DWE46101 | DeWalt DWE46101 GRINDER instruction manual

588777-97 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE46101
Obrázek 1
f
c
p
g
f
c
a
b
o
d
Obrázek 2
m
n
h
l
i
j
2
k
Obrázek 3
q
r
n
n
i
Obrázek 4
e
m
l
b
u
d
Obrázek 5
j
k
3
m
Obrázek 6
m
l
Obrázek 7
t
s
h
Obrázek 8
4
u
SADA PRO SPÁROVÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ
DWE46101
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Velká Británie a Irsko V
Typ
Příkon
W
Otáčky naprázdno/
jmenovité otáčky
min-1
Průměr kotouče
mm
Průměr hřídele
Hmotnost
kg
DWE46101-LX DWE46101-QS
–
230
115
–
1
1
1 100
1 100
10 000
125
M14
2,6*
10 000
125
M14
2,6*
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
LPA (akustický tlak) dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
89
85
3
100
3
96
3
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah broušení povrchu
ah,AG =
m/s²
5,5
odchylka K =
m/s²
1,5
5,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
5
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
DWE46101
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení pro vývoj a
konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
2. 5. 2012
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Prostudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín “elektrické nářadí” ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
6
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
b)
c)
d)
e)
f)
g)
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
d)
e)
f)
g)
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako nářadí na řezání.
Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení
všech níže uvedených pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
k vážnému zranění.
b) S tímto elektrickým nářadím není
doporučeno provádět úkony, jako jsou
broušení, smirkování, práce s drátěným
kartáčem nebo leštění. Pracovní operace,
pro které není toto elektrické nářadí určeno,
mohou vytvářet rizikové situace, při kterých
může dojít k zranění.
7
c) Nepoužívejte příslušenství, které není
výslovně zkonstruováno nebo doporučeno
výrobcem nářadí. I když s vaším elektrickým
nářadím může být použito také příslušenství,
neznamená to, že je zajištěn jeho bezpečný
provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí být
minimálně rovny maximálním otáčkám
vyznačeným na štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji, než jsou jeho povolené
maximální otáčky, se může roztrhnout nebo
rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka vašeho
příslušenství musí odpovídat provozní
kapacitě vašeho elektrického nářadí. Při
použití kotoučů nesprávných rozměrů nelze
zajistit odpovídající bezpečnost a ovladatelnost
nářadí.
f) Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí přesně odpovídat
průměru hnacího hřídele elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda
nejsou odštípnuté. U opěrných podložek
zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. U drátěných
kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny
nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojdeli k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací době
se poškozené příslušenství obvykle zničí.
h) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích.
8
Maska proti prachu nebo respirátor musí
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
i) Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
j) Při provádění prací, u kterých může dojít ke
kontaktu pracovního nástroje se skrytým
elektrickým vedením nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte nářadí za
izolované povrchy. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
nechráněné kovové části nářadí obsluze
zásah elektrickým proudem.
k) Veďte napájecí kabel mimo prostor
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
l) Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
m) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a kontakt
příslušenství s vaším tělem.
n) Pravidelně čistěte větrací otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru odvádí
prachové nečistoty z vnitřního prostoru nářadí
a nadměrné hromadění kovových částeček
může způsobit úraz elektrickým proudem.
o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto hořlavin.
p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému
úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO VŠECHNY
PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu a prevence před zpětným rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné podložky,
kartáče nebo jakéhokoli jiného příslušenství.
Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé
zablokování rotujícího příslušenství, které navíc
v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než je
směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou brusné
kotouče také prasknout.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
elektrického nářadí a nesprávných pracovních
postupů nebo pracovních podmínek. Zpětnému
rázu může být zabráněno dodržováním níže
uvedených opatření:
a) Držte nářadí stále pevně, udržujte pevný
postoj a mějte ruce v takové poloze, abyste
byli stále připraveni kompenzovat síly
zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou
boční rukojeť, je-li součástí výbavy, aby
byla zaručena maximální kontrola při
zpětném rázu nebo při momentové reakci
během spuštění nářadí. Uživatel nářadí
může zvládat momentové reakce nebo síly
zpětného rázu, jsou-li dodržena uvedená
opatření.
b) Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
c) Nezaujímejte takový postoj, kdy vás může
pohyb nářadí při zpětném rázu zasáhnout.
Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru,
než je směr otáčení kotouče v místě sevření.
d) Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci s ostrými hranami apod.
Zabraňte poskakování příslušenství a jeho
zablokování. Rohy, ostré hrany nebo odrazy
mají tendenci způsobovat zachycení rotujícího
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte kotouč pro řetězové pily nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu nebo
k ztrátě kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený kotouč.
Kotouče, které nejsou určeny pro vaše nářadí,
nemohou být odpovídajícím způsobem
chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt pomáhá
chránit uživatele nářadí před odlétávajícími
úlomky kotouče a před náhodným kontaktem
s kotoučem.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční stranou
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení.
Boční síly působící na tyto kotouče mohou
způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od
přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro větší
nářadí není vhodný pro vyšší otáčky menšího
nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo
uváznutí kotouče v řezu a možnost zpětného
rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč při pracovní
operaci směrem od vašeho těla, možný zpětný
ráz může vrhnout nářadí a rotující kotouč
přímo na vás.
9
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné
úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Nechejte kotouč dosáhnout maximálních
otáček a opatrně zaveďte kotouč opět
do řezu. Je-li kotouč ponechán v obrobku
a nářadí je znovu spuštěno, kotouč se může
zaseknout, může vyskočit z řezu nebo může
dojít k zpětnému rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky si
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může způsobit přeřezání plynového nebo
vodovodního potrubí, elektrických vodičů nebo
předmětů, které mohou způsobit zpětný ráz.
Doplňkové zvláštní
bezpečnostní předpisy
• Použití příslušenství, které není
specifikováno v tomto návodu, není
doporučeno a může být nebezpečné.
Použití zařízení pro zvýšení výkonu,
které umožní provoz nářadí v otáčkách
převyšujících jmenovité otáčky, znamená
nepovolené použití.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
• Vždy používejte boční rukojeť. Rukojeť
řádně utáhněte. Boční rukojeť by měla být
používána stále, aby byla vždy zaručena
ovladatelnost nářadí.
• Vyvarujte se odskakování kotouče a také
s kotoučem nezacházejte hrubě. Začne-li
kotouč odskakovat, zastavte nářadí a kotouč
zkontrolujte.
10
• S kotouči vždy manipulujte opatrně a řádně je
ukládejte.
• Nikdy neprovádějte řez na místě, ve kterém
se mohou nacházet elektrické vodiče nebo
potrubí. Mohlo dojít k vážnému úrazu.
• NEŘEŽTE kov pomocí diamantových
kotoučů.
• NEPOUŽÍVEJTE brusné kotouče.
• VŽDY používejte zachytávač prachu.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené provozem
tohoto nářadí mohou způsobit trvalé zdravotní
problémy týkající se prstů, rukou a paží. Při
práci s tímto nářadím používejte rukavice
s dostatečnou vycpávkou, dodržujte časté
přestávky a omezení týkající se pracovní doby
s tímto nářadím.
• Větrací otvory často kryjí pohybující se
díly, a proto byste měli na tuto část nářadí
dávat pozor. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
• Montážní závit příslušenství musí odpovídat
závitu na hřídeli nářadí. U příslušenství
upevňovaného pomocí přírub musí průměr
upínacího otvoru příslušenství odpovídat
polohovacímu průměru příruby. Příslušenství,
které neodpovídá montážním prvkům na
nářadí, se nebude otáčet rovnoměrně, bude
nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu
ovladatelnosti.
• Brusná plocha kotoučů s prohloubeným
středem musí být namontována pod rovinou
okraje ochranného krytu. Nesprávně
namontovaný kotouč, který přečnívá přes okraj
ochranného krytu, nemůže být odpovídajícím
způsobem chráněn.
VAROVÁNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Mohlo
by dojít k vážnému úrazu.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
e. Závitová upínací matice
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných
látek.
g. Posuvný spínač
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (o), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2012 XX XX
Roky výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 pohonnou jednotku pro odstraňování malty
1 boční rukojeť
1 klíč
1 univerzální spojku
1 kryt 125 mm pro odstraňování malty
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
OBR. 1
a. Tlačítko zajištění hřídele
f. Systém pro odvod prachu (DES)
OBR. 2
h. Otvor pro odvod prachu
i. Šroub svorky
j. Patka pro nastavení hloubky řezu
k. Upínací šroub patky pro nastavení hloubky
řezu
l. Zajišťovací páčka rohového krytu (zajišťuje
a odjišťuje rohový kryt)
m. Rohový kryt (otevírá se a umožňuje řezání ve
vnitřním rohu)
n. Upínací páčka
POUŽITÍ VÝROBKU
Vyřezávačka drážek DWE46101 je určena pro
náročné použití a pro profesionální práce.
Vaše nářadí pro řezání do omítek je určeno pro
profesionální práce s maltou a omítkami. Není
určeno pro práci s kovy a dřevem. Při použití
odpovídající brusky, kotouče a odsavače prachu
lze odstranit téměř všechen statický a vzdušný
prach, který by jinak bez použití systému pro
odsávání prachu mohl způsobit znečistění
pracovního prostředí, nebo by mohl vytvářet
zvýšené zdravotní riziko pro obsluhu nacházející
se v jeho bezprostřední blízkosti.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato výkonná vyřezávačka drážek je elektrické
nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
FUNKCE
b. Hřídel
Systém pro odvod prachu
c. Boční rukojeť
Systém pro odvod prachu (f) zabraňuje hromadění
prachu v blízkosti krytu a vstupu do motoru,
d. Podpěrná příruba zabraňující zablokování
11
a minimalizuje množství prachu vnikajícího do
skříně motoru.
Podnapěťový spínač
Spínač zapnuto/vypnuto je vybaven podnapěťovou
funkcí. V případě výpadku proudu nebo při jiném
neočekávaném vypnutí musí být proveden celý
cyklus vypnutí a zapnutí spouštěcího spínače
(zapnout a vypnout).
Elektronická spojka
Toto nářadí je vybaveno spojkou typu E-Clutch
(elektronická spojka), která v případě velkého
zatížení nebo zablokování kotouče zajistí vypnutí
nářadí, aby byly omezena momentová reakce
působící na uživatele. U spínače musí být
proveden kompletní cyklus (zapnutí a vypnutí), aby
bylo umožněno opětovné spuštění nářadí.
Ochrana proti přetížení
Dojde-li k přetížení motoru, jeho napájení bude
omezeno. Bude-li přetížení přetrvávat, nářadí bude
vypnuto. U spínače musí být proveden kompletní
cyklus (zapnutí a vypnutí), aby bylo umožněno
opětovné spuštění nářadí. K odpojení motoru
dojde vždy, když proudové zatížení dosáhne
hodnoty nadměrného zátěžového proudu (bod
spálení motoru). Bude-li z důvodu přetížení
neustále docházet k vypínání nářadí, vyvíjejte na
nářadí menší tlak, dokud nebude nářadí pracovat
bez přerušení.
Kompletní elektronická
regulace
Vnitřní elektronická regulace otáček nabízí při
použití nářadí konstantní otáčky kotouče.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V by měly být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemněnou
přepážkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
12
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
Montáž boční rukojeti (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
Našroubujte boční rukojeť (c) pevně do jednoho
z otvorů (p) na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky.
Montáž a demontáž pracovního příslušenství (obr. 3)
POZNÁMKA: Dodávané pracovní příslušenství
pro odstraňování malty je doporučeno pouze pro
použití s výkonnou pohonnou motorovou jednotkou
DWE46101.
1. Uvolněte upínací páčku (n) v bodě připojení
a srovnejte výstupky (q) v bodě připojení
příslušenství s drážkami (r) na převodové
skříni nářadí.
2. S uvolněnou upínací páčkou otočte
kryt do požadované pracovní polohy.
Z důvodu zajištění maximální ochrany by
se měl ochranný kryt nacházet mezi hřídelí
a obsluhou.
3. Zajistěte upínací páčku (n), aby došlo
k zajištění krytu na převodové skříni.
Nepoužívejte toto nářadí, je-li ochranný kryt
uvolněn nebo je-li upínací páčka v poloze
uvolněno.
4. Chcete-li ochranný kryt sejmout, uvolněte
upínací páčku, otočte kryt tak, aby došlo
k srovnání drážek a výstupků a ochranný kryt
vytáhněte směrem nahoru.
POZNÁMKA: Ochranný kryt je z výroby
přednastaven na průměr hlavy převodové skříně.
Dojde-li časem k uvolnění tohoto krytu, utáhněte
šroub svorky (i), a to s upínací páčkou v poloze
zajištěno.
POZNÁMKA: Šroub svorky
neutahujte, je-li upínací páčka
v poloze uvolněno. Mohlo by dojít
k nezjistitelnému poškození krytu nebo
montážní hlavy.
POZNÁMKA: Nemůže-li být ochranný
kryt utažen pomocí šroubu svorky,
nářadí nepoužívejte. Předejte nářadí
a ochranný kryt do autorizovaného
servisu, kde bude provedena
požadovaná oprava nebo výměna.
Sejmutí a nasazení řezného
kotouče (obr. 1, 4)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
kotouče.
1. Položte nářadí s namontovaným krytem na
stůl hřídelí nahoru.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (d) správně na
hřídel (b) (obr. 4).
3. Otočte otevřený rohový kryt (m) a umístěte
řezný kotouč (u) na podpěrnou přírubu (d).
4. Našroubujte závitovou upínací matici (e) na
hřídel (b).
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (a)
a otáčejte hřídelem (b), dokud nedojde k jeho
zajištění.
6. Přitáhněte upínací závitovou matici (e) pomocí
dodávaného klíče se dvěma kolíky.
7. Uvolněte zajištění hřídele.
8. Uzavřete a zajistěte rohový kryt (m) utažením
zajišťovací páčky rohového krytu (l).
9. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče
se dvěma kolíky uvolněte závitovou upínací
matici (e).
Ochranný kryt pro řezání do
malty (obr. 6)
VAROVÁNÍ: S tímto ochranným
krytem mohou být použity
pouze diamantové kotouče
typu 1. Neprovádějte řezání kovů.
Nepoužívejte brusné kotouče.
Dodržujte pokyny uvedené v části Nasazení
a sejmutí řezného kotouče a proveďte správnou
montáž kotouče.
Při montáži spárovacích kotoučů s průměrem
125 mm budete možná muset otevřít rohový kryt,
viz část Použití rohového krytu.
NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU (OBR. 5)
1. Uvolněte upínací šroub patky pro nastavení
hloubky řezu (k).
2. Posuňte patku pro nastavení hloubky řezu (j)
do požadované polohy.
3. Utáhněte upínací šroub patky pro nastavení
hloubky řezu.
POUŽITÍ ROHOVÉHO KRYTU (OBR. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění VŽDY vypněte
nářadí a odpojte nářadí od jeho
zdroje napájecího napětí před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před nasazením či sejmutím
příslušenství. To platí pro toto
nářadí i pro zařízení pro odsávání
prachu. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
VAROVÁNÍ: Riziko způsobení zranění.
Rohový kryt může být otevřen pouze
při řezání vnitřních rohů. Stále udržujte
ruce a tělo mimo řezný prostor. Při
všech dalších pracích se ujistěte, zda
je rohový kryt řádně uzavřen.
Toto vybavení umožňuje řezání vnitřního rohu.
1. Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto a zda je
zcela zastaven kotouč.
2. Otočte zajišťovací páčku rohového krytu
(l) proti směru pohybu hodinových ručiček
a jednu celou otáčku. Uchopte rohový kryt (m)
a otočením jej otevřete.
13
3. Umístěte ruce v bezpečné vzdálenosti od
kotouče a postavte se tak, aby otevřená
spodní strana krytu směřovala od vás.
4. Zapněte nářadí a před kontaktem s pracovní
plochou nechejte nářadí dosáhnout
maximálních otáček.
5. Umístěte kotouč na pracovní plochu
a pohybujte s nářadím zprava doleva, aby
probíhal řez podél vnitřního rohu, což umožní
nejlepší zachytávání prachu.
6. Před vypnutím sejměte nářadí s povrchu
pracovní plochy. Před odložením nářadí
počkejte, dokud se zcela nezastaví.
7. Uzavřete rohový kryt a zajistěte jej pomocí
příslušné zajišťovací páčky (l).
ODSÁVÁNÍ PRACHU (OBR. 7)
VAROVÁNÍ: Používejte toto přídavné
zařízení pouze s doporučeným
elektrickým nářadím DEWALT.
Chcete-li získat podrobnější informace
o elektrickém nářadí DEWALT, které je kompatibilní
s tímto příslušenstvím, kontaktujte prosím jeden
z našich autorizovaných servisů, jehož adresa je
uvedena zadní straně tohoto návodu, nebo získejte
všechny podrobnosti o našem poprodejním
servisu, které jsou k dispozici na internetové
adrese:
www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: Toto příslušenství MUSÍ
BÝT používáno se systémem pro
odsávání prachu. VŽDY používejte
schválený bezpečnostní obličejový štít
nebo masku proti prachu.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je hadice pevně
připojena.
POZNÁMKA: Množství prachu zachyceného
odsávacím zařízením závisí na jeho filtrovacím
systému. Další informace naleznete v návodě pro
obsluhu odsávacího zařízení.
Všechna zařízení DEWALT pro zachytávání prachu
jsou určena pro použití se spojkou DEWALT Airlock
DWV9000.
1. Připojte spojku DWV9000 (s) k hadici vašeho
zachytávače prachu (t).
2. Odjistěte spojku DWV9000 (s) a nasuňte ji na
otvor pro odvod prachu (h).
3. Proveďte zajištění spojky DWV9000 (s).
BĚŽNÉ HADICE ODSÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ
(OBR. 7)
Připevněte k otvoru pro odvod prachu (h)
doporučenou hadici pro odsávání prachu.
14
Před použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotouč nebo disk. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované kotouče.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení. Před
opětovným připojením nářadí stiskněte
a uvolněte spouštěcí spínač, abyste se
ujistili, zda je nářadí vypnuto.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
• Na nářadí vyvíjejte pouze mírný
přítlak. Nevyvíjejte na kotouč boční
tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte jej
několik minut v chodu naprázdno.
Správná poloha rukou (obr. 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (c) a druhou ruku na těle
nářadí, jako na obr. 8.
Posuvný spínač (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je boční rukojeť řádně
utažena.
UPOZORNĚNÍ: Před připojením
nářadí k napájecímu zdroji se
stisknutím a uvolněním zadní části
spínače ujistěte, zda je posuvný
spínač v poloze vypnuto. Po každém
přerušení napájení nářadí, například
při aktivaci přerušovače nebo jističe, při
náhodném odpojení napájecího kabelu
nebo při výpadku proudu se vždy výše
uvedeným postupem ujistěte, zda je
posuvný spínač v poloze vypnuto. Je-li
spínač zajištěn v poloze zapnuto a je-li
nářadí připojeno k napájecímu napětí,
dojde k jeho okamžitému spuštění.
Chcete-li nářadí spustit, posuňte spínač zapnuto/
vypnuto (g) směrem k přední části nářadí. Chceteli nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/
vypnuto.
Chcete-li použít nepřetržitý provoz, posuňte
spínač směrem k přední části nářadí a zatlačte
přední část spínače dovnitř. Chcete-li nářadí
v nepřetržitém provozu zastavit, stiskněte zadní
část spínače a uvolněte jej.
Zajištění hřídele (obr. 1)
Nářadí je vybaveno tlačítkem pro zajištění hřídele
(a), které zabraňuje otáčení hřídele při montáži
nebo demontáži kotoučů. Používejte zajištění
hřídele pouze po vypnutí nářadí, po odpojení
napájecího kabelu a po úplném zastavení nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte
zajištění hřídele, je-li nářadí v chodu.
Mohlo by dojít k poškození nářadí
a namontované příslušenství by se
mohlo uvolnit a způsobit zranění
obsluhy.
Chcete-li hřídel zajistit, stiskněte tlačítko zajištění
hřídele (a) a otáčejte hřídelem, dokud nedojde
k zablokování jeho pohybu.
Obsluha krytu pro
odstraňování malty
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění VŽDY vypněte
nářadí a odpojte nářadí od jeho
zdroje napájecího napětí před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před nasazením či sejmutím
příslušenství. To platí pro toto
nářadí i pro zařízení pro odsávání
prachu. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
VAROVÁNÍ: Před použitím jakéhokoli
příslušenství si z důvodu zajištění
vaší bezpečnosti přečtěte návody pro
obsluhu tohoto nářadí i pro obsluhu
odsávacího zařízení. Nebudouli splněny tyto požadavky, může
dojít k zranění osob a k vážnému
poškození nářadí a jeho příslušenství.
Při opravách tohoto nářadí používejte
pouze shodné náhradní díly.
VAROVÁNÍ: Při spuštění nářadí,
během jeho použití a dokud se kotouč
nebo příslušenství nepřestane otáčet,
držte pevně boční rukojeť a tělo nářadí,
abyste neztratili kontrolu nad nářadím.
Před odložením nářadí se ujistěte, zda
došlo k úplnému zastavení kotouče.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda je rohový
kryt uzavřen.
1. Zkontrolujte, zda že byly dodrženy všechny
pokyny pro montáž a seřízení.
2. Podle pokynů uvedených v návodu pro
obsluhu odsávacího zařízení proveďte zapnutí
odsávání.
3. Zapněte nářadí podle pokynů uvedených
v návodu pro jeho obsluhu.
POZNÁMKA: Před kontaktem nářadí
s pracovním povrchem nechejte nářadí
dosáhnout maximálních otáček.
Spárování a řezání (obr. 8)
1. Nastavte požadovanou hloubku řezu, viz část
Nastavení hloubky řezu v kapitole Montáž
a seřízení.
2. Před kontaktem nářadí s pracovní plochou
nechejte nářadí dosáhnout maximálních
otáček.
3. Postavte se tak, aby byly otevřená spodní část
krytu a kotouč otočeny směrem od vás.
4. Umístěte hranu (u) krytu na pracovní plochu
a zahajte řezání zanořením kotouče do
pracovní plochy. POZNÁMKA: Udržujte hranu
(u) krytu opřenou o pracovní plochu, abyste
zajistili řádné odsávání prachu.
5. Pohybujte s nářadím podél pracovní plochy
zprava doleva a udržujte kryt v poloze
zobrazené na obr. 8. Při spárování a řezání
držte nářadí v úhlu 45° vzhledem k otvoru
pro odvod prachu, aby bylo dosaženo co
nejlepších výsledků.
6. Před vypnutím sejměte nářadí s povrchu
pracovní plochy. Před odložením nářadí
počkejte, dokud se zcela nezastaví.
15
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená,
že se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že
musí být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou
opravitelné. Svěřte tento úkon autorizovanému
servisu DEWALT.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
16
Doplňkové příslušenství
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZÁNÍ
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva, pojený
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu, pojený
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
Podpěrná příruba
Rozbrušovací kotouč
Závitová upínací matice
zst00241768 - 21-07-2014
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising