FME630 | Stanley FME630 PLANER instruction manual

511112-40 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.stanley.eu
FME630
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Váš hoblík Stanley Fat Max je určený na hobľovanie dreva,
výrobkov z dreva a plastov. Tento hoblík je určený na ručné
použitie. Náradie je určené na náročnejšie práce, nie však
na profesionálne využitie.
Bezpečnostné pokyny
e.
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným káblom) alebo náradie
napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
SLOVENČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
miesta, na ktoré hoblík odkladáte, čo môže viesť k strate kontroly a vážnemu úrazu.
♦ Udržujte nôž ostrý. Tupé alebo poškodené nože
môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo zablokovanie
hoblíka. Pre každý typ préce používajte vždy vhodný
typ noža.
♦ Nedotýkajte sa obrobku alebo noža ihneď po ukončení
práce s náradím. Môžu byť veľmi horúce.
♦ Pred zahájením práce z obrobku odstráňte všetky
klince a iné kovové časti.
♦ Náradie držte vždy obomi rukami a len za jeho vlastné
rukoväti.
♦ Ak je prívodný kábel poškodený alebo ak dôjde k jeho
preseknutiu, náradie ihneď odpojte od elektrického
prívodu.
Varovanie! Vyhýbajte sa kontaktu alebo vdýchnutiu prachu
vzniknutého pri hobľovaní. Tento prach môže ohrozovať
zdravie obsluhy a okolostojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto
chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce
do pracovného priestoru.
♦ Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
♦ V tomto návode je popísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať
riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa hoblíkov
♦
♦
♦
Držte elektrické náradie iba za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného kábla
nožom hoblíka. Pri kontakte so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o vlastné
telo je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
Pred odložením hoblíka počkajte, pokiaľ sa nôž
celkom nezastaví. Odkrytý nôž môže zachytiť povrch
♦
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
5
SLOVENČINA
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
3.
4.
5.
6.
Výstupný otvor na odvod hoblín
Volič výstupného otvoru na odvod hoblín
Nastavovacia skrutka hĺbky hobľovania
Stupnica hĺbky hobľovania
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Výmena nožov (obr. A)
Nože dodávané s týmto náradím sú obojstranné. Vybraný
rad príslušenstva získate u Vášho miestneho dodávateľa.
Vybratie
♦ Pomocou dodaného kľúča povoľte skrutky (7).
♦ Nôž (8) vysuňte von z držiaka.
♦ Otočte nôž tak, aby pracovala jeho neopotrebovaná
strana. Pokiaľ sú obe strany noža opotrebované, musí
sa vymeniť.
Vloženie
♦ Zasuňte nôž do držiaka tak, aby bol riadne usadený až
po koncový doraz.
♦ Utiahnite skrutky pomocou dodaného kľúča.
Varovanie! Vždy vymieňajte oba nože.
Nastavenie hĺbky hobľovania (obr. B)
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Nastavená hĺbka je určená ukazovateľom (9). Nastavenie
uhla je možné odčítať na stupnici (6).
♦ Otáčaním rukoväti nastavenia hĺbky hobľovania (5)
nastavte požadovanú hĺbku.
♦ Pokiaľ náradie nepoužívate, rukoväť nastavte
do polohy ‘P‘.
Štítky na náradí
Paralelné vodidlo sa používa na optimálne vedenie náradia
v úzkych obrobkoch.
♦ Zaskrutkujte rukoväť (11) do otvoru na bočnej strane
hoblíka a pevne ju utiahnite.
♦ Povoľte nastavovaciu skrutku (10) paralelného vodidla.
♦ Nastavte paralelné vodidlo do požadovanej polohy.
♦ Pevne utiahnite nastavovaciu skrutku vodidla.
Poznámka: Pri správnej inštalácii by sa malo paralelné
vodidlo nachádzať pod hoblíkom.
♦ Ak chcete vodidlo vybrať, spravte vyššie uvedené kroky
v opačnom poradí.
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Poistné tlačidlo
6
Nasadenie a vybratie paralelného vodidla (obr. C)
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. D)
Ak chcete k náradiu pripojiť vysávač alebo odsávacie zariadenie, musíte použiť adaptér. Tento adaptér môžete kúpiť
u najbližšieho autorizovaného predajcu Stanley Fat Max.
♦ Nasuňte adaptér (12) na výstupný otvor pre odvod
prachu (3).
♦ Pripojte k adaptéru hubicu vysávača (13).
SLOVENČINA
Pripojenie vrecka na hobliny (obr. E)
Použitie vrecka na hobliny je zvlášť vhodné pri práci v obmedzených priestoroch.
♦
♦
Nasuňte spojovaciu doštičku (14) vrecka na výstupný
otvor na odvod hoblín (3).
Prepnite volič výstupného otvoru pre odvod hoblín
(4) na opačnú stranu, než je umiestnenie vrecka, aby
bola zaistená ochrana pred hoblinami vystupujúcimi
z protiľahlého výstupného otvoru.
Vysypanie vrecka na hobliny
Na ochranu pred zanesením by sa malo vrecko na hobliny
pri používaní hoblíka pravidelne vysýpať.
♦ Pred pokračovaním v práci vrecúško rozopnite a vyprázdnite.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦ Nastavte hĺbku hobľovania.
♦ Ak je to nutné, pripevnite a nastavte paralelné vodidlo.
Zapnutie a vypnutie
položiť na opracovávaný povrch bez toho, aby sa ho hobľovací nôž dotýkal.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
Vždy ťahajte hoblíkom v smere vlákien dreva.
Ak sú vlákna naprieč alebo ak sú zvlnené, prípadne
pokiaľ ide o tvrdý druh dreva, nastavte záber tak, aby
sa pri každom zábere odoberala iba veľmi tenká vrstva
a spravte niekoľko záberov, aby ste dosiahli požadovaný výsledok.
Aby ste udržali náradie v priamom smere, pritlačte pri
zahájení záberu prednú časť hoblíka smerom k obrobku
a na konci záberu pritlačte k obrobku zadnú časť
hoblíka.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže
poskytnúť.
Zapnutie
♦ Držte stlačené poistné tlačidlo (2) a súčasne stlačte
hlavný vypínač (1).
♦ Uvolnite poistné tlačidlo.
Nasledujúce typy náhradných nožov získate u Vášho miestneho dodávateľa:
- Obojstranné nože s ostrím tvrdeným karbidom
wolfrámu (kat. č. X35007, dodávané v páre)
- Obojstranné nože s rýchloreznej ocele (kat. č.
X24192-XJ11, dodávané v páre)
Vypnutie
♦ Uvolnite hlavný vypínač.
Údržba
Hobľovanie
♦
♦
♦
♦
Hoblík držte tak, aby jeho predná časť bola na povrchu
hobľovaného obrobku.
Zapnite náradie.
Záber spravte plynulým ťahaním hoblíka smerom
dopredu.
Po dokončení záberu hoblík vypnite.
Žliabkovanie (obr. F)
♦
♦
Upevnite a nastavte paralelné vodidlo.
Postupujte ako pri hobľovaní.
Zrážanie hrán (obr. G)
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
♦ Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou kefou
alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
Výmena hnacieho remeňa (obr. I)
Drážky tvaru V na špičke pätky hoblíka Vám umožňujú
vykonávať zrážanie hrán v uhle 45°, 30° a 15°.
♦ Hoblík uchopte šikmo s požadovaným otvorom (20) cez
hranu obrobku a spravte záber.
♦
♦
♦
Uvolnite skrutky (15) a vyberte kryt (16).
Vyberte opotrebovaný hnací remeň.
Nasaďte na remenice nový remeň (17). Otáčajte remeň
rukou a najskôr navlečte remeň cez väčšiu kladku (18)
a potom cez menšiu kladku (19).
Nasaďte späť kryt a pevne dotiahnite skrutky.
Parkovacia oporná pätka (obr. H)
♦
Váš hoblík má odkladaciu opornú pätku (21), ktorá sa automaticky vysunie pri zdvihnutí hoblíka z hobľovanej plochy.
Pri hobľovaní sa oporná pätka pri tlačení hoblíka smerom
dopredu zdvíha. Pri vysunutí opornej pätky je možné hoblík
Kontrola a výmena uhlíkov motora (obr. J)
Uhlíky by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú opotrebované.
7
SLOVENČINA
♦
Vyberte kryt uhlíkov (22). Uhlíky by sa mali v lôžku voľne posúvať. Ak sú uhlíky opotrebované na zostávajúcu
dĺžku minimálne 8 mm (0,3“), mali by byť vymenené.
Opätovné nasadenie uhlíka vykonáte jeho zasunutím späť
do lôžka. Ak vykonávate výmenu uhlíka, nový nasaďte nový
s rovnakou orientáciou, akú mal pôvodný uhlík. Nasaďte
späť kryt uhlíka (príliš ho nedoťahujte).
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
FME630 (Typ 1)
Napájacie napätie
V
Príkon
W
750
Otáčky naprázdno
min -1
16 500
Šírka hobľovania
mm
82
Hĺbka hobľovania
mm
2
Hĺbka žliabkovania
mm
12
Hmotnosť
kg
2,9
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Úroveň vibrácií (ah) 1,5 m/s2
Odchýlka (K) 1,5 m/s2
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 84 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 95 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
FME630
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-14.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2014/30/EU
a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
zst00245602 - 02-09-2014
8
230
SLOVENČINA
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
♦ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
♦ Registrácia je na tejto adrese: http://www.stanley.eu/3
9
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising