FME630 | Stanley FME630 PLANER instruction manual

SL + HR
Prevod originalnih navodil
Prijevod izvornih uputa
FME630
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Stanley Fat Max oblič je namenjen oblanju lesa, lesenih
izdelkov in plastike. To orodje je namenjeno le za ročno
uporabo. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
f.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Varnost na delovnem prostoru
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini
ali prah. Električno orodje v času delovanja povzroča
iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in
drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih
vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti. Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja
ali kot način za odklopitev naprave iz električnega
omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim
predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabite napajalni kabel, ki je primeren za delo na
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za
delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je delo z električnim orodjem na prostem v vlagi
neizogibno, uporabite inštalacijski odklopnik
(RCD). Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustreznem
okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo
na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Ohranite pravilno
telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priključki za naprave za odsesavanje
prahu, morajo biti take naprave pravilno priključene in pravilno uporabljane. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Pred postopki nastavljanja, zamenjavo nastavkov
ali shranjevanjem električno orodje najprej odklopi-
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
te iz omrežja in/ali z akumulatorja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki
lahko povzroči motnje v delovanju električnega
orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Orodja z rezili naj bodo vedno čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in
zanesljivejša.
Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko
povzroči nevarnost.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
♦
Ne dotikajte se rezila ali obdelovanca takoj po delovni
operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.
♦ Pred skobljanjem odstranite vse žebljičke in kovinske
predmete od obdelovanca.
♦ Vedno držite orodje z obema rokama za oba držala.
♦ Če poškodujete ali prerežete napajalni kabel, ga takoj
izključite iz omrežne napetosti.
Opozorilo! Stik s prahom ali inhalacija praha, ki se pojavlja
pri skobljanju lahko ogrozi zdravje upravljalcu in vsem
prisotnim osebam. Uporabljajte zaščitno masko za prah,
ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom in se
prepričajte, da so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo
v delovno območje tudi zaščitene.
♦ Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in tako
zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z napravo.
♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja
ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za skobeljnike
♦
♦
♦
♦
Električno orodje držite le za izolirane površine, ker
obstaja nevarnost, da rezilo poškoduje napajalni
kabel naprave. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to
pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite sponke ali kako drugo orodje za pritrditev obdelovanca na stabilno delovno podlago. Če
držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo
nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Počakajte, da se rezilo popolnoma zaustavi, preden
položite orodje na tla. Vrteče se rezilo, ki pride v stik
s površino, lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem,
kar lahko privede do resnih telesnih poškodb.
Rezilo ohranjajte ostro. Topo ali poškodovano rezilo
lahko povzroči, da se skobeljnik nepričakovano odkloni
ali zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezen
tip rezila za dano orodje.
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil ali
dodatkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je
nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer: rezanje
lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF (mediapanske)
plošče).
5
SLOVENSKI
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni
ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih
delov:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za zaklep
3. Izhodna odprtina za skobljance
4. Selektor izhodne odprtine za skobljance
5. Gumb za nastavitev globine skobljanja
6. Skala globine skobljanja
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje
izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Zamenjava rezil (sl. A)
Rezila, ki jih dobite s tem orodjem, je mogoče obrniti. Rezila
za zamenjavo lahko dobite pri vašem lokalnem trgovcu.
6
Demontaža
♦ Odvijte vijake (7) s pomočjo priloženega ključa.
♦ Potisnite rezilo (8) iz držala.
♦ Obrnite rezilo, tako da je neuporabljena stran v pravilnem položaju. Če sta bili uporabljeni obe strani, je rezilo
potrebno zamenjati.
Montaža
♦ Potisnite rezilo do konca v držalo.
♦ Privijte vijake s priloženim ključem.
Opozorilo! Vedno zamenjajte obe rezili.
Nastavitev globine reza (slika B)
Globina reza je označena z oznako (9). Območje nastavitve
je mogoče razbrati iz skale (6).
♦ Obrnite gumb za prilagoditev globine skobljanja (5) na
zahtevano globino reza.
♦ Obrnite gumb na položaj ‚P‘, ko orodje ni v uporabi.
Namestitev in odstranitev vzporednega prislona
(sl. C)
Vzporedni prislon se uporablja za optimalno kontrolo na
ozkih obdelovancih.
♦ Vstavite zatič (11) v odprtino ob strani skobeljnika in
dobro pritrdite.
♦ Odvijte gumb za prilagoditev vzporednega prislona (10).
♦ Pomaknite vzporedni prislon v želeni položaj.
♦ Zategnite gumb za prilagoditev vzporednega prislona.
Opomba: Vzporedni prislon naj bo pod orodjem, ko je
nameščen pravilno.
♦ Paralelno vodilo odstranite, tako da upoštevate zgornje
napotke v obratnem vrstnem redu.
Priključitev sesalnika na orodje (sl. D)
Za priključitev sesalnika ali odsesalnika prahu na orodje
je potreben adapter. Adapter je mogoče kupiti pri vašem
lokalnem Stanley Fat Max prodajalcu.
♦ Pritrdite adapter (12) na izhodno odprtino za skobljance
(3).
♦ Povežite cev za sesalnik (13) na adapter.
Namestitev vrečke za zbiranje skobljancev (sl. E)
Vrečka za zbiranje skobljancev je še posebej uporabna, ko
delate v zaprtih prostorih.
♦
♦
Pritrdite spojno ploščo (14) vrečke na katerokoli stran
izhodne odprtine za skobljance (3).
Da bi preprečili uhajanje skobljancev iz nasprotne
izhodne odprtine, premaknite selektor izhodne odprtine
(4) na nasprotno stran vrečke.
Praznjenje vrečke za zbiranje skobljancev
Vrečko za zbiranje skobljancev je treba redno prazniti,
medtem ko jo uporabljate, da se prepreči blokiranje.
♦ Odprite vrečko in jo izpraznite pred nadaljevanjem.
SLOVENSKI
Uporaba
Nastavki
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom.
Pazite, da ga ne boste preobremenili.
♦ Nastavite globino reza.
♦ Če je potrebno, namestite in prilagodite vzporedni
prislon.
Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih
standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost
vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Vklop in izklop
Naslednje vrste rezila so na voljo pri vašem lokalnem
prodajalcu:
- Obrnljiva rezila s konico iz volfram karbida (del št.
X35007, dobavljivo v paru)
- Hitra jeklena obrnljiva rezila (del št. X24192-XJ11,
dobavljivo v paru)
Vklop
♦ Medtem ko gumb za zaklep (2) ni sprožen, pritisnite
gumb za vklop/izklop (1).
♦ Sprostite gumb za zaporo.
Izklop
♦ Izklopite stikalo za vklop/izklop.
Skobljanje
♦
♦
♦
♦
Postavite sprednji del orodja na površino obdelovanca.
Vključite orodje.
Enakomerno premikajte orodje naprej, da začnete
s skobljanjem.
Po zaključku skobljanja izklopite orodje.
Žlebljenje (sl. F)
♦
♦
Namestite in prilagodite vzporedni prislon.
Nadaljujte kot pri skobljanju.
Posnemanje robov (sl. G)
V-žleb v nosu čevlja vam omogoča posnemanje robov pod
kotom 45°, 30° in 15°.
♦ Držite orodje pod kotom z želenim žlebom (20) okrog
roba obdelovanca in začnite z obdelovanjem.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je
odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite orodje in
ga izklopite iz vira napajanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava jermena (slika I)
♦
♦
♦
Odvijte vijake (15) in odstranite pokrov (16).
Odstranite stari jermen.
Namestite novi jermen (17) preko jermenic. Namestite
jermen najprej čez večjo jermenice (18) in potem čez
manjšo jermenico (19), medtem ko jermen ročno,
enakomerno vrtite.
Namestite pokrov nazaj na mesto in privijte vijake.
Parkirna opora (sl. H)
♦
Vaš skobeljnik je opremljen s parkirno oporo (21), ki samodejno spusti na svoje mesto, ko se orodje dvigne iz delovne
površine. Parkirna noga se med skobljanjem dvigne, ko se
orodje potiska naprej. Ko je parkirna noga spuščena, lahko
skobeljnik nastavite na delovno površino brez dotika rezila.
Pregled in zamenjava krtačk motorja (sl. J)
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
♦
♦
♦
Premikajte orodje v smeri vlaken lesa.
Če so vlakna križna ali skodrana, ali če je obdelovanec
iz materiala, ki je les težke vrste, nastavite globino
reza tako, da ob vsakem prehodu odstranite zelo tanke
skobljance in to ponovite večkrat, da dosežete želeni
rezultat.
Če želite, da je orodje v ravni črti, pritisnite navdzol
sprednji del orodja na začetku potega, na koncu potega
pa pritisnite navzdol na zadnji strani orodja.
Krtačke je potrebno redno pregledovati za obrabo.
♦ Odstranite pokrov ležišča krtačke (22). Krtačke se morajo prosto prilegati v ležišče. Če so krtačke obrabljene
do 0,3 palca (8 mm), jih je potrebno zamenjati.
Za ponovno namestitev potisnite novo krtačko nazaj
v ležišče. Če nadomeščate obstoječo krtačko, ohranite
enako orientacijo kot takrat, ko ste jo odstranili. Namestite
pokrovček ležišča krtačke (ne privijte preveč).
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Varno odložite stari vtič.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega voda
novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne
kakovosti. Priporočena varovalka: 5 A.
7
SLOVENSKI
Skrb za okolje
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
FME630
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-14.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
28.8.2012
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite
tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME630 (Tip 1)
Vhodna napetost
Vizmenična 230
Vhodna moč
W
750
Hitrost v praznem teku
min -1
16 500
Širina skobljanja
mm
82
Globina skobljanja
mm
2
Globina žlebljenja
mm
12
Masa
kg
2,9
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij (ah) 1,5 m/s2
Odstopanje (K) 1,5 m/s2
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 84 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 95 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
8
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
SLOVENSKI
RAZŠIRJENA GARANCIJA
Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se
morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj
♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva
nakupa.
9
HRVATSKI
Namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nepredviđena uključivanja. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego uključite električni alat, uklonite s njega
bilo kakve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti
do ozljede.
Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu
i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Ova blanjalica Stanley Fat Max predviđena je za blanjanje
drva, drvenih proizvoda i plastike. Ovaj je alat predviđen
za ručnu uporabu. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih
upozorenja i uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
„električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na ovaj električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
10
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladionika. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je
vaše tijelo uzemljeno.
Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od električnog
udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba produžnog kabela koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan
električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni
alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne pre-
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade neobučeni
korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili povijenosti pokretnih dijelova,
napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja
koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je
alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgode prouzrokovan je loše održavanim električnim
alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.
Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima
smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za
kontroliranje.
Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
blanjalice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ako je kabel oštećen ili porezan, odmah ga isključite iz
napajanja.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom blanjanja
ili njezino udisanje mogu ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba
u blizini. Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparenja olovne prašine te osigurajte zaštitu
drugih osoba koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.
♦ Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno
nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje ovim
uređajem.
♦ Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao
i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje
koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati
opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
Usluge
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate jer bi rezna oštrica mogla doći u dodir
s vlastitim kabelom. Rezanje žice pod naponom može
izazvati prelazak napona na izložene metalne dijelove
alata i strujni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanja
na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Pričekajte da se rezač zaustavi prije odlaganja alata. Izloženi rezač koji se okreće može zahvatiti površinu
i dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih ozljeda.
Rezač održavajte oštrim. Tupi ili oštećeni rezači mogu
uzrokovati podrhtavanje blanjalice ili njezino blokiranje
pod pritiskom. Uvije rabite odgovarajuću vrstu rezača
za električni alat.
Radni materijal ili rezač nemojte dodirivati odmah nakon
uporabe alata. Mogu biti vrlo vrući.
Prije blanjanja uklonite sve čavle i metalne predmete
s radnog materijala.
Alat uvijek držite objema rukama te za isporučene
rukohvate.
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni
rizici, a koji nisu navedeni u priloženom sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom
duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom,
pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom)
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
11
HRVATSKI
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi.
Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve
dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Gumb za blokadu
3. Otvor za odvođenje ostataka
4. Birač otvora za odvođenje ostataka
5. Ručica za prilagođavanje dubine blanjanja
6. Ljestvica dubine blanjanja
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Zamjena reznih oštrica (sl. A)
Rezne oštrice na ovom alatu mogu se preokrenuti. Zamjenske rezne oštrice možete nabaviti kod svog lokalnog
dobavljača.
Uklanjanje
♦ Olabavite vijke (7) pomoću isporučenog ključa.
12
♦
♦
Oštricu (8) izvucite iz njezinog držača.
Preokrenite oštricu tako da rabite neupotrijebljenu
stranu. Ako su obje strane istrošene, oštricu treba zamijeniti.
Postavljanje
♦ Uvucite oštricu do kraja u držač.
♦ Zategnite vijke pomoću isporučenog zatezača.
Upozorenje! Uvijek zamijenite oba rezača.
Prilagođavanje dubine reza (sl. B)
Dubina reza naznačena je oznakom (9). Raspon postavke
možete očitati sa skale (6).
♦ Gumb za prilagođavanje dubine blanjanja (5) zakrenite
na željenu dubinu reza.
♦ Okrenite gumb u položaj „P“ kad god alat nije u uporabi.
Postavljanje i uklanjanje paralelnog graničnika
(sl. C)
Paralelni graničnik rabi se za optimalni nadzor nad uskim
radnim materijalima.
♦ Zavijte gumb (11) u otvor na bočnoj strani blanjalice
i dobro pritegnite.
♦ Otpustite gumb za podešavanje paralelnoga graničnika
(10).
♦ Pomaknite paralelni graničnik u željeni položaj.
♦ Dobro pritegnite gumb za podešavanje paralelnoga
graničnika.
Napomena: Pravilno postavljen paralelni graničnik treba biti
ispod blanjalice.
♦ Da biste uklonili paralelni graničnik, ponovite postupak
obrnutim redoslijedom.
Priključivanje usisavača na alat (sl. D)
Za priključivanje usisavača ili uređaja za izvlačenje prašine
potreban je prilagodnik. Prilagodnik možete kupiti kod svog
dobavljača za Stanley Fat Max.
♦ Navucite prilagodnik (12) preko otvora za izbacivanje
ostataka (3).
♦ Priključite crijevo usisavača (13) na prilagodnik.
Postavljanje vreće za prikupljanje ostataka (sl. E)
Vreća za prikupljanje ostataka osobito je korisna tijekom
rada u skučenim prostorima.
♦
♦
Navucite priključnu ploču (14) vreće preko bilo koje
strane otvora za izbacivanje ostataka (3).
Kako biste spriječili izbacivanje ostataka na suprotnu
stranu od otvora za izbacivanje, pomaknite birač otvora
za izbacivanje ostataka (4) na stranu suprotnu od vreće.
Pražnjenje vreće za prikupljanje ostataka
Vreću za prikupljanje ostataka treba redovito prazniti dok je
rabite za sprječavanje blokiranja.
♦ Otvorite vreću i ispraznite je prije nastavka rada.
HRVATSKI
Upotreba
Dodatni pribor
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte
alat.
♦ Prilagodite dubinu rezanja.
♦ Po potrebi postavite i prilagodite paralelni graničnik.
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizveden je uz
visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje
od svojih mogućnosti.
Uključivanje i isključivanje
Uključivanje.
♦ Držite pritisnut gumb za deblokiranje (2) te pritisnite
prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
♦ Pustite gumb za deblokiranje.
Isključivanje
♦ Pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
Blanjanje
♦
♦
♦
♦
Držite alat s prednjim dijelom papučice oslonjenim na
površinu radnog materijala.
Uključite alat.
Ravnomjerno pomaknite alat prema naprijed kako biste
obavili rezni potez.
Isključite alat nakon što obavite potez.
Blanjanje dijela radnog materijala (sl. F)
♦
♦
Postavite i prilagodite paralelni graničnik.
Nastavite kako je opisano za blanjanje.
Rezanje rubova pod kutom (sl. G)
V-žlijeb prednjeg dijela papučice omogućuje rezanje rubova
pod kutom od 45°, 30° i 15°.
♦ Držite alat pod kutom sa željenim žlijebom (20) oko
ruba radnog materijala i obavite rezni potez.
Kod svog lokalnog dobavljača možete nabaviti sljedeće
vrste reznih oštrica:
- Rezne oštrice od tungstenova karbida koje se
mogu preokrenuti (br. dijela X35007, isporučuje se
u paru)
- Čelične rezne oštrice za velike brzine koje se
mogu preokrenuti (br. dijela X24192-XJ11, isporučuje se u paru)
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna
održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Utore za prozračivanje na alatu redovito čistite mekim
kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
osnovi otapala.
Zamjena pogonskog remena (sl. I)
♦
♦
♦
Parkirni podupič (sl. H)
Blanjalica je opremljena parkirnim podupiračem (21) koji se
automatski spušta kada se alat podigne s radne površine.
Parkirni podupirač podiže se prilikom blanjanja i guranja
alata prema naprijed. Kada je parkirni podrupirač spušten,
blanjalica se može postaviti na radnu površinu tako da je
oštrica ne dodiruje.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
Alat pomičite duž godova drva.
Ako su godovi poprečni ili krivudavi ili ako je radni
materijal od tvrdog drveta, prilagodite dubinu reza tako
da svakim potezom skidate samo tanak sloj te da vam
za postizanje željenog rezultata bude potrebno nekoliko
poteza.
Kako biste alat zadržali u ravnoj liniji, pritisnite prednji
dio alata na početku, a stražnji dio alata na kraju reznog
poteza.
♦
Olabavite vijke (15) i uklonite pokrov (16).
Uklonite stari pogonski remen.
Postavite novi remen (17) preko kolutova. Remen prvo
postavite preko velikog koluta (18), a zatim preko malog
koluta (19) dok rukom ravnomjerno okrećete remen.
Ponovo postavite pokrov i pritegnite vijke.
Provjera i zamjena četkica motora (sl. J)
Istrošenost četkica treba redovito provjeravati.
♦ Uklonite kapicu četkica (22). Četkice se trebaju
slobodno pomicati unutar svog kućišta. Ako su četkice
istrošene do 0,3“ (8 mm), potrebno ih je zamijeniti.
Novu četkicu postavite tako da je pritisnete u kućište četkice. Ako zamjenjujete postojeću četkicu, zadržite orijentaciju
četkice prije uklanjanja. Ponovo postavite kapicu četkice
(nemojte previše zategnuti).
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
13
HRVATSKI
Zaštita okoliša
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj
proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME630 (tip 1)
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
230
750
Brzina bez opterećenja
min -1
16 500
Širina blanjanja
mm
82
Dubina blanjanja
mm
2
Dubina blanjanja dijela radnog materijala
mm
12
Težina
kg
2,9
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 1,5 m/s2
nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 84 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 95 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
14
FME630
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
„tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28.8.2012
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
HRVATSKI
Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3
POBOLJŠANO JAMSTVO
Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine
jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku
♦ Potrebno je registirati se u roku od 4 tjedna nakon
kupnje.
zst00193808 - 10-12-2012
15
Download PDF

advertising