FME630 | Stanley FME630 PLANER instruction manual

731001 - 07 LV
www.stanley.eu
FME630
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
J
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Stanley Fat Max ēvele ir paredzēta koksnes, koka
izstrādājumu un plastmasas ēvelēšanai. Šis ir rokas instruments. Instruments paredzēts profesionālai un personīgai
lietošanai.
Drošības norādījumi
e.
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku
un/vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments” visos
turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
5
LATVIEŠU
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
♦
♦
♦
♦
♦
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas ēvelēšanas laikā, var
kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas
nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu
masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un
izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba
zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos
ar instrumentu.
♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Citu personu drošība
♦
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi ēvelēm
♦
♦
♦
6
Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, jo griezējripa var saskarties ar
instrumenta vadu. Ja notiek saskare ar vadu, kurā ir
strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt elektriskās
strāvas triecienu.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
Pirms instrumenta nolikšanas nogaidiet, līdz
grieznis pārstāj darboties. Atklāti redzams rotējošs
grieznis var iestrēgt virsmā, kā rezultātā varat zaudēt
kontroli un gūt smagus ievainojumus.
Regulāri uzasiniet griežņus. Ja griežņi ir truli vai
bojāti, ēvele slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas
vai iestrēgt. Vienmēr lietojiet elektroinstrumentam
piemērota veida griezni.
Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai grieznim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar instrumentu. Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
Pirms darba sākšanas no apstrādājamā materiāla
izņemiet visas naglas un metāla priekšmetus.
Instruments jātur ar abām rokām, satverot instrumenta
rokturus.
Nekavējoties atvienojiet vadu no barošanas avota, ja
vads ir bojāts vai sagriezts.
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
LATVIEŠU
♦
♦
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
dzirdes pasliktināšanās;
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. atgriezumu izvades atvere
4. atgriezumu izvades atveres pārslēgs
5. ēvelēšanas dziļuma regulēšanas poga
6. ēvelēšanas dziļuma iedaļu skala
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Griešanas asmeņu nomainīšana (A. att.)
Šī instrumenta griešanas asmeņus var lietot no abām
pusēm. Rezerves griešanas asmeņus var iegādāties pie
vietējā pārdevēja.
Noņemšana
♦ Ar komplektā esošo uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet
skrūves (7).
♦ Izņemiet asmeni (8) no tā turētāja.
♦ Apvērsiet asmeni otrādi, lai darbam sagatavotu
nelietoto pusi. Ja abas puses ir nolietotas, asmens ir
jānomaina.
Uzstādīšana
♦ Iestumiet asmeni tā turētājā, līdz asmens atduras pret
gala aizturi.
♦ Ar komplektā esošo uzgriežņu atslēgu pievelciet skrūves.
Brīdinājums! Jānomaina abi griežņi kopā.
Griešanas dziļuma regulēšana (B. att.)
Noregulēto griešanas dziļumu norāda atzīme (9). Iedaļu
skalā (6) var nolasīt iestatīto diapazonu.
♦ Pagrieziet ēvelēšanas dziļuma regulēšanas pogu (5),
iestatot vajadzīgo griešanas dziļumu.
♦ Ikreiz, noliekot instrumentu malā, pagrieziet pogu
pozīcijā ‘P‘.
Paralēlā ierobežotāja uzstādīšana un noņemšana
(C. att.)
Paralēlo ierobežotāju lieto, lai maksimāli kontrolētu instrumentu, ēvelējot šaurus materiālus.
♦ Ieskrūvējiet pogu (11) ēveles sāna atverē un cieši
pievelciet.
♦ Atskrūvējiet paralēlā ierobežotāja regulēšanas pogu
(10).
♦ Bīdiet paralēlo ierobežotāju līdz vajadzīgajai vietai.
♦ Cieši pievelciet paralēlā ierobežotāja regulēšanas
pogu.
Piezīme. Ja paralēlais ierobežotājs ir pareizi uzstādīts, tam
jāatrodas zem ēveles.
♦ Lai izņemtu paralēlo ierobežotāju, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
Putekļsūcēja pievienošana instrumentam (D. att.)
Lai instrumentam pievienotu putekļsūcēju vai putekļu savācēju, jāizmanto adapters. Adapteru var iegādāties pie vietējā
Stanley Fat Max pārdevēja.
♦ Stumiet adapteru (12) uz atgriezumu izvades atveres
(3).
♦ Pievienojiet adapteram putekļsūcēja šļūteni (13).
7
LATVIEŠU
Atgriezumu savākšanas maisa piestiprināšana
(E. att.)
uz apstrādājamā materiāla tā, lai asmens nepieskartos
materiālam.
Atgriezumu savākšanas maiss ir īpaši lietderīgs, apstrādājot
grūti piekļūstamas vietas.
♦ Uzvāziet maisa savienotājplāksni (14) uz atgriezumu
izvades atveres (3) vienā ai otrā pusē.
♦ Lai atgriezumi netiktu izgrūsti pa pretējo atgriezumu
izvades atveri, pagrieziet atgriezumu izvades atveres
pārslēgu (4) uz otru pusi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Atgriezumu savākšanas maisa iztukšošana
♦
Darba laikā regulāri jāiztukšo atgriezumu savākšanas maiss,
lai nerastos nosprostojumi.
♦ Atveriet rāvējslēdzēju un iztukšojiet maisa saturu.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
♦ Noregulējiet griešanas dziļumu.
♦ Ja vajadzīgs, uzstādiet un noregulējiet paralēlo ierobežotāju.
Ieslēgšana un izslēgšana
Ieslēgšana
♦ Turiet nospiestu bloķēšanas pogu (2) un nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Atlaidiet bloķēšanas pogu.
Izslēgšana
♦ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Ēvelēšana
♦
♦
♦
♦
Turiet instrumentu tā, lai slieces priekšgals atbalstītos
pret apstrādājamā materiāla virspusi.
Ieslēdziet instrumentu.
Vienmērīgi virziet instrumentu uz priekšu, lai tas sāktu
ēvelēt.
Kad ēvelēšana pabeigta, izslēdziet instrumentu.
Gropēšana (F. att.)
♦
♦
Uzstādiet un noregulējiet paralēlo ierobežotāju.
Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par ēvelēšanu.
Malu nošķelšana (G. att.)
Ķīļrieva, kas atrodas slieces priekšgalā, ļauj nošķelt materiāla malas 45°, 30° un 15° leņķī.
♦ Turiet instrumentu leņķī, attiecīgo gropi (20) apliekot ap
apstrādājamā materiāla malu, un sāciet ēvelēt.
Balsta kāja (H. att.)
Ēvele ir aprīkota ar balsta kāju (21), kas automātiski nolaižas
atpakaļ vietā, tiklīdz ēvele tiek nocelta nost no apstrādājamā materiāla. Spiežot ēveli uz priekšu, lai ēvelētu, balsta
kāja paceļas. Ja balsta kāja ir nolaista, ēveli var novietot
8
♦
♦
Virziet instrumentu koka šķiedras virzienā.
Ja šķiedra ir viļņota vai jāēvelē šķērsām šķiedrai, vai arī
apstrādājat cietkoksni, noregulējiet griešanas dziļumu
tā, lai ar vienu piegājienu noņemtu ļoti plānu kārtiņu,
un ēvelējiet vairākas reizes, kamēr ir panākts vēlamais
rezultāts.
Lai instruments virzītos taisni, ēvelēšanas sākumā
piespiediet instrumenta priekšpusi, bet beigās — instrumenta aizmuguri.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Pie vietējā pārdevēja var iegādāties šādus griešanas
asmeņus:
- volframa karbīda stiegrotus abpusējus asmeņus
(detaļas Nr. X35007, pārdod pa pāriem);
- lielātruma tērauda abpusējus asmeņus (detaļas Nr.
X24192-XJ11, pārdod pa pāriem).
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir
atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir
jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta ventilācijas atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
Piedziņas siksnas nomainīšana (I. att.)
♦
♦
♦
♦
Atskrūvējiet skrūves (15) un noņemiet vāku (16).
Noņemiet nolietoto piedziņas siksnu.
Uzlieciet uz skriemeļiem jaunu siksnu (17). Vienmērīgi
ar roku griežot siksnu, vispirms uzlieciet to uz lielā
skriemeļa (18), pēc tam uz mazā skriemeļa (19).
Uzlieciet atpakaļ vāku un pievelciet skrūves.
Dzinēja suku pārbaude un nomainīšana (J. att.)
Regulāri jāpārbauda, vai sukas nav nodilušas.
♦ Noņemiet suku vāku (22). Sukām brīvi jāslīd suku
nodalījumā. Ja sukas ir nodilušas līdz 3 collām (8 mm),
tās jānomaina pret jaunām.
LATVIEŠU
Lai nomainītu, iespiediet jauno suku nodalījumā. Nomainot
suku pret jaunu, ievērojiet sukas pareizo pozīciju. Uzstādiet
atpakaļ suku vāku (nepievelciet pārāk stingri).
Tehniskie dati
FME630 (1 tips)
230
Ieejas spriegums
Vac
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ieejas jauda
W
750
Ātrums bez noslodzes
min -1
16 500
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Ēvelēšanas platums
mm
82
Ēvelēšanas dziļums
mm
2
Gropēšanas dziļums
mm
12
Svars
kg
2,9
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 1,5 m/s2
neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 84 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 95 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME630
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK
EN 60745-1, EN 60745-2-14
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/EU un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш электрический рубанок Stanley Fat Max предназначен для строгания древесины, изделий из дерева
и пластика. Данный инструмент предназначен только
для бытового использования. Данный инструмент
предназначен для эксплуатации профессиональными
и непрофессиональными пользователями.
c.
Инструкции по технике безопасности
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
10
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
e.
f.
3.
a.
b.
c.
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
f.
g.
5.
a.
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе рубанками
♦
♦
♦
♦
Держите электроинструмент только за изолированные рукоятки, поскольку строгальный нож
может задеть кабель подключения к электросети. Разрезание находящего под напряжением
провода делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения электрическим
током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Дождитесь полной остановки ножа перед тем,
как положить инструмент. Касание незащищенным ножом поверхности может привести к потере
контроля над инструментом и серьезным травмам.
Следите за остротой заточки ножа. Затупленные
или поврежденные ножи могут заставить рубанок
отклониться от линии строгания или остановиться
под воздействием чрезмерного усилия. Всегда
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
используйте ножи, соответствующие данному
электроинструменту.
♦ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой
заготовки или ножа сразу по окончании работы
инструмента. Они могут оказаться очень горячими.
♦ Перед работой удалите из заготовки все гвозди
и прочие металлические предметы.
♦ Всегда держите инструмент обеими руками за
предусмотренные рукоятки.
♦ Немедленно отключайте поврежденный или разрезанный кабель питания от электрической сети.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли,
возникающей в ходе строгания, может представлять
опасность для здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦ Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность. Не позволяйте
детям играть с электроинструментом.
♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохрани12
тельных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе
работы электроинструменты, необходимо принимать
во внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, время, когда
он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за на-
РУССКИЙ ЯЗЫК
пряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1.
2.
2.
4.
5.
Пусковой выключатель
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
Выпускное отверстие устройства удаления стружки
Регулятор выпускного отверстия устройства удаления стружки
Поворотная рукоятка регулятора глубины строгания
Градуированная шкала глубины строгания
Установка и снятие параллельной
направляющей (Рис. С)
Параллельная направляющая облегчает управление
рубанком при обработке узких заготовок.
♦ Вставьте рукоятку (11) в отверстие в боковой части
рубанка и затяните с усилием.
♦ Ослабьте рукоятку настройки (10) параллельной
направляющей.
♦ Установите направляющую в необходимое положение.
♦ Затяните с усилием рукоятку настройки (10) параллельной направляющей.
Примечание: Правильное положение параллельной
направляющей – под рубанком.
♦ Для снятия параллельной направляющей, действуйте в обратном порядке.
Подключение пылесоса к инструменту (Рис. D)
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Для подключения к инструменту пылесоса или пылеудаляющего устройства необходим переходник. Переходник можно приобрести у Вашего местного дилера
Stanley Fat Max.
♦ Надвиньте переходник (12) на выпускное отверстие
устройства удаления стружки (3).
♦ Подключите шланг пылесоса (13) к переходнику.
Замена строгальных ножей (Рис. А)
Установка сборника стружки (Рис. E)
6.
Сборка
Входящие в комплект поставки данного рубанка строгальные ножи можно перевернуть на другую кромку.
Сменные строгальные ножи можно заказать у продавца
Black & Decker.
Извлечение
♦ Ослабьте болты (7) входящим в комплект поставки
гаечным ключом.
♦ Извлеките строгальный нож (8) из держателя.
♦ Переверните строгальный нож, чтобы могла работать его неиспользованная сторона. При износе
обеих сторон строгального ножа, замените его.
Установка
♦ Вдвиньте строгальный нож до упора в держатель.
♦ Затяните болты входящим в комплект поставки
гаечным ключом.
Внимание! Всегда заменяйте оба ножа.
Настройка глубины строгания (Рис. В)
Глубина строгания обозначена меткой (9). Диапазон
регулирования можно проверить по градуированной
шкале (6).
♦ Установите поворотную рукоятку (5) на необходимую глубину строгания.
♦ При неиспользовании рубанка, устанавливайте
регулятор глубины строгания в положение «Р».
Сборник стружки особенно необходим при работе
в ограниченном пространстве.
♦ Надвиньте соединительную пластину (14) сборника
стружки на выпускное отверстие устройства удаления стружки (3).
♦ Для предотвращения выхода стружки из противоположного конца выпускного отверстия, передвиньте регулятор (4) в противоположную сторону от
сборника стружки.
Чистка сборника стружки
Регулярно очищайте сборник от стружки во время
работы для предотвращения забивки сборника.
♦ Откройте молнию и высыпьте стружку из мешка.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
♦ Отрегулируйте глубину строгания.
♦ При необходимости, установите параллельную
направляющую и отрегулируйте ее.
Включение и выключение
Включение
♦ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2), затем нажмите на клавишу
пускового выключателя (1).
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного
пуска.
Выключение
Отпустите клавишу пускового выключателя (1).
Строгание
♦
♦
♦
♦
Установите носовую часть подошвы рубанка на
поверхность обрабатываемой заготовки.
Включите инструмент.
Двигайте рубанок равномерно вперед, до окончания хода строгания.
По окончании хода выключите инструмент.
Фальцевание (Рис. F)
♦
♦
Установите параллельную направляющую и отрегулируйте ее.
Действуйте как при строгании.
Снятие фаски (Рис. G)
V-образный паз в носовой части подошвы рубанка позволяет легко снимать фаски под углом 45°, 30° и 15°.
♦ Удерживая рубанок под углом к обрабатываемой
заготовке, чтобы при этом ее кромка вошла в паз
(20) подошвы рубанка, снимите фаску.
Парковочная колодка (Рис. H)
Ваш рубанок оборудован парковочной колодкой (21),
которая автоматически выдвигается при каждом поднятии инструмента с обрабатываемой заготовки. При
движении инструмента вперед во время строгания, парковочная колодка задвигается внутрь. При выдвижении
парковочной колодки, рубанок можно установить на
рабочей поверхности, не касаясь строгального ножа.
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
♦
♦
Двигайте рубанок вдоль волокон древесины.
В случае пересечения или искривления волокон,
также при обработке древесины твердых пород,
для достижения наилучшего результата, установите меньшую глубину строгания. При этом необходимо сделать несколько проходов, снимая очень
тонкий слой за один ход.
Чтобы рубанок двигался прямолинейно, в начале
движения прижимайте к обрабатываемой заготовке
переднюю половину подошвы, а в конце движения заднюю.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
14
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
У продавца Black & Decker можно заказать следующие
типы строгальных ножей:
- Двухсторонний твердосплавный нож (№ для
заказа детали X35007, 2 шт. в комплекте).
- Двухсторонний нож из быстрорежущей стали
(№ для заказа детали X24192-XJ11, 2 шт. в комплекте).
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Замена приводного ремня (Рис. I)
♦
♦
♦
♦
Отвинтите винты (15) и снимите защитный кожух
(16).
Удалите изношенный приводной ремень.
Наденьте новый ремень (17) на шкивы. Равномерно
проворачивая ремень рукой, наденьте его сначала
на большой шкив (18), затем на малый шкив (19).
Установите защитный кожух на свое место и затяните винты.
Осмотр и замена щеток двигателя (Рис. J)
Регулярно проверяйте щетки двигателя на наличие
признаков износа.
♦ Снимите крышку щеткодержателя (22). Щетки
должны свободно двигаться в обойме щеткодержателя. Если щетки износились до .3» (8 мм), они
должны быть заменены.
Для замены, вставьте в обойму щеткодержателя новую
щетку. Устанавливая существующую щетку на место,
вставляйте ее в том же положении, что и при извлечении. Установите на место крышку щеткодержателя (не
затягивайте слишком туго).
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME630
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-14
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Технические характеристики
FME630 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
750
Число оборотов без нагрузки
об/мин
16 500
Ширина строгания
мм
82
Глубина строгания
мм
2
Глубина фальцевания
мм
12
Вес
кг
2,9
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 1,5 м/с 2
погрешность (K) 1.5 м/с 2
погрешность (K) 1.5 м/с2
Звуковое давление (LpA) 84 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 95 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00245607 - 02-09-2014
16
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising