FME630 | Stanley FME630 PLANER instruction manual

402112-46 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.stanley.eu
FME630
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Rindeaua Stanley Fat Max a fost concepută pentru
rindeluirea lemnului, a produselor din lemn şi a materialelor
plastice. Unealta este destinată utilizării manuale. Această
unealtă este destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi,
neprofesionişti.
e.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
♦
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
♦ Aşteptaţi să se oprească cuţitul înainte de a pune
jos unealta. Un cuţit expus care se roteşte poate
prinde suprafaţa, determinând pierderea eventuală
a controlului şi vătămări grave.
♦ Păstraţi cuţitul ascuţit. Cuţitele boante sau deteriorate pot determina rindeaua să devieze sau să se blocheze în timpul apăsării pe aceasta. Utilizaţi întotdeauna
tipul corect de cuţit pentru unealta electrică.
♦ Nu atingeţi piesa de prelucrat sau cuţitul imediat după
utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte fierbinţi.
♦ Scoateţi cuiele şi obiectele metalice din piesa de
prelucrat înainte de a rindelui.
♦ Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini folosind
mânerele prevăzute în acest scop.
♦ Deconectaţi imediat cablul de la reţeaua de alimentare
dacă acesta este deteriorat sau tăiat.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate
în urma aplicaţiilor de rindeluire poate pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască
antipraf special concepută pentru protejarea împotriva
pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona
de lucru sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦ Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare personală
şi/sau daune asupra obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru rindele
♦
Ţineţi unealta electrică exclusiv pe suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece cuţitul poate atinge cablul. Tăierea unui cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
5
ROMÂNĂ
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi PFL.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/
CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat
unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere
o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de
utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în
gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
6
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Evacuare aşchii
4. Selector evacuare aşchii
5. Buton de reglare a adâncimii de rindeluire
6. Scală micrometrică
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată de la priză.
Înlocuirea lamelor de tăiat (fig. A)
Lamele de tăiat furnizate împreună cu această unealtă sunt
reversibile. Înlocuirea lamelor de tăiat poate fi efectuată la
comerciantul local.
Demontarea
♦ Slăbiţi şuruburile (7) folosind cheia din dotare.
♦ Glisaţi lama (8) afară din suport.
♦ Inversaţi lama astfel încât latura neuzată să fie fixată pe
poziţie. Dacă ambele laturi sunt uzate, lama trebuie să
fie înlocuită.
Montarea
♦ Glisaţi lama în suport până când intră în contact cu
opritorul de capăt.
♦ Strângeţi şuruburile folosind cheia din dotare.
Avertisment! Înlocuiţi întotdeauna ambele cuţite.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. B)
Adâncimea de tăiere este indicată de marcaj (9). Adâncimea
setată poate fi citită pe gradaţie (6).
♦ Rotiţi butonul de reglare a adâncimii de rindeluire (5) la
adâncimea adecvată de tăiere.
♦ Rotiţi butonul în poziţia „P” atunci când unealta nu este
utilizată.
Montarea si demontarea ghidajului paralel (fig. C)
Ghidajul paralel este utilizat pentru controlul optim pe piesele înguste de prelucrat.
♦ Înşurubaţi maneta (11) în orificiul de pe laterala maşinii
de rindeluit şi strângeţi-o bine.
♦ Slăbiţi butonul de reglare a ghidajului paralel (10).
♦ Glisaţi ghidajul paralel în poziţia dorită.
♦ Strângeţi bine butonul de reglare a ghidajului paralel.
Notă: Ghidajul paralel trebuie să fie sub maşina de rindeluit
atunci când este montat corect.
ROMÂNĂ
♦
Pentru a scoate ghidajul paralel, procedaţi în ordine
inversă.
Conectarea unui aspirator la unealtă (fig. D)
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui aspirator
sau a unui aparat de extragere a prafului la unealtă. Adaptorul
poate fi achiziţionat de la comerciantul Stanley Fat Max local.
♦ Glisaţi adaptorul (12) peste evacuarea pentru aşchii (3).
♦ Conectaţi furtunul aspiratorului (13) la adaptor.
Montarea sacului de colectare a aşchiilor (fig. E)
Sacul de colectare a aşchiilor este foarte util atunci când se
lucrează în spaţii înguste.
♦
♦
Glisaţi placa de conectare (14) a sacului peste ambele
margini ale orificiului de evacuare a aşchiilor (3).
Pentru a evita ca aşchiile să iasă afară prin partea
opusă a orificiului de evacuare a aşchiilor, mutaţi selectorul pentru evacuarea aşchiilor (4) pe partea opusă
a sacului.
Golirea sacului de colectare a aşchiilor
Sacul de colectare a aşchiilor trebuie să fie golit în mod
regulat în timpul utilizării pentru a preveni blocarea.
♦ Deschideţi sacul şi goliţi-l înainte de a continua.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său
ritm. Nu suprasolicitaţi.
♦ Reglaţi adâncimea de tăiere.
♦ Dacă este necesar, montaţi şi reglaţi ghidajul paralel.
Pornirea şi oprirea
Pornirea
♦ Ţineţi apăsat butonul de deblocare (2) şi apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
♦ Eliberaţi butonul de deblocare.
Oprirea
♦ Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire.
Rindeluirea
♦
♦
♦
♦
Ţineţi unealta cu vârful ghidajului aşezat pe suprafaţa
piesei de prelucrat.
Porniţi unealta.
Deplasaţi cu fermitate unealta înainte pentru a efectua
mişcarea de tăiere.
Opriţi unealta după ce mişcarea a fost finalizată.
Realizarea canelurilor (fig. F)
♦
♦
Montaţi şi reglaţi ghidajul paralel.
Procedaţi ca în cazul rindeluirii.
Şanfrenarea marginilor (fig. G)
Canelura în V din vârful ghidajului vă permite să şanfrenaţi
margini în unghiuri de 45°, 30° şi 15°.
♦
Ţineţi unealta înclinată cu canelura dorită (20) în jurul
marginii piesei de prelucrat şi efectuaţi mişcarea de
tăiere.
Suportul de staţionare (fig. H)
Maşina dumneavoastră de rindeluit este echipată cu un
suport de staţionare (21) care coboară automat pe poziţie
atunci când unealta este ridicată de pe suprafaţa de lucru.
Atunci când rindeluiţi, suportul de staţionare se ridică atunci
când împingeţi unealta înainte. Când suportul de staţionare
este coborât, maşina de rindeluit poate fi aşezată pe piesa
de prelucrat fără ca lama să o atingă.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
Deplasaţi unealta de-a lungul fibrei lemnului.
Dacă fibra este transversală sau încreţită sau dacă
materialul piesei de prelucrat este un lemn dur, reglaţi
adâncimea de tăiere pentru a elimina doar un strat
foarte subţire la fiecare trecere şi efectuaţi mai multe
treceri pentru a obţine rezultatul dorit.
Pentru a menţine unealta în linie dreaptă, apăsaţi la
început pe partea din faţă a uneltei şi apăsaţi pe partea
din spate a acesteia la sfârşitul operaţiei.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la standarde înalte
de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dvs.
Tipurile următoare de lame de tăiat pot fi procurate de la
comerciantul local:
- Lame de tăiere reversibile, cu vârf din carbură de
tungsten (articol nr. X35007, furnizate în pereche)
- Lame de tăiere reversibile, pentru viteze ridicate
(articol nr. X24192-XJ11, furnizate în pereche)
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea curelei de antrenare (fig. I)
♦
♦
Slăbiţi şuruburile (15) şi scoateţi capacul (16).
Scoateţi vechea curea de antrenare.
7
ROMÂNĂ
♦
♦
Poziţionaţi cureaua nou (17) peste fulii. Poziţionaţi
cureaua mai întâi peste fulia mare (18), apoi peste fulia
mică (19), rotind manual cureaua cu fermitate.
Puneţi la loc capacul şi strângeţi şuruburile.
Verificarea şi înlocuirea periei motorului (fig. J)
Periile trebuiesc inspectate regulat pentru uzură.
♦ Scoateţi capacul filtrului (22). Periile ar trebui să culiseze foarte uşor în cutia pentru perii. Dacă periile sunt
uzate până la 3“ (8 mm), acestea ar trebui înlocuite.
Pentru a o monta la loc, puneţi noua perie înapoi în cutia
pentru perie. Dacă înlocuiţi o perie existentă, menţineţi
aceeaşi orientare ca atunci când aţi scos-o. Montaţi capacul
periei la loc (nu îl strângeţi prea tare).
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
FME630 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
Putere absorbită
W
230
750
Turaţie în gol
min -1
16 500
Lăţime de rindeluire
mm
82
Adâncime de rindeluire
mm
2
Adâncime de bizotare
mm
12
Greutate
kg
2,9
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Nivelul emisiilor de vibraţii (ah) 1,5 m/s2
marjă (K) 1,5 m/s2
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 84 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 95 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
FME630
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/CE
EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/EU şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
zst00245605 - 02-09-2014
8
ROMÂNĂ
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
GARANŢIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a beneficia de garanţia suplimentară de doi ani,
trebuie să vă înregistraţi în intervalele de timp menţionate
mai jos
♦ Înregistrarea este necesară în termen de 4 săptămâni
de la data achiziţiei.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising