DWE560 | DeWalt DWE560 CIRCULAR SAW instruction manual

511112-23 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE550
DWE560
Obrázok 1
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
Obrázok 2
Obrázok 3
k
s
j
o
n
i
20
19
20
2
Obrázok 4
Obrázok 5
c
p
Obrázok 6
l
q
p
Obrázok 7
3
Obrázok 8
Obrázok 9
t
u
f
g
Obrázok 10
A
B
v
v
v
v
v
v
Obrázok 11
x
aa
h
w
4
w
x
Obrázok 12
y
y
l
Obrázok 13
b
e
Obrázok 14
5
Obrázok 15
Obrázok 16
Obrázok 17
Obrázok 18
Obrázok 19
y
e
6
KOTÚČOVÁ PÍLA 165 mm (6-1/2"), DWE550
KOTÚČOVÁ PÍLA 184 mm (7-1/4"), DWE560
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Maximálna hĺbka rezu pri
90°
45°
Priemer upínacieho otvoru
Nastavenie šikmého rezu
Hmotnosť
DWE550
230
230/115
1
W
1 200
min-1 5 500
mm
165
V
V
mm
mm
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického výkonu) dB(A)
DWE560
230
230/115
1
1 350
5 500
184
55
35
20
48°
3,60
65
42
16
48°
3,66
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah rezanie dreva
ah,W =
m/s² < 2,5
< 2,5
odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
7
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DWE550, DWE560
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a
konštrukciu výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 8. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete
(je vybavené prívodným káblom) alebo náradie
napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
8
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
b)
c)
d)
e)
f)
g)
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
d)
e)
f)
g)
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
ŠPECIFICKÉ DOPLNKOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
PRE KOTÚČOVÉ PÍLY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
a)
NEBEZPEČENSTVO: Nevkladajte ruky
do priestoru rezu a nepribližujte ich ku
kotúču. Druhú ruku položte na prídavnú
rukoväť alebo na kryt motora. Ak je okružná
píla držaná oboma rukami, nemôže dôjsť k ich
porezaniu pílovým kotúčom.
b) Nedávajte ruky do priestoru pod
obrobkom. Ochranný kryt Vás nemôže
chrániť pred pílovým kotúčom pod obrobkom.
9
c) Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku.
Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť
celá dĺžka zubov pílového kotúča.
d) Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite si
obrobok do stabilného zveráka. Správne
upnutie a podopretie obrobku je veľmi
dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhy, zablokovania kotúča alebo straty
ovládateľnosti.
e) Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované časti. Pri kontakte so „živým“
vodičom budú nechránené kovové časti
náradia tiež „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým prúdom.
f) Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte pravítko alebo priame hranové
vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite presnosť
rezu a znížite riziko zablokovania pílového
kotúča.
g) Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru
(kruhový alebo hranatý). Pílové kotúče
s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej
príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky,
čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené
alebo nesprávne podložky a skrutky
kotúčov. Podložky a upínacie skrutky boli
skonštruované priamo pre Vašu okružnú pílu,
čo zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť
jej prevádzky.
Príčiny spätného rázu
a prevencia pred spätným
rázom
– Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie
pílového kotúča, ktoré spôsobí neočakávané
vyskočenie okružnej píly z obrobku smerom
k obsluhe.
– Ak dôjde k pricviknutiu kotúča alebo k jeho
zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne
a reakcia motora odmrští okružnú pílu rýchlo
späť, smerom k obsluhe.
– Ak dôjde ku skrúteniu rezného kotúča alebo
k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti
rezného kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu dreva, čo spôsobí vyhodenie rezného
kotúča zo zárezu a vyskočenie okružnej píly
smerom k obsluhe.
10
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly
alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete
zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie uvedené
pokyny.
a) Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte
sa na jednu alebo druhú stranu pílového
kotúča, nikdy nestojte v osi pílového
kotúča. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie
píly smerom dozadu, ale ak budete dodržiavať
uvedené pokyny, obsluha môže sily spätného
rázu eliminovať.
b) Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu
k zaseknutiu kotúča alebo k prerušeniu
rezu, uvoľnite hlavný vypínač a držte
náradie bez pohybu v materiáli, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu kotúča.
Kým je pílový kotúč v pohybe, nikdy sa
nepokúšajte vybrať pílu z obrobku alebo
ju ťahať späť, pretože by mohlo dôjsť
k spätnému rázu. Preskúmajte príčiny
blokovania pílového kotúča a vykonajte
opatrenia, aby boli tieto príčiny odstránené.
c) Ak začínate znovu rez v obrobku,
zarovnajte pílový kotúč v záreze
a skontrolujte, či sa zuby pílového kotúča
nedotýkajú materiálu obrobku. Ak dôjde
po zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového
kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom
nahor alebo k spätnému rázu.
d) Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať
pôsobením vlastnej hmotnosti. Podpery
musia byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
hrany panelu.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Neostré alebo nesprávne upnuté
pílové kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné
rázy.
f) Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania
riadne utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri
rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
g) Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
pílový kotúč môže prerezať predmety, ktoré
môžu spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny pre
spodný kryt
a) Pred každým použitím píly skontrolujte
správnu funkciu zavierania spodného
krytu. Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje
a ak nedochádza k jeho okamžitému
zatváraniu, pílu nepoužívajte. Nikdy
žiadnym spôsobom nepripevňujte
spodný kryt v otvorenej polohe. Ak dôjde
k náhodnému pádu píly, môže dôjsť k ohybu
spodného krytu. Zdvihnite spodný kryt
pomocou zaťahovacej rukoväti a uistite sa, či
sa voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere
nedotýka pílového kotúča alebo inej časti píly.
b) Skontrolujte funkciu pružiny spodného
krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred začatím práce
vykonaná ich oprava. Pohyb spodného krytu
môže byť pomalý v dôsledku poškodených
častí, usadenín a nahromadených nečistôt.
c) Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba
pri špeciálnych rezoch, ako sú „ponorné
rezy“ a „kombinované rezy“. Zdvihnite
spodný kryt pomocou rukoväti a hneď ako
pílový kotúč vnikne do materiálu, musíte
spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých ostatných
typoch rezov by mal spodný kryt pracovať
automaticky.
d) Vždy dbajte na to, aby pred položením píly
na pracovný stôl alebo na podlahu spodný
kryt zakryl pílový kotúč. Nechránený
a dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb píly
a prereže materiály nachádzajúce sa v dráhe
jeho pohybu. Pamätajte na to, že po uvoľnení
hlavného vypínača chvíľu trvá, než dôjde
k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre okružné píly
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte masku proti prachu. Pobyt
v prašnom prostredí môže spôsobiť dýchacie
ťažkosti a tiež úraz.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo
menších priemerov, než je odporúčané.
Parametre pílového kotúča sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba
pílové kotúče špecifikované v tomto návode
a zodpovedajúce norme EN 847-1.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Zvyškové riziká
Pri práci s okružnými pílami hrozia nasledujúce
riziká.
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátový kód (z), ktorý obsahuje taktiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 kotúčovú pílu 165 mm (6-1/2") (DWE550)
alebo
1 kotúčovú pílu 184 mm (7-1/4") (DWE560)
1 pílový kotúč
1 kľúč na kotúč
1 vodidlo pre pozdĺžne rezy
• Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče.
1 adaptér na odsávanie prachu
• Nepoužívajte príslušenstvo na prívod vody.
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
11
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Hlavná rukoväť
c. Zaistenie pílového kotúča
d. Koncový kryt
e. Prídavná rukoväť
f. Skrutka na nastavenie šikmých rezov
g. Mechanizmus na nastavenie šikmých rezov
h. Doska základne
i. Spodný kryt pílového kotúča
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V by sa mali
prevádzkovať s bezpečnostným
izolačným transformátorom
s uzemnenou priehradkou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
j. Upínacia skrutka pílového kotúča
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
k. Páka spodného krytu
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
l. Horný kryt pílového kotúča
m. Blokovacie tlačidlo
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto výkonné kotúčové píly sú určené na
profesionálne rezanie dreva. NEPOUŽÍVAJTE
s touto pílou príslušenstvo na prívod vody.
NEPOUŽÍVAJTE s touto pílou brúsne pílové
kotúče. NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Tieto výkonné píly sú profesionálne elektrické
náradia. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto
náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto
zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
12
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla sa tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozri Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením,
pred výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Výmena kotúčov
MONTÁŽ PÍLOVÉHO KOTÚČA (OBR. 1 - 4)
UPOZORNENIE (IBA MODEL
DWE550): Vnútorná príruba má
na jednej strane priemer 20 mm
a na druhej strane 19 mm. Strana
s priemerom 19 mm je označená
číslom 19 a strana s priemerom 20 mm
je označená číslom 20. Používajte na
príslušnom kotúči správnu stranu so
zodpovedajúcim priemerom otvoru.
Montáž kotúča na zlú stranu môže
spôsobiť nebezpečné vibrácie.
1. Pomocou páky spodného krytu (k) zasuňte
spodný kryt pílového kotúča (i) a umiestnite
kotúč na hnací hriadeľ píly na vnútornú
upínaciu podložku (o). Uistite sa, či sa bude
pílový kotúč otáčať v správnom smere
(skontrolujte smer šípky na pílovom kotúči
a taktiež zuby kotúča musia smerovať
v rovnakom smere ako ukazuje šípka na píle).
Nepredpokladajte, že pri správnej inštalácii
bude potlač na kotúči vždy otočená smerom
k vám. Pri zasúvaní spodného krytu pílového
kotúča pri montáži pílového kotúča skontrolujte
stav a pohyblivosť tohto spodného krytu, aby
ste zaistili jeho správnu funkciu. Pri nastavení
rôznych uhlov a hĺbok rezu vykonajte kontrolu,
aby ste sa uistili, či sa kryt pohybuje voľne a či
sa nedotýka kotúča alebo inej časti píly.
2. Nasaďte na hriadeľ píly vonkajšiu upínaciu
objímku (n) tak, aby bola väčšia plocha
otočená smerom ku kotúču a aby bol text na
vonkajšej upínacej objímke otočený smerom
k vám.
3. Rukou zaskrutkujte do hriadeľa píly upínaciu
skrutku pílového kotúča (j) (skrutka má pravý
závit a pri doťahovaní musí byť otáčaná
v smere pohybu hodinových ručičiek).
4. Otáčajte hriadeľom píly pomocou kľúča
na pílový kotúč a držte stlačené zaistenie
pílového kotúča (c), pokým nedôjde
k zaisteniu a pokým sa pílový kotúč
neprestane otáčať.
5. Pomocou dodaného kľúča riadne dotiahnite
upínaciu skrutku pílového kotúča.
POZNÁMKA: Nikdy nezaisťujte pílový kotúč, ak
je píla v chode, a nepoužívajte toto zaistenie na
zastavenie kotúča. Nikdy pílu nezapínajte, ak je
použité toto zaistenie pílového kotúča. Došlo by
k vážnemu poškodeniu vašej píly.
VÝMENA PÍLOVÉHO KOTÚČA (OBR. 2 - 4)
1. Ak chcete povoliť upínaciu skrutku pílového
kotúča (j), držte stlačené zaistenie pílového
kotúča (c) a otáčajte hriadeľom píly
pomocou kľúča na pílový kotúč (s), pokým
nedôjde k zaisteniu a pokým sa pílový kotúč
neprestane otáčať. Hneď ako bude pílový
kotúč zaistený, otáčajte pomocou dodaného
kľúča upínacou skrutkou pílového kotúča
proti smeru pohybu hodinových ručičiek
(skrutka má pravý závit a pri uvoľnení musí
byť otáčaná proti smeru pohybu hodinových
ručičiek).
2. Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča (j)
a vonkajšiu upínaciu podložku (n). Odstráňte
pílový kotúč.
3. Odstráňte nečistoty, ktoré môžu byť
nahromadené v kryte alebo v priestore pre
upínaciu podložku, a podľa vyššie uvedeného
postupu skontrolujte stav a funkciu spodného
krytu pílového kotúča. Tento priestor nikdy
nemažte.
4. Vždy používajte iba pílové kotúče, ktoré majú
správnu veľkosť (priemer) a ktoré majú taktiež
správny priemer a tvar upínacieho otvoru
pre montáž na hriadeľ píly. Vždy sa uistite, či
maximálne povolené otáčky pílového kotúča
(ot./min.) zodpovedajú alebo prevyšujú otáčky
píly (ot./min.).
5. Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti Montáž
pílového kotúča a uistite sa, či sa pílový
kotúč otáča v správnom smere.
SPODNÝ KRYT PÍLOVÉHO KOTÚČA
VAROVANIE: Spodný kryt pílového
kotúča je bezpečnostným prvkom,
ktorý znižuje riziko vážneho zranenia
osôb. Nikdy nepoužívajte túto
pílu, ak je tento kryt poškodený,
ak je nesprávne zostavený, ak
nepracuje správne alebo ak nie
je na píle namontovaný. Nikdy sa
nespoliehajte na to, že vás spodný kryt
pílového kotúča ochráni za všetkých
okolností. Vaša bezpečnosť závisí
od dodržiavania všetkých uvedených
varovaní a upozornení a taktiež od
správnej obsluhy píly. Pred každým
použitím píly skontrolujte, či dochádza
k správnemu uzavretiu spodného
krytu. Ak nie je píla vybavená
spodným krytom pílového kotúča
alebo ak nie je funkcia tohto krytu
správna, pred použitím píly zaistite
jej opravu. Z dôvodu zaistenia
bezpečnosti a spoľahlivosti výrobku
zverte vykonávanie jeho opráv, údržby
a nastavenia iba autorizovanému
servisnému centru alebo inému
autorizovanému servisu, v ktorom
13
budú používať iba originálne náhradné
diely.
KONTROLA SPODNÉHO KRYTU (OBR. 1)
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Otáčajte pákou spodného krytu (obr. 1, k)
z úplne uzavretej polohy do úplne otvorenej
polohy.
3. Uvoľnite páku (k) a sledujte kryt (aj), ktorý sa
vracia do úplne uzavretej polohy.
V nasledujúcich prípadoch musí byť náradie
s poruchou spodného krytu opravené
v autorizovanom servise:
• Ak sa nevracia do úplne uzavretej polohy.
• Ak sa pohybuje prerušovane alebo pomaly.
• Ak dochádza ku kontaktu s pílovým kotúčom
alebo s akoukoľvek časťou píly, a to pri
akomkoľvek uhle rezu alebo pri akejkoľvek
hĺbke rezu.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 5
- 7)
1. Zdvihnite páku pre nastavenie hĺbky rezu (p),
aby došlo k uvoľneniu.
2. Ak chcete nastaviť správnu hĺbku rezu,
zarovnajte zárez (q) na nastavovači hĺbky rezu
so zodpovedajúcou značkou na hornom kryte
pílového kotúča (l).
3. Dotiahnite páku na nastavenie hĺbky rezu.
Indikátor zárezu (obr. 9)
Na prednej časti základne píly je indikátor zárezu
(t) pre zvislé a šikmé rezy. Tento indikátor vám
umožňuje vedenie píly pozdĺž čiar rezov, ktoré sú
vyznačené na rezanom materiáli. Pri zarovnaní
indikátora s ľavou (vnútornou) stranou pílového
kotúča dochádza pohybom pílového kotúča
smerom k pravej strane indikátora k vytváraniu
drážky alebo zárezu. Zárezy na základni píly
označujú 0° a 45°.
Nastaviteľná ochrana
napájacieho kábla (obr. 10)
Nastaviteľná ochrana napájacieho kábla (v)
umožňuje umiestnenie napájacieho kábla do
zvislej alebo vodorovnej polohy vzhľadom na
pílový kotúč. Pri dodaní je ochrana kábla vo zvislej
polohe.
NASTAVENIE DO VODOROVNEJ POLOHY
(OBR. 10A)
1. Stlačte ochranu kábla (v) v bode označenom
šípkou.
2. Otočte ochranu kábla v smere pohybu
hodinových ručičiek do vodorovnej polohy.
NASTAVENIE DO ZVISLEJ POLOHY (OBR. 10B)
1. Stlačte ochranu kábla (v) v bode označenom
šípkou.
2. Otočte ochranu kábla proti smeru pohybu
hodinových ručičiek do zvislej polohy.
4. Najúčinnejší rez pri použití pílového kotúča so
zubmi majúcimi doštičky karbidov dosiahnete,
ak nastavíte hĺbku rezu tak, aby na spodnej
strane rezaného obrobku vyčnievala asi
polovica výšky zubov.
Montáž a nastavenie vodidla
pre pozdĺžne rezy (obr. 11)
5. Metóda kontroly správnej hĺbky rezu je
zobrazená na obr. 7. Položte k boku pílového
kotúča kúsok materiálu, ktorý chcete rezať
(ako je znázornené na obrázku) a skontrolujte,
ako veľká časť zubov prečnieva cez tento
materiál.
MONTÁŽ
Nastavenie uhla šikmého rezu
(obr. 8)
Mechanizmus na nastavenie uhla šikmých rezov
(g) môže byť nastavený v rozmedzí od 0° do 48°.
1. Otočte skrutkou na nastavenie uhla šikmých
rezov (f), aby došlo k jeho uvoľneniu.
2. Nakloňte dosku základne do požadovaného
uhla vyznačeného na otočnej konzole (u).
3. Otočte skrutkou na nastavenie uhla šikmých
rezov, aby došlo k jeho dotiahnutiu.
14
Vodidlo pre pozdĺžne rezy (w) sa používa pre rezy
rovnobežné s hranou obrobku.
1. Zasuňte upínaciu skrutku (x) vodidla
pre pozdĺžne rezy do otvoru (aa), ako je
zobrazené na obr. 11, a nechajte upínaciu
skrutku uvoľnenú, aby bolo umožnené
zasunutie vodidla pre pozdĺžne rezy.
2. Zasuňte vodidlo pre pozdĺžne rezy (w) do
základne (h), ako je zobrazené na obr. 11.
3. Dotiahnite nastavovaciu skrutku (x) vodidla pre
pozdĺžne rezy.
NASTAVENIE
1. Povoľte nastavovaciu skrutku vodidla (x)
a nastavte vodidlo pre pozdĺžne rezy (w)
na požadovanú šírku. Nastavenie môže byť
odčítané na meradle pre pozdĺžne rezy.
2. Dotiahnite nastavovaciu skrutku vodidla (x).
Montáž adaptéra na odsávanie
prachu (obr. 1, 5, 12)
Vaša kotúčová píla DWE550/DWE560 sa dodáva
s adaptérom na pripojenie odsávania.
MONTÁŽ ADAPTÉRA NA ODSÁVANIE PRACHU
(OBR. 12)
1. Úplne uvoľnite páku na nastavenie hĺbky rezu
(obr. 5, p).
2. Nastavte základňu píly (obr. 1, h) do najnižšej
polohy.
3. Zarovnajte obidve polovice adaptéra na
odsávanie prachu (y) s horným krytom
pílového kotúča (l), ako na uvedenom
obrázku.
4. Vložte skrutky a pevne ich dotiahnite.
Pred použitím
• Uistite sa, či boli správne namontované
ochranné kryty. Ochranný kryt pílového kotúča
musí byť v uzavretej polohe.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča v smere,
ktorý zodpovedá šípke na pílovom kotúči.
• Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové
kotúče.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením,
pred výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Správna poloha rúk (obr. 13)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nečakané
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (b) a druhú ruku na
prídavnej rukoväti (e).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač (a)
vášho náradia vybavený blokovacím tlačidlom (m).
Stlačte blokovacie tlačidlo, aby došlo
k odblokovaniu náradia.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a). Hneď ako bude hlavný vypínač uvoľnený,
blokovacie tlačidlo sa automaticky aktivuje, aby sa
zabránilo náhodnému zapnutiu náradia.
POZNÁMKA: Náradie nezapínajte ani
nevypínajte, ak sa pílový kotúč dotýka
obrobku alebo iných materiálov.
Podpera obrobku (obr. 14 - 17)
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
vždy riadne podoprite obrobok
a pevne uchopte pílu, aby ste
zabránili strate kontroly.
Na obr. 14 a 16 je zobrazená správna poloha píly.
Na obr. 15 a 17 je zobrazená nebezpečná poloha
píly. Ruky by sa nemali nachádzať v priestore
rezu a napájací kábel musí byť umiestnený mimo
priestoru rezu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
zachyteniu alebo k zaveseniu na obrobok.
Z dôvodu zabránenia spätného rázu dosku alebo
panel VŽDY podoprite v BLÍZKOSTI miesta
rezu (obr. 14 a 16). NEPODOPIERAJTE dosku
alebo panel vo veľkej vzdialenosti od miesta rezu
(obr. 15 a 17). Pri práci s pílou udržujte napájací
kábel mimo priestoru rezu a zabráňte tomu, aby
došlo k zaveseniu kábla na obrobok.
PRED VYKONÁVANÍM AKÉHOKOĽVEK
NASTAVENIA VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL
PÍLY! Pri rezaní umiestnite obrobok tak, aby bola
jeho lepšia strana – tá strana, ktorej vzhľad je
najdôležitejší – otočená smerom dole. Pila reže
smerom hore, čo znamená, že sa budú triesky
vytvárať na strane obrobku, ktorá je pri vykonávaní
rezu hore.
Rezanie
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
používať toto náradie obrátením píly
spodnou stranou hore a posunom
obrobku smerom k píle. Vždy
bezpečne upnite obrobok, priložte
kotúčovú pílu k obrobku a bezpečne
držte pílu oboma rukami, ako je
zobrazené na obr. 16.
Umiestnite širšiu časť základne píly na tú časť
obrobku, ktorá je riadne podoprená a nikdy nie na
tú časť, ktorá po vykonaní rezu obrobku odpadne.
Ako príklad je uvedený obr. 16, na ktorom je
15
zobrazený SPRÁVNY spôsob odrezania koncovej
časti dosky. Obrobok si vždy upnite. Nepokúšajte
sa krátke kúsky uchopiť rukou! Nezabudnite
podoprieť previsnutý materiál. Pri rezaní materiálu
zo spodnej strany buďte veľmi opatrní.
Zaistite, aby sa píla pred kontaktom pílového
kotúča s materiálom dostala do maximálnych
otáčok. Spustenie píly s pílovým kotúčom opretým
o rezaný materiál alebo tlačenie píly do zárezu
môže viesť k spôsobeniu spätného rázu. Tlačte
pílu smerom dopredu rýchlosťou, ktorá umožní
pílovému kotúču vykonávať bezproblémový rez.
Tvrdosť a húževnatosť obrobku sa môže líšiť aj
v prípade rovnakého kusu materiálu. Hrčovité
alebo vlhké časti môžu spôsobiť značné zaťaženie
píly. Ak dôjde k takej situácii, tlačte pílu pomalšie,
ale dostatočne silno, aby nedošlo k prerušeniu
práce a k zníženiu rýchlosti rezu. Ak budete
na pílu tlačiť príliš silno, môže dôjsť k zníženiu
kvality rezu, nepresnostiam, spätnému rázu alebo
k prehriatiu motora. Ak sa začne pílový kotúč
odchyľovať od čiary rezu, nepokúšajte sa vrátiť
k čiare rezu silou. Uvoľnite spínač píly a počkajte,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu. Potom
môžete pílu vytiahnuť z rezu, znovu si prezrieť
obrobok a znovu začať nový rez mierne vnútri
zlého rezu. V každom prípade musíte pri posunutí
rezu vytiahnuť pílu z pôvodného rezu. Násilná
úprava vykonávaná vnútri rezu môže spôsobiť
zablokovanie píly a spätný ráz.
AK DÔJDE K ZABLOKOVANIU PÍLY, UVOĽNITE
HLAVNÝ SPÍNAČ A POSÚVAJTE PÍLU
SMEROM DOZADU, POKÝM NEDÔJDE K JEJ
UVOĽNENIU. PRED OPÄTOVNÝM ZAČATÍM
REZU SA UISTITE, ČI JE PÍLOVÝ KOTÚČ
V REZE ROVNO A ČI SA NEDOTÝKA HRANY
REZU.
Pri dokončovaní rezu uvoľnite hlavný spínač
a pred zdvihnutím píly z obrobku nechajte pílový
kotúč zastaviť. Pri dvíhaní píly z obrobku bude
pôsobením pružiny dochádzať k automatickému
zatváraniu krytu pílového kotúča. Pamätajte na to,
že pred uzavretím krytu je pílový kotúč obnažený.
Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do priestoru
pod obrobok. Ak musíte teleskopický kryt zasunúť
ručne (čo je nutné pre začatie výrezov), vždy
použite zasúvaciu páku.
POZNÁMKA: Ak režete tenké pásky, dávajte
pozor, aby nedochádzalo k zachytávaniu malých
odrezkov vnútri spodného krytu.
POZDĹŽNE REZY
Pozdĺžne rezy sa používajú na rozrezanie širších
dosiek na užšie pásy – pozdĺžne rezy v smere
vlákien dreva. Pri týchto rezoch je ručné vedenie
16
píly náročnejšie a preto je odporúčané použitie
vodidla pre pozdĺžne rezy DEWALT (obr. 11, w).
REZANIE VÝREZOV (OBR. 18)
VAROVANIE: Nikdy neupevňujte kryt
pílového kotúča vo zdvihnutej polohe.
Pri robení výrezov nikdy nepohybujte
pílou smerom dozadu. V takom
prípade by mohlo dôjsť k zdvihnutiu
píly z povrchu obrobku, čo by mohlo
viesť k zraneniu.
Výrez je rez, ktorý je vykonávaný na podlahe,
v stene alebo na inom plochom povrchu.
1. Nastavte základňu píly tak, aby bol
vykonávaný rez s požadovanou hĺbkou.
2. Nakloňte pílu dopredu a oprite prednú časť
základne píly o materiál, ktorý budete rezať.
3. Pomocou páky spodného krytu zasuňte
spodný kryt pílového kotúča do hornej polohy.
Spúšťajte zadnú časť základne píly, pokým sa
zuby pílového kotúča nebudú takmer dotýkať
čiary rezu.
4. Uvoľnite kryt pílového kotúča (jeho kontakt
s obrobkom ho bude pri začatí udržiavať
v otvorenej polohe). Pustite páku krytu
a pevne uchopte prídavnú rukoväť (e), ako je
zobrazené na obr. 18. Postavte sa a nastavte
paže tak, aby ste boli pripravení na prípadný
spätný ráz.
5. Pred spustením píly sa uistite, či nie je pílový
kotúč v kontakte s povrchom obrobku.
6. Spustite motor a postupne spúšťajte pílu dole,
pokým nebude základňa píly na povrchu
rezaného obrobku. Posúvajte pílu pozdĺž čiary
rezu, pokým nedôjde k ukončeniu rezu.
7. Uvoľnite hlavný spínač a pred vybratím píly
z obrobku počkajte, pokým nedôjde k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
8. Pri začatí každého nového rezu postupujte
podľa vyššie uvedených krokov.
Odsávanie prachu (obr. 19)
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
vdýchnutia prachu. Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte schválenú masku proti
prachu.
Vaše náradie sa dodáva s adaptérom na
odsávanie prachu (y).
Priamo k tomuto adaptéru na odsávanie prachu je
možné pripojiť hadice väčšiny vysávačov.
VAROVANIE: Pri práci s drevom
VŽDY pripojte k náradiu zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré je
skonštruované v súlade s platnými
predpismi, ktoré sa týkajú emisií
prachu. Hadice väčšiny vysávačov
je možné pripojiť priamo k otvoru na
odvod prachu.
SYSTÉM SPOJOK AIRLOCK - DWV9000
(PREDÁVANÉ SAMOSTATNE) (OBR. 19)
Systém AirLock umožňuje rýchle a bezpečné
prepojenie medzi systémom na odsávanie prachu
a odsávacím zariadením.
1. Uistite sa, či je objímka na spojke AirLock
v odistenej polohe. Pre polohy odistené
a zaistené zarovnajte zárezy na objímke a na
spojke AirLock.
2. Natlačte konektor AirLock na adaptér na
odsávanie prachu (y).
3. Otočte objímku do zaistenej polohy.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením,
pred výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Mazanie
vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
SPODNÝ KRYT
Spodný kryt by sa mal stále voľne otáčať
a uzatvárať z úplne otvorenej polohy do úplne
uzavretej polohy. Pred začatím rezu vždy
skontrolujte správnu funkciu krytu jeho úplným
otvorením a skontrolovaním, či sa správne
uzatvára. Ak sa zatvára kryt pomaly alebo sa
nezatvára úplne, musí sa vyčistiť alebo sa musí
opraviť. Nepoužívajte túto pílu, pokým nebude
funkcia krytu v poriadku. Pri čistení krytu používajte
na odstránenie nahromadeného prachu alebo
nečistôt z blízkosti krytu alebo pružiny krytu suchý
stlačený vzduch alebo mäkkú kefu. Ak nedôjde
po tomto čistení k odstráneniu problému, zverte
opravu krytu autorizovanému servisu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Pílové kotúče
Tupý pílový kotúč má za následok neúčinný rez,
preťaženie motora, nadmerné štiepanie a taktiež
zvyšuje možnosť spätného rázu. Ak už nie je
pohyb píly pri rezaní jednoduchý, ak dochádza
k preťažovaniu motora alebo ak dochádza
k nadmernému zahrievaniu pílového kotúča,
vymeňte ho. Je dobrým zvykom, aby ste mali po
ruke pripravené ďalšie pílové kotúče, aby bola
umožnená okamžitá výmena tupého pílového
kotúča. Vo väčšine prípadov je možné tupé pílové
kotúče znovu nabrúsiť.
V tomto náradí sú použité uzavreté guľkové
a valčekové ložiská a ich mazanie nie je nutné.
Odporúča sa však raz ročne dopraviť alebo zaslať
náradie do autorizovaného servisného strediska na
kontrolu a na dôkladné vyčistenie.
Stvrdnutý materiál na pílovom kotúči je možné
odstrániť pomocou benzínu, terpentínu alebo
čističom na rúry. Pílové kotúče s vrstvou
zabraňujúcou nalepeniu je možné používať pri
aplikáciách, pri ktorých dochádza k nadmernému
nahromadeniu, ako sú rezy lisovaného alebo
zeleného reziva.
Čistenie
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
skriňu náradia a priestor krytu prúdom
suchého stlačeného vzduchu. Pri
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
17
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
NEPOUŽÍVAJTE S TOUTO PÍLOU
PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍVOD VODY.
PRED POUŽITÍM VYKONAJTE VIZUÁLNU
KONTROLU KARBIDOVÝCH PÍLOVÝCH
KOTÚČOV. AK SÚ POŠKODENÉ, VYMEŇTE
ICH.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241799 - 21-07-2014
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising