DW712 | DeWalt DW712 MITRE SAW Type 5 instruction manual

372001 - 76 EST
DW712
DW712N
Eesti keel
(Originaaljuhend)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
26
2
19
1
18
17
16
2
15
13
14
11
3
12
10
9
8
7
4
5
6
A1
3
26
25
24
23
27
28
29
31
30
32
A2
4
35
36
A4
A5
14 13
18
37
3
30
11
A6
30
B
17
40
2
40
40
C
E1
42 44
E2
43
45
42 43 45
2
E3
5
47
46
45
48 49
26
45 43 16
E4
E5
5
4
F1
50
F2
53
47
53
51
3
F3
6
52
53
F4
54 55
4
G
6
H
56
57
47
51
11
I1
I2
3
52
59
58
10
28
I3
I4
3
29
58
9
60
I5
J1
76
8
61
27
62
63
J2
K
7
65
64
1
19
DW712
L
M
13
20
N
O
P
Q
R1
R2
8
A
S1
S2
67
15
67
66
31
67
12
T
U
2
1
20
3
V
9
EESTI KEEL
EERUNGISAAG DW712, DW712N
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
(vaid Suurbritannia ja Iirimaa)
Tüüp
Sisendvõimsus
Sisendvool (230V)
Sisendvool (115V)
Tera diameeter
Tera ava
Max tera paksus
Tera kiirus
Max ristlõike võimsus 90/90° juures
Max eerungilõike võimsust 45˚ juures
Max lõikesügavus 90˚ juures
Max kaldenurga ristlõike sügavus 45˚
Eerung (max asendid)
W
A
A
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
DW712
QS/CH
230
230/115
5
1600
8
16
216
30
1,8
3500–4600
300 x 70
212
70
50
DW712
LX
_
115
5
1600
8
16
216
30
1,8
3500–4600
300 x 70
212
70
50
DW712N
QS/GB
230
230/115
3
1600
8
16
216
30
1,8
5400
300 x 70
212
70
50
DW712N
LX
_
115
3
1600
8
16
216
30
1,8
5400
300 x 70
212
70
50
vasak
parem
50˚
60˚
50˚
60˚
50˚
60˚
50˚
60˚
vasak
parem
48˚
2˚
48˚
2˚
48˚
2˚
48˚
2˚
mm
300
300
300
300
mm
70
70
70
70
mm
212
212
212
212
mm
70
70
70
70
mm
212
212
212
212
mm
70
70
70
70
V
V
Kaldenurk (max asendid)
0° eerung
Saadav laius max
kõrguse 70 mm juures
Saadav kõrgus max
laiuse 300 mm juures
45° eerung vasakul
Saadav laius max
kõrguse 70 mm juures
Saadav kõrgu max
laiuse 212 mm juures
45° eerung paremal
Saadav laius max
kõrguse 70 mm juures
Saadav kõrgus max
laiuse 212 mm juures
10
EESTI KEEL
45° kaldenurk vasakul
Saadav laius max
kõrguse 50 mm juures
Saadav kõrgus max
laiuse 300 mm juures
31,62° eerung, 33,85° kaldenurk
Saadav kõrgus max
laiuse 254 mm juures
Tera seiskumisaeg
Tolmueemaldamise tõhusus
Mass
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
mm
300
300
300
300
mm
50
50
50
50
mm
s
mg/m
kg
65
< 10
< 2,0
21
65
< 10
< 2.0
21
65
< 10
< 2,0
21
65
< 10
< 2,0
21
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
2,1
1,5
2,1
1,5
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 61029:
Vibratsioonitugevus ah
ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
Sel infolehel toodud vibratsiooni emissiooni tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 61029
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
2,1
1,5
2,1
1,5
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit,
vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa 230 V tööriist 13 amprit,
pistikus
Euroopa
115 V tööriist 16 amprit,
toitevõrk
HOIATUS: Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde
jaoks, lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonimõju olla erinev. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
MÄRKUS: Seade on mõeldud ühendamiseks
elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
näivtakistus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis)
on 0,28 Ω.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele
nõudele. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi
näivtakistust liitumiskohas elektrifirmalt.
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
11
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
DW712, DW712N
DEWALT kinnitab, et jaotises tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Samuti vastavad tooted direktiividele
2004/108/EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe
saamiseks kontakteeruge DEWALTIGA aadressil
või vaadake kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas.
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Tagage tööalal korralik valgustus
(250–300 luksi). Ärge kasutage tööriista
tule- ja plahvatusohtlikes kohtades, näiteks
tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel
äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus,
tekib metallipuru jne) saab elektriohutust
suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel
(eriti lastel) puudutada tööriista või
pikenduskaablit ning hoidke nad tööalast
eemal.
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad
hoiule.
Kui tööriistu ei kasutata, peavad need olema
väljaspool laste käeulatust kuivas kohas
kindlalt luku taga.
6. Ärge koormake tööriista üle.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.01.2012
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need
juhised läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
12
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
7. Kasutage õiget tööriista.
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega
tööd, mille jaoks on mõeldud võimsad
tööriistad. Ärge kasutage tööriistu muuks kui
ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige
ketassaega puuoksi ega tüvesid.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade
külge kinni. Väljas töötamisel on soovitatav
kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke
pikkade juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
EESTI KEEL
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist
ja teravatest servadest. Mitte kunagi ärge
kandke tööriista toitekaablist hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil
mõlemad käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist
ning tarvikute (näiteks terad, otsakud ja
lõikurid) vahetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage tööriista väsinuna
ega alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles.
20. Kontrollige kahjustunud osade
puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa
on kahjustatud, peab selle parandama või
välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a.
juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud
teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada
volitatud teeninduskeskusel. Ärge kasutage
tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Ärge proovige teha ise parandustöid.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
21. Laske oma tööriist remontida
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid
võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud
originaalvaruosi kasutades; vastasel korral
võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.
Lisaohutushoiatused eerungisaagide kohta
• Seade on varustatud spetsiaalse
toitekaabliga, mille võib asendada ainult
tootja või tema volitatud remonditöökoda.
• Ärge kasutage saagi muude materjalide
saagimiseks peale tootja soovitatute.
• Ärge kasutage masinat, kui kaitmsed ei ole
oma kohal või kui kaitsmed pole töökorras
või kui neid pole õigesti hooldatud.
• Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on
kindlalt fikseeritud.
• Hooldage seadet ümbritsevat põrandat
korralikult ning eemaldage sellelt lahtine
materjal, näiteks laastud ja äralõigatud tükid.
• Kasutage õigesti teritatud saekettaid.
Tagage, et saekettale märgitud kiirus on
vähemalt võrdne sae andmesildile märgitud
kiirusega.
• Enne töö algust veenduge, et kõik
lukustusnupud ja fikseerimishoovad on kinni.
13
EESTI KEEL
• Mitte kunagi ärge viige kätt saeketta
lähedale, kui saag on ühendatud vooluvõrku.
• Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti
liikuvat seadet tööriista või muu eseme
surumisega vastu saeketast; see võib
põhjustada raske õnnetuse.
• Enne mis tahes tarvikute kasutamist lugege
kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine
võib põhjustada kahjustusi.
• Saeketta või raskete materjalide käsitsemisel
kasutage hoidikut või kandke kindaid.
• Enne kasutamist veenduge, et saeketas on
korralikult kinnitatud.
• Veenduge, et saeketas pöörleb õiges
suunas.
• Ärge kasutage soovitatust suurema ega
väiksema läbimõõduga saekettaid. Sobiva
saeketta kohta vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
kindlaks määratud saekettaid, mis vastavad
standardile EN 847-1.
• Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saeketaste kasutamist.
• Ärge kasutage KIIRLÕIKETERAST terasid.
• Ärge kasutage deformeerunud ega muul viisil
kahjustunud saelehti.
• Ärge kasutage abrasiivseid ega
teemantsaekettaid.
• Enne iga lõiget tuleb tagada, et masin on
stabiilne.
• Kui paigaldatakse laser, ärge vahetage
laserit muu tüübi vastu välja. Remonditöid
tohivad teha vaid laseri tootja või
autoriseeritud agent.
• Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma
lõhikplaadita.
• Enne lüliti vabastamist tõstke saeketas
detailis olevast pilust välja.
• Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit
mootori võlli toetamiseks.
• Saeketta kaitse tõuseb automaatselt
konsooli allaviimisel; see läheb alla seaketta
kohale pea luku vabastamise hoova (17)
vajutamisel.
• Mitte kunagi ärge tõstke saeketta kaitset
käsitsi, kui saag ei ole välja lülitatud. Kaitset
võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel ja
eemaldamisel ning sae kontrollimisel.
• Kontrollige regulaarselt, et mootori
ventilatsiooniavad on puhtad ja vabad
laastudest.
14
• Kui lõhikplaat on kulunud, vahetage see
välja. Vaadake kaasas olevat varuosade
nimekirja.
• Enne hooldustööde tegemist ja saeketta
vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
• Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhastusega hooldustöid, kui seade veel töötab ja
pea ei ole algasendis.
• Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
• Kaitse eesmine osa on saagimisel nähtavuse
tagamiseks varustatud piludega. Kuigi
piludega osa takistab suurel määral prahi
lendamist, on need siiski avad ja läbi pilude
vaatamisel tuleb alati kanda kaitseprille.
• Puidu saagimisel ühendage saag
tolmukogumisseadmega. Pidage alati silmas
tolmu mõjutavaid tegureid, näiteks:
-– töödeldava materjali tüüpi (laastuplaat
tekitab puidust rohkem tolmu);
-– saeketta teravus;
-– saeketta õiget reguleeritust;
-– tolmueemaldaja õhu liikumise kiirus peab
olema vähemalt 20 m/s.
Tagage kohaliku äratõmbe ja tõmbekappide,
tõkestite ja kanalite korrektne reguleerimine.
• Palun pidage silma järgmisi müra mõjutavaid
tegureid:
-– kasutage müra vähendavaid saekettaid;
-– kasutage vaid hästi teritatud saekettaid;
• Masina hooldustööd tuleb regulaarselt läbi
viia;
• Tagage piisav üld- või kohtvalgustus;
• Veenduge, et kasutajal on asjakohane
ettevalmistus masina kasutamiseks,
reguleerimiseks ning käitamiseks;
• Tagage, et mis tahes vahehoidjad ja spindli
rõngad sobivad selles juhendis toodud
eesmärkidega.
• Ärge eemaldage äralõigatud tükke ega muid
detaili osasid lõikepiirkonnast, kui seade
töötab ja saepea ei ole algasendis.
• Mitte kunagi ärge saagige lühemaid detaile
kui 200 mm.
• Lisatoeta on masin projekteeritud kandma
järgmiste maksimummõõtmetega töödetaile:
– 70 mm (kõrgus) x 300 mm (laius) x
500 mm (pikkus).
– Pikemaid detaile tuleb toetada sobiva
lauaga, näiteks DE7080. Kinnitage detail
alati klambriga turvaliselt saepingi külge.
EESTI KEEL
• Õnnetuse või seadme tõrke korral lülitage
seade kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust.
Kandke nägemiskaitset.
• Teatage tõrkest ja tähistage seade sobival
viisil, et teised inimesed ei kasutaks vigast
seadet.
Kandekoht
• Kui saeketas kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade välja
ja eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage
detail ja veenduge, et saeketas liigub vabalt.
Lülitage seade sisse ja alustage saagimist
uuesti väiksemat jõudu rakendades.
Hoidke käed ketastest eemal.
Lugege juhiseid
Liuglõike
tegemine.
• Mitte kunagi ärge saagige kergeid sulameid,
eriti magneesiumisulameid.
• Valige õige saeketas lõigatava materjali
jaoks.
Lugege juhiseid Kaldenurga piiriku
ületamine.
• Kui see on võimalik, kinnitage seade pingile,
kasutades polte läbimõõduga 8 mm ja
pikkusega 80 mm.
Muud ohud
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
– pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS A2)
Kuupäevakood (32), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
– Pöörleva saeketta katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
Pakend sisaldab:
– Vigastuse oht saeketta vahetamisel.
1 Tera võti
– Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
1 Saeketas
– Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
1 Materjali klamber
Järgmised tegurid suurendavad hingamisraskuste
tekkimise ohtu:
– Puidu saagimisel ei ole ühendatud
tolmueemaldusseadet.
– Saastunud väljapuhkefiltrite põhjustatud
ebapiisav tolmu eemaldamine.
Tähistused tööriistal
1 Kokkupandud eerungisaag
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A1-A6)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
A1
Kandke kuulmiskaitset.
1 Toitelüliti
2 Liigutav alumine kaitsekate
3 Vasaku käe poolne juhtlatt
15
EESTI KEEL
4 Eerungi hoob
5 Eerungipiirik
6 Eerungiskaala
7 Fikseeritud latt
8 Parema käe poolne juhtlatt
9 Kaldasendi reguleerimise piirik
10 Kaldenurga skaala
11 Kaldenurga klambri sang
12 Kanali piirik
13 Reelingu lukustusnupp
14 Pea lukustustihvt
15 Kanali sügavuse reguleernupp
16 Võlliluku nupp
17 Pea lukustus-/vabastushoob
18 Töökäepide
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need eerungisaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
muuks kui ettenähtud otstarbeks.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
19 Kiiruse kontrollimise numbrinupp (DW712)
Elektriohutus
A2
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
23 Ülemine kaitsekate
24 Tolmutoru
25 Reelingud
26 Tera võti
27 Kaldenurga piiriku alustamise nupp
28 Vertikaalse asendi reguleerimisblokk
29 Ülemise lati vasak-parema külje
klammerdusnupp
30 Lohk käe jaoks
31 Lõhikplaat
32 Kuupäevakood
LISATARVIKUD
A4
35 Jalad
A5
See tööriist on vastavalt standardile
EN 61029 topeltisolatsiooniga. Seetõttu
ei ole maandusjuhet vaja.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kaabli võib tööriistal välja vahetada ainult
volitatud remonditöökoda või kvalifitseeritud
elektrik.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
36 Tolmueralduskomplekt
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
A6
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
37 Kanderihm
KASUTUSOTSTARVE
DEWALTi eerungisaag DW712 on mõeldud puidu,
puidutoodete ja plastmassi professionaalseks
saagimiseks. See võimaldab hõlpsat, täpset ja
ohutut rist-, kald- ja eerungsaagimist.
Seade on mõeldud kasutamiseks
karbiidhammastega saekettaga, mille
nimiläbimõõt on 216 mm.
16
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
EESTI KEEL
Toitepistiku ühendamine
115 V seadmega
(vaid Suurbritannia ja Iirimaa)
• Pistik peaks vastama standardile BS
EN 60309 (BS4343), 16 A, maanduskontakt
asendis 4h.
HOIATUS: Tagage alati, et kaabli
klamber on õigesti ja tugevalt
kaablimantli külge kinnitatud.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
Paigaldamine
LAHTIPAKKIMINE(JOONIS B)
• Võtke saag pakendist ettevaatlikult välja.
• Vabastage reelingu lukustusnupp (13) ja
vajutage sae pea tagasi, et see tagumises
asendis lukustuks.
• Vajutage alla juhtkäepide (18) ja tõmmake
välja lukustamiskäepide (14), nagu näidatud.
• Vabastage ettevaatlikult allapoole suunatud
surve ja laske peal tõusta täiskõrgusele.
PINGILE KINNITAMINE (JOONIS C)
• Seadme jalgades on augud (40), mis
võimaldavad seadme paigaldada tööpingile.
Auke on kahe erineva suurusega, mis
võimaldab kasutada erineva läbimõõduga
polte. Kasutage vaid ühte auku, mõlemat
ei ole tarvis kasutada. Soovitame kasutada
polte läbimõõduga 8 mm ja pikkusega
80 mm. Kinnitage saag kindlalt, et
vältida selle liikumist. Ümberpaigutamise
võimalduseks võib tööriista kinnitada
12,5 mm paksusele või paksemale vineerile,
mille võib seejärel kinnitada pitskruvidega
tööalusele või viia teise kohta ja uuesti
kinnitada.
• Sae kinnitamisel vineeritüki külge veenduge,
et kinnituskruvid ei tule teiselt poolt välja.
Vineeritükk peab olema tihedalt vastu
tööalust. Sae kinnitamisel mis tahes tööpinna
külge kasutage ainult kinnituseendeid,
milles asuvad kinnituskruvide augud. Teiste
kohtade kasutamine kinnitamiseks takistab
sae õiget tööd.
• Kinnijäämise või ebatäpsuse vältimiseks
veenduge, et kinnituspind ei oleks kõver
ega muul moel ebatasane. Kui saag kõigub
alusel, asetage ühe saejala alla õhuke tükk
materjali, nii et saag seisab kinnituspinnal
kindlalt.
KOKKUPANEMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
SAEKETTA PAIGALDAMINE (JOONIS E1–E5)
• Mitte kunagi ärge vajutage alla
võllilukusti nuppu, kui saeketas töötab
või pöörleb veel.
• Ärge saagige selle eerungisaega
kerget sulamit ja raudmetalle (mis
sisaldavad rauda või terast), müüritist
ega kiudtsementi.
• Vajutage alla pea luku vabastamise
hoob (17), et vabastada alumine
kaitse (2), seejärel tõstke alumine
kaitse nii kaugele kui võimalik.
1. Hoidke alumist kaitset ülestõstetud asendis
kaitsekatte klammerduskruviga (43), vajutage
ühe käega alla võllilukusti nupp (16) ja
seejärel keerake teises käes oleva saeketta
võtmega (26) lahti saeketta vasakkeermega
kinnituskruvi (45), keerates seda päripäeva.
HOIATUS! Võllilukusti kasutamiseks
vajutage nuppu näidatud viisil ja
keerake võlli käsitsi, kuni tunnete luku
rakendumist.
Hoidke lukusti nuppu all, et takistada võlli
pöörlemist.
2. Eemaldage saeketta kinnituskruvi (45) ja
välimine võllirõngas (46).
3. Paigaldage saeketas (47) õla (48) peale, mis
on tihedalt vastu sisemist võllirõngast (49),
veendudes, et saeketta alumisel serval on
hambad suunatud sae tagumise osa poole
(kasutajast eemale).
4. Paigaldage välimine võllirõngas (46).
5. Keerake saeketta kinnituskruvi (45) hoolega
kinni, keerates seda vastupäeva ja hoides
teise käega võllilukustit rakendatud asendis.
17
EESTI KEEL
HOIATUS! Saeketast tohib välja
vahetada ainult kirjeldatud viisil.
Kasutage ainult Tehnilistes
andmeteskirjeldatud saekettaid: Kat.
nr: DT4320 on soovitatav.
Reguleerimine
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Eerungisaag on tehases täpselt reguleeritud. Kui
transportimise, käitlemise või muu põhjuse tõttu
tuleb saagi uuesti reguleerida, järgige allpool
toodud samme. Pärast reguleerimist peaks saag
jääma täpseks.
SAEKETTA KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE LATI JÄRGI (JOONIS F1–F4)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5), et vabastada
eerungikonsool (50).
• Pöörake eerungi haru, kuni riiv leiab selle 0°
eerungi asendist. Ärge pingutage hoova.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (51).
• Asetage nurgik (52) vastu lati vasakut külge
(3) ja saeketast (47) (joonis F3).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake lahti kruvid (53) ja nihutage
skaalat/eerungi haru agregaati vasakule või
paremale või kuni saeketas on 90° nurga all
mõõdetuna nurgikuga.
• Keerake kruvid (53) uuesti kinni. Ärge
pöörake eerunginäidiku näidule praegu
tähelepanu.
REGULEERIGE EERUNGINÄIDIKUT (JOONIS
F1, F2 JA G)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5), et vabastada
eerungikonsool (50).
18
• Liigutage eerungikonsooli, et seada
eerunginäidik (54) nullasendisse, nagu
näidatud joonisel G.
• Laske vabastatud eerungihoova juures
eerungifiksaatoril oma kohal fikseeruda,
pöörates eerungikonsooli nullpunktist mööda.
• Vaadake näidikut (54) ja eerungiskaalat (6).
Kui näidik ei näita täpselt null, keerake lahti
kruvi (55), liigutage näidikut, nii et see näitab
0°, ning keerake kruvi kinni.
EERUNGILUKU/PIIRIKU VARDA
REGULEERIMINE (JOONIS H)
Kui sae alust saab liigutada, samal ajal kui
eerungi hoob (4) on lukustatud asendis, siis tuleb
reguleerida eerungiluku/piiriku varrast (56).
• Vabastage eerungi hoob (4).
• Kinnitage täielikult eerungiluku/piiriku varras
(56), kasutades kruvikeerajat (57). Seejärel
vabastage varras taas veerandkeeretega.
• Kontrollige, ega laud ei liigu, kui hoob (4) on
lukustatud juhusliku (mitte eelnevalt seatud)
nurga all.
SAEKETTA KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE LAUA JÄRGI (JOONIS I1–I4)
• Vabastage kalde fikseerimise nupp (11).
• Vajutage saepead paremale, tagamaks,
et see on täiesti vertikaalne, ja keerake
kaldenurga riivi käepide kinni.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (51).
• Asetage nurgik (52) lauale ning vastu
saeketast (47) (joonis I2).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (11)
ja keerake vertikaalasendi reguleerimise
fiksaatorkruvi (28) sisse või välja kuni
saeketas on nurgikuga mõõdetuna 90° nurga
all.
• Kui kaldenäidik (58) ei näita kaldeskaalal
(10) nulli, keerake lahti näidiku kinnituskruvi
(59) ja nihutage näidikut vastavalt
vajadusele.
TÕKKE REGULEERIMINE (JOONIS J1, J2)
Tõkke ülemist vasakut osa on võimalik
reguleerida vasakule, nii et saagi oleks võimalik
pöörata 48° vasakule ja paremale. Tõkke (3)
reguleerimine:
EESTI KEEL
• Vabastage plastmassist nupp (29) ja
nihutage tõket vasakule.
• Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige
vahekaugust. Reguleerige tõket nii, et
see oleks saekettale võimalikult lähedal
ja toetaks maksimaalselt detaili, kuid ei
takistaks konsooli üles ja alla liikumist.
• Keerake nupp kõvasti kinni.
HOIATUS: Saagimisel tekkiv tolm
võib ummistada juhiku sooned (60).
Puhastage need pulga või madala
surve all oleva õhuga.
Tõkkest paremal olevaid liikuivad osi saab
reguleerida, et tagada maksimaalne tugi detailile
tera lähedal, samal ajal võimaldades sael keerata
45° võrra vasakule. Libisev kaugus on mõlemas
suunas peatustega piiratud.
Tõkke (8) reguleerimine:
• Vabastage tiibmutter (76), et vabastada tõke
(8).
• Libistage tõke vasakule.
• Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige
vahekaugust. Reguleerige tõket nii, et
see oleks saekettale võimalikult lähedal
ja toetaks maksimaalselt detaili, kuid ei
takistaks konsooli üles ja alla liikumist.
• Pingutage tiibmutter (76), et kinnitada tõke
oma kohale.
KALDENURGA PIIRIKUTE ÜLETAMINE
(JOONIS K)
Kaldenurga piirikud muudavad saetera
paigutamise vertikaalasendisse ja 45°
suurusesse kaldenurka lihtsamaks. Kui ületada
kaldenurga piirik, saab kaldenurgad tagasi 2°
paremale kuni 48° vasakule liikudes.
• Kaldenurga piirikute alistamiseks vabastage
kõigepealt sae pea ja vajutage kergelt
vasakule, siis tõmmake alistamise nupp
(27) välja ja keerake alistamise asendisse
(62). Alistamise nupp liigub automaatselt
klõpsatusega oma kohale.
• Seadistage vajalik kaldenurk ja kinnitage pea
selles asendis.
• Alistamise katkestamiseks keerake
alistamise nupp (27) tagasi kaldenurga piiriku
asendisse (61).
KALDENURGA KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE (JOONISED A1, A2 JA I5)
• Kontrollige, et alistamise nupp (27) asuks
kaldenurga piiriku asendis.
• Vabastage vasakpoolse tõkke kinnitusnupp
(29) ja lükake vasakupoolse tõkke ülemine
osa nii kaugele vasakule, kui see läheb.
• Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (11)
ja kallutage saepead vasakule. See on 45°
kaldenurga asend.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake piiriku kruvi (9) vastavalt vajadusele
sisse või välja kuni osuti (58) näitab 45°
suunas.
JUHTSIINIDE REGULEERIMINE (JOONIS L)
• Kontrollige regulaarselt reelinguid
vahekauguse suhtes.
• Vahekauguse vähendamiseks keerate
reguleerkruvi (64) samm-sammult päripäeva,
samal ajal libistades sae pead edasi ja
tagasi.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on
trükitud "puidutöömasinate regulatsioon 1974"s ja kõikides hilisemates muudatustes.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina asukoht
tuleb valida nii, et kasutajal oleks hea ülevaade
ning seadme ümber piisavalt vaba ruumi detaili
piiranguteta käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks hoolitsege
selle eest, et ümbritsev temperatuur ei oleks liiga
madal, seade ja tarvikud oleksid hästi hooldatud
ning detaili suurus sobiks sellele seadmele.
Enne kasutamist
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge
kasutage väga kulunud saelehti. Tööriista
maksimaalne pöörlemiskiirus ei tohi ületada
saelehel oma.
19
EESTI KEEL
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
• Laske lehel vabalt saagida. Ärge kasutage
jõudu.
• Enne saagimist laske mootoril saavutada
täispöörded.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
fikseerimishoovad on kinni.
• Kinnitage detail.
• Kuigi selle saega saab saagida puitu ja ka
paljusid mitteraudmaterjale, räägitakse neis
kasutamisjuhistes ainult puidu saagimisest.
Samad juhised kehtivad ka teiste
materjalide puhul. Ärge saagige selle saega
raudmaterjale (rauda ega terast), kiudmetalle
ega müüritist!
• Kasutage kindlasti lõhikplaati. Ärge kasutage
seadet, kui lõhik on laiem kui 10 mm.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis M)
Käivituses on auk (65) tabaluku sisestamiseks, et
lukustada tööriist.
• Et käivitada tööriist, vajutage käivituslülitit
(1).
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Kiirusregulaatori seadistamine
(joonis M)
DW712
Kiirusregulaatori numbrinuppu (19) saab
kasutada vajaliku kiirusvahemiku jaoks
lisaseadistuste tegemiseks.
• Keerake numbrinupp (19) soovitud
vahemikku, mis on näidatud numbriga.
• Kasutage suuremaid kiirusi pehmete
materjalide, nagu puidu saagimiseks.
Kasutage väiksemaid kiiruse metalli
saagimiseks.
Detaili kinnitamine (joonis V)
HOIATUS: Klammerdatud,
tasakaalustatud ja kinnitatud detail
võib enne lõikamist minna tasakaalust
välja pärast lõike tegemist.
Tasakaalustamata koorem võib
kallutada saagi või mis tahes muud,
mille külge on saag kinnitatud, nagu
laud või detail. Kui teha lõiget, mille
tagajärel võib tekkida tasakaalutus,
tuleb detail korralikult toestada ning
20
tagada, et saag on tugevalt stabiilse
pinna külge kinnitatud. Või tekkida
kehavigastusi.
HOIATUS: Klamber peab olema
kinni sae aluse kohal, kui klambrit
kasutatakse. Kinnitage detail alati sae
aluse külge - mitte ühegi muu tööala
külge. Tagage, et klambri jalg pole
kinnitatud sae aluse ääre külge.
ETTEVAATUST: Kasutage alati
detaili klambrit, et säilitada kontroll
ja vähendada vigastamise ja detaili
kahjustamise riski.
Kasutage materjali klambrit (20), mis on teie
saega kaasas. Vasak või parem latt libiseb küljelt
küljele, et aidata fikseerida. Muud abivahendid,
nagu vedruklambrid, tala klambrid või C-klambrid
võivad sobida teatud suuruses ja kujuga
materjalide puhul.
KLAMBRI PAIGALDAMINE
1. Sisestage see lati taga olevasse auku.
Klamber peaks olema esiküljega eerungisae
selja suunas. Klambri vardal olev süvend
tuleb täielikult alusesse sisestada. Tagage,
et klambri varda soon täiesti eerungisae
alusesse sisestatud. Kui süvend on nähtav,
siis pole klamber kinnitatud.
2. Keerake klambrit 180° eerungisae esikülje
suunas.
3. Vabastage nupp, et reguleerida klambrit
üles või alla, siis kasutage detailseks
kohandamiseks nuppu, et kinnitada klamber
tugevalt detaili külge.
MÄRKUS: Asetage klamber aluse
vastasküljele, kui lõikate kaldega. TEHKE ALATI
VÄLJALÜLITATUD SAEGA PROOVILIIGUTUSI
ENNE LÕPULÕIKEID, ET KONTROLLIDA
KETTA LIIKUMISRADA. TAGAGE, ET KLAMBER
EI SEGA SAE VÕI KATTE LIIKUMIST.
Peamised saelõiked
VERTIKAALNE SIRGE RISTLÕIGE (JOONIS
A1, A2 JA N)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5).
• Rakendage eerungifiksaator 0° asendis ja
sulgege eerungihoob.
• Asetage lõigatav puit vastu latti (3 ja 7).
• Haarake juhtkäepidemest (18) ja vajutage
pea vabastamiseks selle luku vabastamise
EESTI KEEL
hooba (17). Vajutage mootori käivitamiseks
alla toitelüliti (1).
nulli kuni maksimaalselt 45° nurga all paremal või
vasakul.
• Vajutage pead, et saeketas saeks läbi puidu
ja siseneks plastmassist lõhikplaati (31).
• Vabastage vasakpoolse tõkke kinnitusnupp
(29) ja lükake vasakupoolse tõkke (3)
ülemine osa nii kaugele vasakule, kui see
läheb. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide
(11) ja seadistage soovitud kaldenurk.
• Pärast saagimise lõpetamist vabastage lüliti
ja oodake enne pea tagasi üles algasendisse
viimist, kuni saeketas on täielikult peatunud.
LIUGLÕIKE TEGEMINE (JOONIS O)
Juhtreeling lubab lõigata suuremaid detaile alates
50 x 100 mm kuni 500 x 1000 mm, kasutades
välja-alla-taha liuglemist.
• Vabastage reelingu lukustusnupp (13).
• Tõmmake saepea enda suunas ja lülitage
tööriist sisse.
• Langetage saeketas detaili ja lükake pea
tagasi, et lõpetada lõige.
• Jätkake ülalkirjeldatud viisil.
HOIATUS:
• Ärge tehke liuglõikeid väiksematel
detailidel kui 50 x 100 mm.
• Pidage meeles lukustada saepea
tagumisse asendisse, kui liuglõiked
on tehtud.
VERTIKAALNE EERUNGI RISTLÕIGE (JOONIS
A1, P)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5). Viige eerungi
haru paremale või vasakule soovitud nurga
alla.
• Eerungi riiv leiab automaatselt nurgad 10°,
15°, 22,5°, 31,62° ja 45° nii paremal kui
vasakul ning 50° vasakule ja 60° paremale.
Kui vajalik on mõni vahepealne nurk, siis
hoidke pead kindlalt ja lukustage see eerungi
hoova kinnitades.
• Tagage alati enne lõikamist, et eerungi hoob
on kindlalt lukustunud.
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike
puhul.
HOIATUS: Väikese ärasaetava osaga
detaili otsa eerungsaagimisel asetage
detail nii, et äralõigatava osa jääb
saekettast sellele poolele, mis on
tõkke suhtes suurema nurga all, st
vasakpoolse eerunglõike tegemisel
peab äralõigatav osa jääma paremale
ja vastupidi.
• Keerake kaldenurga riivi käepide (11) kindlalt
kinni.
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike
puhul.
Lõikekvaliteet
Igasuguse lõike siledus sõltub mitmest
muutujast, nt lõigatavast materjalist. Kui liistude
ja muude täppistööde puhul on vajalik siledam
saagimine, annab soovitud tulemuse terav (60
karbiidhambaga) saeketas ning aeglasem ja
ühtlasem saagimine.
HOIATUS: Ärge laske materjalil
saagimise ajal liikuda; kinnitage
see kindlalt. Enne konsooli tõstmist
laske saekettal alati täielikult
peatuda. Kui detaili tagumisel küljelt
murduvad sellegipoolest ära väikesed
puidutükid, kleepige lõikekohta
veidi maalritepi. Saagige läbi teibi ja
eemaldage ettevaatlikult teip.
Keha ja käte asend
Keha ja käte õige asend eerungisae kasutamisel
muudab saagimise kergemaks, täpsemaks ja
ohutumaks.
• Mitte kunagi ärge viige käsi lõikepiirkonna
lähedale.
• Ärge hoidke käsi saekettale lähemal kui
150 mm.
• Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu lauda
ja tõket. Hoidke käsi samas asendis, kuni
lüliti on vabastatud ja saeketas on täielikult
peatunud.
• Enne saagimist tehke sisselülitamata
saega alati prooviliigutusi, et näha saeketta
liikumisteekonda.
• Ärge asetage käsi risti.
• Hoidke mõlemad jalad kindlalt põrandal ja
säilitage tasakaal.
KALDLÕIKED (JOONIS A1, A2 JA Q)
• Sae konsooli viimisel vasakule ja paremale
liikuge sellega kaasa ning seiske saekettast
veidi kõrval.
Kaldsaagimisel võib nurk olla alates 48° vasakule
kuni 2° paremale ning eerungikonsool võib olla
• Pliiatsijoone järgimisel vaadake läbi kaitses
olevate pilude.
21
EESTI KEEL
PILDIRAAMIDE, VARJUKASTIDE JA MUUDE
NELJA KÜLJEGA PROJEKTIDE LÕIKAMINE
(JOONIS R1 JA R2)
Sellest punktist liikuge diagrammil otse
alla õige kaldenurga leidmiseks ja risti õige
eerunginurga leidmiseks.
Eerung- või kaldenurk
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
KOMBINEERITUD EERUNG (JOONISED S1
JA S2)
Kombineeritud eerungi puhul saetakse
samaaegselt eerunginurka (joonis R2) ja
kaldenurka (joonis R1) kasutades. Seda tüüpi
saagimist kasutatakse kaldu olevate külgedega
raamide või karpide tegemiseks, nagu näiteks
joonisel S1.
25
30
35
40
45
RUUDUKUJULINE
KAST
65
70
75
80
20
50
55
60
40
45
35
6 KÜLJEGA
KARP
40
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
20
80
85
55
60
25
15
25
35
8 KÜLJEGA
KARP
15
30
40
30
10
20
25
10
15
20
15
5
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SEADKE SAEL SEE KALDENURK
• Seadke sael vajalikud nurgad ja tehke
mõned proovisaagimised.
• Katsetage detailide kokkupanemist.
• Näide: 4 küljega 25° välisnurkadega (nurk A)
karbi tegemiseks (joonis S2) kasutage
ülemist parempoolset kaart. Leidke kaarelt
25° nurk. Liikuge mööda horisontaalset
lõikuvat joont ühele küljele, et leida sae
eerunginurk (23°).
Samamoodi liikuge mööda vertikaalset
lõikuvat joont üles või alla, et leida sae
kaldenurk (40°). Sae õige reguleerimise
kontrollimiseks tehke alati puidujäätmetega
proovisaagimisi.
Põrandaliistude saagimine
Põrandaliiste saetakse 45° kaldenurga all.
• Enne saagimist tehke alati väljalülitatud
saega prooviliigutusi.
• Kõigi saagimiste puhul on lebab tagaküljega
vastu saagi.
SISENURK
HOIATUS: Kui saagimisnurk muutub,
kontrollige, et kalde fikseerimise nupp
ja eerungi lukustushoob on kõvasti
kinni. Need tuleb kinni keerata peale
iga eerungi- või kaldenurga muutmist.
Vasak külg
• Diagramm aitab teil leida õige eerungi- ja
kaldenurga levinud kombineeritud eerungite
saagimiseks. Diagrammi kasutamiseks
valige oma töö soovitud nurk A (joonis S2) ja
leidke see nurk diagrammil vastavalt kaarelt.
Parem külg
22
15
35
10
Külgede arv
4
5
6
7
8
9
10
10
40
- Eerungi seadistuste kasutamine
Samasuguse lõike saab teha vasak- ja
parempoolse eerungsaagimisega, nii et lai külg
on vastu tõket. Kaks joonist (joonis R1 ja R2)
kehtivad ainult neljakandiliste esemete puhul. Kui
külgede arv muutub, siis muutavad ka eerungja kaldenurk. Allpool olevas tabelis on õiged
nurgad mitmesuguste kujude jaoks, eeldusel, et
kõik küljed on sama pikkusega. Tabelis puuduva
kuju puhul jagage eerung- või kaldenurga
määramiseks 180° külgede arvuga.
5
85
0
75
Kahele lauale saetakse 45° kaldenurk, nii et
nende vahel tekib 90° nurk. Eerungikonsool
on lukustatud nullasendis. Puit asetatakse laia
küljeta vastu lauda ja kitsa servaga vastu tõket.
SEADKE SAEL SEE EERUNGINURK
- Kaldenurkade sobitamine
45
KARBI KÜLJE NURK (NURK A)
Proovige sae tunnetuse omandamiseks
teha mõned lihtsad tööd puidujääkidest.
See saag on suurepärane vahend nurkade
eerungsaagimiseks, mille kohta on toodud
näide joonisel R1. Ühenduskoht on tehtud
kaldenurkade sobitamisega.
70
LIISTUD JA MUUD RAAMID
• Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
• Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
EESTI KEEL
VÄLISNURK
• Lükake kanali piirik (12) sae esikülje suunas.
Vasak külg
• Reguleerige kanali sügavuse reguleernuppu
(15), et seadistada kanali lõikamise sügavus.
Võib olla on vajalik vabastada kõigepealt
lukustusmutter (66).
• Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
Parem külg
• Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
Laeliistude saagimine
Laeliiste saetakse kombineeritud eerungiga.
Suure täpsuse saavutamiseks on teie sael
eelnevalt määratud 31,62° eerunginurk ja
33,85° kaldenurk. Need nurgad on mõeldud
standardsete laeliistude jaoks, millel on 52° nurk
üleval ja 38° nurk all.
• Enne saagimist tehke materjalijääkidega
proovisaagimisi.
• Saetakse alati vasakpoolse kaldenurgaga, nii
et liistu tagaosa on vastu alust.
SISENURK
Vasak külg
• Liistu ülemine osa vastu tõket.
• Parempoole eerung.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
Parem külg
• Asetage umbes 5 cm suurune proovimaterjali
tükk lati ja detaili vahele, et proovida sirget
kanalit lõigata.
TOLMUEEMALDAJA (JOONIS A2 JA A5)
See masin on varustatud tolmueemalduspunktiga
(24) tolmueemalduskomplekti (36) ühendamiseks
(saadaval lisavarustusena).
HOIATUS! Võimaluse korral
ühendage tolmueemaldusseade,
mis vastab asjakohastele tolmu
emissiooni puudutavatele
õigusaktidele.
Ühendage tolmukogumisseade, mis
on kavandatud vastavalt asjakohastele
õigusaktidele. Välisühendusega süsteemide
õhukiirus peab olema 20 m/s +/- 2 m/s. Kiirust
mõõdetakse ühendustorus ühenduskoha juures,
kui tööriist on ühendatud, kuid ei tööta.
VÄIKESTE OSADE LÕIKAMINE (JOONIS J1)
Lati vasaku külje ülemist osa (3) saan
reguleerida, et saada maksimaalne tugi väikeste
tükkide lõikamiseks.
• Asetage saeketas vertikaalsesse asendisse.
• Vabastage plastnupp (29) vähemalt 3
täispöördega.
• Liistu alumine osa vastu tõket.
• Viige latt kettale võimalikult lähedale.
• Vasakpoolne eerung.
• Keerake nupp kõvasti kinni.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
PIKKADE DETAILIDE TOETAMINE
(JOONIS A4)
VÄLISNURK
• Pange pikkade detailide alla alati tugi.
Vasak külg
• Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
jalgu (35), millega saab suurendaa sae laua
laiust (see on saadaval lisavarustusena).
Toetage pikki detaile sobivate vahenditega,
näiteks saepukkide või muu sarnasega, et
vältida otste kukkumist.
• Liistu alumine osa vastu tõket.
• Vasakpoolne eerung.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
Parem külg
• Liistu ülemine osa vastu tõket.
• Parempoole eerung.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
KANALI LÕIKAMINE (JOONIS T)
Teie saag on varustatud kanali piirikuga (12)
ja kanali sügavuse reguleernupuga(15), mis
võimaldab kanaleid lõigata.
TRANSPORTIMINE (JOONIS A6, B)
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
kaitsekatteid sae tõstmiseks või
transportimiseks.
Tööriista mugavaks kandmiseks on selle alusele
kinnitatud kanderihmad. Kanderihmad
(vt joonis A6) on saadaval lisavarustusena.
• Sae transportimiseks laske pea alla ja
vajutage sisse lukustamistihvt (14).
23
EESTI KEEL
Lukustage reelingu lukustusnupp sae peaga
eesmises asendis, lukustage eerungi haru
paremas eerunginurgas, libistage latt (3)
täiesti sisse ja lukustage kaldehoob (11) koos
sae peaga vertikaalses asendis, et muuta
tööriist võimalikult kompaktseks.
• Kasutage alati mõlema käe sälku (30), nagu
joonisel B näidatakse, et saagi transportida.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
HOIATUS: Kehavigastuse ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
HOIATUS: Vigastuste ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
LÕHIKPLAADI PUHASTAMINE JA
HOOLDAMINE (JOONIS U)
Puhastage lõhikplaadi alust piirkonda
regulaarselt. Kui lõhikplaat on kulunud, tuleb see
välja vahetada.
• Eemaldage kruvid (67), mis hoiavad
lõhikplaati (31).
Määrimine
Tööriist ei vaja täiendavat õlitamist. Kõik mootori
laagrid on eelnevalt õlitatud ja veetihedad.
• Vältige õli või määrde kasutamist, kuna
see võib põhjustada saepuru ja laastude
ummistumise ja probleeme tekitada.
• Puhastage osi, kuhu koguneb saepuru ja
laaste, regulaarselt kuiva harjaga.
• Eemaldage lõhikplaat ja puhastage selle
alune ala.
• Paigaldage uuesti lõhikplaadi osi ja kruvisid.
• Pingutage kruvisid käega.
• Lõhikplaadi reguleerimiseks toimige
järgmiselt:
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati.
• Reguleerige lõhikplaadi iga osa, et
paigaldada ketta hammaste lähedale.
• Pingutage kruvisid.
Puhastamine
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas
saeketta ülemine kaitse, saeketta liikuv alumine
kaitse ja tolmueemaldustoru töötavad korralikult.
Hoolitsege selle eest, et laastud, tolma ja detaili
osad ei saaks nende toimimist takistada.
Kui detaili tükid on jäänud saeketta ja kaitsete
vahele, eemaldage seade vooluvõrgust ja
järgige juhiseid, mis on toodud jaotises Saeketta
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeketas.
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
24
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
SAELEHED
KASUTAGE ALATI 216 mm saekettaid 30 mm
võlliaukudega. Tera nimikiirus peab olema
EESTI KEEL
vähemalt 5500 p/min. Ärge kunagi kasutage
väiksema või suurema diameetriga tera. Seda ei
kaitsta nõuetekohaselt.
KETTA KIRJELDUS
RAKENDUSALA
DIAMEETER
HAMMAS
Saeketaste ehitus (igasuguseks lõikamiseks)
Üldeesmärk
216 mm
48
Puittoodete saelehed (siledad puhtad lõiked)
Peened ristlõiked
216 mm
60
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА DW712,
DW712N
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
В
(Только Великобритания и Ирландия)
В
Тип
Выходная мощность
Вт
Потребляемый ток (230В)
A
Потребляемый ток (115В)
A
Диаметр диска пилы
мм
Диаметр отверстия диска пилы
мм
Макс. толщина диска пилы
мм
Скорость вращения диска
мин-1
Макс. поперечный разрез на 90/90°
мм
Макс. угло-торцевой разрез на 45˚
мм
Макс. глубина разреза на 90˚
мм
Макс. глубина скошенного торцевого разреза на 45˚ мм
Скос (макс. положения)
левый
правый
Фаска (макс. положения)
левая
правая
0° скос
полученная в результате ширина на
макс высоте 70 мм
мм
полученная в результате высота на
макс. ширине 300 мм
мм
45° левый скос
полученная в результате ширина на
макс высоте 70 мм
мм
полученная в результате высота на
макс. ширине 212 мм
мм
45° правый скос
полученная в результате ширина на
макс высоте 70 мм
мм
полученная в результате высота на
макс. ширине 212 мм
мм
26
DW712
QS/CH
230
230/115
5
1600
8
16
216
30
1,8
3500–4600
300 x 70
212
70
50
DW712
LX
_
115
5
1600
8
16
216
30
1,8
3500–4600
300 x 70
212
70
50
DW712N
QS/GB
230
230/115
3
1600
8
16
216
30
1,8
5400
300 x 70
212
70
50
DW712N
LX
_
115
3
1600
8
16
216
30
1,8
5400
300 x 70
212
70
50
50˚
60˚
50˚
60˚
50˚
60˚
50˚
60˚
48˚
2˚
48˚
2˚
48˚
2˚
48˚
2˚
300
300
300
300
70
70
70
70
212
212
212
212
70
70
70
70
212
212
212
212
70
70
70
70
РУССКИЙ ЯЗЫК
45° левая фаска
полученная в результате ширина на
макс высоте 50 мм
полученная в результате высота на
макс. ширине 300 мм
31,62° скос, 33,85°фаска
полученная в результате высота на
макс. ширине 254 мм
Время останова диска
Эффективность пылесборника
Вес
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность звукового давления)
LWA (звуковое давление)
KWA (погрешность звукового давления)
мм
300
300
300
300
мм
50
50
50
50
мм
сек.
мг/м
кг
65
< 10
< 2,0
21
65
< 10
< 2,0
21
65
< 10
< 2,0
21
65
< 10
< 2,0
21
дБ(A)
дБ(A)
дБ(A)
дБ(A)
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 61029:
Уровень вибрации aч =
Погрешность K =
м/сек²
м/сек²
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 61029, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
2,1
1,5
2,1
1,5
2,1
1,5
2,1
1,5
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Предохранители
Европа
230 В
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания
и Ирландия 230 В инструменты 13 Ампер в вилке
Великобритания
и Ирландия 115 В инструменты 16 Ампер в вилке
ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство
предназначено для подключения к системе
сетевого питания с максимально допустимым
сопротивлением системы Zмакс в 0,28
Ом в точке интерфейса (коробка питания)
источника питания пользователя.
Пользователь должен убедиться в том, что
это устройство подключено только к системе
питания, что соответствует указанным выше
правилам. При необходимости пользователь
может обратиться в государственную
энергетическую компанию, и узнать
сопротивление системы в точке интерфейса.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травмев случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.01.2012
Правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ: При
использовании электрического
инструмента всегда следует
соблюдать основные меры
предосторожности, чтобы
снизить риск возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед началом работы внимательно
прочтите данное руководство и сохраните
его.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.
Общие правила техники безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и верстака
может стать причиной несчастного
случая.
2. Обращайте внимание на условия
работы.
DW712, DW712N
КомпанияDEWALT заявляет, что
продукты, описанные в технических
характеристиках соответствуют:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
28
Не подвергайте воздействию дождя. Не
используйте инструменты в условиях
повышенной влажности. Следите за
тем, чтобы рабочее место было хорошо
освещено (250-300 Lux). Не пользуйтесь
инструментом, если имеется риск
возгорания или взрыва, например, рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
РУССКИЙ ЯЗЫК
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам).
При использовании инструмента
в экстремальных условиях (например,
в условиях повышенной влажности,
когда разлетается металлическая
стружка и т.п.) можно повысить меры
электробезопасности установив
развязывающий трансформатор или
(FI) автоматический выключатель
с функцией защиты при утечке на
землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо (особенно
детям), не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинителя и не
допускайте присутствия посторонних
лиц в зоне проведения работ.
5. Хранение исправного инструмента.
Когда инструмент не используется, он
должен храниться под замком в сухом
недоступном для детей месте.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Это позволит сделать работу более
производительной и безопасной.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работы,
которая должна выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте инструмент для
выполнения работ, для которых он не
предназначен; например, не используйте
циркулярную пилу для обрезки веток
деревьев или распиливания бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут попасть
в движущиеся части инструмента.
При выполнении работ на улице
рекомендуется носить обувь с не
скользящей подошвой. Если у вас
длинные волосы, убирайте их под
головной убор.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда надевайте защитные очки.
При выполнении работ, при которых
разлетается пыль или мелкие частицы
материала, используйте защитную
маску или противопылевую маску.
Если эти частицы могут сильно
нагреваться, также надевайте
термостойкий фартук. Всегда носите
средства защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитный шлем.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли,
необходимо обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации.
11. Берегите кабель от повреждений.
Никогда не дергайте за шнур, чтобы
отключить его от розетки. Не
подвергайте шнур питания воздействию
высокой температуры, масла и держите
вдали от острых предметов и углов.
Никогда не переносите инструмент,
держа его за шнур.
12. Безопасная работа.
Используйте, где это возможно,
зажимы или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это
безопаснее чем держать детали
руками и освобождает руки при работе
с инструментом.
13. Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
14. Тщательно выполняйте техническое
обслуживание инструмента.
Для более эффективной и безопасной
работы держите режущие инструменты
остро заточенными и чистыми.
Смазку и замену оснастки выполняйте
в соответствии с инструкциями.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр. Все
рукоятки и переключатели должны быть
сухими и без следов смазки.
15. Отключите инструмент.
Если инструмент не используется,
перед обслуживанием и заменой
приспособлений (ножовочные полотна,
сверла и режущие диски), отключите
инструменты от источника питания.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Сформируйте привычку визуально
контролировать, чтобы с инструмента
перед включением были удалены все
регулировочные приспособления и ключи.
17. Примите меры для предотвращения
случайного включения.
При переноске инструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный провод,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на наличие
повреждений и замените его
при необходимости. При работе
инструментом на открытом
воздухе всегда используйте шнуры
питания, предназначенные для
применения вне помещений и имеющие
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за своими действиями.
Будьте благоразумны. Не работайте
с инструментом когда вы устали
или находитесь под воздействием
наркотиков или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и шнур
питания, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие поврежденных деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять
на работу инструмента. Защитное
ограждение или другие поврежденные
детали должны быть должным образом
отремонтированы или заменены
в авторизованном сервисном центре,
если в этой инструкции по эксплуатации
не указано иное. Замените дефектные
выключатели в авторизованном
сервисном центре. Не используйте
инструмент, если не работает его
выключатель. Никогда не пытайтесь
выполнять ремонт самостоятельно.
30
ВНИМАНИЕ: Применение
любых принадлежностей
и приспособлений, а также
выполнение любых операций
помимо тех, которые
рекомендованы данным
руководством, может привести
к травме.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться компетентным
персоналом.
При работе с этим электрическим
инструментом должны соблюдаться
уместные правила техники
безопасности. Ремонт должен
проводиться квалифицированным
специалистом с использованием
оригинальных запасных частей;
в противном случае это может
представлять серьезную опасность для
пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
пил для резки под углом
• Данный инструмент оснащен шнуром
питания специальной конструкции,
замена которого может производиться
только изготовителем или
официальным сервисным центром.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте станок без
установленных защитных ограждений
или если ограждение не функционируют
или не обслужено должным образом.
• Убедитесь в том, что рычаг надежно
зафиксирован при выполнении конусной
резки.
• Поддерживайте пол вокруг станка
в должной чистоте, не допускайте
скапливания обрезков или щепок.
• Используйте правильно заточенные
режущие диски. Убедитесь в том, что
скорость, указанная на ярлыке диска
не превышает скорость, указанную на
шильдике пилы.
• Перед началом работы убедитесь
в том, что все фиксаторы и держатели
надежно закреплены.
• Не держите руки рядом с отрезным
диском в то время, когда инструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
подключен к источнику питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к отрезному диску; это может
привести к несчастному случаю.
• Перед использованием любых
принадлежностей просмотрите
руководство по эксплуатации.
Неправильное использование оснастки
может привести к повреждению.
диском при нажатии на спусковой рычаг
стопора (17).
• Никогда не поднимайте ограждение
диска вручную, предварительно не
выключив пилу. Ограждение можно
поднять вручную при установке или
снятии дисков или при проверке пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Используйте держатель или надевайте
перчатки при работе с режущим диском.
• Замените пластину для пропила
в случае ее износа. См. список запасных
частей.
• Перед использованием пилы, убедитесь
в правильности установки режущего
диска.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Убедитесь в том, что диск вращается
в правильном направлении.
• Никогда не выполняйте очистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а рама
находится в рабочем положении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра по сравнению
с рекомендованными. См. размеры дисков
в технических характеристиках.
Используйте только те ножовочные
полотна, что указаны в данном
руководстве, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Рекомендуется использовать
специальные режущие диски
с пониженным уровнем шума.
• Не используйте изношенные диски.
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте никакие абразивные или
алмазные диски.
• Перед выполнением реза убедитесь
в том, что машина устойчива.
• По мере возможности, всегда
устанавливайте станок на рабочий
стол.
• Передняя часть ограждения выполнена
в виде жалюзи для обеспечения
видимости во время чистки. Несмотря
на то, что жалюзи значительно
снижают количество разлетающихся
частиц обрабатываемого материала,
это отверстия в ограждении и всегда
нужно использовать защитные очки
при работе и наблюдением за распилом
через эти жалюзи.
• Подсоединяйте пилу к устройству
пылесборника при распиловке древесины.
Всегда рассматривайте факторы,
влияющие на образование пыли:
• Если на машине установлен лазер,
не меняйте его на лазер другого
типа. Ремонт должен выполняться
только изготовителем лазера или
уполномоченным агентом.
-– тип материала, который будет
обрабатываться (при распиловке
древесно-стружечной плиты
образуется больше пыли, чем при
распиловке древесины);
• Никогда не используйте пилу без
пластины для пропила.
-– степень заточенности режущего
диска;
• Поднимайте лезвие от пластины для
пропила в заготовке перед тем, как
выключить инструмент.
-– правильность регулировки режущего
диска,
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Ограждение диска на вашей пиле
автоматически поднимается когда
опускается рама; она опускается над
-– скорость работы пылеудалителя
ниже 20 м/с.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Учитывайте следующие факторы,
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
влияющие на уровень шума:
-– используйте малошумные режущие
диски;
-– используйте только хорошо
заточенные режущие диски;
• Если того позволяет ситуация,
закрепите инструмент на верстаке
с помощью болтов диаметром 8 мм
и длиной 80 мм.
Остаточные риски
• Регулярно выполняйте техническое
обслуживание инструмента;
При использовании пилы присутствуют
следующие риски:
• Обеспечьте достаточное общее или
точечное освещение;
– повреждения в результате касания
вращающихся частей
• Убедитесь, что оператор получил
достаточное обучение по использованию,
регулированию и эксплуатации станка;
• Убедитесь в том, что все шайбы
и кольца шпинделя соответствуют
указанному в инструкции назначению.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
• Старайтесь не удалять какие-либо
обрезки или другие части заготовки
из рабочей области во время работы
инструмента, когда пильная рама
находится в рабочем положении.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
отрезного диска.
• Никогда не отпиливайте детали,
размером менее 200 мм.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитного кожуха.
• Без дополнительной опоры возможна
работа с деталями:
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
– Высотой до 70 мм и шириной до
300 мм и длиной до 500 мм
– Для деталей большего размера
необходима опора в виде
дополнительного стола, например,
DE7080. Всегда надежно закрепляйте
обрабатываемую деталь на пильном
столе.
• В случае аварии или отказа
инструмента немедленно выключите
его и отключите от сети.
• Сообщите о неисправности
и повесьте на инструмент записку,
чтобы предупредить окружающих о
неисправности.
• Если диск пилы заклинил из-за
превышения силы давления во время
распила отключите инструмент
и отключите его от сети. Снимите
обрабатываемую деталь и убедитесь
в том, что диск свободно вращается.
Включите инструмент и начните
снова выполнять распил, не прилагая
к инструменту излишней силы.
• Никогда не распиливайте детали из
легких сплавов, особенно из магния.
• Правильно подбирайте диск
в соответствии с материалом.
32
– Риск получения травмы пальцев при
смене диска.
Следующие факторы увеличивают риск
возникновения проблем с дыханием:
– Не установленное устройство для
отвода пыли при распиле дерева.
– Недостаточное пылеудаление
в результате загрязненных выходных
фильтров.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
Место для переноски
РУССКИЙ ЯЗЫК
3 Направляющая с левой стороны
Держите руки подальше от диска.
4 Рычаг скоса
5 Рычаг скоса
Прочитайте
инструкции
Выполнение
плавного
распила.
6 Шкала скоса
7 Неподвижное ограждение
8 Правостороннее ограждение
9 Регулятор положения для отреза фаски
10 Шкала фаски
Прочитайте инструкции
Переустановка ограничителей
фаски.
11 Ручка защелки фаски
12 Ограничитель глубины резания для
изготовления пазов
13 Кнопка блокировки направляющей
14 Фиксатор нижнего положения головки
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС.A2)
Код даты (32), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2012 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
15 Кнопка ограничителя глубины вырезания
пазов
16 Кнопка блокировки шпинделя
17 Спусковой рычаг стопора
18 Боковая рукоятка
19 Регулятор скорости(DW712)
A2
23 Верхняя часть ограждения
В комплектацию входит:
24 Патрубок для удаления пыли
1 Торцово-усовочная пила в сборе
25 Направляющие
1 Гаечный ключ для режущих дисков
26 Гаечный ключ для режущих дисков
1 Ножовочное полотно
27 Кнопка переопределителя блокировки
фаски
1 Фиксатор материала
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема в разобранном виде
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
оснастки, которые могли возникнуть во
время транспортировки.
• Найдите время и внимательно
прочитайте данное руководство
и разберитесь в нем.
Описание (рис. A1–A6)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
A1
1 Выключатель (On/off)
2 Подвижное нижнее ограждение
28 Фиксатор регулировки вертикального
положения
29 Левосторонний фиксатор верхнего
ограждения
30 Углубление в ручке
31 Пластина для пропила
32 Код даты
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
A4
35 Ножка
A5
36 Комплект для пылеулавливания
A6
37 Ремень для переноски
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Пила DEWALT DW712 для резки под углом
была разработана для профессионального
использования: распиловки древесины,
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
лесоматериалов и пластмасс. Он позволяет
легко, точно и безопасно выполнять торцевые
распилы, срез кромок и скосов.
Этот инструмент разработан для
использования штатных дисков диаметром
216 мм с твердосплавной режущей кромкой.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти торцово-усовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
ВНИМАНИЕ! Используйте
инструмент только для
выполнения работ, для которых
он предназначен.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении сети Всегда
проверяйте соответствие сетевого питания
напряжению, указанному на табличке
с техническими данными.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии
с EN 61029. Поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
ВНИМАНИЕ: Питание
для инструмента
с потребляемым напряжением
115 В должно поступать
через отказоустойчивый
развязывающий трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При необходимости замены шнура питания,
ремонт устройства должен производиться
только официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
34
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
13 А.
Установка сетевой вилки на
инструментах 115 В
(Только для Великобритании
и Ирландии)
• Установленная вилка должна
соответствовать стандарту BS
EN 60309 (BS4343), 16 Ампер, и иметь
контакт заземления в позиции 4h.
ВНИМАНИЕ: Всегда следите за
тем, чтобы кабельный зажим был
правильно и надежно закреплен на
оплетке кабеля.
Использование кабеля-удлинителя
Если для подключения к сети этого
инструмента нужен удлинитель, используйте
3–жильный удлинитель, который подходит
для данного инструмента (см Tехнические
характеристики).Минимальное сечение
провода 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
Установка
РАСПАКОВКА (РИС. В)
• Аккуратно извлеките пилу из упаковки.
• Ослабьте фиксатор направляющей (13)
и передвиньте головку пилы назад, чтобы
заблокировать ее в заднем положении.
• Нажмите вниз рабочую ручку (18)
и вытяните наружу фиксатор нижнего
положения (14), как показано на рисунке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Осторожно отпустите блокировку, и дайте
головке подняться в крайнее верхнее
положение.
УСТАНОВКА НА ВЕРСТАКЕ (РИС. C)
• На всех четырех опорах предусмотрены
отверстия (40) для монтажа на
станине. Под болты разных размеров
предназначены отверстия двух разных
диаметров. Вы можете использовать
любые отверстия; нет необходимости
использовать все одновременно.
Рекомендуется использовать болты
диаметром 8 мм и длиной 80 мм. Во
избежание смещения пилы надежно
закрепляйте ее. Для удобства, инструмент
можно установить на листе фанеры
толщиной 12,5 мм или более, который
затем крепится на поверхность основания
или может быть перенесен в другое
место, а затем закреплен.
• При монтаже пилы на листе фанеры
проследите за тем, чтобы монтажные
болты не выступали снизу.
Фанерная панель должна ровно лежать
на опоре. Во время крепления пилы
к какой-либо рабочей поверхности, ее
следует крепить только за выступы, на
которых находятся монтажные отверстия.
Крепление в любой другой точке
помешает нормальной работе пилы.
• Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
Если пила качается на поверхности,
поместите тонкий кусок материала
под основание пилы, так, чтобы пила
была плотно закреплена на монтажной
поверхности.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
спусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести в травме.
УСТАНОВКА ДИСКА ПИЛЫ (РИС. E1–E5)
• Никогда не отжимайте кнопку
фиксации шпинделя во время
работы или инерционного
движения диска.
• Не режьте легкие сплавы
и черные металлы (с содержанием
чугуна или стали), каменную
кладку или продукты из
волокнистого цемента с помощью
этой торцевой или торцовоусовочной пилы.
• Нажмите рычаг фиксации
рамы (17) для разблокирования
нижнего ограждения ( 2), затем
поднимите нижнее ограждение на
максимально возможную высоту.
1. Удерживая нижнее ограждение
в поднятом положении, ослабьте
винт скобы ограждения (43), нажмите
кнопку с фиксатора шпинделя (16)
одной рукой, затем другой рукой
с помощью прилагаемого гаечного
ключа (26) ослабьте стопорный винт
диска с левосторонней резьбой (45),
поворачивая его по часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ! Чтобы
заблокировать шпиндель,
нажмите кнопку как показано
на рисунке и поворачивайте
шпиндель вручную до тех
пор, пока вы не почувствуете
зацепление.
Продолжайте удерживать кнопку
блокировки, чтобы предотвратить
вращение шпинделя.
2. Снимите фиксирующий винт диска (45)
и внешнее распорное кольцо (46).
3. Установите режущий диск (47) на упор
(48), имеющийся внутри распорного
кольца (49), убедившись в том, что зубцы
на нижнем краю диска направлены на
заднюю часть пильного станка (в сторону
от оператора).
4. Установите на место внешнее распорное
кольцо (46).
5. Затяните фиксаторный винт диска (45),
поворачивая его против часовой стрелки
и одновременно удерживая зажим
шпинделя другой рукой.
ВНИМАНИЕ! Следите за
тем, чтобы диск пилы был
установлен так, как описано
выше. Используйте только те
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
пильные диски, что указаны
в Технических характеристиках:
Номер категории: Рекомендуется
DT4320.
Настройка
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
спусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести в травме.
Ваша торцово-усовочная пила была точно
настроена на заводе. Если в результате
транспортировки, разгрузки или по другим
причинам требуется повторная регулировка,
следуйте приведенным ниже указаниям.
После того, как это будет сделано, настройки
будут точными.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДИСКА
ОТНОСИТЕЛЬНО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(РИС. F1–F4)
• Отпустите рычаг регулировки угла скоса
(4) и нажмите фиксатор угла скоса (5),
чтобы освободить рукоятку для установки
угла скоса (50).
• Рукояткой для установки угла скоса,
добейтесь положения 0°. Не затягивайте
рычаг.
• Потяните вниз головку, пока диск не
войдет в прорезь (51).
• Прижмите угольник (52) к левой
направляющей (3) и к диску (47) (рис. F3).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь зубцов
диска угольником.
• При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
• Ослабьте винты (53) и переместите
поворотный стол вправо или влево, пока
режущий диск не займет положение 90°
относительно направляющей, измеряя
с помощью угольника.
• Снова затяните винты (53). Не обращайте
внимание на показания указателя скоса
в этой точке.
НАСТРОЙКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА СКОСА
(РИС. F1, F2 И G)
• Отпустите рычаг регулировки угла скоса
(4) и нажмите фиксатор угла скоса (5),
чтобы освободить рукоятку для установки
угла скоса (50).
• Переместите рукоятку регулировки угла
скоса, чтобы установить указатель угла
наклона (54) в нулевое положение, как
показано на рис. G.
• При ослабленном рычаге регулировки
угла скоса дайте фиксатору угла скоса
встать на место, двигая для этого рычаг
регулировки угла скоса в положение
больше нуля.
• Наблюдайте за указателем (54) и шкалой
наклона (6). Если указатель не показывает
точно на ноль, ослабьте винт (55),
переместите указатель на 0° и затяните
винт.
НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ ФИКСАТОРА
УГЛА СКОСА (РИС. H)
Если основание пилы поворачивается в то
время, когда рычаг скоса (4) зафиксирован,
нужно отрегулировать блокиратор скоса/
фиксатор (56).
• Разблокируйте рычаг регулировки угла
скоса (4).
• Затяните до конца блокировку скоса/
фиксатора (56) с помощью отвертки (57).
Затем ослабьте фиксатор на четверть
оборота.
• Убедитесь в том, что стол не двигается,
когда рычаг (4) заблокирован под
произвольным (не предустановленным)
углом.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДИСКА
ОТНОСИТЕЛЬНО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(РИС. I1–I4)
• Ослабьте рукоятку зажима для реза фаски
(11).
• Прижмите пильную раму вправо, чтобы
убедиться в том, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
рукоятку зажима для скашивания кромок.
• Потяните вниз головку, пока диск не
войдет в прорезь (51).
• Поместите угольник (52) на стол
и прижмите его к диску (47) (рис. I2).
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь зубцов
диска угольником.
• При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
• Ослабьте ручку регулятора наклона скоса
кромок (11) и поворачивайте стопорный
винт регулировки вертикального
положения (28) в нужном направлении до
тех пор, пока диск не будет установлен
под углом 90° к столу в соответствии
с измерениями угольника.
• Если указатель угла реза фаски (58) не
показывает ноль на шкале угла резка (10),
ослабьте винт (59) крепления указателя
и установите указатель в нужное
положение.
УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. J1, J2)
Верхнюю часть левой стороны направляющей
можно настроить путем смещения влево,
чтобы обеспечить зазор для резания
под углом 48°. Порядок регулировки
направляющей (3):
Отрегулируйте направляющую, чтобы
она располагалась как можно ближе
к диску и обеспечивала максимальную
поддержку для обрабатываемой детали,
не препятствуя перемещению головки
вверх и вниз.
• Затяните барашковую гайку (76), чтобы
закрепить направляющую на месте.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАТОРА
СКОСА (РИС.К)
Фиксатора скоса помогает установить
ножовочное полотно в вертикальном
положении и под углом 45°. Изменяя
положение ограничителя скоса можно
установить угол в пределах от 2° вправо до
48° влево.
• Чтобы изменить положение скоса сначала
отпустите головку пилы и слегка отклоните
ее влево, затем вытяните кнопку
изменения направления корректировки
наклона (27) и поверните ее в нужное
положение (62). Кнопка корректировки
наклона автоматически защелкнется на
месте.
• Ослабьте пластмассовую рукоятку (29)
и сдвиньте направляющую влево.
• Установите нужный уровень скоса
и закрепите головку в этом положении.
• Выполните холостой проход, не включая
пилу и проверьте зазор. Отрегулируйте
направляющую, чтобы она располагалась
как можно ближе к диску и обеспечивала
максимальную поддержку для
обрабатываемой детали, не препятствуя
перемещению головки вверх и вниз.
• Чтобы прекратить изменение положения,
поверните кнопку корректировки наклона
(27) назад в положение фиксации скоса
(61).
• Надежно затяните рукоятку.
ВНИМАНИЕ: Канавка
направляющей (60) может
забиться опилками. Для
очистки канавки направляющей
используйте стержень или
сжатый воздух низкого давления.
Подвижную часть с правой стороны
направляющей можно отрегулировать так,
чтобы обеспечить максимальную опору
заготовки около режущего диска при скосе
полностью влево на 45°. Расстояние сдвига
регулируется ограничителями в обоих
направлениях.
Порядок регулировки направляющей (8):
• Ослабьте барашковую гайку (76), чтобы
освободить направляющую (8).
• Сдвиньте направляющую влево.
• Выполните холостой проход, не
включая пилу и проверьте зазор.
ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УГОЛ
ФАСКИ (РИС. A1, A2 И I5)
• Удостоверьтесь, что ручка корректировки
наклона (27) расположена в положении
фиксации скоса.
• Ослабьте зажимную рукоятку
направляющей с левой стороны (29)
и сместите верхнюю часть левой
направляющей влево до упора.
• Ослабьте рукоятку регулятора наклона
(11) и сдвиньте пильную головку влево.
Это положение соответствует наклону под
углом 45°.
• При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
• Поворачивайте стопорный винт (9)
в нужном направлении до тех пор, пока
указатель (58) не покажет 45°.
РЕГУЛИРОВКА РЕЛЬСОВОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. L)
• Регулярно проверяйте направляющие на
наличие зазора.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Чтобы уменьшить зазор, постепенно
поворачивайте установочный винт (64) по
часовой стрелке, одновременно двигая
головку пилы вперед и назад.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
приспособления. Случайный
запуск может привести в травме.
Пользователи из Великобритании
обращают внимание на «закон 1974 года
о деревообрабатывающих инструментах»
и соответствующим дополнениям к нему.
Убедитесь в том, что инструмент расположен
оптимально с точки зрения эргономики,
на столе соответствующей высоты
и в устойчивом положении. Местоположение
инструмента должно быть выбрано так, чтобы
у оператора был хороший обзор и вокруг было
достаточно места, которое позволило бы
удобно работать с обрабатываемой деталью.
Чтобы уменьшить эффект вибрации,
убедитесь в том, что температура
окружающей среды не была слишком
низкой, за инструментом и оснасткой был
надлежащий уход, а размер обрабатываемой
детали соответствовал инструменту.
Подготовка к эксплуатации
• Используйте отрезные диски
соответствующего типа. Не
используйте изношенные диски.
Максимальная скорость вращения
инструмента не должна превышать
скорость вращения отрезного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не пытайтесь ускорить работу диска.
Не прилагайте слишком большое усилие.
• Перед началом резки дождитесь, пока
38
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь в том, что все фиксаторы
и зажимы надежно закреплены.
• Тщательно фиксируйте заготовку.
• Несмотря на то, что данная пила
может использоваться для распиловки
древесины и большинства цветных
металлов, в этой инструкции по
эксплуатации рассматривается
распиловка только древесины.
Аналогичные указания применимы и для
других материалов. Не распиливайте
металлические материалы (чугун
и сталь), волокнистый цемент или
заготовки из камня с помощью этой
пилы!
• Всегда используйте пластину для
пропила. Не используйте станок, если
щель пропила превышает 10 мм.
Включение и выключение
(рис. М)
В выключателе имеется отверстие (65)
позволяющее с помощью навесного замка
блокировать пилу.
• Для включения инструмента нажмите
выключатель (1).
• Чтобы остановить работу инструмента
отпустите спусковой выключатель.
Установка скорости (рис. М)
DW712
Шкалу регулятора скорости (19) можно
использовать для настройки скорости
в широких пределах.
• Установите диск регулятора частоты
вращения (19) на требуемый диапазон,
который обозначен числом.
• Для пиления мягких материалов
(например, древесины) используйте
высокую скорость. На низких скоростях
распиливаются металлы.
Зажим заготовки (рис. V)
ВНИМАНИЕ: Закрепленная
и выравненная деталь после
распила может потерять
устойчивость. А нагрузка,
приложенная к неустойчивой
детали может перевернуть пилу
или то на что она установлена,
например, стол или верстак.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если есть вероятность того,
что деталь в ходе распила
может потерять устойчивость,
хорошо закрепите деталь
и убедитесь а том, что пила
хорошо закреплена болтами на
устойчивой поверхности. Это
может привести к травмы.
ВНИМАНИЕ: Крепление должно
оставаться прижатым к корпусу
пилы всегда, когда используется
зажим. Всегда прижимайте
деталь к основанию пилы, а не
к другим ее частям. Убедитесь
в том, что крепление не прижато
к краю основания пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда
используйте крепление
для контроля над деталью
и уменьшения риска получения
травмы и повреждения детали.
Используйте крепеж детали (20), входящий
в комплектацию к пиле. Левое или правое
ограждение может сдвигаться из стороны
в сторону для закрепления. Другие способы
крепления, такие как пружинные крепления
или C-образные крепления могут подойти для
некоторых размеров и форм деталей.
ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ
1. Вставьте его в отверстие за ограждением.
Крепление должно быть ориентировано
на заднюю часть углоторцовочной пилы.
Паз крепления должен полностью войти
в основание. Убедитесь в том, что этот
паз полностью вошел в основание на
торцовоусовочной пиле. Если паз виден,
зажим недостаточно хорошо закреплен.
2. Поверните зажим на 180° в направлении
к лицевой стороне торцовочной пилы.
3. Ослабьте кнопку для регулировки
крепления вверх или вниз, затем
воспользуйтесь кнопкой точной настройки
для того, чтобы хорошо закрепить деталь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите крепление
на противоположной стороне основания
при выполнении косого среза. ВСЕГДА
ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ ПРОГОНЫ (БЕЗ
НАГРУЗКИ) ДО ТОГО, КАК ВЫПОЛНИТЬ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД
ПИЛЬНОГО ДИСКА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ,
ЧТО КРЕПЛЕНИЕ НЕ МЕШАЕТ РАБОТЕ
ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЫ.
Основные способы распила
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ РАСПИЛ (РИС.
A1, A2 & N)
• Ослабьте рукоятку регулировки угла скоса
(4) и нажмите фиксатор угла скоса (5).
• Приведите в действие фиксатор угла
скоса в позиции 0° и затяните рукоятку
регулировки угла скоса.
• Прижмите деревянную заготовку,
подлежащую распилу, к направляющей (3
и 7).
• Возьмитесь за ручку для перемещения
(18) и нажмите на рычаг (17), чтобы
освободить головку. Нажмите
переключатель (1) для запуска двигателя.
• Опустите пильную головку, чтобы
режущий диск распилил древесину
и вошел в прорезь пластмассовой
пластины (31).
• После выполнения распила отпустите
выключатель и дождитесь полного
останова режущего диска, прежде чем
вернуть пильную головку в верхнее
исходное положение.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
РАЗРЕЗА (РИС. O)
Рельсовая направляющая позволяет
разрезать заготовки большого размера - от
50 x 100 мм до 500 x 1000 мм с помощью
поступательного движения наружу-вниз.
• Отпустите фиксатор направляющей (13).
• Потяните головку пилы к себе и включите
инструмент.
• Опустите режущий диск на заготовку
и движением головки от себя завершите
разрез.
• Выполните приведенную выше
последовательность действий.
ВНИМАНИЕ:
• Не выполняйте поступательные
разрезы на заготовках размером
менее 50 x 100 мм.
• По окончании выполнения
поступательного разреза не
забудьте зафиксировать головку
пилы в заднем положении.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ (РИС. A1 И P)
• Ослабьте рукоятку регулировки угла скоса
(4) и нажмите фиксатор угла скоса (5).
Сместите рычаг влево или вправо на
нужный угол.
• Защелка скоса автоматически
устанавливается на 10°, 15°, 22,5°, 31,62°
и 45° влево и вправо, и на 50° влево и 60°
вправо. Если необходимо установить
какой-либо промежуточный угол, крепко
удерживайте головку и зафиксируйте ее
путем затягивания рычага регулировки
угла скоса.
• Перед началом работы всегда проверяйте
надежность затяжки рукоятки регулировки
угла косого среза.
• Далее действуйте так же, как для
вертикального разреза под прямым углом.
ВНИМАНИЕ: При формировании
скоса на деревянной детали
с маленьким отрезом, установите
деталь так, чтобы отрез был со
стороны диска, а больший угол
упирался в упор; т.е. для левого
скоса отрез справа, для правого
скоса отрез слева.
ФАСКИ (РИС. A1, A2 & Q)
Угол фаски можно установить в диапазоне
от 48° влево до 2° вправо и отрез можно
будет сделать со скосом, установленной на
значения между нулем и до 45° вправо или
влево.
• Ослабьте зажимную рукоятку
направляющей с левой стороны (29)
и сместите верхнюю часть левой
направляющей (3) влево до упора.
Ослабьте ручку регулятора наклона (11)
и установите нужный угол скоса.
• Надёжно затяните рукоятку зажима для
скашивания кромок (11).
• Далее действуйте так же, как для
вертикального разреза под прямым углом.
Качество отреза
Чистота любого среза зависит от ряда
параметров, например распиливаемого
материала. Когда необходимо получить
более чистый срез для особо точной работы,
необходимо использовать острый режущий
диск (c 60 твердосплавными зубьями)
40
и применять более медленную подачу при
резании.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том,
что материал не смещается во
время резки; надежно закрепите
деталь на месте. Прежде, чем
поднять пильную головку, всегда
следите за тем, чтобы диск
полностью остановился. Если
на задней части разрезаемой
заготовки остаются торчать
маленькие волокна древесины,
наклейте на заготовку клейкую
ленту. Режьте в месте с лентой
и тщательно удалите ленту,
когда распил завершен.
Положение тела и рук
Правильное положение вашего тела и рук
при работе с усовочной пилой позволит
распиливать детали легче, аккуратнее
и безопаснее.
• Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Не подносите руки к режущему диску
ближе, чем на 150 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите свои руки в этом положении
до тех пор, пока не отпустите
выключатель и диск полностью не
остановится.
• Всегда сначала выполняйте
пробные разрезы (при выключенном
инструменте), перед тем как делать
окончательный разрез, чтобы проверить
ход диска.
• Не допускайте перекрещивания рук во
время работы с инструментом.
• Твёрдо стойте на ногах, чтобы
сохранять надлежащий баланс.
• По мере перемещения рычага пилы
вправо или влево, следуйте за ним,
держась в стороне от режущего диска.
• Следуя за линией, проведенной
карандашом, смотрите через прорези
ограждения.
ВЫПИЛИВАНИЕ РАМ ДЛЯ КАРТИН,
ЗАКРЫТЫХ ПОЛОК ИЛИ ДРУГИХ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧЕТЫРЕХСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
(РИС. R1 И R2)
затяжки рукояток зажима для
режима резки фаски и для режима
резки под углом. Эти ручки
должны быть затянуты после
внесения любых изменений в скосы
или фаски.
ПРОФИЛИ ДЛЯ СТЕКЛА И ДРУГИЕ ТИПЫ
РАМОК
Потренируйтесь делать несколько простых
разрезов на отходах древесины, чтобы
привыкнуть к инструменту. Ваша пила
прекрасный инструмент для обработки
уголков, таких, как показано на рис. R1.
Соединения, показанные на рисунке были
сделаны, с использованием настроек среза
фаски.
• Приведенная ниже диаграмма поможет
вам при выборе правильных настроек угла
резки фаски и под углом для выполнения
стандартной сложной резки под углом.
Чтобы воспользоваться этой таблицей
выберите нужный угол “A” (рис. S2)
своего проекта и установите этот угол
в соответствующую дугу в таблице. С этой
точки опуститесь по таблице прямо вниз,
чтобы найти нужный угол фаски, и прямо
напротив вы найдете правильный угол
скоса.
Количество сторон
4
5
6
7
8
9
10
Угол скоса или фаски
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
СОСТАВНОЙ СКОС (РИС.S1 И S2)
Сложная резка под косым углом выполняется
одновременно с использованием резки под
косым углом (рис. R2) и резки фаски
(рис. R1). Этот тип распила используется для
изготовления рамок или ящиков с наклонными
сторонами, как показано на рис. S1.
ВНИМАНИЕ: Если угол наклона
резки изменяется от разреза
к разрезу, проверьте надежность
10
15
20
25
30
40
45
65
40
50
55
60
40
35
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
КОРОБКА
70
75
80
85
5
35
45
35
6-УГОЛЬНАЯ
КОРОБКА
40
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
25
35
8-УГОЛЬНАЯ
КОРОБКА
15
30
40
10
20
40
60
20
70
85
55
60
25
80
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
0
30
10
15
20
15
5
10
20
25
10
УГОЛ НАКЛОНА СТЕНКИ КОРОБКИ (УГОЛ ”A”)
- Регулировка угла скоса
Этот же распил может быть выполнен
с помощью распила под углом вправо
и влево, прижимая широкую поверхность
к направляющей. Приведенные схемы
(рис. R1 и R2) действительны только для
четырехсторонних предметов. Поскольку
количество сторон изменяются, нужно менять
углы реза скоса и фаски. В таблице ниже
приводятся нужные настройки угла для
различных фигур при условии, что их стороны
имеют одинаковую длину. Для формы, которая
не показана в таблице, разделите 180° на
количество сторон для определения угла
скоса или фаски.
45
75
-Регулировка угла резки фаски
Для двух досок устанавливается угол среза
45°, при соединении образующий угол
90°. Рычаг скоса закрепляется в нулевом
положении. Доска располагается так, что
плоская сторона панели находилась напротив
стола, а узкий край у ограждения.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ ФАСКИ НА ПИЛЕ
• Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
• Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
• Пример: Чтобы сделать ящик
с 4-сторонами с внешними углами в 25°
(угол “A”) (рис. S2), используйте верхнюю
правую дугу. Найдите 25° на шкале дуги.
Проведите горизонтальную пересекающую
линию к любой стороне для того, чтобы
получить значение угла скоса на пиле
(23°).
Аналогичным образом проведите
вертикальную линию сверху или снизу,
чтобы получить значения угла фаски на
пиле (40°). Всегда выполняйте пробные
разрезы на нескольких обрезках дерева
для проверки настроек пилы.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
Распил профиля над плинтусом
Отрезание базовых молдингов выполняется
под углом фаски в 45°.
• Всегда выполняйте холостой прогон не
включая пилы, прежде чем выполнять
какие-либо разрезы.
• Все разрезы выполняются в положении
плинтуса обратной стороной на пильном
станке.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
Левая сторона
• Расположите профиль таким образом,
чтобы его верхняя часть касалась
направляющей.
• Предохраняйте левую сторону разреза от
повреждений.
Правая сторона
• Расположите профиль таким образом,
чтобы его нижняя часть касалась
направляющей.
• Предохраняйте левую сторону разреза от
повреждений.
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая сторона
• Расположите профиль таким образом,
чтобы его нижняя часть касалась
направляющей.
• Предохраняйте правую сторону разреза от
повреждений.
Правая сторона
• Расположите профиль таким образом,
чтобы его верхняя часть касалась
направляющей.
• Предохраняйте правую сторону разреза от
повреждений.
Резка карнизного профиля
Отрез карниза выполняется комбинированным
способом. Для того, чтобы добиться высокой
точности, нужно выставить угол пилы на скос
в 31,62° и фаску в 33,85°. Эти настройки для
стандартного карниза с углом в 52° сверху
и 38° внизу.
• Выполните тестовые разрезы обрезков,
прежде чем выполнять завершающий
разрез.
• Все разрезы выполняются в режиме резки
фаски с наклоном влево и в положении
профиля обратной стороной на станине.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
Левая сторона
• Прижмите верхнюю часть профиля
к направляющей.
• Резка под углом вправо.
• Предохраняйте левую сторону разреза от
повреждений.
Правая сторона
• Прижмите нижнюю часть профиля
к направляющей.
• Резка под углом влево.
• Предохраняйте левую сторону разреза от
повреждений.
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая сторона
• Прижмите нижнюю часть профиля
к направляющей.
• Резка под углом влево.
• Предохраняйте левую сторону разреза от
повреждений.
Правая сторона
• Прижмите верхнюю часть профиля
к направляющей.
• Резка под углом вправо.
• Предохраняйте правую сторону разреза от
повреждений.
ПРОРЕЗАНИЕ ПАЗОВ (РИС. T)
У вашей пилы есть ограничитель для
прорезания пазов (12) и винт с головкой
(15), с помощью которых можно выполнять
прорезание пазов.
• Переместите ограничитель глубины
резания для изготовления пазов (12) по
направлению к передней части пилы.
• Отрегулируйте барашковый винт (15)
для настройки глубины прорезания
пазов. Возможно потребуется сначала
освободить фиксирующую гайку (66).
• Для вырезания прямого паза поместите
кусок ненужного материала толщиной
примерно 5 см между направляющей
и заготовкой.
ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ (РИС. A2 И A5)
На этом инструменте предусмотрен
патрубок для удаления пыли (24) к которой
42
РУССКИЙ ЯЗЫК
подключается система пылеудаления (36)
(приобретается отдельно).
ВНИМАНИЕ! Всегда, когда
это возможно, используйте
устройство для удаления пыли,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами по
выбросу пыли.
Подключите устройство для сбора
пыли, разработанное в соответствии
с действующими нормативами. Скорость
воздушного потока от подключенных внешних
систем должна составлять 20 м/сек +/2 м/сек. Эта скорость должна измеряться
в точке соединения вентиляционного канала
с инструментом (в точке соединения),
инструмент должен быть подключен, но не
должен при этом работать.
РАСПИЛИВАНИЕ МЕЛКИХ ЗАГОТОВОК
(РИС. J1)
Верхнюю часть левостороннего ограждения
(3) можно установить на максимум для того,
чтобы закрепить маленькие детали.
• Установите режущий диск в вертикальное
положение.
• Ослабьте пластмассовую рукоятку (29),
как минимум, на 3 полных оборота.
• Установите правую направляющую как
можно ближе к режущему диску.
• Надежно затяните рукоятку.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
(РИС. А4)
• Всегда закрепляйте детали большого
размера.
• Для получения оптимальных результатов
используйте дополнительную надставку
(35) для наращивания длины стола
(приобретается отдельно). Длинные
заготовки закрепляйте с помощью
таких средств, как пильные козлы или
аналогичные устройства, чтобы их концы
не опускались вниз.
ТРАНСПОРТИРОВКА (РИС. А6, B)
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте ограждения для
подъема или переноски пилы.
Для удобства переноски инструмента на
корпусе предусмотрены специальные
крепления для ремня. Ремень для переноски
(см. рис. A6) можно приобрести отдельно.
• Закрепите фиксирующую рукоятку
направляющей в переднем положении,
заблокируйте рычаг установки угла
торцевания в крайнем правом положении,
сдвиньте направляющую (3) полностью
внутрь и зафиксируйте угол скашивания
кромок (11) при вертикальном положении
головки, чтобы обеспечить максимальную
компактность инструмента.
• При переноске всегда пользуйтесь
выступами для рук (30), показанными на
рис. B.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением ремонта.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести в травме.
Смазка
Данный инструмент не требует
дополнительной смазки. Подшипники
двигателя предварительно смазаны
и герметизированы.
• Старайтесь избегать использования
масла или смазки, так как это может
привести к забиванию пылью и стружкой
и, в конечном счете, к неисправности.
• Периодически выполняйте чистку деталей,
на которых скапливается пыль и опилки,
при помощи сухой щетки.
• Для переноски пилы опустите головку
и нажмите на фиксирующий штифт (14).
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ ПРОПИЛА (РИС. U)
Чистка
Перед использованием тщательно
проверьте верхнее ограждение, подвижное
нижнее ограждение диска, а также трубку
пылеудаления, чтобы убедиться в том, что все
работает нормально. Следите за тем, чтобы
стружка, пыль или частицы обрабатываемых
деталей не привели к блокировки любой
функции.
Если частицы обрабатываемой детали зажаты
между ножовочным полотном и ограждением,
отключите инструмент от сети и следуйте
инструкциям, изложенным в разделе
Установка ножовочного полотна. Удалите
застрявшие частицы и соберите заново
ножовочное полотно.
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполненииэтихработ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему для
сбора пыли.
44
Регулярно очищайте область под пропильной
пластиной. Если она износилась, ее стоит
заменить.
• Снимите винты (67), придерживая
пластину для пропила (31).
• Снимите пластину для пропила и очистите
пространство под ней.
• Установите на место детали пластины для
пропила и винты.
• Затяните винты вручную.
• При регулировки пластины для пропила
выполните следующие действия:
• Потяните вниз головку, пока диск не
начнет погружаться в прорезь.
• Отрегулируйте каждую часть пластины
таким образом, чтобы она плотно
прилегала к зубцам диска.
• Затяните винты.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем,
что оснастка других
производителей кроме тех,
что предлагаются компанией
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять опасность.
Во избежание травм следует
использовать для данного
инструмента только то
оснастку, что рекомендуется
компанией DEWALT.
РЕЖУЩИЕ ДИСКИ
ВСЕГДА используйте 216 мм режущие диски
с отверстием под ось в 30 мм. Расчетная
скорость режущего диска должны быть не
менее 5500 оборотов в минуту. Никогда не
используйте диски с меньшим или большим
диаметром. Это не будет хорошо защищено.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПИСАНИЕ ДИСКА
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР
ЗУБЬЯ
Конструкция режущего диска
(универсального)
Универсальный
216 мм
48
Режущие диски для работы по дереву
(для выполнения гладких, чистых распилов)
Точные
216 мм
60
поперечные
распилы
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым
мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
используемых продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
zst00221852 - 12-11-2013
45
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising