D27111 | DeWalt D27111 CROSSCUT, MITRE SAW Type 2 instruction manual

372001 - 55 EST
D27111
D27112
Eesti keel
(Originaaljuhend)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
27
2
1
2
16
17
18
3
4
5
6
7
15
14
13
8
9
10
12
11
A1
19 20 21
22
23
26
76
25
24
A2
3
28
27
A4
A3
19
2
26 13
26
B
A5
36
36
38
37
D
C
21
40
39
20
E
4
F1
17 18 15
42
37
43
45
38
37
38
75
F2
F3
45 46
3
43
44
23
47
5
F4
F5
9
10
G1
11
G2
50
48
G3
13 49 45
G4
50
5
10
12 51 52
53
54
I
H
48
15
J1
13 49 45
J2
57
56
14
55
J3
J4
58 13
56
61
J5
6
59
K1
60
6
62
L
K2
63
20
20
2 mm
5 mm
M2
M1
22
22
69
64
65
66
66
N2
N1
22
70
67
68
N3
N4
66
7
71
72
O
P
18
Q
R
73
T
S
74
8
74
74
U
8
V
2
1
27
3
W
9
EESTI KEEL
LAUALE PAIGALDATAV EERUNGISAAG
D27111/D27112
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus
ja innovatsioon teevad DEWALT ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Väljundvõimsus
Saeketta max kiirus
Ketta läbimõõt
Ketta ava
Ketta keha paksus
Kiilnoa paksus
Kiilnoa kõvadus
Ketta seiskumisaeg
Kaal
Lõikeulatused
Eerungisae režiim
Eerung
(max asendid)
Kaldlõige
(max asendid)
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
230
2
1500
1,100
2950
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
26,5
D27112 D27112-LX
230
115
2
2
1600
1600
933
869
3300
3300
305
305
30
30
1,8
1,8
2
2
43 ± 5 43 ± 5
< 10,0 < 10,0
24
24
vasak 50°
parem 60°
50°
60°
50°
60°
vasak 48°
parem 0°
48°
0°
48°
0°
Maksimaalne ristlõike
võimsus 90°/90° juures mm 220 x 90 285 x 90 285 x 90
Max lõikelaius 45° eerungi juures
max kõrgus 90 mm
mm 155
201
201
Max lõikelaius 45° eerungi juures
max kõrgus 50 mm
mm 220
285
285
Saagimispingi režiim
Max lõikesügavus
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus K)
LWA (helivõimsus)
10
mm
0-51
0-51
0-51
dB(A) 95,0
97,0
97,0
dB(A) 3,1
dB(A) 107,0
2,9
109,0
2,9
109,0
KWA (helivõimsuse
määramatus K)
dB(A) 3,0
3,1
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 61029-1 ja EN 61029-2-11:
Vibratsioonitugevus ah
ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 61029 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Deklareeritud
vibratsioonitase kehtib tööriista
põhirakendusalade kohta. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit,
vooluvõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa 230 V tööriistad 13 A, pistik
Ühendkuningriik ja Iirimaa 115 V tööriist 16 amprit,
vooluvõrk
MÄRKUS: Seade on mõeldud ühendamiseks
elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
näivtakistus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis)
on 0,32 Ω.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele
EESTI KEEL
nõudele. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi
näivtakistust liitumiskohas elektrifirmalt.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D27111/D27112
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2012
Ohutusjuhised
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need
juhised läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas.
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoidke tööala hästi valgustatuna
(250 - 300 lux). Ärge kasutage tööriista
tule- ja plahvatusohtlikes kohtades, näiteks
tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel
äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus,
tekib metallipuru jne) saab elektriohutust
suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel
(eriti lastel) puudutada tööriista või
pikenduskaablit ning hoidke nad tööalast
eemal.
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad
hoiule.
Kui tööriistu ei kasutata, peavad need olema
väljaspool laste käeulatust kuivas kohas
kindlalt luku taga.
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
7. Kasutage õiget tööriista.
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega
tööd, mille jaoks on mõeldud võimsad
tööriistad. Ärge kasutage tööriistu muuks kui
11
EESTI KEEL
ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige
ketassaega puuoksi ega tüvesid.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade
külge kinni. Väljas töötamisel on soovitatav
kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke
pikkade juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või
arstimite mõju all olles.
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
20. Kontrollige kahjustunud osade
puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa
on kahjustatud, peab selle parandama või
välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a.
juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud
teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada
volitatud teeninduskeskusel.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada.
Ärge proovige teha ise parandustöid.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist
ja teravatest servadest. Mitte kunagi ärge
kandke tööriista toitekaablist hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil
mõlemad käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
21. Laske oma tööriist remontida
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid
võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud
originaalvaruosi kasutades; vastasel korral
võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist
ning tarvikute (näiteks terad, otsakud ja
lõikurid) vahetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
12
Lauale paigaldatavate
eerungisaagide täiendavad
ohutuseeskirjad
•
See masin on varustatud spetsiaalselt
konfigureeritud toitejuhtmega (M-tüübi
EESTI KEEL
tarvik). Kui toitejuhe on kahjustatud või
muidu defektiga, tuleb see tootja või
muud volitatud remondiagendi poolt välja
vahetada.
•
Enne töö algust veenduge, et kõik
lukustusnupud ja fikseerimishoovad on
kinni.
•
Ärge kunagi kasutage saagi ilma
kinnitamata kaitseteta, eriti pärast režiimi
muutmist. Tagage, et kaitsed on heas
töökorras ja hästi hooldatud.
•
Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe
lähedale, kui saag on ühendatud
vooluvõrku.
•
Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti
liikuvat seadet tööriista või muu eseme
surumisega vastu saeketast; see võib
põhjustada tahtmatult raske õnnetuse.
•
Enne mis tahes tarvikute kasutamist
lugege kasutusjuhendit. Tarvikute vale
kasutamine võib põhjustada kahjustusi.
•
Saeketta kaitsetõuseb automaatselt,
kui konsool tuuakse alla; see läheb
alla saeketta kohale, kui tõsta konsool
üles. Kaitset võib tõsta käsitsi saeketta
paigaldamisel ja eemaldamisel ning sae
kontrollimisel. Mitte kunagi ärge tõstke
saeketta kaitset käsitsi, kui saag ei ole
välja lülitatud.
•
Hooldage seadet ümbritsevat ala
korralikult ning eemaldage sellelt lahtine
materjal, näiteks laastud ja äralõigatud
tükid.
•
Kontrollige regulaarselt, et mootori
ventilatsiooniavad on puhtad ja vabad
laastudest.
•
Enne hooldustööde tegemist ja
saeketta vahetamist eemaldage seade
vooluvõrgust.
•
Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
•
Eerungi, kaldlõigete või
ühendeerungilõigete sooritamisel
reguleerige liugeerungi latti, tagamaks
kasutusalale sobiva vahe (joonis P).
•
Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
•
Tagage, et saekettale märgitud kiirus on
vähemalt võrdne andmesildile märgitud
kiirusega.
•
•
Kandke alati sobivaid kindaid, kui käsitsete
saekettaid ja raskeid materjale.
Sae töötades ärge eemaldage
lõiketerade lähedalt hööveldamisjääke või
materjalitükke.
•
•
Enne kasutamist veenduge, et saeketas
on korralikult kinnitatud.
Kontrollige enne töö alustamist, et masin
oleks paigaldatud tasasele ja piisavalt
stabiilsele pinnale.
•
Veenduge, et saeketas pöörleb õiges
suunas.
•
Mitte kunagi ärge saagige kergeid
sulameid, eriti magneesiumisulameid.
•
Hoidke saeketas teravana.
•
Ärge kasutage abrasiivseid ega
teemantsaekettaid.
•
Ärge kasutage soovitatust suurema
ega väiksema läbimõõduga saekettaid.
•Ärge kasutage vahepukse saelehe
sobitamiseks spindlile. Sobiva saeketta
kohta vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
kindlaks määratud saekettaid, mis
vastavad standardile EN 847-1.
•
Õnnetuse või seadme tõrke korral
lülitage seade kohe välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
•
Teatage tekkinud tõrkest ning tähistage
seade sobival viisil, et vältida teiste
inimeste töötamast vigase seadmega.
•
Kui saeketas kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade
välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Eemaldage detail ja veenduge, et
saeketas liigub vabalt. Lülitage seade
sisse ja alustage saagimist uuesti
väiksemat jõudu rakendades.
•
Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saeketaste kasutamist.
•
Ärge kasutage saekettaid, mis on toodetud
KIIRLÕIKETERAST (HSS).
•
Ärge kasutage saekettaid, mis
on kahjustunud, mõranenud või
deformeerunud.
•
Tagage, et teie seisate alati lõikejoonest
vasakul või paremal.
•
Enne lüliti vabastamist tõstke saeketas
detailis olevast pilust välja.
•
Tagage piisav üld- või kohtvalgustus.
•
Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit
mootori võlli toetamiseks.
•
Tagage operaatori piisav ettevalmistus
masina kasutamiseks ja reguleerimiseks.
13
EESTI KEEL
•
Kiilnuga ei tohi olla paksem kui saeketta
soone laius ning mitte peenem kui
saeketta keha.
•
Veenduge, et leht keerleb õiges suunas ja
et hambad on saepingi esikülje suunas.
- töödeldava materjali tüüpi (laastuplaat
tekitab puidust rohkem tolmu);
•
Enne töö algust veenduge, et kõik
fikseerimishoovad on kinni.
- saeketta korrektne reguleerimine;
•
- tagage kohaliku äratõmbe ja
tõmbekappide, tõkestite ja kanalite
korrektne reguleerimine;
Veenduge, et kiilnuga on õige kaugusega
lehest – maksimaalselt 5 mm.
•
Hoidke käed saelehe liikumisrajast eemal.
•
Katkestage sae ühendus vooluvõrguga
enne ketaste vahetamist või hoolduse
läbiviimist.
•
Lülitage masin välja, kui see on
järelevalveta.
•
Puidu saagimisel ühendage saega
tolmueemaldi. Arvestage alati tolmuga
kokkupuute tegureid, nagu näiteks:
- tolmueemaldi õhu kiirusega pole alla
20 m/s
•
Veenduge, et kõik lehed ja äärikud on
puhtad ning rõnga süvendatud küljed on
vastu lehte. Pingutage sae võlli mutrit.
•
Kasutage alati tõukepulka ning ärge
asetage käsi lõikamise ajal saekettale
lähemal kui 150 mm.
•
Kasutage ainult teravaid ja hästi hooldatud
saekettaid.
•
Ärge sirutage saelehe taha.
•
Hoidke tõukepulk alati oma kohal, kui see
pole kasutusel.
•
Ärge seiske seadme peal.
•
Transportimisel tuleb tagada, et
sae saelehe ülaosa on kaetud, nt
kaitsekattega.
•
Ärge kasutage ülemist kaitsekatet
käitlemiseks või transportimiseks.
•
Reguleerige liuglatt õigesti, et vältida
kokkupuudet ülemise kaitsmega.
•
Kontrollige, et pink oleks kindlalt
kinnitatud.
•
Ärge kasutage saagi muude materjalide
lõikamiseks peale puidu.
•
Soonimine, valtsimine ja kanalite lõikamine
pole lubatud.
•
Tagage, et konsool on kindlalt kinnitatud,
kui saete saagimispingi režiimil. Kasutage
masinat ainult juhul, kui saepingi laud on
horisontaalses asendis.
•
Ärge püüdke töötada muu kui etteantud
pingega.
•
Ärge kandke lehele selle töötamise ajal
määrdeid.
•
Tagage, et kõrvalseisjad ei seisa masina
taga.
•
Kinnitage oma turvalisuse tagamiseks
seade alati tööpingile, kasutades polte
läbimõõduga 8 mm ja pikkusega 80 mm.
Täiendavad ohutuseeskirjad
universaalketassae režiimi
jaoks
•
Asendage kulumise korral pingi vahetükk.
•
Vertikaalsete sirgete ristlõigete
sooritamisel reguleerige liuglatt õigesti,
et tagada kuni 5 mm vahe saeketta ja lati
vahel.
•
Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma
laua vahetükita.
•
Ärge kunagi lõigake, kui kiilnuga ja/või
ülemine kaitsekate on eemaldatud.
•
•
Kasutage alati tõukepulka. Ärge kunagi
lõigake alla 30 mm töödetaili.
Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on
kindlalt fikseeritud.
•
•
Lisatoeta on masin projekteeritud
kandma järgmiste maksimummõõtmetega
töödetaile:
Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhastusega hooldustöid, kui seade veel töötab ja
kui sae pea ei ole algasendis.
•
Tagage, et saeketta ülaosa on valitud
kõrgusel täielikult fikseeritud. Ärge kunagi
eemaldage ülemist saeketta kaitsekatet,
kui kasutate masinat eerungisae režiimis.
•
Mitte kunagi ärge saagige lühemaid
detaile kui 160 mm.
Eerungisae režiim
- Kõrgus 51 mm x laius 500 mm x pikkus
700 mm.
- Suuremad töödetailid tuleb toestada
sobiva lisalauaga.
14
EESTI KEEL
•
Lisatoeta on masin projekteeritud
kandma järgmiste maksimummõõtmetega
töödetaile:
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
D27111
Ohutu kasutamise hoiatus
– Kõrgus 90 mm x laius 220 mm x pikkus
550 mm.
D27112
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit
– Kõrgus 90 mm x laius 285 mm x pikkus
550 mm.
– Suuremad töödetailid tuleb toestada
sobiva lisalauaga.
•
Kui kasutada saagimispingi režiimi,
tuleb tagada, et ülemised ja alumised
kaitsekatted on oma kohal ja töötavad
hästi. Ärge kunagi kasutage masinat,
kui saepingi laud pole horisontaalses
asendis.
Kinnitage töödetail alati kindlalt.
Muud ohud
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
- pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva saelehe katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
- Vigastuse oht saeketta vahetamisel.
- Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
- Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
- Kõrvalseisjatele lennanud detailist tingitud
vigastusohu risk.
- Õnnetusoht, mis on tingitud lendavatest
metalliosakestst, kui lõigata latti.
- Tuleoht, mis tuleneb äärmuslikust
tolmukogusest, kui regulaarselt ei
koristata.
- Kontrollimata olukordade oht, kui
kasutatakse keskkonnatemperatuuril, mis
jääb alla -10 °C või üle +45 °C.
Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:
- lõigatav materjal
- saelehe tüüp
- etteandejõud
Tolmuga kokkupuudet mõjutavad järgmised
tegurid:
- kulunud saeleht
- tolmueemaldi õhu kiirusega alla 20 m/s
- töödetaili ebatäpne juhtimine
Kui kasutate eerungisae režiimi, tuleb
veenduda, et ülemine kaitsekate on
oma kohal ja töötab nõuetekohaselt.
Tagage, et saepingi laud on kõrgeimas
asendis.
Kui teete eerungisae režiimis
liuglõikeid, tuleb järgida lõigus
Liuglõigete tegeminekirjeldatud
juhiseid.
Kandekoht.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS A2)
Kuupäevakood (76), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Lauale paigaldatav eerungisaag
1 Saeleht
1 Paralleelne juhtlatt
1 Ülemine saelehe kaitse
1 Tõukepulk
1 Tolmukogumisport (joonis V)
1 T30 tähtvõti
1 T40 tähtvõti
1 Materjali pitskruvi
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
15
EESTI KEEL
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A1 - A4)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
Joonis A1
1 Toitelüliti
2 Töökäepide
3 pea vabastushoob
4 täiendav saepingi laua lukustusnupp
5 Eest alumine liikuv saeketta kaitsekate
6 Parema käe poolne juhtlatt
7 fikseeritud laud
8 Lõhikplaat
9 eerungi riiv
10 eerungi hoob
11 Pöördlaud/eerungi haru
12 eerungi skaala
13 Vasaku käe poolne juhtlatt
14 Kaldenurga skaala
15 kaldenurga kinnitushoob
16 Saepingi laua lukustusnupp
17 Pea lukustustihvt
18 Reelingu lukustusnupp
Joonis A2
19 saepingi laud
20 Kiilnuga
21 Ülemine saelehe kaitse
22 Paralleelne juhtlatt
23 Tõukepulga asukoht
24 Tagant alumine liikuv saeketta kaitsekate
25 lisaseadmete kinnitusaugud
26 Lohk käe jaoks
76 Kuupäevakood
Lisavarustus
Joonis A3
27 materjali pitskruvi
Joonis A4
28 jalad
KASUTUSOTSTARVE
Teie D27111/D27112 lauale paigaldatav
eerungisaag on arendatu välja professionaalseks
rakendamiseks. Suure täpsusega masinat
saab kergesti ja kiiresti seadistada ristlõikeks,
16
kaldlõikeks, eerungiks või kombineeritud
eerungiks.
Seade on mõeldud professionaalseks
rakendamiseks karbiidhammastega saekettaga,
mille nimiläbimõõt on 305 mm.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Needlauale paigaldatavad eerungisaed on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
muuks kui ettenähtud otstarbeks.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
D27111
•See masin kuulub klassi I; seetõttu on vajalik
maandatud ühendus.
D27112
See DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 61029; seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
EESTI KEEL
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
• Ühendage roheline/kollane juhe
maandusklemmiga (vaid D27111)
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta (vaid D27112).
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Toitepistiku ühendamine
115 V seadmega
(vaid Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Pistikut tohib paigaldada pädev tehnik.
Kahtluse korral pöörduge volitatud DEWALTI
remonditöökotta või kvalifitseeritud elektriku
poole.
Pistik peaks vastama standardile BS EN 60309
(BS4343), 16 amprit, maanduskontakt asendis
4h.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
KOKKUPANEMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lahtipakkimine(joonis B)
• Võtke saag pakendist ettevaatlikult välja.
• Vabastage reelingu lukustusnupp (18) ja
vajutage sae pea tagasi, et see tagumises
asendis lukustuks.
• Lukustage laud (19) kõrgeimas asendis.
• Vajutage alla juhtimiskäepide (2) ja tõmmake
välja lukustamiskäepide (17), nagu näidatud.
• Vabastage ettevaatlikult allapoole suunatud
surve ja laske peal tõusta täiskõrgusele.
Pingile kinnitamine (joonis C)
• Seadme jalgades on augud (36), mis
võimaldavad seadme paigaldada tööpingile.
Auke on kahe erineva suurusega, mis
võimaldab kasutada erineva läbimõõduga
polte. Kasutage vaid ühte auku, mõlemat
ei ole tarvis kasutada. Soovitame kasutada
polte läbimõõduga 8 mm ja pikkusega 80 mm.
Kinnitage saag kindlalt, et vältida selle
liikumist. Ümberpaigutamise võimalduseks
võib tööriista kinnitada 12,5 mm paksusele
või paksemale vineerile, mille võib seejärel
kinnitada pitskruvidega tööalusele või viia
teise kohta ja uuesti kinnitada.
• Sae kinnitamisel vineeritüki külge veenduge,
et kinnituskruvid ei tule teiselt poolt välja.
Vineeritükk peab olema tihedalt vastu tööalust.
Sae kinnitamisel mis tahes tööpinna külge
kasutage ainult kinnituseendeid, milles
asuvad kinnituskruvide augud. Teiste kohtade
kasutamine kinnitamiseks takistab sae õiget
tööd.
• Kinnijäämise või ebatäpsuse vältimiseks
veenduge, et kinnituspind ei oleks kõver ega
muul moel ebatasane. Kui saag kõigub alusel,
asetage ühe saejala alla õhuke tükk materjali,
nii et saag seisab kinnituspinnal kindlalt.
Kinnitustööriistade hoiustamine (joonis D)
Masinaga koos varustatakse järgmiste
tööriistadega:
1 T30 tähtvõti (37)
1 T40 tähtvõti (38)
• Hoiustage kindlasti tööriistad iga kord kui olete
neid koostes või reguleerimisel kasutanud.
Ülemise lehe kaitsekatte paigaldamine
(joonis E)
Ülemine kettakate (21) on loodud kiireks ja
lihtsaks kinnitamiseks kiilnoa (20) külge, kui
masin on saagimispingi režiimi jaoks üles seatud.
• Vabastage polt (39) ja jätke mutter (40)
heksagonaalsesse süvendisse.
• Hoides kaitsekatet vertikaalselt, joondage pilu
kaitsekatte taga kiilnoaga.
• Langetage kaitsekate üle kiilnoa (20)
veendumaks, et poldi võll siseneb süvendisse.
17
EESTI KEEL
• Keerake kaitsekate horisontaalsesse
asendisse, mis lukustab kaitsekatte kiilnoa
külge.
• Sisestage polt (39) avasse ja pingutage
spetsiaalse momendimõõtevõtmega.
Saeketta paigaldamine (joonis D ja F1 - F5)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Uue saelehe hambad on
väga teravad ja võivad ohtlikud olla.
HOIATUS: Pärast ketta paigaldamist
või vahetamist veenduge alati, et
kaitsekate katab ketast täies ulatuses.
HOIATUS! Saeketast tohib välja
vahetada ainult kirjeldatud viisil.
Kasutage ainult Tehnilistes
andmetestoodud saekettaid; Kat nr:
DT4350 on soovitatav.
Uue saeketta paigaldamiseks tuleb laud
kõrgeimasse asendisse reguleerida ja saepea
tuleb ülemisse asendisse tõsta.
D27111
• Sisestage T30 tähtvõti (37) läbi ümbrise ava
(42) spindli otsa (joonis F1). Asetage T40
tähtvõti (38) ketta lukustuskruvisse (43) (joonis
F3).
• Ketta lukustuskruvil on vasakukäeline keere,
mistõttu tuleb hoida võtit tugevalt, keerata
päripäeva vabastamiseks.
• Vajutage alla pea luku vabastamise hoob (3),
et vabastada alumine kaitse (5 ja 23), seejärel
tõstke alumine kaitse nii kaugele kui võimalik
(joonis F4).
• Eemaldage saeketta kinnituskruvi (43) ja
välimine võllirõngas (44) (joonis F5).
• Veenduge, et siseäärik ja mõlemad ketta
küljed on puhtad ja tolmuvabad.
• Paigaldage saeketas (45) õla (46) peale, mis
on tihedalt vastu sisemist võllirõngast (47),
veendudes, et saeketta alumisel serval on
hambad suunatud sae tagumise osa poole
(kasutajast eemale).
18
• Viige ketas ettevaatlikult asendisse ja
vabastage alumise ketta kaitse.
• Paigaldage välimine võllirõngas.
• Keerake saeketta kinnituskruvi (43) kinni,
keerates seda vastupäeva ja hoides teise
käega tähtvõtit kindlalt asendis.
• Asetage tähtvõti nende hoiukohta (joonis D).
D27112
• Vajutage spindli lukustusnuppu (75), et
lukustada saeketas asendisse (joonis F2).
• Asetage T40 tähtvõti (38) ketta
lukustuskruvisse (43) (joonis F3).
• Ketta lukustuskruvil on vasakukäeline keere,
mistõttu tuleb hoida võtit tugevalt, keerata
päripäeva vabastamiseks.
• Vajutage alla pea luku vabastamise hoob (3),
et vabastada alumine kaitse (5 ja 23), seejärel
tõstke alumine kaitse nii kaugele kui võimalik
(joonis F4).
Eemaldage saeketta kinnituskruvi (43) ja
välimine võllirõngas (44) (joonis F5).
• Veenduge, et siseäärik ja mõlemad ketta
küljed on puhtad ja tolmuvabad.
• Paigaldage saeketas (45) õla (46) peale, mis
on tihedalt vastu sisemist võllirõngast (47),
veendudes, et saeketta alumisel serval on
hambad suunatud sae tagumise osa poole
(kasutajast eemale).
• Viige ketas ettevaatlikult asendisse ja
vabastage alumise ketta kaitse.
• Paigaldage välimine võllirõngas.
• Keerake saeketta kinnituskruvi (43) kinni,
keerates seda vastupäeva ja hoides spindli
lukustusnuppu (75).
• Asetage tähtvõti nende hoiukohta (joonis F2).
Reguleerimine
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Saeketta reguleerimine (joonis F5)
Kui saeketas käivitamise ja seiskamise ajal
väriseb, siis reguleerige seda järgmiselt.
EESTI KEEL
• Keerake lahti võlli krae (44) kruvi ja keerake
saeketast (45) veerand pööret.
• Keerake kruvi taas kinni ja kontrollige, kas
saeketas veel väriseb.
• Korrake eeltoodud samme, kuni saeketta värin
on kõrvaldatud.
Eerungisae režiimi reguleerimine
Eerungisaag on tehases täpselt reguleeritud. Kui
transportimise, käitlemise või muu põhjuse tõttu
tuleb saagi uuesti reguleerida, järgige allpool
toodud samme. Pärast reguleerimist peaks saag
jääma täpseks.
Saeketta kontrollimine ja reguleerimine lati
järgi (joonis G1–G4)
• Vabastage eerungi lukustushoob (10) ja
vajutage eerungipiirikut (9), et vabastada
eerungikonsool (11).
• Pöörake eerungi haru, kuni riiv leiab selle 0°
eerungi asendist. Ärge pingutage hoova.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (48).
• Asetage nurgik (49) vastu lati vasakut külge
(13) ja saeketast (45) (joonis G3).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
Keerake lahti kruvid (50) ja nihutage skaalat/
eerungi haru agregaati vasakule või paremale
või kuni saeketas on 90° nurga all mõõdetuna
nurgikuga.
• Keerake kruvid (50) uuesti kinni. Ärge pöörake
eerunginäidiku näidule praegu tähelepanu.
Reguleerige eerunginäidikut (joonis G1, G2
ja H)
• Vabastage eerungi lukustushoob (10) ja
vajutage eerungipiirikut (9), et vabastada
eerungikonsool (11).
• Liigutage eerungikonsooli, et seada
eerunginäidik (51) nullasendisse, nagu
näidatud joonisel H.
• Laske vabastatud eerungihoova juures
eerungifiksaatoril oma kohal fikseeruda,
pöörates eerungikonsooli nullpunktist mööda.
• Vaadake näidikut (51) ja eerungiskaalat (12).
Kui näidik ei näita täpselt null, keerake lahti
kruvi (52), liigutage näidikut, nii et see näitab
0°, ning keerake kruvi kinni.
Eerungiluku/piiriku varda reguleerimine
(joonis I)
Kui sae alust saab liigutada, samal ajal kui
eerungi hoob (10) on lukustatud asendis, siis
tuleb reguleerida eerungiluku/piiriku varrast (53).
• Vabastage eerungi hoob (10).
• Kinnitage täielikult eerungiluku/piiriku varras
(53), kasutades kruvikeerajat (54). Seejärel
vabastage varras veerandilise keerme võrra.
• Kontrollige, ega laud ei liigu, kui hoob (10) on
lukustatud juhusliku (mitte eelnevalt seatud)
nurga all.
Saeketta kontrollimine ja reguleerimine laua
järgi (joonis J1–J4)
• Vabastage kalde fikseerimise nupp (15).
• Vajutage saepead paremale, tagamaks, et see
on täiesti vertikaalne, ja keerake kaldenurga
riivi käepide kinni.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (48).
• Asetage nurgik (49) lauale ning vastu
saeketast (45) (joonis J2).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (15)
ja keerake vertikaalasendi reguleerimise
fiksaatorkruvi (55) sisse või välja kuni
saeketas on nurgikuga mõõdetuna 90° nurga
all.
• Kui kaldenäidik (56) ei näita kaldeskaalal (14)
nulli, keerake lahti näidiku kinnituskruvi (57) ja
nihutage näidikut vastavalt vajadusele.
Tõkke reguleerimine (joonis K1 ja K2)
Tõkke ülemist vasakut osa on võimalik
reguleerida vasakule, nii et saagi oleks võimalik
pöörata 45° vasakule ja paremale. Tõkke (13)
reguleerimine:
• Vabastage plastmassist nupp (58) ja nihutage
tõket vasakule.
• Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige
vahekaugust. Reguleerige tõket nii, et see
19
EESTI KEEL
oleks saekettale võimalikult lähedal ja toetaks
maksimaalselt detaili, kuid ei takistaks
konsooli üles ja alla liikumist.
• Keerake nupp kõvasti kinni.
HOIATUS: Saagimisel tekkiv tolm
võib ummistada juhiku sooned (59).
Puhastage need pulga või madala
surve all oleva õhuga.
Tõkkest paremal olevaid liikuivad osi saab
reguleerida, et tagada maksimaalne tugi detailile
tera lähedal, samal ajal võimaldades sael
keerata 45° võrra vasakule. Libisev kaugus on
mõlemas suunas peatustega piiratud. Tõkke (6)
reguleerimine:
• Vabastage tiibmutter (60), et vabastada tõke
(6).
• Libistage tõke vasakule.
• Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige
vahekaugust. Reguleerige tõket nii, et see
oleks saekettale võimalikult lähedal ja toetaks
maksimaalselt detaili, kuid ei takistaks
konsooli üles ja alla liikumist.
• Pingutage tiibmutter (60), et kinnitada tõke
oma kohale.
Kaldenurga kontrollimine ja reguleerimine
(joonised J1, J5 ja K1)
• Vabastage vasakpoolse tõkke kinnitusnupp
(58) ja lükake vasakupoolse tõkke ülemine
osa nii kaugele vasakule, kui see läheb.
• Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (15)
ja kallutage saepead vasakule. See on 45°
kaldenurga asend.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake fiksaatorikruvi (61) vastavalt
vajadusele sisse või välja kuni osuti (56)
näitab 45°.
HOIATUS: Antud reguleerimise
käigus on soovitatav kanda saepea
raskust seda hoides. See lihtsustab
reguleerkruvi keeramist.
Juhtsiinide reguleerimine (joonis L)
• Kontrollige regulaarselt reelinguid
vahekauguse suhtes.
• Vahekauguse vähendamiseks keerate
reguleerkruvi (62) samm-sammult päripäeva,
samal ajal libistades sae pead edasi ja tagasi.
20
Saagimispingi režiimi reguleerimine
Eerungisae asendamine saagimispingi
režiimiga (joonis A1 ja A2)
• Lukustage laud (19) kõrgeimas asendis.
• Asetage ketas 0° ristlõikeasendisse koos
kinnitatud eerungihoovaga (10) (joonis A1).
• Lukustage reelingu lukustusnupp (18) nii, et
sae pea oleks tagumises asendis.
• Vajutage pea vabastamiseks mõeldud
vabastushoova (3), et langetada pea ja
vajutada lukustustihvti (17).
• Paigaldage paralleelne latt (22), nagu allpool
kirjeldatud.
Kiilnoa reguleerimine (joonis M1 ja M2)
Kiilnoa ülaosa (20) õige asend on mitte rohkem
kui 2 mm allpool saeketta kõrgeimat hammast
ja raadiusenoa korpus peab asuma kuni 5 mm
saeketta hammastest (joonis M1)
• Vabastage poldid (63), mis võimaldavad
eerunginoal liikuda üles ja alla (joonis M2).
• Lükake nuga üles või alla kuni õige asend on
saavutatud.
• Keerake kruvi (63) uuesti kinni.
Paralleelse lati paigaldamine ja reguleerimine
(joonised N1 - N4)
• Libistage klamber (64) paremalt peale (joonis
N1). Klammerdusplaat sulgub laua esikülje
tagant.
• Libistage latt (22) üles ketta vastu.
• Vajutage hoob (65) alla, et kinnitada latt oma
kohale.
• Kontrollige, et latt oleks saelehega paralleelne.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Vabastage reguleernupp (66), mis kinnitab lati
klambri lati toe külge (joonis N2).
• Reguleerige latti nii, et see oleks saekettaga
paralleelne, kontrollides lati ja saeketta
vahelist kaugust saeketta esi- ja tagaosas.
• Pärast reguleerimist keerake reguleernupp
uuesti kinni ja kontrollige uuesti, kas latt on
saekettaga paralleelne.
• Kontrollige, et näidik (67) on suunatud skaalal
nulli peale (joonis N3). Kui näidik ei näita
täpselt nulli, keerake lahti kruvi (68), liigutage
näidikut, nii et see näitab 0, ning keerake kruvi
kinni.
EESTI KEEL
Varras on pööratav: detaili saab juhtida mööda
52 mm või mööda 8 mm esikülge, et võimaldada
tõukepulga kasutamist, kui saagida õhukesi
detaile pikkupidi (joonis N4).
• 8 mm jaoks seadistamiseks vabastage
reguleernupp (66) ja libistage latt (22)
klammerdustoest (70) välja.
• Keerake latti ja kinnitage klammerdustugi
uuesti pilusse, nagu näidatud (joonis N4).
• 52 mm täispikkuses kasutamiseks, libistage
latt klammerdustoesse koos laia esiküljega
vertikaalses asendis (joonis N1).
fikseerimishoovad on kinni.
• Kinnitage detail.
• Kuigi selle saega saab saagida puitu ja
ka paljusid mitteraudmaterjale, räägitakse
neis kasutamisjuhistes ainult puidu
saagimisest. Samad juhised kehtivad ka
teiste materjalide puhul. Ärge saagige selle
saega raudmaterjale (rauda ega terast) ega
müüritist! Ärge kasutage abrasiivseid kettaid!
• Kui lõikate mittemetalseid materjale,
kasutage alati sobivat DEWALTi saeketast
koos -5° lõiketera esinurgaga. Veenduge,
et kinnitage materjali oma kohale materjali
klambriga.
HOIATUS:
• Kasutage 8 mm profiili madalata
detailide pikisaagimiseks, et
võimaldada juurdepääsu ketta ja lati
vahelt tõukepulgale.
• Kasutage kindlasti lõhikplaati. Ärge kasutage
seadet, kui lõhik on laiem kui 10 mm.
• Lati tagumine ots peaks olema
kiilnoa esiosaga ühetasa.
• Avaldage tööriistale ainult kerget survet ning
ärge avaldage saelehele küljesurvet.
Saepingi laua reguleerimine (joonis A1, A2)
Lauda (19) saab käsitsi üles ja alla nihutada
ja seda hoiavad vajalikul kõrgusel kaks
lukustusnuppu.
• Keerake nii peamised (16) kui täiendavad (4)
laua lukustusnupud lahti, aga ärge eemaldage
neid.
• Seadke laud vajalikule kõrgusele.
• Pingutage laua lukustusnuppe. Kõigepealt
pingutage põhinuppu (16), seejärel kinnitage
laud oma kohale lisanupuga (4).
Saagimispingi režiimi asendamine
eerungisaega (joonis A1 ja A2)
• Lukustage laud (19) kõrgeimas asendis.
• Vajutage alla juhtimiskäepide (2) ja tõmmake
välja lukustamiskäepide (17), nagu näidatud.
• Vabastage ettevaatlikult allapoole suunatud
surve ja laske peal tõusta täiskõrgusele.
Enne kasutamist
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge
kasutage väga kulunud saelehti. Tööriista
maksimaalne pöörlemiskiirus ei tohi ületada
saelehel oma.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
• Laske lehel vabalt saagida. Ärge kasutage
jõudu.
• Enne saagimist laske mootoril saavutada
täispöörded.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
• Tagage, et saetav materjal on kinnitatud.
• Vältige ülekoormamist.
• Eemaldage masinast alati pärast kasutamist
tolm, et tagada alumise kaitsekatte
nõuetekohane töö.
• Kui kasutate puidu või puidutooteid,
ühendage alati kõigi tööde ajaks
tolmueemaldusseade, mis vastab
asjakohastele tolmu emissiooni
puudutavatele õigusaktidele.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on
trükitud "puidutöömasinate regulatsioon 1974"s ja kõikides hilisemates muudatustes.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina asukoht
tuleb valida nii, et kasutajal oleks hea ülevaade
ning seadme ümber piisavalt vaba ruumi detaili
piiranguteta käsitsemiseks.
21
EESTI KEEL
Vibratsiooni mõju vähendamiseks hoolitsege
selle eest, et ümbritsev temperatuur ei oleks liiga
madal, seade ja tarvikud oleksid hästi hooldatud
ning detaili suurus sobiks sellele seadmele.
-
Sisse- ja väljalülitamine (joonis O)
Toitenupul on sisseehitatud kaitse
voolukatkestuse eest: kui vool mingil põhjusel
välja lülitatakse, tuleb lüliti teadlikult uuesti alla
vajutada.
• Masina sisselülitamiseks vajutage rohelist
stardinuppu (71).
• Masina väljalülitamiseks vajutage punast
stoppnuppu (72).
-
Põhilised saagimisvõtted
Lõikekvaliteet
Igasuguse lõike siledus sõltub mitmest
muutujast, nt lõigatavast materjalist. Kui liistude
ja muude täppistööde puhul on vajalik siledam
saagimine, annab soovitud tulemuse terav (60
karbiidhambaga) saeketas ning aeglasem ja
ühtlasem saagimine.
HOIATUS: Ärge laske materjalil
saagimise ajal liikuda; kinnitage
see kindlalt. Enne konsooli tõstmist
laske saekettal alati täielikult
peatuda. Kui detaili tagumisel küljelt
murduvad sellegipoolest ära väikesed
puidutükid, kleepige lõikekohta
veidi maalritepi. Saagige läbi teibi ja
eemaldage ettevaatlikult teip.
Tolmueemaldus (joonis A5)
Masin on varustatud 38 mm
tolmueemalduspordiga ülemisel kettakaitsmel.
• Ühendage sobiv tolmueemaldusseade,
mis vastab asjakohastele tolmu emissiooni
puudutavatele õigusaktidele.
Eerungisae režiimis saagimine
Kaitsekateteta on ohtlik saagida. Saagimise ajal
peavad kaitsekatted paigaldatud olema.
Üldine käsitsemine
- Eerungisae režiimis on sae pea automaatselt
ülemisse "parkimise"-asendisse lukustatud.
- Kui pigistada kaitset, vabastab vabastushoob
sae pea lukust. Kui viia sae pea alla, tõmbub
liikub alumine kaitse kokku.
- Ärge püüdke takistada madala kaitsme
22
-
-
liikumist parkimisasendisse, kui lõikamine on
lõpetatud.
D27111 saag suudab lõigata kuni 220 mm
laiuseid detaile, mille kõrgus on 90
mm. D27112 saag suudab lõigata kuni
285 mm laiuseid detaile, mille kõrgus on
90 mm. Sobiva saeketta võimsuse kohta
vaadaketehnilisi andmeid. Detaili pikkus
ei tohiks kunagi ületada aluslaiust ilma
adekvaatse toestuseta. Detaili ots ei tohi
kunagi olla vähem kui 160 mm kettast eemal
ilma täiendavate klammerdusvahenditeta.
Töö ajal ärge hoidke käsi saekettale lähemal
kui 160 mm. Kui lõikate lühikest materjali (min
160 mm kettast vasakule või paremale), on
vaja kasutada valikulisi materjaliklambreid.
Lõigatava materjali miinimumpikkus on
10 mm.
Kui lõigata laua laiusest pikemat detaili,
tuleb veenduda, et detail on stabiilne kogu
oma täispikkuses. Toetage väljaulatuvaid
detaili osi vastavalt vajadusele, s.t kasutades
täiendavaid detaili pikendusi.
Kui lõigata UPVC sektsioone, tuleb lõigatava
materjali alla asetada toestav puidust osa
koos lisaprofiiliga, et tagada piisav tugi.
Detaili kinnitamine (joonis A3, W)
HOIATUS: Klammerdatud,
tasakaalustatud ja kinnitatud detail
võib enne lõikamist minna tasakaalust
välja pärast lõike tegemist.
Tasakaalustamata koorem võib
kallutada saagi või mis tahes muud,
mille külge on saag kinnitatud, nagu
laud või detail. Kui teha lõiget, mille
tagajärel võib tekkida tasakaalutus,
tuleb detail korralikult toestada ning
tagada, et saag on tugevalt stabiilse
pinna külge kinnitatud. Või tekkida
kehavigastusi.
HOIATUS: Klamber peab olema
kinni sae aluse kohal, kui klambrit
kasutatakse. Kinnitage detail alati sae
aluse külge - mitte ühegi muu tööala
külge. Tagage, et klambri jalg pole
kinnitatud sae aluse ääre külge.
ETTEVAATUST: Kasutage alati
tööklambrit, et säilitada kontroll ja
vähendada detaili vigastamise ja
kehavigastuste riski.
EESTI KEEL
Kasutage materjali klambrit (27), mis on teie
saega kaasas. Muud abivahendid, nagu
vedruklambrid, tala klambrid või C-klambrid
võivad sobida teatud suuruses ja kujuga
materjalide puhul.
KLAMBRI PAIGALDAMINE
1. Sisestage see lati taga olevasse auku.
Klamber peaks olema esiküljega eerungisae
selja suunas. Tagage, et klambri varda
süvend on täiesti eerungisae alusesse
sisestatud. Kui süvend on nähtav, siis pole
klamber kinnitatud.
2. Keerake klambrit 180º eerungisae esikülje
suunas.
3. Vabastage nupp, et reguleerida klambrit
üles või alla, siis kasutage detailseks
kohandamiseks nuppu, et kinnitada klamber
tugevalt detaili külge.
MÄRKUS: Asetage klamber alusest
paremale, kui lõikate kaldega. TEHKE ALATI
VÄLJALÜLITATUD SAEGA PROOVILIIGUTUSI
ENNE LÕPULÕIKEID, ET KONTROLLIDA
KETTA LIIKUMISRADA. TAGAGE, ET KLAMBER
EI SEGA SAE VÕI KATTE LIIKUMIST.
Vertikaalne sirge ristlõige (joonis A1 JA P)
• Vabastage eerungi lukustushoob (10) ja
vajutage eerungipiirikut (9).
• Rakendage eerungifiksaator 0° asendis ja
sulgege eerungihoob.
• Asetage lõigatav puit vastu latti (6 ja 13).
• Haarake juhtimiskäepidemest (2) ja vajutage
pea vabastamiseks selle luku vabastamise
hooba (3).
• Lülitage masin sisse ja laske saelehel
saavutada maksimaalne kiirus.
• Vajutage pead, et saeketas saeks läbi puidu ja
siseneks plastmassist lõhikplaati (8).
• Pärast saagimise lõpetamist lülitage masin
välja ja oodake enne pea tagasi üles
algasendisse viimist, kuni saeketas on
täielikult peatunud.
Liuglõike tegemine (joonis Q)
Juhtreeling võimaldab töötada suuremate
detailide kallal, kasutades välja-alla-tagasi
liuglemist.
• Vabastage reelingu lukustusnupp (18).
• Tõmmake saepea enda suunas ja lülitage
tööriist sisse.
• Langetage saeketas detaili ja lükake pea
tagasi, et lõpetada lõige.
• Jätkake ülalkirjeldatud viisil.
HOIATUS:
• Ärge tehke liuglõikeid väiksematel
detailidel kui 50 x 100 mm.
• Pidage meeles lukustada saepea
tagumisse asendisse, kui liuglõiked
on tehtud.
Väikeste osade lõikamine (joonis K1 ja K2)
Lati vasaku külje ülemine osa (13) ja late parema
külje liikuvad osad (6) on reguleeritavad, et
tagada väikeseid osi lõigates maksimaalne tugi.
• Asetage saeketas vertikaalsesse asendisse.
• Vabastage plastnupp (58) vähemalt
3 täispöördega.
• Viige vasak latt kettale võimalikult lähedale.
• Keerake nupp kõvasti kinni.
• Vabastage tiibmutter (60).
• Viige parem latt kettale võimalikult lähedale.
• Pingutage tiibmutrit.
Vertikaalne eerungi ristlõige (joonis A1 ja R)
• Vabastage eerungi lukustushoob (10) ja
vajutage eerungipiirikut (9).
Viige eerungi haru paremale või vasakule
soovitud nurga alla.
• Eerungi riiv leiab automaatselt nurgad 10°,
15°, 22,5°, 31,62° ja 45° nii paremal kui
vasakul ning 50° vasakule ja 60° paremale.
Kui vajalik on mõni vahepealne nurk, siis
hoidke pead kindlalt ja lukustage see eerungi
hoova kinnitades.
• Tagage alati enne lõikamist, et eerungi hoob
on kindlalt lukustunud.
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
HOIATUS: Puitdetaili otsast väikese
tüki kaldlõikamisel paigutage detail
nii, et äralõigatav osa jääb sellele
saeketta poolele, millel on lati suhtes
suurem nurk:
vasak eerung, äralõigatav
osa paremal
parem eerung, äralõigatav
osa vasakul.
Kaldlõiked (joonis A1, K1 ja S)
Kaldsaagimisel võib nurk olla alates 48° vasakule
kuni 2° paremale ning eerungikonsool võib olla
23
EESTI KEEL
nulli kuni maksimaalselt 45° nurga all paremal või
vasakul.
• Vabastage vasakpoolse tõkke kinnitusnupp
(58) ja lükake vasakupoolse tõkke (13)
ülemine osa nii kaugele vasakule, kui see
läheb.
Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (15) ja
seadistage soovitud kaldenurk.
• Keerake kaldenurga riivi käepide (15) kindlalt
kinni.
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
Ühendeerung
See lõige on eerungi ja faasilõike kombinatsioon.
• Seada kaldenurk ja seejärel eerungi nurk.
Pingirežiimis saagimine
• Kasutage alati kiilnuga.
• Tagage alati, et kiilnuga ja lehe kaitsekate on
nõuetekohaselt joondatud.
• Tagage alati, et eerungisaag on seadistatud ja
lukustatud 0° kaldes.
HOIATUS: Ärge lõigake selles
režiimis metalli.
Pikisaagimine (joonis T)
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Reguleerige saelehe kõrgust. Õige ketta
asend on, kui kolme hamba otsad ulatuvad
puidupinnast kõrgemale. Tagage, et saeketta
laud on valitud kõrgusel täielikult fikseeritud.
• Seadke paralleelne juhtlatt nõuetekohasele
kaugusele.
• Hoidke detaili lamedalt laual ja juhtlati vastas.
Hoidke detaili lehest umbes 25 mm kaugusel.
• Hoidke mõlemad käed saelehe liikumisrajast
eemal.
• Lülitage masin sisse ja laske saelehel
saavutada maksimaalne kiirus.
• Söötke töödetail aeglaselt saelehe ülemise
ketta kaitsekatte alla, surudes seda kindlalt
vastu latti. Laske hammastel lõigata ja ärge
avaldage detailile saelehtede kaudu survet.
Saelehe kiirus peab olema konstantne.
• Pidage meeles, et kasutate lehe lähedal
tõukepulka (73).
• Pärast lõikamise lõpetamist lülitage masin
välja ja laske saelehel seisma jääda ning
eemaldage siis detail.
24
HOIATUS:
• Ärge kunagi lükake ega hoidke
"lahtist" või ära lõigatud detaili
külge.
• Kasutage alati tõuke pulka, kui
saete väikeseid detaili pikkupidi.
Transportimine (joonis B)
• Sae transportimiseks laske pea alla ja
vajutage sisse lukustamistihvt (17).
• Lukustage laud (19) madalaimas asendis.
Lukustage reelingu lukustusnupp sae peaga
eesmises asendis, lukustage eerungi haru
kauges paremas eerunginurgas, libistage
latt (13) täiesti sisse ja lukustage kaldehoob
(15) koos sae peaga vertikaalses asendis, et
muuta tööriist võimalikult kompaktseks.
• Kasutage alati mõlema käe sälku (26), nagu
joonisel B näidatakse, et saagi transportida.
HOIATUS: Transportige masinat alati
pingisaagimise režiimis ja tagage,
et saeketas on täiesti ülemise
kaitsekattega kaetud. Ärge kasutage
ühtegi kaitset masina kandmiseks.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
• Kui saeketas ei peatud vähem kui
10 sekundiga pärast välja lülitamist, laske
masinat hooldada volitatud DEWALTI
remondiagendil.
Puhastamine
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas
saeketta ülemine kaitse, saeketta liikuv alumine
EESTI KEEL
kaitse ja tolmueemaldustoru töötavad korralikult.
Hoolitsege selle eest, et laastud, tolma ja detaili
osad ei saaks nende toimimist takistada.
Kui detaili tükid on jäänud saeketta ja kaitsete
vahele, eemaldage seade vooluvõrgust ja
järgige juhiseid, mis on toodud jaotises Saeketta
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeketas.
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
HOIATUS: Kehavigastuse ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
HOIATUS: Vigastuste ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
Lõhikplaadi puhastamine ja hooldamine
(joonis U)
Puhastage regulaarselt lõhikplaadi alust
piirkonda.
Kui lõhikplaat on kulunud, tuleb see asendada.
• Eemaldage kruvid (74), mis hoiavad lõhikplaati
(8).
• Eemaldage lõhikplaat ja puhastage selle alune
ala.
• Paigaldage uuesti lõhikplaadi osi ja kruvisid.
• Pingutage kruvisid käega.
• Lõhikplaadi reguleerimiseks toimige järgmiselt:
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati.
• Reguleerige lõhikplaadi iga osa, et paigaldada
ketta hammaste lähedale.
• Pingutage kruvisid.
Määre
Tööriist ei vaja täiendavat õlitamist. Kõik mootori
laagrid on eelnevalt õlitatud ja veetihedad.
• Vältige õli või määrde kasutamist, kuna
see võib põhjustada saepuru ja laastude
ummistumise ja probleeme tekitada.
• Puhastage osi, kuhu koguneb saepuru ja
laaste, regulaarselt kuiva harjaga.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Pikkade detailide toetamine (joonis A4)
• Pange pikkade detailide alla alati tugi.
• Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
detaili tuge (28), millega saab suurendaa sae
laua laiust (see on saadaval lisavarustusena).
Toetage pikki detaile sobivate vahenditega,
näiteks saepukkide või muu sarnasega, et
vältida otste kukkumist.
Tolmukogumisport (joonis A5, V)
HOIATUS! Võimaluse korral
ühendage tolmueemaldusseade,
mis vastab asjakohastele tolmu
emissiooni puudutavatele
õigusaktidele.
• D27111 aktsepteerib valikulist
tolmukogumisporti. Paigaldamiseks vaadake
tolmukogumispordi juhiseid, kui on ostetud.
• D27112 ühildub ja sellega käib kaasas
tolmukogumisport.
Ühendage tolmukogumisseade, mis
on kavandatud vastavalt asjakohastele
õigusaktidele. Väliste külgeühendatud
süsteemide õhu liikumise kiirus peab olema
20 m/s ±2 m/s. Kiirust mõõdetakse ühendustorus
ühenduskoha juures, kui tööriist on ühendatud,
kuid ei tööta.
25
EESTI KEEL
SAELEHED
KASUTAGE ALATI 305 MM SAEKETAST KOOS
30 mm VÕLLIAUKUDEGA. NIMIKIIRUS PEAB
OLEMA VÄHEMALT 4000 p/min. Ärge kunagi
kasutage väiksema või suurema diameetriga
lehte. Seda ei kaitsta nõuetekohaselt. Kasutage
vaid ristlõikekettaid. Ärge kasutage kettaid,
mis on mõeldud kiireks pikisaagimiseks,
kombinatsioonkettaid või kettaid koos enama kui
10° konksnurgaga.
KETTA KIRJELDUS
RAKENDUSALA
DIAMEETER HAMMAS
Ehituse saekettad (õhuke lõhik koos
nakkumisvastase rõngaga)
Üldeesmärk
305 mm
36
Puittoodete saelehed (siledad puhtad lõiked)
Peened ristlõiked
305 mm
60
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
D27111/D27112
Поздравляем Вас!
Режим распиловки
Макс. глубина реза
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
D27111
230
2
Напряжение питания В
Тип
Потребляемая
мощность
Вт
1500
Выходная мощность
Вт
1,100
Макс. скорость
вращения диска
об/мин 2950
Диаметр пильного диска мм
305
Диаметр посадочного
отверстия
мм
30
Толщина пильного
диска
мм
1,8
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2
Твердость расклинивающего
ножа
43 ± 5
Время торможения
диска
сек. <10,0
Вес
кг
26,5
D27112 D27112-LX
230
115
2
2
1600
933
1600
869
3300
305
3300
305
30
30
1,8
1,8
2
2
43 ± 5
43 ± 5
<10,0
24
<10,0
24
Режущая способность
Режим торцевания
Угол скоса (макс.)
влево 50°
50°
50°
вправо 60°
60°
60°
Угол наклона (макс.)
влево 48°
48°
48°
вправо 0°
0°
0°
Макс. поперечный
рез под углом 90°/90° мм 220 x 90 285 x 90 285 x 90
Макс. ширина пропила со скосом 45°
при макс. высоте 90 мм мм
155
201
201
Макс. ширина пропила с наклоном 45°
при макс. высоте 50 мм мм
220
285
285
мм
0-51
0-51
0-51
LpA (звуковое давление) дБ(А) 95,0
97,0
KpА (погрешность измерения
звукового давления K) дБ(А) 3,1
2,9
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А) 107,0 109,0
KwA (погрешность измерения акустической
мощности K)
дБ(А) 3,0
3,1
97,0
2,9
109,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029-1 и EN 61029-2-11:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с² 1,3
1,3
1,3
Погрешность K =
1,5
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,32 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
28
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D27111/D27112
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2012
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую
он рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности
при работе настольными
торцовочными пилами
•
•
•
•
•
•
Данный инструмент оборудован
электрическим кабелем специальной
конфигурации (принадлежность
типа М). Замена поврежденного
или неисправного кабеля должна
производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
Перед началом работы убедитесь,
что все фиксаторы и держатели
надёжно закреплены.
Никогда не работайте инструментом
без установленных защитных
кожухов, особенно, после смены
режима. Убедитесь, что защитные
кожухи находятся в хорошем
рабочем состоянии и тщательно
отремонтированы.
Не держите руки рядом с пильным
диском, когда инструмент подключен
к источнику питания.
Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем
прижатия какого-либо инструмента
или другого предмета к пильному
диску; это может стать причиной
несчастного случая с тяжкими
последствиями.
Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
эксплуатации. Неправильное
использование принадлежностей
может стать причиной повреждения
инструмента.
Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
Убедитесь, что скорость,
обозначенная на пильном диске, не
ниже скорости, обозначенной на
паспортной табличке инструмента.
Всегда надевайте защитные
перчатки при захвате пильных дисков
и неотшлифованных заготовок.
Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск
установлен правильно.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении. Следите за
остротой заточки пильного диска.
Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. Не используйте
никаких монтажных элементов
при установке пильного диска
на шпиндель. См. скорость
вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте
только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
Старайтесь использовать
специальные пильные диски
с пониженным уровнем шума.
Не используйте диски
из БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ.
Не используйте треснувшие,
поврежденные или деформированные
диски.
Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
Не заклинивайте никакими
предметами крыльчатку вентилятора
для удерживания вала двигателя.
Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем поднятия рычага. Защитный
кожух можно поднимать вручную при
установке или демонтаже пильных
дисков, а также для осмотра пилы.
Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Следите, чтобы окружающее
пространство вокруг
электроинструмента всегда было
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий
двигателя и отсутствие в них щепок.
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания
отключите пилу от источника
питания.
По возможности всегда
устанавливайте инструмент на
рабочий стол.
При выполнении торцовочных,
наклонных или комбинированных резов
регулируйте положение скользящего
углового упора для обеспечения
зазора, оптимального для конкретного
применения.
Никогда не удаляйте обрезки или
другие части заготовки из зоны
распила, когда станок еще работает.
Перед работой убедитесь, что
инструмент помещен на ровную
устойчивую поверхность.
Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
Не используйте абразивные или
алмазные диски.
В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите
его от источника питания.
Сообщите о неисправности
и должным образом опишите
состояние инструмента, чтобы
предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его
от источника питания. Удалите
заготовку и убедитесь, что пильный
диск вращается свободно. Снова
включите инструмент и начните
новый распил с уменьшенным усилием
подачи.
Всегда стойте слева или справа от
линии пропила.
Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение
Убедитесь, что оператор
прошел специальное обучение
•
•
•
•
•
•
•
•
по использованию, регулировке
и эксплуатации инструмента.
Всегда выключайте инструмент,
оставляемый без присмотра.
При распиловке древесины
подсоединяйте пилу к устройству
пылесборника. Всегда принимайте
во внимание факторы, влияющие на
образование пыли:
- Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесностружечной плиты образуется
больше пыли, чем при распиловке
древесины);
- Правильная регулировка пильного
диска;
- Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом;
- Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства
должна быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску.
Затяните с усилием гайку распорного
кольца.
Используйте только острые
и исправные пильные диски.
Не пытайтесь подключать
инструмент к какому-либо источнику
питания, кроме сети с обозначенным
напряжением.
Не наносите смазку на пильный диск
во время его вращения.
Следите, чтобы позади станка не
было посторонних лиц.
Для личной безопасности всегда
монтируйте инструмент на рабочем
столе, используя болты диаметром
8 мм и длиной 80 мм.
Дополнительные правила
безопасности при
использовании инструмента
в режиме распиловочного
станка
•
•
Заменяйте изношенную пластину для
пропила.
Для выполнения вертикальных
прямых поперечных резов правильно
отрегулируйте положение скользящей
направляющей, чтобы зазор между
пильным диском и направляющей не
превышал 5 мм.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
Никогда не производите распил,
если снят расклинивающий нож и/или
верхний защитный кожух.
Всегда используйте толкатель.
Никогда не пилите заготовки, размер
которых меньше 30 мм.
Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
- Высота 51 мм х ширина
500 мм х длина 700 мм.
- Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом.
Толщина расклинивающего ножа
не должна превышать ширину реза
пильного диска и не должна быть
меньше толщины самого пильного
диска.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
станка.
Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные
рукоятки надёжно затянуты.
Убедитесь, что расклинивающий нож
установлен на правильном расстоянии
от диска – не более 5 мм.
Держите руки вне траектории хода
пильного диска.
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания
отключите пилу от источника
питания.
Всегда используйте в работе
толкатель и следите за тем, чтобы
в ходе резания Ваши руки находились
на расстоянии не менее 150 мм от
пильного диска.
Во время работы не пытайтесь
достать что-либо за пильным диском.
Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для
него месте.
Не становитесь на верхнюю
поверхность инструмента.
Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным
кожухом.
Не держите и не переносите
инструмент за верхний защитный
кожух.
•
•
•
•
•
Правильно регулируйте положение
скользящей направляющей с целью
исключения контакта с верхним
защитным кожухом.
Убедитесь в надёжной фиксации
стола.
Никогда не используйте станок для
обработки любых материалов, кроме
древесины.
Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
При работе в режиме распиловочного
станка всегда проверяйте, что
рукоятка надёжно зафиксирована на
месте. Работайте инструментом,
только когда стол зафиксирован
в горизонтальном положении.
Режим торцевания
•
•
•
•
•
•
Перед выполнением распила
с наклоном, убедитесь, что рычаг
надёжно зафиксирован.
Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем
положении.
Убедитесь, что верхняя часть
пильного диска надёжно зафиксирован
на выбранной высоте. Ни в коем
случае не снимайте верхний защитный
кожух диска при использовании
инструмента в режиме торцовочной
пилы.
Никогда не распиливайте заготовки
короче 160 мм.
Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
D27111
– Высота 90 мм х ширина
220 мм х длина 550 мм.
D27112
– Высота 90 мм х ширина
285 мм х длина 550 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом.
Всегда надёжно закрепляйте
заготовку.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
- Травмы в результате касания
вращающихся частей.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
- Риск получения травмы при смене
диска.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
- Риск получения травмы находящимися
рядом людьми от отброшенных
обрезков заготовки.
- Риск несчастных случаев, к которым
могут привести отлетающие
металлические частицы в случае
врезания в направляющую.
- Опасность возникновения пожара
вследствие высокой концентрации
пыли, возникающей при нерегулярной
уборке рабочего места.
- Риск возникновения неуправляемых
ситуаций при работе в условиях
окружающей температуры ниже -10 °С
или выше +45 °С.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- вид разрезаемого материала
- тип пильного диска
- прилагаемое усилие.
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
- изношенность пильного диска
- скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20
м/с
- неточная подача заготовки
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Предостерегающий знак.
34
Перед началом работы
внимательно прочтите руководство
по эксплуатации
При использовании инструмента
в режиме распиловочного
станка, всегда проверяйте, что
нижний и верхний защитные
кожухи установлены на место
и функционируют должным
образом. Работайте инструментом,
только когда стол зафиксирован
в горизонтальном положении.
При использовании инструмента
в режиме торцовочной пилы,
всегда проверяйте, что верхний
защитный кожух установлен на
место и функционирует должным
образом. Работайте инструментом,
только когда стол зафиксирован
в верхнем положении.
При выполнении длинного
распила в режиме торцовочной
пилы, следуйте инструкциям
раздела «Выполнение длинного
распила».
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А2)
Код даты (76), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Настольная торцовочная пила
1 Пильный диск
1 Параллельная направляющая
1 Верхний защитный кожух
1 Толкатель
1 Переходник для подключения
устройства пылеудаления (Рис. V)
1 Шестигранный гаечный ключ Т30
1 Шестигранный гаечный ключ Т40
1 Зажим для заготовки
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном
виде
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1 - A4)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Рис. А1
1 Пусковой выключатель
2 Рабочая рукоятка
3 Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
4 Дополнительная рукоятка блокировки
стола
5 Подвижный передний нижний защитный
кожух
6 Правая направляющая
7 Станина
8 Пластина для пропила
9 Фиксатор угла скоса
10 Зажимная рукоятка установки угла
скоса
11 Поворотный стол/рукоятка для
установки угла скоса
12 Градуированная шкала угла скоса
13 Левая направляющая
14 Градуированная шкала угла наклона
15 Зажимная рукоятка фиксатора наклона
16 Рукоятка блокировки стола
17 Фиксатор пильной головки
18 Поворотная зажимная рукоятка
фиксатора штанг
Рис. A2
19 Стол распиловочного станка
20 Расклинивающий нож
21 Верхний защитный кожух
22 Параллельная направляющая
23 Место для хранения толкателя
24 Подвижный задний нижний защитный
кожух
25 Монтажные отверстия для
дополнительных приспособлений
26 Выемка для захвата рукой
76 Код даты
Дополнительные принадлежности
Рис. А3
27 Зажим для заготовки
Рис. А4
28 Стол на ножках
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша настольная торцовочная пила D27111/
D27112 предназначена для выполнения
профессиональных работ. Данный инструмент
отличается высокой точностью и может быть
легко и быстро настроен для выполнения
поперечных распилов, распилов под углом
или со скосом, а также комбинированных
резов.
Данная пила разработана для использования
с пильными дисками диаметром 305 мм
с зубьями с твердосплавными напайками при
выполнении профессиональных работ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные настольные торцовочные
пилы являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
D27111
Данный инструмент имеет конструкцию
класса I, поэтому требуется подключение
с заземлением.
D27112
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115
В должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
36
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка (Рис. В)
• Аккуратно извлеките станок из упаковки.
• Ослабьте зажимную рукоятку (18)
фиксатора штанг, отодвиньте пильную
головку назад и зафиксируйте ее в этом
положении.
• Зафиксируйте стол (19) в верхнем
положении.
• Нажмите на рабочую рукоятку (2)
и вытяните фиксатор пильной головки (17),
как показано на рисунке.
• Аккуратно ослабьте прижимное
давление и позвольте пильной головке
самостоятельно подняться на полную
высоту.
Закрепление электропилы на рабочем
столе (Рис. C)
• Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(36), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Рекомендуется
использовать болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм. Пила должна быть
надёжно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
• При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу. При
фиксации электропилы к опоре с помощью
зажимных устройств, располагайте их
только в местах расположения крепежных
отверстий. Крепление в каком-либо другом
месте может нарушить нормальную работу
пилы.
• Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Хранение крепежных инструментов
(Рис. D)
В комплект поставки станка входят
следующие инструменты:
1 Шестигранный гаечный ключ Т30 (37)
1 Шестигранный гаечный ключ Т40 (38)
• Убирайте инструменты на хранение каждый
раз, когда Вы ими пользовались для сборки
или регулирования.
Установка верхнего защитного кожуха
(Рис. Е)
Верхний защитный кожух диска (21) имеет
конструкцию, позволяющую быстро и легко
прикреплять кожух к расклинивающему ножу
(20), как только инструмент переводится
в положение распиловочного станка.
• Ослабьте болт (39) и оставьте гайку (40)
в шестигранной выемке.
• Удерживая кожух в вертикальном
положении, совместите паз в задней части
кожуха с расклинивающим ножом.
• Опустите защитный кожух на
расклинивающий нож (20) так, чтобы болт
вошел в прорезь.
• Переведите защитный кожух
в горизонтальное положение, фиксируя
кожух на расклинивающем ноже.
• Вставьте в отверстие болт (39) и затяните
его шестигранным гаечным ключом.
Установка пильного диска (Рис. D и F1 F5)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: После установки или
замены диска всегда проверяйте,
что диск надёжно закрыт
защитным кожухом.
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте
только диски, обозначенные
в разделе «Технические
характеристики». Номер
по каталогу: DT4350
(рекомендуется).
Чтобы установить новый диск, необходимо
поднять распиловочный стол и пильную
головку в самое верхнее положение.
D27111
• Вставьте ключ T30(37) через отверстие
(42) в корпусе в торец шпинделя (Рис. F1).
Вставьте ключ T40 (38) в крепежный винт
пильного диска (43) (Рис. F3).
• Крепежный винт пильного диска имеет
левую резьбу, поэтому, удерживая
шпиндель одним ключом, вторым ключом
поворачивайте винт по часовой стрелке.
• Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (3), чтобы
деблокировать нижний защитный кожух (5
и 23), затем поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до упора)
(Рис. F4).
• Удалите крепежный винт пильного диска
(43) и наружное распорное кольцо (44)
(Рис. F5).
• Убедитесь, что внутренний фланец и обе
поверхности диска чистые и не покрыты
опилками.
• Установите пильный диск (45) на буртик
(46) внутреннего распорного кольца (47),
следя за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
• Осторожно установите диск на место
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
и опустите нижний защитный кожух.
• Установите на место наружное распорное
кольцо.
• Затяните крепежный винт пильного диска
(43) поворотом шестигранного ключа
против часовой стрелки, удерживая
шпиндель другим ключом.
• Уберите шестигранные гаечные ключи
в место их хранения (Рис. D).
D27112
• Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(75), чтобы зафиксировать пильный диск
(Рис. F2).
• Вставьте ключ T40 (38) в крепежный винт
пильного диска (43) (Рис. F3).
• Крепежный винт пильного диска имеет
левую резьбу, поэтому, удерживая
шпиндель одним ключом, вторым ключом
поворачивайте винт по часовой стрелке.
• Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (3), чтобы
деблокировать нижний защитный кожух (5
и 23), затем поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до упора)
(Рис. F4).
• Удалите крепежный винт пильного диска
(43) и наружное распорное кольцо (44)
(Рис. F5).
• Убедитесь, что внутренний фланец и обе
поверхности диска чистые и не покрыты
опилками.
• Установите пильный диск (45) на буртик
(46) внутреннего распорного кольца (47),
следя за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
• Осторожно установите диск на место
и опустите нижний защитный кожух.
• Установите на место наружное распорное
кольцо.
• Удерживая нажатой одной рукой кнопку
блокировки шпинделя (75), другой рукой
затяните с усилием крепежный болт (43),
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
• Уберите шестигранные гаечные ключи
в место их хранения (Рис. F2).
38
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Регулировка пильного диска (Рис. F5)
Если вы замечаете биение пильного диска
при запуске и остановке, отрегулируйте диск
следующим образом:
• Ослабьте винт распорного кольца (44)
и поверните диск (45) на четверть оборота.
• Затяните винт и проверьте диск на биение.
• Повторяйте эти шаги, пока биение не
исчезнет.
Регулировки для положения
торцовочной пилы
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Проверка и регулировка диска
относительно направляющей (Рис. G1 G4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9), чтобы
освободить поворотный стол (11).
• Качайте рукоятку установки угла скоса, пока
затвор не остановит ее в положении 0°. Не
затягивайте зажимную рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (48).
Прижмите угольник (49) к левой
направляющей (13) и к пильному
РУССКИЙ ЯЗЫК
диску (45) (Рис. G3).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте винты (50) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с поворотным столом влево или вправо,
чтобы измеренный по угольнику угол между
пильным диском и направляющей составил
90°.
• Затяните винты (50). На данном этапе
положение указателя угла скоса не имеет
значения.
Регулировка указателя угла скоса
(Рис. G1, G2 и Н)
• Ослабьте зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9), чтобы
освободить поворотный стол (11).
• Двигайте поворотный стол, чтобы
установить указатель угла скоса (51) на
ноль, как показано на Рис. Н.
• Позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться при свободной зажимной
рукоятке, когда Вы установите в нулевое
положение поворотный стол.
• Контролируйте положение указателя угла
скоса (51) и градуированной шкалы (12).
Если указательная стрелка не указывает
точно ноль, ослабьте винт (52), передвиньте
указатель до точного указания 0°, после
чего затяните винт.
Регулировка зажимного/упорного стержня
(Рис. I)
Если основание электропилы подвижно при
запертой зажимной рукоятке (10), необходимо
отрегулировать зажимной/упорный стержень
(53).
• Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (10).
• Полностью затяните отверткой (54)
зажимной/упорный стержень (53). Затем
ослабьте зажимной/упорный стержень на
четверть оборота.
• Убедитесь, что стол неподвижен при
фиксации зажимной рукояткой (10) любого
(не только заданного) угла.
Проверка и регулировка диска
относительно стола (Рис. J1 - J4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (15).
• Переведите пильную головку вправо,
убедившись, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
зажимную рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (48).
• Приложите угольник (49) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (45) (Рис. J2).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (15) и поворачивайте стопорный
винт регулировки вертикального положения
(55) влево или вправо, пока измеренный
по угольнику угол между пильным диском
и столом не составит 90°.
• Если указатель наклона (56) не указывает
на ноль градуированной шкалы (14)
угла наклона пильной головки, ослабьте
установочный винт (57) и установите
указательную стрелку на ноль.
Регулировка направляющей (Рис. K1 и K2)
Верхняя часть левой направляющей может
быть отрегулирована по левому краю для
обеспечения зазора, который позволит
наклонять пилу на 45° влево. Чтобы
отрегулировать направляющую (13):
• Ослабьте установочный винт (58),
и передвиньте направляющую влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Завинтите с усилием рукоятку.
ВНИМАНИЕ: Направляющий паз
(59) может засориться опилками.
Для чистки используйте
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
деревянную палочку или сжатый
воздух под низким давлением.
Подвижная часть правой направляющей
регулируется для обеспечения максимальной
поддержки заготовки около диска
и возможности устанавливать угол наклона
45° влево. Расстояние скольжения в обоих
направлениях ограничено стопорами. Чтобы
отрегулировать направляющую (6):
• Ослабьте барашковую гайку (60)
и освободите направляющую (6).
• Сдвиньте направляющую влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Закрепите направляющую на месте,
затянув барашковую гайку (60).
Проверка и регулировка угла наклона
(Рис. J1, J5 и K1)
• Ослабьте установочный винт (58) левой
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть насколько возможно влево.
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона пильной головки (15)
и переместите пильную головку влево. При
этом угол наклона будет равен 45°.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Поверните стопорный винт (61) влево или
вправо, чтобы индикатор наклона (56)
указывал на 45°.
ВНИМАНИЕ: Во время выполнения
этих регулировок желательно
придерживать пильную головку.
Это облегчит поворачивание
регулировочных винтов.
Регулировка направляющих штанг (Рис. L)
• Постоянно контролируйте направляющие
штанги на отсутствие люфта (зазора между
штангами и направляющими отверстиями
держателя).
• Для уменьшения люфта, медленно
поворачивайте регулировочный винт
(62) в направлении по часовой стрелке,
40
одновременно двигая пильную головку
вдоль штанг вперед-назад.
Регулировка положения
распиловочного станка
Переход из положения торцовочной пилы
в положение распиловочного станка (Рис.
А1 и А2)
• Зафиксируйте стол (19) в верхнем
положении.
• Установите диск в положение 0°
поперечного реза при заблокированной
зажимной рукоятке (10) (Рис. А1).
• Заблокируйте зажимную рукоятку (18)
фиксатора штанг, отведя пильную головку
назад.
• Опустите пильную головку, нажав на рычаг
фиксации верхнего положения пильной
головки (3), и нажмите на фиксатор (17).
• Установите параллельную направляющую
(22), как описано ниже.
Регулировка расклинивающего ножа
(Рис. М1 и М2)
При правильном положении расклинивающего
ножа (20) его кончик не должен быть ниже,
чем на 2 мм от самого высокого зуба лезвия
диска, а его корпус должен находиться
в радиусе максимум 5 мм от кончиков зубьев
лезвия диска (Рис. M1).
• Ослабьте болты (63), что позволит
передвигать расклинивающий нож вверх
и вниз (Рис. М2).
• Подвигайте расклинивающий нож вверх–
вниз, добиваясь правильного положения.
• Надёжно затяните болты (63).
Установка и регулировка параллельной
направляющей (Рис. N1-N4)
• Сдвиньте кронштейн (64) с правой стороны
(Рис. N1). Зажимная планка приходит
в контакт за передним краем стола.
• Передвиньте направляющую (22) вверх
вплотную к пильному диску.
• Опустите рычаг (65) вниз, фиксируя
направляющую на месте.
• Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Ослабьте регулировочную рукоятку (66),
крепящую кронштейн направляющей к ее
опоре (Рис. N2).
• Отрегулируйте направляющую
параллельно пильному диску, измеряя
расстояния от направляющей к передней
и задней частям диска.
• По окончании регулировки затяните
регулировочную рукоятку и снова проверьте
параллельность направляющей к пильному
диску.
• Проверьте, что стрелка (67) на шкале стоит
на нулевой отметке (Рис. N3). Если стрелка
не указывает точно ноль, ослабьте винт
(68), передвиньте указатель до точного
указания 0°, после чего затяните винт.
Направляющая является двухсторонней:
заготовку можно подавать по 52-мм или
по 8-мм стороне, что позволяет применять
толкатель при продольном распиливании
тонких заготовок (Рис. N4).
• Для стороны 8 мм, ослабьте
регулировочную рукоятку (66)
направляющей и вытащите направляющую
(22) из зажимной опоры (70).
• Переверните направляющую
и зафиксируйте зажимную опору в пазу, как
показано на рисунке (Рис. N4).
• Для использования с полной высотой
52 мм, вдвиньте направляющую
в зажимную опору так, чтобы широкая
сторона была в вертикальном положении
(Рис. N1).
ВНИМАНИЕ:
• Распиливайте низкие заготовки,
установив профиль 8 мм, что
позволит вставлять толкатель
между диском и направляющей.
• Задний конец направляющей
должен находиться на одном
уровне с передней частью
расклинивающего ножа.
Регулировка распиловочного стола
(Рис. А1, А2)
Стол (19) поднимается и опускается вручную
и удерживается в нужном положении
с помощью двух фиксирующих рукояток.
• Ослабьте обе рукоятки блокировки стола –
основную (16) и дополнительную (4), но не
выкручивайте их полностью.
• Установите стол на требуемой высоте.
• Затяните обе рукоятки блокировки стола.
Сначала затяните основную рукоятку (16),
затем закрепите стол на месте при помощи
дополнительной рукоятки (4).
Переход из положения распиловочного
станка в положение торцовочной пилы
(Рис. А1 и А2)
• Зафиксируйте стол (19) в верхнем
положении.
• Нажмите на рабочую рукоятку (2)
и вытяните фиксатор пильной головки (17),
как показано на рисунке.
• Аккуратно ослабьте прижимное
давление и позвольте пильной головке
самостоятельно подняться на полную
высоту.
Подготовка к эксплуатации
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не
используйте чрезмерно изношенные
пильные диски. Максимальная скорость
инструмента не должна превышать
предельно допустимую скорость
пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надёжно закреплены.
• Надёжно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки
древесины и большинства цветных
металлов, в данной инструкции по
эксплуатации рассматривается
распиловка только древесины. Те же
самые инструкции относятся и к другим
материалам. Не используйте эту пилу
для резки чёрных металлов (чугун
и сталь) или камня! Не используйте
абразивные диски!
• Для работы по цветным металлам
всегда выбирайте соответствующий
пильный диск DEWALT с углом заточки
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
-5°. Надёжно закрепляйте заготовку при
помощи зажима.
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте инструмент,
если щель пропила шире 10 мм.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на месте.
• Не оказывайте повышенное давление на
инструмент и не прилагайте боковое
усилие к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
• Чтобы нижний защитный кожух
функционировал должным образом, после
каждого использования инструмента
удаляйте с него пыль и обрезки.
• При пилении древесины и изделий
из дерева всегда подключайте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
42
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
Включение и выключение (Рис. О)
Клавиша пускового выключателя имеет
функцию отключения при исчезновении
или сильном понижении напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново нажать
выключатель.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска (71).
• Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова (72).
Основные типы резов
Качество распила
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки. Если при
фасонных и аналогичных особо точных
работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надёжно фиксируйте
ее. Каждый раз, прежде чем
поднять рычаг, ждите полной
остановки пильного диска.
Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Пылеудаление (Рис. А5)
Станок оснащен 38-мм отверстием
пылеудаления, размещенным в верхнем
защитном кожухе пильного диска.
• Во время операций по пилению
всегда подключайте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Работа в режиме торцовочной пилы
Опасно работать без защитного кожуха.
Защитный кожух обязательно должен быть
установлен при резании.
Общие указания
- В режиме торцовочной пилы пильная
головка автоматически фиксируется
в верхнем «парковочном» положении.
- Нажатие рычага освобождения кожуха
приводит к разблокировке пильной головки.
При перемещении пильной головки вниз
убирается подвижный нижний защитный
кожух.
- Никогда не мешайте нижнему защитному
кожуху возвращаться в его «парковочное»
положение после того, как Вы завершите
рез.
- Пила D27111 может резать заготовки
шириной до 220 мм и высотой до 90 мм.
Пила D27112 может резать заготовки
шириной до 285 мм и высотой до 90 мм.
Режущие способности пил см. в разделе
«Технические характеристики». При
распиливании длинной заготовки,
выходящей за край основания пилы,
всегда нужно пользоваться специальными
опорами. Концы заготовки, которые
находятся на расстоянии более 160 мм
от диска, должны всегда закрепляться
дополнительными зажимами.
- В процессе работы держите руки на
расстоянии не менее 160 мм от пильного
диска. При распиливании коротких
заготовок (мин. 160 мм слева или справа
от диска) необходимо пользоваться
дополнительным зажимом.
- Минимальная длина обрезков материала –
10 мм.
- При распиливании заготовки, длина
которой превышает длину стола,
обеспечьте устойчивость заготовки по всей
ее длине. Выступающие части заготовки
необходимо поддерживать, например,
с помощью поставляемых по отдельному
заказу удлинительных наборов.
- При распиливании секций из UPVC под
материал необходимо подкладывать
поддерживающий деревянный профиль,
чтобы заготовка находилась на уровне,
удобном для распиливания.
Зажим заготовки (Рис. А3, W)
ВНИМАНИЕ: До выполнения
реза зафиксированная на
месте, сбалансированная
и поддерживаемая заготовка по
завершении реза может прийти
в разбалансированное состояние.
Неуравновешенная нагрузка
может стать причиной наклона
пилы или места, на котором
она закреплена - рабочего стола
или верстака. При выполнении
резов, которые могут привести
к неуравновешенной нагрузке,
надёжно закрепляйте заготовку
и проследите, чтобы пила была
крепко прикреплена болтами
к устойчивой поверхности.
В противном случае, повышается
риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: Каждый раз при
использовании зажима ножка
зажима всегда должна упираться
в основание пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только на
основании пилы, и больше ни на
каком другом месте рабочей зоны.
Убедитесь, что ножка зажима не
упирается в край основания пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда
используйте зажим, чтобы
обеспечить контроль
в управлении инструментом
и снизить риск повреждения
заготовки и получения травмы.
Используйте зажим (27), входящий в комплект
поставки Вашего инструмента. В зависимости
от размера и формы заготовки можно также
использовать вспомогательные средства,
такие как пружинные струбцины, брусковые
зажимы или зажимные скобы.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим должен быть
обращен к задней стороне пилы.
Убедитесь, что канавка на штанге
зажима полностью вошла в основание
торцовочной пилы. Если канавка видна,
зажим установлен неправильно.
2. Поверните зажим на 180º в сторону
передней части торцовочной пилы.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надёжного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим с правой стороны
основания пилы. ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ
ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ
РАЗРЕЗЫ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ
ИНСТРУМЕНТЕ). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ
НЕ МЕШАЕТ ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ
ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ.
Вертикальный прямой поперечный рез
(Рис. A1 и Р)
• Поднимите зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9).
• Установите фиксатор на позицию 0°
и затяните зажимную рукоятку.
• Прижмите распиливаемую заготовку
к направляющей (6 и 13).
• Держа рабочую рукоятку (2), нажмите рычаг
(3) фиксации верхнего положения пильной
головки, которая при этом деблокируется.
• Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
• Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (8).
• По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока пильный диск полностью
не прекратит движение, затем верните
пильную головку в исходное (верхнее)
положение.
Выполнение «длинного распила» (Рис. Q)
Используя направляющие штанги
и скользящее движение вперед-вниз-назад,
можно пилить заготовки больших размеров.
• Ослабьте зажимную поворотную рукоятку
(18) фиксатора штанг.
• Потяните пильную головку на себя,
и включите электропилу.
• Подведите пильный диск к обрабатываемой
заготовке, сделайте врезание и, двигая
пильную головку в направлении от себя,
продолжайте пиление.
• Далее действуйте, как описано выше.
44
ВНИМАНИЕ:
• Не применяйте «длинный
распил»длязаготовок,размеркоторых
меньше 50 x 100 мм.
• Не забудьте после выполнения
«длинного распила»
зафиксировать пильную головку
в исходном (заднем) положении.
Распиливание коротких заготовок
(Рис. К1 и К2)
Верхняя часть левой направляющей (13)
и подвижная часть правой направляющей (6)
регулируются для создания максимальной
поддержки коротких заготовок при их
распиливании.
• Переведите пильный диск в вертикальное
положение.
• Ослабьте пластиковую рукоятку (58),
повернув ее на 3 оборота.
• Установите левую направляющую как
можно ближе к пильному диску.
• Завинтите с усилием рукоятку.
• Ослабьте барашковую гайку (60).
• Установите правую направляющую как
можно ближе к пильному диску.
• Затяните барашковую гайку.
Вертикальный косой поперечный рез
(Рис. A1 и R)
• Поднимите зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9). Сместите рычаг
влево или вправо на нужный угол.
• Фиксатор угла скоса позволяет
автоматически устанавливать угол наклона
на 10°, 15°, 22,5°, 31,62° и 45° как влево,
так и вправо, а также 50° влево и 60°
вправо. Для установки пильной головки
на промежуточный угол, крепко держа
пильную головку, затяните зажимную
рукоятку.
• Каждый раз перед началом работы
проверяйте надёжность затяжки зажимной
рукоятки.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При отпиливании
под углом конца деревянной
заготовки, положите заготовку
так, чтобы отрезанная
часть была со стороны диска,
РУССКИЙ ЯЗЫК
которая больше отклонена от
направляющей:
левый срез под углом отходы справа
правый срез под углом отходы слева.
Пиление с наклоном (Рис. A1, K1 и S)
Угол наклона может быть задан от 48°
вправо до 2° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и максимум 45° вправо или
влево.
• Ослабьте установочный винт (58) левой
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть (13) насколько возможно влево.
Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона пильной головки (15) и установите
нужный угол наклона.
• Крепко затяните зажимную рукоятку (15).
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном.
• Установите требуемый угол наклона
и затем установите угол скоса.
Работа в режиме распиловочного станка
• Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
• Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
• Всегда проверяйте, что торцовочная пила
установлена и зафиксирована в позиции 0°.
ВНИМАНИЕ: Не работайте по
металлу в этом режиме.
Продольное резание (Рис. Т)
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска. При правильном положении над
поверхностью деревянной заготовки будут
находиться 3 зуба пильного диска. Следите,
чтобы стол распиловочного станка был
надёжно зафиксирован на выбранной
высоте.
• Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Поместите
заготовку на расстоянии приблизительно
25 мм от пильного диска.
• Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска.
• Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
• Медленно двигайте заготовку под верхний
защитный кожух диска, крепко прижимая
ее к направляющей. Дайте зубьям диска
врезаться и больше не прилагайте
к заготовке никаких усилий. Диск будет
вращаться с постоянной скоростью.
• Не забывайте пользоваться толкателем
(73) при приближении к диску.
• По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока пильный диск полностью
не прекратит движение, затем удалите
заготовку.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не подталкивайте
и не держите свободную или
отпиленную сторону заготовки.
• Всегда пользуйтесь толкателем
при резании коротких заготовок.
Переноска (Рис. В)
• Для переноса электропилы, переведите
пильную головку в нижнее положение
и нажмите на фиксатор (17).
• Зафиксируйте стол (19) в нижнем
положении. Для получения наименьших
транспортных габаритов электропилы,
зафиксируйте ручку блокировки скользящей
направляющей при нахождении
пильной головки в переднем положении,
зафиксируйте рычаг поворотного стола
в крайнем правом пазу установки
угла скоса, вдвиньте направляющую
(13) полностью внутрь, заблокируйте
рукоятку фиксатора угла наклона
(15) при нахождении пильной головки
в вертикальном положении.
• Для переноса электропилы используйте
только выемки (26) для захвата рукой, как
показано на Рис. B.
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент в режиме
распиловочного станка,
убедившись, что пильный диск
полностью закрыт верхним
защитным кожухом. Никогда
не переносите инструмент за
защитный кожух.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Если пильный диск не останавливается
в течение 10 секунд после выключения
инструмента, направьте станок
на техническое обслуживание
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно исследуйте верхний защитный
кожух диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
46
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему для
сбора пыли.
Очистка и обслуживание пластины для
пропила (Рис. U)
Регулярно очищайте поверхность под
пластиной для пропила. В случае износа
пластины для пропила, ее следует заменить.
• Выкрутите винты (74) крепления пластины
для пропила (8).
• Снимите пластину для пропила и очистите
поверхность, к которой она крепится.
• Установите на место части пластины для
пропила и винты.
• Затяните винты вручную.
• Для регулировки положения пластины для
пропила выполните следующие действия:
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Установите каждую часть пластины как
можно ближе к зубьям диска.
• Затяните винты.
Смазка
Данный инструмент не требует
дополнительной смазки. Подшипники
электродвигателя предварительно смазаны
и влагонепроницаемы.
• Избегайте использования масла и жиров,
которые могут стать причиной засорения
двигателя обрезками и опилками, что
повлечет за собой проблемы в работе
электроинструмента.
• При скоплении обрезков и опилок в частях
инструмента, периодически чистите их
сухой щеткой.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Дополнительные опоры для длинных
заготовок (Рис. А4)
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для достижения наилучших результатов
используйте дополнительную опору
для заготовок (28), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя
как дополнительный аксессуар). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
Переходник для подключения устройства
пылеудаления (Рис. А5, V)
ВНИМАНИЕ! По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
• С моделью D27111 используется
переходник, который можно приобрести
дополнительно. Следуйте инструкциям по
установке, прилагаемым к переходнику при
его покупке.
• С моделью D27112 используется
переходник, который входит в комплект
поставки инструмента.
Подключите устройство для сбора
пыли, разработанное в соответствии
с действующими нормативами. Скорость
воздушного потока от подключенных внешних
систем должна составлять 20 м/с +/-2 м/с.
Эта скорость должна измеряться в точке
соединения вентиляционного канала
с инструментом (в точке соединения),
инструмент должен быть подключен, но не
должен при этом работать.
ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
ДИАМЕТРОМ 305 мм С ПОСАДОЧНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 30 мм.
НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДИСКА
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ 4000 об/мин.
Никогда не используйте диски меньшего
или большего диаметра. Они не будут
закрываться защитным кожухом должным
образом. Используйте только диски для
поперечного распила! Не используйте диски,
предназначенные для быстрого продольного
распила, комбинированные диски или диски,
угол зубьев которых превышает 10°.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (тонкая пластина с антипригарной окантовкой)
Общее применение
305 мм
36
Пильные диски по дереву (точный,
чистый рез)
Точные поперечные
305 мм
60
резы
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00211667 - 15-07-2013
48
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising