjer ISPRAVNOG načina odrezivanja kraja
ploče. Radni materijal uvijek pritegnite. Radne
materijale ne pokušavajte držati rukom! Svakako
podložite duge radne materijale koji prelaze rub
radne površine, kao što su grede. Budite oprezni
prilikom piljenja radnog materijala odozdo.
Pila treba postići punu brzinu prije kontakta
s materijalom koji režete. Pokretanje pile
prislonjene uz radni materijal ili potisnute u usjek
može uzrokovati povratni udarac. Pilu potiskujte
prema naprijed brzinom koja omogućuje lako
rezanje. Tvrdoća i otpornost mogu varirati u istom
komadu radnog materijala, a godovi i vlažni dijelovi
mogu uzrokovati jako naprezanje pile. Ako se
to dogodi, pilu potiskujte polaganije, no dovoljno
snažno kako biste nastavili raditi bez velikog
smanjenja brzine. Forsiranje pile može uzrokovati
grube i neprecizne rezove, povratni udarac
i pregrijavanje motora. Ako rez skrene s linije,
ne pokušavajte ga forsirati natrag na reznu liniju.
Pustite prekidač i pričekajte da se list potpuno
zaustavi. Zatim možete povući pilu i započeti novi
rez unutar postojećeg. Ako trebate promijeniti rez,
u svakom slučaju povucite pilu. Forsiranje ispravka
unutar reza može uzrokovati zaglavljivanje pile
i povratni udarac.
AKO SE PILA ZAGLAVI, PUSTITE PREKIDAČ
I POVUCITE PILU TAKO DA SE OSLOBODI.
PRIJE PONOVNOG POKRETANJA PROVJERITE
JE LI LIST PORAVNAT S REZNOM LINIJOM
I ODMAKNUT OD RUBA RADNOG MATERIJALA.
Kad završite s rezanjem, pustite prekidač
i pričekajte da se list zaustavi prije nego što
podignete pilu od radnog materijala. Kad podignete
pilu, opruga teleskopskog štitnika automatski će
uvući štitnik pod list. Imajte na umu da je list sve
do tada izložen. Nikad ne posežite ispod radnog
materijala. Ako teleskopski štitnik morate uvući
ručno (to je potrebno prilikom započinjanja rezanja
"džepova"), uvijek upotrijebite ručicu za uvlačenje.
NAPOMENA: Prilikom rezanja tankih traka, pazite
da mali odrezani komadi ne ostaju unutar donjeg
štitnika.
RASCJEPLJIVANJE
Rascjepljivanje je postupak rezanja širih ploča
u uže trake duž godova drva. Ručno vođenje teže
je prilikom ove vrste piljenja te se preporučuje
upotreba paralelnog rubnika tvrtke DEWALT (sl. 11,
w).
REZANJE DŽEPOVA (SL. 18)
UPOZORENJE: Štitnik lista nikad
nemojte pričvršćivati u podignutom
položaju. Prilikom rezanja džepova
nemojte pomicati pilu prema natrag. To
može uzrokovati podizanje od radnog
materijala, uslijed čega mogu nastati
ozljede.
Rezanje "džepa" izvodi se u podu, zidu ili drugoj
ravnoj površini.
1. Podesite papučicu tako da list reže na željenoj
dubini.
2. Zakrenite pilu prema naprijed i položite
papučicu na materijal koji režete.
3. Podignite donji štitnik u podignuti položaj
pomoću ručice donjeg štitnika. Spustite
stražnji dio papučice tako da zupci lista gotovo
dodiruju reznu liniju.
4. Oslobodite štitnik lista (njegov kontakt
s radnim materijalom održava ga u položaju
za slobodno otvaranje prilikom započinjanja
rezanja). Maknite ruku s ručice štitnika
i čvrsto primite pomoćnu ručku (e), kao što
je prikazano na slici 18. Postavite tijelo i ruku
27
HRVATSKI
tako da se možete oduprijeti povratnom
udarcu ako se dogodi.
5. Pazite da list ne bude u kontaktu s reznom
površinom prije pokretanja pile.
6. Pokrenite motor i postepeno spustite pilu tako
da papučica bude položena ravno na materijal
koji režete. Pomičite pilu duž rezne linije sve
dok ne završite s rezanjem.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili izvođenja popravka.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
7. Pustite prekidač i pričekajte da se list potpuno
zaustavi prije nego što izvadite list iz radnog
materijala.
8. Prilikom započinjanja svakog novog reza
ponovite prethodne postupke.
Odvođenje prašine (crtež 19)
UPOZORENJE: Rizik od udisanja
prašine. Da biste smanjili rizik od
tjelesne ozljede, UVIJEK nosite
odobrenu masku za prašinu.
Uz alat je isporučen grlić za odvođenje prašine (y).
Crijeva većine uobičajenih usisavača mogu se
izravno postaviti na grlić za odvođenje prašine.
UPOZORENJE: UVIJEK upotrijebite
usisavač koji je dizajniran u skladu
s važećim propisima o emisiji prašine
tijekom piljenja drva. Crijeva većine
uobičajenih usisavača mogu se
izravno postaviti na otvor za odvođenje
prašine.
SUSTAV ZA PRIKLJUČIVANJE AIRLOCK DWV9000 (PRODAJE SE ZASEBNO) (SL. 19)
AirLock omogućuje brzo i sigurno povezivanje
grlića za odvođenje prašine na alatu (y) i uređaja
za odvođenje prašine.
1. Provjerite je li obujmica na priključku AirLock
u otključanom položaju. Poravnajte ureze
na priključku AirLock kao što je prikazano za
otključane i zaključane položaje.
2. Pritisnite priključak AirLock na grlić za
odvođenje prašine (y).
3. Zakrenite obujmicu u zaključani položaj.
ODRŽAVANJE
Ovaj DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
28
Podmazivanje
Podmazivanje nije potrebno jer su u alat ugrađeni
samopodmazujući ležajevi. Međutim, preporučuje
se da jedanput godišnje alat odnesete ili pošaljete
u ovlašteni servis radi temeljitog čišćenja, provjere
i podmazivanja kućišta prijenosa.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
i štitnika ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
u ventilacijskim otvorima i oko njih.
Tijekom izvođenja ovog postupka
nosite zaštitu za oči i odobrenu masku
protiv prašine.
DONJI ŠTITNIK
Donji štitnik treba se uvijek slobodno zakretati
i zatvarati iz potpuno otvorenog u potpuno
zatvoreni položaj. Prije rezanja uvijek provjerite
ispravnost tako da potpuno otvorite štitnik i pustite
ga da se zatvori. Ako se štitnik zatvara sporo ili
nepotpuno, potrebno ga je očistiti ili servisirati.
Nemojte rabiti pilu dok ne bude radila ispravno. Da
biste očistili štitnik, upotrijebite suhi zrak ili meku
četku kako biste uklonili svu nakupljenu piljevinu
ili otpad iz putanje štitnika i oko opruge štitnika.
Ako to ne riješi problem, pilu treba servisirati
u ovlaštenom servisu.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
HRVATSKI
Oštrice
Tupa oštrica uzrokuje neučinkovito rezanje,
preopterećivanje motora pile, prekomjerno
nastajanje iveraka i veću mogućnost povratnog
udarca. Promijenite list kada se pila više ne
pomiče lako duž linije reza, ako se motor napreže
ili se list prekomjerno zagrijava. Dobro je pri
ruci imati rezervne listove kako bi oštri listovi bili
dostupni u slučaju potrebe. Tupi listovi mogu se
većim dijelom naoštriti.
Stvrdnuta žvakaća guma na listu može se ukloniti
kerozinom, terpentinom ili sredstvom za čišćenje
pećnice. Listovi s premazom protiv prianjanja
mogu se rabiti u primjenama u kojima dolazi do
prekomjernog nakupljanja ostataka, kao što je
stlačeno i zeleno drvo.
Dodatni pribor
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
naznačenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis DEWALT servisa te potpune pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
UPOZORENJE: Obzirom da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora s ovim proizvodom
može biti opasna. Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, uz ovaj se
proizvod smije upotrebljavati isključivo
dodatni pribor preporučen od tvrtke
DEWALT.
NEMOJTE RABITI DODATKE ZA DOVOĐENJE
VODE S OVOM PILOM.
KARBIDNE LISTOVE VIZUALNO PROVJERITE
PRIJE UPOTREBE. ZAMIJENITE IH AKO SU
OŠTEĆENI.
Kod svog lokalnog dobavljača potražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
29
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
30
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
165 mm (6-1/2») KRUŽNA TESTERA, DWE550
184 mm (7-1/4») KRUŽNA TESTERA, DWE560
Čestitamo!
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Tehnički podaci
Napon
VAC
UK i Irska
VAC
Tip
Ulazna snaga
W
Brzina u praznom hodu
min-1
Prečnik lista
mm
Maksimalna dubina rezanja pri
90°
mm
45°
mm
Otvor lista
mm
Podešavanje ugla rezanja
Težina
kg
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWE550 DWE560
230
230
230/115
230/115
1
1
1200
1350
5500
5500
165
184
55
35
20
48°
3,60
65
42
16
48°
3,66
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah tokom sečenja drveta
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Odstupanje K =
m/s²
1,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
31
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DWE550, DWE560
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
20.08.2012
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
32
c)
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
SRPSKI
d)
e)
f)
g)
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da li
postoji bilo koje drugo stanje koje može
uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge
f)
g)
nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
DODATNA SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA PRAVILA ZA
KRUŽNE TESTERE
Sigurnosna uputstva za sve
testere
a)
OPASNOST: Držite ruke dalje od
područja rezanja i lista testere. Drugu ruku
držite na pomoćnoj dršci ili kućištu motora.
Ako obema rukama držite testeru, onda se ne
možete poseći na listu testere.
b) Ne gurajte ruke i prste ispod radnog
komada. Štitnik vas ne može zaštititi ispod
radnog komada.
c) Dubinu rezanja podesite prema debljini
radnog komada. Ispod radnog komada treba
da se vidi manje od celog zupca lista testere.
d) Nikad ne držite predmet koji treba seći
rukama ili preko svojih nogu. Učvrstite
radni komad na stabilnoj platformi. Važno
je da se radni komad pravilno podupre kako
bi se izlaganje tela, blokada lista testere ili
gubljenje kontrole sveli na minimum.
e) Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni alat dodirne skrivene
vodove. Dodir sa strujnim kablom može da
stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
f) Kada razrezujete uvek koristite graničnik
za razrezivanje ili vođicu sa ravnom ivicom.
To poboljšava preciznost reza i smanjuje
mogućnost blokiranja lista testere.
33
SRPSKI
g) Uvek koristite listove testere pravilnog
oblika i veličine otvora (četvrtaste ili
kružne). Listovi testere koji ne odgovaraju
montažnoj armaturi testere vrteće se
ekscentrično i dovesti do gubitka kontrole.
h) Nikad ne koristite oštećene ili nepravilne
navrtke ili vijke za list testere. Podloške
i zavrtnji lista testere su specijalno projektovani
za vašu testeru radi optimalnih performansi
i bezbednosti u radu.
Uzroci i zaštita rukovaoca od
povratnog udara
– Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju
uhvaćenog, odbijenog ili neporavnatog
lista testere koji dovodi do njegovog
nekontrolisanog podizanja i izbijanja iz radnog
komada prema operateru;
– Kada je list testere uhvaćen ili blokiran
u zasek, dolazi do njegovog zaustavljanja,
a reakcija motora tera uređaj nazad prema
rukovaocu i to velikom brzinom;
– Ukoliko se list testere uvije ili decentrira u rezu,
zupci na zadnjoj ivici lista testere mogu da se
ukopaju u gornju površinu drveta izazivajući
odizanje lista testere iz zaseka i odskakanje
prema rukovaocu.
Povratni udar je rezultat nepravilnog korišćenja
testere i/ili nepravilnih radnih postupaka ili uslova
i može se izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih
mera opreza koje su navedene u nastavku:
a) Čvrsto držite testeru sa obe ruke
i postavite svoje ruke tako da se odupru
silama povratnog udara. Postavite se tako
da vam telo ne stoji u liniji sa listom testere
tako što ćete stajati sa strane u odnosu
na njega. Povratni udar bi mogao da izazova
odskakanje ka operateru, ali rukovalac može
da iskontroliše sile povratnog udara ako
preduzme odgovarajuće mere predostrožnosti.
b) Kada se list testere blokira ili radi sa prekidima iz nekog razloga, pustite prekidač
i ne pomerajte testeru u materijalu dok se
list testere potpuno ne zaustavi. Nikad ne
pokušavajte da uklonite testeru iz radnog
komada i ne izvlačite je dok se list testere
kreće, jer može da se javi povratni udar.
Proverite i preduzmite korektivne mere da
biste eliminisali razlog blokiranja lista testere.
c) Kada ponovo pokrećete testeru u radnom
komadu, centrirajte list testere u zaseku
i proverite da zupci testere nisu uhvaćeni
u materijal. Ako se list testere blokira, može
da se odigne radnog komada ili da izazove
povratni udar pri ponovnom pokretanju testere.
34
d) Poduprite velike panele da biste opasnost
od blokiranja i povratnog udara sveli na
najmanju meru. Veliki paneli imaju tendenciju
da se uležu pod sopstvenom težinom. Oslonci
moraju da se postave ispod panela sa obe
strane, blizu linije sečenja i blizu ivice panela.
e) Ne koristite tupe ili oštećene listove
testere. Tupi ili nepravilno podešeni listovi
testere dovode do uzanih zaseka koji izazivaju
preveliko trenje, blokiranje lista testere
i povratni udar.
f) Poluge za podešavanje i zaključavanje
dubine i ugla lista moraju da budu
učvršćene pre obavljanja rezanja. Ako se
podešenje lista testere razdesi tokom rezanja,
to može da dovede do blokiranja i povratnog
udara.
g) Budite posebno pažljivi kada vršite sečenje
u postojećim zidovima ili na drugim
nepreglednim mestima. List testere koji štrči
može da iseče predmete, što može da izazove
povratni udar.
Bezbednosna uputstva za donji štitnik
a) Pre svake upotrebe proverite da li se donji
štitnik pravilno zatvara. Ne uključujte
testeru ako se donji štitnik ne pomera
slobodno i ne zatvara list testere odmah.
Nikad ne stežite i ne vezujte donji štitnik
u otvorenoj poziciji. Ako se testera slučajno
ispusti, može doći do savijanja donjeg
štitnika. Podignite donji štitnik sa ručicom
za povlačenje i uverite se da se donji štitnik
slobodno pomera i da ne dodiruje list testere
ili bilo koji drugi deo pod bilo kojim uglom
i dubinom reza.
b) Proverite funkcionalnost opruge donjeg
štitnika. Ako se štitnik ili opruga ne
otvaraju pravilno, moraju da se poprave
pre upotrebe. Donji štitnik može da
funkcioniše sporije zbog oštećenih delova,
naslaga na gumicama ili stvaranja otpada.
c) Donji štitnik sme da bude ručno uvučen
samo za specijalne vrste sečenja, kao
što je “sečenje uranjanjem” i “složeno
sečenje”. Podignite donji štitnik
povlačenjem ručice i čim list testere uđe
u materijalu otpustite donji štitnik. Za sve
ostale vrste sečenja donji štitnik treba da radi
automatski.
d) Uvek proverite da li donji štitnik pokriva
list testere pre postavljanja testere, koja
je okrenuta nadole, na klupu ili pod.
Nezaštićeni rotirajući list testere može da
SRPSKI
izazove kretanje testere unazad i rezanje
svega što joj se nađe na putu. Imajte na
umu vreme koje je potrebno za zaustavljanje
lista testere nakon otpuštanja prekidača za
uključivanje i isključivanje.
Dodatna bezbednosna uputstva za kružne testere
• Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Nosite masku za prašinu. Izlaganje
česticama prašine može da oteža disanje
i izazove povredu.
• Ne koristite listove testere koje imaju
manji ili veći prečnik od preporučenog.
Za pravilnu veličinu lista testere pogledajte
tehničke podatke. Koristite samo listove
testere koji su navedeni u ovom priručniku
i koje su usklađene sa EN 847-1.
• Nikad ne koristite abrazivne diskove za
odsecanje.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (z), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2013 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 165 mm (6-1/2") kružna testera (DWE550) ili
1 184 mm (7-1/4") kružna testera (DWE560)
1 list za kružnu testeru
1 ključ za list testere
1 paralelni graničnik
1 odvod za izbacivanje prašine
1 uputstvo za upotrebu
• Ne koristite pribore za hlađenje vodom.
1 sklopni crtež
• Koristite stezaljke ili druge praktične
načina da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
Preostali rizici
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
kružnih testera.
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri obradi drveta.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
b. Glavna drška
c. Blokada lista
d. Krajnji poklopac
e. Pomoćna drška
f. Dugme za podešavanje sečenja pod uglom
g. Mehanizam za podešavanje sečenja pod
uglom
h. Osnovna ploča
i. Donji štitnik lista testere
j. Zavrtanj za stezanje lista testere
k. Poluga donjeg štitnika
l. Gornji štitnik lista testere
m. Dugme za blokadu u isključenom položaju
NAMENA
Ove robusne kružne testere su konstruisane za
profesionalnu namenu sečenja drveta. NE koristite
35
SRPSKI
pribore za vodeno hlađenje sa ovom testerom. NE
koristite abrazivne diskove ili listove. NE koristite
u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih tečnosti
ili gasova.
Ove robusne testere su profesionalni električni
alati. NE dozvoljavajte deci da se približavaju
alatu. Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati
kako ne bi ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zbog toga nije
potrebna žica za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115 V
moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je podesan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
36
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Slučajno pokretanje može dovesti do
povrede.
Zamena lista
INSTALIRANJE LISTA TESTERE (SL. 1-4)
OPREZ (SAMO DWE550): Unutrašnja
prirubnica ima prečnik od 20 mm na
jednoj strani i prečnik od 19 mm na
drugoj strani. Strana sa prečnikom od
19 mm je obeležena sa 19, a strana
sa prečnikom od 20 mm je obeležena
sa 20. Koristite pravu stranu za
prečnik otvora lista koji nameravate da
upotrebite. Montaža lista na pogrešnoj
strani može dovesti od opasnih
vibracija.
1. Pomoću poluge (k) uvucite donji štitnik lista
(i) i postavite list testere na vreteno naspram
unutrašnje stezne podloške (o), tako da se
list rotira u pravilnom smeru (pravac rotacione
strelice na listu testere i zupci moraju da
pokazuju u istom pravcu kao što je pravac
rotacione strelice na testeri). Nemojte
pretpostavljati da će štampani deo na listu
uvek gledati prema vama kada je montaža
pravilno izvršena. Kada uvlačite donji štitnik
za montažu lista, proverite stanje i rad donjeg
štitnika lista da biste se uverili da pravilno radi.
Uverite se da se štitnik slobodno pomera i da
ne dodiruje list testere ili bilo koji drugi deo pod
bilo kojim uglom i dubinom reza.
2. Postavite spoljnu steznu podlošku (n) na
vretenu testere sa većom površinom naspram
testere i sa rečima okrenutim prema vama.
3. Navijte stezni zavrtanj lista (j) na vretenu
testere rukom (zavrtanj ima desni navoj i mora
se okrećati ulevo za pritezanje).
4. Pritisnite blokadu lista (c) dok okrećete vreteno
testere pomoću ključa dok se ne aktivira
blokada lista i list prestane sa rotiranjem.
5. Čvrsto pritegnite zavrtanj za stezanje lista
testere korišćenjem ključa.
NAPOMENA: Nikada nemojte aktivira blokadu
lista dok testera radi, ili aktivirati blokadu lista da
SRPSKI
biste zaustavili alat. Nikada nemojte uključivati
testeru dok je blokada lista aktivirana. Može doći
do ozbiljnih oštećenja testere.
2. Rotirajte polugu donjeg štitnika (sl. 1, k)
iz potpuno zatvorene pozicije u potpuno
otvorenu poziciju.
ZAMENA LISTA TESTERE (SL. 2-4)
3. Otpustite polugu (k) i gledajte da li se štitnik (i)
vraća u potpuno zatvorenoj poziciji.
1. Za olabavljivanje zavrtnja za stezanje lista (j)
pritisnite blokadu lista (c) i okrećite vreteno
testere pomoću ključa (s) dok se ne aktivira
blokada lista i list prestane sa rotiranjem. Kada
je blokada lista aktivirana, okrećite zavrtanj za
stezanje lista ulevo pomoću ključa (zavrtanj
ima desni navoj i mora da se okreće ulevo za
olabavljivanje).
2. Skinite zavrtanj za stezanje lista (j) i spoljnu
steznu podlošku (n). Skinite stari list testere.
3. Očistite prašinu od sečenja koja se možda
nagomilala u području štitnika ili stezne
podloške i proverite stanje i funkcionalnost
donjeg štitnika list kao što je navedeno ranije.
Nemojte podmazivati ovo područje.
4. Koristite uvek listove testere sa pravilnom
veličinom (prečnikom) sa merodavnom
veličinom i oblikom središnjeg otvora za
montažu na vreteno testere. Uverite se uvek
da maksimalna preporučena brzina (o/min) na
listu testere ispunjava ili prekoračuje brzinu
(o/min) testere.
5. Pratite korake od 1 do 5 pod Instaliranje
lista testere i uverite se da list testere rotira
u pravilnom pravcu.
DONJI ŠTITNIK LISTA TESTERE
UPOZORENJE: Donji štitnik lista
testere je bezbednosna karakteristika
koja smanjuje rizik od ozbiljnih ličnih
povreda. Nikada nemojte koristiti
testeru ako donji štitnik nije namešten,
ako je oštećen ili pogrešno namešten
ili ne funkcioniše pravilno. Nemojte
se oslanjati na to da će vas donji
štitnik zaštiti pod svim uslovima.
Vaša bezbednost zavisi od toga da
li pratite sva upozorenja kao i od
pravilno rada sa testerom. Pre svake
upotrebe proverite da li se donji
štitnik pravilno zatvara. Ako donji
štitnik nije namešten ili ne funkcioniše
pravilno, onda neka vam testeru
servisiraju pre upotrebe. Da bi se
osigurala bezbednost i pouzdanost
proizvoda neophodno je da popravku,
održavanje i podešavanje sprovodi
ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana
organizacija, koristeći uvek originalne
rezervne delove.
PROVERA DONJEG ŠTITNIKA (SL. 1)
Alat treba da bude servisiran od strane ovlašćenog
servisa ako:
• se štitnik ne vrati u potpuno zatvorenoj poziciji,
• se štitnik kreće sa prekidima ili polako, ili
• štitnik dolazi u dodir sa listom ili bilo kojim
drugim delom pod bilo kojim uglom i dubinom
rezanja.
Podešavanje dubine rezanja
(sl. 5-7)
1. Podignite polugu za podešavanje dubine (p)
da biste je olabavili.
2. Za dobijanje pravilne dubine rezanja stavite
u ravan urez (q) na traci za podešavanje
dubine sa pogodnom oznakom na gornjem
štitnik lista (l).
3. Pritegnite polugu za podešavanje dubine
4. Za najefikasnije rezanje pomoću lista testere
sa karbidnim zupcima podesite dubinu tako da
polovina zupca ulazi ispod površine drveta.
5. Način provere pravilnog podešenja dubine
rezanja je pokazan u slici 7. Postavite komad
materijala za sečenje sa strane lista testere,
kao što je pokazano u slici, i pogledajte koliko
zub ulazi u materijal.
Podešavanje sečenja pod
uglom (sl. 8)
Mehanizam za sečenje pod uglom (g) se može
podešavati između 0° i 48°.
1. Zakrenite dugme za podešavanje sečenja pod
uglom (f) za olabavljivanje.
2. Nagnite podnožje u željenu oznaku ugla na
nosaču (u).
3. Zakrenite dugme za podešavanje sečenja pod
uglom za pritezanje.
Indikator zaseka (sl. 9)
Prednji deo podnožja ima indikator zaseka (t)
za vertikalno sečenje i sečenje pod uglom. Ovaj
indikator vam omogućava da vodite testeru duž
nacrtane linije sečenja na materijalu. Indikator se
postavlja na levoj (unutrašnjoj) strani lista testere,
čime rez ili zasek od strane pokretnog lista pada
na desnoj strani indikatora. Urezi na osnovnoj ploči
označavaju 0° i 45°.
1. Isključite alat i isključite alat iz struje.
37
SRPSKI
Podešljiva zaštita kabla (sl. 10)
Podešljiva zaštita kabla (v) omogućava vertikalno
ili paralelno postavljanje kabla u odnosu na testeru.
Ona se isporučuje u vertikalnoj poziciji.
ZA DOBIJANJE PARALELNE POZICIJE
(SL. 10A)
1. Pritisnite zaštitu kabla (v) kao što je označeno
strelicom.
2. Okrećite zaštitu kabla udesno u paralelnu
poziciju.
ZA DOBIJANJE VERTIKALNE POZICIJE
(SL. 10B)
3. Poravnjajte dve polovine odvoda za
izbacivanje prašine (y) preko gornjeg štitnika
lista (l) kao što je prikazano.
4. Umetnite zavrtnje i čvrsto pritegnite.
Pre radova
• Uverite se da su štitnici pravilno montirani.
Štitnik lista testere mora da bude u zatvorenoj
poziciji.
• Uverite se da list testere rotira u smeru strelica
na listu.
• Ne koristite listove testere koji su previše
istrošeni.
1. Pritisnite zaštitu kabla (v) kao što je označeno
strelicom.
RUKOVANJE
2. Okrećite zaštitu kabla ulevo u vertikalnu
poziciju.
Uputstvo za upotrebu
Montaža i podešavanje paralelnog graničnika (sl. 11)
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
Paralelni graničnik (w) se koristi za paralelno
sečenje prema ivici radnog komada.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Slučajno pokretanje može dovesti do
povrede.
MONTAŽA
1. Umetnite dugme za podešavanje paralelnog
graničnika (x) u otvor (aa), kao što je
prikazano u slici 11, ne pritezajući pri tom
dugme da biste omogućili prolaz paralelnog
graničnika.
2. Umetnite paralelni graničnik (w) u osnovnu
ploču (h) kao što je prikazano u slici 11.
3. Pritegnite dugme za podešavanje paralelnog
graničnika (x).
PODEŠAVANJE
1. Olabavite dugme za podešavanje paralelnog
graničnika (x) i podesite paralelnog graničnik
(w) u željenu širinu. Podešenje se može očitati
na skali paralelnog graničnika.
2. Pritegnite dugme za podešavanje graničnika
(x).
Montaža odvoda za izbacivanje prašine (sl. 1, 5, 12)
Vaša DWE550/DWE560 kružna testera je
opremljena sa odvodom za izbacivanje prašine.
ZA INSTALIRANJE ODVODA ZA IZBACIVANJE
PRAŠINE (SL. 12)
Pravilan položaj ruke (sl. 13)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti glavnu dršku (b), a drugom pomoćnu dršku
(e).
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
Iz razloga bezbednosti, prekidač za uključivanje
i isključivanje (a) na vašem alatu je opremljen
dugmetom za otključavanje (b).
1. Olabavite skroz polugu za podešavanje dubine
(sl. 5 p).
Pritisnite dugme za otključavanje da biste otključali
alat.
2. Postavite osnovnu ploču (sl. 1 h) u najnižoj
poziciji.
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač (a). Čim
se prekidač za uključivanje i isključivanje pusti,
38
SRPSKI
prekidač za zaključavanje se automatski aktivira
kako bi se sprečilo nekontrolisano pokretanje
mašine.
NAPOMENA: Nemojte UKLJUČIVATI
ili ISKLJUČIVATI alat kada list testere
dodirne radni komad ili drugi materijal.
Oslonac radnog komada
(sl. 14-17)
UPOZORENJE: Za smanjivanje rizika
od ozbiljnih ličnih povreda, pravilno
oslonite radni komad i držite čvrsto
testeru da biste sprečili gubitak
kontrole.
Slike 14 i 16 pokazuju pravilnu poziciju
testerisanja. Slike 15 i 17 pokazuju nepravilno
stanje. Držite ruke udaljeno od područje sečenja,
a kabl za napajanje je jasno postavljen izvan
područja sečenja, tako da se neće zahvatiti ili
obesiti na radnom komadu.
Da biste izbegli povratni udarac, UVEK oslonite
tablu ili panel BLIZU reza, (sl. 14 i 16). NE
oslanjajte tablu ili panel udaljeno od reza (sl. 15
i 17). Kada radite sa testerom udaljite kabl od
područja sečenja i sprečite da se ne obesi na
radnom komadu.
UVEK ISKOPČAJTE TESTERU PRE
PODEŠAVANJA! Postavite radni komad sa
“dobrom” stranom—strana čiji izgled je najvažniji—
okrenutom naniže. Testera seče naviše, tako da
se cepanje javlja na radnom licu koje je okrenuto
prema naviše prilikom sečenja.
Rezanje
UPOZORENJE: Nikada nemojte
pokušavati da koristite alat tako što
ćete ga okrenuti naopačke i staviti
radni materijal na njemu. Uvek
bezbedno stegnite radni komad
i stavite alat na radnom komadu, čvrsto
držeći alat sa obema rukama kao što
je prikazano u slici 16.
Postavite širi deo podnožja testere na deo radnog
komada koji je čvrsto oslonjen, ne u delu koji će
otpasti nakon rezanja. Kao primer, slika 16 ilustruje
PRAVI način sečenja kraja table. Uvek pritegnite
radni komad. Ne pokušavajte da rukom držite
kratke komade! Upamtite da oslonite materijal koji
je pričvršćen na jednom kraju ili koji visi preko.
Budite oprezni kada sečete materijal odozdo.
Uverite se da je testera u punoj brizni pre nego
što list dođe u dodir sa materijalom. Pokretanje
testere dok oslanjate list na materijalu ili dok gurate
list u zasek može dovesti do povratnog udarca.
Gurajte testeru napred pri brzini koja omogućava
da list seče bez napora. Tvrdoća i žilavost može
da se razlikuje u istom materijalu, a čvornovati
ili vlažni delovi mogu dosta da opterete testeru.
Kada se to desi, onda sporije gurajte testeru ali
dovoljno čvrsto da biste nastavili sa radom bez
smanjivanje brzine. Prisilan rad sa testerom može
da prouzrokuje neravne rezove, nepreciznost,
povratni udar i pregrejavanje motora. Ako se vaš
rez udaljava od linije, nemojte pokušavati silom
da se vratite. Otpustite prekidač i sačekajte da se
list potpuno zaustavi. Zatim možete da povučete
testeru, nanovo nanišanite i započnite novi rez
neznatno u pogrešnom rezu. U svakom slučaju
izvučite testeru ako morate da promenite rez.
Prisilno ispravljanje u rezu može uviti testeru
i dovesti do povratnog udarca.
AKO SE TESTERA UVIJE; OTPUSTITE
PREKIDAČ I POVUCITE JE UNAZAD DOK SE
NE OSLOBODI. UVERITE SE DA LIST PRAVO
STOJI U REZU I NE DODIRUJE IVICE REZA
PRE PONOVNOG POKRETANJA.
Kada završite rez, otpustite prekidač i sačekajte da
se list kompletno zaustavi pre nego što podignete
testeru iz radnog komada. Dok podižete testeru,
teleskopski štitnik na oprugu se automatski zatvara
ispod lista testere. Upamtite da je list izložen dok
se to ne desi. Nikad i ni zbog čega ne posežite
ispod radnog komada. Kada morate ručno da
uvučete teleskopski štitnik na opruge (kao što je to
neophodno za izreze) onda uvek koristite polugu
za uvlačenje.
NAPOMENA: Kada sečete tanke trake, budite
pažljivi da biste osigurali da se mali odsečeni
komadi ne zakače u unutrašnjosti donjeg štitnika.
RAZREZIVANJE
Razrezivanje je proces sečenja širih ploča u tankim
trakama - uzdužno sečenje vlakna drveta. Ručno
vođenje je mnogo teže za ovu vrstu sečenja
i preporučuje se upotreba DEWALT paralelnog
graničnika (sl. 11, w).
IZREZIVANJE (SL. 18)
UPOZORENJE: Nikada nemojte vezati
štitnik lista u podignutoj poziciji. Nikada
nemojte pomerati testeru unazad
kada vršite izrezivanje. To može
prouzrokovati podizanje alata od radne
površine i povrede.
Izrezivanje se vrši u podu, zidu ili na ravnoj
površini.
1. Podesite podnožje testere tako da list seče
u željenoj dubini.
2. Nagnite testeru prema napred i oslonite
prednji deo podnožja na materijalu.
39
SRPSKI
3. Pomoću poluge uvucite donji štitnik u gornjoj
poziciji. Spustite donji deo podnožja dok zupci
lista za malo ne dodirnu liniju rezanja.
4. Otpustite štitnik lista (njegov kontakt sa
radnim komadom održavaće ga u poziciji da
se slobodno otvara prilikom početka reza).
Uklonite ruku od poluge štitnika i čvrsto
uhvatite pomoćnu ručku (e), kao na slici 18.
Postavite svoje telo i ruke tako da možete
pružiti otpor povratnom udaru, ako nastane.
5. Uverite se da list nije u dodiru sa površinom
rezanja pre pokretanja testere.
6. Pokrenite motor i postepeno spuštajte testeru
dok se podnožje ne osloni ravno na materijalu.
Pomerajte testeru napred duž linije sečenja
dok ne završite sa rezom.
7. Otpustite prekidač i sačekajte da se list
kompletno zaustavite pre nego što izvučete list
iz materijala.
8. Sa svakim novim rezom postupajte kao što je
opisano iznad.
Izbacivanje prašine (sl. 19)
UPOZORENJE: Rizik od inhalacije
prašine. Da biste smanjili rizik od
ličnih povreda, UVEK nosite odobrenu
masku za prašinu.
Uz vaš alat je isporučen odvod za izbacivanje
prašine (y).
Creva većine uređaja za izvlačenje prašine se
mogu direktno priključiti na odvodu za izbacivanje
prašine.
UPOZORENJE: UVEK koristite
uređaj za izvlačenje prašine koji je
konstruisan u skladu sa primenjivim
direktivama u vezi emisije prašine
prilikom sečenja drveta. Creva većine
usisivača se mogu direktno priključiti
na odvodu za izbacivanje prašine.
AIRLOCK KONEKTOR SISTEM - DWV9000
(PRODAJE SE ZASEBNO) (SL. 19)
AirLock omogućava brzu i bezbednu konekciju
između odvoda za izbacivanje prašine (y) i uređaja
za izvlačenje prašine.
1. Uverite se da je prsten na AirLock konektoru
u otključanoj poziciji. Poravnjajte ureze
na prstenu i AirLock konektoru kao što je
prikazano za otključanu i zaključanu poziciju.
2. Gurnite AirLock konektor u odvod za
izbacivanje prašine (y).
40
3. Rotirajte prsten u zaključanu poziciju.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Slučajno pokretanje može dovesti do
povrede.
Podmazivanje
U alatu su ugrađeni kugličasti i valjkasti ležajevi
sa samostalnim podmazivanje i nije neophodno
ponovno podmazivanje. Međutim, preporučuje
se da ih jednom godišnje odnesete ili pošaljete
u sertifikovani servisni centar radi temeljnog
čišćenja, kontrole i podmazivanja.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz područja štitnika zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
DONJI ŠTITNIK
Donji štitnik mora uvek da se okreće i zatvara
slobodno iz potpuno otvorene u potpuno zatvorenu
poziciju. Uvek proverite pravilan rad pre sečenja,
tako što ćete ga kompletno otvoriti i pustiti da se
zatvori. Ako se štitnik ne zatvori kompletno ili se
polako zatvara, onda se mora očistiti ili servisirati.
Ne koristite testeru dok ne počne da funkcioniše
pravilno. Za čišćenje štitnika koristite suvi vazduh
ili meku četku za sakupljenu prašinu ili naslage iz
putanje štitnika i oko opruge štitnika. U slučaju da
to ne reši problem onda je neophodno servisiranje
od strane ovlašćenog servisa.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
SRPSKI
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Listovi testere
Tup list prouzrokuje neefikasno rezanje,
preopterećenje motora testere, prekomerno
cepanje i uvećanu mogućnost povratnog udara.
Zamenite listove kada više nije lako gurati testeru
kroz rez, kada se motor opterećuje ili kada se
stvara prekomerna toplota na listu. U praksi se
pokazalo dobro da uvek imate pri ruci oštre listove
na raspolaganju za trenutnu upotrebu. U većini
područja mogu se naoštriti tupi listovi.
Stvrdnuta guma na listu se može ukloniti
kerozinom, terpentinom ili sredstvom za čišćenje
štednjaka. Možete koristiti listove sa slojem
protiv zalepljivanja u primenama gde se stvaraju
prekomerne naslage, kao što je sirova drvena
građa ili drvena građa obrađena pritiskom.
Opciona dodatna oprema i pribor
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
UPOZORENJE: Pošto dodatna
oprema, osim one koja nudi DEWALT,
nisu testirani sa ovim proizvodom,
korišćenje takve dodatne opreme sa
ovim alatom može biti opasno. Radi
smanjenja opasnosti od povreda,
sa ovim proizvodom koristite samo
dodatnu opremu koju preporučuje
DEWALT.
NE KORISTITE PRIBORE ZA VODENO
HLAĐENJE SA OVOM TESTEROM.
VIZUELNO IZVRŠITE PREGLED LISTOVE
SA KARBIDNIM ZUPCIMA PRE UPOTREBE.
ZAMENITE UKOLIKO SU OŠTEĆENI.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
41
МАКЕДОНСКИ
КРУЖНА ПИЛА ОД 165 mm (6-1/2»), DWE550
КРУЖНА ПИЛА ОД 184 mm (7-1/4»), DWE560
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DЕWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DWE550 DWE560
Напон
Vнаизменична струја 230
230
Велика Британија
и Ирска
Vнаизменична струја230/115 230/115
Tип
1
1
Влезна моќност
W
1200
1350
Брзина без оптоварување min-1
5500
5500
Дијаметар на лист
mm
165
184
Максимална длабочина на сечење при
90°
mm
55
65
45°
mm
35
42
Отвор на лист
mm
20
16
Подесување на кос агол
48°
48°
Тежина
kg
3,60
3,66
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна
моќност)
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
2,5
96
2,5
96
dB(A)
2,5
2,5
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah при сечење на
дрво
ah,W =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Отстапување K =
m/s²
1,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
42
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V
осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V осигурувач од 13 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе ќе предизвика
смрт или сериозна повреда.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DWE550, DWE560
DEWALT декларира дека производите опишани
во делот Технички податоци се во склад со:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса или
да погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Идштајн, Германија
20.08.2012
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во мерките
за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
43
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно
Никогаш не го употребувајте
кабелот за носење, влечење или
исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на
извор на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
44
г)
д)
ѓ)
е)
Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или од
батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната
алатка.
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
е)
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
б) Немојте да посегате под предметот
на обработка. Штитникот не може да
Ве заштити од листот под предметот
на обработка.
в) Подесете ја длабочината на сечење
до дебелината на предметот на
обработка. Не треба да се види цел
забец од листот под предметот на
обработка.
г) Никогаш немојте да го држите
предметот што се сече во раце
или преку нога. Прицврстете го
предметот на обработка на стабилна
подлога. Важно е правилно да се
прицврсти предметот на обработка за
максимално да се намали излагањето на
телото, заглавувањето на листот или
губењето на контрола.
д) Држете ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која секачката
алатка може да дојде во допир со
скриени жици. Допирањето на жица под
напон ќе ги доведе изложените метални
делови од електричната алатка под
напон и струјата ќе го удри ракувачот.
ѓ) Кога вршите подолжно сечење,
секогаш употребувајте преграда за
подолжно сечење или водилка за прав
раб. Ова ја подобрува прецизноста на
сечењето и ја намалува веројатноста од
заглавување на листот.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
е) Секогаш употребувајте листови
со соодветна големина и облик
(ромбоиден или кружен) на
внатрешната дупка. Листовите што не
се совпаѓаат со склопот за монтирање
на пилата ќе се вртат ексцентрично и ќе
предизвикуваат губење на контрола.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОСЕБНИ
ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ЗА КРУЖНИ ПИЛИ
ж) Никогаш немојте да употребувате
оштетени или несоодветни подлошки
и завртки за листот. Подлошките
и завртките за листот се специјално
направени за оптимална работа
и безбедност на Вашата пила.
Упатства за безбедност за
сите пили
a)
ОПАСНОСТ: Држете ги рацете
подалеку од местото на сечење
и листот. Држете ја другата рака на
помошната рачка или на куќиштето
на моторот. Доколку со двете раце
ја држите пилата нема да може да ги
исечете на листот.
Причини за повратен удар
и превентивни мерки
– Повратен удар е ненадејна реакција
на приклештен, заглавен или лошо
поставен лист, што предизвикува
неконтролираната пила да се подигне
нагоре и да појде настрана од предметот
на обработка, а во правец на ракувачот.
45
МАКЕДОНСКИ
– Кога листот е приклештен или заглавен
цврсто во затворен засек, листот
почнува да се блокира и реакцијата на
моторот го движи уредот со голема
брзина во правец на ракувачот;
– Доколку листот се искриви или измести
во засекот, запците на задниот раб на
листот може да навлезат во горната
површина на дрвото и да предизвикаат
листот да излезе од засекот и да
отскокне во правец на ракувачот.
Повратниот удар е резултат на неправилно
употребување на пилата или на неправилни
постапки или услови при работата, и може да
биде избегнат доколку се применат соодветните
долу наведени мерки за претпазливост.
a) Цврсто држете ја пилата со двете
раце и наместете си ги рацете за да
можат да го издржат повратниот
удар. Поставете го телото од една
или од друга страна на пилата, но не
во линија со листот. Повратниот удар
може да предизвика пилата да отскокне
наназад, но ракувачот може да ги
контролира силите од повратниот удар
доколку се преземат потребните мерки
на претпазливост.
б) Кога листот навлегува во
материјалот или кога прекинувате со
сечењето поради каква и да е причина,
ослободете го прекинувачот и држете
ја пилата неподвижна во материјалот
додека листот целосно не запре.
Никогаш немојте да се обидувате да ја
отстраните пилата од предметот на
обработка или да ја повлечете наназад
додека листот е во движење затоа
што може да дојде до повратен удар.
Извршете преглед и преземете мерки да
се отстрани причината за заглавување
на листот.
потпирачи под двете страни на плочата,
блиску до линијата на сечењето и до
рабовите на плочата.
д) Не користете напукнати или
оштетени листови. Ненаострените
или неправилно монтираните листови
прават тесни засеци кои предизвикуваат
преголемо триење, заглавување на
листот и повратен удар.
ѓ) Рачките за подесување на длабочина
на засек и на кос агол мораат добро
да се затегнат пред да започнете
со сечењето. Доколку подесувањата
на листот се променат за време на
сечењето, тоа може да предизвика
заглавување и повратен удар.
е) Бидете посебно внимателни кога
правите сечете во постоечки ѕидови
или други мртви точки. Листот може
навлегувајќи да пресече предмети што
можат да предизвикаат повратен удар.
Безбедносни упатства за долен штитник
a) Проверете дека долниот штитник
е затворен како што треба пред секоја
употреба. Немојте да ја употребувате
пилата доколку долниот штитник
не може слободно да се движи
и не може веднаш да се затвори.
Никогаш немојте да го стегнувате
или врзувате долниот штитник во
отворена положба. Ако пилата случајно
падне, долниот штитник може да се
извитка. Кренете го долниот штитник
со рачката за повлекување и осигурајте
се дека штитникот може слободно да се
поместува и дека не го допира листот
или било кој друг дел при секој агол
и длабочина на сечење.
в) Кога повторно ја вклучувате пилата
во материјалот на обработка,
наместете ја пилата во засекот
и проверете дека запците на пилата
не се допираат со материјалот.
Доколку листот се заглавува, тогаш тој
може да излезе или излета од предметот
на обработка кога пилата повторно ќе
биде вклучена.
б) Проверете ја функционалноста на
пружината на долниот штитник.
Доколку штитникот и федерот не
функционираат правилно, мора да
бидат сервисирани пред употребата.
Долниот штитник може да лошо да
функционира поради оштетени делови,
лепливи наслаги или насобирање на
отпаднати парчиња.
г) Потпирајте ги поголемите плочи за
да го сведете ризикот од заглавување
на листот и од повратен удар до
минимум. Поголемите плочи имаат
тенденција да се вдлабнуваат поради
својата тежина. Може да се постават
в) Долниот штитник треба рачно да
се повлече само за посебни засеци
како што се „длабински засеци“
и „комбинирани засеци“. Кренете го
долниот штитник со повлекување
на рачката и штом листот навлезе
46
МАКЕДОНСКИ
во материјалот, долниот штитник
мора да биде ослободен. За секој друг
вид на сечење, долниот штитник треба
автоматски да функционира.
г) Секогаш проверете дека долниот
штитник го покрива листот пред
да ја спуштите пилата на работна
маса или на под. Незаштитен вртечки
лист ќе предизвика пилата да се движи
наназад, сечејќи се што ќе и се најде на
пат. Имајте го предвид времето што
е потребно за листот да престане да
се движи откако прекинувачот ќе биде
отпуштен.
Дополнителни безбедносни
инструкции за кружни пили
• Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
• Носете маска за прав. Излагањето на
честички од прав може да предизвика
проблеми со дишењето или повреда.
• Не користете листови со помал или
поголем дијаметар од препорачаното.
За соодветната брзина на листот
погледнете во техничките податоци.
Употребувајте само листови што се
наведени во ова упатство и што се во
склад со EN 847-1.
• Никогаш не користете абразивни резни
дискови.
• Не употребувајте додатоци за
распрскување на вода.
• Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го
прави нестабилен и може да доведе до
губење на контрола.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата на
кружни пили.
– Повреди предизвикани заради допирање
на вртечките или загреаните делови на
алатката.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Ризик од приклештување на прстите кога
се менува додатокот.
– Опасности по здравје предизвикани од
вдишување на правта која се створа при
работа со бетон или градежен материјал.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (z), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2013 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Кружна пила од 165 mm (6-1/2») (DWE550)
или
1 Кружна пила од 184 mm (7-1/4») (DWE560)
1 Кружен лист за пилата
1 Клуч за лист
1 Паралелна преграда
1 Отвор за извлекување на прав
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
– Оштетување на слухот.
47
МАКЕДОНСКИ
a. Прекинувач-чкрапало
b. Главна рачка
с. Копче за блокирање на листот
d. Капак
е. Помошна рачка
f. Рачка за подесување на кос агол
g. Механизам за подесување на кос агол
h. Основа
i. Долен штитник за листот
j. Завртка за стегнување на листот
k. Рачка на долен штитник
l. Горен штитник за листот
m. Осигурувач
НАМЕНА
Овие професионални кружни пили се наменети
за професионално сечење на дрво. НЕ
употребувајте додатоци за распрскување на
вода со оваа пила. НЕ користете абразивни
дискови или листови. НЕ ja употребуваjте
алатката во влажни услови или во присуство на
запалливи течности или гасови.
Овие професионални пили се професионални
електрични алатки. НЕ им дозволувајте
на деца да дојдат во допир со алатката.
Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја
употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115 V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
48
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот и секундарниот
калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте одобрен продолжен кабел со
3 јадра кој одговара на струјниот приклучок на
оваа алатка (погледнете во делот Технички
податоци). Минималниот попречен пресек на
проводникот е 1,5 mm2; максималната должина
е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци, пред
да прилагодувате или менувате
подесувања или кога вршите
поправки. Случајно активирање
МАКЕДОНСКИ
на алатката може да предизвика
повреда.
Менување на листови
ЗА ДА ГО МОНТИРАТЕ ЛИСТОТ (СКИЦИ 1-4)
ВНИМАНИЕ (САМО МОДЕЛОТ
DWE550): Внатрешната
прирабница има дијаметар
од 20 mm на едната страна
и дијаметар од 19 mm на другата
страна. Страната со дијаметар
од 19 mm е означена со 19,
а страната со дијаметар од 20 mm
е означена со 20. Употребете
ја соодветната страна за
дијаметарот на отворот на
листот кој што сакате да го
користите. Монтирање на листот
на погрешната страна може да
доведе до опасно треперење.
1. Употребувајќи ја рачката на долниот
штитник (k),повлечете го долниот штитник
на листот (i) и поставете го листот на
вретеното на пилата врз подлошката на
внатрешната спојка (o), а притоа осигурајте
се дека листот ќе се врти во соодветната
насока (насоката на стрелката на вртењето
на листот и запците мора да се насочени
во истата насока како и стрелката на
вртењето на пилата). Не претпоставувајте
дека ознаката на листот секогаш ќе биде
свртена кон вас кога е соодветно монтиран.
Кога го повлекувате долниот штитник
на листот за да го монтирате листот,
проверете ја состојбата и функционалноста
на долниот штитник за да се осигурате дека
функционира како што треба. Осигурајте
се дека штитникот може слободно да се
поместува и дека не го допира листот
или било кој друг дел при секој агол
и длабочина на сечење.
2. Поставете ја подлошката на надворешната
спојка (n) врз вретеното на пилата со
големата рамна површина врз листот и со
текстот на подлошката на надворешната
спојка насочен кон вас.
3. Рачно вметнете ја завртката за стегнување
на листот (j) во вретеното на пилата
(завртката треба да се заврти во насоката
на стрелките на часовникот за да се
зацврсти).
4. Притиснете го копчето за блокирање на
листот (c) додека го вртите вретеното на
пилата со рачвестиот клуч за листот се
додека листот не се блокира и не прекине
да се врти.
5. Цврсто затегнете ја завртката за
стегнување на листот со клучот за листот.
НАПОМЕНА: Никогаш не го активирајте
блокирањето на листот додека пилата работи
ниту пак немојте да се обидувате да ја запрете
алатката. Никогаш не ја вклучувајте пилата
додека листот е блокиран. Може да дојде до
сериозно оштетување на вашата пила.
ЗА ДА ГО ЗАМЕНИТЕ ЛИСТОТ (СКИЦИ 2-4)
1. За да ја ослободите завртката за
стегнување на листот (ј), притиснете
го копчето за блокирање на листот (c)
и свртете го вретеното на пилата со
рачвестиот клуч за листот (ѕ) се додека
листот не се блокира и не прекине да се
врти. Додека листот е блокиран, свртете
ја завртката за стегнување на листот
во спротивна насока од стрелките на
часовникот со рачвестиот клуч за листот
(завртката треба да се заврти во спротивна
насока од стрелките на часовникот за да се
олабави).
2. Отстранете ја завртката за стегнување на
листот (ј) и подлошката на надворешната
спојка (n). Отстранете го стариот лист.
3. Исчистете ги струганиците што се имаат
насобрано на во делот на штитникот или
на подлошката и проверете ја состојбата
и функционалноста на долниот штитник на
листот како што веќе беше опишано. Не го
подмачкувајте овој дел.
4. Секогаш користете листови со соодветна
големина (дијаметар) и со средишен
отвор со соодветната големина и форма
за монтирање на вретеното на пилата.
Секогаш осигурајте се дека максималната
препорачана брзина (вртежи во минута)
на листот е соодветна или повисока од
брзината (вртежи во минута) на пилата.
5. Следете ги чекорите од 1 до 5 во делот
За да го монтирате листот, притоа
осигурувајќи се дека листот ќе се врти во
правилната насока.
ДОЛЕН ШТИТНИК ЗА ЛИСТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Долниот
штитник за лист е безбедносна
карактеристика што го
намалува ризикот од сериозна
повреда на ракувачот. Никогаш
не ја употребувајте пилата
ако долниот штитник го нема,
е оштетен, расклопен или не
функционира како што треба. Не
сметајте дека долниот штитник
за листот ќе ве заштити во сите
околности. Вашата безбедност
49
МАКЕДОНСКИ
зависи од следењето на сите
предупредување и мерки за
заштита, како и од соодветно
ракување со пилата. Проверете
дека долниот штитник
е затворен како што треба пред
секоја употреба. Ако долниот
штитник за листот го нема
или не функционира како што
треба, однесете ја пилата на
сервис пред да ја употребите.
За да се обезбеди безбедност
и веродостојност на производот,
поправките, одржувањето
и подесувањето треба да биде
изведено во овластен сервисен
центар или во друга квалификувана
сервисна организација и секогаш
треба да се користат соодветни
резервни делови.
под површината на дрвото што треба да се
сече.
5. Еден метод за проверување на соодветната
длабочина на сечење е прикажан на скица
7. Поставете парче од материјалот што
планирате да го сечете покрај листот како
што е прикажано на скицата и погледнете
колкав дел од забецот стрчи зад
материјалот.
Подесување на кос агол
(скица 8)
Механизмот за подесување на кос агол (g)
може да се подеси помеѓу 0° и 48°.
1. Свртете ја рачката за подесување на кос
агол (f) за да ја олабавите.
2. Навалете ја платформата до посакуваната
ознака за агол на подвижната конзола (u).
ПРОВЕРУВАЊЕ НА ДОЛНИОТ ШТИТНИК
(СКИЦА 1)
3. Свртете ја рачката за подесување на кос
агол за да ја зацврстите повторно.
1. Исклучете ја алатката и извадете ја од
штекер.
Индикатор за засек (скица 9)
2. Свртете ја рачката на долниот штитник
(скица 1, k) од целосно затворена до
целосно отворена положба.
3. Ослободете ја рачката (k) и набљудувајте
како штитникот (i) се враќа во целосно
затворена положба.
Алатката треба да се сервисира во овластен
сервисен центар ако штитникот:
• не се врати во целосно затворена положба,
• се движи со прекини или полека, или
• се допира до листот или некој друг дел
од алатката при сите агли и длабочина на
сечење.
Подесување на длабочината
на сечење (скици 5-7)
1. Кренете ја рачката за подесување на
длабочина (p) за да ја олабавите.
2. За да ја постигнете соодветната длабочина
на сечење, порамнете го шиберот (q) на
лентата за подесување на длабочина со
соодветната ознака на горниот штитник на
листот (l).
3. Зацврстете ја рачката за подесување на
длабочина
4. За најефикасно сечење со користење
на лист со карбиден врв, поставете го
подесувањето на длабочината така што
околу една половина од забецот да стрчи
50
Предниот дел од рамката на пилата има индикатор за засек (t) за вертикално и закосено
сечење. Индикаторот ви овозможува да ја водите пилата долж линиите за сечење што се нацртани на материјалот што се сече. Индикаторот
се порамнува со левата (внатрешната) страна
на листот на пилата и затоа процепот или засекот со движечкиот лист се прави на десната
страна од индикаторот. Рецките на основата
покажуваат 0° и 45°.
Подеслив заштитник на кабел (скица 10)
Подесливиот заштитник на кабел (v) му
овозможува на кабелот да биде наместен
вертикално или паралелно со листот. Тој се
испорачува во вертикална положба.
ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПАРАЛЕЛНАТА
ПОЛОЖБА (СКИЦА 10А)
1. Турнете го заштитникот на кабелот (v)
навнатре како што укажува стрелката.
2. Свртете го заштитникот на кабелот во
насоката на стрелките на часовникот до
паралелната положба.
ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ВЕРТИКАЛНАТА
ПОЛОЖБА (СКИЦА 10В)
1. Турнете го заштитникот на кабелот (v)
навнатре како што укажува стрелката.
2. Свртете го заштитникот на кабелот
во спротивна насока од стрелките на
часовникот до вертикалната положба.
МАКЕДОНСКИ
Монтирање и подесување
на паралелната преграда
(скица 11)
Паралелната преграда (w) се користи за
паралелно сечење по аголот на предметот на
обработка.
МОНТИРАЊЕ
1. Вметнете го копчето за подесување на
паралелната преграда (х) во отворот (aa)
како што е прикажано на скица 11, притоа
држејќи го копчето олабавено за да и се
овозможи на паралелната преграда да
помине.
2. Вметнете ја паралелната преграда (w)
во основата (h) како што е прикажано
на скица 11.
3. Зацврстете го копчето за подесување на
паралелната преграда (х).
ПОДЕСУВАЊЕ
1. Олабавете го копчето за подесување на
преградата (x) и поставете ја паралелната
преграда (w) на посакуваната широчина.
Подесувањето може да се види на
мерилото на паралелната преграда.
2. Зацврстете го копчето за подесување на
преградата (х).
Монтирање на отворот за
извлекување на прав (скици
1, 5 и 12)
Вашата кружна пила DWE550/DWE560
е снабдена со отвор за извлекување на прав.
ЗА ДА ГО МОНТИРАТЕ ОТВОРОТ ЗА
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ПРАВ (СКИЦА 12)
1. Целосно олабавете ја рачката за
подесување на длабочина (скица 5, p).
• Не употребувајте прекумерно истрошени
листови.
УПОТРЕБА
Упатство за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци, пред
да прилагодувате или менувате
подесувања или кога вршите
поправки. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Правилна положба на рацете
(скица 13)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилна позиција на рацете значи едната рака
да биде на главната рачка (b), а другата рака на
помошната рачка (е).
2. Поставете ја основата (скица 1, h) во
најниска положба.
Вклучување и исклучување
(скица 1)
3. Порамнете ги двете половини на отворот
за извлекување на прав (y) врз горниот
штитник на листот (l) како што е прикажано.
Од безбедносни причини, прекинувачотчкрапало (а) на вашата алатка е опремен со
осигурувач (m).
4. Вметнете ги завртките и добро зацврстете
ги.
Притиснете го осигурувачот за да ја отклучите
алатката.
Пред употреба
• Осигурајте се дека штитниците се
соодветно монтирани. Штитникот на листот
мора да биде во затворена положба.
• Осигурајте дека листот се врти во насока
на стрелката на листот.
За да ја вклучите алатката, притиснете
го прекинувачот-чкрапало (а). Кога ќе се
ослободи прекинувачот-чкралапо, осигурувачот
се активира автоматски за да се спречи
ненамерно вклучување на машината.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Не ја вклучувајте
или исклучувајте алатката кога
51
МАКЕДОНСКИ
сечивото се допира до работниот
или друг материјал.
Прицврстување на предмет
на обработка (скици 14–17)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозна
лична повреда, соодветно
прицврстете го предметот на
обработка и држете ја пилата
цврсто за да се спречи губење на
контрола.
Скиците 14 и 16 прикажуваат соодветна
положба при сечење. Скиците 15 и 17
прикажуваат небезбедна положба. Рацете
треба да се држат понастрана од местото на
сечење и кабелот за напојување треба да биде
наместен понастрана од местото на сечење за
да не се зафати или закачи на предметот на
обработка.
За да се избегне повратен удар, СЕКОГАШ
прицврстувајте ги штиците или плочите ВО
БЛИЗИНА НА засекот, (скици 14 и 16). НЕ ги
прицврстувајте штиците или плочите подалеку
од засекот (скици 15 и 17). Кога ракувате
со пилата, држете го кабелот понастрана
од местото на сечење и спречете негово
закачување на предметот на обработка.
СЕКОГАШ ИСКЛУЧЕТЕ ЈА ПИЛАТА ОД
ШТЕКЕР ПРЕД ДА ПРАВИТЕ БИЛО КАКВИ
ПОДЕСУВАЊА! Поставете го предметот со
неговата „убава“ страна - страната на која што
е побитен изгледот - надолу. Пилата сече нагоре,
па така евентуалното расцепување би било на
работниот дел, кој што ќе биде насочен нагоре
кога ќе го вршите сечењето.
Сечење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да ја
употребите оваа алатка со
нејзино поставување наопаку
на работната површина и со
приближување на материјалот
до алатката. Секогаш добро
прицврстувајте го предметот
на обработка и приближете ја
алатката до него, притоа држејќи
ја алатката цврсто со двете раце
како што е прикажано на скица 16.
Поставете го поширокиот дел од платформата
врз тој дел од предметот на обработка што
е добро прицврстен, а не врз делот што ќе
отпадне кога ќе се направи сечењето. На
пример, скица 16 го прикажува ПРАВИЛНИОТ
начин на отсекување на крајот на штицата.
52
Секогаш стегнувајте го предметот на обработка.
Не се обидувајте да ги држите кратките
парчиња со рака! Сетете се да го прицврстите
подигнатите и висечките материјали.
Внимавајте додека сечете материјал од долу.
Осигурајте се дека пилата работи со полна
брзина пред листот да се допре до материјалот
што треба да се сече. Вклучувањето на пилата
со листот врз или навлезен во засекот на
материјалот што треба да се сече може да
доведе до повратен удар. Приближете ја пилата
при брзина што му овозможува на листот
да сече без напор. Цврстината и жилавоста
можат да се разликуваат дури и во исто
парче материјал, а џумките или влажните
делови можат да ја оптоварат пилата. Кога ќе
се случи тоа, туркајте ја пилата побавно, но
доволно силно за да продолжите да работите
без позначајно намалување на брзината.
Употребувањето на пилата на сила може
да доведе до лоши засеци, непрецизност,
повратен удар или прегрејување на моторот.
Доколку вашиот засек почне да се оддалечува
од линијата, не се обидувајте да го вратите по
линијата на сила. Ослободете го прекинувачот
и дозволете му на листот да запре целосно.
Потоа можете да ја извлечете пилата, одново
да ја разгледате ситуацијата и да започнете
ново сечење од погрешниот засек. Во секој
случај, извлечете ја пилата ако морате да го
поместите засекот. Вршењето на поправка
на сила во засекот може да доведе до
заглавување на пилата и до повратен удар.
АКО ПИЛАТА СЕ ЗАГЛАВИ, ОСЛОБОДЕТЕ ГО
ЧКРАПАЛОТО И ИЗВЛЕКУВАЈТЕ ЈА ПИЛАТА
ДОДЕКА НЕ СЕ ОСЛОБОДИ. ОСИГУРАЈТЕ
СЕ ДЕКА ЛИСТОТ Е ДИРЕКТНО ВО ЗАСЕКОТ
И ПОДАЛЕКУ ОД РАБОТ НА СЕЧЕЊЕТО ПРЕД
ПОВТОРНО ДА ЈА ВКЛУЧИТЕ ПИЛАТА.
Кога завршувате со сечење, ослободете
го чкрапалото и дозволете му на листот да
запре пред да ја кренете пилата од предметот
на обработка. Додека ја кревате пилата,
склопувачкиот штитник со пружина автоматски
ќе се затвори под листот. Имајте на ум дека
листот е откриен додека не се случи тоа.
Никогаш не посегајте под предметот на
обработка поради било каква причина. Кога
ќе морате да го повлекувате склопувачкиот
штитник рачно (како што е потребно при
започнување на џебни засеци), секогаш
користете ја рачката за повлекување.
НАПОМЕНА: Кога сечете тенки ленти,
осигурајте се дека мали исечени парчиња не се
заглавуваат на внатрешната страна од долниот
штитник.
МАКЕДОНСКИ
ПОДОЛЖНО СЕЧЕЊЕ
Подолжното сечење е процес на сечење на
пошироки штици во пократки ленти - со сечење
вдолж структурата. Рачното водење е потешко
при овој вид на сечење и затоа се препорачува
употребување на DEWALT паралелна преграда
(скица 11, w).
ЏЕБНО ЗАСЕКУВАЊЕ (СКИЦА 18)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не го врзувајте штитникот на
листот во крената положба.
Никогаш не ја движете пилата
наназад кога правите џебно
засекување. Ова може да доведе
до издигнување на уредот од
работната површина што може да
предизвика повреда.
Џебен засек е засек што се прави на под, во
ѕид или на друга рамна површина.
1. Подесете ја платформата на пилата за
листот да може да сече на посакуваната
длабочина.
2. Навалете ја пилата нанапред и потпрете
го предниот дел од платформата врз
материјалот што треба да се сече.
3. Со користење на рачката на долниот
штитник, повлечете го долниот штитник
на листот во крената положба. Спуштете
го задниот дел од платформата додека
запците на листот скоро не се допрат до
линијата на сечење.
4. Ослободете го штитникот на листот
(неговиот контакт со предметот на
обработка ќе го држи во положба за
слободно отварање кога ќе започнете со
сечењето). Тргнете ја раката од рачката на
штитникот и цврсто фатете ја помошната
рачка (е), како што е прикажано на
скица 18. Наместете го телото и раката
во положба во која што ќе можете да го
издржите повратниот удар доколку се
случи.
5. Осигурајте се дека листот не се допира со
површината на сечење пред да започнете
со сечењето.
6. Вклучете го моторот и постепено спуштајте
ја пилата додека нејзината платформа
не се потпре рамно врз материјалот што
треба да се сече. Движете ја пилата по
линијата на сечење додека не завршите со
сечењето.
7. Ослободете го чкрапалото и дозволете
му на листот целосно да запре пред да го
извлечете листот од материјалот.
8. Повторете ги горенаведените чекори при
секое ново сечење.
Извлекување на прав
(скица 19)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ризик од
вдишување на прав. За да го
намалите ризикот од лична
повреда, СЕКОГАШ носете
одобрена маска за прав.
Отвор за извлекување на прав (y) е снабден со
вашата алатка.
Цревата на вообичаените вакуумски
екстрактори се соодветни на отворот за
извлекување на прав.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: СЕКОГАШ
употребувајте вакуумски
екстрактори дизајниран во
склад со тековните директиви
за емисија на прав кога сечете
дрво. Цревата на вообичаените
правосмукалки се соодветни на
отворот за извлекување на прав.
AIRLOCK СИСТЕМ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
- DWV9000 (СЕ ПРОДАВА ОДДЕЛНО)
(СКИЦА 19)
AirLock овозможува брзо и безбедно
поврзување меѓу отворот за извлекување на
прав (у) на алатката и екстракторот за прав.
1. Осигурајте се дека прстенот на AirLock
системот за поврзување е во отклучена
положба. Порамнете ги рецките на прстенот
и AirLock системот за поврзување како
што е прикажано за отклучена и заклучена
положба.
2. Турнете го AirLock системот за поврзување
во отворот за извлекување на прав (у).
3. Завртете го прстенот во заклучена положба.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е дизајнирана да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
53
МАКЕДОНСКИ
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци, пред
да прилагодувате или менувате
подесувања или кога вршите
поправки. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Подмачкување
Во алатката се вметнати самоподмачкувачки
лежишта и не е потребно повторно
подмачкување. Сепак, се препорачува еднаш
годишно да ја носите алатката во сервисен
центар за темелно чистење и преглед
и подмачкување на картерот.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште и местото
околу штитникот со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ДОЛЕН ШТИТНИК
Долниот штитник треба секогаш лесно да се
врти и да се затвара од целосно отворена
до целосно затворена положба. Пред да
почнете со сечење, секогаш проверувајте дали
штитникот функционира како што треба така
што целосно ќе го отворите и ќе му дозволите
да се затвори. Ако штитникот се затвора бавно
или не се затвора целосно, тој ќе треба да биде
исчистен или поправен. Не ја употребувајте
пилата додека штитникот не функционира
како што треба. За да го исчистите штитникот,
користете сув воздух или мека четка за да
ги отстраните насобраните струганици или
остатоци од патеката на штитникот и од делот
околу пружината на штитникот. Доколку тоа не
го реши проблемот, вие ќе треба да го однесете
штитникот на поправка во овластен сервисен
центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
54
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Листови
Тап лист ќе доведе до неефикасно сечење,
преоптоварување на моторот на пилата,
прекумерно расцепување и зголемување на
можноста за повратен удар. Менувајте ги
листовите кога веќе нема да биде лесно да ја
турнете пилата низ засекот, кога моторот се
напрега или кога листот премногу се вжештува.
Добро би било да имате резервни листови при
рака затоа што така ќе имате остри листови за
непрекината работа. Тапите листови можат да
се наострат во повеќето области.
Закоравената смола на листот може да се
отстрани со керозин, терпентин или со средство
за чистење на печка. Обложени нелепливи
листови можат да се користат при примени
каде што се среќава огромно количество на
смола, како на пример дрво третирано под
притисок и свежо исечено дрво.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ДОДАТОЦИ ЗА
РАСПРСКУВАЊЕ НА ВОДА СО ОВАА ПИЛА.
ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАРБИДНИТЕ ЛИСТОВИ
ПРЕД ДА ГИ УПОТРЕБИТЕ. ЗАМЕНЕТЕ ГИ
АКО СЕ ОШТЕТЕНИ.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00209085 - 06-06-2013
55
Download PDF

advertising