DWE4051 | DeWalt DWE4051 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

509211 - 54 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWE4050
DWE4051
Rysunek 1
a
c
g
c
h
f
b
d
p
e
Rysunek 2A
Rysunek 2B
k
f
i
f
j
i
j
h
m
j
b
2
Rysunek 3
g
Rysunek 4
Rysunek 5
e
n
e
l
d
b
n
A
d
e
n
l
d
b
b
B
Rysunek 6
3
SZLIFIERKA KĄTOWA
DWE4050, DWE4051
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia DEWALT.
Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że DEWALT
stał się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Średnica tarczy
Średnica wrzeciona
Masa
DWE4050 DWE4051
230
230
1
1
W
800
800
obr/min
11800
11800
V
mm
kg
115
M14
1,8*
125
M14
1,9*
* Masa łącznie z uchwytem dodatkowym i osłoną
LPA (poziom ciśnienia
akustycznego)
KPA (niepewność
pomiaru)
LWA (poziom mocy
akustycznej)
KWA (niepewność
pomiaru)
dB(A)
90,5
90,5
dB(A)
3,0
3,0
dB(A)
101,3
101,3
dB(A)
3,0
3,0
Poziom całkowity drgań (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) wg EN60745
Wartość emisji aH przy szlifowaniu powierzchni
ahAG =
m/s2
9,4
9,4
Dokładność pomiaru K = m/s2
1,5
1,5
Wartość emisji aH przy szlifowaniu piaskowym z tarczą
ahDS =
m/s2
7,5
7,5
Dokładność pomiaru K = m/s2
1,5
1,5
Wartość emisji aH przy polerowaniu
ahP =
m/s2
6,6
6,6
Dokładność pomiaru K = m/s2
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
4
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane w
inny sposób, z innymi akcesoriami, lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa w
trakcie całego okresu użytkowania
maszyny może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi i
akcesoriów, utrzymywanie ciepłych rąk,
odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem
10 A
o napięciu 230 V
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DWE4050, DWE4051
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat. DWE4050, DWE4051 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/WE i 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
30.04.2012
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
5
f)
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
6
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE SPECYFICZNE
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy bezpieczeństwa dla
wszystkich rodzajów pracy
a) Elektronarzędzie to może być
wykorzystywane jako szlifierka kątowa,
szlifierka do szlifowania papierem
ściernym piaskowym, szczotka druciana,
polerka i przecinarka. Przeczytaj wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje,
a także zapoznaj się z ilustracjami
i danymi technicznymi tej maszyny.
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek
grozi porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem i/lub doznaniem ciężkich urazów
ciała.
b) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują jednak
bezpiecznej pracy.
c) Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzi roboczych musi być przynajmniej
równa lub większa od maksymalnej
prędkości obrotowej podanej na tabliczce
znamionowej maszyny. Narzędzia używane
przy prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na kawałki
i zostać wyrzucone z dużą siłą.
d) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego musi być dostosowana do
możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej i panowania
nad maszyną.
e) Średnice otworów w tarczach, podkładkach
kołnierzowych, talerzach szlifierskich
i innych akcesoriach muszą być
dostosowane do wrzeciona szlifierki.
Narzędzia robocze o większym otworze
centralnym wpadają w silne drgania i mogą
spowodować utratę panowania nad maszyną.
f) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie
robocze, np. tarczę szlifierską, czy nie jest
ukruszona lub pęknięta, talerz szlifierski,
czy nie jest pęknięty, rozdarty lub
nadmiernie zużyty, szczotki druciane, czy
nie mają poluzowanych lub połamanych
drutów. Gdyby szlifierka upadła na
podłogę, sprawdź, czy sama szlifierka
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu,
a w razie potrzeby wymienień je na nowe.
Po sprawdzeniu i zamontowaniu narzędzia
roboczego na minutę załącz szlifierkę
przy maksymalnej prędkości obrotowej
biegu jałowego, ale nie stój przy tym
w płaszczyźnie obrotu tarczy i uważaj
także na inne osoby. W czasie tej próby
uszkodzone narzędzie na ogół się rozlatuje.
g) Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może to
być maska ochronna lub okulary ochronne,
a także maska przeciwpyłowa, nauszniki
ochronne, rękawice i fartuch roboczy, które
są w stanie zatrzymać niewielkie fragmenty
ściernicy lub przedmiotu obrabianego.
Okulary muszą być w stanie zatrzymać
cząstki odrzucane przy różnych pracach.
Maska przeciwpyłowa lub sprzęt ochronny
dróg oddechowych muszą odfiltrowywać pył
wytwarzany przy szlifowaniu. Przy dłużej
trwającym, intensywnym hałasie występuje
zagrożenie uszkodzenia narządu słuchu.
h) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie ochronne.
Odrzucane kawałki przedmiotu obrabianego
lub narzędzia roboczego mogą spowodować
urazy ciała nawet osób przebywających
w większej odległości.
i) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę tylko za
izolowane powierzchnie. W razie natrafienia
na przewód pod napięciem napięcie to jest
podawane na gołe elementy metalowe
elektronarzędzia, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
j) Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem kabla,
który może przy tym owinąć się o rękę
i pociągnąć ją w stronę obracającego się
narzędzia.
k) Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
l) Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
m) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący silnik
7
wciąga pył do obudowy, a duża ilość proszku
metalowego grozi porażeniem prądem.
n) Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
o) Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA DO
WSZYSTKICH ZASTOSWAŃ
Przyczyny odrzutów i sposoby
ich unikania
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej,
talerza, szczotki drucianej lub innego narzędzia
roboczego. W takim przypadku maszyna
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany. Kierunek ten zależy od kierunku
obrotów tarczy, która może się przy tym rozerwać.
Jeśli tarcza szlifierska zablokuje się lub zahaczy
w obrabianym przedmiocie, to kant tarczy
zagłębiony w przedmiocie może zostać w nim
przytrzymany i przez to doprowadzić do pęknięcia
tarczy lub jej odrzutu. Tarcza szlifierska może
poruszać się w stronę lub przeciwnie do operatora
w zależności od kierunku obrotu tarczy w punkcie
blokady. Może tutaj również dojść do pęknięcia
tarczy.
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego
użycia i/lub nieprawidłowej obsługi szlifierki
i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc
odpowiednie, wymienione niżej środki ostrożności.
a) Pewnie trzymaj elektronarzędzie obiema
rękami i tak balansuj ramionami, by
w każdej chwili móc się przeciwstawić
sile odrzutu. Zawsze korzystaj z rękojeści
bocznej (jeżeli występuje), by móc w pełni
kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji.
b) Nigdy nie przybliżaj rąk do obracającego
się narzędzia roboczego, by w razie odrzutu
nie narazić się na doznanie poważnego urazu.
c) Przyjmuj taką postawę ciała, by ewentualny
odrzut nie mógł spowodować zagrożenia.
Szlifierka jest odrzucana w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany.
8
d) Szczególną ostrożność zachowuj przy
obróbce narożników, ostrych krawędzi
itp. Pilnuj, by narzędzie robocze nie
podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające
elementy mogą spowodować odrzut
obracającego się narzędzia roboczego i utratę
kontroli nad szlifierką.
e) Nigdy nie mocuj pił tarczowych do drewna
ani innych uzębionych tarczy. Tarcze
takie są częstą przyczyną odrzutów i utraty
panowania nad szlifierką.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu i cięciu
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do tego
elektronarzędzia, i odpowiednich osłon.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie
mogą być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
b) Osłona musi być dobrze zamocowana
i tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno
na przykład używać tarcz tnących do
szlifowania. Nacisk na tarczę tnącą może być
wywierany tylko w jej płaszczyźnie. Nacisk
boczny może spowodować pęknięcie tarczy.
d) Używaj tyko nieuszkodzonych podkładek
kołnierzowych o odpowiedniej wielkości
i kształcie. Prawidłowe podkładki kołnierzowe
wspierają tarczę i zmniejszają ryzyko jej
pęknięcia. Podkładki kołnierzowe do tarcz
tnących mogą się ewentualnie różnić od
podkładek do tarcz szlifierskich.
e) Nie używaj zużytych tarcz pochodzących
od większych szlifierek. Tarcze do dużych
szlifierek nie nadają się do większych
prędkości obrotowych, jakimi odznaczają się
mniejsze szlifierki, i mogą się rozpaść.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
cięciu
a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj
nadmiernego nacisku na tarczę tnącą. Nie
próbuj ciąć zbyt grubych przedmiotów.
Przeciążenie tarczy zwiększa jej skłonność
do wyginania lub zakleszczenia w przepile,
a także prawdopodobieństwo odrzutu lub
rozerwania tarczy.
b) Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka może
odskoczyć wprost na użytkownika.
c) W razie zakleszczenia się tarczy lub
przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek
innego powodu natychmiast wyłącz
szlifierkę i przytrzymaj bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie
próbuj wyjmować tarczy tnącej z ciętego
przedmiotu, gdyż może to doprowadzić
do odrzutu. Znajdź przyczynę zakleszczenia
i podejmij odpowiednie środki zaradcze.
d) Nie rozpoczynaj ponownie cięcia
bezpośrednio w przedmiocie obrabianym.
Pozwól tarczy rozpędzić się do
maksymalnej prędkości obrotowej
i ostrożnie wprowadź ją w rozpoczęty
przepił. Załączenie szlifierki z tarczą
zagłębioną w przedmiocie obrabianym
może doprowadzić do jej zakleszczenia,
wyskoczenia lub odrzutu.
e) Wystarczająco podpieraj duże płyty i duże
przedmioty obrabiane, by zmniejszyć
ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu
szlifierki. Duże przedmioty mają tendencję
do wyginania się pod ciężarem własnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
f) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym w ścianach lub innych
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie
na rury gazowe lub wodociągowe, przewody
elektryczne bądź inne przedmioty grozi
odrzutem.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
przy szlifowaniu papierem
ściernym piaskowym
a) Nie używaj zbyt dużych krążków papieru
ściernego, lecz tylko zgodnych ze
specyfikacją producenta. Krążki wystające
poza talerz szlifierski mogą spowodować
skaleczenia i doprowadzić do zablokowania
lub rozerwania krążka bądź odrzutu.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
polerowaniu
a) Nie używaj postrzępionych krążków
szmacianych, a zwłaszcza z poluzowanymi
sznurkami mocującymi, które powinno
się schować lub skrócić. Luźne wirujące
sznurki mogą pochwycić palce lub zaplątać się
w przedmiocie obrabianym.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
korzystaniu ze szczotek
drucianych
a) Pamiętaj, że nawet podczas normalnej
pracy szczotka traci druty. By ich nie
przeciążyć, nie wywieraj zbyt dużego
nacisku na szczotkę. Odrzucane druty
stalowe mogą łatwo przebić cienką odzież i/
lub skórę.
b) Gdy przy korzystaniu ze szczotki drucianej
używasz osłony, uważaj, by nie zetknęła
się ona z drutami. Wskutek docisku lub
oddziaływania sił odśrodkowych średnica
szczotki tarczowej lub garnkowej może się
zwiększyć.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa dla szlifierek
• Osprzęt z gwintem do montażu musi pasować
do gwintu wrzeciona szlifierki. W osprzęcie
z mocowaniem kołnierza otwór mocujący
osprzętu musi być zgodny ze średnicą
kołnierza. Osprzęt, który nie pasuje dokładnie
do wrzeciona narzędzia obraca się nierówno,
ulega drganiom i może prowadzić do utraty
kontroli.
• Powierzchnia szlifierska centralnie wypukłych
krążków musi być zamontowana pod
powierzchnią krawędzi osłony. Nieprawidłowo
zamontowany krążek, wystający poprzez
powierzchnię krawędzi ochronnej nie będzie
odpowiednio chroniony.
• Nie używaj do tego elektronarzędzia
tarcz typ 11. Zastosowanie nieprawidłowych
akcesoriów może prowadzić do obrażeń.
• Używaj zawsze dodatkowej rękojeści.
Mocuj rękojeść zawsze dokładnie, aby mieć
kontrolę na narzędziem.
9
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
a. Blokada wrzeciona
– oparzenia gorącymi elementami maszyny
i narzędzi roboczych;
c. Dodatkowa rękojeść
b. Wrzeciono
d. Podkładka
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu;
e. Nakrętka gwintowana
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu powstającego podczas obróbki
niebezpiecznych materiałów.
g. Wyłącznik
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (p), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 osłona tarczy
1 rękojeść boczna tłumiąca drgania
1 zestaw podkładek kołnierzowych
1 klucz widełkowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
10
f. Osłona tarczy
h. Dźwignia zwalniająca osłonę
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wysokowydajne szlifierki kątowe DWE4050
I DWE4051 zostały wyprodukowane w celu
profesjonalnego szlifowania, szlifowania
piaskowego, polerowania i cięcia.
Używaj WYŁĄCZNIE tarcz szlifierskich i talerzy
polerskich wypukłych.
NIE UŻYWAJ szlifierek w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Są to elektronarzędzia profesjonalne.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać
elektronarzędzi. Osoby niedoświadczone mogą ich
używać tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź,
czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej szlifierki
kątowej.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił
1,5 mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Mocowanie rękojeści bocznej
(rys. 1)
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem
szlifierki sprawdź, czy rękojeść jest
dobrze dokręcona.
Wkręć rękojeść boczną (c) do oporu w jeden
z przewidzianych do tego celu otworów z boku
obudowy przekładni. Rękojeść boczna powinna
być zawsze używana, aby zachować kontrolę nad
urządzeniem.
Osprzęt i dodatkowe narzędzia
Jest bardzo ważne, aby stosować do szlifierki
prawidłową osłonę, tarcze polerskie i podkładki.
WSKAZÓWKA: szlifowanie brzegowe można
przeprowadzać przy pomocy tarczy typ 27,
która w tym celu została skonstruowana
i wyprodukowana.
OSTRZEŻENIE: Zasadniczo można
stosować osprzęt, który odpowiada
obrotom podanym na tabliczce
znamionowej. Tarcze i inne akcesoria,
które pracują na wyższych obrotach
niż podane, mogą pękać i prowadzić
do obrażeń. Osprzęt z gwintem
musi posiadać piastę M14. Osprzęt
bez gwintu musi posiadać otwór
22mm. W innym przypadku jest on
przewidziany do pilarki tarczowej i nie
powinien być tutaj stosowany. Używaj
tylko osprzętu, który jest wymieniony
w tabeli na końcu tego tekstu. Dane
znamionowe osprzętu muszą być
wyższe niż minimalna liczba obrotów
na tabliczce znamionowej narzędzia.
Montaż osłony tarczy
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki
bez założonej osłony tarczy.
Przy wykorzystywaniu szlifierek DWE4050 lub
DWE4051 do cięcia metalu lub muru MUSI być
założona osłona typu 1, którą można zakupić
u dilera DEWALT.
WSKAZÓWKA: Patrz Przegląd tarcz
szlifierskich i tnących na końcu tego
podręcznika. Przedstawiono w nim wiele różnych
akcesoriów, które można wykorzystywać z tymi
szlifierkami.
ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE (TYP 27)
OSŁONY ONE-TOUCH (RYS.2A).
WSKAZÓWKA: jeżeli maszyna została
dostarczona z bezkluczykową osłoną One-Touch,
upewnij się że śruba, dźwignia i sprężyna są
prawidłowo założone, zanim osłona zostanie
zamontowana.
1. Naciśnij dźwignię zwalniającą osłonę (h).
2. Pozostaw dźwignię otwartą i zgraj występy (i)
na
osłonie ze szczelinami obudowy
przekładni (j).
3. W dalszym ciągu pozostaw dźwignię osłony
otwartą, naciśnij osłonę na dół, aż występy
zaskoczą i wkręć je we wpusty na piaście
obudowy przekładni. Uwolnij dźwignię osłony.
4. Przekręć osłonę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji wymaganej
w pracy, przy czym wrzeciono wskazuje
użytkownika. Korpus osłony powinien
zajmować pozycję pomiędzy wrzecionem
a użytkownikiem tak, aby użytkownik był
maksymalnie chroniony.
5. W celu prostego ustawienia można osłonę
przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
WSKAZÓWKA: Dźwignia zwalniająca osłonę
powinna zatrzasnąć w jeden z otworów (k)
11
na kołnierzu osłony. Poprzez to osłona jest
pewnie zamocowana. Osłonę można ustawić
w odwrotnym kierunku poprzez naciśnięcie
dźwigni zwalniającej.
6. Aby zdjąć osłonę postępuj zgodnie z punktami
1-3 w odwrotnej kolejności.
OSŁONA ZE ŚRUBĄ MOCUJĄCĄ (RYS.2B)
1. Ułóż szlifierkę kątową na stole wrzecionem
(b) do góry.
2. Występy (i) zgraj z wycięciami (j).
3. Naciśnij osłonę (f) do dołu i obróć ją do
żądanej pozycji.
4. Dokręć mocno śrubę (m)..
5. By zdjąć osłonę zwolnij śrubę.
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki,
gdy osłona tarczy nie daje się dobrze
zamocować. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, oddaj szlifierkę
i osłonę do punktu serwisowego w celu
naprawy lub wymiany osłony.
MOCOWANIE ZAMKNIĘTEJ OSŁONY (TYP 1)
OSTRZEŻENIE: Zanim rozpocznie
montaż osłony typ 1 to śruba OneTouch osłony, dźwignia oraz sprężyna
powinny być usunięte. Wyjęte
części muszą być przechowywane
i przy zastosowaniu osłony OneTouch ponownie zamontowane.
Notatki o pozycji tych części są przy
następnym montażu pomocne.
1. Otwórz blokadę osłony. Zgraj występy (i) na
osłonie ze szczelinami obudowy przekładni (j).
2. Naciśnij osłonę na dół, aż występy zaskoczą
i wkręć je we wpusty na piaście obudowy
przekładni.
3 Skręć osłonę do pozycji wymaganej w pracy.
Korpus osłony powinien zajmować pozycję `
pomiędzy wrzecionem a użytkownikiem tak,
aby użytkownik był maksymalnie chroniony.
4. Zamknij blokadę osłony, aby zabezpieczyć
obudowę przekładni. Nie powinno być możliwe
przekręcenie ręką osłony, jeśli blokada jest
zamknięta. Jeśli przekręcenie jest możliwe,
dokręć mocno wkręt, przy czym dźwignia
zaciskowa jest zamknięta. Nie obsługuj
maszyny, jeśli osłona jest ruchoma lub
dźwignia zaciskowa otwarta.
5. Aby osłonę zdjąć otwórz blokadę i przekręć ją
tak, aby strzałki leżały w jednej linii i pociągnij
osłonę do góry.
WSKAZÓWKA: jeśli zamknięta osłona po jakimś
czasie jest ruchoma, dociągnij mocno śrubę
12
nastawczą, przy czym dźwignia mocująca jest
zamknięta.
WSKAZÓWKA: nie zaciskaj wkrętu
mocno, gdy dźwignia mocująca jest
otwarta. Może powstać niewidoczne
uszkodzenie osłony lub piasty
montażowej.
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki,
gdy osłona tarczy nie daje się dobrze
zamocować wkrętem. By nie narażać
się na doznanie urazu, oddaj szlifierkę
i osłonę do punktu serwisowego w celu
naprawy lub wymiany osłony.
Wymiana tarcz szlifierskich
lub tnących (rys. rys. 1, 4, 5)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
uszkodzonych tarcz.
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
2. Prawidłowo załóż wewnętrzną podkładkę
kołnierzową (d) na wrzeciono (b) (rys. 4).
3. Załóż tarczę (n) na podkładkę kołnierzową (d).
Gdy tarcza zawiera środkową wypukłość (l),
musi ona być zwrócona w stronę podkładki
kołnierzowej (d).
4. Nakręć zewnętrzną nakrętkę mocującą (e) na
wrzeciono (b) (rys. 5):
a. przy zakładaniu tarczy szlifierskiej
odsadzenie nakrętki mocującej (e) musi być
zwrócone w stronę tarczy (rys. 5A);
b. przy zakładaniu tarczy tnącej odsadzenie
nakrętki mocującej (e) musi być zwrócone
na zewnątrz (rys. 5B).
5. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (a) i obróć
wrzeciono (b) aż do zablokowania.
6. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (e).
7. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
8. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (e).
WSKAZÓWKA: szlifowanie krawędziowe może
być wykonane tarczą typ 27, która do tego celu
została skonstruowana i przeznaczona. Tarcza
o grubości 6 mm jest przeznaczona do szlifowania
powierzchni, podczas gdy tarcze 3 mm do
szlifowania krawędziowego. Cięcie mogą być
dokonane tarczą typ1 i osłoną typ 1.
Zakładanie szczotek
drucianych i szczotek
drucianych tarczowych
Szczotki druciane garnkowe lub szczotki druciane
tarczowe są przykręcane bezpośrednio na
wrzeciono bez użycia podkładek. Używaj tylko
szczotek garnkowych lub tarczowych z piastą
z gwintem M14. W przypadku stosowania szczotek
drucianych niezbędna jest osłona typ 27.
UWAGA: przy obchodzeniu się ze
szczotkami drucianymi zakładaj
rękawice ochronne. Szczotki mogą
być ostre.
UWAGA: szczotki tarczowe lub
szczotki garnkowe nie powinny
podczas montażu lub pracy dotykać
osłony. Może wystąpić niezauważalne
uszkodzenie osprzętu, poprzez które
mogą odłamać się druty lub tarcza lub
garnek.
1. Przykręć tarczę ręcznie na wrzecionie.
2. Przyciśnij przycisk blokady wrzeciona
i przykręć mocno tarczę przy pomocy klucza
do piasty szczotki tarczowej lub garnkowej.
3. W celu odłączenia tarczy przeprowadź w/w
postępowanie w odwrotnej kolejności.
WSKAZÓWKA: jeśli piasta tarczy
nie jest mocno osadzona, zanim
urządzenie zostanie wyłączone,
może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia lub tarczy.
Wymian talerza polerującego/
tarczy szlifierskiej piaskowej
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
2. Zdejmij tylną podkładkę (d)
3. Załóż talerz polerski gumowany prawidłowo na
wrzeciono (b)
4. Załóż tarczę szlifierską piaskową na krążek
gumowany.
5. Przykręć nakrętkę mocującą (e) na wrzeciono.
Osadzenie nakrętki mocującej (h) musi być
zwrócone na talerz gumowany.
6. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (a) i obróć
wrzeciono (b) aż do zablokowania.
7. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (e).
8. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
9. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (e).
Montaż szczotki drucianej
garnkowej
Szczotkę drucianą garnkową nakręć bezpośrednio
na wrzeciono bez użycia podkładki kołnierzowej
i nakrętki mocującej.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Załóż odpowiednią osłonę i tarczę szlifierską
lub tnącą. Nie używaj nadmiernie zużytych
tarcz.
• Upewnij się, czy wewnętrzna podkładka
kołnierzowa i zewnętrzna nakrętka mocująca
są prawidłowo osadzone.
• Sprawdź, czy tarcza szlifierska lub tnąca
obraca się w kierunku strzałek na osłonie
i szlifierce.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy wszystkie materiały
przeznaczone do szlifowania lub
cięcia są dobrze zamocowane.
• Zabezpiecz i umocuj przedmiot
obrabiany. Zabezpiecz przedmiot
obrabiany w urządzeniu
przytrzymującym lub imadle na
stabilnym podłożu. Przedmiot
obrabiany musi być mocno ułożony
i zabezpieczony, aby nie poruszał się
i pozwolił utrzymać kontrolę.
• Tylko lekko naciskaj na szlifierkę.
Nie wywieraj bocznego nacisku na
tarczę.
• Unikaj przeciążania elektronarzędzia.
Gdyby szlifierka za bardzo się
13
nagrzała, pozostaw ją załączoną
przez kilka minut na biegu jałowym.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną (c),
a drugą - za obudowę szlifierki, tak jak pokazano
na rysunku 1.
Wyłącznik
UWAGA: trzymaj mocno dodatkową
rękojeść i korpus szlifierki, aby nie
utracić kontroli nad urządzeniem
podczas startu i pracy, aż tarcza lub
osprzęt zakończy obroty. Upewnij
się, że tarcza zatrzymała się zanim
odłożysz urządzenie.
WSKAZÓWKA: aby uniknąć nieoczekiwanego
poruszenia urządzenia, nie włączaj go i wyłączaj
pod obciążeniem. Pozwól urządzeniu przyspieszyć
do pełnej prędkości obrotowej, zanim chwycisz
za przedmiot obrabiany. Podnieś urządzenie
z powierzchni, zanim je wyłączysz. Zatrzymaj
urządzenie, zanim je odłożysz.
WYŁĄCZNIK PRZESUWNY (RYS.3)
OSTRZEŻENIE: zanim podłączysz
urządzenie do zasilania upewnij
się, że wyłącznik jest w pozycji
wyłączonej, poprzez naciśnięcie tylnej
części wyłącznika i zwolnienie go.
Upewnij się jak opisano powyżej, że
wyłącznik jest w pozycji wyłączonej,
jeśli zasilanie zostało przerwane, np.
poprzez aktywację bezpiecznika,
omyłkowe wysunięcie z gniazdka lub
przerwę w dostawie prądu. Urządzenie
wystartuje nieoczekiwanie, jeśli
wyłącznik jest zablokowany, podczas
gdy zasilanie jest podłączone.
Aby urządzenie załączyć przesuń wyłącznik
przesuwny (g) w kierunku przodu urządzenia. Aby
wyłączyć narzędzie zwolnij wyłącznik. Do trybu
pracy ciągłej
14
przesuń wyłącznik w kierunku przodu urządzenia
i wciśnij przednią część wyłącznika do środka. By
wyłączyć szlifierkę z trybu pracy ciągłej, naciśnij
tylną część wyłącznika i zwolnij go.
Blokada wrzeciona (rys. 1)
Blokada wrzeciona (a) zapobiega obracaniu się
wrzeciona podczas wymiany tarczy. Przycisk
blokady wrzeciona wolno naciskać tylko przy
wyłączonej i odłączonej od sieci szlifierce oraz
całkowicie zatrzymanej tarczy.
WSKAZÓWKA: By nie uszkodzić
szlifierki, nigdy nie naciskaj przycisku
blokady wrzeciona podczas
pracy. Mogłoby to doprowadzić
do uszkodzenia elektronarzędzia
i odkręcenia narzędzia roboczego, co
grozi doznaniem urazu.
By zablokować wrzeciono, wciśnij przycisk blokady
i obróć wrzeciono do oporu.
Obróbka metalu
Przy obróbce metalu stosuj wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy, by zminimalizować ryzyko
porażenia prądem elektrycznym, które stwarza pył
metalowy.
W razie zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego oddaj szlifierkę do autoryzowanego
warsztatu naprawczego DEWALT.
OSTRZEŻENIE: W ekstremalnych
warunkach pracy przy obróbce
metalu istnieje niebezpieczeństwo
gromadzenia się przewodzącego
pyłu we wnętrzu obudowy maszyny.
Może on doprowadzić do naruszenia
izolacji ochronnej, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
By nie dopuścić do gromadzenia się pyłu
metalowego we wnętrzu maszyny, zalecamy
codziennie czyścić szczeliny wentylacyjne. Patrz
punkt Konserwacja.
Zastosowanie tarcz ściernych
lamelowych
OSTRZEŻENIE: Wydzielanie się pyłu
metalowego. Intensywne użytkowanie
tarcz ściernych lamelowych do obróbki
metalu zwiększa niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
By zmniejszyć to zagrożenie, stosuj
wyłącznik ochronny różnicowoprądowy i codziennie czyść szczeliny
wentylacyjne, przedmuchując je
sprężonym powietrzem zgodnie
z instrukcją konserwacji.
KONSERWACJA
Szlifierka kątowa firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Samowyłączające szczotki
węglowe
W razie prawie całkowitego zużycia szczotek
węglowych następuje automatyczne wyłączenie
silnika. Szlifierkę należy wtedy usprawnić, ale
nie przewidziano wymiany szczotek węglowych
przez użytkownika. Oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
Smarowanie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Czyszczenie
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
Informację o najbliższym autoryzowanym
punkcie serwisowym otrzymasz w miejscowym
przedstawicielstwie handlowym DEWALT, którego
adres został zamieszczony w części końcowej
tej instrukcji. Alternatywna lista autoryzowanych
punktów serwisowych oraz wyczerpująca
informacja o obsłudze klienta znajduje się również
pod adresem internetowym: www.2helpU.com.
15
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza
szlifierska
wypukła
OSŁONA TYP 27
Osłona typ 27
Tarcza ścierna
lamelowa
Szczotka
druciana
tarczowa
Podkładka kołnierzowa
Tarcza wypukła typ 27
Nakrętka mocująca
Szczotka
druciana
tarczowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana tarczowa
Szczotka
druciana
garnkowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana
Talerz polerski/
papier ścierny
piaskowy
Osłona typ 27
Gumowy talerz polerski
Krążek papieru ściernego
piaskowego
Nakrętka mocująca
16
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza do cięcia
muru
OSŁONA TYP 1
Osłona typ 1
Tarcza do cięcia
metalu
Podkładka kołnierzowa
Tarcza tnąca
diamentowa
Tarcza tnąca
OSŁONA TYP 1
OR
Nakrętka mocująca
OSŁONA TYP 27
BEZ OSŁONY
Krążek
szmaciany do
polerowania
17
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00199666 - 29-01-2013
18
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising