DWE46101 | DeWalt DWE46101 GRINDER instruction manual

359203-28 BG
Превод на оригиналните инструкции
DWE46101
Фигура 1
f
c
p
g
f
c
a
b
o
d
Фигура 2
m
n
h
l
i
j
2
k
Фигура 3
q
r
n
n
i
Фигура 4
e
m
l
b
u
d
Фигура 5
j
k
3
m
Фигура 6
m
l
Фигура 7
t
s
h
Фигура 8
4
u
ОБОРУДВАНЕ ЗА МАШИНА ЗА ФУГИРАНЕ
DWE46101
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
V
Великобритания
и Ирландия
V
Тип
Входяща мощност
W
Обороти без натоварване/
номирални обороти мин-1
Диаметър на диска мм
Диаметър на шпиндела
Тегло
кг
DWE46101-LX DWE46101-QS
–
230
115
1
1100
–
1
1100
10000
125
M14
2,6*
10000
125
M14
2,6*
* теглото включва страничната дръжка и щита
LPA (звуково налягане)dB(A)
KPA (звуково налягане
колебание)
dB(A)
LWA (звукова мощност)dB(A)
KWA (звукова мощност
колебание)
dB(A)
89
85
3
100
3
96
3
3
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah повърхностно
шлайфане
ah,AG =
м/с²
5,5
5,5
Колебание K =
м/с²
1,5
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
5
избегне, може да доведе до малки
до средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DWE46101
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
02.05.2012
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
6
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Tерминът “електроинструмент” във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмент. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
д)
е)
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д)
Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
7
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
Инструкции за безопасност
за всички операции
a) Tози електроинструмент
е предназначен да функционира
като инструмент за отрязване.
Прочетете всички предупреждения,
инструкции, илюстрации и технически
характеристики, предоставени с този
електроинструмент. Неспазването на
всички изброени по-долу инструкции може
да доведе до токов удар, пожар и/или
тежки травми.
б) Операции като шлифоване,
рендосване, обработка с телена четка
или полиране не се препоръчва да се
8
извършва с този електроинструмент.
Работа, за които този инструмент
не е предназначен може да доведе до
опасност и да причини щетиy.
г) Не използвайте приспособления,
които не са специално разработени
и препоръчани от производителя на
инструмента. Просто защото даден
аксесоар може да бъде прикачен към
електроинструмента, това не гарантира
безопасна експлоатация.
г) Номиналната скорост на
аксесоара трябва да е равна поне
на максималната маркирана на
електроинструмента скорост.
Аксесоари, които работят по-бързо от
номиналната им скорост, може да се
счупят и да се разлетят.
д) Външният диаметър и дебелината на
аксесоара трябва да бъдат в рамките
на номиналния капацитета на вашия
инструмент. Неправилно оразмерените
аксесоари не могат да бъдат правилно
защитени или управлявани.
е) Външният размер на колелото,
фланците, подложките или
друг аксесоар трябва правилно
да се монтират в шпиндела на
електроинструмента. Аксесоари
с дупки, които не отговарят
на монтажното оборудване на
електроинструмента ще са
небалансирани, ще вибрират прекомерно
и това може да доведе до загуба на
контрол.
ж) Не използвайте повредени аксесоари.
Преди всяка употреба проверявайте
аксесоари като абразивни дискове за
дълбоки одрасквания и пукнатини,
опорните подложки за пукнатини,
износване или прекомерно
изтъркване, телената четка за
разхлабване и скъсани жици. Ако
електроинструмента или аксесоара
е изпускан, проверете за повреда или
инсталирайте изправен аксесоар.
След проверка и инсталиране на
аксесоар, отдалечете себе си и всички
присъстващи лица на безопасно
разстояние от обхвата на ротация
на аксесоара и стартирайте
електроинструмента с максимална
скорост без натоварване за една
минута. Повредените аксесоари
обикновено се разпадат по време на
изпробване.
з) Носете лично защитно оборудване.
В зависимост от приложението,
използвайте защита за лицето,
защитна маска или защитни очила.
Ако е необходимо, носете маска,
защита за слуха, предпазни ръкавици
и работна престилка, която може
да спира малки абразивни частици
или детайли. Защитата за очите
трябва да е в състояние да спре летящи
отломки в резултат от извършването
на различни работи. Защитната
маска или респиратора трябва да са
в състояние да филтрират частиците,
получени в резултат на вашата работа.
Продължителното излагане на високо
интензивен шум може да доведе до загуба
на слуха.
и) Дръжте страничните лица на
безопасно разстояние от работното
пространство. Всеки, който трябва
да присъства на работното място,
трябва да носи защитни средства. По
всяко време може да излетят части от
работните съоръжение и да причинят
нараняване извън зоната на работа.
ѝ) Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
представката за рязане може да
засегне скрито окабеляване или
собствения си кабел. Контактът на
режеща приставка с “жива” жица може
да зареди с ток металните части на
електроинструмента или да ги направи
също“живи”, в резултат на което
оператора може да получи токов удар.
к) Поставете кабела извън обсега на
въртящото се устройство. Ако
загубите контрол, кабелът може да бъде
срязан или захванат и ръкава ви може да
бъде издърпана от въртящия се аксесоар.
л) Никога не оставяйте
електроинструмента долу, докато
аксесоара не е напълно спрял.
Въртящият се аксесоар може да влезе
в досег с повърхността и да издърпа
уреда извън вашия контрол.
м) Не задействайте
електроинструмента, докато го
носите отстрани до вас. При случаен
контакт с въртящия се аксесоар, вашата
дреха може да бъде захваната и така да
придърпа аксесоара към вашето тяло.
н) Редовно почиствайте въздушните
вентили на електроинструмента.
Вентилаторът на мотора ще вкарва
прах в кожуха и прекомерното натрупване
на метални прашинки може да причини
опасности с електричеството.
о) Не работете с електроинструмента
в близост до запалителни материали.
Тези материали могат да се подпалят от
искри.
п) Не използвайте аксесоари, които
изискват течни охладители.
Използването на вода или други течни
охладители може да доведе до токов
удар.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА
ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ
Причини и предотвратяване
от оператора на откат
Откатът е внезапна реакция на защипано
или извито въртящо се колело, опорна
подложка, четка или друг аксесоар.
Защипването или извиването водят до бързо
блокиране на въртящия се аксесоар, който от
своя страна причинява неконтролируемият
електроинструмент да бъде насочен в посока,
обратна на въртенето на аксесоара до точка
на огъване.
Например, ако едно абразивно колело се извие
или защипе от обработвания детайл, ръбът
на колелото, който влиза в точката на
защипване може да задълбае в повърхността
на материала и да причини изхвърчането
или откат на колелото. Колелото може
да отскочи към оператора или в обратна
посока от него, в зависимост от посоката
на движение на колелото в точката на
защипване. Абразивните колела може, също
така, да се счупят при тези обстоятелства.
Отката е резултат от неправилна употреба
на електроинструмента и/или неправилни
работни процедури или условия и може да се
избегне, ако се вземат подходящи мерки за
безопасност, както е указано по-долу:
a) Дръжтездраво електроинструмента
и позицията на тялото и ръката
ви трябва да ви позволяват да сте
стабилни за силата на отката.
Винаги използвайте допълнителна
дръжка, ако ви е предоставена, за
максимален контрол върху реакцията
при откат или въртене по време на
стартирането. Операторът трябва
9
да контролира реакциите на въртящия
момент или силите на отката, ако са
взети подходящи предпазни мерки.
б) Никога не поставяйте ръката си близо
до въртящия се аксесоар. Аксесоарът
може да се върне върху ръката ви.
в) Не стойте на място, където
инструмента може да се премести
при откат. Откатът ще отхвърли
инструмента в противоположна на
движението на колелетата посока
в точката на шлифоване.
г) Работете с повишено внимание,
когато работите върху ъгли, остри
краища и т.н. Избягвайте отскачане
и притриване на аксесоара. Ъглите,
острите ръбове и подскачането могат
много вероятно да получат прекалено
притриване с въртящия се аксесоар
и това да доведе до загуба на контрол
или до откат.
д) Не прикрепвайте острие за дърворезба
на верижен трион или назъбено острие
на трион. Такива остриета могат да
създадат чести откати и загуба на
контрол.
Предупреждения относно
безопасността при шлифоване и абразивно отрязване
a) Използвайте само такива колела,
които са препоръчани за вашия
инструмент и специфичните
предпазители, предназначени за
избраното колело. Колела, които
не са съвместими със съответния
електроинструмент, не могат да бъдат
адекватно предпазвани и не са безопасни.
б) Предпазителят трябва да е закрепен
здраво към електроинструмента
и поставен за максимална
безопасност, за да може колкото се
може по-малка част от колелото
да бъде изложена към оператора.
Предпазителят помага със защитата
на оператора от счупени части от
колелото, както и от инцидент, свързан
с докосване на колелото.
в) Колелата трябва да се използват само
за препоръчителните приложения.
Например: не шлифовайте със
страничната част на колело за
отрязване. Колелата за абразивно
рязане са предназначени за периферно
10
шлифоване, при оказването на странична
сила върху тези колела, може да ги
разклати.
г) Винаги използвайте неповредени
фаланги за колела, които са правилен
размер и форма за вашето избрано
колело. Подходящите фланци за
колелото го поддържат, с което се
намалява възможността от счупване
на колелото. Фланците на колелата за
отрязване може да се различават от
тези за шлифовъчното колело.
д) Не използвайте износени колела от
по-големи електроинструменти.
Колело, което е предназначене за
по-големи електроинструменти не
е подходящо за по-високата скорост на
по-малките инструменти и може да се
пръсне.
Допълнителни предупреждения относно безопасността
при шлифоване и абразивно
отрязване
a) Не “задръствайте” режещия диск или
не прилагайте прекален натиск. Не се
опитвайте да правите прекомерно
дълбок разрез. Прекаленото напрежение
на колелото увеличава натоварването
и чувствителността към усукване или
огъване на колелото при рязане, както
и възможността за откат или счупване
на колелото.
б) Не поставяйте тялото си в положение
на една линия с и зад въртящото
се колело. Когато колелото при
работа се отдалечава от тялото ви,
евентуален откат може да предизвика
насочване на въртящото се колело и на
електроинструмента директно към вас.
в) Когато колелото се огъва или
когато рязането се прекъсва
по някаква причина, изключете
електроинструмента и го дръжте
неподвижно до пълното спиране на
колелото. Никога не се опитвайте да
свалите режещото колело от разреза,
докато е в движение, иначе може да
се появи откат. Проучете и вземете
мерки, за да елиминирате причината за
огъване на колелото.
г) Не рестартирайте рязането
в самият детайл за рязане. Оставете
колелото да достигне пълни обороти
и внимателно го въведете в разреза.
Колелото може да се огъне, да се
приближи или да направи откат, ако
електроинструмента се рестартира
в детайла за рязане.
д) Поддържайте панелите или всеки
прекалено голям обработван детайл,
за да се намали риска от защипване на
диска и откат. Големите детайли имат
склонност да се огъват под собствената
си тежест. Опорите трябва да бъдат
поставени под детайла в близост до
линията на рязане и в близост до ръба на
детайла от двете страни на колелото.
е) Бъдете особено внимателни,
когато правите “джобен разрез”
в съществуващи стени или други
слепи зони. Издаденото колело може
да реже газови или водни тръби,
електрически кабели или предмети,
което може да доведе до откат.
Допълнителни правила за
безопасност
• Използването на аксесоари, които не
са споменати в това ръководство, не
е препоръчително и може да се опасно.
Използването на електрически бустери,
които биха предизвикали по-високи
обороти от номиналните, се счита за
неправилна употреба.
• Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може
да доведе до загуба на контрол.
• Винаги използвайте страничната
дръжка. Затегнете здраво дръжката.
Страничната дръжка трябва винаги да се
използва за поддържане на контрола върху
инструмента през цялото време.
• Избягвайте отскачането на диска
или насилствена работа с него. Ако се
случи, спрете инструмента и проверете
диска за напуквания или неизправности.
• Винаги работете с дисковете
и ги съхранявайте с изключително
внимателно.
• Никога не режете в зона, където може
да има електрическо окабеляване или
тръбопровод. Това може да доведе до
сериозно нараняване.
• НЕ режете метал с диамантен диск.
• НЕ използвайте абразивни дискове.
• ВИНАГИ използвайте с прахоуловител.
• Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените от
работата с този инструмент вибрации
може да причини постоянно нараняване на
пръсти, ръце и други чясти на тялото.
Използвайте ръкавици за умекотяване на
вибрациите, взимайте си чести почивки
и ограничете ежедневната употреба.
• Вентилационните отвори често
захващат движещи се части и също
трябва да бъдат избягвани. Висящи
дрехи, бижута или дълга коса могат да
бъдат захванати в движещите се части.
• Резбата на монтажните елементи на
аксесоарите трябва да съвпада с резбата
на шпиндела на шлайфмашината. За аксесоари, монтирани с фланци, монтажната
дупка на аксесоара трябва да съвпада
с диаметъра на фланеца. Аксесоари,
които не отговарят на монтажното оборудване на електроинструмента ще са
небалансирани, ще вибрират прекомерно
и това може да доведе до загуба на контрол.
• Шлифовъчната повърхност на централно
притиснатите колела трябва да се
постави под плоскостта на улея на
предпазителя. Неправилно монтираните
колела, които се подават от плоскостта
на улея на предпазителя, не могат да
бъдат адекватно защитени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато
не го използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Може да се стигне до
сериозни наранявания.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лично нараняване поради летящи
частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
11
– Риск от прах от опасни вещества.
c. Странична дръжка
d. Анти-блокиращ поддържащ фланец
Маркировка върху
инструментите
e. Резбована гайка за закрепване
На инструмента са показани следните
пиктограми:
g. Плъзгащ се превключвател
f. Система за прахоулавяне (DES)
ФИГ. 2
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кодът с датата (o), който също включва
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
i. Винт за регулиране на скобата
j. Плаз за дълбочина на срязването
k. Заключващо копче за дълбочина на
срязването
l. Заключващ лост на ъгловата вратичка
(заключва и изключва ъгловата вратичка)
m. Ъглова вратичка (отваря се и позволява
рязане във вътрешен ъгъл)
n. Лост за захващане
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Пример:
2012 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Мотор на машина за фугиране
1 Странична дръжка
1 Гаечен ключ
1 Универсален конектор
1 125 мм Предпазен капак на машината
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
ФИГ. 1
a. Бутон за заключване на шпиндела
b. Шпиндел
12
h. Отвор за праха
Високопроизводителната машина за изрязване
на отвори DWE46101 е създадена за
професионални приложения при рязане.
Вашето оборудване за сваляне на мазилка
е създаден за професионално използване при
сваляне на мазилка. Не е предназначено за
употреба с метал или дърво. Като използвате
подходяща шлайфмашина, диск и вакуумен
прахоуловител, може да се използва за
отстраняване на по-голямата част от статичния
и въздушен прах, който, без използването на
прахоуловителя на машината за фугиране,
може да замърси работната среда или да
представлява повишен риск за здравето на
оператора и на тези в непосредствена близост.
НЕ използвайте в мокри условия или в среда
на запалителни течности или газове.
Този високопроизводителен инструмент
за изрязване на отвори е професионален
електроинструмент.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система за прахоулавяне
Прахоулавящата система (f) предотватява
натрупването на прах около предпазителя
входа на мотора и минимизира количеството
прах, което навлиза в кожуха на мотора.
Безволтов освобождаващ
превключвател
Пусковият превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.
има функция за безволтово освобождаване.
В случай на срив в захранването или друго
неочаквано спиране, превключвателя трябва да
бъде включен и изключен, за да рестартирате
инструмента.
E-съединител
Този уред е оборудван с E-съединител
(електронен съединител), които в случай
на високо натоварване или защипване
на диска ще се изключи, за да се намали
съпротивлението на въртящия момент за
потребителя. Превключвателят трябва да
се изключи и включи, за да се рестартира
инструмента.
Изключване на захранването
за защита от претоварване
Притокът на захранване към мотора ще бъде
спряно в случай на претовареност на мотора.
При продължително претоварване на мотора,
инструментът ще се изключи. Превключвателят
трябва да се изключи и включи, за да се
рестартира инструмента. Инструментът ще
се изключи всеки път, когато натоварването
достигне стойността на претоварване (точка
на прегряване на мотора). При наличието
на продължително изключване поради
натоварване, прилагайте по-малко сила/тежест
на инструмента, докато инструмента започне да
функционира без включването на устройството
при натоварване.
Пълен електронен контрол
Вътрешният електронен контрол на оборотите
предлага постоянни обороти на диска при
употреба на инструмента.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен 3–жилен удължителен
кабел, подходящ за захранване на този
инструмент (виж Teхнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Преди отново
да свържете инструмента към
електрическата мрежа, натиснете
и освободете превключвателя, за
13
да се гарантира, че инструментът
е изключен.
Прикачване на страничната
дръжка (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да използвате инструмента,
проверете дали дръжката се
затегната здраво.
Завинтете здраво страничната дръжка (c)
в дупките (p) oт другата страна на корпуса на
редуктора.
Монтиране и сваляне на
оборудването за сваляне на
мазилка (фиг. 3)
ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставеното оборудване за
сваляне на мазилка е приложимо за работа
само с високопроизводителния мотор за
сваляне на мазилка DWE46101.
1. Отворете закрепващият лост (n)
на прахоуловителя за машината за
фугиране и подравнете езичетата (q)
на прахоуловителя с отворите (r) на
редукторната кутия на шлайфмашината.
2. С отворен закрепващ лост , завъртете
оборудването в желаната работна позиция.
Оборудването трябва да се постави между
шпиндела и оператора, за да предостави
оптимална ефективност.
3. Затворете закрепващият лост (n), за да
закрепите прахоуловителя на машината
за фугиране на корпуса на редуктора. Не
работете с шлайфмашината с разхлабен
прахоуловител или със закрепващият лост
в отворена позиция.
4. За сваляне на прахоуловителя,
отворете закрепващият лост, завъртете
прахоуловителя, за да изравните отворите
и езичетата и издърпайте прахоуловителят
нагоре.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прахоуловителят
е предварително фабрично регулиран към
диаметъра на редуктора. Ако след известно
време прахоуловителя се разхлаби, затегнете
винта за регулиране на скобата (i) със
затягащия лост в затворена позиция.
ВНИМАНИЕ: Не затягайте
регулиращия винт за скобата
със затягащия лост в отворена
позиция. Това може да доведе
до незабележими щети
14
на прахоуловителя или на
монтажната главина.
ВНИМАНИЕ: Ако прахоуловителя
не може да бъде затегнат
с регулиращия винт, не
използвайте инструмента.
Занесете инструмента
и прахоуловителя на сервизен
център за поправка или смяна на
прахоуловителя.
Монтаж и сваляне на
режещият диск (фиг. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте повреден диск.
1. С монтиран прахоуловител, поставете
инструмента на масата и го закрепете.
2. Поставете поддържащия фланец (d)
правилно на шпиндела (b) (фиг. 4).
3. Завъртете, за да отворите ъгловата
вратичка (m) и поставете диска за рязане
(u) на поддържащия фланец (d).
4. Завинтете резбованата гайка (e) на
шпиндела (b).
5. Натиснете заключващия бутон на шпиндела
(a) и завъртете шпиндела (b) докато се
заключи в позиция.
6. Затегнете резбованата закрепваща гайка
(e) с предоставеният двустранен гаечен
ключ.
7. Освободете заключването на шпиндела.
8. Затворете и заключете ъгловата вратичка,
(m) като затегнете заключващия лост на
ъгловата вратичка (l).
9. За да свалите диска, разхлабете
резбованата закрепваща гайка (e)
с двустранният гаечен ключ.
Прахоуловител за машина за
фугиране (фиг. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Само
диамантени дискове Тип
1 могат да се използват
с прахоуловителя. Не режете
метал. Не използвайте със
свързани абразивни дискове.
Следвайте инструкциите от раздела Монтаж
и сваляне на дискове за рязане и монтирайте
диска за шлайфане.
Може да е необходимо да се отвори ъгловата
вратичка, за да инсталирате 125 мм дискове
на машината за фугиране, вижте раздела
Приложение на ъгловата вратичка.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИННОТО РЯЗАНЕ
(ФИГ. 5)
1. Разхлабете заключващото копче на плаза
за дълбочина (k).
2. Плъзнете плаза за дълбочината на
срязване (j) до желаната позиция.
3. Затегнете заключващото копче за
дълбочина на срязването.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЪГЛОВАТА ВРАТИЧКА
(ФИГ. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
ВИНАГИ изключвайте
инструмента и от
електрическото захранване
преди да регулирате или
сваляте или монтирате
приставки или аксесоари. Това
се отнася за шлайфмашината
и вакуумния прахоуловител.
Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск от
нараняване. Ъгловата вратичка
трябва да се отваря само за
рязане във вътрешни ъгли. Винаги
пазете ръцете и тялото си далече
от зоната на рязане. Внимавайте
ъгловата вратичка да е затворена
при всички други приложения.
Тази функция позволява срязването на
вътрешни ъгли.
1. Внимавайте инструмента да е изключен
и диска да е напълно спрял.
2. Завъртете заключващият лост за ъгловата
вратичка (l) едно пълно завъртане по
посока обратна на часовниковата стрелка.
Хванете ъгловата вратичка (m) и я отворете
чрез завъртане.
3. Дръжте ръцете си далече от зоната на
диска и стойте така, че отворената долна
част на прахоуловителя да сочи далече от
вас.
4. Включете инструмента и го оставете
да достигне пълни обороти преди да
докоснете инструмента в работната
повърхност.
рязане около вътрешния ъгъл за най-добро
събиране на прах.
6. Свалете инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента. Оставете инструмента да
спре да се върти преди да го поставите
долу.
7. Затворете ъгловата вратичка и я заключете
на място, като използвате заключващият
лост на ъгловата вратичка (l).
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПРАХА (ФИГ. 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само електроинструменти,
препоръчани от DEWALT с това
приспособление.
За повече информация относно
електроинструментите на DEWALT, които
са съвместими с това приспособление,
моля, свържете се с упълномощен сервизен
център от списъка на последната страница
или вижте пълните подробности за нашите
следпродажбени сервизи на интернет
страницата ни: www.2helpU.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това
приспособление ТРЯБВА да бъде
използвано с прахоуловителната
система. ВИНАГИ носете
сертифицирана предпазна маска
срещу прах.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че свързването на
маркуча е безопасно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Количеството прах, което
се събира във вакуумния прахоуловител
е в зависимост от филтърната му система. За
повече информация, вижте инструкциите от
ръководството за вакуумния прахоуловител за
повече информация.
Всички прахоуловители на DEWALT са
създадени за работа с конектора на DEWALT
Airlock DWV9000.
1. Прикрепете конектора DWV9000 (s) към
маркуча на вашия прахоуловител (t).
2. Отключете конектора DWV9000 (s) и го
плъзнете отвора за прах (h).
3. Заключете здраво конектора DWV9000 (s).
ТРАДИЦИОННИ МАРКУЧИ ЗА
ПРАХОУЛОВИТЕЛИ (ФИГ. 7)
Прикачете препоръчителния маркуч за
вакуумния прахоуловител към отвора за прах
(h).
5. Поставете диска на работната повърхност
и движете шлайфа отдясно наляво за
15
Преди започване на работа
• Монтирайте предпазителя и подходящия
диск или колело. Не използвайте прекалено
износени дискове или колела.
• Уверете се, че вътрешния и външен
фланци са правилно монтирани.
• Уверете се, че диска или колелото се
въртят по посока на стрелката на аксесоара
и на инструмента.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Преди отново
да свържете инструмента към
електрическата мрежа, натиснете
и освободете превключвателя, за
да се гарантира, че инструментът
е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Внимавайте всички материали
за шлифоване или рязане да са
здраво закрепени.
• Прилагайте само нежен натиск
към инструмента. Не оказвайте
натиск отстрани на диска.
• Избягвайте претоварване. Ако
инструмента се нагорещи,
оставете го да работи няколко
минути без натоварване.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
16
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (c), а другата
на тялото на инструмента, както е показано на
фигура 8.
Плъзгащ се превключвател
(фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да използвате инструмента,
проверете дали страничната
дръжка е затегната здраво.
ВНИМАНИЕ: Преди да включите
инструмента към електрическото
захранване, уверете се, че
превключвателя е в изключена
позиция, като натиснете задната
част на превключвателя и го
освободите. Уверете се, че
превключвателя е в изключена
позиция, както е написано
по-горе, след всяко прекъсване на
захранването към инструмента,
като активирането на прекъсвача
на заземяването, отхвърляне на
прекъсвач, случайно изваждане
на щепсела или прекъсване
на електрозахранването. Ако
превключвателя е заключен,
когато захранването е свързано,
инструмента може да се стартира
неочаквано.
За да стартирате инструмента, плъзнете
превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. (g) към предната
част на инструмента. За да спрете инструмента,
освободете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ.
За продължителна работа, плъзнете
превключвателя към предната част на
инструмента и натиснете предната част
на превключватела навътре. За да спрете
инструмента, докато работите в продължителен
режим, натиснете задната част на
превключвателя и отпуснете.
Заключване на шпиндела
(фиг. 1)
Заключващият бутон на шпиндела (a)
е предоставен за предпазване на шпиндела
от въртене, когато инсталирате или сваляте
дисковете. Работете със заключването на
шпиндела само, когато инструмента не работи,
изключен е от захранването и напълно е спрял.
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска
от повреда на инструмента, не
използвайте заключването на
шпиндела, докато инструмента
работи. В противен случай, това
ще доведе до щети в инструмента
и прикаченият аксесоар може да
излети и да причини наранявания.
За да заключите, натиснете заключващия бутон
на шпиндела (a) и го завъртете, докато повече
не можете да го въртите.
Работа на прахоуловителя за
машина за фугиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
ВИНАГИ изключвайте
инструмента и от
електрическото захранване
преди да регулирате или
сваляте или монтирате
приставки или аксесоари. Това
се отнася за шлайфмашината
и вакуумния прахоуловител.
Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ваша
лична безопасност, прочетете
ръководството с инструкции за
шлайфмашината и за вакуумния
прахоуловител, преди използване
на някой от аксесоарите. Ако тези
предупреждения не се спазват,
това може да доведе до нараняване
и сериозни повреди в инструмента
и аксесоара. Когато сервизирате
този инструмент, използвайте
само идентични резервни части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте
страничната дръжка и тялото на
инструмента, за да поддържате
контрол на инструмента при
стартиране и по време на
употреба, и докато диска или
аксесоара спре да се върти.
Уверете се, че диска е напълно
спрял преди да сложите
инструмента долу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се,
че ъгловата вратичка е затворена.
1. Уверете се, че всички инструкции относно
сглобяването и регулирането са изпълнени.
2. Включете вакуумният прахоуловител
според инструкциите в неговото
ръководство.
3. Стартирайте шлайфмашината според
инструкциите в ръководството за
инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Оставете инструмента
да достигне пълни обороти преди да
докоснете с него работната повърхност.
Приложения за фугиране
и рязане (фиг. 8)
1. Настройте желаната дълбочина за
рязане, вижте главата Регулиране на
дълбочината за рязане под раздела
Монтаж и регулиране.
2. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
3. Поставете се така, че отворената долна
част на прахоуловителя и диска на сочат
далече от вас.
4. Поставете ръба (u) на прахоуловителя
на работната повърхност и започнете
да режете, като навлъзате в работната
повърхност. ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте ръба
(u) на прахоуловитула към работната
повърхност, за да се осигури правилно
прахоулавяне.
5. С ориентация на прахоуловителя,
както е показано на фигура 8, местете
шлайфмашината отдясно наляво по
работната повърхност. За най-добри
резултати, шлайфмашината трябва да
е поставена под ъгъл 45° към отвора за
прах при фугиране/рязане.
6. Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента.
Оставете инструмента да спре да се върти
преди да го поставите долу.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и от
захранващия източник, преди да
поставяте или сваляте аксесоари, и преди да регулирате или
17
променяте настройките. Преди
отново да свържете инструмента
към електрическата мрежа, натиснете и освободете превключвателя, за да се гарантира, че инструментът е изключен.
Прибиращи се четки
Моторът автоматично ще се изключи, за да
покаже, че карбоновите четки са почти износени, и че инструмента се нуждае от сервизиране.
Карбоновите четки не се обслужват сервизно от
потребителя. Занесете инструмента на един от
сервизните агенти на DEWALT.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от тези на
DEWALT, използването на такива
аксесоари с този инструмент може
да е опасно. За да се намали риска
от нараняване DEWALT, с този
продукт е препоръчително използването на препоръчани аксесоари.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00189111 - 21-09-2012
18
ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИТЕ ЗА РЯЗАНЕ
Тип на
предпазителя
Аксесоар
Описание
Монтиране на шлайф
Режещ диск
за зидария,
свързан
ТИП 1
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Тип 1 предпазител
Режещ диск
за метали,
свързан
Диамантен
диск за
рязане
Опорен фланец
Режещо колело
Резбована закрепваща гайка
Download PDF

advertising